Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Search
 
ใครไปทำบุญอะไรมาบ้าง มาบอกกล่าวให้อนุโมทนากัน
ขออนุโมทนาสาธุๆๆกับทุกๆท่าน ทุกๆความดีที่ได้สร้างได้ทำล้วนแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศล ก็ขอบุญกุศลที่ทุกๆท ...
2/12/10 at 19:20
by: สาโร
 
Go To Top