Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Search
 
ใครไปทำบุญอะไรมาบ้าง มาบอกกล่าวให้อนุโมทนากัน
อ่าน ทั้งหมดของผู้ใจบุญ ทั้งหลาย ขออนุโมทนาบุญด้วยคะ ขอให้บุญทับทวีคูณ นะคะ นิพพานนังสุขขังคะ
16/9/09 at 14:11
by: Sirintra
 
Go To Top