Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Search
 
ตอบ
ผมก็สงสัยเรื่องนี้เหมือนกัน เคยสอบถามพุทธภูมิท่านหนึ่ง ท่านว่าอยู่ที่ปรารถนาอยากให้สมัยที่ตนเองเป็นพ ...
2/6/10 at 19:04
by: kaipana
 
Go To Top