Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Search
 
ขอเชิญร่วมถวายบทกลอน บูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบรอบปีที่ 18
[b] [size=6]หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
ถึงซึ่งอาสวักขญาณรู้แจ้ง
ดุจมณีรัตนะประกายแสง
ชี้ทางแห่งพระนิพพา ...
29/9/10 at 14:49
by: pmntr
 
Go To Top