Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Search
 
ใครไปทำบุญอะไรมาบ้าง มาบอกกล่าวให้อนุโมทนากัน
ประทับใจมากครับ

" อุเบกขาบารมีตัวนี้ พระองค์ทรงตรัสว่า ตรงกับภาษาไทยที่ใช้กันเป็นปกติว่า ช่างมั ...
19/1/11 at 15:55
by: sayamn
ใครไปทำบุญอะไรมาบ้าง มาบอกกล่าวให้อนุโมทนากัน
ปีนี้ได้ไปร่วมงาน บวงสรวงพระธาตุดอยตุง และพระธาตุจอมกิตติ ดีใจมาก
เหมือนได้กลับไปบ้านเก่าบ้านเกิด ...
19/1/11 at 15:49
by: sayamn
 
Go To Top