Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Search
 
ใครไปทำบุญอะไรมาบ้าง มาบอกกล่าวให้อนุโมทนากัน
ทำบุญกฐิน ๙ วัดค่ะ
28/9/10 at 15:29
by: warunee
ใครไปทำบุญอะไรมาบ้าง มาบอกกล่าวให้อนุโมทนากัน
กราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ
ได้ร่วมทำบุญงานกฐินรวม 6 วัดค่ะ
3/9/10 at 17:35
by: warunee
 
Go To Top