ฟังหลวงพ่อเทศน์ " วันวิสาขบูชา " ณ ศาลาสองไร่ วัดท่าซุง
ธนวิสุทธิ์ - 4/4/10 at 10:46

กำหนดการ

งานทำบุญวันวิสาขบูชา, พิธีไหว้ครู, และ พิธีสะเดาะพระเคราะห์

วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓


วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ( ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ )

เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหาร "กองทุน" ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ สวนไผ่

(ถ้าหากญาติโยมมีความประสงค์จะร่วมทำบุญค่าภัตตาหาร
ก็ขอให้ไปทำบุญที่เจ้าหน้าที่หน้าร้านอาหาร "กองทุน" ได้)

เวลา ๐๗.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๓ รูป ลงรับสังฆทาน

ที่ศาลา ๑๒ ไร่ (ส่วนที่วิหาร ๑๐๐ เมตร เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.)

เวลา ๐๗.๔๕ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ขณะที่พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร เปิด วี.ดี.โอ. เทป
พระธรรมเทศนา โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

เวลา ๐๙.๕๐ น. พระครูปลัดอนันต์ เจ้าอาวาส ทำพิธีบวงสรวง เนื่องในพิธีไหว้ครู
และพิธีสะเดาะเคราะห์ ณ ศาลา ๑๒ ไร่

เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำพิธีไหว้ครู และทำพิธีสะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๑ ณ ศาลา ๑๒ ไร่

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตหารเพลแด่ พระสงฆ์ ที่ใต้อาคาร ๑๒ ไร่

เวลา ๑๔.๐๐ น. ทำพิธีไหว้ครู และทำพิธีสะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๒ (รอบสุดท้าย)

เวลา ๑๘.๓๐ น. พระครูปลัดอนันต์ พร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ

วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ( ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ )

เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหาร "กองทุน" ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ที่สวนไผ่

เวลา ๑๑.๐๐ น. พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพลที่หอฉัน

หมายเหตุ พิธีสะเดาะเคราะห์ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม จัดเป็นแบบพิธีรับพระเสวยอายุ

(ใช้เครื่องบูชา มีธงสี, ข้าตอก, ดอกไม้ และ ธูปเทียน)

(วันที่ ๒๘ พฤษภาคม งดทำวัตรเช้า - เย็น และงดกรรมฐานที่วิหาร ๑๐๐ เมตร)


ท่านที่จะเดินทางไปร่วมพิธีที่วัดท่าซุง ต้องการข้อมูลนี้จะ Print นำติดตัวไปก็ได้นะครับ


webmaster - 28/5/10 at 10:12

(Update 28-05-53)