รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online กับวัดท่าซุง ตั้งแต่ วันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2555
webmaster - 15/7/12 at 17:09

01. ณ วันที่ 16 - 30 กรกฎาคม 2555
02. ณ วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2555

04/08/12 .

เรียน เจ้าภาพทำบุญ Online ทุกท่าน

......เนื่องจากปัจจุบันนี้ เวปวัดท่าซุง และเวปตามรอยฯ ได้มีผู้เยี่ยมชมเข้ามาดูกันมาก ทำให้แบนด์วิชเกินเกือบทุกเดือน ทั้งที่ได้อัพเกรดค่าเช่าเป็นรายปีกันอยู่เสมอ ทางบริษัทแน๊กซ่า ที่ได้ให้เช่าเซฟเวอร์จึงแนะนำให้ใช้ระบบ VPS ซึ่งจะต้องเช่าเป็นรายเดือน จึงตกลงจะย้ายข้อมูลกัน แต่หลังจากวันที่ 21 ก.ค. 55 เป็นต้นมา ระบบใหม่ก็ยังมีปัญหา ทำให้ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. ถึงปัจจุบันหายไปหมด ขณะนี้กำลังรอการปรับปรุงแก้ไขอีกระยะหนึ่ง จึงต้องขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

.....ถ้า เจ้าภาพทำบุญ Online ท่านใดไม่มีรายชื่อ ขอให้แจ้งกลับมาด้วย

ทีมงานฯ
รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง
ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 กรกาคม 2555183. คุณบุญมี-มานพ ชีวสกุลยง และลูกหลาน อ.เมือง เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท


184. คุณนายกระจ่าง นางพรนิภา นันทวี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าอาหารพระวัดท่าซุง 1,000 บาท
ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้วัดท่าซุง 500 บาท
ถวายค่าน้ำดื่มพระ ฆราวาส วัดท่าซุง 500 บาท
สร้างและทำนุบำรุงศาลาและบำรุงศาลาที่พักผ่อนวัดท่าซุง 500 บาท
สร้างและทำนุบำรุงสะพานและสะพานลอยวัดท่าซุง 500 บาท
ถวายวิหารทาน 500 บาท
ถวายทุนการศึกษา เด็กนักเรียนและนักศึกษาปริญญาตรี 500 บาท
ถวายค่าถมที่ดิน วัดท่าซุง 500 บาท
ถวายปรับปรุงโรงพยาบาลวัดท่าซุง 500 บาท

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท


185.นางอารีรัตน์ ศรีทอง นายคำรณ ศรีทองนางสาวอมรรัตน์ ศรีทอง นายดำรงศักดิ์ ศรีทอง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) 100 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 100 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มพฤษภาคม 2555) 100 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 100 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท


186. คุณ สันติ แก้วน้อย กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) 100 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)100 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555) 100บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 100บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 100 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท


187. คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) 20 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 20 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555) 20 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 20 บาท
5. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 20 บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 20 บาท
7. ร่วมทำบุญทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 140 บาท


188. คุณหอมกุ่น กสิวิทย์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรม นายเวร 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


189.คุณหอมกุ่น กสิวิทย์ และครอบครัว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบวชพระเข้าพรรษา

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท


190. คณะคุณสมคิด กสิวิทย์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบวชพระเข้าพรรษา

รวมเป็นเงิน 8,500 บาท


191. คุณ สมาส เจนเจริญพันธ์ เขตจอมทอง กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท


192. คุณฉวีวรรณ กัลยา ห้วยขวาง กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 100 บาท ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท


193. นางประภาศรี ว่องปรีชา กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชพระเข้าพรรษา 1000 บาท
2. กำแพงล้อมรอบวิหารร้อยเมตร 1000 บาท
3. บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม 1000 บาท
4. ค่าภัตตาหาร 1000 บาท
5. ค่าน้ำ ค่าไฟ 500 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท


194. นาย อนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชพระเข้าพรรษา 300 บาท
2. กำแพงล้อมรอบวิหารร้อยเมตร 100 บาท
3. บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม 200 บาท
4. ค่าภัตตาหาร 100 บาท
5. ค่าน้ำ ค่าไฟ 100 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


195.นาง ทรรศนีย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชพระเข้าพรรษา 500 บาท
2. กำแพงล้อมรอบวิหารร้อยเมตร 300 บาท
3. บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม 500 บาท
4. ค่าภัตตาหาร 200 บาท
5. ค่าน้ำ ค่าไฟ 200 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 300 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท


196. น.ส. ชลินธร อิศรเสนา ณ อยุธยา กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชพระเข้าพรรษา 500 บาท
2. กำแพงล้อมรอบวิหารร้อยเมตร 300 บาท
3. บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม 500 บาท
4. ค่าภัตตาหาร 200 บาท
5. ค่าน้ำ ค่าไฟ 200 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 300 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท


197.นาย อิทธิธร อิศรเสนา ณ อยุธยา กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชพระเข้าพรรษา 300 บาท
2. กำแพงล้อมรอบวิหารร้อยเมตร 100 บาท
3. บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม 200 บาท
4. ค่าภัตตาหาร 100 บาท
5. ค่าน้ำ ค่าไฟ 100 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


198. นาย ชาญ ว่องปรีชา กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชพระเข้าพรรษา 300 บาท
2. กำแพงล้อมรอบวิหารร้อยเมตร 100 บาท
3. บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม 200 บาท
4. ค่าภัตตาหาร 100 บาท
5. ค่าน้ำ ค่าไฟ 100 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


199. คุณ สมพร ค้นทรัพย์ อ.เมืองจ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท


200. คุณ ฉัตร บูรพานนท์ สกุลรัตน์ลิขิตฤกษ์วิทย์ กับบุตรสาว ประเวศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 560 บาท


201. คุณ ประทีป เขตดุสิต กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 120 บาท


202.นายประดับ กรุงสันเทียะ นางสำริดกรุงสันเทียะ นายปรีชา กรุงสันเทียะนางปทิดา ท้าวเนาว์ เด็กชาย นิพานกรุงสันเทียะ(แก้ว) เด็กหญิง ภาณิชา กรุงสันเทียะ เด็กชาย ภูเมธ กรุงสันเทียะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 100 บาท
2. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555) 100 บาท
3. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท
4. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 50 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท


203. คุณศรีนุช ปิ่นทุพันธ์อรวรรณจูฑะพุทธิ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ซื้อที่ดินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 6,000 บาท


204. คุณ อิทธิกร วัฒน์*** ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
งานที่วัดกำลังดำเนินการอยู่

รวมเป็นเงิน 200 บาท


205. นายพรหมมา โยธาแข็งและครอบครัว อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท


206. คุณ นิพันธ์ อุดมธนทรัพย์ จ.กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) จำนวนเงิน 300บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่มเมษายน 2555)จำนวนเงิน 250บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มพฤษภาคม 2555) จำนวนเงิน 250บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"จำนวน เงิน 100บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุงจำนวนเงิน 50บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" จำนวนเงิน 50บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท


207. คุณนายปณดล สิริพงษ์สกุล NSW Australia

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญกับ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 600 บาท


208. คุณ สุภนา สุธีโสภณ และครอบครัว เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) จำนวน 100 บาท
2. ร่วมบุญทุกอย่าง จำนวน 100 บาท
3. ใส่บาตร "วิระทะโย" จำนวน 120 บาท

รวมเป็นเงิน 320 บาท


209.นายบรรพต แสงซื่อและครอบครัว เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) 100 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 75 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555) 75 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 50 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 50 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท


210. คุณ เอก ช่อประดับ กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ 29 ก.ค. 2555

รวมเป็นเงิน 50 บาท


211. คุณ อนุวัตร์ ไทยเพชรชนะ และครอบครัว อ.โคกโพธิ์จ.ปัตตานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา"
2.ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร"
3.ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม"
รายการ ลำดับ 1-2-3 จำนวน 100 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์"
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง
รายการลำดับ 4-5 จำนวน 135 บาท

รวมเป็นเงิน 235 บาท


212. คุณ พรหมณฐศุขปลื้มลักษมี เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญงานบวชเข้าพรรษา

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท


213. คุณ พรหมณฐศุขปลื้มลักษมี เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญงานบวชเข้าพรรษา

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท


214. คุณปรมาภรณ์ กุณฑล กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญเจ้าภาพบวชพระ 9 องค์ มีคุณณัฐพล 300 บาท คุณอมรรัตน์ 300 บาท คุณปรมาภรณ์ 300 บาท คุณสุพรรณี 100 บาท
2.ร่วมสร้างกำแพงล้อมวิหารร้อยเมตร คุณปรมาภรณ์200 บาท
3.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม คุณปรมาภรณ์200 บาท คุณอมรรัตน์ 200 บาท คุณณัฐพล 200 บาท
4.ถวายภัตตาหารพระ คุณปรมาภรณ์100 บาท
5. ถวายค่าน้ำค่าไฟวัดท่าซุง คุณปรมาภรณ์100 บาท
6. ถวายเงินชำระหนี้สงฆ์คุณปรมาภรณ์100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,100 บาท


215. คุณ ธนพัต อ.เมืองจ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกรายการ รายการละ 50
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา"
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร"
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม"
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 300 บาท


216. นายยุรนันท์ จันแดง พร้อมครอบครัวและนายอนิวัฒน์ พุดโมต พร้อมครอบครัว จ.สุรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา"ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55 คนละหนึ่งร้อยบาทรวมเป็นเงินสองร้อยบาทครับ

รวมเป็นเงิน 200 บาท


217.: นางสาวกรองกาญจน์ฟักกฤษ์นางสายน้ำผึ้ง จัสอุไรสิน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)
2. ร่วมโครงการใหญ่สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"
นางสาวกรองกาญจน์ฟักกฤษ์ ทำบุญ 600 บาท รายการที่1-6 กฐินสายภาคอิสาน 100 บาท
นางสายน้ำผึ้ง จัสอุไรสิน ทำบุญ 200 บาท รายการที่ 1-6
กฐินสายอิสาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


218. คุณ จิรกัญญา ชื่นใจ อ.เมือง จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (จำนวน 9 รูป วันที่ 29 ก.ค. 55) จำนวนเงิน 100 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) จำนวนเงิน 100 บาท
3. ทำบุญ "ทอดกฐินประจำปี 2555" จำนวน 23 วัด จำนวนเงิน 100 บาท
4. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555) จำนวนเงิน 50 บาท
5. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำนวนเงิน 50 บาท
6. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง จำนวนเงิน 50 บาท
7. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" จำนวนเงิน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท


219. คุณมุกดาลักษณ์ - ชวลิต เสตะพยัคฆ์ รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (จำนวน 9 รูป วันที่ 29 ก.ค. 55) จำนวนเงิน 100 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) จำนวนเงิน 100 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555) จำนวนเงิน 50 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำนวนเงิน 50 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง จำนวนเงิน 50 บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" จำนวนเงิน 50 บาท
7. ทำบุญ "ทอดกฐินประจำปี 2555" จำนวน 23 วัดจำนวนเงิน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท


220. คุณ ธันยากาญจน์ ชื่นใจ อ.เมืองจ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (จำนวน 9 รูป วันที่ 29 ก.ค. 55) จำนวนเงิน 100 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) จำนวนเงิน 100 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555) จำนวนเงิน 50 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำนวนเงิน 50 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง จำนวนเงิน 50 บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" จำนวนเงิน 50 บาท
7. ทำบุญ "ทอดกฐินประจำปี 2555" จำนวน 23 วัดจำนวนเงิน 100 บาท
รวม 7 รายการ เป็นเงิน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท


221. คุณแม่ราตรี นอรตัน สมพิศ วิลสันและฟิลิป ทูล St Southport QLD 4211 Australia

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) ทำบุญ 199 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) ทำบุญ 199 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555) ทำบุญ 199 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" ทำบุญ 199 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง ทำบุญ 199 บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"ทำบุญ 199 บาท และจำนวนเงินที่เหลือทั้งหมดทำบุญทุกอย่าง
อุทิศบุญให้กับพรหมเทพเทวดาที่รักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดท่าซุงทั้งหมดและที่ดูแลรักษาหลวงพ่อเงินไหลมาเทมาอุทิศบุญเพื่อโมทนาพระคุณความดีหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ครูผึ้งครูแจงและทุกท่านที่เอาพระคาถามาเผยแพร่ อุทิศบุญให้เทวดารักษาข้าพเจ้าทั้งหลายเทวดาที่ดูแลบ้านเรือนและร้านค้า สถานที่ทำงานของข้าพเข้าทั้งหลายผลบุญใหญ่ในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมทั้ง นายเหลียม-พนมปรางค์ศรีและครอบครัว และอุบลวรรณ แก้วดีและครอบครัวได้มีส่วนแห่งบุญนี้และได้เข้าถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ ถ้าไม่ถึงเพียงใดความไม่มีก็อย่าได้เกิดขึ้นให้มีแต่ความสมบูรณ์และบริบูรณ์ทุกประการ

รวมเป็นเงิน 599 บาท


222. คุณ เทพวิชญ์ สินพลจันทร์ กฤตพร พลจันทร์จีรันธัช สินพลจันทร์ อ.บางใหญ่ นนทบุรี ประเทศไทย

ต้องการร่วมบุญ :
บวชพระ 29 ก.ค. 55 100 บาท
สร้างกำแพงล้อมวิหาร 100 เมตร 100 บาท
บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม 100 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
มูลนิธิหลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤาษี100 บาท
ถวายค่าอาหาร ค่าน้ำค่าไฟจากบาตรวิระทะโย 2000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท


223. นายธเนศ แก้วกำเนิด อำเภอสันทราย เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบวชพระ 50 บาท
ค่าน้ำค่าไฟ 30 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท


224. นาย ศราวุธ โยธานา และนางพรรณีโยธานา อ.พล จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 100บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท


225. น.ส. พิณ พัวพันธ์สกุล อ.หางอง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ขอถวายเป็นสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท


226. คุณ นมัสการ webmaster

เรื่อง ทำบุญ online
1.บวชพระเข้าพรรษา 100 บาท
2.วิหารทาน 100 บาท (ร่วมสร้างและบูรณะวัดท่าซุง)
3.สังฆทาน 100 บาท ( สังฆทานชุดเล็ก 1 ชุด )
4.ชำระหนี้สงฆ์และธรรมทาน 100 บาท
(เพื่อพระนิพพานในชาตินี้เท่านั้น)

รวมเป็นเงิน 400 บาท


227. คุณ ณหทัยวงศ์ปการันย์ อ.เมือง เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบวชพระ "เข้าพรรษา" 29 ก.ค. 55

รวมเป็นเงิน 200 บาท


228.นายสมชายประสิทธิ์ถิรวัฒน์และครอบครัว เขตธนบุรีกทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (201 บาท)
2. ร่วมโครงการใหญ่สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (202 บาท)
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (203 บาท)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" (204 บาท)
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง (205 บาท)
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" (206 บาท)

รวมเป็นเงิน 1,221 บาท


229. นางอรัญญา บุญธรรม อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
ขอทำบุญและอุทิศบุญกุศลให้แก่เทวดา และเจ้ากรรมนายเวรของ นายนพกร สุทธาพันธ์อายุ 49 ปี ซึ่งประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เมื่อเย็นวันที่ 19 กค.55 ทำให้ต้องผ่าตัดสมอง ดังนี้
1.ถวายสังฆทานชุดละ 100 บาท 3 ชุด เป็นเงิน 300 บาท
2.ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา 100 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท


230. นางสาวเสาวนีย์ ทรัพย์บุญช่วย อ.พานทอง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญงานบวชพระ 24 บาท
2.ร่วมโครงการสร้างกำแพงล้อมรอบวิหารแก้วร้อยเมตร 24 บาท
3.ถวายค่าภัตราหาร - ค่าน้ำ -ค่าไฟ 305 บาท

รวมเป็นเงิน 353 บาท


231. คุณ ศรัญญาศิริจันโทภาส อ.เมืองลพบุรีจ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท


232. คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) 10 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 10 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555) 10 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 10 บาท
5. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 10 บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 10 บาท
7. ทำบุญธรรมทาน 10 บาท
8. ทำบุญ สร้างปราสาททองคำ 10 บาท
9. ทำบุญศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร 10 บาท
10. ร่วมทำบุญทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 110 บาท


233. พระเฉลิมเกียรติ จันทสุทโธ,นพสรรชัย,นพ พิทยะ และคณะ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา"
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร"
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม"
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์
จำนวน 1,000 บาทครับ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


234. คุณ ณหทัยวงศ์ปการันย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
กำแพงวิหารแก้วร้อยเมตร

รวมเป็นเงิน 200 บาท


235. นายชูนาท จันทร์สมุทร อ.บ้านแพ้วจ.สมุทรสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" 110 บาท
2ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อย100 เมตร 110 บาท
3.ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม 110 บาท
4.ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"110
5.ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50
6.ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 60 บาท

รวมเป็นเงิน 550 บาท


236. นาย สนั่น , จินดา จตุวงษ์ และครอบครัว , บุตร ทุ่งครุ กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 600 บาท


237. นายเฉลยศักดิ์ เกิดจันทึก

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท


238. คุณสีนวล เกิดจันทีก

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท


239. น.ส.นิฐิตา จิระวงศ์อร่ามพร้อมครอบครัว อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญงานบวชพระเข้าพรรษา

รวมเป็นเงิน 500 บาท


240. คุณเฉิดพร ชินรัตนมงคล เขตตลิ่งชันกรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) = 20 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) = 20 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555) = 20 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" = 55 บาท
5. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง = 20 บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" = 20 บาท

รวมเป็นเงิน 155 บาท


241. คุณ มณฑล ณัทฐาปังศญา ปิ่นปก กรีหิรัญ อ.เมือง สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


242. คุณ ณหทัยวงศ์ปการันย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
WiharaSomdetOngPrathom& Food

รวมเป็นเงิน 400 บาท


243. นายธนกฤต อ่องประกฤชฏิ์ และนางสาวรุ่งทิวา ทองกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)
2. ร่วมทำบุญ "สังฆทาน"

รวมเป็นเงิน 200 บาท


244. คุณพ่อเสถียร เกตุนุติ บางแค กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
บวชพระเข้าพรรษา 100 บาท
สร้างกำแพงล้อมรอบวิหารแก้วร้อยเมตร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท


245. คุณ สาธิต เสนสกุล นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา"

รวมเป็นเงิน 100 บาท


246.นายเฉลิมชัย,นางแสงอรุณ,นายรัชพล,นายธนวัฒน์ ธาราศิริ เมือง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)200.-บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555) 200.-บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 200.-บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100.-บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 100.-บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


247. คุณ นพพร จรจวบโชค เขตวังทองหลาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา

รวมเป็นเงิน 300 บาท


248. น.ส.กัญญา วัฒนแต้ตระกูล เขตวังทองหลาง กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา

รวมเป็นเงิน 200 บาท


249. ว่าที่ ร.ต.ไอยคุปต์ ใจเย็น อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา"200บาท
2. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม"100บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท


250. คุณ ศุภสิทธิ์-กัญญา-นงลักษณ์- หริกูลอารีกุล เขตพระโขนงกรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันเข้าพรรษา 500 บาท
2.สังฆทาน,ค่าภัตตาหารพระ 500 บาท
3.ขอร่วมบูรณะ-ซ่อมแซม และร่วมหล่อพระพุทธปฏิมากรของวัดท่าซุง 500 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 200 บาท
5.ชำระหนี้สงฆ์ 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,700 บาท


251. ร.ต.หญิงกมลลักษณา เจริญผล /กษมาลักษณ์ เจริญผล อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร.ต.หญิงกมลลักษณา เจริญผล ร่วมทำบุญ
- ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" 1000 บาท
- ร่วมสร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 1000 บาท
- ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" 1000 บาท
- ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 1000 บาท

2. กษมาลักษณ์ เจริญผล ร่วมทำบุญ
- ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" 500 บาท
- ถวายค่าภัตตาหาร/ค่าน้ำ-ค่าไฟ/ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท

3. อำไพพิทักษ์วรานุกุล ร่วมทำบุญ
- ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" 100 บาท
- ร่วมสร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 100 บาท
- ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" 100 บาท

รวมเป็นเงิน 5,300 บาท


252. คุณบุญมี เรืองพิพัฒนพันธุ์ อ.เมือง เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท


253. นายชโยฬาร สุทนต์ชัย อ.เมือง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา"=20บาท
2. วิหารทานทุกชนิด=10บาท
3. ธรรมทานทุกชนิด=10บาท
4. สร้างพระทุกองค์=10บาท
5. สังฆทาน=10บาท

รวมเป็นเงิน 60 บาท


254. นายมนูญชัย เพ็งยิ้ม อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
๑.ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" จำนวน ๕๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท


255. คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) 10 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 10 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555) 10 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 10 บาท
5. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 10 บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 10 บาท
7. ทำบุญธรรมทาน 10 บาท
8. ทำบุญ สร้างปราสาททองคำ 10 บาท
9. ทำบุญศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร 10 บาท
10. ร่วมทำบุญทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 110 บาท


256. นายประทุม ใจดี และครอบครัว อ.เมืองฯจ.สุพรรณบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ตักบาตรวิระทะโย 400 บาท
2. ทำบุญทุกอย่าง 600 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


257. นายประทุม ใจดี และครอบครัว อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ตักบาตรวิระทะโย 100บาท
ร่วมทำบุญทุกอย่าง200บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท


258. คุณ วัชระ ภู่บัว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" 200 บาท
ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 100 บาท
ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท


259. คุณ วิรัช วริทธิสาร อ.เมือง จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" ..500 บ
2.ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" ..599 บ
3.ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" ...550 บ
4.ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" ..150 บ
5.ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง ..150 บ
6.ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"....150 บ

รวมเป็นเงิน 2,099 บาท


260. คุณไผท คำมั่น อ.เมือง จ. ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม"

รวมเป็นเงิน 200 บาท


ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/7/12 at 17:11

261. นายประทุม ใจดี และครอบครัว อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ตักบาตรวิระทะโย 100 บาท
ทำบุญทุกอย่าง 200 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท


262. นางสุภารัตน์ สกุณา อ.เมือง จ.ระนอง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท


263. คุณชนสิษฎ์ อ่ำบุญ พระโขนง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระเข้าพรรษา 9 รูป วันที่ 29 ก.ค.55

รวมเป็นเงิน 300 บาท


264. นางพรชุลี สะสมสินและครอบครัว อ.แม่สอด จ.ตาก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 200 บาท


265.นาย สุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) จำนวน 100 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) จำนวน 100 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555) จำนวน 100 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำนวน 100 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง จำนวน 100 บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"จำนวน 100 บาท
7.ถวายสังฆทาน จำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 700 บาท


266. คุณ เลอยศ ประสิทธิโศภิน และ มณฑวรรณเจริญวงค์ อ.เมือง จ.แพร่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์
7. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท


267. คุณ ธีรศักดิ์-โสพิศ-ด.ญ.พิชญดาทองอินทร์ อ. เมือง จ. สมุทรปรการ

ต้องการร่วมบุญ :
นำเงินจากการใส่บาตรวิระทะโย เพื่อถวายเป็นสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 400 บาท


268. นายประดับ กรุงสันเทียะ นางสำริดกรุงสันเทียะ นายปรีชา กรุงสันเทียะนางปทิดา ท้าวเนาว์ เด็กชาย นิพานกรุงสันเทียะ(แก้ว) เด็กหญิง ภาณิชา กรุงสันเทียะ เด็กชาย ภูเมธ กรุงสันเทียะ อ เมือง จ นคคราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) 100 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 100 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555) 200 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 100 บาท
5. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 50 บาท
ผลบุญนี้ขอให้ท่าน พระยายมราช โมทนาและเป็นสักขีพยานในบุญครั้งนี้และขออุทิศผลบุญให้แก่ ลูก นิพาน กรุงสันเทียะ ด้วยเทอญ

รวมเป็นเงิน 600 บาท


269. นางธนวันต์ มโหฬาร จ.สุโขทัย

ต้องการร่วมบุญ :
เงินวิระทะโย 270 บาท

รวมเป็นเงิน 270 บาท


270. คุณ ปัณฑ์ลภัส มโหฬาร และครอบครัว จ.สุโขทัย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบวชพระ เข้าพรรษา 200 บาท
ถวายค่าอาหารพระสงฆ์ 200 บาท
ค่าไฟฟ้า 50 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท


271. คุณ ทศพล งามจิตร์ พร้อมครอบครัว อ.เมือง จ. พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
บวชพระเข้าพรรษา 130 บาท
ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" 30 บาท
ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 40 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท


272. คุณคุณชัยกร เอี่ยมแย้ม - คุณพีรญา มั่นคง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา"

รวมเป็นเงิน 300 บาท


273. คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) 10 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 10 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555) 10 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 10 บาท
5. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 10 บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 10 บาท
7. ทำบุญธรรมทาน 10 บาท
8. ทำบุญ สร้างปราสาททองคำ 10 บาท
9. ทำบุญศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร 10 บาท
10. ทำบุญทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 110 บาท


274. คุณ ประภาพร อ.วังสะพุง จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบวชพระและชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท


275. นายกฤษณ์ เด่นยุกต์ และครอบครัว จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"
รายการที่ 1-6 รายการละ 10 บาทและร่วมบุญทุกอย่าง 40 บาทขอโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ

รวมเป็นเงิน 110 บาท


276. น.ส.ตุลยากร ปิ่นทอง อ.เมืองจ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายเงินทำบุญใส่บาตร วิระทะโย ๒๕๐ บาท
ทำบุญ สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทานและชำระหนี้สงฆ์ ๑๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน 350 บาท


277. นายชัยวุฒิ-นางพรรณิภา หงษ์ทองและครอบครัว นายเกรียงไกรฤกษ์ ทะจิตต์ และครอบครัว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" 100 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 100 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม"100 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 100 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 100 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท


278. คุณ ทัศนีย์ แสนภูวา อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
-ทำบุญ"วิระทะโย" 200
-ถวาย"ค่าภัตตาหาร" 200
-ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" 100
-สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ 100

รวมเป็นเงิน 600 บาท


279. นายเสฎฐวุฒิ นายวิฑูรย์พงษ์ พันธุ์คุ้ม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท


280. คุณ นิพนธ์ สินพิศุทธิ์ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)
2. ร่วมโครงการใหญ่สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 300 บาท


281. คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) 10 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 10 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555) 10 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 10 บาท
5. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 10 บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 10 บาท
7. ทำบุญธรรมทาน 10 บาท
8. ทำบุญ สร้างปราสาททองคำ 10 บาท
9. ทำบุญศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร 10 บาท
10. ทำบุญทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 110 บาท


282. น.ส.จรัสศรี แสงมรกต

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท


283. นายรัตนวีรกีรติ เชื้อวงษ์บุญ อ.นาหมื่น จ.น่าน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา"
2. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร"
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม"
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"
7. ทำบุญทุกอย่างกับหลวงพ่อ
8. ทำบุญธรรมทาน
9.ร่วมทำบุญซ่อมแซมโรงพยาบาลกับหลวงพ่อ

รวมเป็นเงิน 100 บาท


284. นาย ศราวุธ โยธานา และนางพรรณีโยธานา อ.พล จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท


285. น.ส.อทิตยา รักเสมอวงค์ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา 100 บาท
2. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท
3. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท


286. นางอรัญญา บุญธรรม อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 800 บาท เป็นเงินที่ลูกได้ถวายสังฆทานในแต่ละวันขออานิสงฆ์ผลบุญอุทิศถึง แม่นางพรรณี มีนาค พ่อจ่ายอง มีนาค นายขีด บุญธรรม นางพลอยบุญธรรม
2.ถวายสังฆทานชุดละ 100 บาท 1 ชุด ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระเข้าพรรษา 100 บาท สะเดาะเคราะห์ต่อชะตา 100 บาท ทำบุญทุกอย่าง 20 บาท ขอบุญกุศลในข้อ 2 คือถวายสังฆทาน บุญบวชพระ สะเดาะเคราะห์ต่อชะตา และทำบุญทุกอย่างอุทิศบุญกุศลให้แก่เทวดาและเจ้ากรรมนายเวร ของนายนพกร สุทธาพันธ์ซึ่งประสบอุบัติเหตุต้องผ่าตัดสมอง ถ้ายังไม่หมดอายุก็ขอให้หมดเคราะห์ภัยให้หายเป็นปกติในเร็ววันด้วยเทอญ

รวมเป็นเงิน 1,120 บาท


287. คุณ อนุวัตร์ ไทยเพชรชนะ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 125 บาท


288. นายพรเทพ แสนภูวา อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
-ถวายค่าภัตตาหาร,ทำบุญสังฆทาน"พระสงฆ์วัดท่าซุง"

รวมเป็นเงิน 100 บาท


289. นายวินัย มั่งคั่ง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 100
วิหารทาน 100
ธรรมทาน 100
ชำระหนี้สงฆ์ 50
ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 50
ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" 50

รวมเป็นเงิน 500 บาท


290. นายกระจ่าง นางพรนิภา นันทวี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง 1000 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


291. นาย ธีรวัจน์ สุโกศลวิสิทธิ์ : ศรีราชา ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทําบุญงานบวชพระเข้าพรรษา

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


292. คุณ กฤติน เบญจมาศ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทาน 200 -
วิหารทาน 200 -
สังฆทาน 200 -
สร้างพระพุทธรูป 200 -
ชำระหนี้สงฆ์ 200 -

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


293. คุณ พงษ์ศักดิ์ รักคำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" = 100
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" = 100
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" = 100
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" = 100
5. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง = 50
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" = 50

รวมเป็นเงิน 500 บาท


294. พ.ต.ต.เอกอัมรินทร์ ทองสงค์ด.ต.เอกจิตร์ ทองสงค์(บิดา) นางสมจิตร์ ทองสงค์(มารดา) น.ส.อุบลวรรณทองสงค์(น้อง)และ ด.ญ.อรอนงค์ ทองสงค์(หลาน)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญงานบวชพระ เข้าพรรษา 29 ก.ค.2555
2.ร่วมทำบุญสร้างกำแพงล้อมรอบวิหารแก้วร้อยเมตร
3.ร่วมทำบุญบูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม
4.ร่วมทำบุญถวายค่าภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง
5.ร่วมทำบุญถวายค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง
6.ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทานและชำระหนี้สงฆ์
7.ร่วมทำบุญวันอาสาฬบูชา 2 ก.ค.2555

รวมเป็นเงิน 300 บาท


295. พ.อ.อ.นิกร หงษ์ลอย และครอบครัว เขตสายไหม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา"

รวมเป็นเงิน 500 บาท


296. นายกิตติพล ผิวงาม นางนัทชนันขันนาแล อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)
2. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 100 บาท


297. คุณ นราธิป ขำนุ่ม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 400 บาท


298. คุณ ชาลี ทองเรืองและครอบครัว ราชเทวี กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) 500 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 300 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" 500 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 300 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 200 บาท
6. ทำบุญสร้างและซ่อมพระ "ชำระหนี้สงฆ์"500 บาท
7. ธรรมทานทุกอย่าง 200 บาท

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท


299. คุณ พัชรี โพธิบัวทอง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" จำนวน 300 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" จำนวน 100 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" จำนวน 100 บาท
4. สังฆทาน จำนวน 100 บาท
5. ค่าน้ำค่าไฟ, ชำระหนี้สงฆ์ และภัตตาหาร จำนวน 201 บาท

รวมเป็นเงิน 801 บาท


300. คุณประชิต ทีปะปาล ่คุณอภิเชตุทีปะปาล คุณเฉิดพร ชินรัตนมงคล คุณปุณยวัจน์ ชินรัตนมงคล คุณปุณยนุช ชินรัตนมงคลคุณสมชัย ชินรัตนมงคล เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)= 163 บาท
ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" = 25 บาท

รวมเป็นเงิน 188 บาท


301. นายไกรฤทธิ์ ด่านพิทักษ์ และครอบครัว อ.เมือง จ.พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 300 บาท


302. น.ส.ชมนารถ ใจเขียว อ.เมืองจ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระ"เข้าพรรษา" 250 บาท
2. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 250 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท


303. นายบุญสม จินดาศรี อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา"

รวมเป็นเงิน 200 บาท


304. นายโภคากร นางสุทธภา ด.ช.คณากรด.ช.สุรชา พิลาคงเดชากร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญงานบวชพระ เข้าพรรษา 100 บาท
สร้งกำแพงล้อมรอบวิหารแก้ว 100 เมตร 100 บาท
บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม 100 บาท
ค่านำ ค่าไฟ 50 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท


305. นายสมนึก นางสนิท แจ้งวิชา : กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา 100 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 100 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" 100 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 100 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 100 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท


306. พระมหาวิชัย วิชยเมธี Long Beach, CA 90810 USA

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา"
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร"
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม"
ร่วมทำบุญ 1,000 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
5. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์
ร่วมบุญ 300 บาท

รวมเป็นเงิน 1,300 บาท


307. คุณศรัณยพงศ์และแม่

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" จำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท


308. คุณ เดียว ผู้ที่เนื่องด้วยเดียวและผู้ที่โมทนา อ.ทับปุด จ.พังงา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแแก้ว
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม"
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
รวม 5 รายการ รายการละ 20 บาทครับผม

รวมเป็นเงิน 100 บาท


309. คุณ อรนุช อภิรมย์สมบูรณ์ ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
เง็กเกียวอภิรมย์สมบูรณ์ และครอบครัว (500 บาท)
อรนุช อภิรมย์สมบูรณ์ และครอบครัว (1500 บาท)
วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท


310. นายบรรเทา จงวิไลเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทานให้กับนายบรรเทา จงวิไลเกษมชุดละ1,000 บาท 1 ชุด

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


311. นางศศิภัสสร์ ศรีวฤทธิภักดิ์และครอบครัว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
แก้บน ถวายสังฆทานชุดละ 100 บ 1 ชุด ถวายพระสยามเทวาธิราช
แก้บน ถวายสังฆทาน ชุดละ 100 บ 4 ชุดถวายท่านท้าวมหาราช
ถวายสังฆทาน ชุดละ 100 บ 1 ชุดถวายท่านท้าวมหาราชให้ท่านโปรดช่วยคุ้มครองรักษา
น.ส.ธนิชญกาญจน์ ศรีวฤทธิภักดิ์และครอบครัวแก้บนสังฆทานชุดละ 100 บ. 1 ชุด ถวายหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ

รวมเป็นเงิน 700 บาท


312. คุณจินดา ปากเพราะ และลูกหลานน.ส.ธนิชกาญจน์ศรีวฤทธิภักดิ์ และครอบครัว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญบูรณะปฏิสังขร วิหารองค์สมเด็จพระฯปฐม 120 บาท
2. น.ส.ธนิชกาญจน์ศรีวฤทธิภักดิ์ และครอบครัวแก้บนถวายสังฆทานหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระสังฆทานชุดละ 100 บ. 1 ชุด

รวมเป็นเงิน 220 บาท


313. คุณ ดวงพร หาดใหญ่ สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" 1000 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 200 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" 500 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 100 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท


314. แม่กิมเฮียง จันทร์ผกาพันธ์ อ.บางแพ จ.ราชบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท


315. นายสยาม น้อยน้ำเที่ยง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา"
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร"
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม"
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 300 บาท


316. ครอบครัวพฤกษาโกมล อ.เมือง สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)

รวมเป็นเงิน 300 บาท


317. นายวิทยา อุทัยหงษ์ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)

รวมเป็นเงิน 500 บาท


318. คุณ นิรทุกข์ นิพพาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" 10 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 20 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555) 40 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 10 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 10 บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท


319. นาง สุรางค์ วังแปลง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบูญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท


320. คุณ ณธกร อาชว์ชยาธา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบวชพระ "วันเข้าพรรษา"และ ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม"

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


321. นายสิทธินนท์ บุญวงศ์ นางสาววาทิชาบุตรวาปี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา,สร้างกำแพงล้อมรอบวิหารแก้วร้อยเมตร,ถวายบูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม,ถายค่าพัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง, ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท


322. คุณ เอกชัย มั่นคงทองเจริญและเกษมณี สมหมาย ศรีราชา ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม"

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


323. คุณพัชรธร ตันศิริรุ่งเรือง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญงานบวชเข้าพรรษา วันที่ 29 ก.ค 55

รวมเป็นเงิน 300 บาท


324. พระอำนาจ สุวฑฺฒโน เขตสายไหม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) 800 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 200บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555) 200บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 200บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 200บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 200บาท

รวมเป็นเงิน 1,800 บาท


325. นายสมชัย ชำพาลี และครอบครัว เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญเจ้าภาพบวชพระ "เข้าพรรษา" 2,000 บาท
ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 2,000 บาท

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท


326. คุณ กัญญา วัฒนแต้ตระกูลและนายนพพร จรจวบโชค เขตวังทองหลาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 561 บาท


327. คุณนายปิยนนทร์ ปทุมทิพย์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท


328. นายเดชาธร สัตถาพร และ นางสาวจีรกนก สัจจะวัฒนวิมล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" 100
2. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 100
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" 100
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 100
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 50

รวมเป็นเงิน 500 บาท


329. คุณทิวารัตน์ และ ด.ญ อัครมณี ปัญญาคง สารภี เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 200 บาท


330. น.ส.เขมวริณย์ สุริยชัยมงคล อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท


331. ด.ญ.ธนาภา-ด.ช.พลภัทร หะสิตะ และครอบครัว อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบูรณะ วิหารสมเด็จองค์ปฐม ค่าภัตตาหาร ค่าน้ำค่าไฟ ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท


332. นายจักรินทร์ ผิวคำ อ.+จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท


333. คุณ เกียรติพงษ์ กมลรุจิเรข อ.เมือง สมุทรสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 1000 บาท
2. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" 1000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท


334. คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 20 บาท
2. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555) 20 บาท
3.ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 20 บาท
4.ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 20 บาท
5. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 20 บาท
6. ทำบุญทุกอย่าง 10 บาท

รวมเป็นเงิน 110 บาท


335. คุณ จักรกฤษณ์ ศรีทองดี และครอบครัว : อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" 100 บาท
2. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท


336. น.ส.อรฤดี ผาเหลาและ น.ส.จุฬารัตน์ ผาเหลา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร"
2.ถวายบูรณะ"วิหารสมเด็จองค์ปฐม"
3.ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"

รวมเป็นเงิน 300 บาท


หมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญทอดกฐินรวมภาคอีสาน (แยกออกจากการทำบุญ online) จะนำเอารายชื่อมาแสดงในรายการต่อไป โปรดติดตาม

หมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญสามารถตรวจสอบรายชื่อตามรายการที่แจ้งนี้ได้ หากปรากฏว่าเจ้าภาพรายใดข้อมูลที่ลงไปแล้วไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมาทาง "ผู้จัดทำ" ด้วย

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"

ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 4/8/12 at 15:55


รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง
ตั้งแต่ วันที่ 1-15 กรกฎาคม 25551. คุณ กฤติน เบญจมาศ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" 100-
2.ธรรมทาน 200-
3.วิหารทาน 200-
4.สังฆทาน 200-
5.ชำระหนี้สงฆ์ 100-
6.สร้างพระพุทธรูป 200-

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


2. คุณ ศิริกานดา เกษรมาลี จ.กำแพงเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 100 บาท
2.ร่วมทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท


3. คุณ กิตติพล ผิวงาม อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร"
2. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม"

รวมเป็นเงิน 100 บาท


4. นายเจียมพล บุญประคม นางศิริพันธ์บุญประคม ด.ช.วรภพ บุญประคม และด.ญ.จุฑามณี บุญประคม อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" 50 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 50 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" 50 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 240 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 240 บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 70 บาท

รวมเป็นเงิน 700 บาท


5. นายเอกชัย อารีย์วัฒนานนท์และครอบครัว อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท


6. นางสาวจิรัชญา ชัยฤทธิ์ และครอบครัว อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา , สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร",ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม, ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" ,ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
, ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 200 บาท


7. นายประวัติ-นางอรสา แสนภูวา อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
-ถวายสร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร"
-ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม"
-ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
-ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
-ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 200 บาท


8. นายเดชาธร สัตถาพร และ น.ส.จีรกนกสัจจะวัฒนวิมล บางนา กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" 100
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 100
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" 100
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 100
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 50

รวมเป็นเงิน 500 บาท


9. คุณ กมลพรรณ ผาแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

ต้องการร่วมบุญ :
๑.ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ ๒๙ ก.ค. ๕๕) จำนวนเงิน ๕๐บาท
๒. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" จำนวนเงิน ๕๐ บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท


10. คุณ อภิชิต สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) จำนวน100 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) จำนวน100 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555) จำนวน100 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำนวน100 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง จำนวน100 บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"จำนวน100 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท


11. นายประดับ กรุงสันเทียะ นางสำริดกรุงสันเทียะ นายปรีชา กรุงสันเทียะนางปทิดา ท้าวเนาว์ เด็กชาย นิพานกรุงสันเทียะ(แก้ว) เด็กหญิง ภาณิชา กรุงสันเทียะ เด็กชาย ภูเมธ กรุงสันเทียะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
รวมทำบุญทุกอย่างภายในวัด
ขอให้ท่านพระยายมราชเป็นพยานบุญและโมทนาในผลบุญในครั้งนี้ด้วยเทอญ

รวมเป็นเงิน 400 บาท


12. คุณ จรัสศรี แสงมรกต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำค่าไฟฟ้า ของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท


13. นายประดับ กรุงสันเทียะ นางสำริดกรุงสันเทียะ นายปรีชา กรุงสันเทียะนางปทิดา ท้าวเนาว์ เด็กชาย นิพานกรุงสันเทียะ(แก้ว) เด็กหญิง ภาณิชา กรุงสันเทียะ เด็กชาย ภูเมธ กรุงสันเทียะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)
ขอให้ท่านพระยายมราช เป็นพยานบุญในครั้งนี้และโมทนาบุญด้วยเทอญ สาธุ

รวมเป็นเงิน 300 บาท


14. นางสาวรินรณัชย์ ไกรวิจิตร์ เขตสายไหม กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม"

รวมเป็นเงิน 500 บาท


15. นายเฉลยศักดิ์ เกิดจันทึก อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างที่วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท


16. คุณ สุพรรณ สายแก้วลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" 500 บาท
2. ร่วมสร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 500 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" 300 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 300 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 200 บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 200 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท


17. ด.ญ.สิริณัฎฐ์, ด.ช. ณัฐภัทรจตุวงษ์ และ ครอบครัว เขต ทุ่งครุ กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 500 บาท


18. นายสมภพ นางอนุตา ธนวัฒนายิ่งยง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555)

รวมเป็นเงิน 500 บาท


19. คุณ วงศ์วริศ ใจดำ - นฤมล ขาวนวล –และลูกๆ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา"
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร"
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม"
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"
7.ทำบุญระบบระบายน้ำรอบวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


20. คุณ SiriratChumtok จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" 100 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท


21. คุณ พรหมณฐศุขปลื้มลักษมี เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


22. คุณ กุญช์เดชณ์ สมบุญ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
บาตร วิระทะโย 1300 บาท
ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 100 บาท
รวมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพระษา" 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท


23. คุณ วิชิต และครอบครัว ตลาดพรพัฒน์รังสิต

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)
2. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
3. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"
อิทังปุญญะผะลัง....
ผลบุญนี้ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย เทพเจ้าทั้งหลายที่รักษาข้าพเจ้า พระภูมิเจ้าที่ที่อยู่อาศัย และพระภูมิเจ้าที่ตำบลเขาทราย พิจิตรและท่านที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขหรือเสวยความทุกข์อยู่ก็ดี ญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดี ขอจงโมทนากุศลนี้ จงได้รับความสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้าและขอคำว่าไม่ได้ไม่มีจงอย่าบังเกิดกับข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสูพระนิพพาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท


24. คุณทวสิน ฤทธิ์งาม ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบวชพระ100 สร้างกำแพงล้อมวิหาร100เมตร 100 บูรณะวิหารองค์ปฐม100 ถวายภัตราหาร100 ค่าน้ำ-ไฟ100 ชำระหนี้สงฆ์100

รวมเป็นเงิน 600 บาท


25. นางอังคณา แก้วทักษิณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)

รวมเป็นเงิน 100 บาท


26. คุณ พีรพงศ์ ไทยวุฒินุกุล และครอบครัว ภาษีเจริญ กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"
7.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 600 บาท


27. นายบุญเอี่ยม และนางกาญจนาไทยวุฒินุกุล และครอบครัว ภาษีเจริญ กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"
7.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 300 บาท


28. คุณ กนก คุณ ชุติกาญจน์ดช.ทรงวุฒิรุ่งเรือง อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 600 บาท


29. นายเฉลยศักดิ์ เกิดจันทึก อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท


30. คุณปมิตา เดชากิจกีรติ สันทราย เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


31. คุณ ศรัณยพงศ์และเพื่อน กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญ 200 บาท
1.สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 100บาท
2.สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท


32. ว่าที่ ร.ต. วรพจน์ พัฒนาสูน และครอบครัว เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม"

รวมเป็นเงิน 200 บาท


33. คุณ นิภาภรณ์ สมุทร และครอบครัว จตุจักร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน และใส่บาตรวิระทะโย จำนวน 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


34. นายกษิดิศ ปั้นทองและนางสาวบุษกรแสงงาม อ.ลำลูกกา จ. ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญบวชพระ 100 บาท
2.ทำบุญสร้างกำแพงล้อมรอบวิหารแก้วร้อยเมตร 150 บาท
3.ทำบุญบูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม 150 บาท
4.ทำบุญค่าอาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง 100 บาท
5.ทำบุญค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
6.ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 700 บาท


35. นางสาวสุกัญญา ศรีสุข อ.เมืองจ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน200
วิหารทาน 200

รวมเป็นเงิน 400 บาท


36. คุณ อภิชัย อารีย์ พร้อมครอบครัว ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) 20 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)20 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555)20 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 20 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 20 บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 20 บาท
7.ใส่บาตรวิระทะโย 20 บาท
อุทิศให้นางตาล สิทธิวงค์ขอให้มาร่วมรับผลบุญและอนุโมทนาบุญและอโหสิกรรมให้แก่กันและกันเทอญ.สาธุ

รวมเป็นเงิน 140 บาท


37. ด.ญ.ฐิติมา และ ด.ช.อัฒธเรทไทยเพชรชนะ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"

รวมเป็นเงิน 110 บาท


38. คุณ สิงขร ภุมรินทร์และครอบครัว เขตหนองจอก กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 550 บาท


39. นายกระจ่าง นันทวี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทานทุกอย่าง 1000 บาท
อุทิศ เจ้ากรรมนายเวร

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


40. คุณ คงชาญพิชญ์ รัตนการย์พงศ์และครอบครัว เขตบางซื่อ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)
2. ร่วมโครงการใหญ่สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 100 บาท


41. คุณกุลธร ลิมปิวรรณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" = 300บ
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" = 300บ
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" = 300บ
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" = 300บ
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง = 300บ
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์ = 300บ

รวมเป็นเงิน 1,800 บาท


42. พระประเสริฐ กิตฺติสาโร สวัสดิ์ปรุ อ.เมืองจ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง
ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา บวชพระธุดงค์สร้างสมเด็จองค์ปฐม ปิดทองพระแปดศอก สร้างปราสาททองคำ ซ่อมพระอุโปสถวหารทานธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 800 บาท


43. คุณ บุญมี-มานพ ชีวสกุลยง และลูกหลาน อ.เมือง เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยามเถระ

รวมเป็นเงิน 100 บาท


44. คุณ สมฉัตรชัย งามดี, สีแพร ชาญเดช อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) ...ร่วมบุญจำนวน 400 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) ...ร่วมบุญจำนวน 300 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มพฤษภาคม 2555) ...ร่วมบุญจำนวน 300 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


45. ว่าที่ร้อยโทสัณฐภัทร เดี่ยววานิช : เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" 100 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 100 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" 100 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 100 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท


46. คุณ danupon เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) 100 บาท
2.ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555) 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท


47. นายบุญธรรม มิ่งขวัญ และครอบครัว อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)
2. ร่วมโครงการใหญ่สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"
7. ทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐม,สร้างพระพุทธรูป
8. ทำบุญธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท


48. นาย อยุทธ์ เอียบสกุล และครอบครัว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" 50 บ.
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้ว ร้อยเมตร" 50 บ.
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" 50บ.
4. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 50 บ.
5. ธรรมทาน 50 บ.
6. สังฆทาน 50 บ.
7. สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ 50บ.

รวมเป็นเงิน 350 บาท


49. คุณ กิตติญา มาจันทึก บางขุนเทียน กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญบวชพระ(เข้าพรรษา ปี2555) 100.-
2.ร่วมบุญสร้างกำแพงวิหารร้อยเมตรและวิหารทาน 100.-
3.ชำระหนี้สงฆ์ 100.-

รวมเป็นเงิน 300 บาท


50. คุณ วริศจริเกษมและครอบครัว พญาไท กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) 100 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 100 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555) 300.99 บาท

รวมเป็นเงิน 500.99 บาท


51. คุณ ธรรมหันวัยคล พงภยนตร์ อ.เมือง มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) 100 บาทถวายเป็นสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระชำระหนี้สงฆ์พร้อมปิดทอง และอื่นๆแล้วแต่ทางวัดจะจัดสรรค์100 บาท รวมเป็น 200 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท


52. คุณ ศรัญญา- ธงชัย- ด.ญ.วริษฐา-น้องหนึ่ง พุทธชาติ และคุณพ่อบุญเลิศ สุวิทยารักษ์ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) 100 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 100 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555) 100 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 100 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 100 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท


53. คุณจารึก และครอบครัวน้ำดอกไม้ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท


54. นางสีนวล เกิดจันทึก อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานชุดละ 2000 บาท 1 ชุด

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท


55. นายสมชายประสิทธิ์ถิรวัฒน์และครอบครัว เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (201 บาท)
2. ร่วมโครงการใหญ่สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (202 บาท)
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (203 บาท)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" (204 บาท)
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง (205 บาท)
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" (206 บาท)

รวมเป็นเงิน 1,221 บาท


56. นาย นิพนธ์ ทัดมั่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
-ทำบุญทุกอย่างในวัดท่าซุง 500 บาท
-ทำบุญสังฆทาน 200 บาท
-ทำบุญธรรมทาน 100

รวมเป็นเงิน 800 บาท


57. คุณบุญมี เรืองพิพัฒนพันธุ์ อ.เมือง เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท


58. คุณ ณัชชา ธีรเมธธนา เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 850 บาท


59. คุณ ธนิษฐา สำราญ ประจวบฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 400 บาท


60. คุณชรินทร์ คุณวาสนา ด.ช.กฤตินด.ญ.กชพรรณ โฉมศรี คลองหลวงปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
รายการที่ 1 1500 บาท
รายการที่ 2-6 500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท


61. คุณ วิศณุ ศรีจันทร์ และ ชิดชนกศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ชุมพร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) : 30 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) : 30 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555) : 30 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" : 30 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง : 30 บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" : 30 บาท

รวมเป็นเงิน 180 บาท


62. นาย ชุมพล อินทร์มณี เขตธนบุรี กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


63. คุณ สมนึก บุญเรือง และครอบครัว อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) 40 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)40 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555)40 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 40 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 40 บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 40 บาท

รวมเป็นเงิน 240 บาท


64. นายพรหมมา โยธาแข็งและครอบครัว อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างครับ

รวมเป็นเงิน 200 บาท


65. คุณ ศิริพรรณ ธรรมจินดา อ.เมือง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายบูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 100 บาท


66. คุณ บุญหนัก อินศร อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) 100 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท


67. คุณยายแอ้ด สังข์หนู จ.ตราด

ต้องการร่วมบุญ :
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 200 บาท


68. นายประสงค์ นางยกติ้น นายประสิทธิ์นิยมไทย และครอบครัว อ.เมือง จ.อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) 450 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 300 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555) 100 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 50 บาท
5. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 50 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


69. พ.ต.ท.วิษณุ ตุวยานนท์ ซีคอนสแควร์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)

รวมเป็นเงิน 100 บาท


70. คุณ นิรมล ปัจฉิมางกูร ประเวศ ,กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง (สังฆทาน,วิหารทานและธรรมทาน )

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


71. นายธนกฤต อ่องประกฤชฏ์ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) 300 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 100 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555) 100 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 100 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 100 บาท

รวมเป็นเงิน 800 บาท


72. คุณ วรณัน ชูจิตร อ.พานทอง ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.บวชพระ
2.สร้างกำแพง
3.บูรณะวิหาร
4.ถวายภัตตาหาร
5.ถวายค่าน้ำไฟ
6.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 600 บาท


73. คุณ เดชชาติ จันทร์ศรี และครอบครับ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


74. นส.ประภาพร วิชัยพานิชกุล,นส.ณิชกมลก้านอินทร์ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 600 บาท


75. คุณภณ ทองไพฑูรย์และครอบครัว สุดาพรลือหทัยโอภาสและครอบครัว วัฒนา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
บาตรวิระทโย900บาท อีก100บาทเฉลี่ยทำทุกอย่างครับ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


76. คุณศวิษฐ์ วิจิตรรัตนกิจ เขตบางพลัด กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" 2000 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 2000 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" 2000 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 2000 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง 2000 บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 2000 บาท

รวมเป็นเงิน 12,000 บาท


77. คุณ ธิติวุฒิ มะโนชาติ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญข้อ1-6 อย่างละ 100 บาทครับ

รวมเป็นเงิน 600 บาท


78. พ่อถนอม แม่แท่ง จรูญพันธุ์ อ คอนสวรรค์ จ ชัยภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหารพระวัดท่าซุง 500
สร้างกำแพงรอบวิหารแก้ว 500
บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม 500
สังฆทาน 500
ธรรมทาน 500
ทำบูญทุกอย่าง 500
ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจน 500
ชำระหนี้สงฆ์ 240
ร่วมทำบุญบวชพระ"เข้าพรรษา" 500

รวมเป็นเงิน 4,240 บาท


79. คุณ พรภูษณิศา บุญหิรัญเขษมศรี บางนา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกรายการอย่างละ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท


80. นายกฤษดา ชอบทำกิจ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท


81. คุณ ศราวุธ ทองนาคะ และครอบครัว จ.ชัยภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" 100 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 100บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" 100 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 100 บาท
5. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท


82.นายอิสรา-นางศิรประภาดา จุมมาลีและสมาชิกภายในครอบครัวทุกคน เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" จำนวน 300 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" จำนวน 100 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" จำนวน 100 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"จำนวน 200 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง จำนวน 100 บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" จำนวน 199.99 บาท

รวมเป็นเงิน 999.99 บาท


83. นายกระจ่าง นันทวี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา 500 บาท
ทำบุญปรับปรุงโรงพยาบาลหลวงพ่อ 400 บาท

รวมเป็นเงิน 900 บาท


84. นายวรัญญู วงษ์สวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" 150 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 150 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" 150 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 150 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 200 บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


85. คุณ อรรถชัย-เรวดี หนองแขม กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา"

รวมเป็นเงิน 100 บาท


86. คุณ จตุรงค์ สร้อยน้อย กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญงานบวชพระ "วันเข้าพรรษา"

รวมเป็นเงิน 200 บาท


87. ด.ช. ภูดิท บำรุงพงค์ ( ระยอง ) อ.เมือง จ.ระยอง

ขอร่วมทำบุญ
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระเข้าพรรษา 100 บาท
2. ร่วมทำบุญโครงการใหญ่สร้างกำแพงล้อม " วิหารแก้วร้อยเมตร" 100 บาท
3. ร่วมทำบุญถวายบูรณะ " วิหารสมเด็จองค์ปฐม " 100 บาท
4. ร่วมทำบุญถวายค่าภัตตาหาร " พระสงฆ์วัดท่าซุง " 100 บาท
5. ร่วมทำบุญถวายค่าน้ำ - ค่าไฟ วัดท่าซุง 50 บาท
6. ร่วมทำบุญ " ชำระหนี้สงฆ์ " 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท


88. นาย เกียรติศักดิ์ สวนกุหลาบ อ.;วังทรายพูนจ.พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 600 บาท


89. คุณ รุ้งนภา คันธิยะรัตน์ อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา"

รวมเป็นเงิน 100 บาท


90. คุณ วรชัย สุธีโสภณ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) 100 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 100 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555) 100 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 100 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 100 บาท
7. ร่วมญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 700 บาท


91. นางอารีรัตน์ นายคำรณ นส.อมรรัตน์นายดำรงศักดิ์ ศรีทอง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 200 บาท เงินบาตรวิระทะโย 1300 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท


92. คุณ วิมลสิทธิ์-กุลวิตรา-กวิน-จินตวีร์หรยางกูร เขตวัฒนา กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท


93. คุณ อนุชิต ศรีวิโรจน์ และ ครอบครัว ลาดกระบัง กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1 บริจาคให้ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนฯ 1000 บาท
2 ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) 1000 บาท
3 ถวายสังฆทาน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท


94. นายจีรศักดิ์ นมัสการ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
๑.ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" ๑๐๐ บาท
๒.ร่วมโครงการใหญ่สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร ๑๐๐บาท
๓.ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม๑๐๐ บาท
๔.ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" ๑๐๐ บาท
๕.ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง ๑๐๐บาท
๖.ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" ๑๐๐ บาท
๗.ทำบุญทุกอย่าง๑๐๐บาท
๘.ขอมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา๓๐๐บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


95. นายสถาพร ทองคำพราวพร้อมญาติและครอบครัว อ.เมืองจ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)
2. ร่วมโครงการใหญ่สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 200 บาท


96. นาย แทนไท นะคะสอน อำเภอ ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท


97. นาง สู้จึง แซ่ก๊วย, นางทองสันต์มาปาเกิด , และ ครอบครัว จตุวงษ์ เขต ทุ่งครุ กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญถวายสังฆทาน 300 บาท
2. ทำบุญแก้บนที่จำไม่ได้ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท


98. คุณ วศิน ลิ้มเจริญสุข เขตจตุจักร กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทานแด่พระ ๕ พระองค์ แก้บนเรื่องขายรถนิสสัน

รวมเป็นเงิน 500 บาท


99. คุณ ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุงครับ

รวมเป็นเงิน 100 บาท


100. คุณ นิกร จรูญพันธู์ และคณะ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภมิ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญงานบวชพระ"เข้าพรรษา"

รวมเป็นเงิน 6,500 บาท


ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 4/8/12 at 15:56

101. คุณ กมลพร โอสถสงเคราะห์ เปรมฤดี ไม้งามและครอบครัว พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)

รวมเป็นเงิน 500 บาท


102. คุณ สมประสงค์ ถึสูงเนิน และ ดต.ธวัฒน์คูสุวรรณ์ พ่อเสริม แม่พยนต์ ถีสูงเนิน และครอบครัว อ. บางปะอิน จ. อยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา"
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร"
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม"
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


103. ดต.ชัชวาล ปานะเจริญ อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบวชพระเข้าพรรษา500บาทร่วมสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม500 ร่วมสร้างวิหารทาน500 ร่วมสร้างธรรมทาน500ร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารพระวัดท่าซุงตลอดชีวิต500 สังฑทาน500 ชำระหนี้สงฆ์500 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น3500บาท

รวมเป็นเงิน 3,500 บาท


104. คุณ อดิสรณ์ ประทุมถิ่นและคณะอ.เมืองจ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) จำนวน 1000 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่มเมษายน 2555) จำนวน 200 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มพฤษภาคม 2555) จำนวน 200 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำนวน 200 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง จำนวน 200 บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" จำนวน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท


105. คุณ ปกรณ์เกียรติ, พรรณรัสมิ์, และด.ญ.จารวีทิพย์ รัถยาวงศ์ อำเภอถลาง ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญจากบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 311 บาท


106. คุณ จตุรงค์ สร้อยน้อย กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"

รวมเป็นเงิน 200 บาท


107. คุณนันทนา เจริญดี สายบุญนา-ไผ่ซีคอน

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างกำแพงล้อมวิหาร =1,100.-
ถวายภัตตาหาร =600.-

รวมเป็นเงิน 1,700 บาท


108.นายวีระพงศ์ ดวงอุปะและครอบครัว อ.บางพลัด กรุงเทพ ฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) จำนวน 1800 บาท
2. ร่วมทำบุญบำรุงเวปวัดท่าซุงเพื่อเป็นธรรมทาน จำนวน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท


109.นาย พรเมธินทร์พชรโพธิ์เจริญ..(ป๊อป ) อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ที่ 10 ก.ค. นี้..ขอทำบุญทุกอย่าง...อุทิศให้ บิดา มารดา พี่สาว และญาติทั้งหมด..ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายข้าพเจ้าขออโหสิกรรมด้วย.ขอให้มีประโยชน์สุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับทุกประการเทอญ...

รวมเป็นเงิน 500 บาท


110. คุณสายัณห์ นิ่มน้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) 400 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท


111. นางสาวเรณู เพชรรี่ อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท


112. นางอรัญญา บุญธรรม อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
ลูกขอทำบุญและอุทิศบุญกุศลในครั้งนี้ให้แก่ แม่น้ำค้าง โตจุ้ยได้เสียชีวิตไปเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2555 ขอบุญกุศลทั้งหมดทั้งสิ้นที่ลูกได้ทำมาส่งผลให้แม่น้ำค้างได้ไปสู่ภพภูมิที่เป็นสุขด้วยเทอญ

-ถวายสังฆทานชุดละ 500 บาท 1 ชุด
-ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) 40 บาท
-ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 20 บาท
- ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555) 20 บาท
- ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 20 บสท
- ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 20 บาท
- ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 20 บาท

รวมเป็นเงิน 640 บาท


113. คุณอรุณ-วิภา-อาทิตย์-กังสดาล-ศุภรบุญญลาภา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา"

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท


114. นาง พัชรี กลันทกพันธ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" = 1000 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" = 1000 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" = 1000 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" = 1000 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง = 1000 บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" = 1000 บาท
7. ร่วมทำบุญทุกอย่าง = 1000 บาท
8. โดยเสด็จพระราชกุศลฯ = 1000 บาท
9. ให้การสงเคราะห์นักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา = 1000 บาท
10. ถวายใส่ยามหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) = 500 บาท
11. ถวายใส่ยามเจ้าอาวาสวัดท่าซุง ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล = 500 บาท

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท


115. น.ส. ณคัททลีย์วัฒนอมาตย์ บางพลัด กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญงานบวชพระเข้าพรรษา ถวายค่าภัตตาหาร พระสงฆ์วัดท่าซุง ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟ วัดท่าซุง ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท


116.น.ส.ฐิติยา สุรภาพ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญงานบวชเข้าพรรษา สังฆทาน ธรรมทานวิหารทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


117. น.ส. หัตสกมล ทองมน อ.เมือง จ.พัทลุง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


118. คุณชวิศา ภู่บัว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) จำนวน 500 บาท
2.ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท


119. คุณ ชัยวัฒน์ ราชกรม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน สร้างวัดวิหารทาน บวชพระ บวชเณร ซีดีธรรมะธรรมทานค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์ อาหาร ฯลฯ

รวมเป็นเงิน 100 บาท


120. คุณราชศักดิ์ เนาว์โสภา และครอบครัว อ เมือง จ ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) = 100 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)= 100 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555)= 100 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" = 100 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง = 100 บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" = 100 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท


121. คุณวันดี รัตนศักดิ์สิร เขตประเวศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
บวชพระ 100, กำแพงวิหาร 100, บูรณะวิหาร 100,
ภัตตาหาร 50, น้ำไฟ 50, ชำระหนี้สงฆ์ 100

รวมเป็นเงิน 500 บาท


122.นายพิสิฐ เบญจถาวรอนันท์ เขตประเวศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
บวชพระ 100, กำแพงวิหาร 100, บูรณะวิหาร 100,
ภัตตาหาร 50, น้ำไฟ 50, ชำระหนี้สงฆ์ 100

รวมเป็นเงิน 500 บาท


123. ด.ญ.ไตรรัตน เบญจถาวรอนันท์ เขตประเวศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
บวชพระ 10, กำแพงวิหาร 10, บูรณะวิหาร 10,
ภัตตาหาร 10, น้ำไฟ 10, ชำระหนี้สงฆ์ 10

รวมเป็นเงิน 60 บาท


124. คุณวรรณารัตนศักดิ์สิริ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
บวชพระ 200, กำแพงวิหาร 200, บูรณะวิหาร 200,
ภัตตาหาร 200, น้ำไฟ 100, ชำระหนี้สงฆ์ 100

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


125. คณแม่สุ่ยเซี้ยม แซ่ฉั่ว เขตประเวศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
บวชพระ, กำแพงวิหาร, บูรณะวิหาร,
ภัตตาหาร, น้ำไฟ, ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท


126.น.ส.มนต์ญกรณ์ ชนสรณ์พงษ์ เขตประเวศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
บวชพระ, กำแพงวิหาร, บูรณะวิหาร,
ภัตตาหาร, น้ำไฟ, ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท


127.น.ส.ธพรรธช์ณกร ชนสรณ์พงษ์ เขตประเวศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
บวชพระ, กำแพงวิหาร , บูรณะวิหาร ,
ภัตตาหาร , น้ำไฟ, ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท


128.ครอบครัวธนสิริพันธุ์ เขตประเวศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
บวชพระ, กำแพงวิหาร , บูรณะวิหาร ,
ภัตตาหาร , น้ำไฟ, ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท


129. คุณลักษิกา เลิศมุกดา อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมงานบวชพระ เข้าพรรษา

รวมเป็นเงิน 300 บาท


130. คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) 20 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 20 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555) 20 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 20 บาท
5. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 20 บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 20 บาท
7. ร่วมทำบุญทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 140 บาท131. คุณสุรางค์ แย้มแก้วดิถีและคณะ เขต ราษฎร์บูรณะ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)

รวมเป็นเงิน 390 บาท


132. นางสาวอรุณ ค้าขึ้น และครอบครัว บางมด ทุ่งครุ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) 100.-
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 100.-
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555) 100.-
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 100.-
5. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50.-
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 50.-

รวมเป็นเงิน 500 บาท


133.คุณประภาวัลย์ ศิรกุลวัฒน์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทําบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา"

รวมเป็นเงิน 500 บาท


134. Mr.Chon Ying Wahและ นิกร Brunei darussalam Bg.3122

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบวชพระ "เข้าพรรษา"

รวมเป็นเงิน 650 บาท


135. นายอนุชา ตั้งศิริมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้ว 100 เมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


136. คุณบุญมี เรืองพิพัฒนพันธุ์ อ.เมือง เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท


137. คุณสุรศักดิ์ ตันติอัจฉริยะ เขตบางแค กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" 200.-
ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" 100.-

รวมเป็นเงิน 300 บาท


138. ร้านข้าวปั้น ซูชิ หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างข้างต้น

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท


139. คุณ กรรณิการ์. การเดช อ.เมือง จ.พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 4. ชุดรวม 8000 บาท

รวมเป็นเงิน 8,000 บาท


140. คุณอนุวัตร์ ไทยเพชรชนะและครอบครัว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ต้องการร่วมบุญ :
.1.ถวายค่าภัตตาหาร พระสงฆ์
2.ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 125 บาท


141.น.ส.ประภาวรรณ วินิจศาสตร์ บางรัก กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 2000 บาท
สร้างพระพุทธรูป ธรรมทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำค่าไฟวัดและทำบุญทุกอย่าง 1000 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท


142. คุณ pam_0819 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
กัญญากิจ -บุญบวชพระวัดท่าซุง,บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม = 500.-
นำโชค ปันนากร -บุญบวชพระ,บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม = 500.-
สุขอนันต์ - สมพิศ อนันต์ศุภศักดิ์ -บุญบวชพระ,บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม = 1000.-
สรยุทธ์ รงค์พรรณ - บุญบวชพระ= 500.-
เพื่อนๆ - บุญบวชพระ = 860

รวมเป็นเงิน 3,360 บาท


143. คุณ สุกฤษ-เรือนรัตน์-ปุณรภา-ทัชชกรตระกูลไพศาล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)
2. ร่วมโครงการใหญ่สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


144. คุณโชคดี ศรีรินทร์ และ คุณนวลทิพย์ศรีรินทร์ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" 1,300 บาท
ร่วมโครงการใหญ่สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 300 บาท
ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" 300 บาท
ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 100 บาท
ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง 100 บาท
ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,200 บาท


145. คุณศุภฤกษ์ โชติพิพัฒน์วรกุลและครอบครัว คลองหลวง ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55 ) และ ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 150 บาท


146. คุณศุภกิจ โชติพิพัฒน์วรกุล อ.เมือง สกลนคร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) = 100 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) =50 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555) =50 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" =33 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง =33 บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" =33 บาท

รวมเป็นเงิน 299 บาท


147. คุณนิภาภรณ์ สมุทร , ทองคูณ บกสูงเนิน , สฤษดิ์ จิตเจือจุน ,นลินรัตน์ กิจรุ่งวรสิน จตุจักร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" วันที่ 29 ก.ค.55
อุทิศส่วนกุศลนี้ให้นางรัชฎาพร จิตเจือจุน

รวมเป็นเงิน 550 บาท


148. คุณมธุรส วรวรรณธนะชัย อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบวชพระ เข้าพรรษา - 1000.-
บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม - 1000.-

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท


149. นาย ศราวุธ โยธานา และนางพรรณีโยธานา อ.พล จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท


150. คุณ สุมิตร ประทุมรุ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555)

รวมเป็นเงิน 100 บาท


151. นายเสริมศาสตร์ ลำเลียง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท


152. คุณ บุญมี เรืองพิพัฒนพันธุ์ อ.เมือง เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 419 บาท


153. นาย รัตนวีรกีรติ เชื้อวงษ์บุญ อ.นาหมื่น จ.น่าน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่มเมษายน 2555)
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 999 บาท


154. คุณปิ่น สวนหลวง กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญรายการที่ 1-6 รายการละ 100 บาทครับ

รวมเป็นเงิน 600 บาท


155. พ.อ.อ.วัฒนชัย มนตรี อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญเข้าพรรษาทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท


156. นายปรีชา เกียรติบำรุงพันธุ์ เขตบางนา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์
ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)
ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม"

รวมเป็นเงิน 500 บาท


157. นายภูริจิวัจน์ ปฏิภาณจำรัสและครอบครัว อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 200 บาท


158. พระสมฤกษ์ และคณะ สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
๑.ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) ๓๐๐บาท
๒.ทำบุญทุกอย่างกับทางวัด ๑๐๐ บาท
๓. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" ๑๐๐บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท


159. นายชโยฬาร สุทนต์ชัย อ.เมือง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) = 60บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" = 10บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" = .10บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" = 10บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง = 10บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท


160. คุณ มนัสนันท์นุปิง และครอบครัว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


161. นาย สมาส เจนเจริญพันธ์ เขตจอมทอง กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท


162. คุณ สมชาย จารุเจริญพร อ.บางบัวทอง นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท


163. พ.ต.ท.วิษณุ ตุวยานนท์ ซีคอนสแควร์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555)

รวมเป็นเงิน 100 บาท


164. นายวาที ศรีโหมด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ขอร่วมทำบุญทุกอย่าง ด้วยเงินจำนวน 1.000 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


165. คุณสุพรชัยและคณะ อ.เมือง จ.ตรัง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) 50 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 50 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555) 50 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 50 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 50 บาท
7. ถวายเป็น สังฆทาน ธรรมทานและวิหารทาน 555 บาท
8. เงินวิริยะทะโย 345 บาท

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท


166. นายไกรฤกษ์ นุ้ยเย็น อ.บางกระทุ่มจ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 100 บาท
2. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" 100 บาท
3. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 100 บาท
4. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์จำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท


167. คุณไกรฤทธิ์ ด่านพิทักษ์และครอบครัว อ.เมือง จ.พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)

รวมเป็นเงิน 100 บาท


168. คุณ วพัทธ์ มีบุญ เขตสะพานสูง ก.ท.ม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 500 บาท


169. คุณ อรอุไร แสงสว่าง บางกรวย นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท


170. นายพรเทพ แสนภูวา อ.ปทุมราชวงศาจ.อำนาจเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
- ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา"
-ถวายสร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร"
- ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม"
-ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
- ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
- ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"
-ถวายเป็น"ธรรมทาน"

รวมเป็นเงิน 300 บาท


171. นายชโยฬาร สุทนต์ชัย อ.เมือง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา"= 20บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร"= 10บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม"= 10บาท
4. ธรรมทาน= 30บาท
5. สังฆทาน= 10บาท
6. สร้างพระพุทธรูปทุกองค์= 10บาท
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า= 10บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท


172. นส.พัทธนันท์ จริงดี เขตประเวศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระ " เข้าพรรษา " 100 บาท
2. ซ่อมแซมพระพุทธรูป 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท


173. คุณ ชัยณรงค์ หมั่นเรียน อ.สูงเม่น จ.แพร่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" 200 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 200 บาท
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" 200 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 200 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 200 บาท
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท


174. นายภัทรพล ศรีนาถธำรง เขตทวีวัฒนา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา"
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร"
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม"
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 100 บาท


175. นายธนกฤต อ่องประกฤชฏิ์ และนางสาวรุ่งทิวา ทองกลาง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท


176. คุณสายสมร สุนทรานุสร เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท177. นางสุภวัลย์ นายมนตรี นางสาวสุทธิวรรณ ทองวัลย์ดี นายฐิติ เปี่ยมศรี อุทิศให้พ.อ.อ.บุญเลื่อง ทองวัลย์ดี เขตบางเขน กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1ทำบุญบวชพระ 100.-
2 ถวายค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100.-
3ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ 100.-

รวมเป็นเงิน 300 บาท


178. คุณ อมลรุจี คำพิชัย อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทาน 300-
วิหารทาน 300-
สร้างพระพุทธรูป 300-
สังฆทาน 200-
ชำระหนี้สงฆ์ 200-

รวมเป็นเงิน 1,300 บาท


179. คุณวิทยา พรหมศิริ และ ครอบครัว เขต บางเขน กรุงเทพ ฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทั้ง 6 รายการที่ทางวัดกำลังดำเนินการอยู่ครับ

รวมเป็นเงิน 500 บาท


180. ด.ต ทวีป บุญเจริญ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ถวายบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่ม พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 500 บาท


181. คุณป้องพันธุ์ ณ นคร พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญงานบวชพระ "เข้าพรรษา" (ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 55) 100 บาท
2. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 100 บาท
3. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
4. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท


182. คุณฤทธี ธมนวรรณ สะอ้าง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท


หมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญทอดกฐินรวมภาคอีสาน (แยกออกจากการทำบุญ online) จะนำเอารายชื่อมาแสดงในรายการต่อไป โปรดติดตาม

หมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญสามารถตรวจสอบรายชื่อตามรายการที่แจ้งนี้ได้ หากปรากฏว่าเจ้าภาพรายใดข้อมูลที่ลงไปแล้วไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมาทาง "ผู้จัดทำ" ด้วย

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"

ll กลับสู่สารบัญ