คลิปวิดีโอ...วันอาสาฬหบูชา ปี 2555 ณ.วัดท่าซุง
webmaster - 7/8/12 at 14:15

วันอาสาฬหบูชา(ประจำปี ๒๕๕๕)วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ วันอาสาฬหบูชา (ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘/๘ )

เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุนถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่สวนป่าไผ่
เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญใส่บาตร และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๐๗.๔๕ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ขณะที่พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเปิด วี.ดี. โอ. เทป
พระธรรมเทศนา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมนต์ เจ้าอาวาส ทำพิธีบวงสรวงที่มณฑปหลวงพ่อปาน
วีดีโอ...พิธีบวงสรวงที่มณฑปหลวงพ่อปาน
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง เจริญพระพุทธมนต์ ถวายกุศลหลวงพ่อปานที่ ศาลา 12 ไร่
ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ศาลา 12 ไร่

วีดีโอ...ถวายกุศลหลวงพ่อปาน
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง อธิฐานเข้าพรรษา ณ อุโบสถวัดจันทาราม ( ท่าซุง )
วีดีโอ...พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง อธิฐานเข้าพรรษา

เวลา ๑๗.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาส ทำการบรวงสรวงที่อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาช

วีดีโอ...เล่าเรื่องพระเจ้าพรหมมหาราช และบรรดาลูกหลานพระเจ้าพรหมมหาราช
วีดีโอ...ประวัติการสร้างอนุสาวรีย์ และพิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช
วีดีโอ...นักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมฯ รำถวาย พระเจ้าพรหมมหาราช และฟังโอวาทหลวงพ่อ
เวลา ๑๘.๓๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล นำพระภิกษุสงฆ์และญาติโยม เวียนเทียนรอบอุโบสถ

วีดีโอ...เวียนเทียนรอบอุโบสถวันอาสาฬหบูชา

เวลา ๑๙.๓๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ลงรับสังฆทานที่ ศาลา ๑๒ ไร่

ll กลับสู่สารบัญ