กำหนดการ/ภาพการสร้าง เพื่อทำบุญฉลองพระพุทธไสยาสน์ จ.พิจิตร ปี 2556
webmaster - 18/10/12 at 12:16

01. กำหนดการงานทำบุญฉลองพระพุทธไสยาสน์ ความยาว ๕๐ เมตร
02. ภาพ...แบบสร้างพระพุทธไสยาสน์ ความยาว ๕๐ เมตรณ วัดสุขุมาราม ตำบลวังตะกู จังหวัดพิจิตร
03. ภาพ...การสร้างพระนอน และวิหารพระนอน ใน ปี 2551

04.ภาพ...การหล่อพระเศียรพระนอน และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ใน ปี 2552
05.ภาพ...การสร้างและเบิกพระเนตรพระพุทธไสยาสน์ ในปี 2553 และ2554





กำหนดการ

งานทำบุญฉลองพระพุทธไสยาสน์ ความยาว ๕๐ เมตร

ณ วัดสุขุมาราม ตำบลวังตะกู จังหวัดพิจิตร


วันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖




คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย


วันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ (ค้าง ๑ คืนที่บริเวณพระนอน)

เวลา ๑๗.๐๐ น. - ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ประธานในพิธี พร้อมพระภิกษุสงฆ์ทุกรูป และคณะพุทธบริษัท
ทุกท่าน ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น
เวลา ๑๗.๔๕ น.- กิจกรรมพิเศษ จนถึงเวลา ๒๒.๐๐ น.จากนั้นแยกย้ายเข้าเต็นท์ที่พัก

(ผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้ ชาย – หญิง ทุกท่านแต่งกายชุดขาว)


วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖

เวลา ๑๐.๐๐ น. - พระเถรานุเถระ เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น.- ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
- เจ้าภาพถวายเครื่องไทยทาน และอุทิศส่วนกุศล พระภิกษุสงฆ์ให้พร เป็นเสร็จพิธี

(ผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้ ชาย – หญิง แต่งกายได้ตามอัทธยาศัย)


หมายเหตุ
ท่านที่ประสงค์จะร่วมพิธีในช่วงค่ำวันเสาร์ โปรดเตรียมเต็นท์, เครื่องนอน และของใช้ส่วนตัวมาเอง โดยเจ้าหน้าที่จะจัดสถานที่กางเต็นท์ไว้ บริเวณลานด้านหน้าองค์พระนอน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
พระบุญชู สุธมฺมอาภากโร โทร ๐๘๑ - ๖๑๕๙๐๑๓



คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย




 ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 22/11/12 at 17:07


ภาพ...เหตุการณ์สร้างพระพุทธไสยาสน์ ความยาว ๕๐ เมตร

ณ วัดสุขุมาราม ตำบลวังตะกู จังหวัดพิจิตร









แบบจำลองพระพุทธไสยาสน์


แบบพระเนตรที่จะไว้ที่พระพุทธไสยาสน์


แบบพระเศียรของพระพุทธไสยาสน์


แบบพระบาทพระพุทธไสยาสน์






ภาพ...การสร้างพระนอน และวิหารพระนอน ใน ปี 2551



การบวงสรวง ร่วมการสร้างพระนอน



























ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 16/12/12 at 17:38

ภาพ...พระบาทพระนอน ที่จะทำ รายพระบาท



ภาพ...ภายในพระนอนที่จะบรรจุพระภายใน





ภาพ...การทำแบบพระเศียรพระนอน






ภาพ...เริ่มทำหลังคาวิหารพระนอน

























ภาพ...โครงหลังคาวิหารพระนอน







ภาพ...ทำพระเศียรพระนอน







โปรดติดตามการสร้าง ในปี 2552


ll กลับสู่สารบัญ