กำหนดการ/ภาพการสร้าง เพื่อทำบุญฉลองพระพุทธไสยาสน์ จ.พิจิตร ปี 2556 ( ตอน 3 )
webmaster - 25/12/12 at 17:46

01. กำหนดการงานทำบุญฉลองพระพุทธไสยาสน์ ความยาว ๕๐ เมตร

02.ภาพ...แบบสร้างพระพุทธไสยาสน์ ความยาว ๕๐ เมตรณ วัดสุขุมาราม ตำบลวังตะกู จังหวัดพิจิตร►
03.ภาพ...การสร้างพระนอน และวิหารพระนอน ใน ปี 2551►
04.
ภาพ...การหล่อพระเศียรพระนอน และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ใน ปี 2552
05. ภาพ...การสร้างและเบิกพระเนตรพระพุทธไสยาสน์ ในปี 2553 และ2554
กำหนดการ

งานทำบุญฉลองพระพุทธไสยาสน์ ความยาว ๕๐ เมตร

ณ วัดสุขุมาราม ตำบลวังตะกู จังหวัดพิจิตร


วันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖
คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย


วันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ (ค้าง ๑ คืนที่บริเวณพระนอน)

เวลา ๑๗.๐๐ น. - ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ประธานในพิธี พร้อมพระภิกษุสงฆ์ทุกรูป และคณะพุทธบริษัท
ทุกท่าน ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น
เวลา ๑๗.๔๕ น.- กิจกรรมพิเศษ จนถึงเวลา ๒๒.๐๐ น.จากนั้นแยกย้ายเข้าเต็นท์ที่พัก

(ผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้ ชาย – หญิง ทุกท่านแต่งกายชุดขาว)


วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖

เวลา ๑๐.๐๐ น. - พระเถรานุเถระ เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น.- ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
- เจ้าภาพถวายเครื่องไทยทาน และอุทิศส่วนกุศล พระภิกษุสงฆ์ให้พร เป็นเสร็จพิธี

(ผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้ ชาย – หญิง แต่งกายได้ตามอัทธยาศัย)


หมายเหตุ
ท่านที่ประสงค์จะร่วมพิธีในช่วงค่ำวันเสาร์ โปรดเตรียมเต็นท์, เครื่องนอน และของใช้ส่วนตัวมาเอง โดยเจ้าหน้าที่จะจัดสถานที่กางเต็นท์ไว้ บริเวณลานด้านหน้าองค์พระนอน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
พระบุญชู สุธมฺมอาภากโร โทร ๐๘๑ - ๖๑๕๙๐๑๓คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย

ภาพ...การสร้างพระนอน และวิหารพระนอน ใน ปี 2552เตรียมการหล่อพระเศียรกับองค์พระ
เตรียมงานหล่อพระเศียรกับองค์พระ

งานพิธีหล่อพระเศียรพระนอน เมืองพิจิตร ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 25/12/12 at 17:48
โครงสร้างภายในองค์พระนอน
โครงหลังคาและองค์พระนอนทั้งองค์
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

 ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 12/1/13 at 15:56


ภาพ...การสร้างและเบิกพระเนตรพระพุทธไสยาสน์ ในปี 2553 และ2554ประดิษฐานหน้าบันไว้หน้าวิหารพระพุทธไสยาสน์

หลังคาวิหารพระพุทธไสยาสน์เสร็จสมบูรณ์

ภาพ...พิธีเบิกพระเนตรพระพุทธไสยาสน์
 ll กลับสู่สารบัญ