ภาพ / คลีปวีดีโอ... พิธีงานทำบุญฉลองพระพุทธไสยาสน์ ๕๐ เมตร ณ วัดสุขุมาราม
webmaster - 30/1/13 at 19:54

01. คลีปวีดีโอ...งานพิธีฉลองพระพุทธไสยาสน์ ณ วัดสุขุมาราม
02. ภาพ...งานพิธีฉลองพระพุทธไสยาสน์ วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556 ณ วัดสุขุมาราม
03. ภาพ...พิธีงานฉลองพระพุทธไสยาสน์ วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556 ณ วัดสุขุมาราม

พิธีบวงสรวงฉลองพระนอน ตอน ๒ (27 ม.ค. 56)
พิธีบวงสรวงฉลองพระนอน ตอน ๑ (27 ม.ค. 56)
งานฉลองพระนอนกลางคืน (26 ม.ค. 56)
งานฉลองพระนอน ตอน ๒ (26 ม.ค. 56)
งานฉลองพระนอน ตอน ๑ (26 ม.ค. 56)ภาพ...งานพิธีฉลองพระพุทธไสยาสน์ ณ วัดสุขุมาราม


วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556


เวลา ๑๗.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ประธานในพิธีพร้อมพระภิกษุสงฆ์และ
อุบาสกอุบาสิการ่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น
เวลา ๑๗.๔๕ น. ร่วมทำกิจกรรมพิเศษ
เวลา ๒๒.๐๐ น.เลิกกิจกรรมพักผ่อนตามอัธยาศัยพระพุทธไสยาสน์ ระหว่างกลางวันและยามค่ำคืน
ท่านพระครูสุรินทร์เจ้าอาวาส วัดสุขุมาราม ขึ้นกุฎิใหม่
.ในตอนเช้าที่พระพุทธไสยาสน์ วัดสุขุมาราม.ใกล้ทำพิธีสวดมนต์ พุทธบริษัทมาร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นเวลา ๑๗.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ประธานในพิธีพร้อมพระภิกษุสงฆ์และ
อุบาสกอุบาสิการ่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น


เวลา ๑๗.๔๕ น. ร่วมทำกิจกรรมพิเศษ

ร่วมกันลอยโคม บูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 30/1/13 at 20:17


ภาพ...งานพิธีฉลองพระพุทธไสยาสน์ ณ วัดสุขุมาราม


วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556


เวลา ๑๐.๐๐ น. พระเถรานุเถระ เจริญพระพุทธมนต์ เจ้าภาพถวายไทยทาน
และอุทิศส่วนกุศลพระภิกษุสงฆ์ให้พร เป็นอันเสร็จพิธี
เวลา ๑๑.๐๐ น.ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

พิธีบวงสรวง พระพุทธไสยาสน์ โดยท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล
ถนนหน้าวัดสุขุมาราม มีรถมาก
มีอาหารฟรีเลี้ยงตลอดงาน
.เวลา ๘.๐๐ น.ทำพิธีบวงสรวงพระพุทธไสยาสน์ วัดสุขุมาราม

เวลา ๑๐.๐๐ น. พระเถรานุเถระ เจริญพระพุทธมนต์ เจ้าภาพถวายไทยทาน
และอุทิศส่วนกุศลพระภิกษุสงฆ์ให้พร เป็นอันเสร็จพิธี


เวลา ๑๑.๐๐ น.ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์


<< กลับสู่สารบัญ