ภาพ / คลีป / กำหนดการบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิงถือศีล ๘ กรรมบถ ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
webmaster - 5/4/13 at 15:45

♠ รับฟังโอวาทหลวงพ่อ และสามเณรและชีพราหมณ์ ลาสิกขา
♠ กิจวัตรและกิจกรรมของสามเณรและชีพราหมณ์ ตอน 2
♠ กิจวัตรและกิจกรรมของสามเณรและชีพราหมณ์
♠ รับฟังโอวาท และพิธีบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิงถือศีล ๘
♠ เตรียมก่อนบวช นักเรียนชายโกนผม
♠ กำหนดการบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิงถือศีล ๘ กรรมบถ ๑๐คลีป..การบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิงถือศีล ๘ กรรมบถ ๑๐
สามเณรและชีพราหมณ์ลาสิกขา( 15 เมษายน 2556 )
รับฟังโอวาทหลวงพ่อ( 14 เมษายน 2556 )
สามเณรและชีพราหมณ์ก่อเจดีย์ทราย( 13 เมษายน 2556 )
กิจวัตรของสามเณรและชีพราหมณ์ ตอน 3
กิจวัตรของสามเณรและชีพราหมณ์
กิจวัตรของสามเณรและชีพราหมณ์ ตอน 2
พิธีบรรพชาสามเณร (วันที่ 8 เมษายน 2556 )
พิธีบวชพราหมณ์หญิง (วันที่ 8 เมษายน 2556 )
รับฟังโอวาทหลวงลุงสุรจิตร ก่อนบวช ตอน 1(วันที่ 8 เมษายน 2556 )
รับฟังโอวาทหลวงลุงสุรจิตร ก่อนบวช ตอน 2(วันที่ 8 เมษายน 2556 )
วันเตรียมของนักเรียน (วันที่ 7 เมษายน 2556 )
วันพบปะนักเรียนที่จะเข้าบวช (วันที่ 6 เมษายน 2556)
ภาพ...รับฟังโอวาทหลวงพ่อพระภาวนากิจวิมล


ภาพ...สามเณรและชีพราหมณ์ลาสิกขา

 ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 7/4/13 at 09:26


ภาพ...หลวงพี่พิชัยสอนมโนมยิทธิ
ภาพ...ครูพรนุช และครูเปี๊ยก สอนมโนมยิทธิ


ภาพ...หลวงน้าสบสันต์ ตรวจรักษา การเจ็บป่วย

ภาพ...นอนปิดวาจา

ภาพ...เลี้ยงปลาภาพ...ก่อพระทรายโปรดติดตามกิจกรรมในวันต่อไป


 ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 8/4/13 at 08:22


ภาพ...ช่วยกันทำความสะอาดโบสถ์
ภาพ...สามเณรไปเลี้ยงปลาโปรดติดตามกิจกรรมในวันต่อไป


 ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 9/4/13 at 18:54


ภาพ...กราบรับฟังโอวาทหลวงลุงสุรจิตร


วันที่ 8 เมษายน 2556ภาพ...พิธีบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิง


วันที่ 8 เมษายน 2556โปรดติดตามกิจกรรมในวันต่อไป


 ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 12/4/13 at 18:52


ภาพ...เตรียมก่อนบวช นักเรียนชายโกนผม


วันที่ 7 เมษายน 2556

โปรดติดตามกิจกรรมในวันต่อไป


 ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 14/4/13 at 19:49


กำหนดการบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิงถือศีล ๘ กรรมบถ ๑๐


วันที่ ๘- ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ( ภาคฤดูร้อน )

ของนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมเถระวิทยาถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

บรรพชาสามเณร 104 รูป และ บวชพราหมณ์หญิง 188 คน

จุดประสงค์
๑. เพื่อให้ระลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อและบวชถวายกุศลแด่ท่านด้วยความเต็มใจ
๒.เพื่อให้สามเณรและพราหมณ์หญิงรักษาศีล เสขิยวัตร และปฎิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
และเรียบร้อย
๓.เพื่อให้ทราบคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เช่นอานิสงส์ของ
การให้ทาน ผลของการไม่ให้ทาน อานิสงส์ของการรักษาศีล โทษของการละเมิดศีล อานิสงส์ของการเจริญ
ภาวนาผลของการไม่เจริญภาวนา
๔. เพื่อให้มีความเคารพไตรสรณคมอย่างมั่งคง ละเว้นความชั่ว ประพฤติแต่ความดี ทำ จิตใจให้ผ่องใส
๕. เพื่อต้องการให้เด็กมี สวรรค์ พรหม พระนิพพาน เป็นที่ไป

กำหนดการบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิง


วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ ( วันพบปะนักเรียน )
เวลา ๑๓:๐๐ น.นักเรียนชาย - หญิง โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระ รายงานตัว
เวลา ๑๖:๐๐ น.ทำวัตรเย็น
เวลา ๑๘:๐๐ น.รับประทานอาหารเย็นที่ศาลา ๔ ไร่
เวลา ๑๘:๓๐ น.ปฐมนิเทศ แนะนำพระทีมงานที่มาช่วยบอกจุดประสงค์ของการบวชเณร และพราหมณ์หญิง
เวลา ๑๙:๐๐ น.พัก

วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ ( เตรียมก่อนบวช )
เวลา ๐๔:๓๐ น.ตื่นนอน
เวลา ๐๕:๑๕ น.ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๗:๐๐ น.รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๘:๐๐ น.ทำความสะอาดสถานที่ ,ล้างศาลา 12 ไร่

เวลา ๑๑:๐๐ น.รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๒:๐๐ น.พัก นอน กรรมฐานปิดวาจา
เวลา ๑๓:๐๐ น.ไปปลงผมที่ศาลา ๔ ไร่
เวลา ๑๖:๐๐ น. อบรม เปิดวีดีทัศน์ สอนธรรมะ

เวลา ๑๗:๐๐ น.ทำวัตรเย็น
เวลา ๑๘:๐๐ น.รับประทานอาหารเย็น
เวลา ๑๘:๓๐ น. ฟังธรรมะ เจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๑๙:๓๐ น.พัก

วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ ( วันบวชเณร และพราหมณ์หญิง )
เวลา ๐๔:๓๐ น.ตื่นนอน
เวลา ๐๕:๑๕ น.ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๗:๐๐ น.รับประทานอาหารเช้า

เวลา ๐๘:๓๐ น.ไปกราบ หลวงลุงสุรจิตร
เวลา ๑๐:๐๐ น.ซ้อมขานนาคเณร ซ้อมบวชชีพราหมณ์
เวลา ๑๑:๐๐ น.รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๒:๐๐ น.พัก นอนกรรมฐานปิดวาจา
เวลา ๑๓:๐๐ น.ซ้อมขานนาคเณร ซ้อมบวชชีพราหมณ์ ตรวจสอบอัฐบริขาร
เวลา ๑๔:๐๐ น.เดินทางไปวิหาร ๑๐๐ เมตร
เวลา ๑๔:๓๐ น.บวชเณร บวชชีพราหมณ์

เวลา ๑๖:๐๐ น.ฉันน้ำปานะ
เวลา ๑๖:๓๐ น.ทำวัตรเย็น เจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๑๘:๐๐ น.อบรม
เวลา ๑๙:๓๐ น.พัก

วันที่ ๙ – ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ ( สามเณร และพราหมณ์หญิง วันที่ ๒ – ๕ )
เวลา ๐๔:๓๐ น.ตื่นนอน
เวลา ๐๕:๑๕ น.ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๖:๐๐ น.สามเณรออกบิณฑบาต เจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๐๗:๐๐ น.ฉันอาหารเช้า

เวลา ๐๘:๐๐ น.พัก นอน
เวลา ๐๘:๓๐ น.เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ
เวลา ๑๐:๓๐ น. แนะแนว โดยวิทยากรรับเชิญ
เวลา ๑๑:๐๐ น.ฉันเพล
เวลา ๑๒:๐๐ น.นอนกรรมฐาน ปิดวาจา

เวลา ๑๓:๓๐ น.อบรม ,ทำกิจกรรมต่างๆ
เวลา ๑๖:๐๐ น.ฉันน้ำปานะ
เวลา ๑๖:๓๐ น.ทำวัตรเย็น เจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๑๘:๐๐ น.อบรม เปิดวีดีทัศน์ สอนธรรมะ
เวลา ๑๙:๓๐ น.พัก

วันที่ ๑๓ – ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ ( สามเณร และพราหมณ์หญิง วันที่ ๖ – ๗ )
เวลา ๐๔:๓๐ น.ตื่นนอน
เวลา ๐๕:๑๕ น.ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๖:๐๐ น.สามเณรออกบิณฑบาต, เจริญพระกรรมฐาน ช่วยงานทำบุญวันสงกรานต์ที่ศาลา 12 ไร่
เวลา ๐๗:๐๐ น.ฉันอาหารเช้า

เวลา ๐๘:๐๐ น.ช่วยงานสังฆทาน
เวลา ๐๘:๓๐ น.เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ
เวลา ๑๐:๓๐ น. แนะแนว วิทยากรรับเชิญ
เวลา ๑๑:๐๐ น.ฉันเพล
เวลา ๑๒:๐๐ น.นอนกรรมฐาน ปิดวาจา
เวลา ๑๓:๓๐ น.อบรม ,ทำกิจกรรมต่างๆ

(วันที่ ๑๓ เมษายน เวลา ๑๕:๓๐ น. เดินทางไป ทำวัตรเจ้าอาวาส รับฟังโอวาท จากนั้นก่อเจดีย์ทราย จนถึง ๑๘:๐๐ น. พัก )
เวลา ๑๗:๐๐ น.ทำวัตรเย็น เจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๑๘:๓๐ น. เข้าช่วยงานที่ ศาลา 12 ไร่
เวลา ๑๙:๓๐ น.พัก

วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ ( วันที่ ๘ วันลาสิกขา )
เวลา ๐๔:๐๐ น. ตื่นนอน
เวลา ๐๕:๑๕ น.ทำวัตรเช้าย่อ ทำพิธีกำหนดเวลาลาศีลของชีพราหมณ์
เวลา ๐๖:๐๐ น.ฉันเช้า
เวลา ๐๗:๐๐ น.ช่วยงานต่างๆที่ ๑๒ ไร่

เวลา ๑๐:๐๐ น.ขึ้นรับการสะเดาะเคราะห์รอบแรก
เวลา ๑๑:๐๐ น.ฉันเพล
เวลา ๑๔:๐๐ น.ขึ้นรับการสะเดาะเคราะห์รอบสอง
เวลา ๑๕:๐๐ น.สรงน้ำ พระภิกษุ – สามเณร

เวลา ๑๖:๓๐ น.สามเณรลาสิกขาที่ ๒ ไร่
เวลา ๑๗:๐๐ น.ช่วยกันเก็บของ
เวลา ๑๘:๐๐ น.กลับโรงเรียน

◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 16/4/13 at 15:37

◄ll กลับสู่สารบัญ