กำหนดการ /เตรียมงาน วันวิสาขบูชา, พิธีไหว้ครู, และ พิธีสะเดาะพระเคราะห์ 24 พฤษภาคม 2556
webmaster - 18/5/13 at 14:17

♠ ภาพ / คลีป งานทำบุญวันวิสาขบูชา, พิธีไหว้ครู, และ พิธีสะเดาะพระเคราะห์
♠ ภาพ...จัดงานวันวิสาขบูชา ณ ศาลา 12 ไร่
♠ ภาพ... โรงทาน 4 ไร่ และ ล้างพื้นพระอุโบสถ เพื่อเวียนเทียน
♠ ภาพ...เตรียมอุปกรณ์ ณ ศาลา 12 ไร่
♠ กำหนดการ งานทำบุญวันวิสาขบูชา, พิธีไหว้ครู, และ พิธีสะเดาะพระเคราะห์ปีนี้ จัดพิธีไหว้ครูแบบพิเศษ


(เหมือนในสมัยหลวงพ่อยังอยู่) โดยใข้ดอกไม้ 5 สี , เทียน 5 เล่ม และ ธูป 5 ดอก
ทำพิธี เวลา ๑๐.๐๐ น ก่อนการสะเดาะเคราะห์ (จัดหามาเองได้)

ภาพ...จัดงานวันวิสาขบูชา ณ ศาลา 12 ไร่ )เตรียมของงานพิธีสะเดาะเคราะห์

ดู วัน เวลา พิธีสะเดาะเคราะห์


ทำบุญ วันวิสาขบูชา

ตกแต่ง สถานที่ ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 19/5/13 at 19:05


ภาพ...เตรียมงานวิสาขะ( โรงทาน และพระอุโบสถ )โรงทาน ศาลา 4 ไร่
ล้างพื้นบริเวณพระอุโบสถ เพื่อเวียนเทียน
 ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 21/5/13 at 19:25


ภาพ...เตรียมงานวิสาขะ(จัดศาลา 12 ไร่ )มีการระบายอากาศ เพิ่มความเย็น


จัดเตรียมเครื่อง เพิ่มความเย็น


วางท่อปล่อย ระบายอากาศ เพิ่มความเย็น


บรรยากาศ โดยรอบ ของศาลา 12 ไร่
ส่วนงานการรับสังฆทาน


แต่งผ้า เช็กอุปกรณ์ และทำความสะอาด


เตรียมของเข้างาน จัดร้าน ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 23/5/13 at 17:28


กำหนดการ

งานทำบุญวันวิสาขบูชา, พิธีไหว้ครู, และ พิธีสะเดาะพระเคราะห์

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖วันศุกร์ที่๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖( ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ )

เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหาร "กองทุน" ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ สวนไผ่

(ถ้าหากญาติโยมมีความประสงค์จะร่วมทำบุญค่าภัตตาหาร
ก็ขอให้ไปทำบุญที่เจ้าหน้าที่หน้าร้านอาหาร "กองทุน" ได้)

เวลา ๐๗.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล (อนันต์ พทฺธญาโณ)พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๓ รูป ลงรับสังฆทาน

ที่ศาลา ๑๒ ไร่ (ส่วนที่วิหาร ๑๐๐ เมตร เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.)

เวลา ๐๗.๐๐ น.ทำบุญใส่บาตร ที่ศาลา๑๒ไร่

เวลา ๐๗.๔๕ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ขณะที่พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร เปิด วี.ดี.โอ. เทป

แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

เวลา ๐๙.๕๐ น. ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล (อนันต์ พทฺธญาโณ) เจ้าอาวาส ทำพิธีบวงสรวง เนื่องใน

พิธีไหว้ครู และพิธีสะเดาะเคราะห์ ณ ศาลา ๑๒ ไร่

เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำพิธีไหว้ครู และทำพิธีสะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๑ ณ ศาลา ๑๒ ไร่

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตหารเพลแด่ พระสงฆ์ ที่ศาลา ๑๒ ไร่

เวลา ๑๔.๐๐ น.ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๒ (รอบสุดท้าย)

เวลา ๑๘.๓๐ น. ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล (อนันต์ พทฺธญาโณ)พร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติ

โยมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ

วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖(แรม ๑ ค่ำ เดือน ๖)

เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหาร "กองทุน" ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ที่สวนไผ่

(ถ้าหากญาติโยมมีความประสงค์จะร่วมทำบุญค่าภัตตาหาร
ก็ขอให้ไปทำบุญที่เจ้าหน้าที่หน้าร้านอาหาร "กองทุน" ได้)

เวลา ๑๑.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหาร "กองทุน" ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่หอฉัน


หมายเหตุ พิธีสะเดาะเคราะห์ จัดเป็นแบบพิธีรับพระเสวยอายุ

(ใช้เครื่องบูชา มีธงสี, ข้าตอก, ดอกไม้ และ ธูปเทียน)

(วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม งดทำวัตรเช้า – เย็น และวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร เปิดทั้งวัน
เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.โดยไม่มีการฝึกกรรมฐานตอนกลางวัน)


ท่านที่จะเดินทางไปร่วมพิธีที่วัดท่าซุง ต้องการข้อมูลนี้จะ Print นำติดตัวไปก็ได้นะครับ


ll กลับสู่สารบัญ