รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง ตั้งแต่ วันที่ 1- 15 เมษายน 2557
webmaster - 15/4/14 at 00:12

รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง

ตั้งแต่ วันที่ 1- 15 เมษายน 2557
1. คุณนิกร จรูญพันธุ์ BRUNEI DARUSSALAM

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญ"บรรพชาสามเณร"และ"พิธีสะเดาะเคราะห์"500 บาท
2.ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน"พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯครบ100ปี 500 บาท
3.สร้างห้องสมุด"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"ประจำวัดท่าซุง 500 บาท
4.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลทางเลือก 500 บาท
5.สร้าง"ฉัตรวิหารหลวงพ่อ5พระองค์"จำนวน37ยอด 500 บาท
6.สร้างอาคารภิพิธภัณฑ์"สมบัติพ่อให้" 500 บาท
7.สร้างกำแพงล้อมรอบ"วิหารแก้ว100เมตร" 500 บาท
8.ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 500 บาท
9.ถวายค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 250 บาท
10.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 250 บาท

รวมเป็นเงิน 4,500 บาท

2.ส.ต.อ.สุทัศน์ นาใจ น.ส.นนทพร ชายใหม่ และด.ญ.ณัฐภัสสร นาใจ อ.กระบุรี จ.ระนอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557 50 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 50บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 50บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 50 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 50 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 50 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 50 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 52 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 502 บาท

3.นายวาที ศรีโหมด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 400 บาท

4.คุณศราวุธ ทองนาคะ และครอบครัว อ.เมือง จ. ชัยภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ 60 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 60 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง 60 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 60 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 60 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 60 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 60 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 60 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 60 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 60 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

5.คุณศุภชัย บาลโสง และครอบครัว อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
2. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

6.คุณทศพล งามจิตร์ อ.เมือง จ.พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 30 บาท
2.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 15 บาท
3. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 15 บาท
4. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 40 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

7.คุณสมพร เนื่องจากนาค อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" "บวชพระ" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

8.คุณจุฬาทิพย์ วิทยา อ.เมือง จ. อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ สังฆทาน 600 บาท
2. สร้างอาคารที่พักปฎิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก(บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี2556 100 บาท
3. ถวาย ค่าน้ำ- ค่าไฟ วัดท่าซุง 200 บาท
4. ทำบุญ " บรรพชาสามเณร " และ" พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่7- 13 เมษายน 2557 100 บาท
5. วิหารทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

9.คุณธนภัส จุฬาปกรณ์ และครอบครัว อ.เมือง จ.ลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 400 บาท

10.คุณนิรมล ปัจฉิมางกูร เขตประเวศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

11.น.ส.พัทธนันท์ จริงดี เขตประเวศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557 80 บาท
2. โดยเสด็จพระราชกุศล 100 บาท
3. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

12.นายเสฏฐกิจ นางจำเนียรจิต นายคทาวุธ นายญาณพล นางปนัดา จุดโต จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557

รวมเป็นเงิน 158 บาท

13.นายพจนารถ ทองมาก และนางออนสี ทองมาก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

14.นางน้อย ทองมาก นางเรณู พุ่มอินทร์ นายนรากร พุ่มอินทร์ ด.ญ.พรสีนี พุ่มอินทร์ นายยุทธพงศ์ พุ่มอินทร์ นางฮง พุ่มอินทร์ นายอานนท์ จิ๋วบาง นายอนันต์ จิ๋วบาง น.ส.ภัทรา ยศพรม ด.ญ.อาภาภัทร จิ๋วบาง นายพจนารถ ทองมาก นางออนสี ทองมาก น.ส.ฐิติมา ทองมาก นายทศพล ทองมาก นายณัฐนันท์ เรืองไพศาล นางอัญชลี เรืองไพศาล และนายสิริณัฐ เรืองไพศาล อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 150 บาท

15.นายสมคิด ดวงแก้ว อ.เมือง จ.ลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557 100 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 50 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 50 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 50 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด50 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"50 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)50 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 150 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 650 บาท

16.นายเจียมพล นางศิริพันธ์ ด.ญ.จุฑามณี และ ด.ช.วรภพ บุญประคม อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557 50 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 50 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 50 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 50 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 30 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 50 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 140 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 140 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 630 บาท

17.นายธนรรชน คุณพัทธนันท์ ยศราวุธวรกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

18.นายรุ่งเรือง สารวิจิตร และครอบครัว นายพร้อม สารวิจิตรและครอบครัว จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 29 บาท
2.ทำบุญทุกรายการ ทุกงานบุญของวัดท่าซุง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 49 บาท

19.ตระกูลศรีวฤทธิภักดิ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

20.คุณวิลาสินี รุจีกิจนรา เขตดินแดง กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

21.นายนิพนธ์ สินพิศุทธิ์ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 400 บาท

22.นายธนกฤต อ่องประกฤชฏิ์ และครอบครัว อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 900 บาท

23.คุณนานสรณ์ ธัญพิสิษฐ์สกุล อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทานและชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

24.นายโสรัจ กลิ่นรอง อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
11.เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 310 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

25.นายทองเหม นางบุญร่วม แก้วแดง และ ญาติพี่น้อง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

26.นางเนาวรัตน์ แหลมสัก จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

27.คุณนันทพันธ์ ว่องมงคลวัฒน์ เขตบางกอกน้อย กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

28.คุณโสรจ ไตรตียะประเสริฐ เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ 50 บาท
2.ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 50 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" 50 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 50 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 50 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 50 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 50 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

29.นายชโยฬาร สุทนต์ชัย อ.เมือง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญบรรพชาสามเณรและพิธีสะเดาะเคราะห์วันสงกรานต์ 50บาท
2.ถวายสังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

30.นายสนั่น จตุวงษ์ และครอบครัว เขตทุ่งครุ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทานและทำบุญทุกชนิดทุกประเภท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

31.คุณป้องพันธุ์ ณ นคร จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

32.คุณไตรดาว โรจนุตมะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 100 บาท
ร่วมทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

33.นายบัณฑิต บุญพยุง คุณเดือนรุ่ง แก่นหิรัญ เขตทุ่งครุ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ "บรรพชาสามเณร"

รวมเป็นเงิน 200 บาท

34.นางเจียม สายวิจิตร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557

รวมเป็นเงิน 100 บาท

35.คุณกุลธร ลิมปิวรรณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557

รวมเป็นเงิน 1,700 บาท

36.คุณปัญญพงศ์ ชัยภักดี อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557 200 บาท
2. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 100 บาท
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม2559 200 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

37.นายพนาวรรณ กะการดี นางสาวอภัสรา บัวดก เเละครอบครัว อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

38.นางหัด กะการดี และนายสม กะการดี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

39.คุณเกษมศักดิ์ คงทน อ.สามพราน จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานทำบุญประจำปี 2557" วัดท่าซุง วันที่ 15-16 มีนาคม 2557
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
11.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

40.นางธนภรณ์ ชนะไพริน อ.เมือง จ.กระบี่

ต้องการร่วมบุญ :
เงินใส่บาตรวิระทะโย ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าภัตตาหารถวายพระ

รวมเป็นเงิน 160 บาท

41.นายไกรฤกษ์ นุ้ยเย็น อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" 100 บาท
2. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 100 บาท
3. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

42.คุณลัดดาวรรณ ชมภูศรี จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บาตรวิระทะโย 500 บาท
2. บรรพชาสามเณร และสะเดาะเคราะห์ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

43.คุณสมศักดิ์ คมวิชาชาญ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

44.คุณสุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557 40 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 40 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 40 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 40 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 40 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 40 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 40 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 40 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 40 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 40 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

45.นายนัฐงษ์ ไทรทอง อ.เมือง จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557 จำนวน 300 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

46.นายดิชฐพงศ์ เกียรติศิริ น.ส. ธัญญพัทธ์ กิตติวรพันธ์กุล ด.ช.หัสพงศ์ เกียรติศิริ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

47.คุณอภิชาต พงษ์รัตนกูล และครอบครัว อ.เมือง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญบรรพชาสามเณรและสะเดาะเคราะห์
2.สร้างอาคารปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลทางเลือก
3.ถวายค่าภัตตาหาร ค่าน้ำ-ไฟ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

48.คุณบุญเอี่ยม กาญจนา ไทยวุฒินุกุล กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
11.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 310 บาท

49.คุณพีรพงศ์ ไทยวุฒินุกุล และครอบครัว เขตจตุจักร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
11.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,240 บาท

50.พระอำนาจ. สุวฑฺฒโน เขตสายไหม. กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557 100. บาท.
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100. บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 100 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 100. บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 100. บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100บาท

รวมเป็นเงิน. 1,000 บาท

51.นายลิ้มเซี้ยน แซ่เจน และนางม่วยยิ้น แซ่ทั้ง อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

52.นายปณดล สิริพงษ์สกุล Australia

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557 จำนวน 1000 บาท
2. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" จำนวน 630 บาท
3. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง จำนวน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,130 บาท

53.คุณจันทร์ที วรรณบุตร และครอบครัว จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

54.นายนิวัฒน์ พานิชกิจโกศลกุล และนางอุดม พานิชกิจโกศลกุล เขตดอนเมือง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
3. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
4. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

55.พ.ต.ท.วิษณุ ตุวยานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

56.นายสหรัฐ หล้าเนตร อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

57.คุณวรรณิภา สุขมากอนันต์ เขตมีนบุรี กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557 200 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 200 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 200 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 200 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 200 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 200 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 200 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 400 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

58.คุณสายสมร สุนทรานุสร เขตบางขุนเทียน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

59.noonow2549

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

60.นางสาวชณัฐดา หนูยก อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557 จำนวน 100 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 จำนวน 100 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 จำนวน 100 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 จำนวน 100 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด จำนวน 100 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" จำนวน 100 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) จำนวน 100 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง จำนวน 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง จำนวน 100 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

61.พ.จ.อ.โยธิน นางธัญญลักษ์ นางสาวบุรินธริณี เด็กชายปณิธานันฐ์ บรรทจิตร์ และครอบครัว จ.อ.ฐิติกร นิตระ และครอบครัว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

62.คุณนิภาภรณ์ สมุทร และครอบครัว จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์"วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557 100 บาท
2.ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 400 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

63.คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557 10 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 10 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 10 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 10 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 10 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
11. ร่วมทำบุญทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

64.นายวุฒิชัย จันเกษม อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญบรรพชาสามเณร, พิธีสะเดาะเคราะห์ 100 บาท
2.ทำบุญพิธีเททองหล่อรูปเหมือน หลวงพ่อ 100 บาท
3.สร้างหอสมุด สมเด็จพระเทพฯ 100 บาท
4.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม, ร.พ.ทางเลือก 100 บาท
5.สร้างฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
6.สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ สมบัติพ่อให้ 100 บาท
7.สร้างกำแพงล้อมรอบวิหารแก้ว 100 เมตร 100 บาท
8.ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 100 บาท
9.ถวาย ค่าน้ำ, ไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
10.ถวาย ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

65.พระมหาธนบดี โชติโก เขตบางชื่อ กทม

ต้องการร่วมบุญ :
บรรพชาสามเณรและทำบุญสะเดาะเคราะห์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

66.คุณกิตติ ชัชราภรณ์ เเละครอบครัว จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

67.คุณสมประสงค์ ถึงสูงเนิน ธวัฒน์ คูสุวรรณ์ พ่อเสริม แม่พยนต์ และครอบครัว อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" 100 บาท และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ 100 บาท
2. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 50 บาท
3. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
4. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 50 บาท
5. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 50 บาท
6. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท
7.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

68.นายอภิลักณ์ ราชวงค์ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

69.คุณสมนึก บุญเรือง และครอบครัว อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 300 บาท
2. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน 320 บาท

70.น.ส.พนิดา วรรธนะตันติ เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. บุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 10 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 10 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 10 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 10 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

71.นายนิธิศ ชัยมงคล อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญบรรพชาสามเณร และพิธีสะเดาะเคราะห์ 500 บาท
2.สร้างฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 300 บาท
3.สร้างกำแพงล้อมรอบวิหารแก้วร้อยเมตร 300 บาท
4.ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุวัดท่าซุง 300 บาท
5.ถวายค่าน้ำค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง 300 บาท
6.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 300 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

72.กองบุญรวมชุมชนมโนมยิทธิฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ"บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 800 บาท

73.นายปรัชญา พูลขาว เขตพระขโนง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

74.นายเฉลิมชัย ธาราศิริ นางแสงอรุณ ธาราศิริ นายรัชพล ธาราศิริ นายธนวัฒน์ ธาราศิริ จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557 300 บาท
2.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
3.ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 100 บาท
4. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
5. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
6.ถวายสังฆทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 900 บาท

75.คุณกรรณิการ์ การเดช อ.เมือง จ.พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

76.นายชโยฬาร สุทนต์ชัย อ.เมือง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทานทุกชนิด 5 บาท
2.ทำบุญบรรพชาสามเณรและพิธีสะเดาะเคราะห์วันสงกรานต์ 280 บาท
3.ใส่บาตรวิระทะโย 210 บาท
4.สร้างฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์จำนวน 37 ยอด 5 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

77.พ่อเชือน แม่อุ่นเรือน อยู่ทิพย์ พ่อโพฺธิ์ แม่ลำยอง เหล็กกล้า นางศิริ เหล็กกล้า นายธนกฤต เหล็กกล้า ด.ช.พีรชัย เหล็กกล้า ด.ช.วรายุส เหล็กกล้า น.ส.จุฑารัตน์ พงษ์สวัสดิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7 - 13 เมษายน 2557
2. ทำบุญ งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี "
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเหลือ
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ " จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิธฺภัณฑ์"สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร"
8. ถวายค่าภัตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

78.คุณวลัยภรณ์ ศราทธทัต และคุณรจนา โหมดศิริ จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

79.คุณเทอดไทย คุปตะวินทุ คุณจิริสุดา ไวทยาชีวะ ดช.พิพิชญ์ธไชย คุปตะวินทุ และบุตร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2.ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

80.คุณปิยะดา ศรีวาณิชยาภรณ์ เขตราชเทวี กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557 2,000
2. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 100
3. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100

รวมเป็นเงิน 2,200 บาท

81.คุณสมพร ค้นทรัพย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

82.คุณบุญญาพร แสงชื่น และครอบครัว อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557 10 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 10 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 10 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 10 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 10 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

83.คุณสุชญา ทองรักษาวัฒนา เขตจตุจักร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557

รวมเป็นเงิน 200 บาท

84.คุณสมชาย กุลเกิด นิจจารีย์ ณัฐวริทธิ์ และคณะ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญงานบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิงถือศีล 8 กรรมบถ 10 และงานสะเดาะเคราะห์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

85.นางจินดา จตุวงษ์ และครอบครัว เขตทุ่งครุ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

86.นายวีรนันท์ รอดสวัสดิ์ชูโชค และครอบครัว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายวัดท่าซุง ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

87.คุณภู พัวพันธ์สกุล อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญ บรรพชาสามเณร และ สะเดาะเคราะห์วันสงกรานต์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

88.คุณพิณ พัวพันธ์สกุล อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญ บรรพชาสามเณรและ สะเดาะเคราะห์วันสงกรานต์

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

89.ว่าที่ ร้อยตรี ฐิติโชติ ศรีสิงห์ชัย คุณชยานันต์ ต่อกุณ ดญ.ชุติกาญจน์ ศรีสิงห์ชัย ดช.ณฐกร ศรีสิงห์ชัย ดช.บุญญวัฒน์ ศรีสิงห์ชัย นายประเสริฐ ศรีสิงห์ชัย นางรัชฎา ศรีสิงห์ชัย นายประชา ศรีสิงห์ชัย นางรัศมี ศรีสิงห์ชัย นายเสนาะ ต่อกุณ นางเคียน ต่อกุณ นางชัญญา ต่อกุณ อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557

รวมเป็นเงิน 700 บาท

90.นางอังคณา แก้วทักษิณ และคณะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559

รวมเป็นเงิน 830 บาท


ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/4/14 at 00:14

91.นางอรัญญา บุญธรรม นายประชา บุญธรรม นายสิชล บุญธรรม น.ส.พรศิริ บุญธรรม น.ส.ศิริกาญจน์ โพธิ์ น.ส.นาฎยา มากงาม น.ส.ลัดดาวัลย์ หาญชนะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" 600 บาท
2."พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557 182 บาท
3. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 50 บาท
4. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 882 บาท

92.นายวิปัศญา ปัจจัน อ.เมือง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 999.99 บาท

93.คุณวชิรวิชญ์ ฐิติมหาอริยสุข อ.เมือง จ.ชุมพร

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน และทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 380 บาท

94.ครอบครัวไว้งามเสมอ อ. หนองแขม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
บรรพชาสามเณร

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

95.คุณเฉิดพร ชินรัตนมงคล เขตตลิ่งชัน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557 100 บาท
2. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

96.ครอบครัวทีปะปาล ครอบครัวชินรัตนมงคล เขตตลิ่งชัน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 210 บาท
2. สังฆทาน 190 บาท
3. สังฆทานค่าข้าวสารถวายพระภิกษุ วัดท่าซุง 100 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 85 บาท

รวมเป็นเงิน 585 บาท

97.คุณอดิศร นลินทิพย์ ภพธรรม สิริน หนูเล็ก ณ อุบล เขตบางเขน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร"

รวมเป็นเงิน 100 บาท

98.นางผการัตน์ โพธิพันธุ์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557

รวมเป็นเงิน 700 บาท

99.คุณครรชิตพล สิมศรี และครอบครัว อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557 10 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 10 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 10 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 10 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 10 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

100.คุณสุวิชา อิงคนินันท์ เขตบางเขน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
11. เงินวิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

101.คุณฐฐภัท รังสีธรรม และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557 1,000 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 500 บาท
3. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 500 บาท
4. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 100 บาท
5. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 400 บาท
6. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 400 บาท
7. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

102.คุณถนัด-สุกัญญา-นฎา-อชิตา-สินอนันต์วณิช อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557 500 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 500 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 500 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 500 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 500 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 500 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 500 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 500 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 500 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

103.คุณศุภฤกษ์ โชติพิพัฒน์วรกุล และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557

รวมเป็นเงิน 222 บาท

104.นายสยาม น้อยน้ำเที่ยง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง)
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร"
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

105.คุณณัชชธิดา คุณมานะ คุณณัฎธิกา จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
เงินทำบุญจากบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 500 บาท

106.คุณทศพล งามจิตร์ และครอบครัว อ.เมือง จ.พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557 10 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 10 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 10 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 10 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 10 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

107.คุณกิตติ ชัชราภรณ์ เเละครอบครัว จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

108.น.พ. เลิศยศ ประสิทธิโศภิน นายพงศธร อ่ำรอด และครอบครัว เขตบางเขน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

109.คุณสุริยา-วิริยา-พุทธธิดา-เขมพิชญ์ ปัญญานะ อ.เมืองเลย จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557 200 บาท
2. เงินจากการใส่บาตร 709 บาท

รวมเป็นเงิน 909 บาท

110.น.ส.ประยงค์ วีระกาญจนพงษ์ เขตบึงกุ่ม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์จำนวน 1,000 บาท
2. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุงจำนวน 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

111.นายวรัญญู วงษ์สวรรค์ อ. เมือง จ. นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557 100 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 100 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 100 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 100 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

112.นายกิตติพล ผิวงาม อ.เมือง จ.ลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557

รวมเป็นเงิน 28 บาท

113.คุณชวิศา ภู่บัว จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชเณร จำนวน 500 บาท
2. บวชพราหมณ์หญิง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

114.คุณไกรวุฒิ คำณวน คำจัด กรอบพชร เขตบางเขน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์สมบัติพ่อให้ (วิหารทาน)

รวมเป็นเงิน 100 บาท

115.นายสหรัฐ หล้าเนตร อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

116.คุณบุญมี-มานพ ชีวสกุลยง และลูกหลาน จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

117.พล.ต.ต.ธิติพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางวิมลมาลย์ เศรษฐีสมบัติ ส.ต.ต.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัตินางบุญธรรม จอกแก้ว น.ส.เขมณิฐนิสา เสรษฐีสมบัติ เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างเป็นสังฆทาน โดยเฉพาะ บุญบวชพระ และบวชเณร

รวมเป็นเงิน 42 บาท

118.คุณพัชรากร แต่แดงเพชร และครอบครัว เขตทวีวัฒนา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

119.คุณธนวรรณ กุลจิระมนัส

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

120.นายอภิชิต งามเลิศชัย จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557 100 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 100 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 100 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 100 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

121.palati999 เขตลาดกระบัง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
250 บาท
2. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 200

รวมเป็นเงิน 450 บาท

122.คุณวชิรวิชญ์ ฐิติมหาอริยสุข อ.เมือง จ.ชุมพร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายสังฆทาน และทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

123.น.ส.พัทธนันท์ จริงดี เขตประเวศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบรรพชาสามเณร และสะเดาะเคราะห์ 50 บาท
2. สร้างฉัตรวิหารหลวงพ่อ5พระองค์ 25 บาท
3. ถวายภัตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง 50 บาท
4. ทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศล 50 บาท

รวมเป็นเงิน 175 บาท

124.คุณเพ็ญฤดี วิจิตต์โภคิน อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญบรรพชาสามเณรและพิธีสะเดาะเคราะห์วันสงกรานต์
2.สร้างห้องสมุดประจำวัดท่าซุง
3.ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

125.นายเทวฤทธิ์ นางศรทิพย์ ชำนาญศิลป์ และธิดา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

126.คุณประชิต ทีปะปาล อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557 100 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

127.นายอิทธิพล พรมแดง น.ส.ณิชชา เปรมานุพันธ์ ด.ญ.กีรติกาญจน์ เปรมานุพันธ์ และผู้ร่วมบุญทุกท่าน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบรรพชาสามเณร

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

128.คุณกสิณพงศ์ ศิริเสถียร และคุณไตรดาว โรจนุตมะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

129.คุณCliff & สิริกุล Golm USA

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคาะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557 1,000 บาท
2. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร 1,000 บาท
3. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 1,000 บาท
4. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

130.คุณอนุวัตร์ ไทยเพชรชนะ และครอบครัว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557 70 บาท
2. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ 105 บาท
3. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 15 บาท

รวมเป็นเงิน 190 บาท

131.คุณลักษณา โกศัยุสุนทร ด.ช.มาวิน โกศัยสุนทร อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

132.กลุ่มออมบุญ และคณะฯ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

133.คุณพรเทพ แสนภูวา อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิระทะโย 100 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

134.คุณณัฏฐนันท์ วรรณศิริ และครอบครัว เขตภาษีเจริญ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557 100 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 100 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 100 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 100 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

135.คุณพวงมาลัย ฮักเลอร์ คุณประภัสร์ บัวบรรจง คุณพงษ์นรินทร์ อายุยืน นางสาวสุดารัตน์ คำแฝง และครอบครัว อ.เมือง จ.อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด

รวมเป็นเงิน 299 บาท

136.พระสุเนตร ขนฺติโก นายสมศักดิ์ นางสนม มั่นมาศ และครอบครัว อ.เมือง จ.พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557 100 บาท
2. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

137.คุณภูมิสิษฐ์ อภิพรภวารัญชน์ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,333.25 บาท

138.คุณสาริณี กุลธนพานิช และคุณสมศักดิ์ บุษยวิไลมาศ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสังฆทาน
2. ใส่บาตรวิระทะโย
3. ทำบุญทุกอย่างในวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 260 บาท

139.คุณหนุ่ย จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

140.คุณกฤติน เบญจมาศ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ 300 บาท
2.ธรรมทาน 300 บาท
3.วิหารทาน 300 บาท
4.สังฆทาน 300 บาท
5.ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 300 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

141.คุณกิตติญาณ มังกรดิน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" 1,000 บาท
2. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

142.ด.ญ.มนพร สังไว จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

143.นางจุฑารัตน์ ชยาวนิช และครอบครัว เขตทุ่งครุ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" 100 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 100 บาท
3. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 100 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 100 บาท
5. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 100 บาท
6. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
7. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
8. ใส่บาตร "วิระทะโย" 100 บาท

รวมเป็นเงิน 800 บาท

144.น.ส.ญาณิศา ทรัพย์ประเสริฐ เขตบางเขน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและพิธีสะเดาะห์เคราะห์ 100 บาท
2. เททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อครบ 100 ปี 100 บาท
3. สร้างห้องสมุดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 100 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 100 บาท
5. สร้างฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ จำนวน 37 ยอด 100 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์สมบัติพ่อให้ 100 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบวิหารแก้วร้อยเมตร 100 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุวัดท่าซุง 100 บาท
9. ค่าน้ำค่าไฟวัดท่าซุง 100 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

145.คุณสุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557 40 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 40 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 40 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 40 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 40 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 40 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 40 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 40 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 40 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 40 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

146.นายอำนาจ ภู่อินทร์ และเพื่อนๆ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 501.25 บาท

147.คุณอุไรวรรณ มณีสุขเกษม จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

148.คุณพีรพรรณ ตั้งสงบ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

149.คุณสุมิตร ประทุมรุ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

150.คุณกมลพร โอสถสงเคราะห์ เปรมฤดี ไม้งาม และครอบครัว จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557

รวมเป็นเงิน 100 บาท

151.จ.อ.ณรงค์ศักดิ์ ลัดดากลม อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557 150 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 50 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 50 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 50 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 50 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 50 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 50 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

152.คุณบุญมี คุณมานพ ชีวสกุลยง และลูกหลาน จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

153.คุณสกุณา ศรีตุลารักษ์ คุณณัฐวุฌิ แหยมดอนไพร คุณอมรรัตน์ ดอนชาไพร อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

154.คุณนงลักษณ์ เพ็ญบุญประเสริฐ และครอบครัว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 220 บาท

155.คุณจักรกฤษณ์ ศรีทองดี และครอบครัว อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557

รวมเป็นเงิน 220 บาท

156.คุณพนิดา สุภา เขตดินแดง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เม.ย.2557 : 600 บาท
2. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง : 200 บาท
3. ถวายค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง : 200 บาท
4. ถวายชำระหนี้สงฆ์ : 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

157.นายชยพล นางกัณญาวีร์ บุนนาค และคณะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายภัตตาหาร 300 บาท
2. ทำบุญทุกอย่าง 200 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

158.คุณชนสรณ์ ธัญพิสิษฐ์สกุล อ.เมือง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายชำระหนี้สงฆ์ และใช้ในกิจการงานต่างๆของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

159.คุณรัชนี ทองวัง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

160.นายท้อปตระการ ร้องเสียง และครอบครัว นางสาวพัฒนา นุมัติ และครอบครัว Australia

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,940 บาท

161.คุณวนัญรัชต์ วิรัตน์โอภาส กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

162.นายธเนศ แก้วกำเนิด อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557 5 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 5 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 5 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 5 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 5 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 5 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 5 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 5 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 5 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 5 บาท

รวมเป็นเงิน 50 บาท

163.นางสาวรุ่งนภา วงศ์หงษ์ นายไพบูลย์ ฝากาทอง และครอบครัว อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 20 บาท
2. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 20 บาท
3. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 20 บาท
4. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
5. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

164.คุณสิทธิศักดิ์ ศศิภัสสร์ ศุภเจฏฐก์ ธนิชญกาญจน์ ยอดบุตร ยอดขวัญ พศทรรศน์ ศรีวฤทธิภักดิ์ และบรรพบุรุษ และ น.ส.อุบล ศรีมณีรัตน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทุกอย่าง 100 บาท
2. สังฆทาน 200 บาท
3. ทำบุญสะเดาะเคราะห์ 100 บาท
4. ทำบุญปราสาททองคำ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

165.นายวาที ศรีโหมด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

166.นายชโยฬาร สุทนต์ชัย อ.เมือง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ธรรมทานทุกชนิด 5 บาท
2. ทำบุญบรรพชาสามเณรทุกองค์ 50 บาท
3. ใส่บาตรวิระทะโย 210 บาท
4. สร้างฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์จำนวน 37 ยอด 5 บาท

รวมเป็นเงิน 270 บาท

167.คุณธนพรรณ วงศ์วิทยวณิช น.ส.ญาณิศา วงศ์วิทยวณิช นางสุภาพ มีผล นางพิทยาภรณ์ รัตนวิวัลย์ และครอบครัว อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557

รวมเป็นเงิน 2,200 บาท

168.คุณปรียาภรณ์ รัตนยานนท์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556

รวมเป็นเงิน 600 บาท

169.คุณศวิษฐ์ วิจิตรรัตนกิจ เขตบางพลัด กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557 200 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 200 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 200 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 200 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 200 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 200 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 200 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 200 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 200 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

170.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557 100 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 ***100 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 100 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 100 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
11. เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 2,000 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

171.นายสรวิชญ์ ธรรมใจ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

172.คุณศิริกานดา เกษรมาลี อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 100 บาท
2.ร่วมทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

173.พ.ต.ท.วิษณุ ตุวยานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

174.นายปรีชา สาระพัฒน์ และครอบครัว อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

175.นายกายญฤทธิ์ แก้วมณี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างศาลาหลวงพ่อ 5 พระองค์
2. สร้างตึกพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. ซ่อมซุ้มประตูด้านหน้า "พระอุโบสถ"
4. ต่อเติมหลังคาบน "ศาลา 25 ไร่" ตามความยาวของอาคารที่พักทั้งสามแถว
5. ต่อเติม "อาคารพระชำระหนี้สงฆ์" ด้านข้างปราสาททองคำ
รวมเป็นเงิน 100 บาท

176.นางพรชุลี สะสมสิน และครอบครัว อ.แม่สอด จ.ตาก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557 20 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 20 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 20 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 20 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
20 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 20 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 20 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 20 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
11.ถวายสังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

177.คุณสนธยาใจผ่อง และครอบครัว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

178.คุณกนกพร เอกอ่อนแสง และครอบครัว เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 800 บาท

179.นายภาษิต อยู่เชื้อ นางกุลธิดา คำแป้น นายสุวรรณ อยู่เชื้อ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557 200 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 200 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

180.นางสุภวัลย์ นายมนตรี น.ส.สุทธิวรรณ ทองวัลย์ดี นายฐิติ เปี่ยมศรี เขตบางเขน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 2,019 บาท


ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/4/14 at 00:15

181.patipath1963

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อช่อฟ้าใบระกา

รวมเป็นเงิน 300 บาท

182.wnanaknon

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

183.คุณสุพรรณ สายแก้วลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

184.คุณกิ่งกาญจน์ ฉัตรโท จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

185.คุณบุญมี คุณมานพ ชีวสกุลยง และลูกหลาน จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

186.คุณสมฤกษ์ และครอบครัว อ.มะขาม จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557 120 บาท
2.ถวายสังฆทาน 180 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

187.เด็กหญิงมนัสนันท์ ไรมาลี และครอบครัว อ. เมืองระยอง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

188.คุณรัช แตงมณี และครอบครัว Singapore

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,888 บาท

189.คุณศรัญญา คุณธงชัย ด.ญ.วริษฐา น้องหนึ่ง ด.ช.ชินนาอาชว์ พุทธชาติ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557 50 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 50 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 50 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 50 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 50 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 50 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 50 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

190.คุณแอ๊ดดี้ ดี และบอย จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์
2. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
9. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

191.คุณเขตชัย จันทร์รอด และนายวชิรวิชญ์ ฐิติมหาอริยสุข และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสะเดาะห์ 500 บาท
2. เงินทำบุญผ่านเว็บไซต์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

192.นางวิรงรอง วีระเจริญ และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 600 บาท

193.คุณชุณหพงศ์ ทองศรี อ.เมือง จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

194.นางจินดา จตุวงษ์ เขตทุ่งครุ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

195.คุณกรรณิการ์ การเดช อ.เมือง จ.พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชสามเณรบรรพชาและทำบุญสะเดาะเคราะห์ 1,000 บาท
2. สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

196.คุณพีระพงษ์ คุณาศิริรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
2. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 100 บาท
3. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
4. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 100 บาท
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
6. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 100 บาท
7. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 100 บาท
8. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

197. คุณ น.ส.จรัสศรี แสงมรกต

ต้องการร่วมบุญ :
เงินทำบุญผ่านเว็บไซต์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

198.คุณ บุญมี คุณมานพ ชีวสกุลยง และลูกหลาน จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน 1000บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 100บาท

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

199. นายประเสริฐ ศรีสิงห์ชัย นางรัชฎา ศรีสิงห์ชัย ด.ญ.ชุติกาญจน์ ศรีสิงห์ชัย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 150 บาท

200.คุณพีระนุช นานา คุณพิมลพรรณ ฉันทาดิสัย คุณสมโภชน์ คุณภาวิณี และ รท.ระพีพัฒน์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทานวัดท่าซุง 5,500 บาท
2. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 500 บาท
3. ถวายค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 500 บาท
4. ทำบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง 500 บาท

รวมเป็นเงิน 7,000 บาท

201.คุณวชิรวิชญ์ ฐิติมหาอริยสุข อ.เมือง จ.ชุมพร

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน และทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

202.นางสาวธนวรรณ กุลจิระมนัส กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

203. นายวุฒิ เอี้ยงเลิศ อ.เมือง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
บรรพชาสามเณร "พิธีสะเดาะเคาะห์"วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

204. kan.werachareon

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

205. คุณสมิทธ์ นุชิตศิริภัทรา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

206.คุณกิตติ ชัชราภรณ์ เเละครอบครัว จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าอาหารพระสงฆ์ 100 บาท
2. ทำบุญทุกอย่าง 160 บาท

รวมเป็นเงิน 260 บาท

207. นายเกียรติศักดิ์ สวนกุหลาบ ต.วังทรายพูน จ.พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บรรพชาสามเณร" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันสงกรานต์ วันที่ 7-13 เมษายน 2557
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

208.คุณพิชัย วิจิตรรัตนกิจ เขตพระนคร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 500 บาท
2. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

209.คุณพรหมณฐ ศุขปลื้มลักษมี จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท


หมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญสามารถตรวจสอบรายชื่อตามรายการที่แจ้งนี้ได้ หากปรากฏว่าเจ้าภาพรายใดข้อมูลที่ลงไปแล้วไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมาทาง "ผู้จัดทำ" ด้วย

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"

ll กลับสู่สารบัญ