รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง ตั้งแต่ วันที่ 15-31 พฤษภาคม 2557
webmaster - 31/5/14 at 15:03

รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง

ตั้งแต่ วันที่ 15-31 พฤษภาคม 2557256. ครอบครัวไชยวัฒน์ อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 200 บาท
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 200 บาท
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 300 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 200 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556 400 บาท
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด 400 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 200 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ 400 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 200 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
11. ภัตตาหารพระ 1,800 บาท

รวมเป็นเงิน 4,500 บาท

257. นายปราโมทย์ มาลาวรรณ และครอบครัว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 เงิน 10 บาท
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 ก.ค.2557 เงิน 10 บาท
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" เงิน 10 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เงิน 10 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก เงิน 10 บาท
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด เงิน 10 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" เงิน 10 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ เงิน 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง เงิน 10 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ เงิน 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

258. คุณปกรณ์ มาลาวรรณ และครอบครัว เขตสะพานสูง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 เงิน 50 บาท
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 ก.ค.2557 เงิน 50 บาท
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" เงิน 50 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เงิน 50 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก เงิน 50 บาท
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด เงิน 50 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" เงิน 50 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ เงิน 50 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง เงิน 50 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ เงิน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

259. น.ส.พัชรอัมพร ภัคนิวัตน์ อ.เมือง จ. สุพรรณบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 37 ยอด 500 บาท
2. สร้างโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

260. นายมนัส บุญเลิศ และครอบครัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันวิสาขบูชา" และ "พิธีสะเดาะเคราะห์" วันที่ 13 พฤษภาคม 2557
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
11.ทำบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

261. คุณมนัสนันท์ ยิ้มละมัย เขตดอนเมือง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

262. นายอยุทธ์ เอียบสกุล และครอบครัว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 40 บาท
2.ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 40 บาท
3.สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557 40 บาท
4.สังฆทาน 15 บาท
5.วิหารทาน 15 บาท
6.ธรรมทาน 15 บาท
7.ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 15 บาท
8.ถวายภัตตาหาร 15 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 15 บาท

รวมเป็นเงิน 210 บาท

263. คุณจุฬาทิพย์ วิทยา อ.เมือง จ. อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 100 บาท
2. ถวาย สังฆทาน 200 บาท
3. ถวาย ค่าน้ำ-ค่าไฟวัดท่าซุง 200 บาท
4. วิหารทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

264. นายชโยฬาร สุทนต์ชัย อ.เมือง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันอาสาฬหบูชาและถวายกุศลหลวงปู่ปาน 70 บาท
2.ทำบุญวันเข้าพรรษาและงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช 70 บาท
3.ใส่บาตรวิระทะโย 210 บาท
4.สร้างฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 37 ยอด 5 บาท

รวมเป็นเงิน 355 บาท

265. นายนิวัฒน์ พานิชกิจโกศลกุล เขตดอนเมือง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

266. คุณณัฐวรรธน์ อัคนันทพนธ์ และครอบครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร...วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

267. นางจินดา และ นายสนั่น จตุวงษ์ และ ครอบครัว เขตทุ่งครุ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

268. พล.ต.ต.ธิติพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางวิมลมาลย์ เศรษฐีสมบัติ ส.ต.ต.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางบุญธรรม จอกแก้ว น.ส.เขมณิฐนิสา เศรษฐีสมบัติ เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 219 บาท

269. คุณธกร และ ด. ญ. ปทิตตา เอี่ยมจิรกุล พนิตนาฎ และ สมภักดิ์ เสมาทอง เขตจตุจักร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 300 บาท
2. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 400 บาท
3. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 300 บาท
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 300 บาท
5. เลี้ยงภัตราหาร พระภิกษุ 500 บาท
6. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

270. คุณบุญมี คุณมานพ ชีวสกุลยง และลูกหลาน จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,200 บาท

271. คุณวรัชญ์ คงคาลัย เขตบางกะปิ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ 600 บาท
2. ถวายร่วมทำ สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
3. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

272. พ.จ.อ.วัฒนา นางนุชจรียา น.ส.กรรณิกา นายนภรัตน์ ทิสาระ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556
2. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557

รวมเป็นเงิน 400 บาท

273. นายปณดล สิริพงษ์สกุล Australia

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" 600 บาท
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" 600 บาท
3. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ 600 บาท
4. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 600 บาท
5. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 600 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

274. น.ส.จีรภรณ์ ธารสุขสิริ อ.ลี้ จ.ลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 100 บาท
2. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

275. นาง จินดา และ นายสนั่น จตุวงษ์ และ ครอบครัว เขตทุ่งครุ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

276. คุณสุกฤษ คุณเรือนรัตน์ คุณปุณรภา คุณทัชชกร ตระกูลไพศาล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
11.ทำบุญค่าภัตตาหาร 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

277. นายรุ่งเรือง สารวิจิตร และครอบครัว นายพร้อม สารวิจิตร และครอบครัว จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
11. ถวายภัตตาหาร 60 บาท

รวมเป็นเงิน 270 บาท

278. นายภาสกร และครอบครัว รุจิราธาดากูล อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

279. คุณเจริญไท มานะโรจน์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557

รวมเป็นเงิน 100 บาท

280. คุณศิริเพ็ญ เชิญชัยวชิรากุล เขตจตุจักร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 4,200 บาท

281. น.ส.ลักษมี วัฒนสมบูรณ์ชัย อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

282. คุณเฉิดพร ชินรัตนมงคล เขตตลิ่งชัน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

283. คุณกิตติ ชัชราภรณ์ เเละครอบครัว จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

284. นายวัชรินทร์ วัชรพันธุ์ เขตบางพลัด กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500.19 บาท

285. นายนิวัฒน์ พันธุ์มาศและครอบครัว เขตบางเขน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" 70 บาท
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" 70 บาท
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 70 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง 70 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง 70 บาท
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 70 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 70 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ 70 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 70 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 70 บาท

รวมเป็นเงิน 700 บาท

286. น.ส.ณมน ณิมาลัยแก้ว อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " 50 บาท
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" 50 บาท
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 50 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 50 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556 50 บาท
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด 50 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557 50 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

287. คุณกรรวิภา โสรัจจะวงค์ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

288. นางรัสรินกุล บุญเพ็ง และครอบครัว อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,600 บาท

289. นายสุชัย จินดาวัฒนวงศ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 1,350 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 600 บาท
3. วิหารทาน 580 บาท

รวมเป็นเงิน 2,530 บาท

290. คุณจิรภัทร ชูประวัติ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 250 บาท

291. คุณอรัฐา ตันติโชติ จ.อำนาจเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
2. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์สมบัติพ่อให้ 100 บาท
3. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

292. น.ส.พัทธนันท์ จริงดี เขตประเวศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. โดยเสด็จพระราชกุศล 135 บาท
2. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง 45 บาท

รวมเป็นเงิน 180 บาท

293. คุณอภิสิทธิ์ ลิมป์ธำรงกุล คุณอภิศักดิ์ ลิมป์ธำรงกุล คุณนงนุช ทุมาสิงห์ เขตราฎร์บูรณะ กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 900 บาท

294. น.ส.ประภาพรรณ ทองอินต๊ะ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

295. คุณสุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 40 บาท
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 40 บาท
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 40 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 40 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556 40 บาท
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด 40 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 40 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557 40 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 40 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 40 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

296. นางพีรดา จันทร์บาง และครอบครัว อ.เมือง จ.สุโขทัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 100 บาท
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 100 บาท
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 100 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

297. น.ส.สุดา กระจ่าง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญ สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

298. น.ส.วิริยา บัวเขียว อ.เมือง จ.สุโขทัย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

299. คุณอานนท์ แสงภักดี อ.เมือง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

300. คุณครรชิตพล สิมศรี และครอบครัว อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 10 บาท
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 10 บาท
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 10 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556 10 บาท
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด 10 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 10 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100.09 บาท

301. นางวิรงรอง วีระเจริญ และครอบครัว เขตสะพานสูง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

302. คุณนัฎฐพงค์ พรมจันทร์ จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

303. นาย อัฒธเรท ไทยเพชรชนะ และครอบครัว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 25 บาท
2.ถวายค่าอาหารพระภิกษุ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 125 บาท

304. คุณศวิษฐ์ วิจิตรรัตนกิจ เขตบางพลัด กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 800 บาท
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 800 บาท
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 800 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 800 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556 800 บาท
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด 800 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 800 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557 800 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 800 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 800 บาท

รวมเป็นเงิน 8,000 บาท

305. คุณสาริณี กุลธนพานิช และคุณสมศักดิ์ บุษยวิไลมาศ. เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสังฆทาน
2. ใส่บาตรวิระทะโย
3. ทำบุญทุกอย่างในวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 320 บาท

306. นางผการัตน์ โพธิพันธุ์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน 300 บาท
2. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด

รวมเป็นเงิน 400 บาท

307. นายวินัย มั่งคั่ง

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 100 บาท
2. วิหารทาน 100 บาท
3. ธรรมทาน 100 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
5. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 50 บาท
6. ร่วมทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
7. ทำบุญทอดผ้ากฐิน สามัคคี วัดท่าซุง 50 บาท
8. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

308. นายดนัย อ.เมือง จ. ชัยภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556 200 บาท
2. สร้างฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 37 ยอด 200 บาท
3. ค่าน้ำค่าไฟวัด 200 บาท
4. ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ 200บาท
5.สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

309. คุณทศพล งามจิตร์ และครอบครัว อ.เมือง จ. พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556 30บาท
2.ถวายอาหารพระ 50 บาท
3.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

310. คุณณัฎฐพันธ์ ชำพาลี คุณวัชรา เจริญพรพิสุทธิ์ เขตบางกอกน้อย กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 20 บาท
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 20 บาท
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 20 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 20 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556 20 บาท
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด20 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557 20 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 20 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
11.สังฆทานชุดละ 100 บาท 3 ชุด 300 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

311. นายเจษฎา งามเลิศชัย จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

312. นายธนกฤต อ่องประกฤชฏิ์ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

313. นายดุสิต ศุภะรัชฏเดช เขตบางพลัด กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557

รวมเป็นเงิน 500 บาท

314. ด.ช. ณัฐภัทร ด.ญ. ณัฐชา ด.ญ.สิริณัฎฐ์ และน.ส.ณัฐนันท์ จตุวงษ์ เขตทุ่งครุ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสังฆทาน 100 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
3. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

315. นายชโยฬาร สุทนต์ชัย อ.เมือง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทานทุกชนิด 10 บาท
2.วิหารทานทุกชนิด 10 บาท
3.ใส่บาตรวิระทะโย 210 บาท
4.สร้างฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 37 ยอด 5 บาท

รวมเป็นเงิน 235 บาท

316. นายกมล ยิ้มละมัย เขตดอนเมือง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

317. นายณรงค์ ส่งเสริม นางทวีพร ท่าวัง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 3,800 บาท

318. คุณโอ๋ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
11.ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

319. คุณปัญจพร สกุลชัยสิริวิช และครอบครัว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

320. นายสิทธิศักดิ์ แย้ม หาดใหญ่ ศรีวฤทธิภักดิ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 400 บาท

321. คุณจุฑารัตน์ เจริญไพบูลย์กิจ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

322. คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 10 บาท
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 10 บาท
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 10 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556 10 บาท
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด 10 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 10 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
11.ร่วมทำบุญทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

323. คุณยายเสียน จันทบุรี จ.มุกดาหาร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,300 บาท

324. นายอำนวย โลหะสวรรค์กุล และนายสมศักดิ์ ภักดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

325. คุณชนสรณ์ ธัญพิสิษฐ์สกุล อ.เมือง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายชำระหนี้สงฆ์
2. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์"

รวมเป็นเงิน 500 บาท

326. คุณเกศิณี อุตเจริญ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

327. คุณสมพร ค้นทรัพย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

328. คุณพรหมณฐ ศุขปลื้มลักษมี จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

329. อส.วุฒินันท์ ศรีประสิทธิ์โดยสกุณา ศรีตุลารักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

330. นางวิรงรอง วีระเจริญและครอบครัว เขตสะพานสูง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท


ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 31/5/14 at 15:05

331. นางสาวกิติยา จิรานุพันธุ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

332. คุณกุลธร ลิมปิวรรณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 250 บาท
2. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 250 บาท
3. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556 250 บาท
4. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 250 บาท
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 250 บาท
6. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557 250 บาท
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 250 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 250 บาท
9. ถวายภัตตาหารพระภิกษุ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

333. คุณฐิตาพร ฮันเซน และคุณแม่ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557
2. ถวายชำระหนี้สงฆ์
3. ใส่บาตรวิระทะโย 250 บาท

รวมเป็นเงิน 511 บาท

334. นายประสาร เชาวน์วุฒิเสถียร และครอบครัว เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
เงินบาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

335. นายสนั่น จตุวงษ์ ด.ช. ณัฐภัทร และ ด.ญ. สิริณัฎฐ์ จตุวงษ์ เขตทุ่งครุ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

336. คุณบุญทรง แจ่มศรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด

รวมเป็นเงิน 100 บาท

337. ท่านแม่ ท่านพ่อ น้องแพน เดียว และผู้ที่เนื่องด้วย จ.พังงา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน 20 บาท
2.ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" 20 บาท
3. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ 20 บาท

รวมเป็นเงิน 60 บาท

338. คุณเกศนี สมบัติหอม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

339. คุณชาลี ทองเรือง จ. พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557
8. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
9. ซ่อมพระชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

340. คุณจีรศักดิ์ นมัสการ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 100 บาท
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 100 บาท
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 100 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556 100 บาท
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด 100 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
11.ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท
12.ถวายสังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

341. คุณณัฐชัย มณีวงศ์วัฒนา และครอบครัว เขตทุ่งครุ กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556
5. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557
6. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
7. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

342. คุณพร้อมมณี กิติศักดิ์ก้องไกร เขตบึงกุ่ม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
2. วิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

343. คุณนิธิพงษ์ ทองลอย อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน
2. วิหารทานทุกอย่าง
3. ธรรมทาน
4. ภัตตาหารแด่พระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

344. คุณภัทรพล วัฒนพานิช เขตลาดกระบัง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

345. นายประทวน พรมสมบัติ จ.หนองบัวลำภู

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 10 บาท
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 10 บาท
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 10 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556 10 บาท
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด 10 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 10 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

346. คุณสุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 40 บาท
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 40 บาท
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 40 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 40 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556 40 บาท
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด 40 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 40 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557 40 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 40 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 40 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

347. นายอำนาจ ภู่อินทร์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

348. นายไกรฤทธิ์ ด่านพิทักษ์ พร้อมครอบครัว อ.เมือง จ.พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 50 บาท
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 50 บาท
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 50 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 50 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556 50 บาท
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด 50 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557 50 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

349. นายโกษิต จิตตะเสวีกุล จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสังฆทาน 200 บาท
2. ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

350. คุณธรรมหันวัยคล พงภยนตร์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ร่วมสร้างพระชำระหนี้สงฆ์พร้อมปิดทอง และอื่น ๆ 100 บาท
2. ใส่บาตรวิระทะโย 60 บาท

รวมเป็นเงิน 160 บาท

351. คุณวิรัช วริทธิสาร อ.เมือง จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 2,509 บาท

352. คุณกฤติน เบญจมาศ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. ธรรมทาน 600 บาท
2. วิหารทาน 600 บาท
3. สังฆทาน 600 บาท
4. สร้างพระพุทธรูป 500 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท
6. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)

รวมเป็นเงิน 3,300 บาท

353. พ.ต.ท.เอกอัมรินทร์ ทองสงค์ ด.ต.เอกจิตร์ ทองสงค์ นางสมจิตร ทองสงค์ น.ส.อุบลวรรณ ทองสงค์ และ น.ส.อรอนงค์ ทองสงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
11.ทำบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

354. คุณจิรภัทร ชูประวัติ จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม 25 บาท
2.ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 25 บาท
3.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 25 บาท
4.สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ 25 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

355. คุณกิตติ ชัชราภรณ์ เเละครอบครัว จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 430 บาท

356. นางเปรมจิต อารีย์วัฒนานนท์ ครอบครัวและหมู่คณะ จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

357. นางศยามล นิติพงศ์สุวรรณ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก

รวมเป็นเงิน 300 บาท

358. นายอดิศักดิ์ สมภาร อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 100 บาท
2. ทำบุญ วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 100 บาท
3. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556 100 บาท
4.สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557 100 บาท
5.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

359. คุณวิระพัฒน์ จ.ยะลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 10 บาท
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 10 บาท
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 10 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556 10 บาท
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด 10 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 10 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

360. คุณชนสรณ์ ธัญพิสิษฐ์สกุล อ.เมือง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
2. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
3. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

361. คุณธนวรรณ กุลจิระมนัส เขตยานนาวา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญใส่บาตร "วิระทะโย "

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

362. คุณ siamgift2010 เขตยานนาวา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญใส่บาตร "วิระทะโย "

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

363. คุณชฎาพร ถนอมสินธุ์ จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

364. คุณมนุรดา สรสุคนธ์ และ คุณอาภรณ์ สรสุคนธ์ เขตดินแดง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สร้าง พระพุทธรูป ถวายสังฆทาน ทำบุญวิหารทาน และ ทำบุญธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,540 บาท

365. คุณสาริณี กุลธนพานิช และคุณสมศักดิ์ บุษยวิไลมาศ. เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสังฆทาน
2. ใส่บาตรวิระทะโย
3. ทำบุญทุกอย่างในวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 180 บาท

366. น.ส.รุ่งนภา วงศ์หงษ์ นายไพบูลย์ ฝากาทอง และครอบครัว อ.ลาดสวาย จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 10 บาท
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 10 บาท
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 10 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556 10 บาท
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด 10 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 10 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

367. นางสาวจันทร์เพ็ญ ขะมันจา อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" "
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช"
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี"
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์"
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำในป่าร้อยไร่
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

368. คุณสมพร เนื่องจากนาค อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
11. ถวายค่าอาหารพระ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

369. คุณนิรมล ปัจฉิมางกูร เขตประเวศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

370. นายเดชาธร สัตถาพร และ นางสาวจีรกนก สัจจะวัฒนวิมล อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน 250 บาท
2. สร้างวิหารทาน 250 บาท
3. ธรรมทาน 250 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 250 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

371. นายดำรงศักดิ์ ศรีทอง และครอบครัว อ. บางมูลนาก จ. พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินบาตรวิระทะโย 350 บาท
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
11. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

372. พระชัยมงคล อริยวํโส อ.เมือง จ.หนองคาย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 50 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 50 บาท
3. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 50 บาท
4. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) 50 บาท
5. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

373. คุณพงษ์ศักดิ์ รักคำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

374. คุณเนาวรัตน์ แหลมสัก จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

375. นางกันยา แสงมรกต นางวลัยภรณ์ ศราทธทัต นางสาวรจนา โหมดศิริ นางสาวสุดารัตน์ มณีอินทร์ และนางสาวจรัสศรี แสงมรกต จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

376. นายปริญญา ปรีชาศิลป์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
11. ค่าภัตตาหาร ถวายแด่พระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

377. คุณฐิติ ชลแสนเจริญ คุณชินา โอฬารรัตนพันธ์ และบริวาร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
11. ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

378. นางสุภวัลย์ นายมนตรี น.ส.สุทธิวรรณ ทองวัลย์ดี นายฐิติ เปี่ยมศรี เขตบางเขน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557

รวมเป็นเงิน 1,019 บาท

379. นายชโยฬาร สุทนต์ชัย อ.เมือง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 30 บาท
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 30 บาท
3. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 5 บาท
4.ใส่บาตรวิระทะโย 210 บาท

รวมเป็นเงิน 275 บาท

380. คุณกฤษตริน เปี่ยมศิริ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

ต้องการร่วมบุญ :
บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 600 บาท

381. คุณณัทฐา กรีหิรัญ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

382. คุณชะเอม ผลสุขขา และครอบครัว จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทุกอย่างวัดท่าซุง 500 บาท
2. ถวายค่ายานพาหนะ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

383. คุณทิวารัตน์ ปัญญาคง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
2.ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
3.ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 300 บาท

384. น.ส.ตุลยากร และ ด.ช.เจมส์นที ปิ่นทอง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายเงินทำบุญใส่บาตรวิระทะโย 160 บาท
ทำบุญสังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน 50 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 65 บาท

รวมเป็นเงิน 275 บาท

385. คุณสัณฐภัทร เดี่ยววานิช และครอบครัว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

386. คุณชวณัฐ ตติยอภิรดี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน 100 บาท
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" 100 บาท
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี 100 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" 100 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 100 บาท
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 100 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

387. คุณจุ๊ฟ พี่หน่อย แม่พ่อเดียว น้องแพน และครอบครัว อิตาลีและประเทศไทย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช"
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์"
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

388. คุณไชยันต์ ปานขาว ภัทรวี ปานขาว รสรินทร์ ปานขาว และครอบครัว คุณทองหนัก สารพันธุ์ และครอบครัว ชรินทร์ ปานขาว ประมวล ปานขาว และจรัญ ปานขาว อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช"
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์"
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
11. ทำบุญอื่น ๆ ของวัดท่าซุง 30 บาท

รวมเป็นเงิน 350 บาท

389. น.ส.จรัสศรี แสงมรกต

ต้องการร่วมบุญ :
วัดท่าซุง(เงินทำบุญผ่านเว็บไซต์)

รวมเป็นเงิน 200 บาท


หมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญสามารถตรวจสอบรายชื่อตามรายการที่แจ้งนี้ได้ หากปรากฏว่าเจ้าภาพรายใดข้อมูลที่ลงไปแล้วไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมาทาง "ผู้จัดทำ" ด้วย

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"

ll กลับสู่สารบัญ