ภาพ/คลิปวิดีโอ...นักเรียนชาย - หญิง บรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิง ที่วิหารแก้ว 100 เมตร
webmaster - 5/4/15 at 23:34

ภาพ/คลีปวิดีโอ...นักเรียนบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิงถือศีล ๘ กรรมบถ ๑๐


ณ วันที่ 7 เมษายน 2558


คลิปวีดีโอ...พิธีบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิงถือศีล ๘ กรรมบถ ๑๐

ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 6/4/15 at 23:18

ภาพ...นักเรียนพระสุธรรมยานเถระเตรียมตัวก่อนบวช


ณ วันที่ 6 เมษายน 2558


ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 7/4/15 at 22:05

ภาพ...นักเรียนพระสุธรรมยานเถระเข้ารายงานตัว


ณ วันที่ 5 เมษายน 2558ll กลับสู่สารบัญ