รายชื่อ...เจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง ตั้งแต่ วันที่ 1-15 เมษายน 2558
webmaster - 15/4/15 at 06:27

รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง

ตั้งแต่ วันที่ 1-15 เมษายน 25581. นายสุทัศน์ นาใจ น.ส.นนทพร ชายใหม่ ด.ญ.ณัฐภัสสร นาใจ อ.กระบุรี จ.ระนอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 50 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 50 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 50 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 50 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558) 50 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 50 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2. นาย วสันต์ นกไม้ จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญบรรพชาสามเณร บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 1,000 บาท
2.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม 1,000 บาท
3.ถวายค่าภัตตาหาร 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

3. น.ส.ปานรดา เขียวสังข์ อ.เมือง จ.ยโสธร

ต้องการร่วมบุญ :
บรรพชาสามเณร

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

4. สุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 10 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 10 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 10 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558) 10 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท

รวมเป็นเงิน 110 บาท

5. ปกรณ์-ปราโมทย์ มาลาวรรณ และครอบครัว และนางสาวปัทมา มุงอินทร์ เขตสะพานสูง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานวันสงกรานต์ 50บาท
2.ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ 50บาท
3.ทำบุญบรรพชาสามเณร และ บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ10 50บาท
4.งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 50บาท
5.สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง 50บาท
6.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 50บาท
7.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50บาท
8.สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50บาท
9.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50บาท
10.ถวายค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า 50บาท
11.ถวายค่าภัตตาหาร 50บาท

รวมเป็นเงิน 550 บาท

6. นายปวเรศ มีวงษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 500 บาท

7. นายเจียมพล นางศิริพันธ์ ด.ญ.จุฑามณี และ ด.ช.วรภพ บุญประคม อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 , ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 และ ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 50 บาท
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 , สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558) , สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 , สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ และ สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
3. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 40 บาท
4. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 210 บาท
5. ถวายค่าภัตตาหาร 200 บาท

รวมเป็นเงิน 550 บาท

8. มนุรดา สรสุคนธ์ และอาภรณ์ สรสุคน์ เขตดินแดง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป ถวายสังฆทานและวิหารทาน

รวมเป็นเงิน 1,420 บาท

9. นายธนกฤต อ่องประกฤชฏิ์ และครอบครัว อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 300 บาท

10. นายธีร์กวิน นางอัจฉรา เด็กชายศิรวัจน์ และเด็กหญิงพิชญ์ศศิ จ้าวสันเที๊ยะ จ.กำแพงเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

11. นายฤทธิเดช ผุยมูลตรี อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

12. ศุภฤกษ์ โชติพิพัฒน์วรกุล และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 300 บาท
2.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
3.ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

13. ศราวุธ ทองนาคะ และ นพมาศ คงศิลา พร้อมครอบครัว อ. เมือง จ.ชัยภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 100 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 50 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 50 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 50 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง 50 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) 50 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร 50 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

14. เนาวรัตน์ แหลมสัก จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

15. รุ่งอรุณ ชูสงค์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

16. นาย เกียรติศักดิื สวนกุหลาบ จ. พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 200 บาท

17. ครอบครัว ด.ญ.ภัทรพร เดี่ยววานิช อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

18. อภิชัย อารีย์ พร้อมครอบครัว จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

19. ธัญพิชชา ทับละคร อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 20 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 20 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 20 บาท
4. บาตรวิระทะโย 40 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

20. ร.ต.ท.ไชยวัฒน์ บรรเรียนกิจ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
เงินจากบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

21. นาย ภาณุพงศ์ ยุทธโยทัย อ.เมือง จ.ลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทานชุดใหญ่ 500 บาท
ใส่บาตร วิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

22. น.ส. ศศินันท์ ทักษเวทย์ และครอบครัว อ. กระสัง. จ. บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบรรพชาสามเณร 7 เม.ย. 58
2. ทำบุญสะเดาะเคราะห์. 13 เม.ย. 58

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

23. ภูทิตร์ - ชนัฐตา เอี่ยมเมธา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 80 บาท

24. Paulfrnk Petchbun

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 980 บาท

25. นายอนุชา ตั้งศิริมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

26. นายบุญพบ รักขุนทด และครอบครัว อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 50 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558. 50 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และนักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือ กรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 50 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 50 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558) 50 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 50 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร 50 บาท

รวมเป็นเงิน 550 บาท

27. จันทร์ที วรรณบุตร และครอบครัว จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ 230 บาท
2.ร่วมบวชเณรและชีพราหมณ์ 200 บาท
3.ทำบุญสะเดาะเคราะห์ 100 บาท
4.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับทางวัด 170 บาท

รวมเป็นเงิน 700 บาท

28. จิรภัทร ชูประวัติ จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 20 บาท
2.ทำบุญบรรพชาสามเณร 20 บาท
3.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
4.ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 20 บาท
5.ถวายค่าภัตตาหาร 20 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

29. นายจักรกฤษณ์ อ่อนพรมราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบวชเณรและบวชชี 100 บาท
2. ร่วมทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

30. นาย สนั่น นางจินดา น.ส. ณัฐนันท์ ด.ญ. ณัฐชา ด.ญ. สิริณัฎฐ์ และ ด.ช. ณัฐภัทร จตุวงษ์ และ ครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทานและทำบุญทุกชนิดทุกประเภท 1,000 บาท
2. ทำบุญทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 100 บาท
3.. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 100 บาท
4. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,300 บาท

31. นางสาวกิติยา จิรานุพันธุ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายเป็นสังฆทาน วิหารทาน และธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 4,100 บาท

32. กองบุญรวมชุมชนมโนมยิทธิฯ (บัญชีวิระทะโย) จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 800 บาท

33. ธวัชชัย แซ่ลี้ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 100 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 100 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

34. วสุวันทน์ และครอบครัว อ.เมือง จ. นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

35. นส.พัทธนันท์ จริงดี

ต้องการร่วมบุญ :
เลี้ยงพระทั้งวัดท่าซุง 1 วัน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

36. นางวิรงรอง วีระเจริญ และครอบครัว เขตสะพานสูง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300บาท

37. Nattapan Champarlee

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 100 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 100 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 100 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558) 100 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
8.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
9. ถวายสังฆทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

38. ลูกจันทร์ จันทร์เลขา เขตจตุจักร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

39. มนุรดา สรสุคนธ์และอาภรณ์ สรสุคนธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ บรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิงถือศีล ๘ กรรมบถ ๑๐
2. ทำบุญสะเดาะเคราะห์วันสงกราน

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

40. นายอภิลักณ์ ราชวงค์และครอบครัว อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

41. นายทัศน์พล-นางสมวงษ์-นส.สุทธิณี-นายสุทธิชัย ผึ้งแดง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 500 บาท
2.ค่าอาหารพระภิกษุสงฆ์ 600 บาท
3.ถวายเข้ากองทุนหรือมูลนิธิ 300 บาท
4.สร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำ 100 บาท
5.ถวายเป็นธรรมทาน 100 บาท
6.ถวายเป็นวิหารทาน 100 บาท
7.ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล 100 บาท
8.ร่วมบวชพระ เณร 100 บาท
9.ถวายค่ายายพาหนะ 100 บาท
10.ถวายค่ายารักษาโรค 100 บาท
11.ถวายค่าทำความสะอาดวิหารสมเด็จองค์ปฐม 200 บาท

รวมเป็นเงิน 2,300 บาท

42. นายลิืมเซี้ยน แซ่เจน และ นางม่วยยิ้น แซ่ทั้ง อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหารพระภิกษุวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

43. นายสมชาย เหล่าสิทธิสุข อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 100 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 100 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 100 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558) 100 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

44. วุฒิชัย ไชยมงคล จ.น่าน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
5. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 300 บาท

45. คุณรัช แตงมณี พร้อมครอบครัวทุกคน Singapore

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4.ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 5111.11 บาท

46. อนุวัตร์ ไทยเพชรชนะ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร 110 บาท
2.ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 100 บาท

รวมเป็นเงิน 210 บาท

47. เมตตา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 200 บาท

48. ป้าอิ่ง เขตบางซื่อ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558

รวมเป็นเงิน 500 บาท

49. Chalalai Smoesuk

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

50. ภัทรพล วัฒนพานิช กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

51. นายอาทิตย์ สารสิทธิ์ อ.เมือง จ.นครพนม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์
2.ทำบุญบรรพชาสามเณรนักเรียนชายและนักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ บวชกรรมบถ10
3.งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
4.สร้างห้องสมุดสมเด็จพระเทพฯ
5.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม
6.ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

52. นางสาวศิวาพัชญ์ ประชุม อ.เมือง จ.นครพนม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ขอร่วมบุญพิธีสะเดาะเคราะห์
2. บุญบรรพชาสามเณรนักเรียนชายและนักเรียนหญิงบวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10
3. พิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
4. สร้างห้องสมุดสมเด็จพระเทพฯ
5. สร้างสำนักปฏิบัติธรรม
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ถวายชำระหนี้สงฆ์
8. ถวายค่าน้ำ-ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

53. คุณวิศณุ ศรีจันทร์, อารี ศรีจันทร์. เบญจพล ศรีจันทร์ และ ครอบครัว อ.เมือง จ.ชุมพร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ เมษายน 2558 10 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ เมษายน 2558 10 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ" 10 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" 10 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 10 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
8. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
9. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท
10. ทำบุญบรรพชาสามเณร บวชชีพราหมณ์ นร.ชายและหญิง ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 20 บาท
11. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
12. ถวายเป็นสังฆทาน 20 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

54. พันธุ์เทพ กรงุวงศ์ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 10 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 10 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 10 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558) 10 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท
12. ร่วมทำบุญทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 130 บาท

55. นางศิริพร นายสัชฌกร พิชัยศิริ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน
2. สร้างวิหารทาน
3. ธรรมทาน
4. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10

รวมเป็นเงิน 20 บาท

56. คุณสายสมร สุนทรานุสร เขตบางขุนเทียน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมรายการบุญ "ประจำเดือน"

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

57. นิพนธ์ สินพิศุทธิ์ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 400 บาท

58. พัชรี โพธิบัวทอง เขตบางกอกน้อย กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ 100 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ 100 บาท
3. ถวายชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 104 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร จำนวน 600 บาท
5. ถวายสังฆทาน จำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,004 บาท

59. นุชจรีย์ กชเดชา อ.แม่เมาะ จ. ลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 10 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 10 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 20 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 20 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558) 10 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 20 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

60. ทศพล งามจิตร์ อ.เมือง จ.พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 10 บาท
2. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 10 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558) 10 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

61. พระสราวุธ ธัมมาวุโธ จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 550 บาท

62. นายวิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง และครอบครัว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญธรรมทาน
2. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
3. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
4. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
5. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
6. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
7. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
8. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
9. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
11. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
12. ถวายค่าภัตตาหาร
13. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

63. นายปอ จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 80 บาท

64. นายสุชาติ เหลืองอ่อน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

65. พล.ต.ต.ธิติพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางวิมลมาลย์ เศรษฐีสมบัติ นางบุญธรรม จอกแก้ว ว่าที่ร.ต.ต.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ น.ส.เขมณิฐนิสา เศรษฐีสมบัติ และครอบครัว เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :

1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร
สังฆทาน สร้างวิหารทาน สร้างพระพุทธรูป ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 109 บาท

66. นิรมล ปัจฉิมางกูร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

67. นายชัชพล วาอุทัศน์ อ.เมือง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

68. นายพงษ์พรหม ภูดวงดาษ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 300 บาท

69. นิธิศ ชัยมงคล อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง เป็นสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ และสาธารณประโยชน์

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

70. สมศักดิ์ ลาภเกรียงไกร อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคึรึขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 140 บาท

71. เยาวพร อุษาภิมาศกุล เขตบางคอแหลม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างอาคารที่พักปฎิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก

รวมเป็นเงิน 500 บาท

72. สามารถ ประจวบสุข และครอบครัว, ลัพธวรรณ อินทศร และครอบครัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 300 บาท

73. นางสาวชุฎาพร หาญยศ และครอบครัว อ.เมือง จ.แพร่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 400 บาท

74. นัฎฐพงค์ พรมจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 1,100 บาท
2. ทำบุญทุกๆอย่าง 300 บาท

รวมเป็นเงิน 1,400 บาท

75. นายอภิชิต งามเลฺศชัย จ. สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 จำนวน 50 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 จำนวน 50 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 จำนวน 50 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 จำนวน 50 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 จำนวน 50 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 จำนวน 50 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ จำนวน 50 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" จำนวน 50 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 50 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า จำนวน 50 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร จำนวน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 550 บาท

76. ทัศนีย์ แสนภูวา อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 180 บาท
2.บวชบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย และบวชถือกรรมบถสิบ นักเรียนหญิง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 280 บาท

77. นายวุฒิ หวังอายัตวณิชย์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 300 บาท

78. ชัยสิทธิ์ ตันติกฤตยกุล กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 480 บาท

79. นายณฐนนท ศิริสาคร จ.เชียงใหม่่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 40 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 40 บาท
3. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 40 บาท
4. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 40 บาท
5. ถวายค่าภัตตาหาร 40 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

80. น.ส. ศศิวรรณ นันทวี นางวิลาวัลย์ ศศิสุวรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบรรพชา 1,000 บาท
2. รูปหล่อหลวงพ่อ 500 บาท
3. ภัตตาหาร 300 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
5. น้ำไฟ 200 บาท
6. สะเดาะเคราะห์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 2,400 บาท


ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/4/15 at 06:29

81. นางมัทนี เต่งตระกูล และครอบครัว เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร
12 ถวายค่ายาและค่ารักษาพยาบาล
13 ทำบุญบวชพระหมู่ประจำปี ธ.ค. 58

รวมเป็นเงิน 99 บาท

82. น.ส.มณฑิกากาญจน์ นุชรักษ์ และครอบครัว จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ธรรมทาน
2. วิหารมาน
3. สังฆทาน
4.ชำระหนี้สงฆ์
5. ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 500 บาท

83. สิงขร ภุมรินทร์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร 200 บาท
2. สังฆทาน 100 บาท
3. วิหารทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

84. นายเลอยศ ด.ญ.ศริญญาทิพย์ ประสิทธิโศภิน และ น.ส.มณฑวรรณ เจริญวงค์ อ.เมือง จ.แพร่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 500 บาท

85. นายจุติ สังข์เถี้ยว นฺ.ส. กัณฐิกา ขุนเสนาะ ด.ญ ปุณยนุช สังข์เถี้ยว อ.สิเกา จ. ตรัง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบาตรวิระทะโย 50 บาท
2. ทำบุญร่วมสร้างพระพุทธรูป 30 บาท
3. ทำบุญสร้างวิหารทาน 30 บาท
4. ทำบุญถวายสังฆทาน 30 บาท
5. ทำบุญถวายธรรมทาน 30 บาท

รวมเป็นเงิน 170 บาท

86. ภัคศรัณย์ โอสถสงเคราะห์ เปรมฤดี ไม้งาม และครอบครัว อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 250 บาท
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 250 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

87. น.ส.ประภาพร วิชัยพานิชกุล น.ส.ณิชกมล ก้านอินทร์ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 500 บาท

88. ณัฐวรรธน์ อัคนันทพนธ์ และครอบครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และนักเรียนหญิง. บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบท 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7. เมษายน. 2558

รวมเป็นเงิน 400 บาท

89. นางสาวเบญจวรรณ หริตา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. โครงการบรรพชาสามเณรฯ 7 เม.ย. 58
2. บาตรวิระทะโย
3. ร่วมบำเพ็ญกุศลและบูรณะปฏิสังขรณ์วัด

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

90. ชรัตน์ บุญชื่น อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 120 บาท

91. ครรชิตพล สิมศรี และครอบครัว อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 10 บาท
2. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 10 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558) 10 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า 10 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

92. นางสุมาลี หนูบูรณ์ และครอบครัว อ.ลำทับ จ.กระบี่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 400 บาท

93. อภิวุฒิพันธุ์ ประยูนยุทร อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสังฆทาน ทำบุญวิหารทาน ทำบุญธรรมทาน ร่วมสร้างพระชำระหนี้สงฆ์พร้อมปิดทอง และอื่นๆแล้วแต่ทางวัดจะจัดสรรค์ 50 บาท
2. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

94. ลัดดาวรรณ จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

95. ปาริชาต สุนทรนนท์ พร้อมด้วยครอบครัว และวัลภา จันสีนาก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย 272 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์วันสงกรานต์ 13 เมษา 28 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

96. สุพัตรา สังขพิทักษ์ เขตบางขุนเทียน กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ 60 บาท
2. ทำบุญบรรพชาสามเณร 10 บาท
3. สังฆทาน 700 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 820 บาท

97. คุณสถาพร ทองคำพราวและครอบครัว,คุณณัชชากรณ์ ชุติมานนท์และครอบครัว จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร
12.ทำบุญทุกอย่าง วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 240 บาท

98. ครอบครัวอิทธิกร ธนูทอง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 50 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 50 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 100 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 50บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)50บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 50บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร 50 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

99. นายธนะสาร เกษทรัพย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

100. สุวิจักขณ์ วิทยประสพชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200.20 บาท

101. ณัฐพิสิษฐ์ ปิตเถรนนท์ และชาวเรือนศิวาพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชเณร 5,000 บาท
2. ถวายสังฆทาน 2,000 บาท
3. ถวายภัตราหาร 1,000 บาท
4. สร้างวิหาร 1,000 บาท
5. สร้างอาคารปฎิบัติธรรม 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

102. สมชาย กุลเกิด นิจจารีย์ ณัฐวริทธิ์ เขตราษฏร์บูรณะ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันสงกรานต์ 100 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ 100 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณรชาย นักเรียนหญิงบวชชีพราหมณ์ 300 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

103. นายยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางบุญธรรม จอกแก้ว และครอบครัว เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง 133 บาท ค่าธรรมเนียม 10 บาท

รวมเป็นเงิน 143 บาท

104. นายบุญฤทธิ์ วิริยะประสิทธิ์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 20 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 20 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 40 บาท

รวมเป็นเงิน 80 บาท

105. อัญคณางค์ คำแก้ว จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบรรพชาสามเณรและบวชชีพราหมณ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

106. นายอนุชิต ภูมิสาขา ,เด็กชายวชิระ ภูมิสาขา ,นางภานุชนาถ ภูมิสาขา อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 100 บาท
2. ร่วมสร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 50 บาท
3. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
4. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
5. ถวายค่าภัตตาหาร 50 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

107. คุณวันดี เวสารัชชานนท์ ครอบครัวเจนสวัสดิชัย และ LEANG กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ซ่อม/สร้างพระพุทธรูป 1,000 บาท
2. วิหารทาน 1,000 บาท
3. สังฆทาน 1,000 บาท
4. ธรรมทาน 1,000 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 1,000 บาท
6. โดยเสด็จพระราชกุศล 1,000 บาท
7. ค่านํ้า-ค่าไฟ 1,000 บาท
8. ทำบุญทุกอย่าง 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 8,000 บาท

108. นางสาวประภาวรินทร์ ดวงเด่น อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

109. ดร.อนงค์นาฏ เกษร และ ดร.เฟเบี่ยน ลัวซอง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

110. วิชัย แสนภูมิ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 1,436 บาท

111. นางมัทนี เต่งตระกูล และครอบครัว เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร
12. ถวายค่ายาและค่ารักษาพยาบาล
13. ทำบุญบวชพระหมู่ ประจำปี ธ.ค. 58

รวมเป็นเงิน 99 บาท

112. นายณัฐวัฒน์ จำปา บิดา มารดา บุตร ภรรยา และ ญาติพี่น้องทั้งหมดทั้งมวล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 300 บาท

113. นายเอกลักษณ์ บัวรอด อ.หนองแค จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร
จำนวน 800 บาท

รวมเป็นเงิน 800 บาท

114. นายสิทธิโชค เจริญรูป และ น.ส.พิชานัน กิจกุลอนุพษ์ อ.สะเดา จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 50 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 50 บาท ( นายสิทธิโชค เจริญรูป 7 เม.ษ.2526 และ น.ส.พิชานัน กิจกุลอนุพษ์ 9 ก.ค. 2528 )
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 50 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558) 50 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 50 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร 50 บาท

รวมเป็นเงิน 550 บาท

115. นายประกอบ ชาวไทย นางสาวอนันตยา ขจรรัตน์ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 100 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 100 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 200 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558) 100 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

116. อำนาจ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 120 บาท

117. นภาพร มยุรนาคิน เขตคลองเตย กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 100 บาท
2. ทำบุญบรรพชาสามเณร ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 100 บาท
3.งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 100 บาท
4.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 100 บาท
5.สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

118. น.ส ศิริพร. แซ่โค้ว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

119. จิระศักดิ์-ภัณฑิลา-ดญ.จอมขวัญ สามชูศรี อ.เมือง จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน บวชพระ ชำระหนี้สงฆ์ ค่าภัตตาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของวัด

รวมเป็นเงิน 480 บาท

120. น.ท.เสนีย์ ฉ้ตรวิไล เขตสายไหม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

121. นายทัศน์พล - นางสมวงษ์ – น.ส.สุทธิณี - นายสุทธิชัย ผึ้งแดง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสเดาะเคระห์ 500 บาท
2.ร่วมบวชพระ - เณร 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1000 บาท

122. note_miaw จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
เป็นเงิน 200 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร 400 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

123. ร.ต.หญิงกมลลักษณา เจริญผล อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 500 บาท
2. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชายและ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 วันที่ 7 เมษายน 2558 500 บาท
3. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 500 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร 500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

124. กษมาลักษณ์ เจริญผล อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 500 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 500 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชายและ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 วันที่ 7 เมษายน 2558 500 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร 500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

125. ธัชกร ขาวลออ

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 201 บาท

126. อุทุมพร แสสนธิ์ เขตดุสิต กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

127. ปิยะดา ศรีวาณิชยาภรณ์ เขตราชเทวี กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน
2. วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

128. นางวิรงรอง วีระเจริญ และครอบครัว เขตสะพานสูง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน
2. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

129. สุริยัน เชื้อวงษ์บุญ อ.นาหมื่น จ.น่าน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 240 บาท

130. นายทองเหม นางบุญร่วม แก้วแดง และครอบครัวญาติพี่น้อง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 500 บาท

131. วิระพัฒน์ จ.ยะลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 10 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 10 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558) 10 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

132. ถนัด-สุกัญญา-นฎา-อชิตา-สินอนันต์วณิช อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

133. ไม่ประสงค์ออกนาม จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย 150บาท
2. ทำบุญทุกอย่างกับวัด 150

รวมเป็นเงิน 300 บาท

134. นางสาววรลักษณ์ นิลพันธ์และครอบครัว อ.เมือง จ.ตาก

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป
2. สังฆทาน
3. วิหารทาน
4. ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

135. นางสาววรลักษณ์ นิลพันธ์ และครอบครัว อ.เมือง จ.ตาก

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

136. สุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 10 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 10 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 10 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558) 10 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท

รวมเป็นเงิน 110 บาท

137. อมรเทพ แก้วแกมขุน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

138. วราภรณ์ สุนทรินคะ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

139. นายเฉลิมชัย นางแสงอรุณ นายรัชพล นายธนวัฒณ์ ธาราศิริ จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 100 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 100 บาท
3.. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
4. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100.-
5. ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท
6.ถวายสังฆทาน 100 บาท
7.แก้บนพระห้าพระองค์ทอง 100 แผ่น 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 1600 บาท

140. ฉัตรชนก วิชัยดิษฐ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายผ้าห่มผืนใหญ่ แด่องค์หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา

รวมเป็นเงิน 980 บาท

141. ครอบครัวชนสรณ์พงษ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายภัตตาหาร 100 บาท
2. บวชเณรชีพราหมณ์ 100 บาท
3. ถวายค่าน้ำ ค่าไฟ 80 บาท

รวมเป็นเงิน 280 บาท

142. กรรณิการ์ การเดช

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันสงกรานต์ 500 บาท
2. ทำบุญสะเดาะห์เคราะห์ 500 บาท
3. ทำบุญบวชวัดท่าซุง 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

143. นายศักดิ์คลาสสิค ไกรษี และครอบครัว อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 50 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 100 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 100 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558) 50 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

144. นัฐพงษ์ ไทรทอง อ.เมือง จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558

รวมเป็นเงิน 300 บาท

145. นายดิชฐพงศ์ เกียรติศิริ นส.ธัญญพัทธิ์ กิตติวรพันธ์กุล ดช.หัสพงศ์ เกียรติศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

146. สมศักดิ์ คมวิชาชาญ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558

รวมเป็นเงิน 155 บาท

147. ครอบครัว Mantana Brown เขตป้อมปราบ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 100 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 300 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 800 บาท

148. พยุ จ.บึงกาฬ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 800 บาท

149. นายธีระเชฏฐ์ วุฒิพงศ์ เขตจตุจักร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 50 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 50 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 100 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน พฤษภาคม 2558) 100 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 800 บาท

150. พ.ต.ท.เอกอัมรินทร์ ทองสงค์ พร้อมด้วย ด.ต.เอกจิตร์ ทองสงค์ นางสมจิตร ทองสงค์ น.ส.อุบลวรรณ ทองสงค์ น.ส.อรอนงค์ ทองสงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 200 บาท

151. ท.ส. จ.ลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร
12. ทำบุญถวายเหรียญทองในวิหารแก้ว100เมตรหน้าพระจุฬามณีจำลอง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

152. คุณพร แถวจัตุรัส และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 50 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558. 50 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 50 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 50 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558) 50 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 50 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร 50 บาท

รวมเป็นเงิน 550 บาท

153. ดิเรก ขจรศักดิ์สุเมธ เขตราษฏร์บูรณะ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558

รวมเป็นเงิน 100 บาท

154. อรัฐา ตันติโชติ จ.อำนาจเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานวันสงกรานต์ 500 บาท
2. พิธีสะเดาะเคราะห์ 2,000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

155. อิทธินันท์ เทศสน เขตบางบอน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 45 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 45 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 46 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 46 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน พฤษภาคม 2558) 45 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 46 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 46 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 46 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 45 บาท
10. ถวายค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า 45 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร 45 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

156. นาย สวัสดิ์ ห้วยชะนาง เขตบึงกุ่ม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สะเดาะเคราะห์ 1,600 บาท
2. บรรพชาสามเณร เททองหล่อพระ สร้างวิหารหลวงพ่อ ชำระหนี้สงฆ์ สังฆทาน สร้างห้องสมุด 900 บาท

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

157. aey_pangpond อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 20 บาท
2. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน พฤษภาคม 2558) 10 บาท
3. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 20 บาท
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
6. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 20 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหาร 20 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

158. ร.ต.ท.ไชยวัฒน์ บรรเรียนกิจ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

159. น.ส. ศศชัญชัช ดำรงกูล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

160. สุริยา ปัญญานะ จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
1. วันสงกรานต์ 13เมษายน 2558 สะเดาะเคราะห์วันสงกรานต์ 2558 บรรพชาสามเณรและบวชชีพราหมณ์ 7 เมย 2558 200 บาท
2. เงินใส่บาตรคาถาเงินล้าน 171 บาท

รวมเป็นเงิน 371 บาท


ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/4/15 at 06:32

161. น.ส.จรัสศรี แสงมรกต

ต้องการร่วมบุญ :
เงินทำบุญผ่านเว็บไซต์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

162. thertoon182

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

163. พ่อสพโชค งามแสง น.ส.ชนิสรา งามแสง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 100 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 100 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 100 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน พฤษภาคม 2558) 50 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

164. สมพร ค้นทรัพย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

165. คุณวิศณุ ศรีจันทร์ คุณอารี ศรีจันทร์. คุณเบญจพล ศรีจันทร์ และ ครอบครัว อ.เมือง จ.ชุมพร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 10 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 10 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา
และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 10 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 10 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" 10 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 10 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท
11. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
12. ถวายเป็น สังฆทาน 20 บาท

รวมเป็นเงิน 140 บาท

166. คุณรอบทิศ ไวยสุศรี เขตหลักสี่ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

167. คุณพ่อเสถียร เกตุนุติ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวันสงกรานต์และทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

168. นางมัทนี เต่งตระกูล และครอบครัว เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร
12. ถวายค่ายาและค่ารักษาพยาบาล
13. ทำบุญบวชพระหมู่ ประจำปี ธ.ค. 58

รวมเป็นเงิน 99 บาท

169. นายนิกร จรูญพันธุ์ BRUNEI DARUSSALAM

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหารพระ เณรวัดท่าซุง 500 บาท
2.สร้างอาคารปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลทางเลือก 500 บาท
3.สร้างห้องสมุด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประจำวัดท่าซุง 500 บาท
4.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 500 บาท
5.สร้างพิพิธภัณฑ์สมบัติพ่อให้ 500 บาท
6.งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ครบ 100 ปี 500 บาท
7.ทำบุญวันงานสงกรานต์ 11-12/4/58 500 บาท
8.ทำบุญพิธีเสดาะเคราะห์ 13/4/58 500 บาท

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

170. คุณสุกัญญา รังษีกาญจน์ส่อง และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 500 บาท

171. สมฤดี ธารามรรค์ อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 380 บาท

172. นายสมาส เจนเจริญพันธ์ เขตจอมทอง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ 10 รายการ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

173. นายชโยฬาร สุทนต์ชัย อ.เมือง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย 420 บาท
2. ทำบุญบวชเณรนักเรียนชาย 155 คนและนักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน 459 บาท
3. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน 899 บาท

174. นายรุ่งเรือง สารวิจิตร และครอบครัว นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
1 เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 40 บาท
2 ทำบุญทุกรายการงานบุญ วัดท่าซุง 60 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

175. คุณเควิน, ธัญญลักษณ์ และเจนนิเฟอร์ แม็คคาร์เลียน และครอบครัว ประเทศอังกฤษ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 ทุกอย่าง 200 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 ทุกอย่าง 193.74บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 250 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ ทั้งหมด 250 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า ทั้งหมด 250 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหารพระทั้งหมด 200 บาท
12. ร่วมทำบุญงานสงกรานต์ทุกอย่าง 300 บาท

รวมเป็นเงิน 1,993.74 บาท

176. นางวันทนา พัวพันธ์สกุล อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันสงกรานต์ 100 บาท
2. ทำบุญสะเดาะเคราะห์ 200 บาท
3. บรรพชาสามเณร 100 บาท
4. เททองรูปเหมือนหลวงพ่อ 100 บาท
5. ร่วมสร้างห้องสมุด 100 บาท
6. อาคารปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาล 100 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อห้าพระองค์ 100 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ 100 บาท
9. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
10. ค่าน้ำค่าไฟ 100 บาท
11. ค่าภัตตาหาร 100 บาท
12. ร่วมสร้างอ่างเก็บน้ำ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,300 บาท

177. นายปฐม พัวพันธ์สกุล อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสะเดาะเคราะห์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

178. นายภู พัวพันธ์สกุล อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสะเดาะเคราะห์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

179. นส.พิณ พัวพันธ์สกุล อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสะเดาะเคราะห์ 500 บาท
2. ร่วมสร้างอ่างเก็บน้ำ 300 บาท
3. บาตรวิระทะโย 50 บาท

รวมเป็นเงิน 850 บาท

180. นายสุภชัย เกิดรัตนศักดิ์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสะเดาะเคราะห์ 500 บาท
2. ร่วมสร้างอ่างเก็บน้ำ 300 บาท
3. สังฆทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

181. จิรภัทร ชูประวัติ จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 20 บาท
2.ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 20 บาท
3.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
4.ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 20 บาท
5.ถวายค่าภัตตาหาร 20 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

182. ร.ต.อ ประเสริฐ อรวรรณ ศิวะกานต์ สาธรราษฎร์ และครอบครัว อ เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่11-12เมษายน2558 100 บาท
2.ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์วันที่ 13 เมษายน2558 100บาท
3.ทำบุญบรรพชาสามเณรนักเรียนชายโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยาและนักเรียนหญิงบวชชีพราหมณ์ถือกรรมบท10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวันที่ 7 เมษายน 2558 100บาท
4.งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ครบ 100 ปี วันที่15 กรกฎาคม2558 100 บาท
5.สร้างห้องสมุดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14พฤษภาคม 2558) 100 บาท
6.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลทางเลือก(บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง )เริ่มปี2556 100 บาท
7.สร้างวิหารหลวงพ่อ5พระองค์ 100 บาท
8.สร้างพิพิธภัณฑ์ สมบัติพ่อให้ 100 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ เป็นเงิน 100 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร - น้ำปานะพระภิกษุสามเณร 100 บาท
12.ใส่บาตร วิระทะโย 909 บาท

รวมเป็นเงิน 2,009 บาท

183. พล.ต.ต.ธิติพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางวิมลมาลย์ เศรษฐีสมบัติ ส.ต.ต.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางบุญธรรม จอกแก้ว นางสาวเขมณิฐนิสา เศรษฐีสมบัติ เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร
12. สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ใส่บาตรวิระทะโย สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 132 บาท

184. ชมัยนุช ศริสัตยะวงศ์ และจิราพระ ศิริสัตยะวงศ์ และ ฐิติพงศ์ ศิริสัตยะวงศ์ เขตบางซื่อ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 140 บาท

185. นาย สุระศักดิ์ ภูชะฎา อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

186. ครอบครัว"อ้นองอาจ และ คล้ายมาลา" อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
2. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน พฤษภาคม 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

187. คุณป้องพันธุ์ ณ นคร และครอบครัว จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 100 บาท
2.สร้างวิหารหลวงพ่อ5พระองค์ 50 บาท
3.งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

188. คุณนิวัฒน์ พานิชกิจโกศลกุล เขตดอนเมือง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 20 บาท

189. นายวิทวัฒน์ พวงมณี อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายร่วมสร้างพระพุทธรูปหน้าตักสี่ศอกปิดทองถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 ดอลลาสหรัฐ

190. นายรุ่งเรือง สารวิจิตร และครอบครัว นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร 50 บาท
2 ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
3 สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 70 บาท

191. นายณฐนนท ศิริสาคร จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 100 บาท
2. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 100 บาท
3. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 30 บาท
4. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 30 บาท
5. ถวายค่าภัตตาหาร 40 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

192. นายขยัน จันทรสถาพร อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

193. สมศักดิ์ ลาภเกรียงไกร อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 160 บาท

194. ผจงสุข เนียมประดิษฐ์ จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์
2. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
3. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

195. ศวิษฐ์ วิจิตรรัตนกิจ เขตบางพลัด กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 100 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 100 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร 100 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 100 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง 100 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 100 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

196. nontirica เขตสาทร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 100 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 100 บาท
3. ร่วมบุญงานเททองหล่อหลวงพ่อ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

197. พล.ต.ต.ธิติพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางวิมลมาลย์ เศรษฐีสมบัติ ส.ต.ต.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางบุญธรรม จอกแก้ว นางสาวเขมณิฐนิสา เศรษฐีสมบัติ เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร
12. สังฆทาน วิหารทาน สร้างพระพุทะรูป ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 42 บาท

198. ปฏิพัทธ์ และครอบครัว พิมพ์พันธุ์ เขตคลองเตย กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 300 บาท

199. นายไกรฤทธิ์ ด่านพิทักษ์ พร้อมครอบครัว อ.เมือง จ.พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 50 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 50 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 50 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 50 บาท
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 30 บาท
6. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 30 บาท
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 30 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหาร 31 บาท

รวมเป็นเงิน 321 บาท

200. ปรัชญา ชื่นชอบ จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญงานวันสงกรานต์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

201. นางมัทนี เต่งตระกูล และครอบครัว เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร
12. ถวายค่ายาและค่ารักษาพยาบาล
13. ทำบุญบวชพระหมู่ประจำปี ธ.ค. 58

รวมเป็นเงิน 99 บาท

202. นายปิยเดช หัมพานนท์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สะเดาะเคราะห์ บรรพชาสามเณร สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

203. ปรัชญา มณีโช เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าภัตตาหาร 200 บาท
2. ค่าชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
3. ค่าสร้างที่พักปฏิบัติธรรม 80 บาท
4. พิธีสะเดาะเคราห์ 35 บาท

รวมเป็นเงิน 335 บาท

204. วรพัทธ์ มีบุญ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1 .งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
2. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน พฤษภาคม 2558)
3. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

205. นางสาวประทานพร สุดแดน อ.สูงเม่น จ.แพร่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบรรพชาสามเณร

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

206. ภัสณุภา ทนุสินธุ์ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิหารทาน
2. ธรรมทาน
3. สังฆทาน
4. สร้างพระพุทธรูป
5. ชำระหนี้สงฆ์
6. สะเดาะเคราห์ และรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

207. ณัฐวุฒิ จันคะนา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

208. นายวุฒิ หวังอายัตวณิชย์ เขตยานนาวา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 500 บาท

209. น.ส.รัชกร ไชยราช อ.เมือง จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 10 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 10 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 10 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน พฤษภาคม 2558) 10 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 5 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร 5 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

210. กิตติญาณ มังกรดิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร 2,000 บาท
2. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" 500 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

211. คุณวรชัย-คุณวิไลลักษณ์-คุณสุภนา สุธีโสภณ และครอบครัว เขตปทุมวัน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 20 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 20 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 20 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 5 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558) 5 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 5 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 5 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 5 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 5 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 5 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร 5 บาท
12. ทำบุญทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

212. พล.ต.ต.ธิติพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางวิมลมาลย์ เศรษฐีสมบัติ ส.ต.ต.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางบุญธรรม จอกแก้ว นางสาวเขมณิฐนิสา เศรษฐีสมบัติ เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558

รวมเป็นเงิน 32 บาท

213. มานพ-บุญมี ชีวสกุลยง และลูกหลาน จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

214. สมนึก บุญเรือง และครอบครัว จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร
12. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 967.15 บาท

215. วสุวันทน์ และครอบครัว อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 1,000 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ วิหารทาน ธรรมทาน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

216. ภัทราวดี จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 200 บาท

217. ดารารัตน์ อาเรนส์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน 2,000 บาท
2. ทำบุญทุกอย่าง 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

218. จ.อ.วราพงษ์ อ่อนตา พร้อมครอบครัว อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 100 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 100 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

219. ธนากร ศุภธิดา พัชรดา สุวรรณฤทธิ์ อ.พาน จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ 100 บาท
2. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
3. ถวายร่วมค่าน้ำค่าไฟ 100 บาท
4. ทำบุญบรรพชาสามเณรนักเรียนชาย 100 บาท
5. ใส่บาตรวิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

220. ร.ต.ท.ไชยวัฒน์ บรรเรียนกิจ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

221. ชนิสรา ชุ่มเย็น อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 100 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ 50 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

222. ภาษิต อยู่เชื้อ กุลธิดา คำแป้น ศุภามาส นิ่มแสง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

223. คุณสายสมร สุนทรานุสร เขตบางขุนเทียน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 500 บาท

224. สานนท์ แก้วอบเชย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

225. นางวิรงรอง วีระเจริญ และครอบครัว เขตสะพานสูง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน
2. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

226. วันดี รัตนศักดิ์สิริ เขตประเวศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชสามเณร ชีพราหมณ์ 100 บาท
2. ภัตตาหาร 100 บาท
3. ค่าน้ำ ค่าไฟ 80 บาท

รวมเป็นเงิน 280 บาท

227. พิสิฐ และบุตรีไตรรัตน เบญจถาวรอนันท์ เขตประเวศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชสามเณร ชีพราหมณ์ 100 บาท
2. ภัตตาหาร 100 บาท
3. ค่าน้ำ ค่าไฟ 80 บาท

รวมเป็นเงิน 280 บาท

228. นายรุ่งเรือง สารวิจิตร และครอบครัว นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
1 เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 100 บาท
2 ถวายทำบุญวิหารทาน 20 บาท
3 ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 130 บาท

229. นาย ธีรวัจน์ สุโกศลวิสิทธิ์ ศรีราชา จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 = 50 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 = 50 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 155 คน และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 จำนวน 300 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 = 100 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 = 100 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน พฤษภาคม 2558) = 100 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 = 100 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ = 100 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"=100 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ = 100 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า = 100 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร = 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

230. คุณสมพักต์ วรรัตน์ และคุณพงศกร แสงภู อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายชำระหนี้สงฆ์
2. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง
3. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. เททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี"
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ถวายค่าภัตตาหาร
9.ร่วมสร้างอ่างเก็บน้ำวัดท่าซุง
10. ใส่บาตรวิระทะโย
(ถวายรายการละ 40 บาท)

รวมเป็นเงิน 400 บาท


หมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญสามารถตรวจสอบรายชื่อตามรายการที่แจ้งนี้ได้ หากปรากฏว่าเจ้าภาพรายใดข้อมูลที่ลงไปแล้วไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมาทาง "ผู้จัดทำ" ด้วย

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"

ll กลับสู่สารบัญ