ประมวลภาพ…งานบวชพราหมณ์ถือกรรมบถ10 ปิดวาจา ครั้งที่ 6 จ.ระยอง วันที่ 24-27 ธ.ค 2558
webmaster - 22/12/15 at 22:18

ภาพ...งานบวชพราหมณ์ถือกรรมบถ๑๐ปิดวาจา วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
ภาพ...งานบวชพราหมณ์ถือกรรมบถ๑๐ปิดวาจา วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ภาพ...งานบวชพราหมณ์ถือกรรมบถ๑๐ปิดวาจา วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
ภาพ...งานบวชพราหมณ์ถือกรรมบถ๑๐ปิดวาจา วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
กำหนดการ...งานบวชพราหมณ์ถือกรรมบถ๑๐ปิดวาจา วันที่ ๒๔-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

ภาพ.. งานบวชพราหมณ์ถือกรรมบถ๑๐ปิดวาจา ครั้งที่ ๖
ณ.สำนักปฏิบัติธรรมป้ายุพา จ.ระยอง


วันที่ ๒๔ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘


วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลเดินทางถึงสำนักปฏิบัติธรรมป้ายุพา จ.ระยองเวลา ๑๑.๐๐น.ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๓.๐๐ น.ตรวจพื้นที่กางกลด พราหมณ์ ชาย-หญิง
เวลา ๑๖.๐๐น.ตรวจสอบรายชื่อ,จับสลากแบ่งกลุ่มพร้อมรับบัตรประจำตัว

เวลา ๑๗.๐๐น.ทำวัตรเย็นและเจริญพระกรรมฐาน(ฟังเทปธรรมะและนั่งสมาธิ20นาที)


เวลา ๑๘.๓๐น.ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลกล่าวเปิดงานและปฐมนิเทศ
หลังจากนั้นผู้เข้าถือบวชสมาทานศีล8 และอธิษฐานปิดวาจาวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม๒๕๕๘

เวลา ๑๓.๐๐ น.กิจกรรมธรรมะ (ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม ){ ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ }
เวลา๑๗.๐๐น. ทำวัตรเย็นและเจริญพระกรรมฐาน(มโนมยิทธิ)วันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม๒๕๕๘

เวลา ๐๔.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย
เวลา ๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้าและเจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๐๗.๐๐ น.ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์เวลา๐๘.๐๐น.ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลทำพิธีบวงสรวงหลังจากนั้นทำพิธีไหว้ครู

◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 27/12/15 at 21:15


เวลา ๑๑.๐๐น.ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์เวลา ๑๒.๐๐ น.เจริญพระกรรมฐาน(มโนมยิทธิ)
มีผู้ฝึกมโนมยิทธิทั้งหมด 71 คน ฝึกเบื้องต้น 6 คน มีผู้ฝึกได้ 5 คน ไม่ได้ 1 คน ฝึกท่องเทียว 27 คน และฝึกญาณ 8 ทั้งหมด 38 คนเวลา ๑๗.๐๐น. ทำวัตรเย็นและเจริญพระกรรมฐาน(มโนมยิทธิ)
มีผู้ฝึกมโนมยิทธิทั้งหมด 83 คน ฝึกเบื้องต้น 16 คน มีผู้ฝึกได้ 13 คน ไม่ได้ 3 คน ฝึกท่องเทียว 29 คน และฝึกญาณ 8 ทั้งหมด 38 คน
เวลา ๑๙.๐๐ น.กิจกรรมพิเศษ

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม๒๕๕๘

เวลา ๐๔.๐๐ น. ทำวัตรเช้าและเจริญพระกรรมฐานเวลา ๐๕.๐๐ น. กิจกรรมส่งท้าย “ ช่วงเวลาประทับใจ ”


เวลา๐๖.๓๐ น.ทำพิธีลาศีล๘หลังจากนั้นรับโอวาทจากท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล


เวลา๐๗.๐๐น.ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์หลังจากนั้นเก็บสัมภาระทำความสะอาดสถานที่และเดินทางกลับ


◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 27/12/15 at 21:16


กำหนดการ
งานบวชพราหมณ์ถือกรรมบถ๑๐ปิดวาจา ครั้งที่ ๖
ณ.สำนักปฏิบัติธรรมป้ายุพา จ.ระยอง


วันที่ ๒๔ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘


วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
เวลา ๑๑.๐๐น.ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๓.๐๐ น.ตรวจพื้นที่กางกลด พราหมณ์ ชาย-หญิง
เวลา ๑๖.๐๐น.ตรวจสอบรายชื่อ,จับสลากแบ่งกลุ่มพร้อมรับบัตรประจำตัว

เวลา ๑๗.๐๐น.ทำวัตรเย็นและเจริญพระกรรมฐาน(ฟังเทปธรรมะและนั่งสมาธิ20นาที)
เวลา ๑๘.๓๐น.ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลกล่าวเปิดงานและปฐมนิเทศ
หลังจากนั้นผู้เข้าถือบวชสมาทานศีล8 และอธิษฐานปิดวาจา
เวลา ๒๑.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย

วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม๒๕๕๘
เวลา ๐๔.๐๐ น.เสียงธรรมตามสาย
เวลา ๐๕.๐๐ น.ทำวัตรเช้าและเจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๐๗.๐๐ น.ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

เวลา ๐๘.๓๐ น.กิจกรรมสัมพันธ์ฉันครอบครัว ( ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ )
เวลา ๑๑.๐๐ น.ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๓.๐๐ น.กิจกรรมธรรมะ (ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม ){ ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ }
เวลา๑๗.๐๐น. ทำวัตรเย็นและเจริญพระกรรมฐาน(มโนมยิทธิ)
เวลา ๒๑.๐๐ น.เสียงธรรมตามสาย

วันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม๒๕๕๘
เวลา ๐๔.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย
เวลา ๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้าและเจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๐๗.๐๐ น.ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

เวลา๐๘.๐๐น.ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลทำพิธีบวงสรวงหลังจากนั้นทำพิธีไหว้ครู
เวลา ๑๑.๐๐น.ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๒.๐๐ น.เจริญพระกรรมฐาน(มโนมยิทธิ)
เวลา ๑๗.๐๐น. ทำวัตรเย็นและเจริญพระกรรมฐาน(มโนมยิทธิ)
เวลา ๑๙.๐๐ น.กิจกรรมพิเศษ

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม๒๕๕๘
เวลา ๐๔.๐๐ น. ทำวัตรเช้าและเจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๐๕.๐๐ น. กิจกรรมส่งท้าย “ ช่วงเวลาประทับใจ ”
เวลา๐๖.๓๐ น.ทำพิธีลาศีล๘หลังจากนั้นรับโอวาทจากท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล
เวลา๐๗.๐๐น.ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์หลังจากนั้นเก็บสัมภาระทำความสะอาดสถานที่และเดินทางกลับ


ระเบียบและข้อพึงปฏิบัติเบื้องต้น1.อนุญาตให้ปักกลดในพื้นที่ๆจัดเตรียมไว้ให้ โดยผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องเตรียมเต็นท์หรือกลดของตัวเอง
มาให้พร้อม(ทั้งชายและหญิง)
2.ชุดปฏิบัติธรรมควรเป็นชุดขาว
3.แจ้งประสงค์ลงทะเบียนที่สำนักปฏิบัติธรรมโยมยุพา ได้ตั้งแต่วันที่20 ธันวาคม 2557
4.ควรเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นอาทิ ไฟฉาย,ผ้ายางปูพื้นเต็นท์,เครื่องนอนเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระ
กับเจ้าของสถานที่มากจนเกินไป

เมื่อมาอยู่ปฏิบัติธรรมปิดวาจาให้ถือข้อปฏิบัติดังนี้


1. ห้ามย้ายกลดหรือเต็นท์
2. ห้ามออกนอกเขตปฏิบัติธรรม
3. ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาในเขตปฏิบัติธรรม
4. ห้ามนำอาหารเข้าไปรับประทานในกลด

5. ช่วงเวลาปิดวาจา
ช่วงที่1หลังรับประทานอาหารเช้า-ก่อนทำวัตรเย็น
ช่วงที่ 2 หลังทำวัตรเย็น-ก่อนทำวัตรเช้า
6. อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือในช่วงเวลาเปิดวาจาเท่านั้น
7. บทลงโทษในกรณีที่ทำผิดระเบียบคือสวดอิติปิโส/ล้างห้องน้ำโดยให้แจ้ง
ชื่อตนเองและสาเหตุที่ผิดกฎระเบียบต่อที่ประชุม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปฏิบัติธรรมโยมยุพา(ระยอง)
โทร089-9352188 , 085-2832451 , 038-914878
ลำดับขั้นตอนงานพิธีปฏิบัติธรรมปิดวาจา ครั้งที่ ๖
ณ.สำนักปฏิบัติธรรมป้ายุพา จ.ระยอง


เฉพาะวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘


วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑๓.๐๐ น. - ตรวจสอบการกางเต็นท์ของผู้ปฏิบัติธรรม ตรวจสอบพื้นที่จงกรม
ผู้ปฏิบัติธรรมกรอกประวัติ
๑๖.๐๐ น. - ตรวจสอบรายชื่อผู้ปฏิบัติธรรม จับสลากแบ่งกลุ่มพร้อมรับบัตรประจำตัว
- เจ้าหน้าที่จัดรูปแบบการนั่งของผู้ปฎิบัติธรรม
๑๗.๐๐ น. - ทำวัตรเย็นและเจริญพระกรรมฐาน เสร็จแล้วอุทิศส่วนกุศล
พระวิทยากรแจ้งให้เข้าห้องน้ำ10นาที

๑๘.๓๐ น.- เริ่มงานปฐมนิเทศ....(โดยพระวิทยากรพูดนำเพื่อเข้าสู่การปฐมนิเทศ)
- ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลกล่าวเปิดงานและให้โอวาท
- พระวิทยากรแต่ละท่านให้คำแนะนำและบอกกฎระเบียบปฏิบัติแก่ผู้มาถือบวชปิดวาจา
- ผู้ปฏิบัติธรรมสมาทานศีล๘ (ตัวแทนกล่าว..... มะยังภันเต..ติสะระเนนะสะหะ..อัฏฐัง.)
- ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลให้ศีล.....เสร็จแล้ว
- อธิษฐานปิดวาจา...โดยพระวิทยากรกล่าวนำอธิษฐาน(ตั้งนะโม ๓ จบ)
- ผู้เป็นตัวแทนยกพานธูปเทียนแพขึ้นอธิษฐาน
เสร็จแล้วนำพานถวายท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล

๒๐.๓๐ น.- พระวิทยากรแนะนำการฝึกสมาธิแบบเดินจงกรม
และนำผู้ปฏิบัติธรรมเข้าสู่พื้นที่สำหรับ จงกรม
๒๑.๐๐ น. - เสียงธรรมตามสาย / เริ่มจงกรม
๒๑.๓๐ น. - กลับที่พัก


ขั้นตอนงานปิดวาจา ครั้งที่ ๖ เฉพาะช่วงเช้าวันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘


ณ.สำนักปฏิบัติธรรมป้ายุพา จ.ระยอง(วันบวงสรวงไหว้ครู)


๐๘.๐๐….๑.บวงสรวง(ตัวแทนจุดธูปเทียนที่โต๊ะบวงสรวงหน้าศาลา)
๒.หลังบวงสรวงเสร็จ เป็นการแสดงที่ทางคณะบ้านป้ายุพาจัดไว้
๓.ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลเข้าสู่ศาลา นั่งอาสนะที่หน้าพระประธาน
๔.เข้าสู่ขั้นตอนพิธีไหว้ครู....โดย

- โยมยุพากล่าวนำ...; “ พุทธะบูชา มหาเตชะวันโต.......ธัมมะบูชา มหาปัญโญ
สังฆะบูชา มหาโภคะวะโห.......ติโลกะนาถัง อภิปูชะยามะ”

- พระวิทยากรพูด......ต่อไปนี้จะเป็นพิธีไหว้ครูประจำปี ของสำนักปฏิบัติธรรมโยมยุพา....
โดยมีโยมยุพาเป็นตัวแทนถวายบายศรีบูชาครู….ขอให้ทุกคนตั้งนะโม ๓จบพร้อมกัน
๑.หลังจบนะโม...พระวิทยากรกล่าวนำว่า...อิมาหังภควาฯ...เสร็จแล้วโยมยุพา
ยกพานบายศรีเข้าถวายต่อท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล.......จากนั้น
๒. ทุกคนสวดอิติปิโส ๑จบพร้อมกัน...........เมื่อสวดจบ
๓.นั่งสมาธิ ๕นาที….จากนั้น

- พระวิทยากร. ..นำกล่าวถวายสังฆทานและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์...จากนั้น
โยมยุพาและผู้เข้าปฏิบัติธรรมเข้าถวายสังฆทานตามอัธยาศัย.....
๑๑.๐๐ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์◄ll กลับสู่สารบัญ