ภาพ...สอนพระกรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ(โคราช) วันที่ 12-14 ก.พ. 2559
webmaster - 7/10/08 at 19:01

สอนพระกรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม
ศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)


ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙


วันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์
เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น.ถึง ๒๐.๓๐ เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม

วันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์
เวลา ๐๙.๓๐ น.ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกพระกรรมฐานมโนมยิทธิ รับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น.ถึง ๒๐.๓๐ เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์
เวลา ๐๙.๓๐ น.ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกพระกรรมฐานมโนมยิทธิ รับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดท่าซุง

แผนที่เดินทางไปศูนย์ปฏิบัติธรรม (โคราช)


"คลิก" เพื่อขยายภาพ


วันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทานเวลา ๑๙.๐๐ น.ถึง ๒๐.๓๐ เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรมผู้รับการฝึกเบื้องต้น ๓๖ คน ไปนิพพานได้ ๓๐ คน ไม่ได้ ๖ คน ฝึกญาณแปด ๔๑ คน ฝึกท่องเที่ยว ๕ คน


วันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เวลา ๐๙.๓๐ น.ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน


ฝึกกรรมฐานมโนมยิทธิวันนี้มีผู้รับการฝึกเบื้องต้น ๑๕๔ คนไปนิพพานได้ ๖๐ คน ไม่ได้ 94 คน
ฝึกท่องเที่ยว ๓๓ คน ฝึกญาณแปด ๕๗ คน

◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 13/2/16 at 23:33

เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล

เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน


เวลา ๐๙.๓๐ น.ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน


◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 14/2/16 at 20:43


วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์
เวลา ๐๙.๓๐ น.ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกพระกรรมฐานมโนมยิทธิ รับสังฆทาน


เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดท่าซุง
◄ll กลับสู่สารบัญ