ภาพ/คลิปวิดีโอ... งานฌาปนกิจศพ พระวันชัย สุธมฺมอริญฺชโย
webmaster - 31/3/16 at 01:19

♠ กำหนดการงานฌาปนกิจศพ พระวันชัย สุธมฺมวริญฺชโย
♠ คลิปวิดีโอ... สวดพระอภิธรรม
♠ ภาพเหตุการณ์“รดน้ำศพ ”
♠ ภาพ...งานสวดพระอภิธรรมคืนแรก
♠ ภาพ...เจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลสวดพระอภิธรรมคืนสอง
♠ ภาพ..พระสงฆ์สวดมาติกางานศพ พระวันชัย สุธมฺมอริญฺชโย”
♠ ภาพ..พิธีฌาปนกิจศพ พระวันชัย สุธมฺมอริญฺชโย”
♠ ภาพ...พระสงฆ์เก็บกระดูก พระวันชัย สุธมฺมอริญฺชโย”กำหนดการงานฌาปนกิจศพ พระวันชัย สุธมฺมวริญฺชโย


ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๕๙


วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕
ประมาณเวลา ๐๖.๐๐ น.พระวันชัย สุธมฺมริญฺชโยได้ถึงแก่มรณภาพที่ กุฎิทีพักข้างอุโบสถ
ประมาณเวลา ๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุง ได้ร่วมกันขอขมา
ประมาณเวลา ๐๙.๓๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุงสรงน้ำศพ ต่อด้วยบรรดา ญาติโยมที่มาได้ร่วมกันสรงน้ำศพ ณ ศาลา พระพินิจอักษร
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุง ร่วมกันเอาศพของพระวันชัย สุธมฺมริญฺชโย ลงสู่ โลงศพ
เวลา ๒๐.๐๐ น. มีสวดอภิธรรมทุกคืนที่ "ณ ศาลาพระพินิจอักษร"

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ถึง วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙

เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตราหารเช้าทุกวัน
เวลา ๑๙.๓๐ น. มีสวดอภิธรรมทุกคืนที่ "ณ ศาลาพระพินิจอักษร"

วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตราหารเช้า
เวลา ๑๓.๓๐ น. เปิดเทปฟังเทศนาธรรมของหลวงพ่อ
เวลา ๑๔.๐๐น. พระสงฆ์วัดท่าซุง สวดมาติกา ,เจ้าภาพและญาติโยมทอดผ้า,พระพิจารณาผ้าบังสุกุล,เจ้าภาพและญาติโยม ถวายปัจจัยไทยทาน และสังฆทานและอุทิศส่วนกุศล

เวลา ๑๕.๐๐น. เคลื่อนศพสู่ฌาปนกิจสถาน เมรุชั่วคราวหน้าอุโบสถ
เวลา ๑๕.๓๐น.อ่านประวัติ พระวันชัย สุธมฺมริญฺชโย,เจ้าภาพทอดผ้าไตรบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้า
เวลา ๑๖.๐๐น. ประชุมเพลิง

วันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๖.๑๕ น. พระภิกษุสงฆ์เก็บพระอัฐิ
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตราหารเช้า

หมายเหตุ เวลาอาจเปลี่ยนแปลงใหม่ได้ ขอให้ติดตามข่าวสารรายนามเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม


พระวันชัย สุธมฺมริญฺชโย(สกุลเดิม หันนาคิน)

วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙
- พระวิเชียร สุธมฺมปายโก

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
- พระสบสันติ์ สุธมฺมอาทโรคลิปวิดีโอ... งานฌาปนกิจศพ พระวันชัย สุธมฺมอริญฺชโย
งานสวดอภิธรรมคืนแรก วันที่ 30 มี.ค. 2559
เจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลสวดพระอภิธรรมคืนสอง วันที่ 31 มี.ค. 2559
พระสงฆ์วัดท่าซุง สวดมาติกา วันที่ 2 เม.ย. 2559
พิธีฌาปนกิจศพ พระวันชัย สุธมฺมอริญฺชโย วันที่ 2 เม.ย. 2559


งานฌาปนกิจศพ พระวันชัย สุธมฺมอริญฺชโย


ตั้งแต่วันที่ ๓๐ – มีนาคม ๒๕๕๙
ภาพเหตุการณ์“รดน้ำศพ พระวันชัย สุธมฺมอริญฺชโย”
ภาพ...งานสวดพระอภิธรรมคืนแรกพระครูสมุห์พิชิต ฐิตวีโร นำพระสงฆ์วัดท่าซุง ขึ้นอาสน์สงฆ์

เจ้าภาพจุดเทียน สวดพระอภิธรรมคืนแรก

พระครูสมุห์พิชิต ฐิตวีโร ให้ศีล
◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 1/4/16 at 00:12


ภาพ...ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล สวดพระอภิธรรมคืนที่สอง
ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เตรียมสวดพระอภิธรรม


เจ้าภาพจุดเทียน สวดพระอภิธรรมคืนสอง


ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ให้ศีล


พระภิกษุสงฆ์ ร่วมกันสวดพระอภิธรรม


พระภิกษุสงฆ์ พิจารณาผ้าบังสุกุล
เจ้าภาพและญาติโยม ถวายปัจจัยไทยทาน และสังฆทาน

อุทิศส่วนกุศลให้ “พระวันชัย สุธมฺมวริญฺชโย”
เสร็จพิธีสวดพระอภิธรรมคืนที่สอง

◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 3/4/16 at 07:26


ภาพ..พระสงฆ์สวดมาติกางานศพ พระวันชัย สุธมฺมอริญฺชโย”


เปิดเทปฟังเทศนาธรรมของหลวงพ่อ
หลวงพี่ชัยวัฒน์ให้ศีล


พระสงฆ์วัดท่าซุง สวดมาติกา ,เจ้าภาพและญาติโยมทอดผ้า,พระพิจารณาผ้าบังสุกุล,เจ้าภาพและญาติโยม ถวายปัจจัยไทยทาน และสังฆทานและอุทิศส่วนกุศล


ภาพ...พิธีฌาปนกิจพระวันชัย สุธมฺมริญฺชโย

เคลื่อนศพสู่ฌาปนกิจสถาน เมรุชั่วคราวหน้าอุโบสถ


อ่านประวัติ พระวันชัย สุธมฺมริญฺชโย,เจ้าภาพทอดผ้าไตรบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้า


◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 3/4/16 at 07:31

พระครูสมุห์พิชิต ฐิตวีโรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จุดไฟ

พระภิกษุสงฆ์ประชุมเพลิง

พุทธบริษัทร่วมกันประชุมเพลิงพระครูสังฆรักษ์สุรจิตร จุดเพลิงจริง

พระภิกษุสงฆ์สวดอภิธรรม ส่งพระวันชัย สุธมฺมวริญฺชโย

◄ll กลับสู่สารบัญ


ภาพ...พระสงฆ์เก็บกระดูก พระวันชัย สุธมฺมอริญฺชโย”


วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙

◄ll กลับสู่สารบัญ