ภาพ/คลีปวิดีโอ...งานพิธีเททองหล่อพระประธานองค์ที่ 3 ไว้ที่ ศาลา 12 ไร่ วันที่ 11 มีนาคม 2560
webmaster - 16/2/17 at 20:41

พิธีเททองหล่อพระประธาน องค์ที่ ๓
ไว้ที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี พระราชพรหมยาน (ศาลา ๑๒ ไร่)


วันเสาร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๓๐ น.ถ่ายทอดสด... พิธีเททองหล่อพระประธาน องค์ที่ ๓ ไว้ที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี พระราชพรหมยาน (ศาลา ๑๒ ไร่) ช่วงที่ ๓
พิธีเททองหล่อพระประธาน องค์ที่ ๓ ไว้ที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี พระราชพรหมยาน (ศาลา ๑๒ ไร่) ช่วงที่ ๒
พิธีเททองหล่อพระประธาน องค์ที่ ๓ ไว้ที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี พระราชพรหมยาน (ศาลา ๑๒ ไร่) ช่วงที่ ๑
จุดประสงค์การสร้าง

๑. บูชาพระคุณบิดามารดาใน ๓ ฐานะ
๒. เป็นพุทธบูชา
๓. ถวายเป็นหนึ่งในสามพระประธานแห่งมหาวิหาร ๑๐๐ปี พระราชพรหมยาน
๔. เป็นองค์นิมิตรในการเจริญพระกรรมฐานและเป็นพุทธานุสสติ

บูชาพระคุณมารดาบิดาในฐานะ ๓ หมายถึง
* ฐานะที่ ๑ ครอบครัว บูชาพระคุณบิดามารดาตนเอง
* ฐานะที่ ๒ พุทธจักร บูชาพระคุณพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าซุง ซึ่งเคารพศรัทธายิ่งดุจบิดา
* ฐานะที่ ๓ ราชอาณาจักร บูชาพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ทรงเปรียบประดุจพ่อและแม่แห่งแผ่นดิน
* พุทธลักษณะ

- เป็นพระพุทธรูปโลหะทองผสมปิดทองคำ หน้าตักขนาด ๙๙ เซ็นติเมตร
ปางประทานพร ศิลปะ คันธาระร่วมสมัย ประทับบนปทุมบัลลังก์ ( อาสนะดอกบัว ) เบ่งบานอยู่เหนือปุยเมฆ

การร่วมสร้าง

ด้วยการสร้างพระมีความประณีต ๕ ประการ
๑. พุทธลักษณะมีความประณีตงดงามเป็นที่ตราตรึงใจทุกครั้งที่เห็น และทุก ขณะจิตที่ระลึกถึง เป็นที่ชุ่มชื่นใจ ในการนี้ คณะจัดสร้างได้เลือกจิตกรและประติมากรที่มีฝีมือ มีชื่อเสียง และมีคุณธรรม คือ คุณยุทธกิจ ประสมผล เป็นผู้ปั้นพระ
๒. โลหะที่หล่อได้รับการคัดเลือกอย่างประณีต
๓. พลังจิตอธิษฐานจากเจตนาอันบริสุทธิ์ จากจิตอันเปี่ยมด้วยความกตัญญู
๔. สถานที่หล่อพระมีความศักดิสิทธิ์และสำคัญยิ่ง
๕. ประธานเททองหล่อเป็นพระสุปฏิปัณโณ
การร่วมสร้างจึงควรใช้จิตอันประณีต เจริญสมาธิภาวนาให้จิตผ่องใส เปรียบดังภาชนะทองรองรับบุญเป็นระยะเวลานานพอสมควรก่อนร่วมพิธีเททองฯ◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 11/3/17 at 20:35

ภาพ... พิธีเททองหล่อพระประธาน องค์ที่ ๓
ไว้ที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี พระราชพรหมยาน (ศาลา ๑๒ ไร่)


วันเสาร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๓๐ น.◄ll กลับสู่สารบัญ