ภาพ/สไลน์ภาพ/คลิปวิดีโอ...งานทำบุญประจำปีวัดจันทาราม (ท่าซุง)งานฉลองสมณศักดิ์ วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2560
webmaster - 11/3/17 at 10:31

วิดีโอ...งานทำบุญประจำปีวัดจันทาราม (ท่าซุง)งานฉลองสมณศักดิ์ , พัดยศ และแสดงมุทิตาจิต
สไลน์ภาพ...งานทำบุญประจำปีวัดจันทาราม (ท่าซุง)งานฉลองสมณศักดิ์ , พัดยศ และแสดงมุทิตาจิต
ภาพ...งานทำบุญประจำปีวัดจันทาราม (ท่าซุง)งานฉลองสมณศักดิ์ , พัดยศ และแสดงมุทิตาจิต วันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐งานทำบุญประจำปีวัดจันทาราม (ท่าซุง)
งานฉลองสมณศักดิ์ , พัดยศ และแสดงมุทิตาจิต
แด่ พระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐คลืปวืดีโอ..งานประจำปีวัดจันทาราม (ท่าซุง)และงานฉลองสมณศักดิ์งานทำบุญประจำปี (วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐) (คลิป ๑)- (คลิป ๒) - (คลิป ๓)- เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (วัดไตรมิตร) กล่าวสัมโมทนียกถา
พระสงฆ์ลง สวดบทธรรมจักรกัปวัตสูตร และมาติกา
พิธีบวงสรวง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๑ , รัชกาลที่ ๕, รัชกาลที่ ๖,รัชกาลที่ ๗ และ สมเด็จพระเจ้าตากสิน ที่หน้ามหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร ก่อนพิธี- พิธี ช่วงที่๑ - พิธีช่วงที่ ๒ - พิธีช่วงที่ ๓
พิธีฉลองสมณศักดิ์ , พัดยศ และแสดงมุทิตาจิต แด่ พระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ) ๑๑ มี.ค.๖๐
ขบวนแห่ ฉลองสมณศักดิ์ , พัดยศ ช่วง 1 - ช่วง 2ภาพสไลด์...งานทำบุญประจำปีวัดจันทาราม (ท่าซุง)
งานฉลองสมณศักดิ์ , พัดยศ และแสดงมุทิตาจิต
แด่ พระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐

ขบวนแห่(คลิ๊กดูภาพ)

ฉลองสมณศักดิ์(คลิ๊กดูภาพ)บวงสรวง(คลิ๊กดูภาพ)

ฉันเช้า(คลิ๊กดูภาพ)บวงสรวงพระภูมิ(คลิ๊กดูภาพ)

โรงทาน 4 ไร่(คลิ๊กดูภาพ)บวงสรวงและรับพระ(คลิ๊กดูภาพ)

สวดมนต์และฉันเพล(คลิ๊กดูภาพ)


◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 12/3/17 at 10:45


.

ภาพ...งานฉลองสมณศักดิ์ , พัดยศ และแสดงมุทิตาจิต
แด่ พระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐เวลา ๐๘.๐๐ น.. - พระราชภาวนาโกศล เดินทางถึงลานธรรมบริเวณหน้าอาคารสมบัติพ่อให้ วงโยธวาทิตโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา บรรเลงเพลงรับ จากนั้นเริ่มขบวนแห่เสลี่ยงไปยัง มหาวิหารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน


- พระราชภาวนาโกศล,พระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ และพระฐานานุกรม เดินเข้าสู่ภายในมหาวิหารอนุสรณ์ 100 ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน จากนั้นพระราชภาวนาโกศล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- พระภิกษุสงฆ์ทุกรูป และพุทธบริษัทชาย - หญิงทุกท่านกล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัย จากนั้นพระราชภาวนาโกศล ถวายพานธูปเทียนแพบูชาพระประธาน ในมหาวิหารฯ


- พระบุญมา ปภาธโร นำพระภิกษุสงฆ์ทุกท่าน และพุทธบริษัทชาย - หญิงเข้าขอ ขมาต่อ พระราชภาวนาโกศล- เปิดชมวิดิทัศน์ เนื่องในงานมุทิตาสักการะจบแล้ว ดร.ปริญญา นุตาสัย กล่าวประวัติผลงานและอ่านคำประกาศเกียรติคุณในโอกาสที่
- สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้โปรดเกล้าฯ เลื่อน สมณศักดิ์ให้พระภาวนากิจวิมล เป็นพระราชภาวนาโกศล และอ่านประกาศเกียรติ คุณ ในโอกาสที่พระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ได้รับแต่งตั้งเป็น พระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ ๔๒ ประจำปี ๒๔๖๐
เวลา ๑๐.๐๐ น. – พระราชภาวนาโกศล กล่าวสัมโมทนิยกถาจบแล้ว พระภิกษุสงฆ์และพุทธบริษัท ชาย – หญิง เข้าแสดงมุทิตาสักการะแด่พระราชภาวนาโกศล, พระครูภาวนาธรรม นิเทศก์และพระฐานานุกรม ตามลำดับ


ภาพ...งานบวงสรวง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ประจำปี


เวลา ๑๖.๓๐ น. ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศลทำพิธีบวงสรวง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินที่หน้ามหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร

ภาพ...งานบวงสรวง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ประจำปี


เวลา ๑๗.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศลทำพิธีบวงสรวง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๑ , รัชกาลที่ ๕, รัชกาลที่ ๖ ,รัชกาลที่ ๗ ที่หน้ามหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร

ภาพ...งานทำบุญประจำปีวัดจันทาราม (ท่าซุง)
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุนถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่สวนป่าไผ่เวลา ๐๗.๐๐ น.ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ทำพิธีบวงสรวงที่ท้าวเวหน (ศาลพระภูมิวัด)ข้างมณฑปพระศรีอาริยเมตไตรย


เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศลเจ้าอาวาส ทำพิธีบวงสรวงที่มหาวิหารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์และเจ้าหน้าที่เตรียมต้อนรับ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (วัดไตรมิตร ), พระธรรมปริยัติโมลี (เจ้าคณะภาค ๓), พระราชอุทัยโสภณ (เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี) พร้อมด้วย พระเถรานุเถระ

เวลา ๑๐.๓๐ น.พระเถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กล่าวสัมโมทนียกถา


เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระเถรานุเถระ รวมทั้งพระอาคันตุกะที่มหาวิหารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน


เจ้าภาพไทยทานถวายเครื่องไทยทาน ดร.ปริญญา นุตาลัย นำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร
◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 14/3/21 at 16:44

.