รายชื่อ...เจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง ตั้งแต่ วันที่ 16-31 มีนาคม 2560
webmaster - 31/3/17 at 00:11

รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง

ตั้งแต่ วันที่ 16-31 มีนาคม 2560490. นายธนกร คำหริ่ง เขตสายไหม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
3. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 30 บาท

491. คุณชนะโชติ สวัสดี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญค่าภัตตาหารพระสงฆ์ทั้งหลาย(สังฆทาน)

รวมเป็นเงิน 5 บาท

492. ลูกแพรวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 15 บาท

493. นายสมคิด ดวงแก้ว อ.เมือง จ.ลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 50 บาท
2.ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

494. คุณเอกพันธุ์ วิพัฒน์ภูวดล และครอบครัว อ.เมือง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์ และบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

495. airen804 อ.เมือง นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 100 บาท
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 100 บาท
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ) 100 บาท
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558) 100 บาท
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
7. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

496. นายรัชกฤช รังสิกุลกวิน นางสาวพรดา รังสิกุลกวิน เด็กชายปณทัช รังสิกุลกวิน เด็กชายปณดล รังสิกุลกวิน อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

497. ครอบครัวเผือกผ่องใส และวาทีทอง เขตสายไหม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ซ่อมแซมปราสททองคำ ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระรูป สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

. คุณวัชระ สมนิตย์ จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 150 บาท
2. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 150 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

498. นายสุชาติ เหลืองอ่อน จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ) จำนวน 400 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
4. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 800 บาท
5. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 600 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

499. กองบุญเพือความคล่องตัวในการดำเนินชีวิตทุกอย่างสู่พระนิพพาน จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำเดือนทั้ง10อย่าง 400บาท
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชเณร 400บาท
3.ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมที่วิหารสมเด็จองค์ปฐม 400บาท

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

500. นายบรรพต แสงซื่อและครอบครัว เขตตลิ่งชัน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 280 บาท

501. นายอรรถพล ปลื้มปรีดาพร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกๆอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

502. ครอบครัวกาญจนสาคร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 600 บาท

503. นายสายชล เฟื่องสุข และครอบครัว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูปชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 399 บาท

504. คุณนันทวัฒน์ ประจญ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 50 บาท
2.ตักบาตรวิระทะโย 250 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

505. คุณวิมลพรรณ ธีรบุษยเวศย์ เขตพระนคร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ซ่อมแซมปราสาททองคำ 100 บาท
2.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
4.ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า 100 บาท
5.ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

506. คุณพัชรา ป้อมประภา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

507. คุณคมสันติ์ บุญชุ่มใจ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายวิหารทาน พระสังฆทาน และธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

508. คุณมานพ ชีวสกุลยง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

509. Mr.Thanakit Lert. อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 100 บาท
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 100 บาท
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ) 100 บาท
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558) 100 บาท
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
7. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

510. คุณชนะโชติ สวัสดี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญค่าภัตตาหารพระสงฆ์ทั้งหลาย(สังฆทาน)

รวมเป็นเงิน 5 บาท

511. ลูกแพรวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 15 บาท

512. คุณพิมาน ครุฑเมือง และ จุฑารัตน์ วนิชจินดา และ ด.ญ.พริมา วนิชจินดา จ.เพชรบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

513. นายวุฒิชัย จันเกษม อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชี กรรมบท 10 100 บาท
2. ทำบุญวันสงกรานต์ 100 บาท
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ 100 บาท
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ 100 บาท
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ สมบัติพ่อให้ 100 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
7. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
8. ค่าน้ำ - ไฟฟ้า 100 บาท
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

514. คุณณัฏฐรวิมนต์ จัตตานนท์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระ 20 บาท
2. สังฆทาน 20 บาท
3. วิหารทาน 20 บาท
4. ธรรมทาน 20 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

515. คุณบุญมี-มานพ ชีวสกุลยง และลูกหลาน จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100บาท

516. คุณเดือนเพ็ญ จันเล็ก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 140 บาท
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 140 บาท
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ(เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ) 140 บาท
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่(เริ่มงาน ธันวาคม 2558) 140 บาท
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"140 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 140 บาท
7. ชำระหนี้สงฆ์ 140 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 140 บาท
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 140 บาท
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 150 บาท
11. สร้างสมเด็จองค์ปฐมองค์ทองคำ 1000บาท
12. ทำบุญงานสาธารณประโยชน์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับวัดท่าซุง 140 บาท
13. ถวายค่ายารักษาโรค 140 บาท
14. ถวายค่ายานพาหนะ 140 บาท
15. ทำบุญทุกอย่าง บาท 170 บาท

รวมเป็นเงิน 3000 บาท

517. ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

518. คุณพรเทพ พงษ์ไทย อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ – เณร
10. ธรรมทาน วิหารทาน สังฆทาน
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200.00

519. คุณบุญประเสริฐ มาลา อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ

รวมเป็นเงิน 180 บาท

520. คุณพิมพ์อาภา ทวีพันธุ์สานต์ จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูชาครูสร้างสมเด็จองค์ปฐม 108 บาท
2. สังฆทาน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 608 บาท

521. นายวิพูล มหาวีระคุณ พร้อมด้วยครอบครัว จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ เหรียญทอง

รวมเป็นเงิน 250 บาท

522. คุณวัชระ ภู่บัว จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
โอนเงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 100 บาท

523. คุณชนะโชติ สวัสดี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญค่าภัตตาหารพระสงฆ์ทั้งหลาย(สังฆทาน)

รวมเป็นเงิน 5 บาท

524. ลูกแพรวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 15 บาท

525. คุณพิมพ์อาภา ทวีพันธุ์สานต์ จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูชาครูสร้างสมเด็จองค์ปฐม 108 บาท
2. สังฆทาน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 608 บาท

526. คุณชลธี สรรพโชติ อ.เมือง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

527. นางเพ็ญศรี เศรษฐชัย นายกฤตวิชญ์ เศรษชัย นายษฎาวิชญ์ เศรษฐชัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

528. คุณฉัตร สืบสำราญ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. เงินใส่บาตรวิระทะโย 1,060 บาท
2. ซ่อมแซมปราสาททองคำ 300 บาท
3. บรรพชาสามเณรและบวชชี 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,460 บาท

529. นายสราวุฒิ สยมพงศ์ .น.ส.สราลี สยมพงศ์ น.ส.รัชนีกร ทองแท้ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร วิระทะโย 100 บาท
2.บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบท10ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ 100 บาท
3.ซ่อมแซมปราสาททองคำ 100 บาท
4.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
5.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

530. คุณกิตติพงศ์ ครุฑสา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

531. คุณบุญมี-มานพ ชีวสกุลยง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

532. นายสหทัศ เหตานุรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
เงินทำบุญผ่านเว็บไซต์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

533. นายธนพงศ์ พัฒนสิงห์ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

534. krit23939

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

535. Mantana Brown และครอบครัว เขตป้อมปราบ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 250 บาท
2. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ) 250 บาท
3. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์. 250 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์. 250 บาท
5. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 250 บาท
6. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 250 บาท
7. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 250 บาท

รวมเป็นเงิน 1,750 บาท

536. คุณชนะโชติ สวัสดี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญค่าภัตตาหารพระสงฆ์ทั้งหลาย(สังฆทาน)

รวมเป็นเงิน 5 บาท

537. คุณชัยณรงค์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญบวชเณร
2.ทำบุญสงกรานต์
3.ซ่อมแซมปราสาททองคำ
4.ปรับปรุงศาลา 12ไร่
5.อาคารสมบัติพ่อให้
6.วิหารหลวงพ่อห้าพระองค์
7.ชำระหนี้สงฆ์
8.ค่าน้ำค่าไฟ
9.ภัตาหารพระ
10.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

538. คุณชนะโชติ สวัสดี

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 10 บาท

539. คุณสุพัตรา วังมณีรัตน์ โครนิน ประเทศไอร์แลนด์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศล แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

540. Phisit Ditthanit (Kannik Shotimaneerattanasiri), D'Arcy AUSTRALIA

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 391.50 บาท

541. นายเลิศยศ ประสิทธิโศภิน,นายพงศธร อ่ำรอด และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 5,000 บาท
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 1,000 บาท
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ 1,000 บาท
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ 1,000 บาท
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 1,000 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 1,000 บาท
7. ชำระหนี้สงฆ์ 1,000 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 1,000 บาท
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 2,000 บาท
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 15,000 บาท

542. คุณพิมพ์อาภา ทวีพันธุ์สานต์ จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูชาครูสร้างสมเด็จองค์ปฐม 108 บาท
2. สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 208 บาท

543. นางสาวปภาดา ตั้งไตรธรรม และนายวราเดช วีระพัฒน์ เขตตลิ่งชัน กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญค่าน้ำค่าไฟ วิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

544. คุณบุญมี เรืองพิพัฒนพันธุ์ จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

545. คุณทัตติ มะโนรมย์ และครอบครัว เขตจอมทอง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 410 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 510 บาท

546. คุณสามารถ ประจวบสุข และครอบครัว, ลัพธวรรณ อินทศร และครอบครัว อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

547. คุณณัฐวรรธน์ อัคนันทพนธ์ และครอบครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

548. นายวิพูล มหาวีระคุณ พร้อมครอบครัว จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ เหรียญทอง

รวมเป็นเงิน 250 บาท

549. ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

550. rittaya.s กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
11. ใส่บาตรวิระทะโย 36 บาท

รวมเป็นเงิน 136 บาท

551. คุณส่งศักดิ์ คำรินทร์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

552. คุณฉลวย บุญมาก เขตดอนเมือง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

553. คุณปราโมทย์-กัลยา มาลาวรรณ และในนามครอบครัว และปัทมา มุงอินทร์ เขตสะพานสูง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13-15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 400 บาท

554. คุณสร้อย บัวทอง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

555. คุณถนัด-สุกัญญา-นฎา-อชิตา-สินอนันต์วณิช อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

556. นางสาวพัชราพร บุญสัตชัย (บุญหยง) อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

557. thananat จ.ตราด

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 350 บาท

558. Dumrongchai Maneevese

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

559. คุณศิริพล ลำดวน และครอบครัว จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

560. Mana Pathosit and Linda Lindborg Sweden

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำสังฆทาน (ขอให้มีเเจกันคู่ด้วย)
2.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

561. คุณบุญมี-มานพ ชีวสกุลยง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100บาท

562. คุณภัทรพล วัฒนพานิช เขตลาดกระบัง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

563. นายชโยฬาร สุทนต์ชัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถสิบ ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 20 บาท
2. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 20 บาท
3. ใส่บาตรวิระทะโย 420 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 5 บาท

รวมเป็นเงิน 465 บาท

564. นางวดี ภัทร และนางสาวชมกนก ภัทร อ.เมือง จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

565. ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

566. คุณกฤษณกร ยมนา อ.ทับปุด จ.พังงา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 8,000 บาท

567. พระสุนิตร อินทคุตโต อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์,วิหารทาน,สังฆทานน

รวมเป็นเงิน 1,300 บาท

568. wilaiwan041

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ วิหารทาน สังฆทานน

รวมเป็นเงิน 1,300 บาท

569. นายวิพูล มหาวีระคุณ พร้อมด้วยครอบครัว จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ เหรียญทอง

รวมเป็นเงิน 250 บาท

570. คุณนาร่า ซัมเมอรส์ จังหวัดอุดรธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชเณร 250 บาท
2. ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระเดือนธัวาคม 250 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

571. นายกิตติรัตน์ สัชฌุกร อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

572. คุณหฤทัย จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
2. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

573. คุณจิตพาชื่น มุสิกานนท์ จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

574. ทีมงานสถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ ตาคลี จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

575. นางวดี ภัทร และนางสาวชมกนก ภัทร อ.เมือง จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน อุทิศแด่แมวน้อยลูกโทนสีเทาดำ ชื่อโอปอล์ ที่เคยเลี้ยง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

576. นางปวริศา วณิชชากุลจิต และครอบครัว อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

577. ลูกแพรวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 15 บาท

578. คุณพิมพ์อาภา ทวีพันธุ์สานต์ จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูชาครูสร้างสมเด็จองค์ปฐม 228 บาท
2. สังฆทาน 300 บาท

รวมเป็นเงิน 528 บาท

579. คุณสรวัฎ นิลโสพันธ์ และครอบครัว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

580. คุณบุญมี-มานพ ชีวสกุลยง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

581. คุณคมสันติ์ บุญชุ่มใจ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายวิหารทาน พระสังฆทาน และธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

582. ลูกแพรวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 15 บาท

583. คุณทวี ช่างกันทะ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างของทางวัด

รวมเป็นเงิน 300 บาท

584. นายธนกร สุจิตตารมย์ และนางสาวธนวรรณ ธรรมศักดิ์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน วิหารทานและชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

585. คุณสุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 50 บาท
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 50 บาท
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ 50 บาท
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ 50 บาท
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
7. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 50 บาท
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

586. คุณปิยกร นิ่มนวล เขตยานนาวา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 50 บาท
2. ซ่อมแซมปราสาททองคำ 25 บาท

รวมเป็นเงิน 75 บาท

587. นายเกรียงไกรฤกษ์ ทะจิตต์, น.ส.รุ่งอรุณ หงษ์ทอง และครอบครัว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 500 บาท
2. ซ่อมแซมปราสาททองคำ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

588. คุณบุญมี-มานพ ชีวสกุลยง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

589. นายสมคิด ดวงแก้ว อ.เมือง จ.ลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 50 บาท
2.ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

590. คุณจันทร์เพ็ญ ขะมันจา อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 40 บาท
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 20 บาท
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ ) 20 บาท
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ 5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท
7. ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 20 บาท
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 20 บาท
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 30 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

591. คุณจันทร์เพ็ญ ขะมันจา อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 40 บาท
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 30 บาท
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ 2558) 20 บาท
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท
7. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 20 บาท
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 20 บาท
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 30 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

592. คุณวารินทร์ พิมล และครอบครัว อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

593. คุณอัมพร ทองกุล อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ )
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ 5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

594. คุณพัชรี ชุ่มชาติ อ.เมือง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.บรรพชาสามเณรฯ 200 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
3.ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้ 100 บาท
4.ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 200 บาท
5. สร้างพระพุทธรูปวิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 400 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

595. ด.ช. พุฒิพงศ์กุล ศรีโพธิ์งาม อำเภอดุสิต กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1000 บาท

596. นายชโยฬาร สุทนต์ชัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถสิบ 40 บาท
2. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 40 บาท

รวมเป็นเงิน 80 บาท

597. คุณพรวิภา คุณชูศักดิ์ คุณฐิติวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

598. นายเชษฐ์โชตินิธิศ สุขสถิตย์ และครอบครัว อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 900 บาท

599. คุณพิมพ์อาภา ทวีพันธุ์สานต์ จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูชาสมเด็จองค์ปฐม 218 บาท
2. สังฆทาน 600 บาท

รวมเป็นเงิน 818 บาท

600. นายกฤษณะ บูรณานันท์ พร้อมครอบครัว อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทานและทุกบุญของวัด

รวมเป็นเงิน 100 บาท

601. คุณปาริชาต ปิ่นปินัทธ์ ปัญญาพัทธ์ ทรัพยพฤทธิ สุนทรนนท์ และ วัลภา จันสีนาก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร วิระทะโย 200 บาท
2.บรรพชาและบวชชีกรรมบถ10 30 บาท

รวมเป็นเงิน 230 บาท

602. นายวิพูล มหาวีระคุณ พร้อมด้วยครอบครัว จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ เหรียญทอง

รวมเป็นเงิน 250 บาท

603. นางเลิศขวัญ. สุขเปีย และครอบครัว อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับทางวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

604. นายรุ่งเรือง สารวิจิตรและครอบครัว นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว อ.นาแห้ว จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
1. เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 150 บาท
2. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

605. คุณจีรศักดิ์ นมัสการ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 100 บาท
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 100 บาท
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ) 100 บาท
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558) 100 บาท
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
7. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

606. ลูกแพรวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 15 บาท

607. นายธนากร แพงมี นางสาวมนทกานต์ อินทร์พิทักษ์ และครอบครัว อ.สามพราน จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 54 บาท

608. ปริยาภัทร ประยูรยงค์,ศิริวรรณ ประยูรยงค์,ชาตรี ประยูรยงค์,นงค์ประยูรยงค์,สุปาณี นิมิตรนิวัตน์,สมบูรณ์ ประยูรยงค์,และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 30 บาท

609. นายดุสิต ศุภะรัชฏเดช เขตบางพลัด กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

610. ร.ต.อ.ไชยวัฒน์ บรรเรียนกิจ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างที่วุดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 31/3/17 at 00:12

611. นายอนุชา ตั้งศิริมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

612. คุณยุพิน ศรไชยญาติ อ.ปะทิว จ.ชุมพร

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน พร้อมด้วยพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 100 บาท

613. คุณสุชัย - ปวีณา- วรรณิดา-ธัชพรรณ จินดาวัฒนวงศ์ อ.เมือง จ.ประจวบคิรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 830 บาท
2. วิหารทาน 830 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 1,660 บาท

รวมเป็นเงิน 3,320 บาท

614. คุณบุญมี-มานพ ชีวสกุลยง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

615. คุณกิ่งกาญจน์ ธิติอังกูร อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 200 บาท
2. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 50 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 35 บาท

รวมเป็นเงิน 285 บาท

616. นายเกียรติพันธ์ วิชินโรจน์จรัล , ด.ญ.พัทธานันท์ วิชินโรจน์จรัล และนางกัลยกร วงษ์ชารี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 200 บาท
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 100 บาท
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ) 50 บาท
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558) 50 บาท
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
7. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 50 บาท
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 300 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

617. นางสาวเหมียว-โอวบุง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

618. คุณมงคล โศภิตสกล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ10 สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

619. คุณธนเสฏฐ์ รวิชาประภัสสร และคุณพัชมณ รัตธนานนท์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

620. คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 10 บาท
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 10 บาท
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ) 10 บาท
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558) 10 บาท
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
7. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 10 บาท
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

621. คุณวิระพัฒน์ บุษบงค์ จ.ยะลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

622. คุณณัฏฐชัย เชื้อคำ อ.ท่าลี่ จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 300 บาท

รวมเป็นเงิน 300

623. ลูกแพรวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 15 บาท

624. คุณแพน ลิขิตชัชวาลกุล เขตบางพลัด กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 400 บาท

625. นางฉลวย บุญมาก เขตดอนเมือง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
บรรพชา

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

626. คุณจิณณ์ญาดา อนุรัฐพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย
2. ชำระหนี้สงฆ์
3. บรรพชาบวชสามเณรและบวชกรรมบท 10

รวมเป็นเงิน 200 บาท

627. คุณปิยะวัฒน์ เจริญสุขวงศ์ พร้อมครอบครัว อ.เมือง จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 80 บาท
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 80 บาท
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ) 80 บาท
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558) 80 บาท
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 80 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 80 บาท
7. ชำระหนี้สงฆ์ 80 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 80 บาท
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 80 บาท
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 80 บาท

รวมเป็นเงิน 800 บาท

628. นายสุริยา ปัญญานะ และครอบครัว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ต้องการร่วมบุญ :
1.บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ ๑๐ ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ

รวมเป็นเงิน 660 บาท

629. คุณมิ่งขวัญ ทรัพย์ถาวร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10
2. ทำบุญวันสงกรานต์
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

630. คุณยุทธ สมคิด คุณณัฏฐิตา สมคิด พ.ท.วิเชษฐ พฤกษาชีวะ คุณกิตติทัต พรหมรักษา น.ต.ท.ภาวัต พรหมรักษา อ.บ้านนา จ.นครนายก

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

631. คุณฉันท์ชนก ตรีเมฆ และครอบครัว อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 80 บาท

632. คุณวสันต์ นกไม้ และครอบครัว จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ 500 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
4. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 300 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

633. นายศราวุธ โยธานา อ.พล จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย 70 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 30 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

634. คุณมนตรี จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

635. คุณชาคริต พรพิทักษ์ชัยกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 600 บาท

636. คุณพิมพ์อาภา ทวีพันธุ์สานต์ จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูชาครูสร้างสมเด็จองค์ปฐม 108 บาท
2. สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 208 บาท

637. คุณสุทธิดา ตั้งสิทธิสมบูรณ์ สอิ้ง ตั้งสิทธิสมบูรณ์ จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

638. นายวิพูล มหาวีระคุณ พร้อมด้วยครอบครัว จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ เหรียญทอง

รวมเป็นเงิน 250 บาท

639. นายนิติพนธ์ สุภาเกตุ และบุตร นายวิทยา สุภาเกตุ นายกรกช สุภาเกตุ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

640. ลูกแพรวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 15 บาท

641. คุณปุญศยา หทัยนมะ และคุณพิทักษ์ พรหมที จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสะเดาะเคราะห์ 16 เม.ย.2560

รวมเป็นเงิน 100 บาท

642. นายอภิลักณ์ ราชวงค์ และครอบครัว อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

643. พล.ต.พัลลภ ศรีศิริ เขตคลองสามวา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

644. คุณนิภาภรณ์ สมุทร และครอบครัว จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 100 บาท
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 100 บาท
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ) 50 บาท
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558) 50 บาท
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
7. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 400 บาท
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

645. นายอภิสิทธิ์ วงค์อามาตย์ นางสาวสริญญา พินิจรัมย์ พร้อมครอบครัว จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

646. คุณรุ่งอรุณ ชูสงค์ และครอบครัว จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

647. คุณธัญพิชชา ทับละคร อ.พานทอง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 40 บาท

648. Sarl Royal Thai

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญส่วนองค์เจ้าอาวาสวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 3,600 บาท

649. คุณบุญมี-มานพ ชีวสกุลยง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

650. แม่ชีศิวานีย์ คล้ายแจ้ง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
2. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

651. นายวิพูล มหาวีระคุณ พร้อมครอบครัว จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ เหรียญทอง

รวมเป็นเงิน 250 บาท

652. คุณสันติ แก้วน้อย เขตประเวศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 50 บาท
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 50 บาท
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ) 50 บาท
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558) 50 บาท
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
7. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 50 บาท
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

653. นางสาวธนนันท์ ตรีเพ็ชรา อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 100 บาท
2. ทำบุญวันสงกรานต์ 100 บาท
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ 100 บาท
4. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

654. คุณปัญญาพล ศรีสุข จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

655. คุณสมศรี ประชุมชน จ.ปราจีนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

656. Hathairat Muse ออสเตรเลีย

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
11. เจ้าภาพบวชพระเดือนธันวาคม 215 บาท
12. ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมที่วิหารสมเด็จองค์ปฐม 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

657. นายเลอยศ ประสิทธิโศภิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

658. นายภาสกร ศราทธนานนท์ อ.เมืองชลุบุรี จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

659. นางวันเพ็ญ ทั่งจันทร์ นายธวัตชัย ติมังตา นางสาวรัญชิดา เอี่ยมองค์ เด็กหญิงปุณญิสา ติมังตา เด็กชายธนัท สอนทรัพย์นางสาวสุภาวิตา สอนทรัพย์ และครอบครัว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
ร่วมทำบุญ 10 อย่าง เป็นเงิน 300 บาท
11. ถวายสังฆทาน 1 กระป๋อง เป็นเงิน 100 บาท
12. ทำบุญใส่บาตร วิระทะโย เป็นเงินจำนวน 600 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

660. นางสาว มาริต้า ค๊อกคะเนส Norway

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

661. นายวีระชัย ว่องอาทรกุล กับ นางผุสดี แก้วกระจ่าง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทา

รวมเป็นเงิน 200 บาท

662. ลูกแพรวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 15 บาท

663. ลูกแพรวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 15 บาท

664. คุณทัตติ มะโนรมย์ และครอบครัว เขตจอมทอง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 510 บาท
2. ซ่อมแซมปราสาททองคำ 100 บาท
3. สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 710 บาท

665. นายศุภกฤต (ชูชัย) ตั้งมั่นสุจริต และครอบครัว อ.เมือง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 200 บาท
2. ทำบุญวันสงกรานต์ 100 บาท
3. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 1000 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
5. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

666. นายเอกวัฒน์ ศรีกลาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 600 บาท

667. คุณคมสันติ์ บุญชุ่มใจ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายวิหารทาน พระสังฆทาน และธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

668. ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

669. ratchapolzz

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญโรงทาน 1,000 บาท
2. ค่าน้ำไฟ 1,000 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
4. ทำบุญ วิหารทาน ธรยมทาน สังฆทาน 300 บาท

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

670. กองบุญอีสานเขียว มีค.60 จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะปราสาททองคำ และทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 3,450 บาท

671. คุณสหรัฐ หล้าเนตร อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน วิหารทาน ทำบุญทุกๆ อย่าง

รวมเป็นเงิน 150 บาท

672. นายวิพูล มหาวีระคุณ พร้อมครอบครัว จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ เหรียญทอง

รวมเป็นเงิน 250 บาท

673. คุณนันทวัฒน์ ประจญ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 25 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 25 บาท
3.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 50 บาท
4.ใส่บาตรวิระทะโย 200 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

674. นางปัญจาพา แสงสว่าง(สุมาลี ชมภูบุตร),นายเสริมเดช เดชพละ,นายกิตติ เดชพละ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
11 ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 100 บาท

675. คุณลภัสนันท์ พันธุ์เวียง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

676. ลูกแพรวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 15 บาท

677. คุณชนะโชติ สวัสดี อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญค่าภัตตาหารพระสงฆ์ทั้งหลาย(สังฆทาน)

รวมเป็นเงิน 5 บาท

678. นายโอ๋ หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
11.ทำบุญทุกอย่างวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

679. พ.ต.ต ประเสริฐ-อรวรรณ-ศิวะกานต์ สาธรราษฎร์ .แม่โตพร้อมครอบครัวและญาติๆ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบท 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 100 บาท
2.ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน-วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 100 บาท
3.ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ) 100 บาท
4.ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ *เริ่มงาน ธันวาคม 2558 ) 100บาท
5.ทำบุญ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้ " 100บาท
6.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
7.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
8.ถวายค่าน้ำค่าไฟ 100 บาท
9.ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท
10.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท
11.เงินใส่บาตรวิระทะโย 905 บาท

รวมเป็นเงิน 1,905 บาท

680. คุณรอบทิศ ไวยสุศรี เขตหลักสี่ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

681. คุณสายสมร สุนทรานุสร เขตบางขุนเทียน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
11. สังฆทาน 600 บาท

รวมเป็นเงิน 1,600 บาท

682. ส.ต.อ.อภิชัย อารีย์ พร้อมครอบครัว อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

683. คุณพร้อมมณี กิติศักดิ์ก้องไกร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท
2. วิระทะโย 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

684. คุณปรียนันท์ และครอบครัว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

685. คุณพ่อกวงเฮียก แซ่จิว อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

686. คุณแม่นาถตยา จินดามณีศิริกุล(มณีกัณฑ์) อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

687. คุณเอกภพ กมลมุนีโชติ คุณภานุวัฒน์ เมธา อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์
2. ทำบุญวันสงกรานต์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

688. นาย วรเมธ พงศาวรี กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
3. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

689. นายเอกรินทร์ กลิ่นนุช อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, ธรรมทาน , สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

690. คุณอรุณี ชูวิเชียร เขตจตุจักร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ซ่อมแซมปราสาททองคำ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

691. ร.ต.สมนึก ชูวิเชียร เขตจตุจักร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10
2. ซ่อมแซมปราสาททองคำ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

692. นายวุฒิ หวังอายัตวณิชย์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

693. คุณภัทรพล วัฒนพานิช กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)

รวมเป็นเงิน 500 บาท

694. รักหลวงพ่อ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

695. คุณบุญฤทธิ์ วิริยะประสิทธิ์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 50 บาท
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

696. คุณพิชญา จอมศิริวัฒนา เขตคลองสาน กทม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 800 บาท

697 คุณนัฎฐพงค์. พรมจันทร์ จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน สร้างพระ วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 510 บาท

698. คุณชนะโชติ สวัสดี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญค่าภัตตาหารพระสงฆ์ทั้งหลาย(สังฆทาน)

รวมเป็นเงิน 5 บาท

699. ลูกแพรวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 15 บาท

700. นายเมธี บุญยงค์ พร้อมครอบครัว อ.แม่พริก จ.ลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
1.บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
2.ทำบุญวันสงกรานต์วันพุธที่ 13 เมษายน-วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3.ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงานมกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ )
4.ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานธันวาคม 2558 )
5.อาคารพิพิธภัณฑ์ สมบัติพ่อให้
6.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7.ชำระหนี้สงฆ์
8.ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า
9.ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

701. นายวิพูล มหาวีระคุณ พร้อมด้วยครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ เหรียญทอง

รวมเป็นเงิน 250 บาท

702. นายตี่ แซ่เอี้ยและนางฮุ่ยเอ็ง แซ่ลิ้ม กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 500 บาท
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 1000 บาท
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ) 500 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

703. คุณคณิต แสนโคตน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน
2. ชำระหนี้สงฆ์ บวชสามเณร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

704. คุณอัญชลี ชูสงค์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 600 บาท

705. คุณสุพิศ วริทธิสาร-วิรัช วริทธิสาร อ.เมือง จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,059 บาท

706. คุณครองศิริ ตันเฮง จังหวัดปราจีนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าน้ำค่าไฟ 500 บาท
2.ถวายภัตตาหาร 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

707. คุณกิตติภัค ประทีป ณ ถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

708. นายกรรชัย รัศมี เขตทุ่งครุ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

709. คุณจรัสศรี แสงมรกต จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

710. นางกันยา แสงมรกต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

711. คุณมณทิรา ชวเลิศเป็นสุข อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

712. คุณอรนาฎ-ปวิช อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10

รวมเป็นเงิน 500 บาท

713. คุณอาทิตย์ โกมลารชุน , ธัญญ์วัน จรรยาศักดิ์ , ปิลันธนา แซ่จิว , ศศิธร ฮาดบุตร ,มณฑิรา ฮาดบุตร ,ด.ช. ยุติวิชญ์ ถาวรเจริญรักษ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 600 บาท

714. น.ส.อิษฎา เครือนุช อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
3. ชำระหนี้สงฆ์
4. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
5. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

715. นายกุศล แจ้งแสง อ.เมือง จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
11.ทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศล
12.ทำบุญสะเดาะเคราะห์

รวมเป็นเงิน 409 บาท


◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 31/3/17 at 00:13

716. นายสมคิด ดวงแก้ว อ.เมือง จ.ลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
2.ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

717. นายเลิศยศ ประสิทธิโศภิน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 500 บาท
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 500 บาท
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ 500 บาท
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ 500 บาท
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 500 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 500 บาท
7. ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 500 บาท
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 500 บาท
10.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

718. คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 10 บาท
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 10 บาท
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ) 10 บาท
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558) 10 บาท
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
7. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 10 บาท
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

719. คุณดิเรก ขจรศักดิ์สุเมธ เขตราษฏร์บูรณะ กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 1,200 บาท
2. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 420 บาท

รวมเป็นเงิน 1,620 บาท

720. คุณดวงดี สำรวย

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

721. นายพิชัย นางบุษกล ด.ช.ชยุต วรพิพัฒน์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

722. คุณทินกร วงศ์ปการันย์ และครอบครัว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ซ่อมแซมปราสาททองคำ
3. ชำระหนี้สงฆ์
4. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

723. คุณชาคริต พรพิทักษ์ชัยกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทาน สังฆทาน ค่าน้ำ ค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

724. ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
11. ใส่บาตรวิระทะโย 45 บาท

รวมเป็นเงิน 145 บาท

725. คุณรัจชสิทธิ์ สิริธนดลพรัญ และคุณนทรัท ธนดลพรัญ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

726. คุณชนะโชติ สวัสดี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญค่าภัตตาหารพระสงฆ์ทั้งหลาย(สังฆทาน)

รวมเป็นเงิน 5 บาท

727. ลูกแพรวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 10 บาท

728. นาย ฮิลตัน-นางอุดมลักษณ์ อาโนลด์ อ.เมือง จ.หนองคาย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

729. คุณกุุลธร ลิมปิวรรณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคิรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ 400 บาท
2. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 400 บาท
3. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 400 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
5. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 200 บาท
6. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 600 บาท
7. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 600 บาท

รวมเป็นเงิน 2,800 บาท

730. คุณลลิตา ภูพืชน์ และครอบครัว อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

731. นายวิพูล มหาวีระคุณ พร้อมครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ เหรียญทอง

รวมเป็นเงิน 250 บาท

732. นางสาวศิริพระ และครอบครัว เขตราษฎร์บูรณะ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน 500 บาท
2. ซ่อมแซมประสาททองคำ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 700 บาท

733. คุณสุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 50 บาท
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 50 บาท
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ 50 บาท
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ 50 บาท
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
7. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 50 บาท
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

734. ว่าที่ ร้อยตรีธนกฤต รสแก้ว

ต้องการร่วมบุญ:
เงินทำบุญผ่านเว็บไซต์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

735. คุณพชรมนต์ บุณย์สากลสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

736. คุณอภิสิทธิ์ ลิมป์ธำรงกุล คุณอภิศักดิ์ ลิมป์ธำรงกุล คุณนงนุช ทุมาสิงห์ เขตราษฏร์บูรณะ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 900 บาท

737. ว่าที่ ร.ต. ธนกฤต รสแก้ว อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

738. คมสันติ์ บุญชุ่มใจ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายวิหารทาน พระสังฆทาน และธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

739. คุณสายัณห์ มลาไวย์ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,584 บาท

740. คุณอัฒธเรท ไทยเพชรชนะ และครอบครัว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.บรรพชาสามเณรและบวชกรรมบท 10 ถวายกุศลแด่หลวงพ่อ 115 บาท
2.ค่าอาหารพระสงฆ์ 83 บาท

รวมเป็นเงิน 198 บาท

741. นายศราวุธ โยธานา อ.พล จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 80 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 20บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

742. คุณลักษมี วัฒนสมบูรณ์ชัย อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ:
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 100 บาท
2. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ) 200 บาท
3. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

743. คุณนิววลักษณ์ และครอบครัว จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
3. ชำระหนี้สงฆ์
4. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

744. นายสมาส เจนเจริญพันธ์ เขตจอมทอง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 200 บาท
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 200 บาท
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ) 200 บาท
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558) 200 บาท
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 200 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 200 บาท
7. ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 200 บาท
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 200 บาท
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

745. คุณณัฐวรรธน์ อัคนันทพนธ์ และครอบครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

746. คุณสุพัชฌาบ์ เลิศอำไพพร และ ด.ช. ณภัทร วัฒนพรพรหม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

747. นางสาวปัทมวรรณ ปัญญานุชิต อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 35 บาท
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน จำนวน 35 บาท
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ) 35 บาท
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558) 35 บาท
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 35 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 35 บาท
7. ชำระหนี้สงฆ์ 35 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 35 บาท
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 35 บาท
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 35 บาท

รวมเป็นเงิน 350 บาท

748. คุณชนะโชติ สวัสดี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญค่าภัตตาหารพระสงฆ์ทั้งหลาย(สังฆทาน)

รวมเป็นเงิน 5 บาท

749. ลูกแพรวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 15 บาท

750. คุณพร แถวจัตุรัส ( รักขุนทด ) คุณบุญเพิ่ม รักขุนทด คุณบุญพบ รักขุนทด Mr.Björn Hallström Miss Namphung Hallström ( Rakkhuntod ) Alvin Hallström ( Rakkhuntod ) อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

751. คุณกอฟ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ

รวมเป็นเงิน 180.86 บาท

752. คุณศุภกิจ ศรีงางาม อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 209 บาท

753. คุณอรพิน พงศ์ไพร รัตติยา วงศ์พระยา อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

754. นายวิพูล มหาวีระคุณ พร้อมครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ เหรียญทอง

รวมเป็นเงิน 250 บาท

755. คุณสกุณา ลือชาธรรม เขตจอมทอง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ซ่อมแซมปราสาททองคำ 1,000 บาท
2. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

756. พระมหาธนบดี โชติโก เขตบางกะปิ กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 200 บาท
2. สร้างพระพุทธรูป 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

757. คุณวสุวันทน์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 3,000 บาท
2. บรรพชาสามเณรบวชชีกรรมบถ 1,000 บาท
3. วิหารทาน 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

758.คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 10 บาท
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 10 บาท
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ) 10 บาท
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558) 10 บาท
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
7. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 10 บาท
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

759. คุณจักรกริช เมฆสุวรรณ์และบิดามารดา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน วิหารทาน ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

760. นายรุ่งเรือง สารวิจิตรและครอบครัว นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 200 บาท
2.ทำบุญทุกอย่างทุกประการ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 250 บาท

761.คุณ อำ พล ถนัดค้า อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

762. นายคงฤทธิ์ สัมมาบท น.ส.ธนพร คงศิริ ด.ช. กสิน สัมมาบท อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงาน ธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 40 บาท

763.คุณไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

764.คุณ ฐานิสรา พ่วงกิ่ม พร้อม ครอบครัว และคณะ อโศกดินแดง กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชเณร 155 คน และบวชชีกรรมบทสิบ 335 คน

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

765.คุณ ฐาปณี บริสุทธิ์สวัสดิ์ นายสมเกียรติ สิทธิฐานนท์ สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย 365
สังฆทาน100

รวมเป็นเงิน 465 บาท

766. นายเดชาธร สัตถาพร และ นางจีรกนก สัตถาพร อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 250
สร้างวิหารทาน 250
ธรรมทาน 250
ชำระหนี้สงฆ์ 250

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

767. กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.นครพนม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
2. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
3. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 50 บาท
4. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 50 บาท
5. บรรพชาสามเณร 155 คน และบวชชีกรรมบถสิบ 335 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 50 บาท
6. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 50 บาท
7. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด) 50 บาท
8. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ) 50 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

768.คุณวัชชิระ ไขยมงคล อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณร 155 คน และบวชชีกรรมบถสิบ 335 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
4. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

769. นายติณห์ โสศีแพง อ.องดาว จ.สกลนคร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสะเดาะเคราะห์ งานทำบุญวันสงกรานต์
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

770.คุณ วิลาสินี รุจีกิจนรา กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณร 155 คน และบวชชีกรรมบถสิบ 335 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
4. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,980 บาท

771. นายประสิทธิ์ นางชิดชนก ด.ช.อธิคม และด.ญ.ยศวดี นิยมไทย อ.เมือง จ.อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
บรรพชาสามเณร 155 คน และบวชชีกรรมบถสิบ 335 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

772.คุณอังคณา พิมพาครอบครัวและญาติมิตร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน,วิหารทาน,ทำบุญวันสงกรานต์

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

773. คุณสุพัตรา เจษฎาอารีวงศ์ ธัญบุรี, จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณร 155 คน และบวชชีกรรมบถสิบ 335 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
4. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

774.นายเอกรินทร์ สายกองคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณร 155 คน และบวชชีกรรมบถสิบ 335 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
4. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 310 บาท

775.คุณทศพล งามจิตร์พร้อมครอบครัว อ.เมือง จ.พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ) ร่วมทำบุญ50บาท
2. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" ร่วมทำบุญ50บาท
3. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ ร่วมทำบุญ60บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ ร่วมทำบุญ180บาท

รวมเป็นเงิน 340 บาท

776. นางปัญจาพา แสงสว่าง(สุมาลี ชมภูบุตร) และ คณะ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณร 155 คน และบวชชีกรรมบถสิบ 335 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
4. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
11. ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 286 บาท

777. นางปัญจาพา แสงสว่าง(สุมาลี ชมภูบุตร) และ คณะ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

778. นางปัญจาพา แสงสว่าง (สุมาลี ชมภูบุตร) ,นายเสริมเดช เดชพละ ,นายกิตติ เดชพละ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณร 155 คน และบวชชีกรรมบถสิบ 335 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
4. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
11. ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 100 บาท

779. คุณพรหมปณต อนันต์รัตน์มณีอละครอบครัว,คุณวรวุฒิ เจริญทัพและครอบครัว เขตสะพานสูง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญสังฆทานค่าภัตตาหาร+ค่าน้ำค่าไฟ 300บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 100บาท
3.ร่วมบุญทุกรายการ 100บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

780.คุณ นิติกิตติ์ กรุงแก้ว บางแค กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณร 155 คน และบวชชีกรรมบถสิบ 335 คน ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2. ทำบุญวันสงกรานต์ วันพุธที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
3. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
4. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

781. นายปวิช เกียรติศิริ นส.ธัญญพัทธ์ กิตติวรพันธ์กุล ดช.หัสพงศ์ เกียรติศิริ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทานอุทิศแด่ พระภูมิเจ้าที่ บ้านเลขที่ 215 หมู่ 7 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รวมเป็นเงิน 200 บาท

782. นาย ธนัท มาเมือง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทiาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

783.คุณลภัสนันท์ พันธุ์เวียง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน อุทิศให้ท่านท้าวเวสสุวรรณ ท่านพญานาคาธิบดีศรีสุทโธวิสุทธิเทวา พระยานาคราช ท่านพันท้ายนรสิงห์ เทวดาประจำตัว นายพิชิต พันธุ์เวียง นางสุภาพร สุหทัยกุล เจ้ากรรมนายเวร เจ้าที่เจ้าทาง ผีบ้านผีเรือน พระภูมิเจ้าที่

รวมเป็นเงิน 100 บาท

784.คุณกุญช์เดชณ์ สมบุญ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
บาทวิระทะโย 1400
ร่วมงานบวช 200
ชำระหนี้สง 100

รวมเป็นเงิน 1,700 บาท

785. นายกิตติรัตน์ สัชฌุกร อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

786.คุณชยาพร จรูญวิทย์ เขต คันนายาว กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุุญ ชำระหนี้สงฆ์ ค่านำ้ค่าไฟ ภัตตาหารพระสงฆ์ และสร้างพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน และสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 400 บาท


หมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญสามารถตรวจสอบรายชื่อตามรายการที่แจ้งนี้ได้ หากปรากฏว่าเจ้าภาพรายใดข้อมูลที่ลงไปแล้วไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมาทาง "ผู้จัดทำ" ด้วย

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"

◄ll กลับสู่สารบัญ