คณะสงฆ์วัดจันทาราม (ท่าซุง) เจริญชัยมงคลคาถาถวายการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๖๐
webmaster - 6/4/17 at 18:03

คณะสงฆ์วัดจันทาราม (ท่าซุง) เจริญชัยมงคลคาถา ภายในอุโบสถ
ถวายการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐


วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐


คลิปวิดีโอ..คณะสงฆ์ เจริญชัยมงคลคาถา ภายในอุโบสถพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
คณะสงฆ์วัดท่าซุง เจริญชัยมงคลคาถา ภายในอุโบสถ

คณะสงฆ์วัดจันทาราม (ท่าซุง) จ.อุทัยธานี เจริญชัยมงคลคาถา ภายในอุโบสถ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

◄ll กลับสู่สารบัญ