ภาพ...พิธีอัญเชิญเทียนพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ถวายวัดท่าซุง 14 ก.ค. 2560
webmaster - 11/7/17 at 17:14

พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
มูลนิธิ มิราเคิลออฟไลน์ฯ

ถวายเป็น พุทธบูชา ณ อุโบสถ วัดจันทาราม(ท่าซุง)


วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.


(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)

ถ่ายทอดสด พิธีอัญเชิญ เทียนพรรษาพระราชทาน เวลา 10.00 น. คลิปที่ 2 - คลิปที่ 1

โดยมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ มอบให้ ทางคณะกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ส่วนงานบริหารสำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฯและคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ “โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕” อัญเชิญถวาย

เวลา ๙.๔๕น. ขบวนรถอัญเชิญเทียนพรรษา เดินทางมาถึง ณ ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา

ศิลปินดาราสุภาพบุรุษ ๒ นาย (นายโดนน วงศ์บุญ และนายสุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์) พระเอกละครจากช่อง ๗ เป็นผู้อัญเชิญลงจากขบวนรถ และนำไปยังขบวนรถแห่อัญเชิญ

ขบวนแห่ออกจาก รร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา ไปยังพระอุโบสถและเวียนรอบพระอุโบสถ ๓ รอบ

ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ เลขาธิการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยฯ อนุกรรมการและเลขาธิการฝ่ายประชาสัมพันธ์ “โครงการหมู่บ้านศีล ๕”เปิดกรวยดอกไม้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในพระอุโบสถ และนั่งยังที่รับรอง
-นายโดนน วงศ์บุญ ผู้แทนศิลปิน กล่าวนำคำปฎิญาณตน เป็นพุทธมามกะ และตั้งใจรักษาศีลห้า พร้อมสมาทานศีลห้า
-พระสงฆ์ให้ศีล
-ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ กล่าวคำถวายต้นเทียนพร้อมด้วย นายโดนน วงศ์บุญ และนายสุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์
-คณะกรรมการ ถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป
-พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ
-เสร็จพิธี◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 14/7/17 at 10:24

.

ภาพ..พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
มูลนิธิ มิราเคิลออฟไลน์ฯ

ถวายเป็น พุทธบูชา ณ อุโบสถ วัดจันทาราม(ท่าซุง)


วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
◄ll กลับสู่สารบัญ