Live (สด) พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ณ วัดท่าซุง และรับสัญญาณสดจากช่อง NBT ด้วย
webmaster - 24/7/17 at 20:01

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล

ณ วิหารแก้วร้อยเมตร วัดจันทาราม (ท่าซุง)

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม 2560 เวลา 18.00 น.
(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)

27 ก.ค. 60 Live (สด) ณ วัดท่าซุง คลิป 1 - คลิป 2 - คลิป 3 - คลิปเต็ม
27 ก.ค. 60 Live (สด) ช่อง NBT ณ ลานพระราชวังดุสิต | ข่วงเช้า พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา

...เวลาประมาณ ๑๘.๐๐น. หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศลเป็นประธานฝ่ายคณะสงฆ์ และ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หลังจากเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลและพระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกาจบแล้ว ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และข้าราชการขั้นผู้ใหญ่ได้ทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ หลังจากนั้นพระสงฆ์สดับปกร์และอนุโมทนา และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีกรวดน้ำ

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตและพระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หลังจากพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เสร็จ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้าประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์

หลังจากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนา ถวายดิเรก หลังจากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีกรวดน้ำ กราบลาพระรัตนตรัย และกราบที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ เป็นอันเสร็จพิธีทั้งหมด

รายนามพระสงฆ์สมณะศักดิ์ ๑๐ รูป ที่เจริญพระพุทธมนต์ ได้แก่

๑. พระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี (วัดหนองขุนชาติ)
๒. พระครูอุปกิตปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอหนองขาหย่าง (วัดหลุมเข้า)
๓. พระมหาสุนทร สุนทรธัมโม เจ้าคณะอำเภอทัพทัน (วัดสาลวนาราม)
๔. พระครูอุทิศธรรมพินัย เจ้าคณะอำเภอหนองฉาง (วัดหนองขุนชาติ)
๕. พระครูอุทัยสุตกิจ เจ้าคณะอำเภอลานสัก (วัดลานสัก)

๖. พระครูอุทัยธรรมโอภาส เจ้าคณะอำเภอจังหวัดอุทัยธานี (ธ) (วัดเขาฆ้องชัย)
๗. พระครูอุทัยสุทธิคุณ เจ้าคณะอำเภอบ้านไร่ (วัดทัพคล้าย)
๘. พระครูอุทิตศุภการ เจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี (วัดอมฤตวารี)
๙. พระครูอุทัยกิตติวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอสว่างอารมณ์ (วัดทุ่งสงบ)
๑๐. พระครูอุเทศธรรมโฆษิต รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี (วัดอุโปสถาราม)


ทั้งนี้ มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานในจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะศิษย์วัดท่าซุง และประชาชนทั่วไปเข้ามาร่วมในพิธีงานมงคลนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เตรียมงาน...พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล

◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 27/7/17 at 06:27

.

ภาพ...พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล

ณ วิหารแก้วร้อยเมตร วัดจันทาราม (ท่าซุง)


วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐เวลา ๑๘.๐๐ น.


รายนามพระสงฆ์สมณะศักดิ์๑๐รูปที่เจริญพระพุทธมนต์

๑.พระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี (วัดหนองขุนชาติ)
๒.พระครูอุปกิตปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอหนองขาหย่าง (วัดหลุมเข้า)
๓.พระมหาสุนทร สุนทรธัมโม เจ้าคณะอำเภอทัพทัน (วัดสาลวนาราม)

๔.พระครูอุทิศธรรมพินัย เจ้าคณะอำเภอหนองฉาง (วัดหนองขุนชาติ)
๕.พระครูอุทัยสุตกิจ เจ้าคณะอำเภอลานสัก (วัดลานสัก)
๖.พระครูอุทัยธรรมโอภาส เจ้าคณะอำเภอจังหวัดอุทัยธานี(ธ) (วัดเขาฆ้องชัย)

๗.พระครูอุทัยสุทธิคุณ เจ้าคณะอำเภอบ้านไร่ (วัดทัพคล้าย)
๘.พระครูอุทิตศุภการ เจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี (วัดอมฤตวารี)
๙.พระครูอุทัยกิตติวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอสว่างอารมณ์ (วัดทุ่งสงบ)
๑๐.พระครูอุเทศธรรมโฆษิต รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี (วัดอุโปสถาราม)

◄ll กลับสู่สารบัญ