รายชื่อ...เจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง ตั้งแต่ วันที่ 1-15 ตุลาคม 2562
webmaster - 15/10/19 at 11:47

รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง
ตั้งแต่ วันที่ 1-15 ตุลาคม 25621. คุณ ศศิชา จิรกิตตยากร และ ด.ช.ธนธัส จิรกิตตยากร

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2. พระครูปลัคกิตติคุณ มหาลาโภ คิดเฉพาะ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญครบรอบ 27 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
2. ทำบายศรี
3. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ พระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
4. อาคารสมบัติพ่อให้
5. ซ่อมทางเดินหน้าวิหารร้อยเมตร
6. ซ่อมศาลา 25 ไร่
7. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
8. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระจำพรรษาตลอด 3 เดือน
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

3. คุณวณิชย์ หลายปนะสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

4. คุณ ณัฐวรรธน์ อัคนันทพนธ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

5. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า - อาสนะทั้งปวง

รวมเป็นเงิน 509 บาท

6. น.ส. กรรวิภา โสรัจจะวงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน วิหารทาน 520 บาท
2. วันออกพรรษา 40 บาท
3. วันตักบาตรเทโว 40 บาท
4. ทอดกฐิน 100 บาท
5. สร้างพระพุทธรูป 50 บาท

รวมเป็นเงิน 750 บาท

7. นายบุญพบ รักขุนทดและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

8. คุณ วรลักษณ์ ภูผา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญทอดกฐิน 500 บาท
2. ร่วมบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

9. คุณ นิรมล และ วีรวัฒน์ สุนทรพัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

10. คุณ ทัศนีย์ แสนภูวา

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิระทะโย 400 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 450 บาท

11. คุณ ณัฏฐพงษ์ ฉายแสงประทีป

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน กฐิน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

12. คุณบรรทด จอมสวรรค์ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

13. คุณ กิตติ ใหญ่กว่าวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 155 บาท

14. นางสาว ช่อเพชร ศิลาน้อย

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

15. คุณ กิตติกร ใหญ่กว่าวงศ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 165 บาท

16. นายชัยยะ ตันตระรุ่งโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 5 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 5 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 5 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 5 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้ 5 บาท
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 5 บาท
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 5 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 5 บาท
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 5 บาท
10. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า 5 บาท

รวมเป็นเงิน 50 บาท

17. คุณ เจริญชัย สุรอมรรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

18. คุณ ศราวุธ ทองนาคะ และ นพมาศ คงศิลา พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

19. นส.แสงจุฑามาส นส.ศักติโสม เบื้องบนพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

20. คุณ Phanaida_Wa

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 40 บาท

21. คุณ เบญจวรรณ สืบศรี และ พีรายุ ฝ่ายจำปา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

22. คุณ กนกแข วีะพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

23. คุณ เบญจวรรณ สืบศรี และ พีรายุ ฝ่ายจำปา

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิหารทาน 300 บาท
2. ค่าอาหารพระสงฆ์ 200 บาท
3. ทำบุญทุกอย่าง 300 บาท

รวมเป็นเงิน 800 บาท

24. นาง ชญาณ์ฐิภา,ด.ญ. นันท์นิชา,ด.ญ.ศิริโสภา,มานะ แพร่เมตตา และนายกฤษฏา,นส. สโรชา นางกาญจนา ขันเล็ก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

25. คุณ ธนวรรณ โทนทอง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

26. คุณ อรรถพล แล่ะครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

27. คุณ ชาลินี เวชสิทธฺิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

28. ตลาดสดกะทู้ ใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกรายการบุญ

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

29. คุณ เนาวรัตน์ แหลมสัก และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานชุดใหญ่

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

30. นายสุทัศน์ นาใจ น.ส.นนทพร ชายใหม่ ด.ญ.ณัฐภัสสร นาใจ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 50 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 50 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 50 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 50 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้ 50 บาท
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 50 บาท
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 50 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 50 บาท
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 50 บาท
10. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

31. คุณ ภัทรา ปานะจำนงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญออกพรรษา
2. ทำบุญวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

รวมเป็นเงิน 100 บาท

32. คุณ อุไรวรรณ มณีสุขเกษม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 130 บาท

33. คุณ วีรวัฒน์ ตะล่อมสิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

34. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 10 บาท

35. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

36. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

37. น.ส.พรทิพย์ ทรัพย์มั่น

ต้องการร่วมบุญ :
เงินใส่บาตรบูชาพระคาถาเงินล้าน ถวายเป็นค่าภัตตาหารพระเถรานุเถระ,พระสงฆ์วัดท่าซุง,พระอาคันตุกะ

รวมเป็นเงิน 220 บาท

38. นายพรานพล ธุระกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

39. นาย ปาราเมศ แผ่นสุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร " วิระยะโย" 300 บาท
2. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 50 บาท
3. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 50 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

40. คุณ กฤตพงศ์ นิลใย

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทานพระพุทธเจ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

41. นางสาวจิราพร ปราณีตพลกรัง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

42. คุณ ณัฐภพ มะโนใจ

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิหารทาน 25 บาท
2. สังฆทาน 25 บาท
3. ธรรมทาน 25 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 25 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

43. คุณ บริบูรณ์ รุ่งกลั่น

ต้องการร่วมบุญ :
บำรุง ค่าน้ำ ไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 400 บาท

44. คุณ อั้ม นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกบุญกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

45. นายธนายุทธ คงเล็ก และนางสาวสายทิพย์ วิจิตจำนงค์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

46. นางศรีไพร ปลื้มวงค์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกประการประจำเดือน ต.ค. 2562

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

47. คุณ วรวิทย์ สวนจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

48. คุณ กิตติพงษ์ ตันประวัติ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 50 บาท

49. คุณ ศิริกานดา เกษรมาลี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

50. คุณ ทิพาพร น้อยบุญเตืม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 108 บาท

51. คุณ พิริภาพร ประสาทศุภร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
2. สังฆทาน 200 บาท
3. ธรรมทาน 200 บาท
4. วิหารทาน 300 บาท
5. สร้างพระพุทธรูป 300 บาท
6. บวชพระ 300 บาท
7. โดยเสด็จพระราชกุศล 300 บาท
8. สงฆ์อาพาธ 100 บาท
9. ทอดกฐิน 2,000 บาท
10. สร้างห้องน้ำ 500 บาท
11. ร่วมทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 4,500 บาท

52. นายวิวัฒน์ - นางสาวสุปราณี แก้วประภัสสร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 100 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว 100 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง 100 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 200.11 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้ 100 บาท
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 100 บาท
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 100 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 100 บาท
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,100.11 บาท

53. นางฉวีวรรณ สาระกะภูติ ครอบครัวอภัยนนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 610 บาท

54. คุณ กฤษณ์ วีรวานิช

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

55. คุณ klongphet

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

56. คุณ โกสินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 50 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว 50 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง 20 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 100 บาท
5. อาคารสมบัติพ่อให้ 20 บาท
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 20 บาท
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 50 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 40 บาท
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 50 บาท
10. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า 20 บาท

รวมเป็นเงิน 420 บาท

57. คุณ ชัยวัฒน์ ตั้งใจจิต

ต้องการร่วมบุญ :
1. กบาตรวิระทะโยะ 600 บาท
2. ทำบุญทุกอย่าง 400 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

58. คุณ damdotg

ต้องการร่วมบุญ :
กฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

59. คุณ อุรุชา-วันวิสา-ปรมะ-ปฐวี มหาดำรงค์กุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11.กองบุญธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

60. นายพิเชษฐ์ ใจประสงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 100 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 100 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 100 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 100 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้ 100 บาท
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 100 บาท
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 100 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 100 บาท
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
11. เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 560 บาท

รวมเป็นเงิน 1,560 บาท

61. แม่ทองใบ ใจประสงค์

ต้องการร่วมบุญ :
เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 635 บาท

62. นายเอกรินทร์ สายกองคำ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

63. นาย สมบูรณ์ คำลือ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

64. สถานปฏิบัติธรรม แม่ชียวนใจ เมืองมิวนิค เยอรมนี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญอุปสมบท (หมู่) เพื่อปฏิบัติธุดงค์ ในวาระครบรอบมรณภาพ ปีที่ 27 หลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

65. นายวิโรจน์ โชติพิพัฒน์วรกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 100 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 100 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 200 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 20 ตุลาคม 2562 500 บาท และร่วมทำบุญ
- ทำบายศรี 100 บาท
- โรงครัวของวัด 100 บาท
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ 100 บาท
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน 100 บาท
5. อาคารสมบัติพ่อให้ 100 บาท
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 100 บาท
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 100 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 200 บาท
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

66. คุณ วัชชิระ ไชยมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

67. นายปวิช เกียรติศิริ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชพระ 100 บาท
2. บวช เณร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

68. คุณ กิตติรัตน์ สัชฌุกร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

69. คุณ Ann Devahastin

ต้องการร่วมบุญ :
อุปสมบทหมู่

รวมเป็นเงิน 300 บาท

70. คุณ สุนันทา ปทุมวดีรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

71. คุณ ยุทธนันท์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

72. คุณพ่อยิ่งยงค์-นางลัคนา-นายเลิศยศ ประสิทธิโศภิน,นายพงศธร อ่ำรอด และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 500 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 500 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 500 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 500 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้ 500 บาท
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 500 บาท
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 500 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 500 บาท
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 500 บาท
10. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า 500 บาท

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

73. คุณ ธนณัฏฐ์ เรืองแสงศิลป์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

74. คุณ Arunrot Mosan

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 50บาท
2. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

75. คุณ เจษฎา ถวัติธารี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 150 บาท

76. นายสุประพนธ์ สิริสุกัลย์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

77. คุณ สมปนะสงค์ ถีสูงเนิน ธวัฒน์ คูสุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1 ทำบุญกฐิน 100 บาท
2 พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

78. คุณ จิรพล - ปาริชาติ แสงกระจ่าง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญกฐิน 100 บาท
2. สังฆทาน 100 บาท
3. ถวายอาหารพระสงฆ์ 50 บาท
4. ค่าน้ำ ค่าไฟ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

79. นายมนตรี ปาลรัตน์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11 ร่วมทำบุญบวชพระ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

80. คุณ Chachris kaewwiset

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานถวายแด่ท้าวมหาราชประจำเดือนกันยายน 2562

รวมเป็นเงิน 200 บาท

81. คุณ จีรศักดิ์ นมัสการ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 9 บาท

82. นายมานัส นามปวน และ น.ส.จีรภรณ์ ดารากุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

83. นางสาวณิชชา เปรมานุพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐินวัดทำซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

84. นายมานัส นามปวน และ น.ส.จีรภรณ์ ดารากุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

85. คุณ ทัตติ มะโนรมย์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 259 บาท

86. คุณ ธนพร คงศิริ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 150 บาท

87. คุณ กุญช์เดชณ์ สมบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 400 บาท

88. น.ส. คมคาย เผ่าเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

89. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม ๒๕๖๒2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า - อาสนะทั้งปวง

รวมเป็นเงิน 509 บาท

90. แม่พัชรี และ พี่ภากร กลันทกพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

91. คุณ วิสวัส วาทิน

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 59 บาท

92. คุณ พรรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

93. คุณ Parin Parinyakorn

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
3. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
4. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)

รวมเป็นเงิน 400 บาท

94. จ.อ.ธราเทพ สิงห์ธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

95. คุณ ณัฐวุฒิ วงศ์หนังสือ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 3,000 บาท
2.ธรรมทาน 500 บาท
3.ร่วมบุญทุกอย่าง 500 บาท

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

96. คุณ กรรณิการ์ แสงช่างทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

97. นายธนกฤต อ่องประกฤชฏิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

98. นาย รังสรรค์ โอภาส , น.ส. คมขวัญ งาคชสาร ครอบครัว และ ญาติพี่น้องทุกคน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตร "วิระทะโย" 50 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน 100 บาท
3. ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

99. แม่พัชรี กลันทกพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 70,000 บาท

100. นางสาวภัทราภรณ์ ทองมา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

101. นายยงยุทธ์ สุวรรณมณี, นางสาวลัดดาวัลย์ จันทร์ดี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ จำนวน300บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

102. นายนที เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

103. นางศุภธนิศร์ และ นางสาวศุภวัลย์ จารุฉันทศาสตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. กฐินวัดท่าซุง
2. ชำระหนี้สงฆ์
3. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
5. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
6. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
7. อาคารสมบัติพ่อให้
8. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
9. ซ่อมศาลา 25 ไร่
10. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
11. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

104. คุณ ยศดนัย สุนทรวินิต

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว
3. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

105. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 10 บาท

106. นาย วรพงศ์ - นาง นภัสภรณ์ เรืองโชติเสถียร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างภายในวัด

รวมเป็นเงิน 500 บาท

107. คุณ พลวัต ทับเพรียง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

108. คุณ ฉัตรชัย ด้วงไข่

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทอดกฐิน 100 บาท
2.ทำบุญวิหารทานทุกอย่าง 100 บาท
3.ทำบุญสังฆทาน 100 บาท
4.ทำบุญธรรมทาน 100 บาท
5.ทำบุญสร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

109. นายเกียรติพันธ์ วิขินโรจน์จรัล และเด็กหญิงพัทธานันท์ วิชินโรจน์จรัล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

110. นางเทา. ราชรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

111. คณะลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน และกลุ่มบารมี๓๐ทัศฯลฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

112. นายธนวัชร์ สมตัว

1. ต้องการร่วมบุญ :
2. สังฆทาน
3. สร้างพระพุทธรูป
4. ชำระหนี้สงฆ์
5. วิหารทาน
6. ธรรมทาน
7. อื่นๆร่วมกับทางวัดทุกประการ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

113. คุณ Yinglak H.

ต้องการร่วมบุญ :
1. เททองรูปเหมือน อดีตเจ้าอาวาส
2. ทอดกฐิน
3. สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน
4. สร้างมณฑป และฉัตร หลวงพ่อมหากัสสปะ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

114. คุณ thamhunwaiyakon

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 200 บาท
2. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
3. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 205 บาท

115. คุณ ชัญญา ไชยานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 20 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 20 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 20 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 20 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้ 20 บาท
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 20 บาท
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 20 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 20 บาท
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 20 บาท
10. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า 20 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

116. คุณ จีรศักดิ์ นมัสการ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 9 บาท

117. คุณ ชิณณะหิรัณย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 800 บาท

118. นายสมจิตร์ พี่พาณิชย์ นางมาลี แซ่เหลี่ยง นายสพลวงศ์ ชมชม คุณมัญชุสาพร ณฐพิศุทธิ์บุญ และ คุณกุศลคำนวณ ณฐบุญพิศุทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

119. ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

120. คุณ ณรงค์ ทัพวงษา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญเจ้าภาพบวชธุงค์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

121. นางฉัตก์กัญญา สิริธนันต์ชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

122. นายชนสิทธิ์ สิริธนันต์ชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

123. ขุนแผน แสนสะท้าน เทพสุวรรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญเป็นประธานเจ้าภาพกฐินวัดท่าซุง
2. ถวายสังฆทานถวายวิหารทาน ถวายธรรมทาน
3. หล่อสร้างพระชำระหนี้สงฆ์
4. หล่อสร้างพระพุทธรูปพระประธาน

รวมเป็นเงิน 10 บาท

124. นางสุวนาถ บุษยะไพบูลย์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทานและชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

125. คุณ สายฟ้า เมธีสิทธิพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/10/19 at 11:50

126. คุณ โรจนี ขุมมงคล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

127. คุณ นริศรา ม่วงงาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ตักบาตรเทโว
2.ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

128. คุณ อรพรรณ สุรอมรรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

129. น.ส.ตุลยากร และ ด.ช.จอมทัพ ปิ่นทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษาและทำบุญวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 20 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว 14 ต.ค. 62 20 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาส วัดท่าซุง 20 บาท
4. ทำบุญทอดกฐินวันที่ 20 ต.ค. 62 20 บาท
5. ทำบายศรี, โรงครัววัด, ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ,เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน 20 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

130. คุณ นันทภพ ฉัตรนิมมาน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

131. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม ๒๕๖๒2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า - อาสนะทั้งปวง

รวมเป็นเงิน 509 บาท

132. คุณ นันท์นภัส ล้อถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 60 บาท

133. คุณ มณฑล-ณัทฐา-ปังศญา-ปิ่นปก กรีหิรัญ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 200

รวมเป็นเงิน 200 บาท

134. คุณ ชวิศา ภู่บัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 500 บาท
2. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ 1,300 บาท

รวมเป็นเงิน 1,800 บาท

135. คุณ นันท์นภัส ล้อถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 40 บาท

136. นางสาวณมน ณิมาลัยแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 500 บาท
2. ทำบุญทุกอย่าง 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

137. นางปวริศา วณิชชากุลจิตและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2562

รวมเป็นเงิน 50 บาท

138. คุณ ธีรพงศ์ ชูมณี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11.ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 30 บาท

139. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

140. น.ส.พรทิพย์ ทรัพย์มั่น

ต้องการร่วมบุญ :
เงินใส่บาตรบูชาพระคาถาเงินล้านร่วมทำบุญค่าภัตตาหารพระเถรานุเถระ,พระสงฆ์วัดท่าซุง,พระอาคันตุกะ

รวมเป็นเงิน 146 บาท

141. แม่เพ็ญศรี จันทร์ลอน ว่าที่ร.ต.ธนบูลย นรากรณ์ นางสาวศิริพร ตันสมบูรณ์ ด.ช.วัศพล นรากรณ์ ด.ญ.ภัชราภรณ์ นรากรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญกฐิน 300 บาท
2. ถวายสังฆทาน 100 บาท
3. ใส่บาตรวิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

142. คุณ ณัฐิวุฒิ พันธะไหล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 50 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 50 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 50 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 50 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้ 50 บาท
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 50 บาท
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 50 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 50 บาท
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 50 บาท
10. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

143. คุณ PANPRASIT

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 30 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว 20 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง 30 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน 70 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

144. นายสุริยา ปัญญานะ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 100 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 100 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 100 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

145. นายธนณัฏฐ์ อาฒยะพันธ์ ภรรยาและบุตรสาว

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

146. คุณ มเหสักข์ น้ำค้าง ศศิกาญจน์ อาณัตชัย ฐปพรรษ ธนาตุล สนองพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน กฐิน สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 50 บาท

147. คุณ พรรณิภา จัตุกูล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

148. นางเลิศขวัญ สุขเปีย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน และวิหารทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

149. คุณ ชลธิพัฒน์ อานนทวีศิลป์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญเจ้าภาพกฐิน

รวมเป็นเงิน 250 บาท

150. นายอนุภัทร ชนะกุล และ นางสาวจันทกานติ์ ทองจิต

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

151. นายอาทิตย์ แซ่เตีย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 10 บาท

152. คุณ พิชิต

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

153. ร.ต.อ.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติและครอบครัวยายบุญธรรม จอกแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 30 บาท

154. คุณ เปรมา ตั้งประสิทธิภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

155. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิรัทะโย

รวมเป็นเงิน 10 บาท

156. คุณ พิพัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

157. คุณ พรรณธิภ เขนยอิง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ต.ค.62

รวมเป็นเงิน 100 บาท

158. นายกิตติญาณ มังกรดิน

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

159. น.ส.น้ำทิพย์ เนียนไธสง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 20 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 20 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 20 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 20 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้ 20 บาท
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 20 บาท
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 20 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 20 บาท
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 20 บาท
10. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า 20 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

160. นายสมพจน์ วิบูลย์เกียรติ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
4. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
5. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
6. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่

รวมเป็นเงิน 210.19 บาท

161. คุณ พีรพงศ์ ไทยวุฒินุกุลและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

162. คุณ บุญเอี่ยม กาญจนา ไทยวุฒินุกุลและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

163. คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

164. นายสมภพ มียานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
ปัจจัยตักบาตร

รวมเป็นเงิน 227 บาท

165. ดร.อานนท์ ทวีสิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

166. คุณ มานิตย์ มุกลีมาศ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

167. คุณ ธเนศ

ต้องการร่วมบุญ :
รว่มบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 40 บาท

168. คุณ สัตตกมล การดี และบิดามารดา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
2. สร้างพระพุทธรูป
3. วิหารทาน
4. ธรรมทาน
5. สังฆทาน
6. ค่าน้ำค่าไฟ
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่ายารักษาโรค,ค่ารักษาโรคภัยต่างๆ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

169. นางบุญเรือน แก่นพินิจ

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

170. คุณ กรกิตต์ ใหญ่กว่าวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

171. ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

172. นายวรัญญู วงษ์สวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 100 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 100 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 100 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 100 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้ 100 บาท
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 100 บาท
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 100 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 100 บาท
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

173. คุณวณิชย์ หลายปนะสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

174. นายอภัย-นางสาวพรไพรินทร์ ตรีเภรี

ต้องการร่วมบุญ :
เงินจากการใส่บาตรวิระทะโย ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าภัตตาหาร และสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,119 บาท

175. นายสิทธิเดช จรูญกิจภัทรกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 10 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 10 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 10 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 10 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้ 10 บาท
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 10 บาท
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 10 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 10 บาท
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 10 บาท
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

176. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า -อาสนะทั้งปวง
11. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 509 บาท

177. คุณ บุษรินทร์ เจียเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

178. คุณปรมาภรณ์ กุณฑล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 208 บาท

179. นายฤทธิเดช ผุยมูลตรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

180. นางศิริกุล ดำรงมณี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน บวชพระ ชำระหนี้สงฆ์ ใส่บาตร ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

181. คุณ ชัยวัฒน์ ชคัตตรัย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

182. คุณศิริกุล พิรุณโปรย

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 10 บาท

183. ครอบครัว ด.ญ.ภัทรพร เดี่ยววานิช

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

184. นายประพจน์-นางลดาวรรณ-นายภัทรพล ประภัสสรพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

185. คุณ Chirapong Suwanich Sirapong Kuhakanchana

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ร่วมสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ ชำระหนี้สงฆ์ และร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

186. นายธราพงษ์ สาลีอาจ และ น.ส อัมพิลา ศรีบุรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญตักบาตรเทโว

รวมเป็นเงิน 100 บาท

187. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 10 บาท

188. นายเมธี บุญยงค์พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

189. คุณ ธนวัฒน์ ขจรชัยชนะศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

190. นางสาวสรัญญา ตันศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

191. คุณอาทิตย์ เที่ยงวัน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐินวันที่ 20 ต.ค. 2562

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

192. คุณพ่อกวงเฮียก แซ่จิว และบรรพบุรุษทั้งหมด

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

193. คุณ หฤษฎ์ ผิวงาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 7 บาท

194. คุณแม่นาถตยา จินดามณีศิริกุล(มณีกัณฑ์) และบรรพบุรุษทั้งหมด

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

195. คุณ อาทิตย์ เที่ยงวัน ผู้โอน กรรณิกา ขาวนุ่น

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวันออกพรรษา และเนื่องในคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ต. ค.62

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

196. คุณ ksupavadee13

ต้องการร่วมบุญ :
ไถ่ชีวิต โค กระบือ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

197. คุณรัชตะ-ศรุต เต็งวิวัฒนะพานิช

ต้องการร่วมบุญ :
ทำสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

198. นายกาญจน์ไพสิฐ - นางสำราญ กระบวนรัตน์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

199. คุณ ธนดล เลี้ยงหล่ำ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทอดกฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 30 บาท

200. คุณบุญปิ่น ยิ้มละมัยและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

201. คุณอลิศา ศรีประสงค์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

202. นายสุรสิทธิ์ ตันรัตนาวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญผาติกรรมสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

203. คุณ ปรีชา เกียรติบำรุงพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวิหารทาน สังฆทาน สร้างพระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

204. จ.ส.อ.โชคทวี บุญช่วย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 277 บาท

205. คุณดนิตา - วราธร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

206. นางสาววลัยภรณ์ นาคพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐินวัดท่าซุง วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

207. นาย ธนภัทร วงษ์เลิศ

ต้องการร่วมบุญ :
กฐินปี 2562

รวมเป็นเงิน 50 บาท

208. นายโอ๋ หาดใหญ่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11.ชำระหนี้สงฆ์
12.ทำบุญทุกอย่างวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

209. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า -อาสนะทั้งปวง
11. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 509 บาท

210. คุณชุณทราภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 20บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 20บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 20บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 20 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้ 20 บาท
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 20 บาท
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 20 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 20 บาท
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 20 บาท
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 20 บาท
11.ใส่บาตรวิระทะโย 252 บาท

รวมเป็นเงิน 452 บาท

211. คุณ สิทธิโชค เจริญรูป

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

212. คุณ เดช สายสมร โชติกา เทพนิมิตร บำรุงหงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.วันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2.วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน พระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,199 บาท

213. นายออมทรัพย์ ชมภูนุช อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 600 บาท

214. นายปัญญวัฒน์ สุรินทราบูรณ์ บิดา มารดา ภรรยา และน้องชาย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และร่วมทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 50 บาท

215. นายทรงพล รังผึ้ง

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหารพระเถระ 920 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 80 บาท
บุญกฐิน 20 บาท
บายศรี 10 บาท
อาคารสมบัติพ่อให้ 10 บาท
สร้างมณฑปพระมหากัสป 10 บาท

รวมเป็นเงิน 1,050 บาท

216. พระนาคโพธิ์ เหล่าสุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

217. นายพชร เกิดพิทักษ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
กฐิน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

218. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 10 บาท

219. นายสุเมธ จันทร์เพ็ญ

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 160 บาท

220. คุณ วณิชย์ หลายปนะสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

221. คุณสายสมร สุนทรานุสร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

222. คุณ สุภกิจ ฉันทวานิช

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทานธรรมทานสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

223. คุณ พรยุทธ คำนนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวง 10 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว 10 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง 10 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน 10 บาท
5. อาคารสมบัติพ่อให้ 10 บาท
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 10 บาท
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 10 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป 10 บาท
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 10 บาท
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

224. นายจิระเดช กิตติปัญญโชติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 200 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 800 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

225. นายพิพัฒน์มงคล พรมเอี่ยม

ต้องการร่วมบุญ :
บุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

226. คุณ ธีระพล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 100 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 100 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 100 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 200บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

227. นายศุภเจฏฐก์ ศรีวฤทธิภักดิ์ และครอบครัว ศรีวฤทธิภักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ขอร่วมทำบุญทุกอย่างกับทางวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 30 บาท

228. คุณแม่จำเนียร สมศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ขอร่วมทำบุญทุกอย่างกับทางวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

229. คุณ กวีกร เทพถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

รวมเป็นเงิน 100 บาท

230. นายชิณณพัศจ์ จงเจริญสุขสม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน 2562

รวมเป็นเงิน 181 บาท

231. คุณ ชัยวัฒน์ แซ่ตัน

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 20 บาท

232. คุณวิเชียร มูลประสิทธิ์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

233. คุณ ภัทรพล แสงประทีปและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

234. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 10 บาท

235. พล.ต.พัลลภ ศรีศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

236. คุณประภาวัลย์ ศิรกุลวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

237. คุณธัญพิชชา และศรีสุดา สืบญาติ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

238. คุณ ปิติพงษ์ ปะนันโต ชินาภา วงษ์สวาทพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 และร่วมทำบุญทุกอย่างกับทางวัด

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

239. คุณ akaradeach

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 100 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 100 บาท
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

240. นางคิด ปันตา นางสาวขวัญดาว ปันตา ด.ช.พีรวิชญ์ ปันตา ด.ญ.ชญาภา ปันตา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 700 บาท

241. นายพีระชัย สมดี และครอบครัวบุญธนศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 200 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 200 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 200 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 500 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,600 บาท

242. นายวินัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน
2.ถวายวิหารทาน
3.ถวายธรรมททาน
4.ถวายภัตาหารพระภิกษุสงฆ์
5.ถวายค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

243. คุณ อังกูร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

244. นางบุญเรือน แก่นพินิจ

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

245. คุณ ฐนพันธุ์ พฤติยะนันต์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทานและร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 400 บาท

246. คุณ เสฎฐวุฒิ ตันวัฒนา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 700 บาท

247. คุณ เสฎฐวุฒิ ตันวัฒนา

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทานชุดใหญ่

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

248. จ.ส.ต.อภิชัย อารีย์ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญกฐิน. 100 บาท
2.ร่วมทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

249. คุณ สุวิน กสิกิจสกุลผล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

250. น.ส.พลอยไพลิน สวาสิทธิเชย

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/10/19 at 11:54

251. คุณวณิชย์ หลายปนะสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

252. นายลิ้มเซี้ยน แซ่เจน และ นางม่วยยิ้น แซ่ทั้ง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 200 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 200 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 200 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 200 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้ 200 บาท
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 200 บาท
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 200 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 200 บาท
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 200 บาท
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 200 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

253. คุณ นัทธมน ชูเอียด และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 83 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 83 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 83 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 83 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้ 83 บาท
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 83 บาท
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 83 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 83 บาท
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 83 บาท
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 83 บาท

รวมเป็นเงิน 838.77 บาท

254. คุณ ธกาญจน์ ฉัตรสุนทโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

255. คุณกฤตภาส หนูดาษ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
3. ซ่อมศาลา 25 ไร่

รวมเป็นเงิน 300 บาท

256. คุณณัฐวรรธน์ อัคนันทพนธ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

257. คุณ โกษิต จิตตะเสวีกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 150 บาท

258. น.ส.ฉันทลักษณ์ เพิ่มมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย
2.สังฆทาน
3.วิหารทาน
4.ธรรมทาน
5.ชำระหนี้สงฆ์
6.สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 900 บาท

259. พระมหากิตติเชฏฐิ์.แสงอินทร์(สุเมธโส)

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

260. นายเลอยศ นางกีรติญา นางลัคนา ด.ญ.ศริญญาทิพย์ ดช.ภฑิล ประสิทธิโศภิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

261. คุณธนดล เลี้ยงหล่ำ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทอดกฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 30 บาท

262. คุณมงคลศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน 20 ต.ค. 2562

รวมเป็นเงิน 555 บาท

263. คุณชัยวัฒน์ แซ่ตัน

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 20 บาท

264. นายสหพงศ์ สุขล้ำเกินและคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,900 บาท

265. น.ส.ไพริน พูลเวศ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญวิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์
2. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
3. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
5. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
6. อาคารสมบัติพ่อให้
7. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
8. ซ่อมศาลา 25 ไร่
9. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
10. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

266. น.ส.พรทิพย์ ทรัพย์มั่น

ต้องการร่วมบุญ :
เงินใส่บาตรบูชาพระคาถาเงินล้านร่วมทำบุญวันออกพรรษา

รวมเป็นเงิน 76 บาท

267. นางพัชรินทร์ ยิ้มเที่ยง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

268. นางสาววนัสนันท์ สุธาพจน์

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน วิหารทานธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

269. คุณ อัคระ โอวะกุลวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ-ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

270. นายอธิรักษ์ ตีระลัภนานนท์ ร้านสหะเจริญยนต์ ร้านทรัพย์ทวีมอเตอร์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 100 บาท
ทำบุญรวมทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

271. คุณ กสิณแสง-วิภาพร ชวนคิด

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน 20 ต.ค. 2562

รวมเป็นเงิน 500 บาท

272. คุณ จีรภรณ์ ธารสุขสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 50 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 50 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 50 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 50 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้ 50 บาท
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 50 บาท
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 50 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 50 บาท
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 50 บาท
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

273. คุณ เอกชัย ศรีกิตติกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับหลวงพ่อ วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

274. นายเสนีย์ สังข์นาค และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

275. ครอบครัวกาญจนฤทธิศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 400 บาท

276. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 10 บาท

277. คุณ ณิชกุล แสงรุ่งกิจอรุณ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวิหารทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และกิจกรรมของวัดท่าซุงตลอดเดือน ต.ค. 2562

รวมเป็นเงิน 400 บาท

278. กองบุญดวงแก้วสู่แสงธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

279. คุณ อดุลย์ ปัจจยาการ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

280. ครอบครัวคุณนรินทร์ อมัติรัตน์ และคุณสินีนารถ คงนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
5. อุปสมบท (หมู่) และงานปฏิบัติธรรมธุดงควัตร เดือนธันวาคม 2562
6. ค่าทำบายศรี
7. โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ พระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
6. อาคารสมบัติพ่อให้
7. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
8. ซ่อมศาลา 25 ไร่
9. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
10. สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า
12. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

281. คุณ เบิร์ดกับปาล์ม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

282. คุณ อานนท์ อธิอาภากรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 100 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 100 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 100 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 200 บาท
5. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

283. หจก.ทุ่งนุ้ยศิลาทอง

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

284. นาย เฉลิมพล. อิ่มอ่อง. และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

285. คุณ ศรัญญา ศิริจันโทภาส

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 100 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 100 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 100 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 100 บาท
5. อาคารสมบัติพ่อให้ 100 บาท
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 100 บาท
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 100 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 100 บาท
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

286. คุณ วรวุฒิ โทนุรัตน์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

287. พระมหากุลวัฒน์ธนะ กตธมฺโม และโยมแม่บัวจันทร์ เทพประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 90 บาท

288. นางจินดา,นายสนั่น,น.ส.ณัฐนันท์ & ณัฐชา ,นายณัฐภัทร และด.ญ.สิริณัฎฐ์ จตุวงษ์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 200 บาท
2.ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 200 บาท
3.ทำบุญถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ 100 บาท
4. ทำบุญทุกชนิดทุกประเภท 100 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

289. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 10 บาท

290. คุณ วิภัสสร ศุภธนโชคและครอบครัว วิเวียน ฟูลเล่อร์และครอบครัว คคนางค์ ศิลปาจารย์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 1,000 บาท
ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 300 บาท
ทำบุญวันตักบาตรเทโว 300 บาท
งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง 300 บาท
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 1,000 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

291. คุณ มณฑล-ณัทฐา-ปังศญา-ปิ่นปก กรีหิรัญ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

292. ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

293. คุณนันทวัฒน์ ประจญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 30 บาท
2.ใส่บาตรวิระทะโย 140 บาท

รวมเป็นเงิน 170 บาท

294. คุณ perapat c.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวัน สวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 100 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 100 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 100 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 100 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้ 100 บาท
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 100 บาท
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 100 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 100 บาท
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

295. คุณ เอื้องฟ้า สาระบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์
2. ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 99 บาท

296. คุณเอื้องฟ้า สาระบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

297. นายฉันทวัฒน์ คีลาวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11.ชำระหนี้สงฆ์
12.ถวายเหรียญทองสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 9 บาท

298. คุณ ธนกฤต รสแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

299. คุณจินตนา วินิจฉัยกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

300. นายสุรัตน์ เรียนดอน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 200 บาท

301. คุณ ปุณภณ วรานพหิรัญ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

302. เด็กชายภณ สุวรรณสาร และ นางสาว นฤมล สุวรรณสาร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

รวมเป็นเงิน 100 บาท

303. นายกระจ่าง นันทวี น.ส.พรนิภา ฟ้ารุ่งเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง อุทิศ ถวายหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

304. นายกระจ่าง นันทวี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน 500 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท
3. วิหารทาน 200 บาท
4. สร้างพระพุทธรูป 200 บาท
5. ถวายค่าอาหารน้ำดื่มพระ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

305. คุณ เอกราช นาคสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทานชุดพิเศษ 2000 บาท
2. สังฆทาน100บาท 2 ชุด
3. รายการตามต่อไปนี้ 100 บาท
3.1 ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
3.2 ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
3.3 งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
3.4 ทำบุญทอดกฐิน วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3.5 อาคารสมบัติพ่อให้
3.6 บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
3.7 ซ่อมศาลา 25 ไร่
3.8 สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
3.9 พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
3.10 ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 2,300 บาท

306. นายชนาธิป จำนง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์
2. สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน
3. ทำบุญทุกอย่างประจำเดือน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

307. นายประดับ-นางสมศรี เอี่ยมประชา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 80 บาท
2. วิหารทาน 60 บาท
3. สังฆทาน 60 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

308. นางสมหญิง จำนง อ.เมือง จ.อ่างทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
2. วิหารทาน 100 บาท
3. สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

309. นายชุมพล เวสสบุตร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์
2. สังฆทาน, วิหารทาน, ธรรมทาน
3. ทำบุญทุกอย่างประจำเดือน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

310. นายเมธีทักษิณ คุ้มทั่ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญกฐินวัดท่าซุง 1,000 บาท
2. ทำบุญใส่บาตรวิระทะโย 500 บาท
3 .ร่วมทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,600 บาท

311. คุณ ธนพร คงศิริ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 10 บาท

312. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

313. คุณ นันท์นภัส ล้อถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 20 บาท

314. คุณ ชัยวัฒน์ แซ่ตัน

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 20 บาท

315. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า -อาสนะทั้งปวง
11. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 909 บาท

316. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 10 บาท

317. นายพิรพล ทรัพย์แสนอุดม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญเลี้ยงพระเพล สังฆทาน , วิหารทาน
2. สร้างพระพุทธรูป,ชำระหนี้สงฆ์,ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

318. นายเอกพงศ์ สุรพันธ์พิชิต

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

319. นายพิชิตชัย คล้ายท่าโรง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างของวัด

รวมเป็นเงิน 20 บาท

320. นายกฤษณะ ค่ำคูณ

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

321. คุณ ปฤษฎี เหมทานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

322. นางสายสุนีย์ เรือนคำ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

323. น.ส.นิภาภรณ์ สมุทร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 500 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
2.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
3.ร่วมทำบุญทุกอย่าง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 650 บาท

324. นายลออง อ่ำรอด

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

325. คุณ สุทธิพงศ์ พลบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
เงินจากบาตรวิระทะโย 60 บาท ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 60 บาท

326. คุณพร แถวจัตุรัส และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

327. นายนคร เนียมนนท์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน ปี 2562

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

328. นายรุ่งเรือง สารวิจิตร นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1 .เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 200 บาท
2.บุญวิหารทาน สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 250 บาท

329. นางวนิดา อุดมพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญออกพรรษาและทำบุญคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 50 บาท
2. ทำบุญตักบาตรเทโว 14 ตุลาคม 2562 50 บาท
3. ทำบุญทอดกฐิน 20 ตุลาคม 2562 500 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

330. คุณ เสาวลักษณ์ คงเอียงและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

รวมเป็นเงิน 100 บาท

331. คุณกชกร รักษ์คิด

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

332. คุณอารยา เอี่ยมอุดมกาล

ต้องการร่วมบุญ :
กฐิน 2562

รวมเป็นเงิน 500 บาท

333. คุณธนดล เลี้ยงหล่ำ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทอดกฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 30 บาท

334. คุณวีระวัฒน์ ไขศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

335. นายเชิดชาย ชัยทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันออกพรรษาฯ 100 บาท
2. ทำบุญตักบาตรเทโว 100 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนฯ 100 บาท
4.ทำบุญทอดกฐิน 100 บาท
5.อาคารสมบัติพ่อให้ 100 บาท
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 100 บาท
7.ซ่อมศาลา25 ไร่ 100 บาท
8.สร้างมณฑปพร้อมฉัตรฯ 100 บาท
9.พระพุทธรูปวิหารทานฯ 100 บาท
10.ค่าน้ำค่าไฟ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

336. นายอภินพ วงศ์ล้อม นายพยอม วงศ์ล้อม นางเมี้ยน กาญจนโกศล นายไพโรจน์ บุญโรจน์ น.ส.วรรณี ศุภนิมิตวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 400 บาท

337. คุณ มณฑล กรีหิรัญ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

338. คุณ นวลพร สมัยนิยม และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ต.ค. 2562

รวมเป็นเงิน 200 บาท

339. คุณ ธนากร อุ่นทานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

340. นายเขมรัฐ วิชะยดิษฐ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

341. คุณ อภิชยา บุญญวโรภาส

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

342. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 10 บาท

343. คุณ ยุทธนา ชูบาล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

344. คุณ วลัยพร ประเสริฐศิลป์ คาเล

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 110 บาท

345. คุณ อำไพวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญเททองหล่อรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาส 100 บาท
2. ทำบุญกฐิน 200 บาท
3. ทำบุญพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

346. คุณ ชฎารัตน์ วิลัยพล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

347. น.ส.เพ็ญผกา กาญจโนภาส นายนรพล กาญจโนภาส และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

348. คุณพูลศักดิ์ คล่องบัญชี

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อพระปัจเจกฯ และอดีตเจ้าอาวาส เปนพุทธบูชา ธรรมบูชา อาจาริยบูชา

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

349. คุณ ชัยธัช สวัสดิ์พาณิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
กฐิน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

350. คุณ ปาริโมก เกิดจันทึก

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 400 บาท

351. นางสาวทิพวรรณ ใจมา

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทานชุดพร้อมพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 100 บาท

352. พ่อพรหม แม่พร้อม สุพรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

353. คุณฐิตินันท์ ช่วยนุ่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 144 บาท

354. คุณหนู

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 10 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 10 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 10 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 10 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้ 10 บาท
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 10 บาท
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 10 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 10 บาท
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 10 บาท
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

355. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า - อาสนะทั้งปวง
11. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 509 บาท

356. นายยุคลและนายมนตรี พิริยะกุล

ต้องการร่วมบุญ :
งานเททองหล่อรูปเหมือน อดีตเจ้าอาวาส วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

357. คุณ ไกร วงศ์ลังการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

358. คุณสายฝน คุณปิยะพงษ์ เเละครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

359. คุณ มณฑล-ณัทฐา-ปังศญา-ปิ่นปก กรีหิรัญ

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖

รวมเป็นเงิน 100 บาท

360. คุณ สิริสุนทรา สมบูรณ์ศฤงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 56 บาท
2. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 26 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 26 บาท

รวมเป็นเงิน 108 บาท

361. คุณ นิติพล ธาระรูป

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

362. นางสาวสุดา สุภาพเจริญกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

363. คุณจิตพาชื่น มุสิกานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

364. คุณ นันท์นภัส ล้อถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 20 บาท

365. คุณ Khongchanpich Kristanakan

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

366. คุณ ฤทัยรัตน์ หลักโลกและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆฑาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

367. ครอบครัวแหวงอาราม และ ครอบครัวแม็คพาร์ทแลนด์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 115.50 บาท

368. คุณ ศักดิ์ชัย นิลสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

369. นางสมใจ ไพมณี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐินวัดท่าซุง 19-20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

370. ครอบครัวเผือกผ่องใสและวาทีทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 250 บาท

371. ร.ต.หญิงกมลลักษณา เจริญผล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน 2,000 บาท
2. สร้างมณฑปพร้อมฉัตรหลวงพ่อมหากัสสป 500 บาท
3. ค่าน้ำค่าไฟฟ้า 500 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

372. ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทอดกฐินวันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 200 บาท

373. คุณ อานุภาพ นันท์นภัส อุไรรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

374. คุณ ภาดี อมรตานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษาและงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต 500 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว 500 บาท
3. ทำบุญทอดกฐิน 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

375. ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 10 บาท

376. คุณเนตรนภาพร จันทะแจ่ม ด.ช.กฤษกร พันธ์พรม แม่บุญเพ็ง จันทะแจ่ม พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ สังฆทาน วิหารทาน รวมทั้งหมดที่เป็นของสงฆ์และสาธารณะประโยชน์ส่วนรวม

รวมเป็นเงิน 100 บาท

377. คุณ สำนักสงฆ์บ้านซำป่าหัน และญาติธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ สังฆทาน วิหารทาน สาธารณประโยชน์

รวมเป็นเงิน 920 บาท

378. คุณ วลรรภสร อุดมพิสุทธิคุณ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 9.79 บาท

379. คุณ ประเดิมชัย เงินอยู่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 359 บาท

380. คุณ เชาวลิต ศรีสันติธรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญเททองหล่อรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าซุง 200 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 300 บาท
3.ร่วมทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

381. คุณ วิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ และ นางจุไรรัตน์ สุริยวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 20 บาท

382. คุณ ศุภฤกษ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

383. คุณ มเหสักข์ น้ำค้าง ศศิกาญจน์ อาณัตชัย ฐปพรรษ ธนาตุล สนองพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน กฐินปี 2562 สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

384. นายวงศ์วริศ ใจดำ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

385. พระมหาณรงค์ ธมฺมจารี

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

386. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 10 บาท

387. คุณ กมลพร จินเสนะกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

388. คุณ voravoot

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

389. คุณสมพร ค้นทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทอดกฐิน 100 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

390. คุณ botthong.pjan

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 299 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/10/19 at 11:57

391. ร.ต.ชัยณรงค์ แก้วหย่อง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

392. คุณ วัชรี วงศ์ใหญ่

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกกอง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

393. คุณ ปราณี สัมฤทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

394. คุณท้อปตระการ ร้องเสียง คุณพัฒนา นุมัติ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

395. นายธนากิต บุญเทาว์

ต้องการร่วมบุญ :
กฐิน สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ทำบุญออกพรรษา ตักบาตรเทโว ค่าน้ำค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

396. คุณ สุวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 55 บาท

397. คุณนันท์นภัส ล้อถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 20 บาท

398. คุณ จันทิมา ประกอบจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

399. นางสำลี ลาทอง ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

400. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า - อาสนะทั้งปวง
11. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 509 บาท


401. คุณณัฐวรรธน์ อัคนันทพนธ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

402. นายนิพนธ์ เพ็งหนู

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตร วิระทะโย
2. ทำบุญทุกอย่าง
3. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 520 บาท

403. นาย ทักษะ ปภาพสิษฐ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐินวันที่ 20 ตุลาคม 2562 สังฆทาน วิหารทาน สร้างพระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์ ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

404. พระธนิต และนางบุศกร ลิ่มภักดีประดิษฐ์ นางสาวธนภร เสาะแสวง

ต้องการร่วมบุญ :
กฐิน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

405. คุณศิริกุล พิรุณโปรย

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 20 บาท
2. ทอดกฐิน 5 บาท
3. ตักบาตรเทโว 5 บาท

รวมเป็นเงิน 30 บาท

406. คุณ อาณกร สิตาลรัศมี

ต้องการร่วมบุญ :
ซ่อมศาลา 25 ไร่

รวมเป็นเงิน 999 บาท

407. คุณ สมฤกษ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

408. คุณ ปกรณ์ มาลาวรรณ และ ปัทมา มุงอินทร์ และในนามครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

409. คุณ ชูชัย อยู่ทิพย์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทอดกฐิน ปี 2562

รวมเป็นเงิน 500 บาท

410. คุณ วีรยุทธ สุขแย้มศรี

ต้องการร่วมบุญ :
งานกฐินประจำปี

รวมเป็นเงิน 100 บาท

411. นายวิริทธิ์พล วิรวริทธิ์ธร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

412. นางวรรณี ชูพานิช และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

413. คุณจรินทร์พร เฮงพนมทิพย์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวิหารทาน-ธรรมทาน-สังฆทาน และทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

414. นายปิยเดช หัมธนานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน 200 บาท
ทำบุญออกพรรษา และงานทำบุญวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

415. นายวิโรจน์ โชติพิพัฒน์วรกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 100บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 100บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 รวม 7องค์ 700บาท
- ทำบุญหล่อพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 200บาท
- ทำบายศรี 100 บาท
- โรงครัวของวัด 100 บาท
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ 100 บาท
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน 100 บาท
5. อาคารสมบัติพ่อให้ 100 บาท
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 100 บาท
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 100 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

416. คุณอภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 10 บาท

417. คุณ ปรียาดา อุดมทวี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

418. คุณ รุ่งดาว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างในเดือนตุลาคม

รวมเป็นเงิน 200 บาท

419. นางสาวประนอม ต้นหนองสรวง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง 300

รวมเป็นเงิน 300 บาท

420. ส.ต.ท.ศาสตรายุทธ รุ่งเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
1.งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2.สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)

รวมเป็นเงิน 200 บาท

421. Miss.Inthira Bokkhapat

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

422. คุณศุภะรุจ เลื่องอรุณ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

423. คุณสุรีย์รัตน์ จารุนิเวศน์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 359 บาท

424. คุณสุรีย์รัตน์ จารุนิเวศน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. วิหารทานธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์
12.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 159 บาท

425. ครอบครัวศุภมิตรพิบูลย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

426. นายธนภัทร ศรีชารัตน์พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินจากบาตรวิระทะโย 163 บาท ร่วมทำบุญ ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
2. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 10 บาท
3. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 10 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 10 บาท
5. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 7 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

427. คุณ ถนัด-สุกัญญา-นฎำ-อชิตา สินอนันต์วณิช

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

428. นายลออง อ่ำรอด นางลักขณา อ่ำรอด

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
2. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

429. คุณ ทิพเนตร นิลผาย

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 (หล่อพระรวม 8 องค์ ได้แก่ พระปัจเจกพุทธเจ้า,หลวงปู่จันทร์,หลวงปู่ใหญ่,หลวงปู่เล่ง,หลวงปู่ไล้,หลวงปู่ขนมจีน,หลวงพ่อพระราชพรหมยาน,หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล)

รวมเป็นเงิน 200 บาท

430. นางวดี ภัทร และนางสาวชมกนก ภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

431. นางวดี ภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

432. นางวดี ภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

433. นางวดี ภัทร และนางสาวชมกนก ภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 59 บาท

434. คุณสมชาย บุญเนียม

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 300 บาท

435. คุณ PANPRASIT

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

436. นางวรพันธ์ มัณฑะนานนท์ พร้อมด้วยบุตรหลาน

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป

รวมเป็นเงิน 100 บาท

437. นาย ทิวา วันศรี และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

438. คุณทัศวรรณ,อัญชลี ศิริวัฒนมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

439. คุณ ธีระพล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 50 บาท
2.งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 50 บาท
3.ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 50 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
4. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 50 บาท
5. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 50 บาท
6.ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

440. ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี

ต้องการร่วมบุญ :
โรงครัววัด

รวมเป็นเงิน 100 บาท

441. คุณ ชิษณุพงศ์ ภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 30 บาท

442. คุณกุลวิมล หงศ์วาณิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบวชพระ 1 รูป

รวมเป็นเงิน 3,500 บาท

443. นาย สมาส เจนเจริญพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 200 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 200 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 200 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 200 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้ 200 บาท
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 200 บาท
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 200 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 200 บาท
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 200 บาท
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 200 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

444. คุณ DUNYATHARN SRIBOON

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าถวายท่านจิตโต

รวมเป็นเงิน 100 บาท

445. คุณพิมพ์พนิต ประเสริฐสุข ณัฏฐนันฑ์ ลอยประสงค์

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 700 บาท

446. คุณ ณัจยาพร รุ่งเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

447. คุณ พิมลพรรณ ฉันทาดิศัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ตักบาตรเทโว 500 บาท
2.หล่อรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาส 1,000 บาท
3.ทอดกฐิน 2,000 บาท
4.สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน 1,000 บาท
5.ค่าน้ำไฟ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

448. นางใส เพ็งคำ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

รวมเป็นเงิน 500 บาท

449. นางใส เพ็งคำ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 500 บาท

450. นายกฤษฎา แก้วผุดผ่อง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

451. นายนนทชัย กิจค้า

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

452. นายภิญโญ กรรณิการ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 122 บาท

453. คุณ Kittisak Emnuch

ต้องการร่วมบุญ :
เททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

รวมเป็นเงิน 100 บาท

454. คุณ อภิชาติ มหาจันทร์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระ วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

455. คุณประภาพรรณ ทองอินต๊ะ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 100 บาท
2. กฐิน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

456. นายวัฒนา เวสารัชชานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 900 บาท

457. นายณัฐพล เกษตรวัฒนผล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญวิหารทาน 10 บาท
2. ถวายสังฆทาน 10 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 30 บาท

458. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 10 บาท

459. คุณ Thanaporn Tipchan

ต้องการร่วมบุญ :
1.กฐิน 100 บาท
2.วันออกพรรษา 50 บาท
3 ทำบุญตักบาตรเทโว 50 บาท
4. เททองหล่อรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาส 50 บาท
5.ค่าน้ำ-ค่าไฟ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

460. คุณ สมศรี มิสกร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

461. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า - อาสนะทั้งปวง
11. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 509 บาท

462. นายสมพงษ์ จำปาทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

463. ร.ต.ภูมิศักดิ์ เอี่ยมบำรุงและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

464. นายอนุชา ตั้งศิริมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

465. นายตี่ แซ่เอี้ยและนาง ฮุ่ยเอ็ง แซ่ลิ้ม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 100 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 100 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 200 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 500 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้ 100 บาท
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 100 บาท
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 100 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 100 บาท
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

466. คุณ จันทรัสม์ วีระปราชญ์

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 500 บาท

467. คุณ ตระกล-สหพร วงษ์สวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

468. คุณณัฐวรรธน์ อัคนันทพนธ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน
2.วิหารทาน
3.ธรรมทาน
4.สร้างพระพุทธรูป
5.ชำระหนี้สงฆ์
6.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 50 บาท

469. คุณสุวัฒน์ เลขวณิชกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
2. วิหารทาน 100 บาท
3. กฐิน 133 บาท

รวมเป็นเงิน 333 บาท

470. คุณ เกียรติพันธ์ วิชินโรจน์จรัล และเด็กหญิงพัทธานันท์ วิชินโรจน์จรัล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 100 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 100 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 100 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 100 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้ 100 บาท
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 100 บาท
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 100 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 100 บาท
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

471. นายเทพ ปฤษฎางค์บุตร

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 400 บาท

472. คุณชลธิดา ภูถาวร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

473. คุณอาภรณ์ สรสุคนธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 900 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

474. คุณตวงพร สรสุคนธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 100 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 100 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 100 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 100 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 100 บาท
6. อาคารสมบัติพ่อให้
7. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
8. ซ่อมศาลา 25 ไร่
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 600 บาท

475. คุณมนุรดา สรสุคนธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 100 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 100 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 100 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 3,800 บาท

รวมเป็นเงิน 4,100 บาท

476. คุณ ธนดล เลี้ยงหล่ำ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 30 บาท

477. ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

478. นายไวยากรณ์ ธนจตุรงค์สิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 150 บาท

479. นายพัฒนา โสภาพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ธรรมทาน วิหารทาน สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 200 บาท

480. นาย ชาญ เขตจัตุรัส

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

481. นางสาวสรัญญา ตันศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี 50 บาท
- โรงครัวของวัด 50 บาท
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ 50 บาท
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

482. คุณสุมนา ด่านโคกสูง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

483. นายราเมศร์ ณนคร

ต้องการร่วมบุญ :
ขอร่วมบุญทุกๆ งานกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 80 บาท

484. ครอบครัวทองนอก

ต้องการร่วมบุญ :
กฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

485. คุณ ธศุภา สหายา และบิดามารดา

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหารพระ

รวมเป็นเงิน 521 บาท

486. ครอบครัว วันจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทุกรายการ 200 บาท
ะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

487. ครอบครัวและญาติธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

488. คุณ ราตรี บุญยนต์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 200 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโววันที่ 14 ตุลาคม 2562 100 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 100 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 1,000 บาท
5. อาคารสมบัติพ่อให้ 100 บาท
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 100 บาท
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 100 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 100 บาท
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน,ธรรมทาน 100 บาท
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

489. คุณ สุวิทย์ สายนรา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทําบุญวันออกพรรษา 100 บาท
2.ทําบุญตักบาตรเทโว 100 บาท
3.ทําบุญสังฆทาน 100บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

490. คุณ มเหสักข์ น้ำค้าง ศศิกาญจน์ อาณัตชัย ฐปพรรษ ธนาตุล สนองพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน บวชพระ

รวมเป็นเงิน 50 บาท

491. นายธราดล แม่นวิวัฒนกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

492. คุณ อรนุช อภิรมย์สมบูรณ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
เททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง และถวายสังฆทาน ในงานทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

493. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 10 บาท

494. นางวิรงรอง วีระเจริญและคนรอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

495. นาย มานะ ม่วงศรี และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 65 บาท

496. นายสมจิตร์ พี่พาณิชย์ นางมาลี แซ่เหลี่ยง นายสพลวงศ์ ชมชม คุณมัญชุสาพร ณฐพิศุทธิ์บุญ คุณกุศลคำนวณ ณฐบุญพิศุทธิ์ นายฉี่ แซ่เหลี่ยง นางไหล่หยง แซ่เอ้า นายทู้ แซ่ลิ้ม นางลี้ อาแขะ นางแปลก พี่พาณิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

497. คุณ เมชญา โชติกาวรานนท์และนางเปรมจิต อิศรางกูร ณ อยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

498. น.ส.ชัชฎาภรณ์ งามจันทร์ผลิ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

499. คุณ คนองเข้าใจการ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูปชำระหนี้สงฆ์วิหารทานธรรมทานสังฆทานทอดกฐินค่านำ้ค่าไฟถวายภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 740 บาท

500. คุณ ธวัชชัย แซ่ลี้

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 100 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 100 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 100 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 100 บาท
5. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

501. คุณ ยุทธภูมิ ทิพโชติ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง ทุกรายการบุญ

รวมเป็นเงิน 470 บาท

502. คุณ ณอัญญา พลอยเบญญา

ต้องการร่วมบุญ :
1. กฐิน 99 บาท
2. ตักบาตรเทโว 99 บาท

รวมเป็นเงิน 198 บาท

503. น.ส.บัณฑิตา วิริยะประกอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

504. คุณ จิระศักดิ์ สุชินวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

505. คุณณัฐวรรธน์ อัคนันทพนธ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

506. นาย จักรกิจ พัฒดำ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

507. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า - อาสนะทั้งปวง
11. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 509 บาท

508. คุณวันชัย ชลาลัยวัลย์

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

509. คุณ ดาริณี พรภิรมย์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ ทอดกฐิน ตักบาตรเทโว ชำระหนี้สงฆ์ สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

510. คุณ ศิริศิลป์ หวง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

511. คุณ สหพรหม ธรรมรักษา

ต้องการร่วมบุญ :

1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 9 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 9 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 9 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 92 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้ 9 บาท
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 9 บาท
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 9 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 9 บาท
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 20 บาท
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 20 บาท

รวมเป็นเงิน 195 บาท

512. นายมนตรี พูลเพิ่มผล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

513. คุณสมศักดิ์ คมวิชาชาญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

514. คุณ รมยกร โฮลเดอเนอร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

515. นายรุ่งเรือง สารวิจิตร นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1 .เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 100 บาท
2.ทำบุญวิหารทาน สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน ค่าน้ำไฟ ภัตตาหาร ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ 45 บาท

รวมเป็นเงิน 145 บาท

516. คุณชาลี ทองเรืองและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐิน 1,000 บาท
2. หล่อรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาส ฯ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

517. คุณอนุสิทธิ์ จรินยา ศรีประยูร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย 200 USD
2. ทำบุญกฐิน และทุกอย่าง 200 USD

รวมเป็นเงิน 400 USD (12,079.79 บาท)

518. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 10 บาท

519. นายปิติพง นส.เนตรนภา ดญ.อภิญญานันท์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 30 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/10/19 at 12:00

520. เด็กหญิง พัชรกันต์ รัตนรมย์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

521. นางวรัณญา-นายโอบสกุล-น.ส.ศศิกุล-น.ส.สิริกุล-นายมนัสวีร์ วีนะกุล

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป

รวมเป็นเงิน 500 บาท

522. อาม่าซุ่ยกุง แซ่เฮ้ง และลูกหลาน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

523. คณะลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน, กลุ่มบารมี๓๐ทัศฯลฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

524. พระอาจารย์สมบัติ วัดสร้อยทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบายศรีบวงสรวง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

525. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 10 บาท

526. คุณ เจริญ-ปาลิดา-พรลภัส. อวัสดาพร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

527. พระสุทัศน์ สุทสฺสโน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

528. นายสุภาพ ปิ่นมงคลและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

529. คุณฟ้าใส เหมธาดา

ต้องการร่วมบุญ :
1. กฐินทาน
2. สร้างพระพุทธรูป
3. วิหารทาน
4. ธรรมทาน
5. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

530. คุณ ฐิติกรณ์ จันทรังษี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 100 บาท
2. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 100 บาท
3. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 100 บาท
4. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 100 บาท

รวมเป็นเงิน 480 บาท

531. คุณ นฤทธิ์ อิธาเชษฐ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 30 บาท

532. คุณภัทรภัสสร์ รุ่งเรืองประวีณ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 35 บาท

533. คุณ geerasakj

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทอดกฐินสามัคคี วันที่ 20 ต.ค. 2562

รวมเป็นเงิน 500 บาท

534. คุณ พนอม ชาญแสงสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

535. คุณ Sirirat Techasitseubpong

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 3,654 บาท

536. ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

537. นายลออง อ่ำรอด

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์
2. ธรรมทาน สังฆทาน วิหารทาน พระพุทธรูป
3. ทำบุญกฐิน
4. บวชพระ

รวมเป็นเงิน 520 บาท

538. คุณ อำพล ถนัดค้าและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100.99 บาท

539. คุณ กฤษณภัทร เจริญวิกกัย คุณ บุศรินทร์ มิ่งแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

540. คุณชาติวุฒิ จันสีนาก และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. เงินใส่บาตรวิระทะโย 34 บาท
2. ทำบุญวันออกพรรษาและงานคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 166 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

541. น.ส.อาภา หาญกิติวัธน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. มหากฐินมีผ้าไตร 200บาท, สังฆทาน 500 บาท
2. บวชพระ 220 รูป 300 บาท
3. ร่วมทำบุญซื้อรถเข็นผู้ป่วยให้โรงพยาบาลอุทัยธานี 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

542. นางรัตนกาญดา และนางสาวกรภัทรรัก อภิวัฒโนกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

543. คุณ ธัญลักษณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 100 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

544. คุณรงรอง เจียเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

545. คุณ โชคชัย กี่อุไร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 10 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 10 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 10 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 10 บาท
5. อาคารสมบัติพ่อให้ 10 บาท
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 10 บาท
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 10 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 10 บาท
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 10 บาท
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

546. คุณ อุณ กฤต

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

547. คุณ วรพงศ์ กลั่นสุภา

ต้องการร่วมบุญ :
ซ่อมพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 100 บาท

548. คุณ กรณ์พิสิฐ สัจกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 10 บาท

549. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า - อาสนะทั้งปวง
11. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 509 บาท

550. คุณ เจษฎา ถวัติธารี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

551. นายไพศาล เหมือดนอก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์
2. สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 500 บาท

552. บริษัท เทคเชอร์ จำกัด และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 1,000.39 บาท

553. คุณสถาพร ทองคำพราวง,คุณณัชชากรณ์ ชุติมานนท์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

554. คุณ ชลธี สรรพโชติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

555. คุณ เจษฎา ถวัติธารี

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อพระ 8 องค์ (พระปัจเจกพุทธเจ้า,หลวงปู่ใหญ่,หลวงปู่จันทร์,หลวงพ่อขนมจีน,หลวงพ่อไล้,หลวงปู่เล่ง,หลวงพ่อพระราชพรหมยาน,หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล)
2. ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 480 บาท

556. คุณ สินีนาฎ แย้มขยาย

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อพระ 8 องค์ (พระปัจเจกพุทธเจ้า,หลวงปู่จันทร์,หลวงปู่ใหญ่,หลวงปู่เล่ง,หลวงปู่ไล้,หลวงปู่ขนมจีน,หลวงพ่อพระราชพรหมยาน,หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล)
2. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

557. น.ส.จิณณ์ญาดา อนุรัฐพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน
2. ทำบุญออกพรรษา
3. ตักบาตรเทโว

รวมเป็นเงิน 300 บาท

558. นายนิติ ถาวร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง
4. ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

559. คุณ จุลจิรา สุขมาก

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันวันออกพรรษา 50 บาท
2.ทำบุญตักบาตรเทโว 50 บาท
3.ร่วมบุญพิธีเททองหล่อเจ้าอาวาสวัดท่าซุงวันที่ 19 ตุลาคม 50 บาท
4.ทำบุญงานวันทอดกฐินวันที่ 20 ตุลาคม 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

560. คุณ มดดำ หลวงชมพู

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

561. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100บาท

562. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 10 บาท

563. คุณ อังศุมาลิน เสถียรมาศ และครอบครัว กชวรา เพชรบูระณิน และครอบครัว หยาดรุ้ง แสงวิจิตร และครอบครัว ธัญญารัตน์ ชลเสถียร และครอบครัว จุฑาทิพย์ สร้างสรรค์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 509 บาท

564. ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

565. พระบิตร นิสโภ และบิดา มารดา

ต้องการร่วมบุญ :
1.กฐิน 100 บาท
2.ตักบาตรเทโว 100 บาท
3.หล่อพระ 100 บาท
4.ทำบุญออกพรรษา100 บาท
5.อาคารสมบัติให้พ่อ 100 บาท
6.วิหารทาน พระพุทธรูป ธรรมทาน สังฆทาน 400 บาท
7.ค่าน้ำ ไฟ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

566. ด.ญ.พรอุษา ศรีธรรม5004

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญออกพรรษา
2.เททองหล่อรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาส
3.ทำบุญพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
4.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 200บาท

567. นายณรงค์ นางทวีพร ส่งเสริมและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 100 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 100 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 100 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 100 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้ 100บาท
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 100บาท
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 100บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป 100บาท
9.ตักบาตรวิรทะโย 500บาท

รวมเป็นเงิน 1,300 บาท

568. พระดำเกิง ศุภผล

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

569. คุณ โชคชัย สาสนรักกิจ , สุนันทา ชนาเทพาพร ,ชยพล สาสนรักกิจ , กนกพร สานรักกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

570. คุณ โชคชัย สาสนรักกิจ คุณสุนันทา ชนาเทพาพร คุณชยพล สาสนรักกิจ คุณกนกพร สานรักกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
ส้งฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

571. คุณ วลัยพร บุตดางาม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

572. คุณวรชัย-คุณวิไลลักษณ์-คุณสุภนา สุธีโสภณ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 20 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 20 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 20 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 20 บาท
- ทำบายศรี 10 บาท
- โรงครัวของวัด 10 บาท
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ 10 บาท
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน 10 บาท
5. ทำบุญทุกอย่าง 20 บาท
6. ใส่บาตร "วิระทะโย" 120 บาท

รวมเป็นเงิน 260 บาท

573. คุณ พิสิษฐ์-สีดา-ศศิมา-พิสนธ์-พิเศษ-ศศิโสภา-กิตติภัฎ ศศิผลิน ครอบครัวศศิผลินและนางอุดม นวลแข

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันออกพรรษาและงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่๙ 13 ตุลาคม 2562 20 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว 14 ตุลาคม 2562 20 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าซุง 19 ตุลาคม 2562 40 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน 20 ตุลาคม 2562 ทำบายศรี โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารพระ เลี้ยงผู้มาร่วมงาน 40 บาท
5. อาคารสมบัตรพ่อให้ 20 บาท
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 20 บาท
7. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป 20 บาท
8. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน 20 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

574. คุณ ธวัชชัย ลี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500.12 บาท

575. กองทุน "เตรียมเสบียงไว้เดินทาง"

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

576. คุณ นิรุต กล่อมแก้ว คุณสุภาวรรณ ยิม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 50 บาท
2.ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 50 บาท
3.ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 –ทำบายศรี –โรงครัวของวัด -ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ.พระสงฆ์วัดท่าซุง.พระอาคันตุกะ –เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน 50 บาท
4.พระพุทธรูป.วิหารทาน.สังฆทาน.ธรรมทาน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

577. นาย กิตติคุณ แผ่นคำ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

578. นายสราวุธ สุขทวี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

579. คุณพ่อยิ่งยงค์-นางลัคนา-นายเลิศยศ ประสิทธิโศภิน,นายพงศธร อ่ำรอด และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 1,000 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 1,000 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 1,000 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 2,000 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

580. คุณ สุรีรัตน์ สรรพโชติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

581. นาง พรชุลี สะสมสิน และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

582. คุณเริงชัย เพชรชื่นสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
กฐิน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

583. คุณนิรันดร์ ศรีมกุฏ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 509 บาท

584. ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต รสแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

585. คุณ สุทธิวรรณ เย็นรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

586. นายกรรชัย รัศมี อุทิศให้คุณพ่อกรี รัศมี คุณแม่แช่ม รัศมี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

587. น.ส.โชติรส โชติมณีรัตนสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสังฆทาน 100 บาท
2. ทำบุญรวมทุกอย่างเดือน ต.ค. 30 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
4. ชำระหนี้ธรณีสงฆ์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

588. คุณอนันญา หาญสมภพ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ ๙

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

589. คุณจีรศักดิ์ นมัสการ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 68 บาท

590. คุณ ภัทรา @ กชพร.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ทำบุญกฐิน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

591. คุณ เบญจวรรณ สืบศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวันออกพรรษาและงานทำบุญวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

รวมเป็นเงิน 5 บาท

592. คุณ วันชัย โพธิสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 400 บาท

593. คุณแอ๊ดดี้ และ ดี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ทำบุญ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน สร้างพระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

594. คุณ สมพล เรือนใหญ่

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 30 บาท

595. สำนักสงฆ์บ้านซำป่าหันและญาติธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์
2. สังฆทาน
3. วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 600 บาท

596. คุณนิติ เปรมบำรุง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 50 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 100 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

597. คุณ ธกาญจน์ ฉัตรสุนทโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

598. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า - อาสนะทั้งปวง
11. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 509 บาท

599. คุณ สุทธิวรรณ เย็นรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

600. คุณศศิริภา พูนเดชาลาภ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

601. คุณ สายฟ้า เมธีสิทธิพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน ชุดใหญ่ 2,000 บาท
2. กฐิน 100 บาท
3. สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
4. วิหารทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,300 บาท

602. นายกมล ป้องคำสิงห์พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
3. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
4. อาคารสมบัติพ่อให้
5. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
6. ซ่อมศาลา 25 ไร่
7. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
8. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

603. คุณเสรี สัจกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 10 บาท

604. นาย เฉลิมพล. อิ่มอ่อง. และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ร่วมทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง
12. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 90 บาท

605. คุณ จิรกฤต พุทธศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ กฐินประจำปี

รวมเป็นเงิน 211 บาท

606. น.ส. ชญาดา อุเทน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ

รวมเป็นเงิน 500.99 บาท

607. คุณ ขวัญพัฒน์ ธนะธรรมนิตย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

608. คุณปรัชญา ชื่นชอบ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

609. คุณ ธนาวุฒิ ฉิมคล้ายและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

610. คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

611. นายสุรศักดิ์ ด.ช.อชิรญ์วิชญ์ จันทร์แจ่ม น.ส.พัชรี พิมพ์เงิน

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

612. คุณ ธนดล เลี้ยงหล่ำ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 33 บาท

613. นายศฎายุทธ นางนพวรรณ และดญ ปรียาภัทร คำทุม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 500 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 500 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 1,000 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 500 บาท
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้ 100 บาท
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 100 บาท
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 200 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 300 บาท
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 200 บาท

รวมเป็นเงิน 3,500 บาท

614. นางพัช เนติวรานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

615. คุณ ณัฐพร ธีรเนตร

ต้องการร่วมบุญ :
กฐิน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

616. นางใส เพ็งคำ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

รวมเป็นเงิน 250 บาท

617. นางใส เพ็งคำ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 250 บาท

618. นางสาวณิษารัตน์ คำสุข

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างกับทางวัด

รวมเป็นเงิน 50 บาท

619. คุณ วรวิทย์ สวนจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

620. คุณ จิรภัทร ชูประวัติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 50 บาท
2. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
3. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 50 บาท
4. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

621. น.ส.ฉันทลักษณ์ เพิ่มมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย
2.สังฆทาน
3.วิหารทาน
4.ธรรมทาน
5.ชำระหนี้สงฆ์
6.สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 900 บาท

622. น.ส.ธัญลักษณ์ รัตถภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
เจ้าภาพกฐินและร่วมบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

623. คุณ watcharapronnutoom

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 80 บาท

624. คุณ อนุชิต ศรีวิโรจน์ และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1 ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 1000 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 2000 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

625. นายเลอยศ,นางกีรติญา,นางลัคนา,ดญ.ศริญญาทิพย์,ดช.ภฑิล ประสิทธิโศภิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

626. น.ต.สายชนน์- คุณสวัสดิพร ทศพร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

627. คุณ ธงชัย เที่ยงธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน 200 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
3. สังฆทาน 100 บาท
4. วิหารทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/10/19 at 12:05

628. นายณรงค์พันธ์ เพียวงษ์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 10 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 10 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 10 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี 10 บาท
- โรงครัวของวัด 10 บาท
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ 10 บาท
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน 10 บาท
5. อาคารสมบัติพ่อให้ 10 บาท
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 10 บาท
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 10 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 10 บาท
9. พระพุทธรูป 10 บาท, วิหารทาน 10 บาท, สังฆทาน 10 บาท, ธรรมทาน 10 บาท
10. ค่าน้ำ 10 บาท- ค่าไฟฟ้า 10 บาท
11. ทำบุญสังฆทานทุกวันถึงสิ้นเดือนนี้ วันละ 10 บาท (18 วันถึงสิ้นเดือน)

รวมเป็นเงิน 360 บาท

629. จ.ส.ต.อภิชัย อารีย์ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญกฐิน 100 บาท
2. ร่วมทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

630. คุณ สุภาวดี ขำแผลง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

631. คุณเบญจวรรณ สืบศรีและ พีรายุ ฝ่ายจำปา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

632. คุณ เบญจวรรณ สืบศรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

633. คุณ เบญจวรรณ สืบศรี

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน 95 บาท
ธรรมทาน 95 บาท

รวมเป็นเงิน 190 บาท

634. คุณ ธันย์ปพัชร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 50 บาท

635. นายพรานพล ธุระกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฏินวันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 50 บาท

636. นาย วีรชัย ขวาไชยวี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 80 บาท

637. นายพัฒนะศักดิ์,นางวัชราภรณ์,นายกัมปนาทและน.ส.สิริวิชญา นามสกุล อิทธิธรรมากุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
2. จากการใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 200 บาท

638. นายดลวรรธน์ อนินันท์ ลิขิต

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวันออกพรรษา,ชำระหนี้สงฆ์,สังฆทาน,สร้างวิหารทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

639. คุณ ประทับจิต กงทอง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

640. คุณ สหทัศน์ ชัยเจริญธนกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

641. นายศิริศักดิ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญพิธีเททองหล่อพระรวม 8 องค์ (พระปัจเจกพุทธเจ้า,หลวงปู่จันทร์,หลวงปู่ใหญ่,หลวงปู่เล่ง,หลวงปู่ไล้,หลวงปู่ขนมจีน,หลวงพ่อพระราชพรหมยาน,หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล 100 บาท
2. ถวายสังฆทาน 100 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

642. คุณ วิศะวะวุฒิ พันธุ์สะอาด

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐินวันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

643. ดร. อานนท์ ทวีสิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

644. คุณ แชทและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
กฐินประจำปี

รวมเป็นเงิน 50.24 บาท

645. นางสิริพิมล บุดาสา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทอดกฐิน 20 ตุลาคม 2562 100 บาท
2. ถวายค่าภัตตาหาร 170 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 70 บาท

รวมเป็นเงิน 340 บาท

646. คุณระเบียบ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

647. คุณ สนิท-วรรณา-วรรณวิสา-อัฐวุฒิ ทองยั่งยืน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 322 บาท

648. คุณ ชนิดา หนุนวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

649. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

650. นายภาณุวัฒน์ สิทธิกูล

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

651. นายกลิ่น นาคนวล นางสุพัตรา นาคนวล นางสาวณัฐกาญจน์ นาคนวล นายพงษ์พิพัฒน์ นาคนวล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ชำระหนี้สงฆ์
12. ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 150 บาท

652. คุณ พิมาน ครุฑเมือง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 268 บาท

653. นาย สุรศักดิ์ วิไธสง

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 80 บาท

654. คุณ ปกรณ์ ตังศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทอดกฐิน 2562

รวมเป็นเงิน 500 บาท

655. นายจรัล ภคพงศ์พันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

656. คุณพ่อกริช คุณแม่ยุพา พฤกษาโกมล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

657. นางบุญเรือน แก่นพินิจ

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

658. คุณ ภัคนัน พรสินชัย และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน(เพื่อชำระหนี้สงฆ์)

รวมเป็นเงิน 500 บาท

659. น.ส.สุนิศา หทโยทัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญตักบาตรเทโว 14 ตุลาคม 2562 30 บาท
2. ร่วมบุญทุกอย่าง 70 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

660. นาย ดนุพล จึงตระการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 100 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 500 บาท

รวมเป็นเงิน 600บาท

661. บริษัไอสโตน59จำกัดและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 500 บาท

662. คุณ ปาริโมก เกิดจันทึก

ต้องการร่วมบุญ :
บุญค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

663. คุณ พยุ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

รวมเป็นเงิน 800 บาท

664. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 10 บาท

665. นายอนุสรณ์ ดนุนันทวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน อุทิศถวายในหลวง ร.9

รวมเป็นเงิน 500 บาท

666. คุณ พาณิภัค ประสงค์ดี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

667. นายฉันทวัฒน์ คีลาวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11.ชำระหนี้สงฆ์
12.ถวายเหรียญทองสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 30 บาท

668. คุณ นพพร. ตรีเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

669. พระสวัสดิ์ เมฆาธรรม นาย วิชัย-น.ส ปิยวรรญ เมฆาธรรมและลูกหลาน นาง วันดี พัฒนากิจและลูกหลาน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

670. คุณ ฉันทณัฏฐ์ พงศ์พิมล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

671. คุณ ศรัณย์พร ธารชมพู

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ ค่าไฟ เดือนกันยายน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

672. คุณ ศรัณย์พร ธารชมพู

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหารเพลพระ เดือนกันยายน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

673. คุณ ศรัณย์พร ธารชมพู

ต้องการร่วมบุญ :
ซ่อมทางเดินหน้าวิหาร 100 เมตร เดือนกันยายน

รวมเป็นเงิน 40 บาท

674. นางสาวนิตยา เจียรมณีงาม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

675. คุณ ศรัณย์พร ธารชมพู

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ

รวมเป็นเงิน 20 บาท

676. คุณ อภิญญาทิพย์ สินเจริญเกื้อกูล

ต้องการร่วมบุญ :
กฐินประจำปีวัดท่าซุง / วิหารทาน / สังฆทาน / ธรรมทาน / ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

677. คุณ พิริภาพร ประสาทศุภร

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

678. อาม่าซุ่ยกุง แซ่เฮ้ง และลูกหลาน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 200 บาท

679. คณะลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน, กลุ่มบารมี๓๐ทัศฯลฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

680. คณะวัดสะรี๋นาแก้วแม่สาย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

681. คุณ มงคล โศภิตสกล

ต้องการร่วมบุญ :
1. เททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง
2. ทำบุญทอดกฐิน 2562
3. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
4. สร้าง(ซ่อม)พระพุทธรูป และวิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

682. คุณ ณัฐภพ มะโนใจ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป 50 บาท
2. วิหารทาน 25 บาท
3. ธรรมทาน 25 บาท
4. สังฆทาน 25 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 25 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

683. นาย รามกิตติ์ อินทรมณี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสังฆทาน 1,000 บาท
2. วิหารทาน. 100 บาท
3. ธรรมทาน. 100 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
5. กฐิน. 100 บาท
6. ทำบุญรวมทุกอย่าง. 310 บาท

รวมเป็นเงิน 1,710 บาท

684. คุณ อังศญา แก้วเจริญ และ คณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

685. คุณ สหรัฐ ปริกแสง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

686. คุณ จีรศักดิ์ นมัสการ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

687. ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

688. นายสุรัตน์ เรียนดอน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 200 บาท

689. คุณ จิรัฏฐ์ กาญจน์ลัทธ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

690. พระกิตติเชษฐ์ ถาปันแก้วและคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

691. นายกระจ่าง นันทวี น.ส.พรนิภา ฟ้ารุ่งเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

692. นายวีรพงษ์ แสงสว่าง, นางสุทธิษา แสงสว่าง, ด.ช.นิษฐ์ธนา แสงสว่าง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวาย บาตร "วิระทะโย" ค่ะ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

693. คุณสุทธิษา แสงสว่าง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

694. นายวีรพงษ์ แสงสว่าง, นางสุทธิษา แสงสว่าง, ด.ช.นิษฐ์ธนา แสงสว่าง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

695. ครอบครัวศรีวฤทธิภักดิ์และคุณอุบล ศรีมณีรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทุกอย่าง 100 บาท
2. ทำสังฆทานชุดละ 9 ชุด 900 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

696. นายกระจ่าง นันทวี น.ส.พรนิภา ฟ้ารุ่งเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญหล่อรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาส วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,800 บาท

697. คุณวณิชย์ หลายปนะสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

698. คุณ ธีรณัฏฐ์ ถาวรวัตร์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกบุญกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

699. คุณ สิทธิชัย กำจรกิจไพศาล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 82 บาท

700. คุณ ธนาธิป,จิดาภา,สักสิทธิ์,โชติกา มะไหย์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

701. คุณ ชีวิน เทศสถาน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวันตักบาตรเทโว

รวมเป็นเงิน 100 บาท

702. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า - อาสนะทั้งปวง
11. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 509 บาท

703. คุณ ปิยนุช สถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

704. คุณ ชวดล ธนาศักดานุภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญตักบาตรเทโว
2. ทำบุญทอดกฐิน
3. ค่าน้ำ-ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

705. ร.ต.อ.เชาวลิต-นางกุลธิดา เจิมศรี, นางศรัณยา เสวตราคม

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

706. คุณ ชลิต ตันติกฤตยกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน, ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

707. คุณมณีรัตน์ มหัจฉริยวงศ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

708. คุณ ทัศนีย์ แสนภูวา

ต้องการร่วมบุญ :
วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 250 บาท

709. คุณนภา บุบผาเดช

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป

รวมเป็นเงิน 100 บาท

710. คุณ เม็ง สมทิพย์

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

711. คุณ ปิยนนทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

712. คุณ สิรินทรา มุขเงิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

713. คุณ อุษา เจริญคัมภีร์

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

714. คุณ นริสา ธนทรัพย์สมบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

715. พระมหากิตติเชฏฐิ์.แสงอินทร์(สุเมธโส)

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกๆ อย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

716. คุณ โสภา กล่องแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนื่องวันออกพรรษาและทำบุญตักบาตรเทโวที่วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

717. ดร.อานนท์ ทวีสิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

718. นายสมเดช นางอมราภรณ์ นายอัฐวุฒิ นางสาวชุติมา - สนิทใจ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

719. พระปัณณวรรธ พงศาประเสริฐพร

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

720. คุณ ทิพวรรณ เจริญจิตต์

ต้องการร่วมบุญ :
1. เงินบาตรวิระทะโย 400 บาท
2. เงินทำบุญทอดกฐิน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

721. นางโอน บัวขวัญ

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

722. นางสาวเบญจวรรณ หริตา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกับวัดท่าซุงทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 80 บาท

723. คุณ ปนิดา แฝงสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 40 บาท
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ 14 ตุลาคม 2562 30 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 30 บาท
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 40 บาท
- ทำบายศรี 30 บาท
- โรงครัวของวัด 30 บาท
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ 30 บาท
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน 30 บาท
5. อาคารสมบัติพ่อให้ 40 บาท
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ 40 บาท
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่ 40 บาท
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์) 40 บาท
9. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 40 บาท
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 40 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

724. คุณ วิโรจน์ โพธิ์ชัย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญหล่อพระ 8 องค์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

725. คุณ จักรพันธ์ ชูโชติ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 500 บาท

726. คุณ ตูน มีบำรุง

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อองค์ปฐมปางนิพพานเนื้อเงิน ,ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

727. คุณ ชลัญญา พันธุเพ็ง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 365 บาท

728. คุณ ปฏิวัต สมสะอาด เขตบางเขน กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

729. คุณ มณฑล-ณัทฐา-ปังศญา-ปิ่นปก กรีหิรัญ สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

730. นายสนั่น,นางจินดา,น.ส.ณัฐนันท์ จตุวงษ์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 250 บาท

731. นายกิจโฆษิต ทองจรัส เขตบางกะปิ กทม.
ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร”วิระทะโย”

รวมเป็นเงิน 225 บาท

732. คุณ ชาคริส แก้ววิเศษ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน พระพุทธรูปวิหารทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

733. สถานปฏิบัติธรรม แม่ชียวนใจ เมืองมิวนิค เยอรมนี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญอุปสมบท(หมู่) ปฎิบัติธรรมและธุดงควัตร บวชพราหมณ์ถือกรรมบถ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑๐ ถึง ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๒

รวมเป็นเงิน 650 บาท

734. สถานปฏิบัติธรรม แม่ชียวนใจ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

735. สถานปฏิบัติธรรม แม่ชียวนใจ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญวิหารทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

736.: คุณอรพรรณ สุรอมรรัตน์ อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวร และเทวดารักษาตัว ลาดพร้าว

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทานชุดพร้อมพระพุทธรูป(ตามแบบที่วัดท่าซุงจัด) ชุดละ100บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

737. คุณ จีรศักดิ์ นมัสการ สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

738. คุณ ชเว จินรี Rama2, Bangmod

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ - 25 บาท
สร้างพระพุทธรูป - 25 บาท

รวมเป็นเงิน 50 บาท

739. คุณ tutti manorom Rama2, Bangmod

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ - 140 บาท
สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป - 40 บาท

รวมเป็นเงิน 180 บาท

740. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 10 บาท

741. คุณ ณัฎฐพันธ์ ชำพาลี แก่งเสี้ยน

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญรายการที่ ๑ ถึง ๑๐ เป็นเงิน ๑๐๐ บาท
ถวายสังฆทานชุดละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

742. คุณ ปราณี สัมฤทธิ์ อ.บ้านโพธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างอาคารหลังใหม่และซ่อมแซ่มวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

743. : นายมเหสักข์ นางศศิกาญจน์ น้ำค้าง อาณัตชัย ฐปพรรษ ธนาตุล สนองพันธุ์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบ

ต้องการร่วมบุญ :
งานกฐิน วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ บวชพระ สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 70 บาท

744.: นางสุมณฑา เทียมสำโรง อ.เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

745. คุณ จารุวรรณ กาฬหว้า อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
บุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

746. คุณ เสฎฐวุฒิ ตันวัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทุบรี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายหลวงพ่อ5 พระองค์ (บนไว้)

รวมเป็นเงิน 100 บาท

747. คุณ อรียา พร้อมครอบครัว อังกฤษ

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองรูปเหมือน"อดีตเจ้าอาวาส"วะดท่าซุงวันที่ 19 ตุลาคม 2562 100 บาท
ทำบุญกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562 50 บาท
พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

748. น. ส. นฤมล อริยปิติพันธ์ บางซื่อ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญกฐินวัดจันทาราม วันที่20ตุลาคม2562

รวมเป็นเงิน 150 บาท

749.: คุณวรรณชัย สุรอมรรัตน์ กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

750. คุณ ธนาธิป,จิดาภา,สักสิทธิ์,โชติกา มะไหย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายกฐิน

รวมเป็นเงิน 400 บาท

751. คุณ dumrongchai bangkok

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

752. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า -อาสนะทั้งปวง
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 509 บาท

753. คุณ ฯลฯ อุทิศแด่แม่สุนัข และสรรพสัตว์ทั้งหลาย รัชโยธิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ชำระหนี้สงฆ์
รวม 136.90 บาท

รวมเป็นเงิน 139.90 บาท

754. คุณแม่สุนีย์ และ นาย ธนพล หาญกิติวัธน์ อ.ศรีราชา, จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบวชพระธุคง 220 รูป (แม่สุนีย์ 500 บาท. ธนพล 200 บาท)

รวมเป็นเงิน 700 บาท

755. คุณ ณัฐจิตกานต์ โลกุตรวงศ์ และน้องตุ้ แอนด์เดอะแก้งค์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน+วิหารทาน+ธรรมทาน+สร้างพระ 40 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 31 บาท
บวชพระ 31 บาท
กฐิน 31 บาท
สาธารณะประโยชน์ 31 บาท
เสด็จพระราชกุศล 31 บาท
ใส่บาตรวีระทะโย 31 บาท
ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ร. ๙ 50 บาท
ทำบุญวันตักบาตรเทโว 50 บาท
งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง 29บาท

รวมเป็นเงิน 355 บาท

756. นางสาวแสงก่อ สุนันทรา เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐินวัดท่าซุง วันที่ 20 ต.ค. 62

รวมเป็นเงิน 8,000 บาท

757. นางสาวอรรฌญาพร พึ่งแสง ศรีราชา ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

758. คุณ สามารถ ประจวบสุข และครบอครัว, ลัพธวรรณ อินทศร และครอบครัว อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

759. นายวิรัช คงดำแลครอบครัว ต.บางม่วง

ต้องการร่วมบุญ :
-ทำบุญทอดกฐิน 50บาท
-ชำระหนี้สงฆ์50บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

760. คุณ วณิชย์ หลายปนะสิทธิ์ แปดริ้ว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

761.: นาย คริสเตียน ตุหรัน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
เงินทำบุญจากการใส่บาตร "วิระทะโย" ถวายเพื่อเป็น สังฆทาน วิหารทาน และธรรมทาน ให้กับทางวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 789 บาท

762. คุณชาตรี งามฉ่องสกุล และครอบครัว จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 74 บาท

รวมเป็นเงิน 74 บาท

763. นายปรีชา ชุ่มแจ่ม กรุงเทพ ฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ รายการที่ 3-10

รวมเป็นเงิน 600 บาท

764. นายสิรวัทณ์ สวัสดิ์แวงควง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง
สร้างพระพุทธรูป
วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 600 บาท

765. นส.พลอยไพลิน สวาสิทธิเชย กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

766. นายธนพล สมวงศ์ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
-ร่วมบุญทอดกฐิน ปี๒๕๖๒ กับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

767. คุณ ออมทรัพย์ เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน 100.-
ร่วมบุญทุกอย่าง 100.-

รวมเป็นเงิน 200 บาท

768. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 5 บาท

769. คุณ กชพร ,กนกนุช,พาขวัญ,กนิษฐา ศรีสุกใส กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 41 บาท

770. นายปรีดี นางจินดาภา ด.ช.อลัน ด.ช.อคิน อังศุวัฒนากุล เขตประเวศ กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
1 เททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง
2 ทำบุญยอดกฐินวัดท่าซุง ประจำปี2562
3 สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป
4 ซ่อมศาลา 25 ไร่
5 พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
6 ค่าน้ำ ค่าไฟของวัด

รวมเป็นเงิน 500 บาท

771. นายประดิษฐ์ เย็นเพชร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

772. คุณ sbeney9898

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป 100 สังฆทาน 100

รวมเป็นเงิน 200 บาท

773. คณะลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน, กลุ่มบารมี๓๐ทัศฯลฯ รัชโยธิน

ต้องการร่วมบุญ :
รายการที่
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
และชำระหนี้สงฆ์
รวม91.56บาท

รวมเป็นเงิน 91.56 บาท

774. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 10 บาท

775. คุณ ทศพล งามจิร์พร้อมครอบครัวญาติพี่น้อง อ.เมือง จ.พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
-ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

776. คุณ tvkrkim

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบูญเป็นสังฆทาน อาหารกลางวัน ซ่อมแซมวัด ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 500.07 บาท

777. คุณ วุฒิชัย ไชยมงคล จ.น่าน

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส วัดท่าซุง วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

รวมเป็นเงิน 800 บาท

778. คุณ กัมปนาท ชัชราภรณ์ เเละครอบครัว เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

รวมเป็นเงิน 100 บาท

779. คุณ ประวิทย์, อุทัยวรรณ, พิมพกานต์ และฐิติพร อมรโภคกุล อำเภอเมือง ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา และงานทำบุญคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
2. ทำบุญวันตักบาตรเทโว วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
5. อาคารสมบัติพ่อให้
6. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
7. ซ่อมศาลา 25 ไร่
8. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

780. คุณ สุวัฒน์ พรวัฒนากูร ตลาดพลู กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 165 บาท

781. หจก.ทุ่งนุ้ยศิลาทอง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

ต้องการร่วมบุญ :
4. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

782. คุณ ปราโมทย์ อาภัสรธาดา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

รวมเป็นเงิน 100 บาท

783. นายพรศิลป์ แก้ววิจิตร อ.เมือง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

รวมเป็นเงิน 500 บาท

784. นางสาวสุวิดา สุจนิล : เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

785. นส.สุลีรัตน์ สงวนเจียม นายจักรกฤษณ์ เอียงเจริญ อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญกฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

786. คุณ เจษฎายุทธ สัจพงค์พิสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "อดีตเจ้าอาวาส" วัดท่าซุง วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
2. ทำบุญทอดกฐิน วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
- ทำบายศรี
- โรงครัวของวัด
- ถวายภัตตาหารพระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
3. อาคารสมบัติพ่อให้
4. บูรณะหน้าตึกริมน้ำ
5. ซ่อมศาลา 25 ไร่
6. สร้างมณฑปพร้อมฉัตร หลวงพ่อพระมหากัสสป (ให้ทันงานธุดงค์)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

787. คุณชัยพร ไชยรบ พร้อมครอบครัว อ.วังสะพุง จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

788. คุณ สมเกียรติ สุดไทย อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

789. คุณ วรเมธ พงศาวรี และคุณพ่อวิเชียร พงศาวรี อ.เมือง จ.ตราด

ต้องการร่วมบุญ :
+กฐิน (200 บาท)
+พระพุทธรูปสังฆทานธรรมทานวิหารทาน (100 บาท)
+ ทำบุญทุกอย่าง (100 บาท)

รวมเป็นเงิน 400 บาท

790. คุณ Punvipa chanpen ห้วยขวาง กทม

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปหล่อหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

791. คุณ ชาคริส แก้ววิเศษ

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 10 บาท

792. นาง ชญาณ์ฐิภา,ด.ญ. นันท์นิชา,ด.ญ.ศิริโสภา,มานะ แพร่เมตตาและบิดามาดาบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ เขตบางแค กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน วัดท่าซุง 100 บาท


รวมเป็นเงิน 100 บาท

793. คุณแม่ติณณา องค์วิศิษฐ์ และลูกหลาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมเป็นเงิน 500 บาท

794. คุณ ธนภูมิ มั่นเจริญโชติ และตรอบครัว กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐินวัดท่าซุง 20 ต.ค. 62

รวมเป็นเงิน 300 บาทหมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญสามารถตรวจสอบรายชื่อตามรายการที่แจ้งนี้ได้ หากปรากฏว่าเจ้าภาพรายใดข้อมูลที่ลงไปแล้วไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมาทาง "ผู้จัดทำ" ด้วย

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"◄ll กลับสู่สารบัญ