คลิป/กำหนดการ...พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและพิธีมอบหมวกผ้าพันคอ 28 ม.ค.63
webmaster - 25/1/20 at 14:41

คลิปวิดีโอ..พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น
ณ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดจันทาราม(ท่าซุง) จังหวัดอุทัยธานี
(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)


วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓…พิธีมอบหมวกฟ้าและผ้าพันคอเหลืองพระราชทาน
…พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือ
พิธีมอบหมวกฟ้าและผ้าพันคอเหลืองพระราชทาน
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือ
◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 28/1/20 at 20:01

กำหนดการ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น
ณ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดจันทาราม(ท่าซุง) จังหวัดอุทัยธานีเวลา ๑๕.๓๐ น. -ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา พร้อมกัน ณ.บริเวณพิธี
………..……….-พระสงฆ์นั่งประจำอาสน์สงฆ์
เวลา ๑๖.๐๐ น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
………….……-ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
.........................-ประธานในพิธีเปิดกรวย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์
.........................-เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
.........................-ประธานสงฆ์ให้ศีล
.........................-เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
.........................-พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้ว
.........................-เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
.........................-ประธานสงฆ์กล่าวโมทนา
.........................-ประธานในพิธีกรวดน้ำ/ให้พร
.........................-ประธานในพิธีกราบลาพระรัตนตรัย และประธานสงฆ์
.........................-ประธานในพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์
........................- เสร็จพิธีศอญ.จอส.พระราชทานมอบหมายให้ ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค ๓
ดำเนินการพิธีมอบหมวกฟ้าและผ้าพันคอเหลืองพระราชทานคณะครู นักเรียน
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา และประชาชนจิตอาสา
ณ พระมหาวิหาร ๑๐๐ ปี พระราชพรหมยาน (ศาลา ๑๒ ไร่) วัดจันทาราม (ท่าซุง)
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
จำนวน ๕๒๔ รายวันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๐.๐๐ น. - ลงทะเบียน ผู้เข้ารับสิ่งของพระราชทานฯ
เวลา ๑๒.๐๐ น. - ซักซ้อมเจ้าหน้าที่อัญเชิญหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
.........................- เชิญประธานเปิดกรวย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
.........................- ประธานรับมอบสิ่งของพระราชทานต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และมอบสิ่งของ พระราชทานให้กับประชาชนผู้ลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน
........................- ประธานพิธี และผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
........................- แนะนำข้อปฏิบัติจิตอาสาพระราชทาน โดยวิทยากร นายนุภาษ สันตยานนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
........................- การให้ความรู้เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พร้อมสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) โดยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี
........................- เสร็จพิธี

◄ll กลับสู่สารบัญ