รายชื่อ...เจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง ตั้งแต่ วันที่ 1- 15 ธันวาคม 2563
webmaster - 15/12/20 at 12:45

รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง
ตั้งแต่ วันที่ 1- 15 ธันวาคม 25631 . คุณกฤตภาส หนูดาษ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 35 บาท

2 .คุณนริศราและสามี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 20 บาท
2.ใส่บาตรวิระทะโย 15 บาท
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 5 บาท
4.บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 5 บาท
5.ทำบุญรวมทุกอย่าง 5 บาท
6.ชำระหนี้สงฆ์ 3 บาท
7.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 3 บาท
8.พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน 5 บาท

รวมเป็นเงิน 61 บาท

3. คุณพยุ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

4 . คุณอภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

5 . ครอบครัว ด.ญ.ภัทรพร เดี่ยววานิช

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

6.ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน = 5 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง = 5 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า = 5 บาท

รวมเป็นเงิน 15 บาท

7 . คุณกนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

8. คุณณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน50บาท
ที่ดิน50บาท
พระพุทธรูป50บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

9 . คุณวันวิสาข์ สกลภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน (ภัตตาหาร ค่าน้ำค่าไฟ) ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 120 บาท

10 .พระครูปลัคกิตติคุณ มหาลาโภ คิดเฉพาะ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

11 . คุณคฑาวุฒิ ลิ้มรักษา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 4 บาท

12 . คุณจอมขวัญ โคกวิทยา

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกบุญของวัด

รวมเป็นเงิน 100 บาท

13 .ดร.อานนท์ ทวีสิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

14 .นายอธิวัฒน์​ วงษ์​ศรี​

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจก​พระ​พุทธ​เจ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

15 . คุณอารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 50 บาท
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

16 . คุณพรพิมล สุคันธวณิช

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

17 . คุณเชาวลิต ศรีสันติธรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน 100 บาท
2.ทำบุญทุกอย่าง 100 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 300 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

18 .RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

19 .คณะจาคานุสติ

ต้องการร่วมบุญ :
คณะ จาคานุสสติ ทำบุญ 200 บาท วันที่ 1 ธันวาคม 2563
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน พิมพ์หนังสือ;ชำระหนี้สงฆ์ บูรณะวิหาร 100 ม.ซื้อที่ดิน;ปลูกป่า ต้มไม้;ทำบุญต่ออายุ;พระอาพาธ;ปราสาททองคำ;ปิดทองพระ;บวชพระเณร;ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม;อาหารพระ;สร้างพระ;ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า;สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมาร ภัจจ์;บูรณะศาลา 4 ไร่;บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน ;บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง ;บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร;บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน;บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ;บูรณะศาลา 25 ไร่;พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน;ค่าภัตตาหารเพล;อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

20 .นางสาว รวิสรา ศรีสำนอง นายทศพร ศรีวิศาลภพ ด.ช. ภามภากร ศรีวิศาลภพ นาง รสกร ฉินนานนท์ นางสาว เสริมสุข ศรีสำนอง และครอบครัวศรีสำนอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

21 . คุณอภิชาติ_ลักขณา วีระพาณิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย 300
และร่วมบุญอื่นๆ 200

รวมเป็นเงิน 500 บาท

22 . คุณมนู วงค์จักร พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

23 . คุณสุพรรัตน์ คนสูง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 40บาท ชำระหนี้สงฆ์ 40บาท
ค่าน้ำค่าไฟ 40บาท ภัตราหารเพล 40บาท
บูรณหลังคาวิหารแก้ว 40บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

24 . Samad Sutthitham

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 209 บาท

25 . นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

26 .นาย เฉลิมพล. อิ่มอ่อง. และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกๆอย่างกับ วัดท่าซุง 20 บาท
2.ใส่บาตร"วิระทะโย" 20 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน 60 บาท

27 . คุณ อุไรวรรณ มณีสุขเกษม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 150 บาท

28 .นายสุทัศน์ นาใจ น.ส.นนทพร ชายใหม่ ด.ญ.ณัฐภัสสร นาใจ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

29 .นายสุพล วงละคร

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

30 . คุณอุรุชา-วันวิสา-ปรมะ-ปฐวี มหาดำรงค์กุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 100 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 100 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 100 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 100 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 100 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 100 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 100 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 100 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
13. กองทุนธรรมทาน (บัญชี 6190501877) 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,300 บาท

31. คุณนิรมล และ วีรวัฒน์ สุนทรพัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

32 .นาย บุญโชค นาทองหล่อ

ต้องการร่วมบุญ :
100บาท สร้างพระพุทธรูป วิหารทานธรรมทาน สังฆทาน
100บาท ชำระหนี้สงฆ์ ประจำเดือน พ ย 63

รวมเป็นเงิน 200 บาท

33 นาย วัฒนชัย ศรีสุข และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

34 .นายปลายทัศน์ วิสุทธิธรรมและครอบครัว.

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน.

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

35 . คุณอิสริยา วัชรวางกูร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 60 บาท

36 .นส.พนิดา วรรธนะตันติและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 40 บาท

37 . คุณกุลลดา ติระศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 350 บาท

38 .นายฤทธิเดช ผุยมูลตรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

39 . คุณปรัชญา ทิตอร่าม และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

40 . คุณกิตติภณ วณิชชาภรกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างที่วัดกำลังดำเนินงานอยู่

รวมเป็นเงิน 100 บาท

41 . คุณพลอยภูรี และท่านพีรพัตร

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 40.01 บาท

42 . คุณยลรดี เหล่ารวมทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

43 . คุณศศิประภา เชื้อผึ้ง

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัญเจกพระพุทธเจ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

44 . คุณกรรชัย รัศมี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

45 .นายชาติ เป็นยินดี น.ส.ปานิสรา ยะพลหา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

46 . คุณปริพงศ์ โกศินานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

47 . คุณพัทธยา ยะวงศ์, Mr. Graham Maxwell Lindsay

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพระพุทธเจ้า = 500 บาท
2. ร่วมบุญบูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร = 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

48 . คุณกิตติพงษ์ ตันประวัติ

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 30 บาท

49 .คุณบรรทด จอมสวรรค์ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

50 .น.ส.กาญจน์สุพัฒณ์ อุดมศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า = 100 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ = 100 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ = 100 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน = 100 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง = 100 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร = 100 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน = 100 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ = 100 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ = 100 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน = 100 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง = 100 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า = 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

51 . คุณอุไร รุ่งรัตน์จินดาหาญ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

52 . คุณนันท์นภัส ล้อถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

53 . คุณชัยวัฒน์ แซ่ตัน

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

54 .ด.ญ.อรพรรณ ล้อถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

55 . คุณค้าเกียว แซ่ตั้ง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

56 . คุณจิตติมา ฉ่ำเฉลิม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13.สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

57 . คุณปวริศา วณิชชากุลจิต และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน สร้างพระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

58 .นายภักดิ์ดี แซ่ฉั่ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญบวชพระ 2.สร้างพระพุทธรูป 3.วิหารทาน 4.ธรรมทาน 5.สังฆทาน 6.ชำระหนี้สงฆ์ 7.ทำบุญทุกอย่างกับทางวัด

รวมเป็นเงิน 200 บาท

59. คุณปาริโมก เกิดจันทึก

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

60 .นางสาวณัฐชยา ชาชุมพร

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 99 บาท

61 . คุณชุตินันท์ บุญฉ่ำ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหาแด่พระภิกษุวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

62. คุณณัฐกิตติ์ จิรานุกูลพิพัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

63 .นายอิทธิพล พรมโพทิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

64 .ครอบครัว ละออง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชะระหนี้สงฆ์ 100 บาท
2.ทำบุญรายการต่อไปนี้ 300 บาท
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 400 บาท

65 . คุณณัฐพร สุภาวรธรรม ,ชโลทร คิดหาทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 600 บาท

66 .นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 5 บาท
2.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 5 บาท
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 5 บาท
4.สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 5 บาท
5.บูรณะศาลา 4 ไร่ 5 บาท
6.บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 5 บาท

รวมเป็นเงิน 30 บาท

67 . คุณ วรวิทย์ สวนจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

68 . คุณธนดล เลี้ยงหล่ำ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 30 บาท

69 .นาย สันติ วชิรโสวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างกับทางวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 99 บาท

70 .พระไพโรจน์ ทองมีสี (สุธมฺโม)

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

71 .นายพรเทพ ทับทิม และครอบครัว นางสาวเพ็ญนภา แย้มผิว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 10 บาท

72 . คุณศิริกานดา เกษรมาลี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 20
ธรรมทาน 20
วิหารทาน 20
สร้างพระ 20
บวชพระ 20

รวมเป็นเงิน 100 บาท

73 .พระอกนิฎฐ อิทธิสุโภ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างเจดีย์พุฒตาลสมเด็จองค์ปฐม100บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

74 . คุณภูทิตร์-ชนัฐตา เอี่ยมเมธา

ต้องการร่วมบุญ :
บาตรวิริทะโย 30 รายการที่ 1-12 รวม 70 บาท
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

75 . คุณธรรมนูญ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป จำนวน 20 บาท
วิหารทาน จำนวน 20 บาท
ธรรมทาน จำนวน 20 บาท
สังฆทาน จำนวน 20 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 20 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

76 . คุณเกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 30 บาท

77 . คุณณัฐวิสิษฐ และครอบครัวจงใจรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

78 . คุณสันญลักษ์ คุณะดิลก

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

79 . คุณจุฑารัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 168 บาท

80 . คุณอรรถพล แล่ะครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

81 . คุณธนวัฒน์ ดีกัง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง41บาท

รวมเป็นเงิน 41 บาท

82 . คุณวิวัฒน์-สุปราณี แก้วประภัสสร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
4. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
5. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
6. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

83 . คุณสภา กล่องแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำข้อ1-12

รวมเป็นเงิน 300 บาท

84 . คุณมุทิตา สีชินและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 109 บาท

85 .นางสาวชมกนก ภัทร,นางวดี ภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญเงินบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 55 บาท

86 . คุณธีระพงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

87 . คุณปาริชาต สุนทรนนท์ และครอบครัว/วัลภา จันสีนาก/กนกวรรณ -ปานิสรา สุรภักดี/ลา จงจิต

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13.ใส่บาตรวิระทะโย 170

รวมเป็นเงิน 270 บาท

88 .ร.ต.อ.ไชยวัฒน์ บรรเรียนกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
เงินในบาตรวิระทะโย จำนวน 300 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

89 .นาย ชัยยพล อานุภาเวนะวัฒน์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
3. บูรณะศาลา 4 ไร่

รวมเป็นเงิน 136 บาท

90 .นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ 300 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

91 . คุณประภาวัลย์ ธนภูริกาญจน์

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
สร้างพระ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์
ค่าไฟ-ค่าน้ำ ถวายภัตตาหารและผ้าไตรจีวรพระสงฆ์
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

92. คุณไชยอำนวย ธนภูมิธัญดิศ

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
สร้างพระ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์
ค่าไฟ-ค่าน้ำ ถวายภัตตาหารและผ้าไตรจีวรพระสงฆ์
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

93 . คุณรวิชญ์พงศ์ ธนภูมิธัญดิศ

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
สร้างพระ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์
ค่าไฟ-ค่าน้ำ ถวายภัตตาหารและผ้าไตรจีวรพระสงฆ์
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

94 . คุณณัฏฐกาญต์ ธนภูมิธัญดิศ

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
สร้างพระ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์
ค่าไฟ-ค่าน้ำ ถวายภัตตาหารและผ้าไตรจีวรพระสงฆ์
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

95 . คุณจามิพัทศ์ ธนภูมิธัญดิศ (เยจุน)

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
สร้างพระ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์
ค่าไฟ-ค่าน้ำ ถวายภัตตาหารและผ้าไตรจีวรพระสงฆ์
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

96 . คุณรภัญญู ธนภูมิธัญดิศ (ยองเจ)

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
สร้างพระ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์
ค่าไฟ-ค่าน้ำ ถวายภัตตาหารและผ้าไตรจีวรพระสงฆ์
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

97 . คุณอรศรี เหมือนทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

98 .พระธนพล กิตติสัมปันโน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า ;
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท
99 . คุณ ผู่ยี่เต้ง

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
สร้างพระ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์
ค่าไฟ-ค่าน้ำ ถวายภัตตาหารและผ้าไตรจีวรพระสงฆ์
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

100 . คุณลิ่มเพ่งยี่

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
สร้างพระ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์
ค่าไฟ-ค่าน้ำ ถวายภัตตาหารและผ้าไตรจีวรพระสงฆ์
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

101 . คุณเตียว แซ่ลิ้ม

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
สร้างพระ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์
ค่าไฟ-ค่าน้ำ ถวายภัตตาหารและผ้าไตรจีวรพระสงฆ์
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

102 . คุณเพียว แซ่ก่วย

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
สร้างพระ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์
ค่าไฟ-ค่าน้ำ ถวายภัตตาหารและผ้าไตรจีวรพระสงฆ์
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

103 .นางวันวิสา พงษ์ศิริและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
ใส่บาตรวิระทะโย 55 บาท

รวมเป็นเงิน 155 บาท

104 .นางสาวชาคริส แก้ววิเศษ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน และพระพุทธรูป ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 และแิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า

รวมเป็นเงิน 250 บาท

105 .นางธันย์ชนก สัญญะเขตต์ น.ส.เกวลิน ทองช่วย นายเมธัส ทองช่วย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง 300 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

106 .นางธันย์ชนก สัญญะเขตต์

ต้องการร่วมบุญ :
เงินจากการใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 500 บาท

107 . คุณสันติ แก้วน้อย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 10 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 10 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 10 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 10 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 10 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 10 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 10 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 10 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 10 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 10 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 10 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

108 . คุณนายนิกร จรูญพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 2000 บาท
ทำบุญทุกอย่าง 300 บาท

รวมเป็นเงิน 2,300 บาท

109 . คุณรัฐกฤษฎิ์ ธนสกุลเศรษฐ์

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน 300 บาท

110 .ร.ต.ชัยณรงค์ แก้วหย่อง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

111 . คุณกฤษณา แสงสว่างค์

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 522 บาท

112 . คุณทิวา วันศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

113 .คุณครูนายทีปพัฒน์ พรหมวงศ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. บาตรวิระทะโย
14. สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 680 บาท

114 .lovemeena.lek

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

115 .นายอรรถกร ล้อมในเมือง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง ชำระหนี้สงฆ์ ,วิหารทาน,ธรรมทาน,สังฆทาน,สร้างพระพุทธรูป ใส่บาตร วิระทะโย ฯลฯ และอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

116 .นายพีระชัย สมดี และครอบครัวบุญธนศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 500 บาท
2. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 500 บาท
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 200 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,700 บาท

117 .vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

118 . คุณบุษบง หลิมรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานและชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

119 . คุณสมนันทน์ ศรีเมือง

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าอาหารพระ 320
ค่าอาหารพระ 540

รวมเป็นเงิน 860 บาท

120 . คุณวรลักษณ์ ภูผา

ต้องการร่วมบุญ :
เงินบาตรวิระทะโย 600 บาท
ร่วมบุญทุกอย่าง 600 บาท

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

121 .นายพิเชษฐ์ ใจประสงค์

ต้องการร่วมบุญ :
นายพิเชษฐ์ ใจประสงค์ ได้โอนเงินร่วมทำบุญกับทางวัดท่าซุง ตามรายการดังนี้
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า จำนวน 100 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ จำนวน 100 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ จำนวน 100 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน จำนวน 100 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง จำนวน 100 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร จำนวน 100 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน จำนวน 100 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ จำนวน 100 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ จำนวน 100 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน จำนวน 100 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง จำนวน 100 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า จำนวน 100 บาท
13. เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" จำนวน 540 บาท

แม่ทองใบ ใจประสงค์ ได้โอนเงินร่วมทำบุญกับทางวัดท่าซุง ตามรายการดังนี้
1. เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" จำนวน 372 บาท

รวมเป็นเงิน 2,112 บาท

122 . คุณปัณณวิชญ์ ฐิติวิเชียรชาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

123 . คุณกนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

124 .น.ส.สมจิตร โพธิ์เงิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างสมเด็จองค์ปฐม 100 บาท
2.ถวายอาหารพระ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

125 .พระธนพล กิตติสัมปันโน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน ;
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง ;
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

126 .Samad Sutthitham

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 209 บาท

127 . คุณวิสิทธิ์ ดอกไม้

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 11 บาท

128 .คณะจาคานุสติ

ต้องการร่วมบุญ :
คณะ จาคานุสสติ ทำบุญ 200 บาท;วันที่ 2 ธันวาคม 2563
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน;พิมพ์หนังสือ;ชำระหนี้สงฆ์;บูรณะวิหาร 100 ม.;ซื้อที่ดิน;ปลูกป่า ต้มไม้;ทำบุญต่ออายุ;พระอาพาธ;ปราสาททองคำ;ปิดทองพระ;บวชพระเณร;ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม;อาหารพระ;สร้างพระ;ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า;สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมาร ภัจจ์;บูรณะศาลา 4 ไร่;บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน ;บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง ;บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร;บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน;บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ;บูรณะศาลา 25 ไร่;พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน;ค่าภัตตาหารเพล;อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

129. : นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 20 บาท

130.นายพรเทพ ทับทิม และครอบครัว นางสาวเพ็ญนภา แย้มผิว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 10 บาท

131 .RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

132 .นายนนทเดช พงษ์พันธุ์เลิศ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานชุดใหญ่

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

133 . คุณวะยุลักษ์ วรดีและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

134 .นางฐาปานีย์ จรัสระซิวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

135 . คุณนพพล ชมบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 29 บาท

136 .นาย ชนสิทธิ์์ สิริธนันต์ชัย

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

137 .นางฐาปานีย์ จรัสระซิวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

138 .: นางฉัตก์กัญญา สิริธนันต์ชัย

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

139.ดร. ศุภวรรณ จุนวิเชียร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

140 . คุณอัตชภล วิบูลย์ศิลป์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับทางวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

141 . คุณพลอยภูรี และท่านพีรพัตร

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 40.02 บาท

142 .นายนพพล สีหราช , น.ส.นันทัชพร ศรีชาทุม , ด.ญ.พรธิตา สีหราช , ด.ช.เสริมทรัพย์ สีหราช

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตร "วิระทะโย"
2.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
3. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
4. บูรณะศาลา 4 ไร่
5. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
6. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
7. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
8. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
9. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
10. บูรณะศาลา 25 ไร่
11. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
13. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 63 บาท

143 . คุณเจนจุรีย์ จันทะบูลย์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

144 . คุณ นวพล พลวัฒน์สิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย 31 บาท
วิหารทานธรรมทาน 31 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 31บาท
สังฆทาน 31 บาท

รวมเป็นเงิน 124 บาท

145 . คุณ อนนทวัชร์ วิริยกิจจา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

146 . คุณทศพร พลบุตร

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

147. คุณจุฑาภรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 10 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 10 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 10 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 10 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 10 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 10 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 10 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 10 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 10 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 10 บาท
11. ทำบุญวิระทะโย 150 บาท

รวมเป็นเงิน 25 บาท

148 .ด.ญ.จริยาวดี วาทิน

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร จำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

149 .คุณพ่อเฉลยศักดิ์์ คุณแม่สีนวลและ น.ส.ปาริโมก เกิดจันทึก

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 30 บาท

150 .TIWARAT PANYAKONG

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร "วิระทะโย"
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

151 .CHULAI, CHULEE and CHULA MEKSAVANH

ต้องการร่วมบุญ :
1- CHULEE MEKSAVANH ถวายสังฆทานชุดใหญ่ 1 ชุด
2- ใส่บาตรวิระทะโย = 1,500 บาท
3- เงินที่เหลือ CHULAI, CHULEE and CHULA MEKSAVANH ขอร่วมบุญทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 4,520 บาท

152 . คุณวันเฉลิม คงเกต

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/12/20 at 12:48

153.นายจตุรงค์ สมคำดี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญพระพุทธรูป สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

154 . คุณเอกรินทร์ กลิ่นนุช

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 400 บาท

155 .นางนาจรี-นายนิรันดร์ รามศิริ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

156 .นายรุ่งเรือง สารวิจิตร นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 100 บาท
2.ทำบุญวิหารทาน สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน ค่าน้ำไฟ ภัตตาหาร ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ และร่วมบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

157 .น.ส.สุมาลี ถือศืลป์ นางพอม ถือศิลป์ นายนิรันดร์ชัย ถือศิลป์และนางสาวพรพรรณินทร์ ทองถ่วงและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

158 . คุณชัญญา ไชยานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า = 10 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ = 10 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ = 10 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน = 10 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง = 10 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร = 10 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน = 10 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ = 10 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ = 10 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน = 10 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง = 10 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า = 10 บาท
13. ชำระหนี้สงฆ์ = 10 บาท

รวมเป็นเงิน 130 บาท

159 .นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 5 บาท
2.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 5 บาท
3.บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 5 บาท
4.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 5 บาท
5.ชำระหนี้สงฆ์ 5 บาท
6.บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 5 บาท

รวมเป็นเงิน 30 บาท

160 . คุณวิรัตน์ บุญญาอธิมาตร และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทุกข้อค่ะ 1-12

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

161 . คุณยุทธดนัย สิงหนาท

ต้องการร่วมบุญ :
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 150 บาท

162 . ตลาดสดกะทู้ ใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานชุดใหญ่ 1 ชุด

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

163 . คุณอัจฉราหาญกิติวัน์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน2000

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

164 .คุณแม่อัมพร ไพโรจน์สันติกุล คุณแม่ปรานอม เหล่ากาวี นางกชกร ติยวลีย์ นายธนกฤต อ่องประกฤชฏฺิ์ และนายสุรินทร์ คล่องคำนวณการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

165 .นางอารีรักษ์ จิ๋วแย้ม ทวีชัย นาคทับทิมและลูกๆ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระ บวชพระ ถวายภัตตาหารพระเถระ ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ โรงครัววัด โรงทาน บายสี ซ่อมวิหารแก้ว ซ่อมศาลา 12 ไร่ ซ่อมป้าย ซ่อมห้องน้ำ ห้องส้วม น้ำ ไฟ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

166 . คุณพรรณอร จันทร์สุขสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

167 .นายวิริทธิ์พล วิรวริทธิ์ธร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 130 บาท

168 . PANPRASIT

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า จำนวน 10 บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง จำนวน 50 บาท
สร้างมณฑปท่านปู่หมอโกมารภัจจ์ จำนวน 10 บาท

รวมเป็นเงิน 70 บาท

169 .น.ส.จันทิมา หินซุย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 109 บาท

170 . คุณ อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 50 บาท

171 . คุณตริณปรัชญ์ วังอภิสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1)รายการ 1-11 = 22 บาท 2)บาตรวิระทะโย = 178 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

172 .นางสาวรจนา เมฆภูวดล , นายซางกี่ แซ่หวุ่น, นางรุ่ง แซ่หู่ , Mr.Kulachart Wacharasuporn.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญรวมทุกอย่าง , ร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศล , ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ , ทำบุญเลี้ยงพระ , ถวายน้ำพระสงฆ์ , ถวายของใช้พระสงฆ์ , ค่าน้ำ ค่าไฟ , พิมพ์หนังสือธรรมะ , ทำบุญธรรมทาน , ทำบุญวิหารทาน , ทำบุญสังฆทาน , ร่วมสร้างพระพุทธรูป , ซ่อมแซมพระพุทธรูป , ซ่อมแซมรูปปั้น รูปหล่อและอนุสาวรีย์ภายในวัด , ซ่อมแซมโบสถ์ วิหาร ศาลา หลังคา รั้ว รอบวัด , ซื้อที่ดินถวายวัด , ทำบุญร่วมปิดทองพระ , ทำบุญร่วมหล่อพระ , ทำบุญหล่อฐานพระพุทธรูป , ทำบุญเลี้ยงแขกมาร่วมงานบุญของวัด , ทำบุญสร้างที่จอดรถของวัด , ทำบุญซ่อมแซมยานพาหนะของวัด , ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา , ทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ , ทำบุญร่วมซื้อดอกไม้ เทียน ธูป ถวายพระ , ทำบุญซื้อหลอดไฟฟ้า , ทำบุญสร้างศาลาปฎิบัติธรรม , ทำบุญสร้างโรงเรียน ,ทำบุญสร้างห้องน้ำถวายวัด ....

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

173 . คุณวัฒนา ญาณปัญญา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

174 . คุณอภิพล โกศลศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 120 บาท

175 . คุณกฤษณา เมขสิทธิ์ สิทธิกร นามสกุลเพชรแท้

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูปวิหารทานธรรมทาน สังฆทานชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำค่าไฟ ค่าอาหารเช้าสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

176 .นายสมเดช นางอมราภรณ์ นายอัฐวุฒิ นางสาวชุติมา - สนิทใจ และ ครอบครัว มยุรี เพ็ชรทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

177.นายนิติพล เทพกาล

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะศาลา 4 ไร่ 10 บาท
2.พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน 10 บาท
3.ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 10 บาท

รวมเป็นเงิน 30 บาท

178 .นาย ชัยวุฒิ ช่างหล่อ

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 20 บาท

179 .นายสมชาย บุญเนียม

ต้องการร่วมบุญ :
1.) ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
2.) สมทบในกองทุนซื้อภัตตาหารถวายพระ 100 บาท
3.) ทำบุญทุกอย่างที่ทางวัดกำลังดำเนินงานมีอยู่ในขณะนี้ 300 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

180 . คุณเนาวรัตน์ แหลมสัก และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกรายการบุญ

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

181. คุณชนวิท เสนาะน้อย

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 บาท
บูรณะหลังคาวิหารแก้วร้อยเมตร 100 บาท
ค่าน้ำค่าไฟ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

182 .vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

183 . คุณนริศรา ม่วงงาม

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

184 .นายชัยยะ ตันตระรุ่งโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13.ตักบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 300 บาท

185 .น.พ.สมศักดิ์ หิรัญวรวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1000 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1000 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 500 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 500 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 500 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 500 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 500 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 500 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 500 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 500 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 500 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 500 บาท

รวมเป็นเงิน 7,000 บาท

186.ด.ญ.นภัสนันท์ - ด.ช.นรายุ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระเจ้าปัจเจกพุทธเจ้า = 1 บ.
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ = 1 บ.
บูรณะศาลา 4 ไร่ = 1 บ.
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน = 1 บ.
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง = 1 บ.
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร = 1 บ.
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน = 1 บ.
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ =1บ.
บูรณะศาลา 25 ไร่ = 1 บ.
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน=1บ.
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง=1บ.
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า=1บ.
ชำระหนี้สงฆ์=1บ.

รวมเป็นเงิน 26 บาท

187 .น.ส.ศรีสุดา ทิพนนท์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

188 . คุณต้อง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า,ชำระหนีสงฆ์,ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 150 บาท

189 .นายอิทธิพล พรมโพทิน

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

190 . คุณเทียนชัย ,นวลผกา , ธารรธรรม นันทะศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 306 บาท

191 . คุณอิง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน
สร้างพระ
วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

192 . นายดาวรุ่ง นางประกายแก้ว ดญ.สุภานัน ดช.วุทธิภัทร อินนคร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
2.ถวายสังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

193 . คุณกนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

194 .: Samad Sutthitham

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 209 บาท

195 .พระธนพล กิตติสัมปันโน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ ;
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ ;
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน ;
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง ;
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

196. คุณธนาธิป,จิดาภา,สักสิทธิ์,โชติกา มะไหย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

197 .คณะจาคานุสติ

ต้องการร่วมบุญ :
คณะ จาคานุสสติ ทำบุญ 200 บาท วันที่ 3 ธันวาคม 2563
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน พิมพ์หนังสือ;ชำระหนี้สงฆ์ บูรณะวิหาร 100 ม.ซื้อที่ดิน;ปลูกป่า ต้มไม้;ทำบุญต่ออายุ;พระอาพาธ;ปราสาททองคำ;ปิดทองพระ;บวชพระเณร;ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม;อาหารพระ;สร้างพระ;ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า;สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมาร ภัจจ์;บูรณะศาลา 4 ไร่;บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน ;บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง ;บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร;บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน;บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ;บูรณะศาลา 25 ไร่;พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน;ค่าภัตตาหารเพล;อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

198.นายพรเทพ ทับทิม และครอบครัว นางสาวเพ็ญนภา แย้มผิว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 10 บาท

199 .RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

200 . คุณกิตติคุณ บุญทั่ง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 9 บาท

201 . คุณดารา พรหมเมือง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 9 บาท

202 . คุณธรรมศักดิ์ ชัยสุรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
10. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

203 .คุณเบญ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

204 . คุณ ชัยณรงค์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญประจำเดือนทุกรายการ,ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

205 . คุณณัฐิวุฒิ พันธะไหล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า = 50 THB
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ = 50 THB
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ = 50 THB
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน = 50 THB
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง = 50 THB
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร = 50 THB
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน = 50 THB
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ = 50 THB
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ = 50 THB
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน = 50 THB
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง = 25 THB
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า = 25 THB

รวมเป็นเงิน 550 บาท

206 . คุณพลอยภูรี และท่านพีรพัตร

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 40.03 บาท

207. คุณประยุทธเพชร บรรเจิดกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

208 .นายยงยุทธ์ สุวรรณมณี, นางสาวลัดดาวัลย์ จันทร์ดี

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 600บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

209 .น.ส.ศิริรัตน์ วีรชาติยานุกุล

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 500 บ.
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 500 บ.

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

210. 1.ว่าที่ร.ต.ธนบูลย์ นรากรณ์ 2.น.ส.ศิริพร ตันสมบูรณ์ 3.นายวัศพล นรากรณ์ 4.ด.ญ.พศิกา นรากรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
รวม 100 บาท
2.ถวายสังฆทาน 200 บาท
3.ใส่บาตรวิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

211 . คุณอิทธิพล. ตรินันท์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

212 .คุณสายสมร สุนทรานุสร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

213 .นางสาวฉัตรสุดา ประณตน้อมสิน และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกงานบุญ สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และ อื่น ๆ

รวมเป็นเงิน 140.14 บาท

214 .นายวิรัช คงดำและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

215 . ครอบครัวสุเมธินทกุลและครอบครัวพิมพ์พจน์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

216 .สวนธนภัทรสกลนคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

217 . คุณ: กมลทิพย์ เชียงสิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญรวมทุกอย่าง 1,500บ.
2.ถวายสังฆทาน 500 บ.

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

218 .นางศรีไพร ปลื้มวงค์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกประการประจำเดือนธันวาคม ๖๓

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

219 .นางนันทนา ชื่นชม และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

220 . คุณสัมฤทธิ์-กุลลดา ติระศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง / ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

221 . คุณเกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์

รวมเป็นเงิน 30 บาท

222 .นางสุนีย์หาญกิติวัธน์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน500

รวมเป็นเงิน 500 บาท

223 . คุณปาริโมก เกิดจันทึก

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 30 บาท

224 . คุณปุณณภา สกุลบุญถนอม

ต้องการร่วมบุญ :
**ถวายสังฆทานทุกอย่าง**
**สร้างวิหารทาน**
**สร้างธรรมทาน**
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 99 บาท

225 .เจริญ เกษตรเรืองผล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

226 . คุณวิภัสสร ศุภธนโชคและครอบครัว คคนางค์ ศิลปาจารย์ วิเวียน ฟูลเล่อร์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ชุด 2,000 บาท
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน บูรณะศาลา 25 ไร่
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
ชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 1000 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

227 . คุณพลิจ ธน โชติพัฒร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญเดือนธันวาคม
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

228 . คุณไพฑูรย์ สารลักษณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1) สังฆทาน 100 บาท
2) ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
3) ค่าน้ำ-ค่าไฟ 20 บาท

รวมเป็นเงิน 170 บาท

229 .นายสุริยา อิ่มที่สุด

ต้องการร่วมบุญ :
บำรุงค่าน้ำ-ไฟ

รวมเป็นเงิน 50 บาท

230 .ด.ญ.นภัสนันท์ - ด.ช.นรายุ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระเจ้าปัจเจกพุทธเจ้า = 1 บ.
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ = 1 บ.
บูรณะศาลา 4 ไร่ = 1 บ.
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน = 1 บ.
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง = 1 บ.
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร = 1 บ.
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน = 1 บ.
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ =1บ.
บูรณะศาลา 25 ไร่ = 1 บ.
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน=1บ.
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง=1บ.
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า=1บ.
ชำระหนี้สงฆ์=1บ.

รวมเป็นเงิน 13 บาท

231 .นายสันติ แก้วแป้นผา (ผู้เสียชีวิต)

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 100 บาทโดยมีพระพุทธรูป ผ้าไตรจีวร อาหาร น้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค สร้างวิหารทาน สร้างธรรมทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

232 . คุณอังคณา เครือพานิช,วันรุ่งอามาชาลี, สอิ้ง สุขวิเศษ, ชอุ้ม มาลีจ้อย,สังเวียน แย้มงาม,

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญบวชพระเดือนธันวาคม 2563 1200บาท

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

233 .Mr.Reijo Ensio Latva Aro

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 200บ.
2.วิหารทาน 200 บ.
3.ชำระหนี้สงฆ์200บ.
4.ถวายภัตตาหารพระ200บ.
5.ทำบุญทุกอย่าง200บ.

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท
234 . คุณ ศรัญญา พุทธชาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 25 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 25บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 25 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 25บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 25บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 25บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 25บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 25บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 25บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 25บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 25บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 25 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

235 .นาย จีระศักดิ์ เจษฎาภิวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างพระพุทธรูป ถวายจตุปัจจัย สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

236 . คุณณัฐชา แจ้งวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

237 . คุณไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

238 .นายลิ้มเซี้ยน แซ่เจน และ นางม่วยยิ้น แซ่ทั้ง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 200 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 200 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 200 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 200 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 2000 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 500 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 200 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 200 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 200 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 200 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 200 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 200 บาท

รวมเป็นเงิน 4,500 บาท

239 .คุณโสภี พระวิจิตร์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

240 .นายธนสิทธิ์ จิรสิริพิพัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

241 .นายศุภชัย บาลโสงพร้อมครอบครัว และบ้านพุทธประธาน

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

242 .นางคิด ปันตา/นางสาวขวัญดาว ปันตา/ด.ช.พีรวิชญ์ ปันตา/ด.ญ.ชญาภา ปันตา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 700 บาท

243. คุณนาฏยา มากงาม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 19 บาท

244 . คุณรุ่งโรจน์ ภาวะดี

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหาร ทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

245 . คุณอารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

246 . คุณปราณี สัมฤทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

247 . นางสาวภูษณิศา แก้วแดง

ต้องการร่วมบุญ :
-พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 50 บาท
-ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 10 บาท
-ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
-สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 30 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

248 .vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

249 . น.ส.ศรีสุดา ทิพนนท์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

250 .คุณสุปราณี แต่สุขะวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

251 . คุณพีรณัฏฐ์ รัตนพันธ์ และ กรวศิษฏ์ มะลิทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

252 .นางดารุณี วาทิน

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร จำนวน100บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

253 . คุณพลพัฒน์ ตั้งตรงจิตร์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระ วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ฯลฯ

รวมเป็นเงิน 50 บาท

254 .น.ส.ณัฏฐา ผิวมา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

255 .พระธนพล กิตติสัมปันโน

ต้องการร่วมบุญ :
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

256. คุณไม่ระบุนาม

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน---10บาท
ชำระหนี้สงฆ์---10บาท
ทำบุญทุกอย่าง30บาท

รวมเป็นเงิน 50 บาท

257 . คุณSamad Sutthitham

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 209 บาท

258 . คุณภานุมาส ประจำแถว

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

259. คุณ อรรณพ งามเลิศชัยและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน และ ชำระหนี้

รวมเป็นเงิน 100 บาท

260 .นายภันกฤต เพ็ชรโยธา

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะปิดทองอุโบสถวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

261 .คณะจาคานุสติ

ต้องการร่วมบุญ :
คณะ จาคานุสสติ ทำบุญ 200 บาท;วันที่ 4 ธันวาคม 2563
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน พิมพ์หนังสือ;ชำระหนี้สงฆ์ บูรณะวิหาร 100 ม.ซื้อที่ดิน;ปลูกป่า ต้มไม้;ทำบุญต่ออายุ;พระอาพาธ;ปราสาททองคำ;ปิดทองพระ;บวชพระเณร;ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม;อาหารพระ;สร้างพระ;ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า;สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมาร ภัจจ์;บูรณะศาลา 4 ไร่;บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน ;บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง ;บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร;บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน;บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ;บูรณะศาลา 25 ไร่;พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน;ค่าภัตตาหารเพล;อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

262 .นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะฌย
วิหาระทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

263 .RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

264 . คุณ ปภาดา จิตรบรรจง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

265 .ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

266.คุณเบญ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

267 .น.ส.ศิริรัตน์ วีรชาติยานุกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

268 . คุณ ปาริโมก เกิดจันทึก

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทาน และบุญทุกอย่างวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 30 บาท

269 . นางวรายา ปัญญาวุฒิธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 600 บาท

270 .น.ส.ไพริน พูลเวศ

ต้องการร่วมบุญ :
เงินจากบาตรวิระทะโยร่วบุญทุกอย่างฯทั้ง 12 รายการกับทางวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 60 บาท

271 . คุณ สิริภา ศรีทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญตามข้อ 1-12

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

272.นายชนะพล หิมารัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
บรูณะหลังคาวิหารแก้ว100เมตร 200
บรูณะมณฑปหลวงปู่ปาน บรูณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 200
บรูณะศาลา25ไร่ ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 200

รวมเป็นเงิน 600 บาท

273. คุณ: พลอยภูรี และท่านพีรพัตร

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 40.04 บาท

274 . คุณนันทภัค อภิธนากูล และญาติธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทุกบุญสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน และชำระหนี้สงฆื

รวมเป็นเงิน 200 บาท

275 . พระอกนิฎฐ อำไพ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างเจดีย์พุฒตาลบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 200 บาท

276 . คุณวศิน แก้ววิมล

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

277 .นาย วัฒนชัย ศรีสุข และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

278. คุณพัชราภรณ์ สมัครการ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า, สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์, บูรณะศาลา 4 ไร่,
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน, บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง ,
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร, บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน, บูรณะศาลา 25 ไร่,
สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, ธรรมทาน, สังฆทาน,
ใส่บาตร "วิระทะโย", ค่าภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง(1-31ธ.ค.63), ซื้อยา/รักษาให้สงฆ์หายจากอาพาธ,
ชำระหนี้สงฆ์, ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้าของวัด, ร่วมบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

279 .นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 5 บาท
2.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 5 บาท
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 5 บาท
4.บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 5 บาท
5.บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 5 บาท
6.ชำระหนี้สงฆ์ 5 บาท

รวมเป็นเงิน 30 บาท

280 . คุณพัชราภรณ์ สมัครการ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

281.นายจรัญ เดชกระโทก และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

282 .น.ส. วรศรี ชยนน

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

283 . คุณสุทธิดา ตั้งสิทธิสมบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

284 . คุณชะอุ้ม และครอบครัวมาลีจ้อย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญบวชพระเดือนธันวาคม2563

รวมเป็นเงิน 300 บาท

285 . คุณปริฉัตร

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

286 . คุณสุทธิพงศ์ พลบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

287 .น.ส.พิสมัย จันทร์โพธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงค์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

288 .นายโอ๋ หาดใหญ่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13.Thammatan
14.Donating for all merit of wat Thasung krub.

รวมเป็นเงิน 300 บาท

289 . คุณศักรนันทน์และผู้ร่วมบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรายการที่1-12

รวมเป็นเงิน 600 บาท

290.นางอารีรักษ์ จิ๋วแย้ม ทวีชัย นาคทับทิมและลูกๆ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระ บวชพระ ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ ถวายภัตตาหารพระเถระ โรงครัววัด โรงทาน ซ่อมวิหารแก้ว ซ่อมศาลา 12 ไร่ บายศรี ซ่อมมณฑปหลวงปู่ปาน ซ่อมศาลาริมน้ำ ซุ้มประตู น้ำ ไฟ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

291 .นางสาววารี พันธสา

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 800 บาท

292.William L.Vittitow, Nadtha Vittitow

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 9,999 บาท

293 .นางสุวรรณา พรหมวิจิตต์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป 100 บาท
2.วิหารทาน 100 บาท
3.ถวายสังฆทาน 100 บาท
4.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

294. คุณกิติยา จิรานุพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน พระพุทธรูป และชำระหนี้สงฆ์ 2100
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า 300 บาท

รวมเป็นเงิน 2,400 บาท

295. คุณสุนิสา จิรานุพันธู์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

296. คุณโสภา คำแฝง

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

297 . คุณกุญช์เดชณ์ สมบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
บาตรวิระทะโย
สร้างพระพุทธรูป สังทาน
วิหารทาน ธรรมทาน
บำรุงวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

298 . คุณเกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า

รวมเป็นเงิน 30 บาท

299 . คุณอุดมศักดิ์ ณัฐณิชา ชาะรัตน์ พรสิริ จันทร์เส้ง

ต้องการร่วมบุญ :
1 ทำบุญสร้างพระ;100
2วิหารทาน 100
3 สังฆทาน 100
4 ธรรมทาน 100
5 ชำระหนี้สงฆ์ 100

รวมเป็นเงิน 500 บาท

300 . คุณสปัน ผืนจิตต์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

301 .นายอลงกรณ์ วังหินกอง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

302 .: นางมณีรัตน์ หงษ์ทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2.บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
3.บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
4.ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
5.ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

303 . คุณคุณากร งามฉ่องสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 10 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 10 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 10 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 10 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 10 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 10 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 10 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 10 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 10 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 10 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 10 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
13. ชำระหนี้สงฆ์ 123 บาท

รวมเป็นเงิน 243 บาท

304 . คุณ อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะศาลา 4 ไร่

รวมเป็นเงิน 20 บาท

305 . คุณ อุดม-รัตนา-ขนิษฐา นิลผึ้ง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า - 100 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ - 100 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ - 100 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน - 100 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง - 100 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร - 100 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน - 100 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ - 100 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ - 100 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน - 100 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง - 100 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า - 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

306.: นายอิทธิพล พรมโพทิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/12/20 at 12:51

307 . คุณชนาธิป จำนง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา ๔ ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา ๒๕ ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

308. คุณสมหญิง จำนง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา ๔ ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา ๒๕ ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

309. คุณประดับ-สมศรี เอี่ยมประชา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา ๔ ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา ๒๕ ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

310 . ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน = 5 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง = 5 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า = 5 บาท

รวมเป็นเงิน 15 บาท

311.พ.อ.หญิง ศรีชลันธร ชูประเทศ(นายฐนท ชูประเทศ)

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน&ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

312 . พระธนพล กิตติสัมปันโน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

313 . คุณ สุชาติ จงจรูญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายพระสงฆ์ 700 บาท

รวมเป็นเงิน 700 บาท

314 .น.ส.ณัฏฐา ผิวมา และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

315 .นาง อุดมลักษณ์ อาโนลด์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

316 . คุณปองทิพย์ ประมวญรัฐการ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

317 . RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

318 . คุณอโณทัย ฉัตรสุนทโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

319 .คณะจาคานุสติ

ต้องการร่วมบุญ :
คณะ จาคานุสสติ ทำบุญ 200 บาทวันที่ 5 ธันวาคม 2563
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน พิมพ์หนังสือ;ชำระหนี้สงฆ์ บูรณะวิหาร 100 ม.ซื้อที่ดิน;ปลูกป่า ต้มไม้;ทำบุญต่ออายุ;พระอาพาธ;ปราสาททองคำ;ปิดทองพระ;บวชพระเณร;ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม;อาหารพระ;สร้างพระ;ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า;สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมาร ภัจจ์;บูรณะศาลา 4 ไร่;บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน ;บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง ;บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร;บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน;บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ;บูรณะศาลา 25 ไร่;พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน;ค่าภัตตาหารเพล;อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

320 . นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

321 .นาย สมคิด ดวงแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระประธาน สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำค่าไฟ ค่าภัตตาหารภิกษุสามเณร = 100 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

322 . นางณัฐฐิกานต์ วงศ์เสนาะ

ต้องการร่วมบุญ :
เงิน ทำบุญใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 355 บาท

323. นายพรเทพ ทับทิม และครอบครัว นางสาวเพ็ญนภา แย้มผิว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 10 บาท

324 . นายรุ่งเรือง สารวิจิตร นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1 .เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 40 บาท
2.ทำบุญวิหารทาน สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน ค่าน้ำไฟ ภัตตาหาร ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ และร่วมบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 60 บาท

325 . คุณธนวัฒน์ บุญชากร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญจากบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 300 บาท

326 . คุณกัลยวรรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

327 . ร้อยตรีธนดลหรือสุทีป บัขำ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจก พุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณทปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณทปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

328 . คุณปิยพงษ์ ศรีดารา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

329.ร.ต.อ.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติและครอบครัวยายบุญธรรม จอกแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน สร้างสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 7 บาท

330 .ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

331 . คุณณัททิพย์ อมาตยกุล

ต้องการร่วมบุญ :
บวชพระ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

332 . คุณ ณิชาพร ชื่อสุธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100

รวมเป็นเงิน 100 บาท

333 . น.ส.นันท์หทัย เชิดชูธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1,000 บาท
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

334 .Parin Parinyakorn

ต้องการร่วมบุญ :
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

335 . นาวาเอกอดิเรก นางปริชญา ด.ญ.คุณัญญา จำสนอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

336 . คุณธานินทร์ การดี และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

337 .ประชาชน

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างมณฑปหมอชีวกโกมารภัจ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

338 .น.ส.วันดี รามศรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

339 . คุณจารุพร เมาประโคน

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 400 บาท

340 . คุณนิคม คงสุวรรณ์ และ ภัสรากรณ์ พิมพ์จันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า ...ร่วมทำบุญ 30 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ ...ร่วมทำบุญ 30 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ ...ร่วมทำบุญ 30 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน ...ร่วมทำบุญ 30 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง ...ร่วมทำบุญ 50 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร...ร่วมทำบุญ 30 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน...ร่วมทำบุญ 30 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ...ร่วมทำบุญ 30 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่...ร่วมทำบุญ 30 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน...ร่วมทำบุญ 100 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง...ร่วมทำบุญ 30 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า...ร่วมทำบุญ 30 บาท

รวมเป็นเงิน 450 บาท

341 . คุณกฤษชนภณ ประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูปวิหารทานธรรมทานสังฆทานชำระหนี้สงฆ์ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

342 . คุณวรเมธ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ผ้าไตรจีวร

รวมเป็นเงิน 300 บาท

343.นายวรพจน์ อินต๊ะนันท์ นางสาวกมลฉัตร วงค์เพ็ญ

ต้องการร่วมบุญ :
2.สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์

รวมเป็นเงิน 40 บาท

344. คุณลัดดาวรรณ. อุดมทรัพยากุล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

345 . คุณเกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน 30 บาท

346 .นายศุภกิจ ศรีงางาม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทานชุดใหญ่ 2 ชุด

รวมเป็นเงิน 4,000.37 บาท

347 .นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 5 บาท
2.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 5 บาท
3.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 5 บาท
4.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 5 บาท
5.บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 5 บาท
6.ชำระหนี้สงฆ์ 5 บาท

รวมเป็นเงิน 30 บาท

348. นายกิตติศักดิ์ นรนารถ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 5 บาท

349 .นายเมธีทักษิณ คุ้มทั่ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวิระทะโย 900 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

350 . คุณธีระศักดิ์ มั่นเจริญชัย

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทาน 500 บาท
ทำบุญรวมทุกอย่าง 300 บาท

รวมเป็นเงิน 800 บาท

351 . ครอบครัวมีสุขเจ้าสำราญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

352 . Samad Sutthitham

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 209 บาท

353. คุณเอกราช นาคสุข (ตัวแทน)

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทานชุดพิเศษ 1 ชุด 2000 บาท
2. สังฆทาน 100 บาท 2 ชุด 200 บาท
3. ทำบุญรายการต่อไปนี้ 100 บาท
3.1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
3.2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3.3. บูรณะศาลา 4 ไร่
3.4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
3.5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
3.6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
3.7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
3.8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
3.9. บูรณะศาลา 25 ไร่
3.10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
3.11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
3.12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 2,300 บาท

354. คุณ ปิยสุดา สาธุ อัจฉรา สาธุ ศิริรัตน์ รัตน์วงศ์ศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,100 บาท

355 .นายนรุษม์ชัย และนางกัลญาการณ์ ช่วยชูวรรธนันท์

ต้องการร่วมบุญ :
ภัตตาหาร สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

356 . คุณวิธิราช คล่องแคล้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 300 บาท

357 . คุณก้อง

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทานประจำเดือนธันวาคม

รวมเป็นเงิน 600 บาท

358 . คุณปัณณวิชญ์ ฐิติวิเชียรชาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 98 บาท

359 . คุณ พลอยภูรี และท่านพีรพัตร

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 40.05 บาท

360. Sureeporn and James Dilley

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป สังฆทาน วิหารทาน น้ำไฟ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

361 . แม่พัชรี กลันทกพันธ์ พี่ภากร กลันทกพันธ์ ทรงพล กลันทกพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

362 .น.ส.ศรีสุดา ทิพนนท์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :

รวมเป็นเงิน 59 บาท

363 .ด.ญ.นภัสนันท์ - ด.ช.นรายุ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระเจ้าปัจเจกพุทธเจ้า = 1 บ.
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ = 1 บ.
บูรณะศาลา 4 ไร่ = 1 บ.
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน = 1 บ.
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง = 1 บ.
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร = 1 บ.
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน = 1 บ.
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ =1บ.
บูรณะศาลา 25 ไร่ = 1 บ.
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน=1บ.
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง=1บ.
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า=1บ.
ชำระหนี้สงฆ์=1บ.

รวมเป็นเงิน 13 บาท

364 .นายอัคร คัมภิรานนท์ และนางณัฏฐ์กัญญา กุุลไพศาลธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญกับทางวัดทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 400 บาท

365 . คุณอนุสร อุทสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

366 .นายมานพ อยู่นานและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย 53 บาท
และอีก 247 บาท ทำบุญดังนี้
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

367 .นาย ภุชงค์ อาระยะ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน, ชำระหนี้สงฆ์, ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

368 .นางสาวอุษณี แหลมสัก

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

369 .นางสาวปฐมาภรณ์ วิษณุกิจไพบูลย์

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 420 บาท

370 .นายอิทธิพล พรมโพทิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

371 . คุณเณศรา ชาติรักษา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

372 . คุณคฑาวุฒิ ลิ้มรักษา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 5
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1

รวมเป็นเงิน 6 บาท

373 . คุณวิทย์วศิน บุญจำเนียร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

374.ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน = 5 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง = 5 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า = 5 บาท

รวมเป็นเงิน 15 บาท

375. คุณ: กนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

376 . คุณ นภา บุบผาเดช

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญใส่บาตรวิระทะโย;

รวมเป็นเงิน 100 บาท

377.พระธนพล กิตติสัมปันโน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า ;
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ ;
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ ;
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน ;
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง ;
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

378 . คุณวลีรัตน์ มีกุล

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

379 . CHULAI MEKSAVANH, KIAK MEKSAVAH & FAMILY

ต้องการร่วมบุญ :
1- CHULAI MEKSAVANH ถวายสังฆทานชุดใหญ่ 1 ชุด
2- เงินที่เหลือ ขอร่วมบุญทั้งหมด (from : Kiak Meksavanh and family เกี๊ยก เมฆสวรรค์ และครอบครัว)

รวมเป็นเงิน 3,560 บาท

380 .นายพรเทพ ทับทิม และครอบครัว นางสาวเพ็ญนภา แย้มผิว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 10 บาท

381 . คุณมณินทร อูปแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

382.นายวรพันธ์ นางอลิสา ราชวัตรและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

383 .นายกิตติบุณณ์ ดวงเด่นพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า , สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

384 .นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

385 .คณะจาคานุสติ

ต้องการร่วมบุญ :
คณะ จาคานุสสติ ทำบุญ 200 บาท วันที่ 6 ธันวาคม 2563
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน พิมพ์หนังสือ;ชำระหนี้สงฆ์ บูรณะวิหาร 100 ม.ซื้อที่ดิน;ปลูกป่า ต้มไม้;ทำบุญต่ออายุ;พระอาพาธ;ปราสาททองคำ;ปิดทองพระ;บวชพระเณร;ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม;อาหารพระ;สร้างพระ;ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า;สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมาร ภัจจ์;บูรณะศาลา 4 ไร่;บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน ;บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง ;บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร;บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน;บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ;บูรณะศาลา 25 ไร่;พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน;ค่าภัตตาหารเพล;อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

386 . คุณนัทธ์นภัส รุ่งวชิรา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน 100 บาท
2. ร่วมทำบุญทุกอย่าง 200 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

387 . คุณพลอยภูรี และท่านพีรพัตร

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 40.60 บาท

388 .นางสาวเซอิ พรหมทองดี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ขำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

389.RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

390. คุณธวัชชัย แซ่่ลี้

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

391. คุณจิรพล - ปาริชาติ แสงกระจ่าง

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพระพุทธเจ้า 100 บาท สังฆทาน 50 บาท ธรรมทาน 50 บาท สังฆทาน 50 ถวายค่าอาหารพระภิกษุสงฆ์ 50

รวมเป็นเงิน 300 บาท

392. คุณ มังกร-ประภาพร ตันเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน-าตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 2,200 บาท

393. คุณกฤษณ์ ชัยกิมานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
บุญที่1 100 บาท
บุญที่2 100 บาท
บุญที่3 100 บาท
บุญที่4 100 บาท
บุญที่5 100 บาท
บุญที่6 100 บาท
บุญที่7 100 บาท
บุญทื่8 100 บาท
บุญที่9 100 บาท
บุญที่10 300 บาท
บุญที่11 100 บาท
บุญที่12 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,400 บาท

394 .น.ท.ภูเบศ อัครรัฐอมร

ต้องการร่วมบุญ :
ขอร่วมหมดในทุกๆบุญตั้งแต่เริ่มสร้างวัด

รวมเป็นเงิน 100 บาท

395 . คุณนัฟแลครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 100 บาท

396 . คุณชนิสรา ชุ่มเย็น

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 50 บาท
2.ถวายภัตตราเพล 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

397 .ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย 100 บาท
2.บูรณะศาลา 4 ไร่ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

398.นางณิชมณ. ศรีณะกิจจา

ต้องการร่วมบุญ :
อาหารพระและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

399 . คุณธนดล เลี้ยงหล่ำ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

400 .นายวิทวัส เพชรยอดศรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

401 .กลุ่มวิถีธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 4,350 บาท

402 . คุณณัฐวุฒิ วงศ์หนังสือ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน สังฆทาน วิหารทาน 1600
2.สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ 320
3.เลี้ยงภัตตาหารพระภิกษุ 1280
4.สังฆทาน 1800

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

403 . คุณเกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะศาลา 4 ไร่

รวมเป็นเงิน 30 บาท

404 .นายสวัสดิ์ ศรีเมืองธน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

405 . คุณ: ลักขณา บำรุงชูเกียรติ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายเงินใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 500 บาท

406.คุณพ่อเฉลยศักดิ์ คุณแม่สีนวล น.ส. ปาริโมก เกิดจันทึก

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 30 บาท

407 .นาย บุญโชค ทวีเปล่งแสงสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1.บาตรวิระทะโย 2,700 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 300 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

408 . คุณธีรวัฒน์ น้อยวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
เลี้ยงภัตตาหารพระ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

409.นาย ฟิลลิป ดาเลส

ต้องการร่วมบุญ :
ขอทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 700 บาท

410 .ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

411 .คณะนครพิงค์(๙ จอม)

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 3,060 บาท

412.pinpinath

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 80 บาท
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 40 บาท
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 80 บาท
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 60

รวมเป็นเงิน 260 บาท

413. คุณพงพัด

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 120 บาท

414.ด.ญ.นภัสนันท์ - ด.ช.นรายุ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระเจ้าปัจเจกพุทธเจ้า = 1 บ.
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ = 1 บ.
บูรณะศาลา 4 ไร่ = 1 บ.
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน = 1 บ.
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง = 1 บ.
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร = 1 บ.
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน = 1 บ.
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ =1บ.
บูรณะศาลา 25 ไร่ = 1 บ.
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน=1บ.
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง=1บ.
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า=1บ.
ชำระหนี้สงฆ์=1บ.

รวมเป็นเงิน 13 บาท

415.: นางไพรวัลย์ อินทรสูตร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

416. คุณจีรศักดิ์ นมัสการ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 260 บาท

417.นางสาวจิรัฏฐญา ทองจำรูญ, นางสาวสุนิดา ทองจำรูญ และนายปริญญา การีซอ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า จำนวน 30 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ จำนวน 50 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ จำนวน 30 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน จำนวน 50 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง จำนวน 30 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร จำนวน 30 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน จำนวน 30 บาท
8. บูรณะศาลา 25 ไร่ จำนวน 30 บาท

รวมเป็นเงิน 280 บาท

418 .นางสาว ณัฐนันท์ จตุวงษ์,ด.ญ.สิริณัฎฐ์ จตุวงษ์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน
และทำบุญภัตราหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 150 บาท

419 . คุณพลับพลึง กุลเกตุ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

420 .นาย พิบูลย์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 15 บาท
2.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 15 บาท
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 15
4.บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 15 บาท
5.บูรณะศาลา 4 ไร่ 15 บาท
6.ชำระหนี้สงฆ์ 15 บาท

รวมเป็นเงิน 90 บาท

421.นาย เฉลิมพล. อิ่มอ่อง. และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 60 บาท

422 .นายกิตติญาณ มังกรดิน

ต้องการร่วมบุญ :
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

423 . คุณแสงจันทร์ โสตถิภิญโญ

ต้องการร่วมบุญ :
บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,020 บาท

424 . คุณพีรพล จักรเพ็ชร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

425 . คุณชโยฬาร

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 50 บาท
2. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 50 บาท
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
4. ใส่บาตรวิระทะโย 420 บาท

รวมเป็นเงิน 620 บาท

426.vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

427. คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

428. คุณปัญญา สาคร อดิศักดิ์ อรชุน ศิรวดี เปลื้องนาผล

ต้องการร่วมบุญ :
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 220 บาท

429 . คุณอารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

430 . คุณธนากร-บุญฑริกา ระพิพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

431 . คุณตู่ อ้อ

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 500 บาท
ค่าน้ำค่าไฟ 100 บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 100 บาท
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 50 บาท

รวมเป็นเงิน 750 บาท

432 . คุณภัทรพล แสงประทีปและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

433 . คุณศรัณย์ หุตะแพทย์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำสังฆทานและทำบุญทุกอย่างร่วมกับท่านเจ้าอาวาส
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 3,200 บาท

434 .นายอิทธิพล พรมโพทิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

435 .นายณัฐวุฒิ วงศ์กาฬสินธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

436 .นายท้อปตระการ ร้องเสียง นางสาวพัฒนา นุมัติ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างกับทางวัดท่าซุง
และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

437. : แม่อุไรวรรณ นุมัติ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างกับทางวัดท่าซุง
และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

438 .ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า = 10 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ = 10 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ = 10 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน = 10 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง = 10 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร = 10 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน = 10 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ = 10 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ = 10 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน = 10 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง = 10 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า = 10 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

439 . คุณพลอยภูรี และท่านพีรพัตร

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 40.07 บาท

440 . คุณกนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

441 .นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

442 .คณะจาคานุสติ

ต้องการร่วมบุญ :
คณะ จาคานุสสติ ทำบุญ 200 บาทวันที่ 7 ธันวาคม 2563
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน พิมพ์หนังสือ;ชำระหนี้สงฆ์ บูรณะวิหาร 100 ม.ซื้อที่ดิน;ปลูกป่า ต้มไม้;ทำบุญต่ออายุ;พระอาพาธ;ปราสาททองคำ;ปิดทองพระ;บวชพระเณร;ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม;อาหารพระ;สร้างพระ;ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า;สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมาร ภัจจ์;บูรณะศาลา 4 ไร่;บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน ;บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง ;บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร;บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน;บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ;บูรณะศาลา 25 ไร่;พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน;ค่าภัตตาหารเพล;อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

443 .SIRIRAT TECHASITSEUBPONG

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า (1,000 บาท)
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน (1,937 บาท)
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง (1,000 บาท)

รวมเป็นเงิน 3,937 บาท
444. Samad Sutthitham

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 209 บาท

445 . คุณจีรศาสตร์ สายยศ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

446 .RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

447 .ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

448 . นายปิยพงษ์ ศรีดารา

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน 500 บาท

449 . คุณปุณิกา เลิศวุฒิเมธา และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

450. คุณลำไพ ยิ้มยวน วรกมล สุพล วงละคร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างทั้ง12ข้อ 100 บาท
ใส่บาตวิรัชโย 50 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

451. คุณนันท์นภัส ล้อถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 10 บาท

452 .นายนภดล ตัวตน

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า ชำระหนี้สงฆ์ วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

453 .นายประเสริฐ ภูวจรูญกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ภัตตาหารพระ ชำระหนี้สงฆ์ (บาตรวิระทะโย)

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

454 .Chiraporn Chutiwut

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญโดยรวมทั้งหมด (เงินใส่บาตรวิระทะโย)

รวมเป็นเงิน 99 บาท

455 . คุณธานินทร์ บูรณมานิต

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า สร้างมณฑปท่านพ่อหมอ โกมารภัจจ์ บูรณะศาลา 4 ไร่บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุงบูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตรบูรณะมณฑปหลวงปู่ปานบูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำบูรณะศาลา 25 ไร่พระพุทธรูปวิหารทานสังฆทานธรรมทานค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุงค่าน้ำค่าไฟฟ้า 1,000 บาท
2.ใส่บาตรวิระทะโยถวายภัตตาหารสังฆทาน 1,500 บาท
3.ทำบุญ สะเดาะเคราะห์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปทุมุตตระ ระฆังหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์สะเดาะเคราะห์ 8 พระองค์ 108 บาท

รวมเป็นเงิน 2,608 บาท

456 .นายอรรถพล กอบกัยกิจ และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

457 .นายไชยวัฒน์ วรรณประภา

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

458 . คุณสุชาสินี กุสุมา ณ อยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

459 .นายธัญลักษณ์ ปลื้มเกษร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์
14. รักษาพยาบาลสงฆ์อาพาธ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

460 .พระธนพล กิตติสัมปันโน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

461 . คุณธีมาพร สำราญอยู่

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 108 บาท

462 . คุณเกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน

รวมเป็นเงิน 30 บาท

463. คุณธนดล เลี้ยงหล่ำ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 30 บาท

464 .นายวิชัย โชติวิเชียร

ต้องการร่วมบุญ :
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

465 .นายออมทรัพย์ ชมภูนุชและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

466.คุณพิศิษฐ์ ผ้าผิวดีและคุณนิ่มนวล มงคลดี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 100 บาท

467 .นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 5 บาท
2.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 5 บาท
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 5 บาท
4.บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 5 บาท
5.บูรณะศาลา 25 ไร่ 5 บาท
6.ชำระหนี้สงฆ์ 5 บาท

รวมเป็นเงิน 30 บาท

468 .นางสาวชมกนก ภัทร,นางวดี ภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

469 .ด.ญ.นภัสนันท์ - ด.ช.นรายุ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระเจ้าปัจเจกพุทธเจ้า = 1 บ.
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ = 1 บ.
บูรณะศาลา 4 ไร่ = 1 บ.
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน = 1 บ.
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง = 1 บ.
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร = 1 บ.
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน = 1 บ.
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ =1บ.
บูรณะศาลา 25 ไร่ = 1 บ.
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน=1บ.
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง=1บ.
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า=1บ.
ชำระหนี้สงฆ์=1บ.

รวมเป็นเงิน 13 บาท

470 . คุณทศพล งามจิตร์พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

471 . คุณไพลิน มณฑลอมรสุข

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

472 .คุณพ่อเฉลยศักดิ์์ คุณแม่สีนวลและ น.ส.ปาริโมก เกิดจันทึก

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่างวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 30 บาท

473 . คณะลูกพ่อสัมพเกษ๊

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญบวชพระหมู่

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

474.นายพรเทพ ทับทิม และครอบครัว นางสาวเพ็ญนภา แย้มผิว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 10 บาท

475 . คุณมงคล โศภิตสกล

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/12/20 at 12:55

476.นางสาวชวนพิศ เมืองวงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2.สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3.บูรณะมณฑปหลวงพ่อ - หลวงปู่ปาน
4.ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
5.ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า
6.ชำระหนี้สงฆ์
7.ธรรมทาน สังฆทาน
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ
10.ซ่อมแซมบูรณะอื่น ๆ ของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

477 .นางเจ่หมา แซ่กอ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระ ชำระหนี้สงฆ์ สร้างวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

478 . คุณ พิมลพรรณ ฉันทาดิศัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 2,000฿
2.บูรณะวัด 2,000฿
3.ร่วมสร้างมณฑปพ่อหมอฯ1,000฿
4.ภัตตาหารพระ 1,000฿

รวมเป็นเงิน 6,000 บาท

479.: นาย กันตวิชญ์ เหรียญทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

480 . คุณฐิติพันธ์ ศรีรัตนเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 310.75 บาท

481. คุณปราณี สัมฤทธิ์;

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

482 .นาย กันตวิชญ์ เหรียญทอง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน 100 บาท
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

483 .นายอรรถกร ล้อมในเมือง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง ชำระหนี้สงฆ์ ,วิหารทาน,ธรรมทาน,สังฆทาน,สร้างพระพุทธรูป ใส่บาตร วิระทะโย ฯลฯ และอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

484. คุณวณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน100
ที่ดิน100
พระพุทธรูป100

รวมเป็นเงิน 300 บาท

485 .นางรัตนกาญดา อภิวัฒโนกุล พร้อมบุตรธิดาและหลานชาย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 109 บาท

486 .ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน = 5 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง = 5 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า = 5 บาท

รวมเป็นเงิน 15 บาท

487 . คุณนพรัศม์ ชีวานนท์ สุรชัย เบญญารัศม์ วรวิภา นิธินันท์ พันธ์รัตนมงคล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

488 .นาย ชัยวุฒิ ช่างหล่อ

ต้องการร่วมบุญ :
. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 10 บาท
. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท

รวมเป็นเงิน 20 บาท

489. คุณนันท์นภัส ล้อถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 10 บาท

490 . คุณกนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

491 . พระธนพล กิตติสัมปันโน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า ;
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

492. คุณรุ่งโรจน์ ภาวะดี

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป ธรรมทาน วิหารทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

493.นาย เฉลิมพล. อิ่มอ่อง. และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

494 .ครอบครัวสุขรุ่งเรือง (เฉลิมเกียรติ สุขรุ่งเรือง)

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 1,500
วิหารทาน 500
ธรรมทาน 400
ชำระหนี้สงฆ์ 100

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

495. คุณอารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

496 . คุณนฤทธิ์ อิธาเชษฐ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

497. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

498 .นายรุ่งเรือง สารวิจิตร นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1 .เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 100 บาท
2.ทำบุญวิหารทาน สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน ค่าน้ำไฟ ภัตตาหาร ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ และร่วมบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง 40 บาท

รวมเป็นเงิน 140 บาท

499 .คณะจาคานุสติ

ต้องการร่วมบุญ :
คณะ จาคานุสสติ ทำบุญ 200 บาท;วันที่ 8 ธันวาคม 2563
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน พิมพ์หนังสือ;ชำระหนี้สงฆ์ บูรณะวิหาร 100 ม.ซื้อที่ดิน;ปลูกป่า ต้มไม้;ทำบุญต่ออายุ;พระอาพาธ;ปราสาททองคำ;ปิดทองพระ;บวชพระเณร;ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม;อาหารพระ;สร้างพระ;ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า;สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมาร ภัจจ์;บูรณะศาลา 4 ไร่;บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน ;บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง ;บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร;บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน;บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ;บูรณะศาลา 25 ไร่;พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน;ค่าภัตตาหารเพล;อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

500 .น.ส.ศรีสุดา ทิพนนท์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวันพระ

รวมเป็นเงิน 9 บาท

501 . คุณวิสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 9 บาท

502 . คุณธกาญจน์ ฉัตรสุนทโรจน์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

503 .น.ส.สุดาวดี ศรีประไหม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

504 . คุณสุภิญญา ศิริพระชัยถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 59 บาท

505 .RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 18.92 บาท

506 .น.ส.ศิริรัตน์ วีรชาติยานุกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลฯ 800 บ.
ค่าน้ำ ไฟฟ้า 200 บ.

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

507 .บริษัท เทคเชอร์ จำกัด และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,2 00 บาท

508 .นายพรเทพ ทับทิม และครอบครัว นางสาวเพ็ญนภา แย้มผิว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 10 บาท

509 . todsaporn yansiri

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป 20บาท วิหารทาน 20บาท ธรรมทาน 20บาท สังฆทาน 20บาท สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ 20บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

510. คุณนริศรา ม่วงงาม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

511.นายเลอยศ,นางกีรติญา,นางลัคนา,ดญ.ศริญญาทิพย์,ดช.ภฑิล,นายเลิศยศ ,นายลาภยศ ประสิทธิโศภิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

512 .นายธนชัย นางเปรมทิพย์ เตชมงคลชาติ และครอบครัวทุกคน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

513 . คุณจิรายุ ทรัพย์ประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

514 . คุณจิตติมา เริงรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อ

รวมเป็นเงิน 47 บาท

515 . คุณพิสุทธิ์ ศรีอนันต์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

516 .ลูกหลานอาม่าซุ่ยกุง แซ่เฮ้ง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

517 . คุณพลอยภูรี และท่านพีรพัตร

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 40.08 บาท

518 .คุณเอกชัย - คุณจิราภรณ์ ตั๊นสถาพรชัย

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทานและชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,120 บาท

519 . คุณอนุสรา กุมภัณฑ์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหารเพลพระ

รวมเป็นเงิน 50 บาท

520 .เรือเอกหญิงส้มป่อย แสนเตปิน

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจคพระพุทธเจ้า,สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์,บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร,ค่าภัตราหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง,ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 299 บาท

521 .น.ส.นิภาภรณ์ สมุทรและครอบครัว / นายวีรชัย แก้วเรื่องและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
รวมเป็นเงิน 800 บาท
12.ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง จำนวน 400 บาท

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

522.นายณัฐพีระ กลมเกลี้ยง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 150 บาท

523. คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

524.คุณนิรันดร์ เตชไกรชนะ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 700 บาท

525 . คุณกฤษฐิพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

526 . คุณธชัชพงศ์ เกตุพุทธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 210 บาท

527 . คุณธนาวุฒิ ฉิมคล้าย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 30 บาท

528 .นายเดชาธร สัตถาพร และ นางจีรกนก สัตถาพร และ ด.ญ นิมมานิชญา สัตถาพร

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 250
สร้างวิหารทาน 250
ธรรมทาน 250
ชำระหนี้สงฆ์ 250

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

529 .ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

530 .กองบุญลูกหลานหลวงปู่ปาน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ท่านปู่ท่านย่าท่านแม่ เพื่อพระนิพพานในชาตินี้

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุงระหว่าง 9-14 ธค. 2563

รวมเป็นเงิน 100 บาท

531. คุณอิงค์คณัส กิตติวุฒิ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

532 .นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 5 บาท
2.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 5 บาท
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 5 บาท
4.บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 5 บาท
5.บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 5 บาท
6.ชำระหนี้สงฆ์ 5 บาท

รวมเป็นเงิน 30 บาท

533 .นางสาวนุษรา ศรีบุญเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
เงินบาตรวิระทะโยร่วมบุญค่าอาหารและบุญทุกอย่าง
วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน80 บาท
ชำระหนี้สงฆ์61บาท

รวมเป็นเงิน 141 บาท

534 . คุณไตรดาว โรจนุตมะ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

535 คุณสุภกิจ ฉันทวารช

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

536 . คุณ ปมิตา เดชากิจกีรติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 99 บาท

537 . คุณพีระนุช นานา

ต้องการร่วมบุญ :
1.พีระนุช นานา ถวายสังฆทาน 2,000฿
2.สมโภชณ์-ภาวิณี มงคล ถวายสังฆทาน 500฿

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

538 .นางอารีรัตน์ ศรืทอง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 5 ชุดเล็ก 500 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

539 . คุณประสาร เจนสวัสดิ์พงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง ชำระหนี้สงฆ์; สร้างพระ ถวายสังฆทาน; ธรรมทาน วิหารทาน แล้วแต่ทางวัดจะนำไปใช้ในด้านใดตามประสงค์ครับ;

รวมเป็นเงิน 100 บาท

540 .นายมนู วงค์จักร พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

541 .นายสุพลชัย นายอนพัทย์ นายศิกวัส นางอิสรีย์ แพงมา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า=100
2.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน=100
3.ทำบุญพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน=100
4.วิระทะโย=100

รวมเป็นเงิน 400 บาท

542 .นายธนภัทร ศรีชารัตน์พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
๑.เงินจากบาตรวิระทะโย จำนวน ๙๓ บาท ทำบุญค่าภัตตาหารพระสงฆ์
๒.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า จำนวน ๒๐ บาท
๓. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง จำนวน ๒๐ บาท
๔. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร จำนวน ๒๐ บาท
๕. . พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน จำนวน ๔๗ บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

543 . คุณอัครินทร์ พรมแดน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

544 . คุณสมมารถ - รัชนี พรมแดน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

545 . คุณพัณณ์ชิตา วัฒนสิทธิสิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

546 .นายบัญชร แดงทองดี และนางสาวปารมี ปานหมี

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะปิดทองพระอุโบสถและชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

547 . คุณธนดล เลี้ยงหล่ำ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 30 บาท

548.ร.ต.อ.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติและครอบครัวยายบุญธรรม จอกแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานและสร้างสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 20 บาท

549 . คุณกษิรา ไชยภพ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญบวชพระ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

550 .นาวาอากาศเอกเสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 400 บาท

551 .ด.ช.ชนวีร์ การินทา และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

552 .น.ส.ปิติพร สิริทิพากร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

553 . คุณจิตรภาณุ ณัฐชยา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

554 . คุณวิชญ์ภัทร เพิ่มวัฒนชัย

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 40 บาท

555 .นางพีรดา จันทร์บาง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบวชพระ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

556 .นาย ยศพนธ์ธรณ์ ไชยมัง

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระพุทธรูป ทำบุญทุกอย่างประจำเดือน ธันวาคม

รวมเป็นเงิน 49.40 บาท

557 .นาย ภุชงค์ อาระยะ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน,ชำระหนี้สงฆ์,ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

558 .ด.ญ.นภัสนันท์ - ด.ช.นรายุ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระเจ้าปัจเจกพุทธเจ้า = 1 บ.
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ = 1 บ.
บูรณะศาลา 4 ไร่ = 1 บ.
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน = 1 บ.
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง = 1 บ.
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร = 1 บ.
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน = 1 บ.
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ =1บ.
บูรณะศาลา 25 ไร่ = 1 บ.
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน=1บ.
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง=1บ.
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า=1บ.
ชำระหนี้สงฆ์=1บ.

รวมเป็นเงิน 13 บาท

559 . คุณเกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 30 บาท

560 . คุณกมล ชีวสกุลยง

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

561 .นายสุรัตน์ เรียนดอน

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
2.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
3."วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 300 บาท

562 . คุณชุตินันท์ บุญฉ่ำ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

563 .ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน = 5 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง = 5 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า = 5 บาท

รวมเป็นเงิน 15 บาท

564 . คุณกนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

565 .พระธนพล กิตติสัมปันโน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

566 .นาย สมคิด ดวงแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระประธาน สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำค่าไฟ ค่าภัตตาหารภิกษุสามเณร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

567 .คณะจาคานุสติ

ต้องการร่วมบุญ :
คณะ จาคานุสสติ ทำบุญ 200 บาทวันที่ 9 ธันวาคม 2563
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน พิมพ์หนังสือ;ชำระหนี้สงฆ์ บูรณะวิหาร 100 ม.ซื้อที่ดิน;ปลูกป่า ต้มไม้;ทำบุญต่ออายุ;พระอาพาธ;ปราสาททองคำ;ปิดทองพระ;บวชพระเณร;ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม;อาหารพระ;สร้างพระ;ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า;สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมาร ภัจจ์;บูรณะศาลา 4 ไร่;บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน ;บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง ;บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร;บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน;บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ;บูรณะศาลา 25 ไร่;พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน;ค่าภัตตาหารเพล;อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

568 . คุณเอกลักษณ์ อุบาลี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 250 บาท

569 .นาย เจตน์สฤษฎ์ วงษ์ศานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญข้อ 4 บูรณะมณฑปหลวงพ่อ และหลวงปู่ปาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

570 . คุณอารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

571 .นายพรเทพ ทับทิม และครอบครัว นางสาวเพ็ญนภา แย้มผิว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 10 บาท

572. : นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

573 .นายสุประพนธ์ สิริสุกัลย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

574 .RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

575 .นาย เฉลิมพล. อิ่มอ่อง. และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกๆอย่างกับทาง วัดท่าซุง 20 บาท
2.ใส่บาตร"วิระทะโย" 20 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน 60 บาท

576 .นายปิยพงษ์ ศรีดารา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ชุดละ 500 จำนวน 2 ชุด

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

577 . คุณยลรดี เหล่ารวมทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

578 . คุณนันท์นภัส ล้อถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 10 บาท

579 . คุณวลัยพร ประเสริฐศิลป์ คาเล

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

580 .นายวสันต์ วิบูลย์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า ๑๐๕ บาท

รวมเป็นเงิน 105 บาท

581 . คุณณปภัช แก้วอภิชัย

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

582 . คุณพลอยภูรี และท่านพีรพัตร

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 40.09 บาท

583 .พระเจียหย่ง สุมโน

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

584 . คุณวิทูร อรรคแสง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 240 บาท

585 .นาย วัฒนชัย ศรีสุข และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

586.นายจตุรงค์ สมคำดี

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

587 . คุณเกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ

รวมเป็นเงิน 30 บาท

588 . คุณสุเมธ-สกุลรัตน์ ศิริสิมะ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

589 . คุณธนากร อุ่นทานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 700.17 บาท

590 . คุณจิรวัฒน์ ศรีมงคลกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทานชุดใหญ่ 1 ชุด

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

591 .นาย ธนปพน น.ส. เมธาพร สุภารัตน์ น.ส. ประนอม มูลดี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 120 บาท

592 .Thanasit Thongchan

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

593 .นางศิริพร แสงประทีป

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังทาน วิหารทาน และธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

594 .ร.ต.อ.ประสิทธิ์ อุบลกาญจน์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

595 . คุณธัชพงศ์ บุญถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง 130 บาท
ทำบุญเหรียญทอง บูชาพระบรมสารีริกธาตุที่วัดท่าซุง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 180 บาท

596 . คุณณรงค์ ทัพวงษา

ต้องการร่วมบุญ :
บวชพระ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

597 . นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 5 บาท
2.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 5 บาท
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 5 บาท
4.บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 5 บาท
5.บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 5 บาท
6.ชำระหนี้สงฆ์ 5 บาท

รวมเป็นเงิน 30 บาท

598 . นส.แสงจุฑามาส ศักติโสมเบื้องบนMr.Fred Tranter

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญมหาสังฑทานวัดท่าซุงอุทัยธานีจากข้อ1-12คะสาธุสาธุสาธุ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

599 . นายพงศธร สิงหา

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ที่เคยนำของสงฆ์ในพระพุทธศาสนามาทั้งเจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี; ข้าพเจ้าขอชำระหนี้สงฆ์ด้วยเงินจำนวน10บาทนี้

รวมเป็นเงิน 10 บาท

600 . vutti suttitan

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

601. นางปัทมา โชควิวัฒนวนิช และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

602 . คุณ อุรุชา-วันวิสา-ปรมะ-ปฐวี มหาดำรงค์กุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 200 บาท
2.วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน จำนวน 100 บาท
3.ร่วมบุญทุกอย่าง จำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

603 . คุณเจิดจรรย์ อัครเวชพงษ์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
บวชพระ9รูปวันที่10ธค63

รวมเป็นเงิน 100 บาท

604 . คุณกุณชานัน พรหมศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 50 บาท
2.สร้างมณฑปท่านพ่อหมอชีวก 50 บาท
3.บูรณะศาลา4 ไร่ 50 บาท
4.บูรณะมณฑปหลวงพ่อ หลวงปู่ปาน 50 บาท
5.บูรณะปิดทองอุโบสถวัดท่าซุง 50 บาท
6.บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 50 บาท
7.บวชพระ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

605. ด.ญ.นภัสนันท์ - ด.ช.นรายุ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19 บาท

606 . ครอบครัวรังสิกุลกวิน

ต้องการร่วมบุญ :
บวชพระ ๙ รูป

รวมเป็นเงิน 500 บาท

607 . นายนคร รัศมีมณฑล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบวชพระ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

608 . ครอบครัวรังสิกุลกวิน

ต้องการร่วมบุญ :
บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 500 บาท

609 . นายสาธิต. สพานรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
ภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

610 . นาย สหัสพงศ์ คุ้มจิตร ..น.ส.ปริยาณี บัวประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
บรรพชาอุปสมบท 9 รูป 10 ธันวาคม 2563

รวมเป็นเงิน 500 บาท

611 . ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

612. ไม่ประสงค์ออกนาม จ.อยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
บวชพระ 9 รูป

รวมเป็นเงิน 9 บาท

613 . นาย ปิยะ จันทร์ไตรรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบวชพระ9รูป

รวมเป็นเงิน 100 บาท

614 . คุณ: ณัชย์ฐนันต์ สุทธิรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
บวชพระ 9 รูป วันที่ 10 ธ.ค.63

รวมเป็นเงิน 500 บาท

615 . คุณ ณัฐนันท์ พงศ์วิเศษ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบวชพระ 9 รูป 10 ธค.63

รวมเป็นเงิน 100 บาท

616 . คุณธนเกียรติ ฤกษ์ดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.บวชพระ 9 รูป
2.ชำระหนี้สงฆ์
3.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

617 . นายอนิรุธ โกศินานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบวชพระ9รูปวัดท่าซุง วันที่10 ธันวาคม2563

รวมเป็นเงิน 100 บาท

618 . นางสาวณิชชาและเด็กหญิงกีรติกาญจน์ เปรมานุพันธ์,นายวุฒิศักดิ์และเด็กหญิงพัทรนันท์ วงษ์วิวัฒนาวุฒิ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบวชพระ,ทำบุญวิหารทาน,ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 99 บาท

619 . คุณ จักรกฤษณ์ อ่อนพรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

620 . ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน = 5 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง = 5 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า = 5 บาท

รวมเป็นเงิน 15 บาท

621 . คุณกนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

622 . คุณนรีรัตน์ และพัชนี เตชพิรุณทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญบวชพระ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

623. นาย สมคิด ดวงแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระประธาน สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำค่าไฟ ค่าภัตตาหารภิกษุสามเณร = 100 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

624. น.ส.พวงพยอม โคตามี

ต้องการร่วมบุญ :
บวชพระ9รูป 100บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

625. คุณ ชุลีพร ขำมา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญบวชพระ 9 รูป วันที่ 10 ธันวาคม

รวมเป็นเงิน 300 บาท

626. คณะจาคานุสติ

ต้องการร่วมบุญ :
คณะ จาคานุสสติ ทำบุญ 200 บาทวันที่ 10 ธันวาคม 2563
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน พิมพ์หนังสือ;ชำระหนี้สงฆ์ บูรณะวิหาร 100 ม.ซื้อที่ดิน;ปลูกป่า ต้มไม้;ทำบุญต่ออายุ;พระอาพาธ;ปราสาททองคำ;ปิดทองพระ;บวชพระเณร;ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม;อาหารพระ;สร้างพระ;ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า;สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมาร ภัจจ์;บูรณะศาลา 4 ไร่;บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน ;บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง ;บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร;บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน;บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ;บูรณะศาลา 25 ไร่;พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน;ค่าภัตตาหารเพล;อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

627 . นาย ปาราเมษฐ์ วงศ์เมือง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญร่วมบวชพระ9 รูป

รวมเป็นเงิน 100 บาท

628 . คุณชีวิน เทศสถาน และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทพระ 9 รูป

รวมเป็นเงิน 300 บาท

629. คุณ สาทิศ รักษา

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ

รวมเป็นเงิน 30 บาท

630 . นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

631 . คุณอนุพงษ์ แสงกระจ่าง

ต้องการร่วมบุญ :
บวชพระ 9 รูป

รวมเป็นเงิน 100 บาท

632. mahesak1680

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ 9 รูป 10 ธันวาคม 63 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 60 บาท

633 . นางสาว รวิสรา ศรีสำนอง นายทศพร ศรีวิศาลภพ ด.ช. ภามภากร ศรีวิศาลภพ นาง รสกร ฉินนานนท์ นางสาว เสริมสุข ศรีสำนอง และครอบครัวศรีสำนอง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบวชพระ 9 รูป วันที่ 10/12/2563

รวมเป็นเงิน 100 บาท

634 . คุณ ละเมียด กำจัดภัย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทพระ 9 รูป 10 ธ.ค.2563

รวมเป็นเงิน 200 บาท

635 . RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

636 . คุณหนู

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบวชพระ 9 รูป

รวมเป็นเงิน 120 บาท

637 . คุณกิตติญา มาจันทึก

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบวชพระ 9 รูป วันที่ 10 ธ.ค. 63

รวมเป็นเงิน 50 บาท

638. คุณ ศิริพรรณ ธรรมจินดา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญบวชพระวันที่ 10 ธ.ค.63

รวมเป็นเงิน 100 บาท

639 . คุณ ธนวัฒน์ ดีกัง

ต้องการร่วมบุญ :
บวชพระ22บาท ทำบุญทุกอย่าง40บาท

รวมเป็นเงิน 62 บาท

640 . คุณสราวุธ จินดาพรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบวชพระ 9 รูป 10 ธันวาคม 2563

รวมเป็นเงิน 100 บาท

641 . นายพรเทพ ทับทิม และครอบครัว นางสาวเพ็ญนภา แย้มผิว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 10 บาท

642 . ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

643 . นายประพจน์-นางลดาวรรณ-นายภัทรพล ประภัสสรพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญร่วมบวชพระ 9 รูป วันที่10 ธันวาคม 2563

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

644. คุณ สิริยากร จัตุพร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบวชพระ9รูป

รวมเป็นเงิน 9 บาท

645. คุณพลัฎฐ์ พาขุนทด

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ 9 รูป

รวมเป็นเงิน 9 บาท

646 . พระปัณณวรรธ พงศาประเสริฐพร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญบวชพระวันนี้ วันที่10ธันวาคม

รวมเป็นเงิน 100 บาท

647 . คุณสุวรรณา จรูญโรจนานันท์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญบวชพระวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

648. นางวดี ภัทร,นางสาวชมกนก ภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน อุทิศแด่อีเห็นชื่อขาขาวที่เคยเลี้ยงดูและเสียชีวิตแล้ว

รวมเป็นเงิน 55 บาท

649. นางวดี ภัทร,นางสาวชมกนก ภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง อุทิศแด่อีเห็นชื่อขาขาวที่เคยเลี้ยงดูและเพิ่งเสียชีวิตเมื่อคืนนี้

รวมเป็นเงิน 10 บาท

650 . คุณอุทัย ศุกระกาญจน์ คุณนงเยาว์ ศุกระกาญจน์ คุณธนีพร ศุกระกาญจน์ คุณบวรรัตน์ ศุกระกาญจน์ คุณกัณทิมา ศุกระกาญจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

ที่
651 . คุณพ่อเฉลยศักดิ์์ คุณแม่สีนวลและ น.ส.ปาริโมก เกิดจันทึและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทาน ขอขมากรรมและบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 30 บาท

652 . คุณวิสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 9 บาท

653 . คุณกฤตภาส หนูดาษ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 25 บาท

654 . คุณเจษฎา +ปิยะดา ศรีวาณิชยาภรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะศาลา4ไร่

รวมเป็นเงิน 700 บาท

655 . คุณอรัญยา ศักดิ์ศรีเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะศาลา4ไร่/วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

656. คุณ ศรัณยพงศ์ ธรรมายาลัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าภัตตาหารเพลพระ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

657 . ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า = 10 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ = 10 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ = 10 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน = 10 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง = 10 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร = 10 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน = 10 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ = 10 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ = 10 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน = 10 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง = 10 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า = 10 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

658 . คุณกนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

659 . พระธนพล กิตติสัมปันโน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

660 . นายภันกฤต เพ็ชรโยธา

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

661 . Samad Sutthitham

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

662 . คุณอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

663 . คณะจาคานุสติ

ต้องการร่วมบุญ :
คณะ จาคานุสสติ ทำบุญ 200 บาทวันที่ 15 ธันวาคม 2563
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน พิมพ์หนังสือ;ชำระหนี้สงฆ์ บูรณะวิหาร 100 ม.ซื้อที่ดิน;ปลูกป่า ต้มไม้;ทำบุญต่ออายุ;พระอาพาธ;ปราสาททองคำ;ปิดทองพระ;บวชพระเณร;ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม;อาหารพระ;สร้างพระ;ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า;สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมาร ภัจจ์;บูรณะศาลา 4 ไร่;บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน ;บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง ;บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร;บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน;บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ;บูรณะศาลา 25 ไร่;พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน;ค่าภัตตาหารเพล;อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

664.: นายรัชตะ รัตนโชติมณี

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณศาลา 4 ไร่

รวมเป็นเงิน 100 บาท

665. พลวัฒน์ ภรรณพาดิพงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1ปิดทองพระปัจเจก500 บาท
2สร้างมณฑปพ่อหมอ 500;บาท
3บูรณะศาลา4ไร่500บาท
4บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน 500 บาท
5 บูรณะปิดทองพระอุโบสถ 500 บาท
6บูรณะหลังคาวิหาร100 ม. 500 บาท
7บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 500 บาท
8บูรณะกุฎิเก่าหลวงพ่อ 300 บาท
9บูรณะศาลา25ไร่ 300 บาท
10 พุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 500 บาท
11ภัตตาหาร 200 บาท
12ค่าน้ำไฟ 200บาท

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

666. นาง จิตติมา เริงรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
ข้าพเจ้าขอทำบุญใส่บาตรวิระทะโย สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

รวมเป็นเงิน 50 บาท

667. นาย เฉลิมพล. อิ่มอ่อง. และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกๆอย่างกับทาง วัดท่าซุง 20บาท
2.ใส่บาตร"วิระทะโย" 20บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน 60 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/12/20 at 13:44

668 . นายชัยพิพัฒน์ ใสยะตระกูล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

669 . คุณอัคระ โอวะกุลวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

670 . พระธนพล กิตติสัมปันโน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า ;
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ ;
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ ;
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน ;
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง ;
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

671 . นายศราวุฒิ สมบูรณ์ผล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

672 . คุณ สุกัญญา พันธุ์บัวหลวง กานต์พิชชา พันธุ์บัวหลวง กฤษณัฏฐ์ พันธุ์บัวหลวง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

673 . คุณทินกร จันสุตะและครอบครับ พ่อ แม่ น.ส พนัชกร รูปทองและครับครัว นายกระแสสิน มณีภาค

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบวช ที่วัดท่าซุง วันที่10 ธ.ค 63

รวมเป็นเงิน 400 บาท

674 . คุณอดิทรรศน์ โพธิพันธุ์ทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญอุปสมบทพระ เป็นสังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 600 บาท

675 . นางอุลิศ ธรรมนิรัต

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญร่วมบวชพระ 9 รูป

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

676 . นายมเหสักข์ นางศศิกาญจน์ น้ำค้าง อาณัตชัย ฐปพรรษ ธนาตุล สนองพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพระพุทธเจ้า สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ บูรณะศาลา 4 ไร่ บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ บูรณะศาลา 25 ไร่ ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

677 . คุณ เกรียศักดิ์ พิมล วิไลภรณ์ สำเภาทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญอุปสมบทวันที่ 10 ธค

รวมเป็นเงิน 100 บาท

678 . คุณ สำเริง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญเจ้าภาพบวชพระ 9 รูป

รวมเป็นเงิน 29 บาท

679 . TRIP N.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 2,000.13 บาท

680. คุณ อิฏฐพงศ์ ขันธ์เครือ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบวชพระ 9 รูป

รวมเป็นเงิน 40 บาท

681 . คุณนภาพร ผืนจิตต์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

682 .: น.ส.ไพริน พูลเวศ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญบวชพระ ๙ รูปในวันที่10ธ.ค.2563

รวมเป็นเงิน 100 บาท

683 . นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 5 บาท
2.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 5 บาท
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 5 บาท
4.บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 5 บาท
5.บูรณะศาลา 4 ไร่ 5 บาท
6.ชำระหนี้สงฆ์ 5 บาท

รวมเป็นเงิน 30 บาท

684 . Phatlom66

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบวชพระวันนี้

รวมเป็นเงิน 100 บาท

685 . กลุ่มบารมี๓๐ทัศ, ท่านแม่ย่านางรถ ทะเบียน 3กว4811

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานตามแบบที่วัดท่าซุงจัดชุดละ100 จำนวน 2ชุด

รวมเป็นเงิน 200 บาท

686. น.ส.ชยาพร เชื้อดี

ต้องการร่วมบุญ :
บวชพระ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

687 . นางสาวเซอิ พรหมทองดี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญบวชพระ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

688. คุณเกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
บวชพระ

รวมเป็นเงิน 30 บาท

689 . คุณอัมรินทร์ ปรีชาอนุวงศ์ และ อลิสา เมืองมูล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

690 . คุณธกาญจน์ ฉัตรสุนทโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

691 . คุณ: พลอยภูรี และท่านพีรพัตร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 40.10 บาท

692 . นางนลพรรณ การมงคลวณิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,132 บาท

693 . นางสาวสุดา สุภาพเจริญกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า = 10.-
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ = 10.-
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ =10.-
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน = 10.-
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง =10.-
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร = 10.-
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน =10.-
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ =10.-
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ = 10.-
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน = 10.-
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง = 10.-
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า = 10.-

รวมเป็นเงิน 120 บาท

694. นายรอด บุดาสา

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน100บาท ชำระหนี้สงฆ์200บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

695 . คุณ กุญช์เดชณ์ สมบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

696 . น.ส.ปุณฑริกา อาศัยพานิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
อุปสมบทหมู่ 9 รูป

รวมเป็นเงิน 1,300 บาท

697. นายหยูแช แซ่เลี๊ยว

ต้องการร่วมบุญ :
อุปสมบทหมู่ 9 รูป

รวมเป็นเงิน 1,300 บาท

698 . น.ส.สุกัลยา อาศัยพานิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
อุปสมบทหมู่ 9 รูป

รวมเป็นเงิน 900 บาท

699. นายปิยชาติ ชัยปัญญาทัศและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญบวชพระ9รูป
สังฆทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

700 . คุณวีรวัฒน์ ต

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

701 . นายพิษณุ สุขประกอบ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับทางวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

702 . นายชุมพล เวสสบุตร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา ๔ ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา ๒๕ ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

703. นายชนาธิป จำนง

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

704 . คุณนัท

ต้องการร่วมบุญ :
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

705 : ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า = 10 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ = 10 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ = 10 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน = 10 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง = 10 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร = 10 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน = 10 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ = 10 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ = 10 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน = 10 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง = 10 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า = 10 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

706 . คุณวรวุฒิ ศรีสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบวชพระ 9 รูป

รวมเป็นเงิน 19 บาท

707 . vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

708 . คุณกนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

709 . คณะจาคานุสติ

ต้องการร่วมบุญ :
คณะ จาคานุสสติ ทำบุญ 2450 บาทวันที่ 11 ธันวาคม 2563
1.ถวายมหาสังฆทานชุดพิเศษ 2,000 บาท
2.ถวายเหรียญทอง ชุดละ 150 บาท
3.ธรรมทาน 50 บาท
4.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50บาท
5.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
6.ปิดทองคำเปลวพระชำระหนี้สงฆ์ องค์ที่ 13 องค์ 50 บาท
7.ถวายสังฆทานชุดละ2000 ขึ้นไป ร่วมกับคณะคุณจอมนัทธี วัดธรรมยานวันละ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน พิมพ์หนังสือ;ชำระหนี้สงฆ์ บูรณะวิหาร 100 ม.ซื้อที่ดิน;ปลูกป่า ต้มไม้;ทำบุญต่ออายุ;พระอาพาธ;ปราสาททองคำ;ปิดทองพระ;บวชพระเณร;ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม;อาหารพระ;สร้างพระ;ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า;สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมาร ภัจจ์;บูรณะศาลา 4 ไร่;บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน ;บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง ;บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร;บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน;บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ;บูรณะศาลา 25 ไร่;พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน;ค่าภัตตาหารเพล;อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 2,450 บาท

710 . คุณพลอยภูรี และท่านพีรพัตร

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 40.11 บาท

711. คุณ แก้ม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 209 บาท

712 . นายภันกฤต เพ็ชรโยธา พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะศาลา4ไร่ 50บาท
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า50บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

713 . นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

714 . นายรัชตะ รัตนโชติมณี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน พระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 100 บาท

715. RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

716 . นายพรเทพ ทับทิม และครอบครัว นางสาวเพ็ญนภา แย้มผิว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 10 บาท

717. คุณณัฐจิตกานต์ โลกุตรวงศ์ และน้องแฟร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. เหรียญทอง(สำหรับบูชาพระธาตุ) 40 บาท (เหรียญละ 20 บาท 2 เหรียญ)
2. วิหารทาน 90 บาท(สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์+บูรณะศาลา 4 ไร่ + บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน +บูรณะปิดทองพระอุโบสถ + บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร + บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ +
บูรณะศาลา 25 ไร่ )
3. ธรรมทาน 39 บาท
4. บวชพระ-เณร 31 บาท
5. สร้างพระ- ปิดทองพระ 31 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 31 บาท
7. ใส่บาตรหลวงพ่อฤาษีฯ 11 บาท น้อมถวายปัจจัย ท่านอาจารย์พระครูปลัดสมนึก 20 บาท
8. สาธารณประโยชน์ 31บาท
9. ใส่บาตรวีระทะโย 100 บาท
10.สังฆทาน (ชุดเล็ก) 100 บาท
11.เสด็จพระราชกุศล 31 บาท

รวมเป็นเงิน 555 บาท

718 . นางสาว จุฑามาศ กลิ่นจันทร์ พร้อมทั้งครอบครัวเเละคนรัก

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อ ค่านำค่าไฟ เเละสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

719. คุณ : อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

720 . คุณ ประชาชน

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป ปิดทองพระ ปิดทองอุโบสถ

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

721 . นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 5 บาท
2.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 5 บาท
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 5 บาท
4.บูรณะศาลา 4 ไร่ 5 บาท
5.บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 5 บาท
6.ชำระหนี้สงฆ์ 5 บาท

รวมเป็นเงิน 30 บาท

722 . พระธนพล กิตติสัมปันโน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ ;
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ ;
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง ;
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

723 . ด.ต.อภิชัย อารีย์ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 120 บาท

724 . นางอารีรักษ์ จิ๋วแย้ม ทวีชัย นาคทับทิม และลูกๆ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระ บวชพระ ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ โรงครัววัด โรงทาน ซ่อมวิหารแก้ว ซ่อมศาลาริมน้ำ บายศรี ป้าย ซ่อมซุ้มประตู น้ำ ไฟ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

725 . คุณเกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน 30 บาท

726 . คุณกันตพัฒน์ จิวมงคลชัย

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

727 . คุณ ภาวัต และ พัชรนันท์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,100.99 บาท

728. นางสาวเมทนี สมรอด

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า : 30 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ : 30 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ : 30 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน : 30 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง : 30 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร: 30 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน : 30 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ : 30 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ : 30 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน : 420 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง : 228 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า : 30 บาท

รวมเป็นเงิน 948 บาท

729 . ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

730 . นายอดุลย์ นางภัสส์พสุ คำมิตรและครอบครัวพร้อมคณะญาติธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวัดท่าซุง
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า
.
รวมเป็นเงิน 1,999 บาท

731 . คุณ มยุเรศ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป ชำระหนีสงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

732 . ร.ต.อ.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติและครอบครัวยายบุญธรรม จอกแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน สร้างสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 15 บาท

733. คุณพ่อเฉลยศักดิ์ คุณแม่สีนวล น.ส. ปาริโมก เกิดจันทึก

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 30 บาท

734 . คุณศมาธร-จิตตพา -ชนิกานต์ - โศจิรัตน์ เทียนกิ่งแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตราหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 400 บาท

735. คุณวันวิสาข์ สกลภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำค่าไฟ ภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

736 . ด.ญ.นภัสนันท์ - ด.ช.นรายุ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระเจ้าปัจเจกพุทธเจ้า = 1 บ.
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ = 1 บ.
บูรณะศาลา 4 ไร่ = 1 บ.
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน = 1 บ.
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง = 1 บ.
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร = 1 บ.
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน = 1 บ.
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ =1บ.
บูรณะศาลา 25 ไร่ = 1 บ.
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน=1บ.
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง=1บ.
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า=1บ.
ชำระหนี้สงฆ์=1บ.

รวมเป็นเงิน 13 บาท

737. นายนิกร จรูญพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 500
2.ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า 250
3.ชำระหนี้สงฆ์ 250
4.ทำบุญทุกอย่าง 1500

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

738 . ท่านลามะจื้อไห่รินโปเช่ (พระอาจารย์ไวรุศมุนีฯ)

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง 4,000 บาท
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ 1,000 บาท
รวมบุญ 5,000 บาท

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

739 .: vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

740 . ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 200 บาท

741 . นางสาวนราญา รักถนอม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

742 . ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า = 10 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ = 10 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ = 10 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน = 10 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง = 10 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร = 10 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน = 10 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ = 10 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ = 10 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน = 10 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง = 10 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า = 10 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

743 . คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

744 . Samad Sutthitham

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 209 บาท

745. คณะจาคานุสติ

ต้องการร่วมบุญ :
คณะ จาคานุสสติ ทำบุญ 2450 บาทวันที่ 12 ธันวาคม 2563
1.ถวายมหาสังฆทานชุดพิเศษ 2,000 บาท
2.ถวายเหรียญทอง ชุดละ 150 บาท
3.ธรรมทาน 50 บาท
4.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50บาท
5.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
6.ปิดทองคำเปลวพระชำระหนี้สงฆ์ องค์ที่ 13 องค์ 50 บาท
7.ถวายสังฆทานชุดละ2000 ขึ้นไป ร่วมกับคณะคุณจอมนัทธี วัดธรรมยานวันละ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน พิมพ์หนังสือ;ชำระหนี้สงฆ์ บูรณะวิหาร 100 ม.ซื้อที่ดิน;ปลูกป่า ต้มไม้;ทำบุญต่ออายุ;พระอาพาธ;ปราสาททองคำ;ปิดทองพระ;บวชพระเณร;ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม;อาหารพระ;สร้างพระ;ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า;สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมาร ภัจจ์;บูรณะศาลา 4 ไร่;บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน ;บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง ;บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร;บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน;บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ;บูรณะศาลา 25 ไร่;พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน;ค่าภัตตาหารเพล;อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

746 . คุณ ทยากร มิตรชิตร และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

747 . เด็กชายพีรวิชญ์. มัควา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร

รวมเป็นเงิน 50 บาท

748 . นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 20 บาท

749. ครอบครัวสุเมธินทกุลและครอบครัวพิมพ์พจน์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

750 . RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

751 . คุณ ธงชัย เที่ยงธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 100 บาท
วิหารทาน 100 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

752. คุณ ปวีณา ลือทุกข์สิ้น

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน 50 บาท

753. คุณ พลอยภูรี และท่านพีรพัตร

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 40.12 บาท

754. คุณ อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

755 . คุณ อุบล ศรีสถาพรภิวัฒน์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 300 บาท

756 . นายณัฐวุฒิ วงศ์กาฬสินธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

757. คุณ วิชัย คงมิตรภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน และสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

758. คุณ รัชตะ- ศรุต เต็งวิวัฒนะพานิช

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

759 . คุณ Lakkana Jones , วัจนา วัจนคุปต์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

760 . ไม่ระบุ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน---10บาท
2.ชำระหนึ้สงฆ์--3
3.ปิดทองปัจเจกพระพุทธเจ้า---5บาท
4 .ถวายภัตตาหาร--5บาท
5.ทำบุญทุกอย่าง--10บาท

รวมเป็นเงิน 33 บาท

761 . ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย 60 บาท
ทำบุญตามรายการต่างๆ 100 บาท ดังนี้
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 160 บาท

762 . Chermarn Chayanin

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 345 บาท

763. คุณ เกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหารเพล

รวมเป็นเงิน 30 บาท

764 . นางสาวชมกนก ภัทร,นางวดี ภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญเงินบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 55 บาท

765 . ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

766 . คุณ ธฤษณุ เกริกสกุลกฤติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 100
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 100
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 100
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 100
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 100
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 100
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 100
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 400
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 400
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 400

รวมเป็นเงิน 2,100 บาท

767. นายปกรณ์เกียรติ. นวลใส

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

768 . คุณ วรวิทย์ สวนจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 70 บาท

769. ด.ญ.นภัสนันท์ - ด.ช.นรายุ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระเจ้าปัจเจกพุทธเจ้า = 1 บ.
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ = 1 บ.
บูรณะศาลา 4 ไร่ = 1 บ.
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน = 1 บ.
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง = 1 บ.
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร = 1 บ.
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน = 1 บ.
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ =1บ.
บูรณะศาลา 25 ไร่ = 1 บ.
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน=1บ.
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง=1บ.
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า=1บ.
ชำระหนี้สงฆ์=1บ.

รวมเป็นเงิน 13 บาท

770 . Thanaporn Tipchan

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 บาท
วิหารทาน 100 บาท
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 บาท
สร้างมณฑปพ่อหมอโกมารทัจจ์ 100 บาท
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ หลวงพ่อปาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

771 . พ.ท.หญิง มินทร์ลดา สั่งสอนอาจศักดา

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ 100 บาท ,สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

772. คุณ วรพงษ์ วิไลล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

773. คุณ วิสวัส วาทิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ จำนวน 100 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

774 . นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 5 บาท
2.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 5 บาท
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 5 บาท
4.บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 5 บาท
5.บูรณะศาลา 25 ไร่ 5 บาท
6.ชำระหนี้สงฆ์ 5 บาท

รวมเป็นเงิน 30 บาท

775 . คุณ อิทธิพล ตรินันท์

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

776 . vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่จาไฟฟ้า
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

777 . Supatin

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 300 บาท

778 . คุณ ชรินทร์ทิพย์ บุญศิรอะธิกร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3 บูรณะศาลา4ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

779 . ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า = 10 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ = 10 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ = 10 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน = 10 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง = 10 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร = 10 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน = 10 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ = 10 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ = 10 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน = 10 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง = 10 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า = 10 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

780 . คุณ ฐกฤต

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 37 บาท

781 . คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

782. พระธนพล กิตติสัมปันโน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ ;
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

783 . อุทิศให้ดู.ช.ณราม ชัยสิทธิ์วัชระ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

784. คณะจาคานุสติ

ต้องการร่วมบุญ :
คณะ จาคานุสสติ ทำบุญ 2450 บาทวันที่ 13 ธันวาคม 2563
1.ถวายมหาสังฆทานชุดพิเศษ 200 บาท
2.ถวายเหรียญทอง ชุดละ 150 บาท
3.ธรรมทาน 50 บาท
4.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50บาท
5.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
6.ปิดทองคำเปลวพระชำระหนี้สงฆ์ องค์ที่ 13 องค์ 50 บาท
7.ถวายสังฆทานชุดละ2000 ขึ้นไป ร่วมกับคณะคุณจอมนัทธี วัดธรรมยานวันละ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน พิมพ์หนังสือ;ชำระหนี้สงฆ์ บูรณะวิหาร 100 ม.ซื้อที่ดิน;ปลูกป่า ต้มไม้;ทำบุญต่ออายุ;พระอาพาธ;ปราสาททองคำ;ปิดทองพระ;บวชพระเณร;ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม;อาหารพระ;สร้างพระ;ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า;สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมาร ภัจจ์;บูรณะศาลา 4 ไร่;บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน ;บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง ;บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร;บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน;บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ;บูรณะศาลา 25 ไร่;พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน;ค่าภัตตาหารเพล;อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

785 . นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

786. RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

ที่
787 . นายสวัสดิ์ ศรีเมืองธน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

788 . คุณ รุจิรดา โคบายาชิ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

789 . คุณ พลอยภูรี และท่านพีรพัตร

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 40.13 บาท

790. คุณพ่อเฉลยศักดิ์ คุณแม่สีนวล น.ส. ปาริโมก เกิดจันทึกและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์และทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

791 . คุณ ดำรงศักดิ์ ศรีทอง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน สะเดาะเคราะห์ ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

792 . นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 5 บาท
2.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 5 บาท
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 5 บาท
4.บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 5 บาท
5.บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 5 บาท
6.ชำระหนี้สงฆ์ 5 บาท

รวมเป็นเงิน 30 บาท

793 . คุณ อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

794 . คุณ จักรพงษ์ โรจนสุุพจน์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้างพระพุทธรุปวิหารทานธรรมทานยสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

795 . คุณ อังคณา กางพรม

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกประการ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

796. นายภาณุ บุญมา

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ภัตตาหาร ค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สังฆ์ และทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

797 . คุณ ไพรัตน์ ภัทรธิดา

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 100 บาท

798. คุณ สุทนนท์ ชื่อสุธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำสังฆทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

799. นายอานนท์ เกิดจันทึกและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

800 . คุณ ธนดล เลี้ยงหล่ำ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 30 บาท

801 . นส.จิรัชยาคำพรหม

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
ค่ำน้ำ-ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 30 บาท

802 . คุณ เพ็ญนภา สารพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย 17 บ.
ชำระหนี้สงฆ์
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

803. นายพรเทพ ทับทิม และครอบครัว นางสาวเพ็ญนภา แย้มผิว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 10 บาท

804 . นางสมสุขและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารทาน

รวมเป็นเงิน 800.11 บาท

805 . คุณ ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

806. นายรุ่งเรือง สารวิจิตร นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 100 บาท
2.ทำบุญวิหารทาน สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน ค่าน้ำไฟ ภัตตาหาร ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ และร่วมบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

807 . คุณ ศศิประภา เชื้อผึ้ง

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัญเจกพระพุทธเจ้า

รวมเป็นเงิน 70 บาท

808 . นายสินาด-นางหทัยรัตน์-น.ส.ขนิษฐา วุฒิรณฤทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
-ถวายสังฆทาน 272 บาท
-ชำระหนี้สงฆ์ 108.25 บาท
-สะเดาะเคราะห์ 108 บาท
-ชำระหนี้สงฆ์ของขนิษฐา 53 บาท

รวมเป็นเงิน 542 บาท

809. น.ส.นภัสวรรณ วุฒิรณฤทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 30-
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 20-
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 30-
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 20-
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 50-
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 50-
7. บูรณะศาลา 25 ไร่ 30-
8. สังฆทาน 200-
9 ธรรมทาน 50-
10. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 50-
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50-
12.ทำบุญทุกอย่าง 20-

รวมเป็นเงิน 600 บาท

810 . คุณ ทศพล งามจิตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 40 บาท

811. cholsapan

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 30 บาท

812. คุณ วิภารัศมิ์์ ผิวสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 600 บาท

813. คุณ อังศุมาลิน เสถียรมาศ และครอบครัว กชวรา เพชรบูระณิน และครอบครัว สุรีย์พร หงส์ร่อน และครอบครัว ฑาทิพย์ สร้างสรรค์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 505 บาท

814 . นายรชฏ ตั้งศักดิ์ยืนและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรมทาน
(รายการที่10)

รวมเป็นเงิน 100 บาท

815. คุณ สุชาติ จงจรูญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายเงินพระสงฆ์ 800 บาท

รวมเป็นเงิน 800 บาท

816 . พระดนุสรณ์ จิรวฑฺฒโน และ คณะ

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน 120 ปิดทอง 100 ทุกอย่าง 180

รวมเป็นเงิน 400 บาท

817 . นายมนตรี ดอกไม้ นางสาวแววดี ซุ้มกอทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13.ตักบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

818. คุณ พิมพ์นิภา อะกะเรือน

ต้องการร่วมบุญ :
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

819 . ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า = 10 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ = 10 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ = 10 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน = 10 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง = 10 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร = 10 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน = 10 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ = 10 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ = 10 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน = 10 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง = 10 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า = 10 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

820 . คุณ นฤทธิ์ อิธาเชษฐ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 30 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/12/20 at 13:46

821 . คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

822 . ดร.อานนท์ ทวีสิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

823. น.ส.ศรีสุดา ทิพนนท์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำสังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 99 บาท

824. นาย เฉลิมพล. อิ่มอ่อง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

825 . คณะจาคานุสติ

ต้องการร่วมบุญ :
คณะ จาคานุสสติ ทำบุญ 2450 บาทวันที่ 12 ธันวาคม 2563
1.ถวายมหาสังฆทานชุดพิเศษ 200 บาท
2.ถวายเหรียญทอง ชุดละ 150 บาท
3.ธรรมทาน 50 บาท
4.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50บาท
5.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
6.ปิดทองคำเปลวพระชำระหนี้สงฆ์ องค์ที่ 13 องค์ 50 บาท
7.ถวายสังฆทานชุดละ2000 ขึ้นไป ร่วมกับคณะคุณจอมนัทธี วัดธรรมยานวันละ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน พิมพ์หนังสือ;ชำระหนี้สงฆ์ บูรณะวิหาร 100 ม.ซื้อที่ดิน;ปลูกป่า ต้มไม้;ทำบุญต่ออายุ;พระอาพาธ;ปราสาททองคำ;ปิดทองพระ;บวชพระเณร;ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม;อาหารพระ;สร้างพระ;ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า;สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมาร ภัจจ์;บูรณะศาลา 4 ไร่;บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน ;บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง ;บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร;บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน;บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ;บูรณะศาลา 25 ไร่;พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน;ค่าภัตตาหารเพล;อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

826. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

827 . นายพินิจ นางขจร นายเสมา วิมุกตะลพ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

828 . คุณ นิติ เปรมบำรุง

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 20 บาท
2. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 5 บาท
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 5 บาท

รวมเป็นเงิน 30 บาท

829 . คุณ อาณกร สิตาลรัศมี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

830 . คุณ ธกาญจน์ ฉัตรสุนทโรจน์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

831 . คุณ แก้ม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

832 . คุณ มาลี สิตาลรัศมี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

833. คุณพ่อเชิดชัย คุณแม่บุญทิวา ธรรมนิอร และ ปุณณภา ตรีรัตน์ดิลกกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ขอร่วมทำบุญ
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 200 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 150 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 150 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 150 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 150 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 150 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 150 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 150 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 150 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 150 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 150 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 150 บาท
13. ชำระหนี้สงฆ์ 150 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

834 . นางฉวีวรรณ สาริกะภูติ และครอบครัวอภัยนนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 270 บาท

835 : น.ส.ศิริรัตน์ วีรชาติยานุกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระ 300 บ.
ถวายสังฆทาน 200 บ.

รวมเป็นเงิน 500 บาท

836. นายเลอยศ,นางกีรติญา,นางลัคนา,ดญ.ศริญญาทิพย์,น้องเจ้าคุณ,นายเลิศยศ ประสิทธิโศภิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

837 . คุณ กฤตนุชา บุญญเจริญชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4.ตักบาตรวิรทะโย
5.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

838. คุณ วราวุธ ภัทโรพงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 200 บาท

839. นายฉลองชัย พิษณุวงษ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
- สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
- บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
- พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

840 . คุณ พลอยภูรี และท่านพีรพัตร

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 40-14 บาท

841 . คุณ พิสุทธิ์ ศรีอนันต์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกรายการเพื่อรักษาสมบัติที่พ่อให้ไว้

รวมเป็นเงิน 100 บาท

842 . คุณ ชาคริส แก้ววิเศษ

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว

รวมเป็นเงิน 40 บาท

843. ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกๆท่าน ของศุภเจฏฐก์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง คือ1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100.05 บาท

844 . คุณ ชัยพร ไชยรบ

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

845 . นายอิทธิพล พรมโพทิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

846 . คุณ เกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศร

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 30 บาท

847. คุณ รงรอง เจียเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

848 . นายสถาพร ชมยินดี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100.36 บาท

849 . นายวิทยา-นางศิริพร-ด.ช.นฤบดินทร์ แสงประทีป

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน และทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

850. คุณ ลัน

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

851 . คุณ ศุภชัย กิติศุภวัฒนา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 250 บาท
2. ทำบุญบูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 250 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

852 . คุณ สุรชัย โคตะวินนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

853 . คุณ อนุสรา กุมภัณฑ์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหารเพลพระ

รวมเป็นเงิน 40 บาท

854. นาวาอากาศเอกเสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 400 บาท

855. นายธนภัทร อุบลรัตน์และครอบครัว และบิดามารดาน้องสาว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

856 : นายนรุษม์ชัย และนางกัลญาการณ์ ช่วยชูวรรธนันท์

ต้องการร่วมบุญ :
ภัตตาหาร สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

857. คุณ เชี่ยวชาญ พันธ์ศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ ค่าไฟและค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 181 บาท

858. คุณ เชี่ยวชาญ พันธ์ศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 19 บาท

859 . นาย ธนภัทร รัตนพนาวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์
และทำบุญอื่นๆของวัดด้วย

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

860 . คุณ สกุณา ศรีตุลารักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

861. อุทิศให้คุณชลลัดดา สงวนสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า(100บาท)2.พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน(300บาท)3.ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง(100บาท)

รวมเป็นเงิน 500 บาท

862. คุณ อรรถกร

ต้องการร่วมบุญ :
บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 100 บาท

863 . คุณ เอกลักษณ์ บัวรอด

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน2,200 บาท
ทำบุญทุกอย่าง240 บาท

รวมเป็นเงิน 2,440 บาท

864. นาย พิบูลย์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 100 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 100 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 100 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 100 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 100 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 100 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 100 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 100 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
13. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,300 บาท

865 . คุณ รมยกร โฮลเดอเยอร์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

866 . นาย วรวุฒิ ปินตาปิน , น.ส.จันทร์จิรา โทป๊ก

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1 บาท

867. คุณเริงชัย เพชรชื่นสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 480 บาท

868 . กองบุญลูกหลานหลวงปู่ปาน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ท่านปู่ท่านย่าท่านแม่ เพื่อพระนิพพานในชาตินี้

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 15-22/12/63

รวมเป็นเงิน 100 บาท

869 . คุณ พงศธร สิงหา

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ ที่เคยนำของสงฆ์มาที่เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี รู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี; ข้าพเจ้าขอชำระหนี้สงฆ์ด้วยการโอนเงินทำบุญในครั้งนี้; สาธุ

รวมเป็นเงิน 10 บาท

870. คุณ อุระ-ณัฐชานันท์-วิลาสินี. สุวรรณศรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธ วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 40 บาท

871. นายสดายุ ใฝ่กระจายทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

872 . คุณ ปาริชาติ เปรื่องเดช

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

873. พระธนพล กิตติสัมปันโน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ ;
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

874. vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

875 . คุณ ชุตินันท์ บุญฉ่ำ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

876 . นางณิชมณ ศรีณะกิจจา

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายอาหารพระและทำบุญทุกอย่างอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร และอุทิศให้ดวงวิญญาณของคุณรวีโรจน์ ศรีณะกิจจา

รวมเป็นเงิน 100 บาท

877. คุณชลษพรรษ คลังณี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป.สังฆทาน.วิหารทาน.ธรรมทาน.ชำระหนี้สงฆ์.

รวมเป็นเงิน 20 บาท

878. คุณพลอยภูรี และท่านพีรพัตร

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 40.15 บาท

879 . นางสาวพัชรี โพธิ์รัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19 บาท

880 . คุณพิมพ์นิภา อะกะเรือน

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 60 บาท

881 . Tornado Taco, Tornado Burger

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า, สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์, บูรณะศาลา 4ไร่, บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน, บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง, บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร, บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน, บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมน้ำ, บูรณะศาลา 25 ไร่, พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน, ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง, ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 11,550 บาท

882 . นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 5บาท
2.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 5บาท
3.รณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 5บาท
4.บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 5บาท
5.บูรณะศาลา 25 ไร่ 5บาท
6.ชำระหนี้สงฆ์ 5บาท

รวมเป็นเงิน 30 บาท

883 . คุณสุนันทา ศรีทองคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

884 . พระอกนิฎฐ อำไพ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญสร้างเจดีย์พุฒตาลสมเด็จองค์ปฐม 200บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

885 . คุณสถิตย์ สังวรรณา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

886 . RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

887 . น.ส.สายชล พิมพ์เหล็กและ Mr Morteza Ahmadi, นางพิกุล ทองวิลัย,ด.ช.ภูริภัทร คงทอง,ด.ญ.อารยา พิมพ์เหล็ก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. บุญทุกบุญเพื่อสืบสานทางพระนิพพานบูรณะพระพุทธฯ #สาธุสาธุสาธุนิพพานนะปัจจโยโหตุ

รวมเป็นเงิน 1,299.99 บาท

888 . นส.สุภาวดี จิตแสนสุข

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

889 . คุณยลัลพัสส์ มณีทิวัตถ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 500

รวมเป็นเงิน 500 บาท

890 . คุณ เกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 30 บาท

891 . คุณวิทวัส กิตติ เสนา

ต้องการร่วมบุญ :
สวดมนต์ วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

892 . นายฮั้งมิ้งแซ่ฉั่วนางทองใบงามเกียรติยศบุตรธิดา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างตามที่ทางวัดแจ้ง 80.-
2.อุปสมบทหมู่วัดท่าซุง 20.-

รวมเป็นเงิน 100 บาท

893 . คุณธนดล เลี้ยงหล่ำ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 30 บาท

894 . พล.ต.พัลลภ ศรีศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 290 บาท
2.ถวายธรรมทาน 290 บาท

รวมเป็นเงิน 580 บาท

895. คุณพ่อเฉลยศักดิ์์ คุณแม่สีนวลและ น.ส.ปาริโมก เกิดจันทึกและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทาน ขอขมากรรมและบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

896 . คุณเมชญา โชติกาวรานนท์และนางเปรมจิต อิศรางกูร ณ อยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างรวมถึงสังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน; น้ำไฟและชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

897 . คุณเบญจวรรณ สืบศรีและ พีรายุ ฝ่ายจำปา

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่างค่ะ

รวมเป็นเงิน 80 บาท

898 . คุณเบญจวรรณ สืบศรีและ พีรายุ ฝ่ายจำปา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

899 . คุณอำนวย, อนัญญา, นริศรา, อดิศร ธรรมเสน

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

900 . คุณสมพงษ์ พัฒรักษ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญจำนวนเงิน 300 บาทดังนี้
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 100 บาท
3. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน 300 บาท

901. น.ส.ศุภจิตรา วิเศษแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ถวายสังฆทาน
14.ถวายน้ำดื่มพระสงฆ์
15.ตักบาตรวิระทะโยประจำวัน
16.ชำระหนี้สงฆ์
17.พระสงฆ์อาพาธ
18.การศึกษา
19.ร่วมทุกงานบุญของวัด

รวมเป็นเงิน 19 บาท
..
902. คุณณัฐชัย จันทร์แสนตอ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฑทาน

รวมเป็นเงิน 128 บาท

903. คุณบุศรินทร์ - นภสร เดชดำรงค์ปรีชา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน มณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ สงฆ์อาพาธ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

904 . คุณชโยฬาร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

905 . คุณวิยะดา จุมทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกรายการค่ะ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

906 . นายอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกๆบุญกับวัดท่าซุง อาทิ
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 140 บาท

907 . คุณบวรกิจ พันธ์กุ้ย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

908 . นายสันติ คูขุมดิน และพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 509 บาท


909 . นายปอ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 80 บาท

910 . Chirapong_kและคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13.ร่วมสร้างพระชำระหนี้สงฆ์
14.ชำระหนี้สงฆ์
15.และร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 400 บาท

911. คุณจารุวงศ์ นาคเป้า

ต้องการร่วมบุญ :
เงินจากการใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

912. คุณชาญชัย คงเพียรธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า และค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

913 . คุณสุภาวดี สังเต็ม

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

914 . คุณคณิน พรสินศิริรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

915.: นายกิตติสัณห์ ศรีกมลพัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 540 บาท

916. คุณวัชรินทร์ กิตติเสนา เละครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

917 . นายกิตติสัณห์ ศรีกมลพัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ 10 กองบุญ รายการที่1-10 กองบุญละ 5 บาท รวมโอนแล้ว 50 บาท สาธุสาธุสาธุ

รวมเป็นเงิน 50 บาท

918 . อาจารย์์์์เดชพููููลศักดิ์ จารุพันธ์พานิช

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

919. คุณนภนต์ คุ้มวงศ์ดี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

920. คุณอารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาทหมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญสามารถตรวจสอบรายชื่อตามรายการที่แจ้งนี้ได้ หากปรากฏว่าเจ้าภาพรายใดข้อมูลที่ลงไปแล้วไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมาทาง "ผู้จัดทำ" ด้วย

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"◄ll กลับสู่สารบัญ