ประกาศ...เรื่อง เลื่อนการจัดงานนมัสการพระธาตุจอมกิตติและพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย
webmaster - 20/12/20 at 18:42

ประกาศวัดจันทาราม(ท่าซุง)เรื่อง เลื่อนการจัดงานนมัสการพระธาตุจอมกิตติและพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย


เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วัดจันทาราม(ท่าซุง) จึงขอเลื่อนการจัดงานนมัสการพระธาตุจอมกิตติและพระธาตุดอยตุง ในระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2564 ออกไปก่อนจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2563

วัดจันทาราม(ท่าซุง)อ.เมือง จ.อุทัยธานี


◄ll กลับสู่สารบัญ