รายชื่อ...เจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง ตั้งแต่ วันที่ 1- 15 มกราคม 2564
webmaster - 15/1/21 at 22:45

รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง
ตั้งแต่ วันที่ 1- 15 มกราคม 25641. คุณ กฤตภาส หนูดาษ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 130 บาท

2. คุณ อุระ-ณัฐชานันท์-วิลาสินี. สุวรรณศรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 200 บาท

3. คุณ จตุรงค์ สวัสดี และเพื่อนๆ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 999.99 บาท

4. คุณ เกศนี บุญเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

5. คุณ ปาริชาติ เปรื่องเดช

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

6. นายศฎายุทธ นางนพวรรณ และดญ ปรียาภัทร คำทุม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 200 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 300 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 500 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 300 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 300 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 500 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 200 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 200 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 200 บาท
10. พระพุทธรูป,วิหารทาน, สังฆทาน,ธรรมทาน 100 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 100 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

7. นายชลากร ชัยมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
ชำระหนี้สงฆ์
ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระภิกษุและสามเณร

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

8. คุณ Samad Sutthitham

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 209 บาท

9. คุณ อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

10. คุณ ธนเกียรติ ฤกษ์ดี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 99 บาท

11. นายเรียน-นางบุญถม-น.ส.ณัฐสุดา จินดา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

12. นายปิยชาติ ชัยปัญญาทัศและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

13. คุณ กัลยาณี เตชะนิรัติศัย

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

14. น.ส.ไพริน พูลเวศ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญถวายสังฆทาน ๒๙ ชุด

รวมเป็นเงิน 100 บาท

15. คุณ ธนากร-บุญฑริกา ระพิพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 20 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 20 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 20 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 20 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 20 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 20 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 20 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 20 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 20 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 20 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 20 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 20 บาท
13.ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
14.ใส่บาตรวิระทะโย 16 บาท

รวมเป็นเงิน 276 บาท

16. คุณ ชื่นณภัทรปรานต์ เวชสรรเสริญ

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป 25 บาท วิหารทาน 25 บาท สังฆทาน 25 บาทธรรมทาน 25 บาท ชำระหนี้สงฆ์ 9 บาท

รวมเป็นเงิน 109 บาท

17. นายกระจ่าง นันทวี น.ส.พรนิภา ฟ้ารุ่งเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน จำนวน 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

18. คุณ ปัณณวิชญ์ ฐิติวิเชียรชาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

19. คุณ กัลยาณี เตชะนิรัติศัย

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

20. คุณ วีระ ศรีอำนวยไชย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน พระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

21. คุณ ประทิน บุญสม บุญเรือน อรุณประเสริฐ อำนวย เทพารักษ์ สายใจ ทองคำ ทวีสิน บุญสม

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 250 บาท

22. นายโสรัจ กลิ่นรอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

23. คุณ ภาณุ ลีลาพจน์สัณห์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

24. คุณ นพนันต์ บัวคลี่

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

25. คุณ เกศรา ดาราสวรรค์ และ จิรกฤต พุทธศรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ร่วมบุญทุกประการ

รวมเป็นเงิน 112 บาท

26. คุณ ปนัสดา สรกงษ์ ลูอิส

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

27. นาย วัฒนชัย ศรีสุข และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 25บาท

28. คุณ กนก จิ๊ดเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระอุโบสถ

รวมเป็นเงิน 444 บาท

29. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 5 บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 5 บาท
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 5 บาท

รวมเป็นเงิน 15 บาท

30. พระครูปลัดกิตติคุณ มหาลาโภ คิดเฉพาะ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

31. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

32. คุณ คุณนริศราและสามี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 20 บาท
2.ใส่บาตรวิระทะโย 15.50 บาท
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 5 บาท
4.บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 5 บาท
5.ทำบุญรวมทุกอย่าง 5 บาท
6.ชำระหนี้สงฆ์ 2.50 บาท
7.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 3 บาท
8.พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน 4 บาท

รวมเป็นเงิน 60 บาท

33. คุณ ณทิรา หาญทรงกรณ์ และครอบครัว และทุกท่านผู้มีพระคุณทั่วโลก ครูบาอาจารย์ทุกท่าน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

34. คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

35. คุณ จิระกุล สุชินวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

36. คุณ จักรกฤษณ์ ศรีทองดี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

37. คุณ อรศรี เหมือนทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

38. คุณอรธนาภัสร์ ลุนทา Mr John Stamatakis

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
8. บูรณะศาลา 25 ไร่
9. ร่วมสร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 599 บาท

39. ครอบครัว ละออง

ต้องการร่วมบุญ :

1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

40. คุณ ศรินภรณ์ การศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมาภัจจ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

41. คุณ ธฤษณุ เกริกสกุลกฤติ

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าอาหารพระ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

42. นางฉวีวรรณ ธนธรรมเมธี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

43. น.ส.พุทธิพร ธนธรรมเมธี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

44. คุณ บรรเจิด ต่ออิ่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

45. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

46. คุณ RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

47. คุณ ธวรรษ ศรีจิตรกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

48. นายศุภกร นิวาสะวัต และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

49. ครอบครัวสุขรุ่งเรือง (เฉลิมเกียรติ สุขรุ่งเรือง)

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 1,500 บาท
วิหารทาน 500 บาท
ธรรมทาน 400 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

50. คุณ jamrus LYONS

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

51. คุณ ฐานิตดา ภู่ภูมิรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 200 บาท
2. ค่าน้ำ-ค่าไฟ 200
3. ชำระหนี้งงฆ์ 100

รวมเป็นเงิน 500 บาท

52. คุณ สุภัค ภู่ภูมิรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

53. คุณ ฐิติมา บุญเสริม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

54. คุณ พลิศา รุ่งเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน สะเดาะเคราะห์ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

55. คุณ ปวริศา วณิชชากุลจิต

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

56. นาย สุรศักดิ์ วิไธสง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตริระทะโย 100 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
3. ทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

57. คุณ อุไรวรรณ มณีสุขเกษม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 155 บาท

58. นาย ธรรมพิเชฐ ธรฤทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 99.99 บาท

59. นางสาว รวิสรา ศรีสำนอง นายทศพร ศรีวิศาลภพ ด.ช. ภามภากร ศรีวิศาลภพ นาง รสกร ฉินนานนท์ นางสาว เสริมสุข ศรีสำนอง และครอบครัวศรีสำนอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

60. นายยุทธภูมิ พันธุ์ต่วน

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระชำระหนี้สงฆ์
2.ค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาวัด
3.สร้างวิหารทาน
4.สร้างธรรมทาน
5.ค่าอาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

61. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหานทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

62. นายสถาพร ชมยินดี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100.36 บาท

63. คุณ ธนาวุฒิ ฉิมคล้าย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

64. คุณ วัชชิระ ไชยมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

65. น.ต.สายชนน์ คุณสวัสดิพร. ทศพร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง ตามที่ฯ ได้แจ้งไว้

รวมเป็นเงิน 509 บาท

66. คุณ วีระชัย แซ่โง้ว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

67. นายสุทัศน์ นาใจ น.ส.นนทพร ชายใหม่ ด.ญ.ณัฐภัสสร นาใจ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

68. นายพรเทพ ทับทิม และครอบครัว นางสาวเพ็ญนภา แย้มผิว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 10 บาท

69. คุณ ศรัญญา พุทธชาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 50บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 50 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 50บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 50บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 50บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 50บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 50บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 50บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 50บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 50บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 50บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

70. คุณ จักรภัทรฬฎ์ คิดดี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญวิหารทานสังฆทานธรรมทานร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานี

รวมเป็นเงิน 100 บาท

71. คุณ พจน์วรรณ ชัยประดิษฐ์, พัชร พุ่มพวง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ฯ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

72. นายรุ่งเรือง สารวิจิตร นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1 .เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 200 บาท
2.ทำบุญวิหารทาน สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน ค่าน้ำไฟ ภัตตาหาร ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ และร่วมบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 250 บาท

73. คุณ ธนดล เลี้ยงหล่ำ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

74. คุณ Voravoot

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

75. คุณ กิตติภณ วณิชชาภรกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างที่วัดกำลังดำเนินการอยู่

รวมเป็นเงิน 100 บาท

76. นายมานัส นามปวน และ น.ส.จีรภรณ์ ดารากุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 169 บาท

77. คุณ กฤษชนภณ ประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญปีใหม่สร้างพระพุทธรูปวิหารทานธรรมทานสังฆทานชำระหนี้สงฆ์ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

78. นายวรพจน์ อินต๊ะนันท์ นางสาวกลมฉัตร วงค์เพ็ญ พร้อมครอบครัวทั้งสองตระกูล

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน ในวันปีใหม่

รวมเป็นเงิน 100 บาท

79. นาย เฉลิมพล. อิ่มอ่อง. และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกๆอย่างกับทาง วัดท่าซุง 20 บาท
2.ใส่บาตร"วิระทะโย" 20 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน 60 บาท

80. คุณ วีรวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

81. คุณ จิตรภาณุ ณัฐชยา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

82. คุณ ประชิด , ชินณรงค์ เกิดบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 400 บาท

83. นายสมศักดิ์ บรรยงก์สินธุ์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 280 บาท

84. คุณ วิทย์วศิน บุญจำเนียร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

85. คุณ นัทธ์นภัส

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

86. นาย วิทูร อรรคแสง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 240 บาท

87. คุณ ไตรภพ จันทนุปาน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 240 บาท

88. นส.พนิดา วรรธนะตันติและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 40 บาท

89. น.ส. พนมพร พึ่งเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

90. คุณ ชัชชัยวิชช์ ดวงทิพย์สกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

91. คุณ พิทยะ รัตนกุล,สรรชัย วงศ์วิวัฒฑณนุกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 3,600 บาท

92. คุณ ประพฤทธิ์ วังสินธร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
ทำบุญสร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
ทำบุญบูรณะศาลา4ไร่
ทำบุญบูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
ทำบุญบูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
ทำบุญหลังคาวิหารแก้วร้อยเมตร
ทำบุญบูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
ทำบุญบูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
ทำบุญบูรณะศาลา25ไร่
ทำบุญสร้างพระพุทธรูป,ธรรมทาน,วิหารทาน,สังฆทาน
ทำบุญค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
ทำบุญค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

93. สมชาย นิจจารีย์และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทานชุดพิเศษ 2,000 บาท
2.ทำบุญธรรมทาน เลขที่ 001188 1,200บาท

รวมเป็นเงิน 3,200 บาท

94. นางวิรงรอง วีระเจริญ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระพุทธรูป บวชพระ

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

95. นายจตุรงค์ สมคำดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 50 บาท
2.ถวานภัตาหารพระ 50 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

96. คุณ ฤทธิพร เผือกอุดม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 3 ชุด

รวมเป็นเงิน 300 บาท

97. นายยงยุทธ์ สุวรรณมณี, นางสาวลัดดาวัลย์ จันทร์ดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน จำนวน100บาท
2.ทำบุญรวมทุกอย่าง100บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

98. คุณ ธนวิชญ์ แซ่ลิ่ม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆฑาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

99. คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

100. คุณ Chiraporn Chutiwut

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง เป็นเงินจากใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 999.99 บาท

101. พระไพโรจน์ ทองมีสี (สุธมฺโม)

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

102. คุณ ธานินทร์ บูรณมานิต

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหารสังฆทาน 1,000 บาท
ปิดทองพระปัจเจก พุทธเจ้าสร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์บูรณะศาลา 4 ไร่มณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปานบูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุงบูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตรบูรณะมณฑปหลวงปู่ปานรุ่นบูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำบูรณะศาลา 25 ไร่พระพุทธรูปวิหารทานสังฆทานธรรมทานอาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุงค่าน้ำค่าไฟฟ้า 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

103. นางนพกมล นาคาและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง 800 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 900 บาท

104. สวนธนภัทรสกลนคร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

105. นางบุญเรือน แก่นพินิจ

ต้องการร่วมบุญ :
ตักบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 300 บาท

106. คุณ ศิริเพ็ญ เชิญชัยวชิรากุล

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

107. คุณ ผานิต สุขโชติ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระ
ชำระหนี้สงฆ์ และทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

108. นายพงศธร เขียวศิริและนางปัทมาพร เขียวศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 239 บาท

109. นายอัศวิน ถ้ำกระแสร์ และนางสาวธัญญ์รวี อภิธัญทวีพงศ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

110. คุณ พลอยภูรี และท่านพีรพัตร

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100.01 บาท

111. คุณ วัฒนา ญาณปัญญา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 209บาท

112. นางปณิดา สถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 240 บาท

113. คุณณัฏฐมัย-กัณฐิมา-ด.ช.เจษฎากร ชุ่มจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

114. คุณ ปิยนุช สถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 960 บาท

115. นาย บุญโชค นาทองหล่อ

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 100 บาท
สร้างพระพุทธรูป 25 บาท
วิหารทาน 25 บาท
สังฆทาน 25 บาท
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 25 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

116. คุณ ประเสริฐศักดิ์ ศรีกำปัง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

117. นาง สัณหพร อิ่นคำ นางธมนันท์ อิ่นคำ นางนันท์นลิน คลาร์ก นศ.กัญญาณี พรหมมา

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน ชุดละ 100 บาท 4 ชุด

รวมเป็นเงิน 400 บาท

118. นาย ไผท แสงบุษราคัม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 2,564 บาท

119. คุณ สุกัญญา สมานธารณ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์,สังฆทาน,ธรรมทาน และวิหารทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

120. คุณ จตุพร องอาจ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

121. คุณ บวรกิจ พันธ์กุ้ย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

122. นางสิริพิมล บุดาสา

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหาร 300 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

123. นางสาวฉัตรสุดา ประณตน้อมสิน และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกงานบุญ สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และ อื่น ๆ

รวมเป็นเงิน 99.99 บาท

124. คุณ กนกแข วีระพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

125. คุณ ประภาวัลย์ ธนภูริกาญจน์

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
สร้างพระ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าไฟ-ค่าน้ำ ถวายภัตตาหารและผ้าไตรพระสงฆ์
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

126. คุณ ปณิธาน ศิริชัย

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวัดท่าซุง 100 บาท
ค่าภัตตาหารเพล 100 บาท
ค่าน้ำค่าไฟ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

127. คุณ รวิชญ์พงศ์ ธนภูมิธัญดิศ

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
สร้างพระ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าไฟ-ค่าน้ำ ถวายภัตตาหารและผ้าไตรพระสงฆ์
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

128. คุณ ณัฏฐกาญต์ ธนภูมิธัญดิศ

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
สร้างพระ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าไฟ-ค่าน้ำ ถวายภัตตาหารและผ้าไตรพระสงฆ์
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

129. คุณ จามิพัทศ์ ธนภูมิธัญดิศ (เยจุน)

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
สร้างพระ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าไฟ-ค่าน้ำ ถวายภัตตาหารและผ้าไตรพระสงฆ์
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

130. คุณ รภัญญู ธนภูมิธัญดิศ (ยองเจ)

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
สร้างพระ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าไฟ-ค่าน้ำ ถวายภัตตาหารและผ้าไตรพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

131. นายเลอยศ,นางกีรติญา,นางลัคนา,นายลาภยศ,ดญ.ศริญญาทิพย์,ดช.ภฑิล ประสิทธิโศภิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

132. คุณ ผู่ยี่เต้ง

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
สร้างพระ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าไฟ-ค่าน้ำ ถวายภัตตาหารและผ้าไตรพระสงฆ์
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

133. คุณ ลิ่มเพ่งยี่

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
สร้างพระ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าไฟ-ค่าน้ำ ถวายภัตตาหารและผ้าไตรพระสงฆ์
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

134. คุณ เตียว แซ่ลิ้ม

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
สร้างพระ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าไฟ-ค่าน้ำ ถวายภัตตาหารและผ้าไตรพระสงฆ์
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

135. คุณ กีเพียว แซ่ก่วย

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
สร้างพระ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าไฟ-ค่าน้ำ ถวายภัตตาหารและผ้าไตรพระสงฆ์
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

136. คุณ โชคชัย สาสนรักกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

137. คุณ Colt and Ariena Phannaen

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 2,400 บาท

138. คุณ สุนันทา ชนาเทพาพร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

139. คุณ ชยพล สาสนรักกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

140. คุณ กนกพร สาสนรักกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

141. คุณ โชคชัย สาสนรักกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

142. คุณ สุนันทา ชนาเทพาพร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

143. นายนันทวัฒน์ โนกุญชร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

144. คุณ ชยพล สาสนรักกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

145. คุณ กนกพร สาสนรักกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

146. ร.อ.พิทักษ์ สาระพัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
เงินบาตรวิระทะโย ทำบุญทุกอย่างกับวัด สังฆทาน วิหารทาน ถวายข้าวพระ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 560 บาท

147. คุณ chunpith

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

148. คุณ สุกัญญา พันธุ์บัวหลวง กานต์พิชชา พันธุ์บัวหลวง กฤษณัฏฐ์ พันธุ์บัวหลวง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

149. คุณ เกรีศักดิ์ พิมล วิไลภรณ์ สำเภาทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทานชุดพิเศษ 1 ชุด 2,000 บาท
ถวายเป็นค่าภัตตาหาร 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

150. คุณ ณัฐพร สุภาวรธรรม ,ชโลทร คิดหาทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า
13. ใส่บาตร วิระทะโย 310 บาท

รวมเป็นเงิน 510 บาท

151. คุณ วุฒิพงศ์ ปิ่นปกบุตร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายภัตตาหารเพล

รวมเป็นเงิน 100 บาท

152. นายทิวา วันศรี และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

153. ครอบครัวอริยคุณางกูรและญาติมิตร

ต้องการร่วมบุญ :
ตักบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 99 บาท

154. นางสาวพัทธนันท์ หม่องพราหมณ์ ดช.ธนกฤต สมสอาด นายนิติธร สมสอาด นายราชสิทธิ์ สมสอาด นางลักษมี บุตรโพธิ์ ร.อ.สนอง สมสาด นางปราณี โลห์สกุล นายจำลอง หม่องพราหมณ์ นางใหม่ สุดท้าว นางกาญจนา อินทรสันติ และครอบครัวสมสอาด,รอดพ่วง,บุตรโพธิ์,ค้ำชู,โลห์สกุล,สุดท้าว,หม่องพราหมณ์ และร้านยูโรทูช็อป ซาลอนและบาร์เบอร์นายบุญธรรม สุดท้าว นายจรัญ หม่องพราหมณ์ น.ส.ประนอม ตันสกุล นายเชวง หม่องพราหมณ์ น.ส.ทองสน แก้วรักษ์ นายอวยชัย หม่องพราหมณ์ นายอนุชา หม่องพราหมณ์ น.ส.สมบูรณ์ สุดท้าว น.ส.อรชุมา กระกรกุล น.ส.สรชา จันทร์จิตร นายพิษณุ จันทร์จิตร น.ส.สุธัญญรัตน์ ไกรเวียง น.ส.บุญชู นาคกลิ่น น.ส.ชุติมา นาคกลิ่น นายสมพงษ์ คำประกอบ น.ส.วาสนา นาคกลิ่น น.ส.นงค์นาถ ทองนวล นายสมเกียรติ์ ศิลารักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

155. นางสาวสรัญญา ตันศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าภัตตาหารพระ 55 บาท
2. ทำบุญทุกอย่าง 55 บาท

รวมเป็นเงิน 110 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/1/21 at 22:47

156. คุณ ชาคริส แก้ววิเศษ

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน, ธรรมทาน ประจำเดือน ธันวาคม 2563

รวมเป็นเงิน 200 บาท

157. คุณ ปกิต สายะศิริและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทุกงานบุญ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

158. คุณ สุภาพร นันทเสน

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ และพระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

159. คุณ Angsuma.Ot

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 109 บาท

160. คุณ wsuppasit

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญรวมทุกอย่าง , ร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศล , ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ , ทำบุญเลี้ยงพระ , ถวายน้ำพระสงฆ์ , ถวายของใช้พระสงฆ์ , ค่าน้ำ ค่าไฟ , พิมพ์หนังสือธรรมะ , ทำบุญธรรมทาน , ทำบุญวิหารทาน , ทำบุญสังฆทาน , ร่วมสร้างพระพุทธรูป , ซ่อมแซมพระพุทธรูป , ซ่อมแซมรูปปั้น รูปหล่อและอนุสาวรีย์ภายในวัด , ซ่อมแซมโบสถ์ วิหาร ศาลา หลังคา รั้ว รอบวัด , ซื้อที่ดินถวายวัด , ทำบุญร่วมปิดทองพระ , ทำบุญร่วมหล่อพระ , ทำบุญหล่อฐานพระพุทธรูป , ทำบุญเลี้ยงแขกมาร่วมงานบุญของวัด , ทำบุญสร้างที่จอดรถของวัด , ทำบุญซ่อมแซมยานพาหนะของวัด , ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา , ทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ , ทำบุญร่วมซื้อดอกไม้ เทียน ธูป ถวายพระ , ทำบุญซื้อหลอดไฟฟ้า , ทำบุญสร้างศาลาปฎิบัติธรรม , ทำบุญสร้างโรงเรียน ,ทำบุญสร้างห้องน้ำถวายวัด .

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

161. คุณ ปุณณภา สกุลบุญถนอม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 99 บาท

162. คุณ สามารถ ประจวบสุข และครอบครัว, ลัพธวรรณ อินทศร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

163. คุณ อรอนงค์ ทองมาก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 600 บาท

164. นายกระจ่าง นันทวี น.ส.พรนิภา ฟ้ารุ่งเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

165. นายหยูเล็ก-นางจินตนา อาศัยพานิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

166. คุณ นิชาภา คล่องอักขระ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
2. บูรณะศาลา 25 ไร่
3. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
4. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

167. คุณ ณัฐพล เล้าจินตนาศรี

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

168. นาย ณฐนนท ศิริสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 บาท
ถวายสังฆทานเพื่อชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

169. นายอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า และ บุญพระพุทธรูปทั้งหมด
2. บุญวิหารทานทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 20 บาท

170. นาง เจษฎา ณ พิกุล

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 400 บาท

171. นายอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกบุญกับวัดท่าซุง อาทิ
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
เป็นต้น

รวมเป็นเงิน 10 บาท

172. น.ส.ปุณฑริกา อาศัยพานิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.กิจการโรงเรียน 700 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท
3.เผยแผ่ธรรม 500 บาท
4.เงินจากบาตรวิระทะโย 500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,200 บาท

173. คุณ สปัน ผืนจิตต์

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

174. คุณ สิทธิชัย นิวัฒนนันท์ และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

175. คุณ เอกสิทธิ์ ชูสุวรรณ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานชุด 2,000 บาท 1ชุด

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

176. คุณ พิมาน ครุฑเมือง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 168 บาท

177. คุณ เทพทัต สมัครธัญญกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

178. นายพีระชัย สมดี และครอบครัวบุญธนศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 500 บาท
2. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 500 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 650 บาท

รวมเป็นเงิน 1,650 บาท

179. น.ส.จันทิมา หินซุย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 109 บาท

180. คุณ สมมารถ - รัชนี พรมแดน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

181. คุณ อุดมศักดิ์, ณัฐณิชา ชาะรัตน์ พรสิริ จันทร์เส้ง

ต้องการร่วมบุญ :
1 สร้างพระพุทธรูป 100 บาท
2 วิหารทาน 100 บาท
3 ธรรมทาน 100 บาท
4 ชำระหนีสงฆ์ 100 บาท
5 สังฆทาน 600 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

182. คุณ วิศิษฐ์ - แขไข ตันติวาณิชกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

183. นาง อุดมลักษณ์ อาโนลด์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

184. คุณ เกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน

รวมเป็นเงิน 30 บาท

185. คุณ ปุณชญา โชติกประคัลภ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

186. คุณ ศราวุธ ศรีเกษม

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

187. คุณนันทวัฒน์ ประจญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 20บาท 2.ใส่บาตร วิระทะโย 55บาท

รวมเป็นเงิน 75 บาท

188. คุณ อุไร รุ่งรัตน์จินดาหาญ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

189. คุณแม่สกาวเดือนและ น.ส. ปาริฉัตร เกิดจันทึก

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทาน ขอขมากรรมพระพุทธองค์และหลวงพ่อพระราชพรหมยานและบูชาธรรมหลวงพ่อพระราชพรหมยานและบุญห้องน้ำวัด

รวมเป็นเงิน 60 บาท

190. คุณ วิน ปรัชญาคุณ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายเป็นวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

191. คุณ จุฑามาศ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ รวม 12 อย่าง

รวมเป็นเงิน 16 บาท

192. คุณ ทศวรรษ ฉิมวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะซ่อมแซมวัด 100 บาท
ค่าภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

193. คุณ ออมทรัพย์ ชมภูนุช

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

194. คุณ สุรางคนาง ลันขุุนทด

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 600 บาท

195. คุณ เกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 70 บาท

196. คุณ วิชาญและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน ชุด 2,000 บาท 1 ชุด ชุด 1,000 บาท 1 ชุด ชุด 500 บาท 2 ชุด ชุด 100 บาท 3 ชุด
ถวายภัตตาหารพระ 2,000 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 6,500 บาท

197. คุณ อรรถพล แล่ะครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

198. คุณ พิสิษฐ์-สีดา-ศศิมา-พิสนธ์-พิเศษ-ศศิโสภา-กิตติภัฎ ศศิผลิน ครอบครัวศศิผลินและนางอุดม นวลแข

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 50บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 50บาท
3. บูรณะศาลา4ไร่ 50บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ หลวงปู่ปาน 50บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง 50บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้วร้อยเมตร 50บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 50บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 50บาท
9. บูรณะศาลา25ไร่ 50บาท
10. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 50บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 50บาท
12. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า 50บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

199. นางสาวนุษรา ศรีบุญเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
บุญสังฆทาน,วิหารทาน,ธรรมทาน,ชำระหนี้สงฆ์,ค่าน้ำค่าไฟ,รักษาภิกษุอาพาธ

รวมเป็นเงิน 50 บาท

200. คุณพัชราภรณ์ สมัครการ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ร่วมบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

201. คุณ จิรภัทร ชูประวัติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 50 บาท
2.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 50 บาท
3.ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 50 บาท
4.ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

202. คุณ ลักขณา บำรุงชูเกียรติ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับหลวงพ่อ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

203. คุณ วัฒนะ ฐิตะดิลก

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

204. คุณ ชัยสิทธิ์ หว่างสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน สร้างพระขำระหนี้สงฆ์ ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

205. คุณ มงคล ฐิตบุญนิมิต และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ชําระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

206. คุณ ธาริณ ธงธวัช

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 500 บาท

207. นายจักรพันธ์ ทัพขวา พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 400 บาท

208. นาย ศุภกิจ กฤษณะสุคนธ์

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

209. คุณ ธัญญพัทธ์ สิริโรจน์บุษยา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

210. คุณ รณรงค์ มั่นนวม และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน 100 บาท
2. ร่วมทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

211. นางกาญจนา วงศ์กาฬสินธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

212. นายณัฐวุฒิ วงศ์กาฬสินธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

213. คุณ นายหาญ วงศ์กาฬสินธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

214. พ.ท.หญิง มินทร์ลดา สั่งสอนอาจศักดา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 109 บาท

215. นายชัยรัตน์ ผิวมา นางชะอุ้ม ผิวมา และ ดร.ณัฏฐา ผิวมา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

216. คุณ สรศักดิ์ ขอทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

217. นาย จารุุทรรศน์ รสฉ่ำ

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน 400 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

218. คุณ มดดำ หลวงชมพู

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 5 บาท

219. คุณ นราธิป จุฑารัตน์ พิชญา แสงปัดสา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

220. ครอบครัว ยศวดี กรีทอง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท


221. คุณ วรวิทย์ สวนจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 65 บาท

222. คุณ ชาตรี งามฉ่องสกุล และ สุวรรณา งามฉ่องสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 10 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 10 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 10 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 10 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 10 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 10 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 10 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 10 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 10 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 30 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 10 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
13. ชำระหนี้สงฆ์ 435 บาท

รวมเป็นเงิน 575 บาท

223. คุณ วรพงษ์ วิไล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

224. คุณ อภิพล โกศลศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 120 บาท

225. นายอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกบุญกับวัดท่าซุง อาทิ
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
เป็นต้น

รวมเป็นเงิน 10 บาท

226. นายสุริยา อิ่มที่สุด

ต้องการร่วมบุญ :
บำรุงค่านำ้-ไฟ

รวมเป็นเงิน 50 บาท

227. คุณ ณัฐวิสิษฐ และครอบครัวจงใจรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

228. คุณ ชยานันต์ ต่อกุณพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง 1500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

229. คุณ ภัสณุภา ทนุสินธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน ธรรมทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์และถวายอาหารพระภิกษุสงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

230. คุณ ยุทธยา ทองคำพานิช

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

231. นายศุภากร กฤษวัฒนากรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์และอื่น ๆ ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 199.99 บาท

232. คุณ ชนินทร อินทรบุตร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทุกบุญของทางวัด

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

233. นางพานทอง ศักดิ์ศรีสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

234. คุณ จุฑาภรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 10 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 10 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 10 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 10 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 10 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 10 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 10 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 10B
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 10 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 10 บาท
11.ทำบุญวิระทะโย 160 B

รวมเป็นเงิน 260 บาท

235. คุณ นุชอนงค์ ยี่เข่ง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานและถวายอาหารพระ

รวมเป็นเงิน 100.09 บาท

236. คุณ ภาณุวิทย์และวาริณี และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

237. นายวีรพล พิพัฒน์รุ่งเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
2. บูรณะศาลา 4 ไร่
3. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
4. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
5. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
6. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
7. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
8. บูรณะศาลา 25 ไร่

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

238. นาย สพลวงศ์ ชมชม และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหาร 5,000 บาท
ทำบุญ 12 รายการ รายการละ 100 บาท 1,200 บาท

รวมเป็นเงิน 6,200 บาท

239. นางสาว อำไพ อินทอง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ธรรมทาน ร่วมทำบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

240. คุณ ภัทรา ปานะจำนงค์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

241. คุณ รัชนี ปานะจำนงค์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

242. คุณ กิตติพงษ์ ตันประวัติ

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 50 บาท

243. นายฮั้งมิ้ง แซ่ฉั่ว นางทองใบ งามเกียรติยศบุตรธิดา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างตามที่ทางวัดแจ้งไว้

รวมเป็นเงิน 100 บาท

244. คุณ ยามาวีย์ กรฤต

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างโบสถ์ บูรณะศาลา ปิดทอง ค่าน้ำไฟ

รวมเป็นเงิน 299 บาท

245. คุณ Jirawat Srimongkolkul Mr. Micheal Foo Mr. Jirawat Srimongkolkul

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

246. คุณ ภวิกา และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

247. นางศรีไพร ปลื้มวงค์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกประการประจำเดือนม.ค. 2564

รวมเป็นเงิน 1,050 บาท

248. คุณ ณภาดา ถนอมกลิ่น

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน ค่าน้ำ-ค่าไฟ 32 บาท
ค่าภัตตาหารคณะสงฆ์ 143 บาท

รวมเป็นเงิน 175 บาท

249. คุณ พลพัฒน์ ตั้งตรงจิตร์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ฯลฯ

รวมเป็นเงิน 50 บาท

250. นายบวร ,นางเวียงทอง จุลลา,นางถมยา เวฬุวัน

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 250 บาท

251. คุณ ฐานบ ธิติมากร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

252. คุณ Kwan pengprecha

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

253. คุณ กิตติ ใหญ่กว่าวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 400 บาท

254. คุณ ทิพย์สุดา โชคบูรณะ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

255. คุณ ต้อง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า ,ชำระหนี้สงฆ์ ,ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

256. นายกิตติสัณห์ ศรีกมลพัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 120 บาท

257. นางอัญญารัตน์ พุทธิมา พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญภัตตาหารพระและร่วมทำบุญทุกอย่าง 500 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

258. คุณ geminipair

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

259. คุณ สำเริง ทองมาลัย

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

260. คุณ วิรัตน์ บุญญาอธิมาตรและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

261. คุณ lemmon

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

262. คุณสุบิน จรบำรุงและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

263. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระเจ้าปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน1 บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง1 บาท
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า1 บาท
ชำระหนี้สงฆ์1 บาท

รวมเป็นเงิน 13 บาท

264. คุณ สุริยัน บุญเลา

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

265. นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 10 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 10 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 10 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 10 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 10 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 10 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 10 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 10 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 10 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 10 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 10 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
13. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 130 บาท

266. คุณ ธนพล หาญกิติวัธน์

ต้องการร่วมบุญ :
เงินบาตรวิระทะโย 500 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

267. คุณพ่อเชิดชัย-คุณแม่บุญทิวา ตรีรัตน์ดิลกกุลและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 100 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 100 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 100 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 100 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 100 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 100 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 100 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 100 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
13. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,300 บาท

268. นางรัชนี เหรียญเขียวและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

269. คุณพ่อกริช คุณแม่ยุพา พฤกษาโกมล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

270. นายสันติ คูขุมดิน และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 99 บาท

271. คุณ ปวิณ บุญคง

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

272. นายชุมพล เวสสบุตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

273. คุณ พีระนุช นานา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมโภชน์-ภาวิณี มงคลถวายสังทาน 500 บาท
2.พีระนุช นานา ทำบุญรวมทั้งหมด 3,500 บาท
-บุญสังฆทาน 1,000 บาท
-บุญภัตตาหารพระ 500 บาท
-บุญค่าน้ำค่าไฟของวัด 500 บาท
-บุญบูรณะซ่อมแซมอาคารต่างๆในวัด 1,000 บาท
-บุญงานครบรอบวันมรณภาพของท่านเจ้าคุณ(หลวงพ่อเจ้าอาวาสองค์เดิม) 500 บาท

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

274. คุณ กมลทิพย์ เชียงสิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทุกอย่าง 3,000บาท
2.ถวายสังฆทาน 500บาท

รวมเป็นเงิน 3,500 บาท

275. คุณ พิมลพรรณ ฉันทาดิศัย

องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

276. นายอิทธิพล พรมโพทิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

277. คุณ vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

278. นายสวัสดิ์ ศรีเมืองธน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

279. นายปอ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 80 บาท

280. คุณ คณะนครพิงค์(๙ จอม)

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 2,300 บาท

281. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 5 บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 5 บาท
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 5 บาท

รวมเป็นเงิน 15 บาท

282. คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

283. พระน้ำใส ญาณวโร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
3. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
4. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
5. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

284. คุณ พีรพงศ์ ไทยวุฒินุกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 31 บาท

285. คุณ ภูริทต์ บุหร่า

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

286. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

287. คุณ Samad Sutthitham

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 209 บาท

288. น.ส.ปุณฑริกา อาศัยพานิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.กิจการโรงเรียน 700 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท
3.เผยแผ่ธรรม 500 บาท
4.เงินจากบาตร วิระทะโย 500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,200 บาท

289. คุณ Wipa Santaloci (วิภา สันตาโลสิ)

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,455 บาท

290. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะฌย

รวมเป็นเงิน 20 บาท

291. คุณ ภาคภูมิ ภวังครัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

292. นายสรรพาวุฒิ ชดเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

293. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 10 บาท

294. คุณ ธนพล เวชศาสตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

295. คุณ RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

296. คุณ ปริพงศ์ โกศินานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

297. นายวราวุธ ภัทโรพงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญใส่บาตรวิระทะโย 160.66 บาท
ร่วมบุญทุกอย่างกับทางวัด 500.55 บาท

รวมเป็นเงิน 661.21 บาท

298. คุณ จินตนา อภิวงค์งาม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

299. คุณ พลอยภูรี และท่านพีรพัตร

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 40.02 บาท

300. นายพลวัฒน์ ภรรณพาดิพงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 500 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 500 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 250 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 500บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 500 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 500 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 500 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 500 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 500 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 250 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 250 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 250 บาท

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

301. ครอบครัวมีสุขเจ้าสำราญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

302. นายประสิทธิ์ ณ สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

303. คุณเอกชัย คุณจิราภรณ์ ตั๊นสถาพรชัย

ต้องการร่วมบุญ :
บุญใส่บาตรวิระทะโย 700 บาท
ทำบุญทุกอย่าง 300 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

304. คุณ สุดา สุภาพเจริญกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

305. คุณ กุลทีป โชติพันธุ์โสภณ

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

306. คุณ อรพินท์ เพียรกิจเวชและผู้เกี่ยวข้อง

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน 19 บาท

307. คุณ อัจฉราหาญกิติวัธน์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานชุดใหญ่

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

308. คุณ อธิวัฒน์ แสงสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้าพระพุทธรูป,วิหารทาน,ธรรมทาน,สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 999.99 บาท

309. คุณ วิสาร อสัมภินนพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

310. คุณแม่อัมพร ไพโรจน์สันติกุล คุณแม่ปรานอม เหล่ากาวี นางกชกร ติยวลีย์ นายธนกฤต อ่องประกฤชฏฺิ์ และนายสุรินทร์ คล่องคำนวณการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

311. นายภิญโญ ทองมน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 120 บาท

312. คุณ ดลฤดี ถิ่นงามดี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

313. คุณ เจตน์ ถิ่นวามดี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

314. คุณ อดิศักดิ์ เฮงสุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

315. คุณ กองบุญวายุภักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

316. คุณ พิทยานนท์ ศัลยพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 4 ชุด

รวมเป็นเงิน 400 บาท

317. คุณ รุจิรา ช่วยทวี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

318. คุณ นคร สิทธิพิทักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 150 บาท

319. นาย ยุทธพงศ์ กอบกสิกรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
3.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
4.ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
5.ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

320. คุณ นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 1 บาท
13.ชำระหนี้สงฆ์ 1 บาท

รวมเป็นเงิน 13 บาท

321. นายปิยพงษ์ ศรีดารา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฑทาน 500 บาท
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 500 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

322. นายสาธิต สพานรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทาน. สังฆทาน. วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

323. คุณ เวธังกร ภูเวียง

ต้องการร่วมบุญ :
ตักบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 666 บาท

324. คุณ ธีระศักดิ์ มั่นเจริญชัย

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทาน 300 บาท
ทำบุญรวมทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

325. คุณ ณิชวัชร พวงงาม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างกับวัด

รวมเป็นเงิน 200 บาท

326. คุณ สมหมาย แสงเงิน

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทาน 500 บาท
วิหารทาน 500 บาท
สังฆทาน 500 บาท
น้ำ-ไฟ-หนี้สงฆ์ 120 บาท

รวมเป็นเงิน 1,620 บาท

327. คุณ สมปอง พ่วงเจริญ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำสังฆทาน 2 ชุด ชุดละ 2000 บาท

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

328. นางไพรวัลย์ อินทรสูตร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

329. คุณ ก้อง

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทานประจำเดือนมกราคา

รวมเป็นเงิน 600 บาท

330. คุณ วีระชัย แสงกิตติกรพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

331. นางสาวอุษณี แหลมสัก

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

332. นาย ทวีศักดิ์ เลิศอนันต์ตระกูล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

333. คุณ มุทิตา คำประชา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

334. คุณ ศิริมนต์ อริยะสันติชัย

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะศาลา 4 ไร่

รวมเป็นเงิน 444 บาท

335. นางพานทอง ศักดิ์ศรีสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/1/21 at 22:52

336. คุณ ชัญญภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 บาท
2. โอนเงินจากการใส่บาตรวิระทะโยประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 200 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

337. คุณ Santisouk SENGDARA

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

338. คุณ ชนินทร์-คนึงนิตย์ เขมกวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 100บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 100บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 100บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 100บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 100บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 100บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 100บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 16,800บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 100บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 200บาท

รวมเป็นเงิน 18,000 บาท

339. คุณ เกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 30 บาท

340. คุณ ssaisri

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

341. คุณ ปทัยทิพย์ เพิ่มพงษ์ดำรงกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

342. คุณ ภานุกร กองนึก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

343. น.อ.อดิเรก นางปริชญา ด.ญ.คุณัญญา จำสนอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

344. นางรัชธิดา ศรีเมืองธน และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

345. คุณ กชกร ภู่ภูมิรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

346. นางแก้ว กลมเกลี้ยง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 150 บาท

347. นายพอง มั่นคง, นายชัยกร เอี่ยมแย้ม-น.ส.พีรญา มั่นคง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 300 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 150 บาท
ร่วมบุญทุกอย่าง 200 บาท

รวมเป็นเงิน 650 บาท

dd>348. นายโอ๋ หาดใหญ่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13.ชำระหนี้สงฆ์
14.ทำบุญทุกอย่างวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

349. คุณ สุรพงศ์ แพรภัทรประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

350. ดร.อานนท์ ทวีสิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

351. คุณ ชัยวุฒิ แพงมี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

352. นายชัชชัยและนางปรียาภรณ์ เย็นเชย

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพระพุทธเจ้า 50 บาท
พระพุทธรูปวิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 500 บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 100 บาท
ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 700 บาท

353. นายอดุลย์ แพงมี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 40 บาท

354. คุณพ่อเฉลยศักดิ์ คุณแม่สกาวเดือน และ น.ส. ปาริฉัตร เกิดจันทึกและครอบครั

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง ธรรมทาน ขอขมากรรมพระพุทธองค์ และหลวงพ่อพระราชพรหมยานและบูชาธรรมหลวงพ่อพระราชพรหมยาน บุญห้องน้ำ วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 60 บาท

355. คณะชวนธรรมบุญ (สามารถ อิทธิประเสริฐ)

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
รวม 2,142 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 2,672 บาท
12. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า 1,662 บาท

รวมเป็นเงิน 6,476 บาท

356. คุณ เกษกนก เฉลยมรรค

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

357. รตอ.ชัชวาล ปานะเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับหลวงพ่อ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

358. แม่พัชรี กลันทกพันธ์ พี่ภากร กลันทกพันธ์ ทรงพล กลันทกพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

359. คุณ นัทธมน ชูเอียด

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 120 บาท

360. คุณ นายอิทธิพล พรมโพทิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

361. คุณ ดวงดาว ศรีหล้า

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

362. นาย พงศ์ธรรศ เกียรติศิริขจร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

363. คุณ วรลักษณ์ ภูผา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง 620 บาท
เงินจากบาตรวิระทะโย 620 บาท

รวมเป็นเงิน 1,240 บาท

364. นายอัคร คัมภิรานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

365. คุณ คณิน พรสินศิริรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

366. คุณ กันต์ชลัสถ์ เศรษฐบุตร

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 12 รูป

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

367. คุณ สุนันท์ เบาวเพ็ญ, ปิยนันท์ รัตนเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
เงินจากบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 7,400 บาท

368. คุณ ฐิติมา ซูเกอร์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน
สร้างพระ ชำระหนี้สงฆ์
และร่วมทำบุญทุกอย่างเดือนมกราคม

รวมเป็นเงิน 500 บาท

369. คุณ นางชูใจ เอี้ยวอักษร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระ
ชำระหนี้สงฆ์ และร่วมทำบุญทุกอย่าง
ประจำเดือนมกราคม

รวมเป็นเงิน 4,600 บาท

370. น.ส.ปัทมา จำเมือง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์

รวมเป็นเงิน 9 บาท

371. คุณ กิตติญาณ มังกรดิน

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

372. คุณ ณัฐิดา แสนสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 800 บาท

373. คุณ พีรพล จักรเพ็ชร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

374. คุณ ชรินทร์ทิพย์ บุญศิรอะธิกร

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่

รวมเป็นเงิน 100 บาท

375. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 5 บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 5 บาท
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 5 บาท

รวมเป็นเงิน 15 บาท

376. คุณ คุณสายสมร สุนทรานุสร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

377. คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

378. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

379. พระพูลศักดิ์ พันธะมุตโต

ต้องการร่วมบุญ :
วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 500 บาท

380. คุณ เพ็ญนภา สารพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
บุญใส่บาตรวิระทะโย 100
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

381. คุณ นายรัชตะ รัตนโชติมณี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

382. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

383. คุณ นุกูล จิรบวรกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน
รวมเป็นเงิน 2,800 บาท

384. คุณ ธงชัย มหัจฉริยวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทาน วิหารทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

385. คุณ RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

386. คุณ กุญช์เดชณ์ สมบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
บาตรวิระทะโย 1,200 บาท
ชำนะหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,300 บาท

387. คุณ ธนวัฒน์ ดีกัง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง 52 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 62 บาท

388. นายนภดล ตัวตน

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์ ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

389. นายอภิสิทธิ์ วงค์อามาตย์ นส.สริญญา พินิจรัมย์ ดญ.ประภาสิริ วงค์อามาตย์ พร้อมครอบครัวทั้งหมด

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ร่วมทำบุญทุกอย่างเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564

รวมเป็นเงิน 300 บาท

390. น.ส.ยุวธิดา ฟื้นชมภู

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

391. นายพจน์สุพล กิตติวรนนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป 100 บาท
2.วิหารทาน 100บาท
3.สังฆทาน 100 บาท
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 400 บาท

392. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1 บาท

393. คุณ กัลยารัตน์ เพียรกิจเวชและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งมวล

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน 10 บาท

394. คุณ วันวิสาข์,ภาคย์,ภัทร์ สกลภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน, บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน ,ชำระหนี้สงฆ์,ค่าน้ำค่าไฟ,ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 140 บาท

395. คุณ พัชรกฤษฏิ์-ปราณิศา-ประพิณกฤษฏ์-ประพิณศิษฏ์ มหาดำรงค์กุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานชุดใหญ่ 2,000 บาท
2.สังฆทานชุดกลาง 500 บาท
3.ถวายสังฆทานทุกวันเดือนมกราคม 2564 วันละ 100 บาทรวม 3,100 บาท
4.ถวายภัตตาหารทุกวันเดือนมกราคม 2564 วันละ 100 บาทรวม 3,100 บาท
5.ชำระหนี้สงฆ์ 250 บาท
6.ทำบุญทุกอย่าง 250 บาท
-วิหารทาน
-ธรรมทาน
-สังฆทาน
-สร้างพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ และพระอรืยสงฆ์เจ้า
-ค่าไฟฟ้าค่าน้ำ
-ถวายภัตตาหาร น้ำปานะ
-บูรณะศาสนสถานทุกอย่าง
-ถวายเหรียญทอง
-บวชพระ
-ชำระหนี้สงฆ์
-อื่นๆที่ทำในพระพุทธศาสนาทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 9,200 บาท

396. คุณ ชญาณิศา คำพุกกะ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 119 บาท

397. คุณ พรรณี ลีลาวัฒนชัย และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

398. คุณ กัญจนะ พันธุ์แดง

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

399. คุณ อรนุช สายะศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทุกงานบุญ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

400. คุณ อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

401. คุณ สาธิต กีรติธร

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 210 บาท

402. นายสวัสดิ์ ศรีเมืองธน และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

403. นายภันกฤต เพ็ชรโยธา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 365 บาท

404. ไม่ระบุ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองพระปัจเจกพระพุทธเจ้า 5 บาท
2.วิหารทาน พระพุทธรูป ธรรมทาน สังฆทาน 5 บาท
3.ถวายภัตตาหารพระ 5 บาท
4.ชำระหนี้สงฆ์ 5 บาท
5.ทำบุญทุกอย่าง 14 บาท


รวมเป็นเงิน 34 บาท

405. คุณพ่อเฉลยศักดิ์ คุณแม่สกาวเดือน น.ส. ปาริฉัตร เกิดจันทึกและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทาน วิหารทาน บุญห้องน้ำ ขอขมากรรมพระพุทธองค์แลัหลวงพ่อพระราชพรหมยาน บูชาธรรมหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

406. คุณ อนุกูล พานแก้ว จิตรานุช พงษ์สุพรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน สร้างพระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 400 บาท

407. นายสุบิน นางลาวัลย์ นายธนชัย นางเปรมทิพย์ นส.จุฑามณี เตชมงคลชาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

408. คุณ นายสุพรชัย ขุนภิบาลและนางสาวกรรณิการ์ วามือ

ต้องการร่วมบุญ :
1 ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 30 บาท
2 สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 30 บาท
3 บูรณะศาลา 4 ไร่ 30 บาท
4 บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 30 บาท
5 บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 30 บาท
6 บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 30 บาท
7 บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 30 บาท
8 บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 30 บาท
9 ซ่อมศาลา 25 ไร่ 30 บาท
10 วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 393 บาท
11 ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 30 บาท
12 ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 30 บาท
13 เงินชำระหนี้สงฆ์ 81 บาท
14 สร้างพระพุทธรูป 131 บาท

รวมเป็นเงิน 935 บาท

409. คุณ กฤตนุชา บุญญเจริญชัย

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์และทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

410. คุณ อนุสรา กุมภัณฑ์ /สมพงษ์ เนตรอนงค์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 144 บาท
วิหารทาน 143 บาท
ธรรมทาน 143 บาท

รวมเป็นเงิน 430บาท

411. คุณ ณัฐกิตติ์ จิรานุกูลพิพัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

412. คุณ ศรินทิพย์ การศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

413. คุณ ชัยพร แววมณี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 99 บาท

414. นายอิทธิพล พรมโพทิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

415. นายอุทัย ดีงาม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 2000 บาท 1 ชุด
ชุดสังฆทาน 100บาท 11ชุด
ชุดทำบุญทุกอย่าง900

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

416. นาย เฉลิมพล. อิ่มอ่อง. และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างกับทาง วัดท่าซุง 20 บาท
2.ใส่บาตร"วิระทะโย" 20 บาท
3.ชำระหนี่สงฆ์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน 60 บาท

417. คุณ Tasanee Su

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 900 บาท

418. คุณ คุณวรชัย-คุณวิไลลักษณ์-คุณสุภนา สุธีโสภณ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง 40 บาท
ใส่บาตร "วิระทะโย" 120 บาท

รวมเป็นเงิน 160 บาท

419. คุณ พลอยภูรี และท่านพีรพัตร

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 40.03 บาท

420. คุณ ชาญวิทย์

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

421. คุณ Mrs.Somsuk Dahlstrőm

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารและชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

422. คุณ ธรณพงศ์ จันทรวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

423. นส.บุปผา ชนะสัตรู

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

424. คุณ ณัฐวุฒิ วงศ์หนังสือ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน สังฆทาน วิหารทาน 3,000 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 600 บาท
3.ภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 2,000 บาท
4.ปิดทองพระ 300 บาท
5.บูรณะทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 6,000 บาท

425. คุณ ปิติพร สิริทิพากร

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

426. คุณ ศุภัคชญา ตันกันภัย

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวัด, ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า, วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 555 บาท

427. น.ส. สำอาง คำหน้อย

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 150 บาท

428. น.ส. มาลาตี จันทรเมธากุล

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานชุดใหญ่ 2 ชุด

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

429. นายภาณุ บุญมา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

430. น.ส.วรัญญา ครองแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ 1,000 บาท
2.ถวายสังฆทาน 1,000 บาท
3. สร้างพระพุทธรูป 1,000 บาท
4.สร้างวิหารทาน 1,000 บาท
5. ทำธรรมทาน 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

431. นางพานทอง ศักดิ์ศรีสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

432. คุณ ชัยณรงค์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญประจำเดือนมค64ทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

433. คุณ สุชาติ จงจรูญ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายเงินพระสงฆ์ 700 บาท

รวมเป็นเงิน 700 บาท

434. คุณฟองหลาน-คุณหยกหลัน แซ่เตียว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญพระปัจเจกพุทธเจ้าเงินใส่บาตรวิระทะโย 1,000 บาท
2. บูรณะวิหารแก้ว 500 ยาท
3. ถวายสังฆทานอุทิศท่านปู่-ท่านย่า 200 บาท
4. ถวายสังฆทานอุทิศเจ้ากรรมนายเวร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,800 บาท

435. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระเจ้าปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน1 บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง1 บาท
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า1 บาท
ชำระหนี้สงฆ์1 บาท

รวมเป็นเงิน 13 บาท

436. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระเจ้าปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน1 บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง1 บาท
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า1 บาท
ชำระหนี้สงฆ์1 บาท

รวมเป็นเงิน 13 บาท

437. คุณ ชโยฬาร

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 40 บาท
2. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 50 บาท
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
4. ใส่บาตรวิระทะโย 420 บาท

รวมเป็นเงิน 610 บาท

438. คุณผอบ คุณณรงค์ชัย สุธารัตน์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

439. นางสาวณิษารัตน์ คำสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 22 บาท

440. คุณ จอมขวัญ โคกวิทยา และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

441. นางอุดม พานิชกิจโกศลกุล, นายนิวัฒน์ พานิชกิจโกศลกุล และนางคำสอน มะนีวง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

442. คุณ พรทิพา ขวัญบุญจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ สังฆทาน วิหารทาน ไถ่ชีวิต โคกระบือ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

443. นางอารีรักษ์ จิ๋วแย้ม ทวีชัย นาคทับทิม และลูกๆ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระ บวชพระ ถวายภัตตาหารพระเถระ ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ บายสี
โรงครัววัด ซ่อมวิหารแก้ว ซ่อมศาลาริมน้ำ
ป้าย ซุ้มประตู น้ำ ไฟ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

444. นายณธน โชติหิรัญรัตน์ และ นางสาววีนิตา พงษ์บริบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

445. ร.ต.ชัยณรงค์ แก้วหย่อง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

446. คุณ กชกร อุนจะนำ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 50 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

447. นายวีระชัย ศรีโสภาจิต และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

448. นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 1 บาท
13. ชำระหนี้สงฆ์ 1 บาท

รวมเป็นเงิน 13 บาท

449. คุณ ศศิ เชียงสิน

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 300 บาท
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 บาท
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

450. คุณ vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

451. คุณ กัลยภัค ปรมาธิกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 50 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 50 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 50 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 50 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 50 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 50 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 50 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 50 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 50 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 50 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 50 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

452. คุณ คมกฤช ราชสุข

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

453. คุณ อัครราช เที่ยงแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

454. คุณ ณษิท ชินเกียรติ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายสังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน ค่าน้ำค่าไฟ ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

455. คุณ เพ็ญศรี รณเกียรติและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
โอนเงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 1,400 บาท
ร่วมทุกรายการบุญ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,600 บาท

456. คุณ พีรพล จักรเพ็ชร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

457. คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

458. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 5 บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 5 บาท
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 5 บาท

รวมเป็นเงิน 15 บาท

459. คุณแม่สกาวเดือน เกิดจันทึก

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

460. คุณ ธนวัฒน์ บุญชากร

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 300 บาท

461. คุณพ่อเฉลยศักดิ์ คุณแม่สกาวเดือน น.ส. ปาริฉัตร เกิดจันทึกและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 60 บาท

462. คุณ กิตติมา คอนแฟร์

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน

รวมเป็นเงิน 5,010.64 บาท

463. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

464. คุณ ปองทิพย์ ประมวญรัฐการ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

465. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

466. คุณ เชี่ยวชาญ พันธ์ศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหาร และค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 166 บาท

467. คุณ RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

468. น.ส.สุกัลยา อาศัยพานิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
ภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง 250 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 250 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

469. นาย สุธี วีรศิริมงคลกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำทุกอย่างของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

470. คุณ อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

471. นาย อัศวิน หัตถกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

472. นางสาวปวริศรา บุญส่ง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

473. คุณ พลอยภูรี และท่านพีรพัตร

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 40.04 บาท

474. คุณ ธนดล เลี้ยงหล่ำ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

475. คุณ ชุตินันท์ บุญฉ่ำ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

476. คุณ จามรี. บาร์นิ่ง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

477. นางพยาม สติมั่น

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

478. คุณ 1.ว่าที่ร.ต.ธนบูลย์ นรากรณ์ 2.น.ส.ศิริพร ตันสมบูรณ์ 3.นายวัศพล นรากรณ์ 4.ด.ญ.พศิกา นรากรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1 บาท ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
- สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
- บูรณะศาลา 4 ไร่
- บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
- บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
- บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
- บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
- บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
- บูรณะศาลา 25 ไร่
- พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
- ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
200 บาท
2.สังฆทาน 100 บาท
3.ใส่บาตรวิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

479. คุณ ออมทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 350 บาท

480. คุณ กุลลดา ติระศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

481. นาย อานนท์ คำชม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

482. คุณ จันทรวรรณ คุณานุภาพกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำสังฆทาน ใส่บาตรวิระทะโย สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน อย่างละ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

483. นายฤทธิเดช ผุยมูลตรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

484. คุณ เต้

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 600 บาท

485. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1 บาท

486. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระเจ้าปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน1 บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง1 บาท
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า1 บาท
ชำระหนี้สงฆ์1 บาท

รวมเป็นเงิน 13 บาท

487. คุณ องค์กรณ์ บุญโสภณ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 70 บาท

488. ดร. ศุภวรรณ จุนวิเชียร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

489. คุณ สุนีย์หาญกิติวัธน์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

490. คุณ ภาณุ ลีลาพจน์สัณห์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

491. คุณ สุธาสินี คุณวุฒิ , นายณธัชพงศ์ คุณวุฒิ

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า , สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ , บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง , พระพุทธรูป ,วิหารทาน ,สังฆทาน ,ธรรมทาน ,ค่าน้ำ ค่าไฟวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

492. คุณ ศาทิพ จิตร์แน่น ข้าราชการ

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

493. คุณ นายอิทธิพล พรมโพทิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

494. คุณ สุนันทา ศรีทองคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

495. นาย ชัยยพล อานุภาเวนะวัฒน์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า

รวมเป็นเงิน 163 บาท

496. คุณ พยัคฆ์ยิ้ม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

497. คุณ พระนันทพันธ์ ทองตัน

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนึ้สงฆ์ ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 599 บาท

498. นายประวัติ ธนากาญจน์

ต้องการร่วมบุญ :
เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

499. คุณ นายสันติ คูขุมดิน

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร วิระทะโย 9 บาท
สังฆทาน 9 บาท

รวมเป็นเงิน 18 บาท

500. นางสาวยศวดี กรีทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างสมเด็จฯองค์ปฐมชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

501. นายจำเริญ นางผกามาศ เจริญใจ

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

502. คุณ เกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 30 บาท

503. คุณ ชวลิต โรจนะ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

504. นาย นิคม คงสุวรรณ์ และ คุณ ภัสรากรณ์ พิมพ์จันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 30 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 20 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 30 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 20 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 50 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 50 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 20 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 30 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 50 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 30 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 20 บาท

รวมเป็นเงิน 450 บาท

505. นางพานทอง ศักดิ์ศรีสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

506. คุณ อุเทน ศรีโพธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

507. นายอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกๆบุญกับวัดท่าซุง อาทิ
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
เป็นต้น

รวมเป็นเงิน 30 บาท

508. นพ.ผจงพล-นางสมพิศ สุวรรณบูล ช็อคโกแล็ท น้องเล็ก ทอง เดียว หนึ่ง ดำ ขาว แพนด้า ขาวเล็ก บุญหลง โทน แสป ใฝ ดำ สุนัขและแมวที่ได้เลี้ยงดูทั้งหมด

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน200บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง200บาท
ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า200บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

509. นาย แก้ว กลมเกลี้ยง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 150 บาท

510. คุณ ธฺิษตยา พันผูก

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

511. คุณ ปัทมา พูลผล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 บาท
2.สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัช 150 บาท
3.บูรณะศาลา 4 ไร่ 150 บาท
4.บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 150 บาท
5.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง .100 บาท
6.บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 100 บาท
7.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน .100 บาท
8.บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ ..100 บาท
9.บูรณะศาลา 25 ไร่ .100 บาท
10.พระพุทธรูป วิหารทาน สังฑทาน ธรรมทาน 150 บาท
11.ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 100
12.ค่าน้ำ ค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

512. คุณ วรรนิศา ประจงศิลป์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 100 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/1/21 at 22:55

513. คุณ อนุสร อุทสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 400 บาท

514. นางพัช เนติวรานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,200บาท

515. นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 1 บาท
13.ชำระหนี้สงฆ์ 1 บาท

รวมเป็นเงิน 13 บาท

516. คุณ vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

517. นายศรินทร์ รุจาคม

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

518. นส.ทัชษร พิชญพงศ์เดชา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

519. คุณ telfast10

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

520. ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย 200 บาท
2.บูรณะศาลา 4 ไร่ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

521. คุณ นันท์นภัส ล้อถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

522. ด.ญ.อรพรรณ ล้อถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

523. คุณ ค้าเกียว แซ่ตั้ง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

524. นายไกรฤทธิ์ ด่านพิทักษ์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 50 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 50 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 50 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 50 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 50 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 50 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 50 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 50 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 50 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 50 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 50 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

525. สัมพเกษีบุตร และ คณะมุ่งพระนิพพาน

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน, ชำระหนี้สงฆ์และร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

526. คุณ กิ่งกาญจน์ ธิติอังกูร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 100 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 100 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 100 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 100 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 50 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 100 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 50 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 50 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

527. พระธนโชค อิธธิปปัตโต ,นายธีรพร สืบใหม่ ,น.ส.สุชานุช ทองคำสุข ,คุณน้ำฝน(นามสกุล สืบใหม่) ,คุณสายใจ หาญชนะ ,คุณรสา สีเขื่อนแก้ว ,คุณภัทรศยา มะโนแป๊ก ,คุณลำเตียน เพ็ชรงาน ,คุณพรเทพ สีเขื่อนแก้ว ,คุณจันทร์ทิพย์ สีเขื่อนแก้ว ,คุณประธาน สีเขื่อนแก้ว ,คุณชลีพร เงินคำ ,คุณสมคิด สอนสี ,คุณเสถียร - คุณสว่าง คำมูล ,คุณเทียน น้อยคำ พร้อมครอบครัว ,คุณพลอย มะโนแป๊ก ,คุณพเยีย ชูอาตม์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน ชุด 100 (29 ชุด) 2,900 บาท
2.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 20 บาท
3.สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 20 บาท
4.บูรณะศาลา 4 ไร่ 20 บาท
5.บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 20 บาท
6.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 20 บาท
7.บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 20 บาท
8.บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 20 บาท
9.บูรณะศาลา 25 ไร่ 20 บาท
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, ธรรมทาน 10 บาท
11.ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 10 บาท
12.ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า 10 บาท
13.ร่วมทำบุญบวชเณร 10 บาท
14.ร่วมทำบุญทุกอย่าง 200 บาท

รวมเป็นเงิน 3,300 บาท

528. คุณ พีรพล จักรเพ็ชร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 10 บาท

529. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 5 บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 5 บาท
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 5 บาท

รวมเป็นเงิน 15 บาท

530. คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

531. คุณ Samad Sutthitham

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 209 บาท

532. คุณ ธนพล เวชศาสตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

533. คุณ นางสาวสรัญญา ตันศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

534. นายทัชชกร สุขจริง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระ ชำระหนี้สงฆ์ สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

535. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

536. คุณบรรทด จอมสวรรค์ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

537. นายรัชตะ รัตนโชติมณี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

538. คุณ อุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

539. นายไชยวัฒน์ บรรเรียนกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
เงินบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 300 บาท

540. ครอบครัวอาม่าซุ่ยกุง แซ่เฮ้ง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

541. คุณสีวิชัย - นภาศิริ สิริสาลี คุณปกรณ์ - ปราถนา - ดช.จุลปกรณ์ - ดช. ธีรปกรณ์ ธีรวณิชพันธ์ู

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 900 บาท

542. คุณ RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

543. คุณ ชัยวัฒน์ แซ่ตัน

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

544. นายวัชระ จินตโกวิท อุทิศให้คุณแม่สมร จินตโกวิท

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

545. คุณ ลลิศราร์ ชูจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

546. คุณ กัลยาัตน์ เพียรกิจเวช และผุ้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันทั้งหมด

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน 5 บาท

547. นางสาวสุดา สุภาพเจริญกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,073 บาท

548. คุณ ธนากร สันโดษ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

549. นายธนภัทร ศรีชารัตน์ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ : 1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. เงินจากบาตรวิระทะโย 68 บาท ทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 268 บาท

550. คุณ กฤษฎา อินทรพรอุดม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

551. ร.ต.อ.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติและครอบครัวยายบุญธรรม จอกแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำสังฆทานและสร้างสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 6 บาท

552. คุณ ยศภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

553. คุณ ภานุมาส ประจำแถว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

554. คุณ อลิศา ศรีประสงค์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

555. น.ท.หญิง ประภา ยิ่่งสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

556. คุณ ภาสกร ศราทธนานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

557. คุณ hathiruth

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

558. นาย เมธาวิน มโนรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 6 บาท

559. คุณ สินาด หทัยรัตน์ ขนิษฐา นภัสวรรณ วุฒิรณฤทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญ สะเดาะเคราะห์ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 260 บาท

560. คุณ สายทิพย์ เขตประทุมพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 99 บาท

561. คุณ ฐิตินันท์ ช่วยนุ่น

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน รรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ เป็นต้น

รวมเป็นเงิน 100 บาท

562. คุณ สุรชัย สุระบัญชาการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

563. พระปฏิวัต ฐิตเมโธ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

564. น.ส.พรรณี พจนามงคลกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน200บาท
2.ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์100บาท
3.ค่าน้ำ-ค่าไฟ100บาท
4.บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

565. คุณ พลอยภูรี และท่านพีรพัตร

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 40.05 บาท

566. คุณ Gavin Loo, อรุณศรี ภานนท์, พรชัย ศิริอังคณาวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
เลี้ยงพระ 1,220 บาท
บวชพระ 820 บาท
สังฆทานชุดใหญ่ 2,000 บาท
วิหารทาน 600 บาท
สร้างพระ 600 บาท
ธรรมทาน 600 บาท
เสด็จในพระราชกุศล 460 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 260 บาท
ทำบุญรวมทุกอย่าง 300 บาท

รวมเป็นเงิน 6,860 บาท

567. คุณ ธนภัทร ศรีศุจิกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

568. คุณ วิภัสสร ศุภธนโชคและครอบครัว คคนางค์ ศิลปาจารย์ วิเวียน ฟูลเลอร์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานชุดใหญ่ 2,000 บาท
บูรณะอุโบสถ มณฑป วิหารภายในวัดท่าซุง
ชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำค่าไฟค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

569. คุณ ณัฐิวุฒิ พันธะไหล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 50THB
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 50THB
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 50THB
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 50THB
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 50THB
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร50THB
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน50THB
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ50THB
9. บูรณะศาลา 25 ไร่50THB
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน50THB
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง50THB
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า50THB

รวมเป็นเงิน 600 บาท

570. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระเจ้าปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน1 บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง1 บาท
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า1 บาท
ชำระหนี้สงฆ์1 บาท

รวมเป็นเงิน 13 บาท

571. นายศรายุทธ วิจิตรธนสาร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

572. คุณ Nattiya Pinka

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. สังฆทาน
14. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

573. คุณ นุชนรินทร์นัทธ์ ราษฎร์ภักดี (ศรีสูงเนิน) ,ประทีป ศรีสูงเนิน ,นายปิยวัตร ราษฎร์ภักดี ,พ่อเปลี่ยน แม่บุญถิ่น ศรีสูงเนิน ,พ่อวินัย ป้าเฉลียว ราษฎร์ภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

574. คุณ รัฐกฤษฏิ์ ธนสกุลเศรษฐ์

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

575. คุณ อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

576. นายอิทธิพล พรมโพทิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

577. นายสุริยา อิ่มที่สุด

ต้องการร่วมบุญ :
บำรุงค่าน้ำ-ไฟ

รวมเป็นเงิน 50 บาท

578. น.ส.นันท์หทัย เชิดชูธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะศาลา 4 ไร่ 1,000 บาท
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

579. นายสันติ คูขุมดิน

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ใส่บาตร

รวมเป็นเงิน 9 บาท

580. นายกิจจา กิตติรัชตกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

581. นางพานทอง ศักดิ์ศรีสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

582. คุณ ขณาศิลป์ พระเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

583. คุณ เกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะศาลา 4 ไร่

รวมเป็นเงิน 30 บาท

584. นางจุฑามาศ แอปแฝง นายพรานพล ธุระกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างมนฑปพ่อโกมารภัจ 30บาท
พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 150 บาท

585. คุณ gino malattia and ann devahastin

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 400 บาท

586. คุณ อรอุไร แสงสว่าง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 108 บาท

587. คุณ อภิชาติ ลักขณา. วีระพาณิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย เดือนมกราคม 2564

รวมเป็นเงิน 300 บาท

588. นางสำราญ นายคมกริช นางสาวชลธิชา หมอยา

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป
ชำระหนี้สงฆ์
ถวายสังฆทาน
สร้างวิหารทาน สร้างธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

589. คุณ Parin Parinyakorn

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 600 บาท

590. คุณ เตือนตา พรมุตตาวรงค์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

591. คุณ อัคระ โอวะกุลวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะศาลา 4 ไร่

รวมเป็นเงิน 500 บาท

592. คุณ จิรายุ ทรัพย์ประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

593. ครอบครัวพิริยะกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 12,400 บาท

594. คุณ ชาญชัย คงเพียรธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และภัตตาหารเพลพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

595. คุณ ณัฐฐิญา พาร์คเกอร์ กับ วิณัฐฑรา บุญสุวรรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 1,000 บาท
2. บูรณะ วัดท่าซุง 500 บาท
3. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

596. คุณ อาภรณ์ สรสุคนธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป ปิดทองพระพุทธรูป
2.วิหารทาน ปิดทองพระอุโบสถ
3.ธรรมทาน และ สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 860 บาท

597. คุณมนุรดา สรสุคนธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป+ปิดทองพระพุทธรูป
2.วิหารทาน+ปิดทองพระอุโบสถ
3.ธรรมทาน และ
4.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,940 บาท

598. นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 1บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 1บาท
13. ชำระหนี้สงฆ์ 1บาท

รวมเป็นเงิน 13 บาท

599. คุณ พลวัต ทับเพรียง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

600. น.ส.ประภาพร วิชัยพานิชกุล นส.ณิชกมล ก้านอินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระนี้สงฆ์ ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

601. คุณ อานุภาพ ฉันทนา แย้มสอาดพร้อมครอบครัวและญาติๆ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน/ธรรมทาน/วิหารทาน/บวชพระบวชเณร
ชำระหนี้สงฆ์/หล่อพระทองคำ

รวมเป็นเงิน 20 บาท

602. คุณ อำนวย, อนัญญา, นริศรา, อดิศร ธรรมเสน

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

603. คุณ vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

604. คุณ นายนิกร จรูญพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร วิระทะโย 750 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 250 บาท
3.ทำบุญทุกอย่าง 1,500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

605. คุณ วันชัย โพธิสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 308 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 308 บาท

รวมเป็นเงิน 616 บาท

606. พระอกนิฎฐ อำไพ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมและเจดีย์พุดตาลที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

607. คณะครู เอื้อศักดิ์ เกตุพงษ์ (ระยอง)

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

608. นางอุไร แสงสว่าง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

609. คุณ จักรพันธ์ ชูโชติ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง + ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

610. คุณ สุจิตรา คำมีอ่อน

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารทานมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์

รวมเป็นเงิน 1,999 บาท

611. คุณ ธีระพงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

612. คุณ กฤตภาส หนูดาษ

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 30 บาท

613. คุณ วโรดม ชาตบุตร

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะอุโบสถ

รวมเป็นเงิน 1,049 บาท

614. คุณ พีรพล จักรเพ็ชร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

615. นาย ฟิลลิป ดาเลส

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 700 บาท

616. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 5 บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 5 บาท
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 5 บาท

รวมเป็นเงิน 15 บาท

617. คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

618. คุณ ไตรดาว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

619. นาย เฉลิมพล. อิ่มอ่อง. และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

620. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

621. คุณ สิริญาณี แลบัว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 100 บาท
บูรณะศาลา 4 ไร่ 100 บาท
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อทีใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 100 บาท
วิหารทาน 99 บาท

รวมเป็นเงิน 399 บาท

622. คุณ เฉลิมเกียรติ สุขรุ่งเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 100

รวมเป็นเงิน 100 บาท

623. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

624. คุณ ธวัชชัย ฤทธิวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 30 บาท

625. คุณ trirutnut

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 250 บาท

626. คุณ RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

627. คุณ ชงลักษณ์ ทิพย์สุนทรพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

628. คุณ ชาคริส แก้ววิเศษ

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะมณฑป
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อ

รวมเป็นเงิน 20 บาท

629. น.ส.น้ำทิพย์ เนียนไธสงและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

630. คุณ พลอยภูรี และท่านพีรพัตร

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 40.06 บาท

631. นายเมธีทักษิณ คุ้มทั่ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวิระทะโย. 900 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1000 บาท

632. คุณ สุภาณี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100บาท

633. นายเลอยศ,นางกีรติญา,นางลัคนา,ดญ.ศริญญาทิพย์,ดช.ภฑิล ประสิทธิโศภิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

634. คุณ ศิริรัตน์ ขันติการุณ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

635. คุณ อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน 20 บาท

636. นางสาวเซอิ พรหมทองดี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญปิดทองพระปัจเจกพระพุทธเจ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

637. คุณ นายธนิษฐ์ ทุ่นทองและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
เงินจากบาตรวิระทะโย ถวายเป็นค่าอาหารและอื่นๆ แล้วแต่ทางวัดจะเห็นควร

รวมเป็นเงิน 552 บาท

638. นายพรเทพ ทับทิม และครอบครัว นางสาวเพ็ญนภา แย้มผิว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี่สงฆ์

รวมเป็นเงิน 10 บาท

639. น.ท.หญิง ประภา ยิ่งสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

640. นายพงษ์พินันท์ บูรณะกิติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป 2.วิหารทาน 3.ธรรมทาน 4.สังฆทาน และ 5.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

641. นายจตุรงค์ สมคำดี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

642. นางสาวฉัตรสุดา ประณตน้อมสิน และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกงานบุญ สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และ อื่น ๆ

รวมเป็นเงิน 230.12 บาท

643. คุณ พิสุทธิ์ ศรีอนันต์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกรายการเพื่อรักษาสมบัติที่พ่อให้ไว้

รวมเป็นเงิน 100 บาท

644. คุณ ไตรเทพ พรสวรรค์วงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,300 บาท

645. นางสาวปมิตา เดชากิจกีรติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

646. นายบัญชร แดงทองดี และนางสาวปารมี ปานหมี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

647. คุณ ภูมิสิษฐ์ อภิพรภวารัญชน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 188 บาท

648. นางสาวดวงเดือน เนียนไธสง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 600 บาท

649. คุณ ไพศาล ตันติพงส์อนันต์ และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

650. คุณ ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว Josef Maier

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ค่าน้ำ-ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

651. คุณ นนลนีย์ ธนโชคทวีพงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว100เมตร
บูรณมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 30 บาท

652. คุณ พิรสีห์ พฤกษ์เกิด ไพจิตร พฤกษ์เกิด

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพล

รวมเป็นเงิน 1,150 บาท

653.คุณ สายยนต์ จอมทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ภัตตาหารเพล 100 บาท
ทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

654. นายสุพลชัย นายอนพัทย์ นายศิกวัส นางอิสรีย์ แพงมา

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะศาลา4ไร่
2.บูรณะศาลา25ไร่
3.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
4.บูรณะกุฎิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมน้ำ
5.บูรณะมณฑปหลวงพ่อ หลวงปู่ปาน
6.บูรณะปิดทองพระ โบสถวัดท่าซุง
7.ทำบุญพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
8.ค่าน้ำ ค่าไฟ
9.สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
10.บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11.ปิดทองพระปัจเจกพระพุทธเจ้า

รวมเป็นเงิน 400 บาท

655. คุณ ลาภิศ อัตถศาสตร์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ 3บาท
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1บาท
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1บาท
บูรณะศาลา 4 ไร่ 1บาท
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1บาท
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1บาท
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1บาท
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1บาท
บูรณะศาลา 25 ไร่ 1บาท
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1บาท
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 1บาท

รวมเป็นเงิน 15 บาท

656. คุณ สมจิตร สวัสดิ์สิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 499.99 บาท

657. น.ส. ทัศนาวลัย เดโชพลานนท์ อุทิศให้ น.ส. สุจินดา เดโชพลานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ทำบุญสังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 220 บาท

658. นางสาวปิยวรรณจันทร์ประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพระพุทธเจ้าสร้างมณฑปท่านพ่อหมอชีวกโกมารภัจจ์บูรณะศาลา 4 ไร่บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปานบูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุงบูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตรบูรณะมณฑปหลวงปู่ปานเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำบูรณะศาลา 25 ไร่พระพุทธรูปวิหารทานสังฆทานธรรมทานค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุงค่าน้ำค่าไฟ

วันที่โอน : 6 มกราคม 2564 เวลา 12:26น.

รวมเป็นเงิน 251 บาท

659. คุณ ภูทิตร์-ชนัฐตา เอี่ยมเมธา

ต้องการร่วมบุญ :
บาตรวิระทะโย 70 บาท รายการที่ 1-12 30 บาท รวม 100 บาท
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

660. คุณ วิริญจ์พร สิริชาญรัฐกร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

661. นายเกียรติพันธ์ วิชินโรจน์จรัล และเด็กหญืงพัทธานันท์ วิชินโรจน์จรัล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 100 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 100 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 100 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 100 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 50 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 50 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 50 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 150 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 50 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

662. กองบุญลูกหลานหลวงปู่ปาน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ท่านปู่ท่านย่าท่านแม่ เพื่อพระนิพพานในชาตินี้

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ วัดท่าซุง สำหรับวันที่ 7-13 ม.ค. 2564

รวมเป็นเงิน 138 บาท

663. คุณ วิไลลักษณ์ อมตเวทย์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป 200 บาท ถวายสังฆทาน 200 บาท บูรณะปิดทองพระอุโบสถ 200 บาท ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท ค่าน้ำค่าไฟ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

664. นายปรีชา ท้าวแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า

รวมเป็นเงิน 108 บาท

665. นายมนู วงค์จักร พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 400 บาท

666. นายนพพล สีหราช , น.ส.นันทัชพร ศรีชาทุม , ด.ญ.พรธิตา สีหราช , ด.ช.เสริมทรัพย์ สีหราช

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 150 บาท

667. นางสาวจริยา สุจวิพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน จำนวน 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

668. คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

669. นางสาวไพรินทร์ สละทาน นายดิษดา ศรีเมือง นางจินดา เพ็ชรเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

670. คุณ คุณณรงค์ ไชยนิธิวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญธรรมทาน วิหารทาน สังฆทานน้ำไฟ บุญทุกอย่าง 12 รายการ

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

671. คุณ นฤทธิ์ อิธาเชษฐ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

672. นายนรุษม์ชัย และนางกัลญาการณ์ ช่วยชูวรรธนันท์

ต้องการร่วมบุญ :
ภัตตาหาร สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 500 บาท

673. คุณ ธนดล เลี้ยงหล่ำ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

674. คุณ เกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน

รวมเป็นเงิน 30 บาท

675. คุณ นภัสนันท์ สุวรรณฯ และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญออนไลน์

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/1/21 at 22:58

676. คุณ นายสันติ คูขุมดิน

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ใส่บาตร

รวมเป็นเงิน 9 บาท

677. น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

678. นาย พลิจ ธนโชติพัฒร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

679. คุณ สิริเพ็ญ จรัสวุฒิยากร

ต้องการร่วมบุญ :
เงินใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 200 บาท

680. คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน และร่วมทำบุญทุกๆอย่าง

รวมเป็นเงิน 7,000 บาท

681. คุณ นิธิวุฒิ ฉันทาดิศัย และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

682. นายอิทธิพล พรมโพทิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

683. นางพานทอง ศักดิ์ศรีสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

684. คุณ ฐิติพันธ์ ศรีรัตนเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 271 บาท

685. คุณ ศรัณยพงศ์ ธรรมายาลัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 บาท
2.บูรณะวิหารแก้ว 100 เมตร 100 บาท
3.ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 100 บาท
4.ค่าน้ำ-ค่าไฟ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

686. นายคเณศวรณ์ บางแสงศิริวิทย์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

587. นาย เทียนชัย ,นาง นวลผกา,ดช.ธารธรรม นันทะศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

588. คุณ ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระเจ้าปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน1 บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง1 บาท
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า1 บาท
ชำระหนี้สงฆ์1 บาท

รวมเป็นเงิน 13 บาท

689. คุณพ่อเฉลยศักดิ์์ คุณแม่สกาวเดือนและ น.ส.ปาริฉัตร เกิดจันทึกและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง ธรรมทาน วิหารทาน บุญเกี่ยวกับห้องน้ำ ขอขมากรรมพระพุทธองค์และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน บูชาธรรมหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

690. นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 1 บาท
13. ชำระหนี้สงฆ์ 1 บาท

รวมเป็นเงิน 13 บาท

691. คุณ นายวินัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

692. นายอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 30 บาท

693. คุณ vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่ฆ์ฆาซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนีสงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

694. คุณ ธนวัฒน์ ขจรชัยชนะศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 305 บาท

695. นางยุดงกมลเพชรและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 2,000 บาท
ร่วมทำบุญสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

696. น.ส.กันยรัตน์ โชควัฒนานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

697. คุณ อนุสรา กุมภัณฑ์ /สมพงษ์ เนตรอนงค์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหารเพลพระ

รวมเป็นเงิน 40 บาท

698. คุณ อานุภาพ ฉันทนา แย้มสอาดพร้อมครอบครัวและญาติๆ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน/ธรรมทาน/วิหารทาน
บวชพระบวชเณร/หล่อพระทองคำ
สร้างพระชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

699. คุณ ชูศักดิ์ ตั้งจิตยงสิวะ

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะศาลา4ไร่2000บาท บูรณะปิดทองพระอุโบสถ2000บาท สังฆทานและธรรมทาน1000บาท

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

700. นายคีริศวร์ พุทธเมฆ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 200 บาท

701. นายสุรัตน์ เรียนดอน

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
2. ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 200 บาท

702. นายกวีกร เทพถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

703. น.ส.สายชล พิมพ์เหล็ก Mr Morteza Ahmadi นางพิกุล ทองวิลัย ด.ช.ภูริภัทร คงทองด.ญ.อารยา พิมพ์เหล็กค่ะ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13.ร่วมทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 199.99 บาท

704. คุณ ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 5 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 5 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 5 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 5 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 5 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 5 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 5 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 5 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 5 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 5 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 5 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 5 บาท

รวมเป็นเงิน 60 บาท

705. คุณ พีรพล จักรเพ็ชร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

706. คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

707. คุณปุญศยา หทัยนมะ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 120 บาท

708. นางสาว อำไพ อินทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญ วิหารทาน สังฆทาน สร้างพระพุทธรูป ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ อาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 10 บาท

709. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

710. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

711. คุณ อิสริยา วัชรวางกูร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 140 บาท

712. คุณ RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 bath

713. คุณ ธนพล เวชศาสตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

714. คุณ ประชาชน

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

715. นาย เฉลิมพล. อิ่มอ่อง. และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกๆอย่างกับทาง วัดท่าซุง 20 บาท
2.ใส่บาตร"วิระทะโย" 20 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 20บาท

รวมเป็นเงิน 60 บาท

716. นายวิรัตน์ กรีทอง นางสาวยศวดี กรีทอง นางณัฎฐณันท์ นิจมานพ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

717. นายเด่นชัย-ฐานิตา-ด.ช.ศศิณัฏฐ์ สายสุพัฒน์ผล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

718. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1 บาท

719. คุณ นันทิกา แก้วเขียว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำสังฆทาน
วิหารทาน
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 45 บาท

720. กลุ่มวิถีธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 3,725 บาท

721. คุณ อนุสรา กุมภัณฑ์ /สมพงษ์ เนตรอนงค์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหารเพลพระ

รวมเป็นเงิน 20 บาท

722. คุณ กัลยารัตน์ เพียรกิจเวช และผุ้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันทั้งหมด

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน 10 บาท

723. คุณ จุไรรัตน์-Thomas เบาว์เออร์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกกองบุญที่ระบุในเว็ป

รวมเป็นเงิน 200 บาท

724. คุณ สุจินันท์ ยาป่าคาย

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฑทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

725. คุณ จีรศาสตร์ สายยศ

ต้องการร่วมบุญ :
ซ่อมหลังคาวิหารร้อยเมตร

รวมเป็นเงิน 300

726. คุณ นายปรัชญา ทิตอร่าม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

727. ร.ท.เสียงสาน อุปัชฌาย์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

728. นางพานทอง ศักดิ์ศรีสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

729. นายอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกๆบุญกับวัดท่าซุง อาทิ
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 10 บาท

730. คุณ เกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์

รวมเป็นเงิน 30 บาท

731. นางอารีรัตน์ ศรีทอง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานชุดเล็ก 1 ชุด

รวมเป็นเงิน 100 บาท

732. คุณ วุฒิชัย โชคกิจมนัสชัย

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฑทาน ชําระหนี้สงฆ์ ค่านํ้า ค่าไฟฟ้า ใส่บาตรพระ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

733. คุณ วิธิราช คล่องแคล้ว

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทานธรรมทานสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

734. คุณ Supatin

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 600 บาท

735. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระเจ้าปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน1 บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง1 บาท
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า1 บาท
ชำระหนี้สงฆ์1 บาท

รวมเป็นเงิน 13 บาท

736. คุณ เพ็ญศิริ ศิริอนันต์โชติ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 109 บาท

737. คุณ สปัน ผืนจิตต์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน พระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 500 บาท

738. คุณ ชนิสรา ชุ่มเย็น

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 50บาท
2.เลี้ยงภัตตาหารภิกษุและสามเณร50บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

739. คุณ วันทนา วิจิตรวัชรเวช

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 1500 /อาหารพระสงฆ์ 210/ ชำระหนี้สงฆ์ 200

รวมเป็นเงิน 1,910 บาท

740. คุณ ลำไพ ยิ้มยวน

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

741. คุณ วิศณุ ศรีจันทร์ และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ถวายสังฆทาน
14. ร่วมงานบุญทุกงานที่ทางวัดจัดขึ้น

รวมเป็นเงิน 50 บาท

742. นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 1บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 1บาท
13.ชำระหนี้สงฆ์ 1บาท

รวมเป็นเงิน 13 บาท

743. นางอารีรัตน์ ศรืทอง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานชุด้ล็ก 2 ชุด

รวมเป็นเงิน 200 บาท

744. คุณ สุนิษา ประทานสุข

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะหลังคาวิหารเเก้ว

รวมเป็นเงิน 20.54 บาท

745. คุณ vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

746. คุณ รัชมน พงษ์เกษมวิวัฒน

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง โอนเดือนละ 2,000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

747. น.ส.ชลิตา ธรรมนิรัต

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 200 บาท

748. นายสุริยา อิ่มที่สุด

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะศาลา 4 ไร่

รวมเป็นเงิน 50 บาท

749. คุณ ธงชัย เที่ยงธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 50 บาท
วิหารทาน 50 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

750. นายเอกชัย เงินทอง

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

751. คุณ แววดี ซุ้มกอทอง มนตรี ดอกไม้

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

752. คุณ วิจารณ์ หีบพร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้าง/ซ่อมพระพุทธรูป 400 บาท
2.สร้างวิหารทาน 400 บาท
3.สร้างธรรมทาน 400 บาท
5.ค่าอาหารพระ 800 บาท
6.มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร 500 บาท
7.โดยเสด็จพระราชกุศล 500 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

753. คุณ วีรดา อยู่นวล

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

754. คุณ Sunida Tumsuwan, Douglas Tumsuwan, Mikael Haugen

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

755. คุณ พีรพล จักรเพ็ชร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

756. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 5 บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 5 บาท
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 5 บาท

รวมเป็นเงิน 15 บาท

757. คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

758. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

759. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหานทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

760. คุณ ศรัญญา พุทธชาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 50บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 50บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 50บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 50บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 50บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 50บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 50บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 50บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 50บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 50บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 50บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

761. คุณ ธนภัทร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

762. คุณ พลอยภูรี และท่านพีรพัตร

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 40.08 บาท

763. คุณ RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

764. คุณ วรรณวจี เรือนทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายพัตตาหารเพล, ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

765. คุณ สิริกาญจน์ สมัยนิยม

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน และสร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

766. คุณวโรดม วิรัชหทัย คุณจุฑารัตน์ วิรัชหทัย คุณลภัสรดา วิรัชหทัย

ต้องการร่วมบุญ :
1ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 300 บาท
2 ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 500 บาท

รวมเป็นเงิน 800 บาท

767. นายปภาวิน นิยุดาชยะกูร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

768. คณะเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.นครพนม

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 409 บาท

769. คุณ นายพรเทพ ทับทิม และครอบครัว นางสาวเพ็ญนภา แย้มผิว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 10 บาท

770. น.ส.นิภาภรณ์ สมุทรและครอบครัว / นายวีรชัย แก้วเรื่องและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10.ชำระหนี้สงฆ์
11. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
รายการที่1-12 รวมเป็นเงิน 1100 บาท
13. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 400 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

771. คุณ ธาเชน หนูพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

772. นายสมชาย บุญเนียม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
2. สมทบร่วมทำบุญเป็นค่าน้ำ-ไฟฟ้า, อาหารเลี้ยงพระที่วัดท่าซุง 100 บาท
3. สมทบร่วมทำบุญทุกอย่างที่ทางวัดท่าซุงกำลังทำในช่วงเวลานี้ 300 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

773. คุณ บัณฑิต วรรณศรี. ประภากร. เทียนวุฒิชัย. นางสาวอชิรญาณ์. วรรณศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตราหาร. 100 ถวายสังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

774. นางสาวมณฑกา มีชัยยศตระกูล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

775. คุณ สมภพ มียานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
ตักบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 230 บาท

776. คุณ นางอารีรักษ์ จิ๋วแย้ม ทวีชัย นาคทับทิมและลูกๆ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระ บวชพระ ถวายภัตตาหารพระเถระ ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ โรงครัววัด กฐิน ซ่อมวิหารแก้ว ซ่อมศาลา 4 ไร่
บายสี น้ำไฟ ห้องน้ำ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

777. คุณ วิจารณ์ หีบพร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 12,000 บาท

778. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระเจ้าปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน1 บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง1 บาท
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า1 บาท
ชำระหนี้สงฆ์1 บาท

รวมเป็นเงิน 13 บาท

779. นายจิรา กันยาประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

780. คุณ กัลยาัตน์ เพียรกิจเวช และผุ้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันทั้งหมด

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน 5 บาท

781. นายอัเดร ทิวโดรัน, นางสุดใจ ดวงเลิศ, นางสาว มัทวัน ทิวโดนัน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา25ไร่
10. พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 139 บาท

782. คุณ นฤดี,ชลากร,ชนัดดา มงคลบุลภรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 5,999.99 บาท

783. คุณ สุนันทา ศรีทองคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

784. นายอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
เป็นต้น

รวมเป็นเงิน 10 บาท

785. นายศุภกร นิวาสะวัต

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

786. คุณ วิจารณ์ หีบพร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

787. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1 บาท

788. คุณ พิสิฐและอัญญา เบญจถาวรอนันท์,วันดี รัตนศักดิ์สิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

789. คุณ พิสิฐและอัญญา เบญจถาวรอนันท์,วันดี รัตนศักดิ์สิริ

ต้องการร่วมบุญ :
วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

790. คุณ พัชรากร แต่แดงเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

791. คุณ รัชแนน สิงโปธา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 200 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 200 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 200 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 200 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

792. คุณ สุภกิจ กิตติรัชตกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ คาาภัตตาหาร ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

793. น.ส. จิตรชญา นุ่มเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

794. นายสันติ คูขุมดิน

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร วิระทะโท

รวมเป็นเงิน 9 บาท

795. นางพิมลพัชร์ รมยศิริไทย

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

796. คุณ เกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูปชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 30 บาท

797. นางพานทอง ศักดิ์ศรีสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

798. คุณ ตูน

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

799. คุณ สาทิศ รักษา

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ

รวมเป็นเงิน 170 บาท

800. นาย จีระศักดิ์ เจษฎาภิวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป ถวายจตุปัจจัย ค่าน้ำ-ค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์ สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

801. คุณ ปริญญาพร อาภาสุธีรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบูญ พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
และอื่นๆแล้วแต่ทางวัดจะนำไปใช้ประโยชน์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

802. นายพุทธิโชค โสภากุล

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 224 บาท

803. คุณ vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนีัสงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

804. นางกาญจนา วงศ์กาฬสินธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

805. นายพุทธิโชค โสภากุล

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 162 บาท

806. นางสมศรี หอมแก่นจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 10 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 10 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 10 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 10 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 10 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 10 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 10 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 10 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 10 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 40 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 10 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

807. นายอิทธิพล พรมโพทิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

808. นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 1บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 1บาท
13.ชำระหนี้สงฆ์ 1บาท

รวมเป็นเงิน 13 บาท

809. คุณ ชยาพร. จรูญวิทย์

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

810. คุณ อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

811. คุุณ นิติพนธ์ คุณบังอร สุภาเกตุ และ บุตรในครรภ์

ต้องการร่วมบุญ :
1ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

812. พระภูเบศร์ โพธิญาโณ, กลุ่มบารมี๓๐ทัศฯลฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ผาติกรรมสังฆทานพร้อมพระพุทธรูป #ตามแบบที่วัดท่าซุงจัดเป็นชุด ชุดละ ๒,๐๐๐บาท ถวาย 1ชุด
และถวายชำระหนี้สงฆ์ ๑๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน 2,100 บาท

813. นางมะลิรัตน์ กิจค้าและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญซ่อมหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 500 บาท
2.ทำบุญวิหารทาน 500 บาท
3.ทำบุญสังฆทาน 500 บาท
4.ใส่บาตรวิระทะโย 500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

814. คุณ นิตยา รอดบุญมี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

815. นาย รามกิตติ์ อินทรมณี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 1,100 บาท
วิหารทานธรรมทานชำระหนี้สงฆ์ทำบุญรวมทุกอย่าง 1,204
รวมทั้งสิ้น 2,304 บาท

รวมเป็นเงิน 2,304 บาท

816. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระเจ้าปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1บาท
บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน1บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง1บาท
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า1บาท
ชำระหนี้สงฆ์1บาท

รวมเป็นเงิน 13 บาท

817. คุณ คมคีรี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท
818
. คุณ พีรพล จักรเพ็ชร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 30 บาท

819. คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

820. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 5 บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 5 บาท
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 5 บาท

รวมเป็นเงิน 15 บาท

821. นางสาว อำไพ อินทอง

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน สร้างพระพุทธรูป ถวายสังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

822. นาย ทยากร มิตรชิตร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

823. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
คณะ จาคานุสสติ ทำบุญ 200 บาท
วันที่ 9 มกราคม 2564
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

824. คุณ ชลษพรรษ คลังมณี

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์...

รวมเป็นเงิน 10 บาท

825. คุณ พลอยภูรี และท่านพีรพัตร

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 40.09 บาท

826. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทานธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

827. คุณ RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

828. นายสุภกิจ กิตติรัชตกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

829. คุณ สุธิดา แชสบิสซาเด

ต้องการร่วมบุญ :
ตักบาตร สังฆทาน ชำระค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 50 บาท

830. พ่อใหญ่ต่วน สุกุล พ่อธนิตษร ทองม้วน จันสุตะ ทินกร จันสุตะ พนัชกร รูปทองและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

831. คุณ อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะศาลา 25 ไร่

รวมเป็นเงิน 20 บาท

832. คุณ รุ่งโรจน์ ภาวะดี

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

833. นาย สมาส เจนเจริญพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 200 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 200 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 200 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 200 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 200 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 200 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 200 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 200 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 200 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 200 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง1000 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 200 บาท

รวมเป็นเงิน 3,200 บาท

834. นายนิธินันท์ ทับผึ้ง

ต้องการร่วมบุญ :
บุญถวายพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 99 บาท

835. คุณ นภดล ตัวตน

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 200 บาท

836. คุณ วิชัย คงมิตรภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน และสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100.-บาท

837. นางวิไลวรรณ วารีสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
เงินใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 40 บาท

838. นายมเหสักข์ นางศศิกาญจน์ น้ำค้าง อาณัตชัย ฐปพรรษ ธนาตุล สนองพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพระพุทธเจ้า สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ บูรณะศาลา 4 ไร่ บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ บูรณะศาลา 25 ไร่ ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

839. คุณ ภัณฑิรา ลิ้มวงศ์พิพัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
ตักบาตรวิระทะโย
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

840. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1 บาท

841. คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

842. คุณ อรรถชัย กิตติวัฒนานุเคราะห์และเรวดี อมรสมานลักษณ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆ์ทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/1/21 at 23:01

843. นายปกรณ์เกียรติ นวลใส

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

844. คุณ ปิยวรรณ จันทร์แสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 150 บาท

845. นายสถิตย์ สังวรรณาพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 66 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 50 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 50บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 50บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 50บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 50 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 50 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 50 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 50 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 200 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 100 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 866 บาท

846. นายสุฑา มากทองหลาง/นางสาวชัชชณัญ เสภา

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

847. คุณ เจษฎายุทธ สัจพงค์พสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 22 บาท

848. คุณ ดวงดี ใบเหลือง

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะศาลา 4 ไร่ ปิดทองพระอุโบสถ ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร ถวายสังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์ บูรณะวิหารต่างๆ

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

849. นาย วัฒนชัย ศรีสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20บาท

850. คุณ นางสาวปิยวรรณ พันธ์ศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

851. นาย บุญฤทธิ์ บัญฑิต

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 600 บาท

852. ดร.อานนท์ ทวีสิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 40 บาท

853. นางสาวกัญญาภัค นามกัณหา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

854. น.ส.สุชานุช ทองคำสุข

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 1 ชุดและทำบุญทุอย่าง

รวมเป็นเงิน 146.41 บาท

855. คุณ ปริญญา ทองสว่าง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

856. คุณ ทินรัตน์-พรพิรุณ ศิริพรรคชัย และเยาวเรศ บูรณุปกรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

857. นายยิ่งยศ สุนันทรท

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง 4,000 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

858. คุณ สำเริง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

859. คุณ โกเมศ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

860. คุณ สมประสงค์ ถีสูงเนิน ธวัฒน์ คูสุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

861. คุณ กฤษฎา อินทรพรอุดม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 120 บาท

862. คุณ ปวีณา ลือทุกข์สิ้น

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

863. คุณ PATtHARWADEe BOTtHoNG

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพระพุทธเจ้า
2.สร้างมณฑปพ่อหมอชีวกโกมารทัช
3.พระพุทธรูป วิหารทานสังฆทานธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

864. คุณ ปริญญา ทองสว่าง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

865. คุณ dumrongchai

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

866. นายเอกวัฒน์ ศรีภูมิสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

867. คุณ 1. นางจรรยา บัวร์ซี และนายอาร์มิน รีเซอร์ 2. นางยวนใจ วงศ์ศักดิ์ศรี - มูลแล่ร์และครอบครัว 3. นางประไพศรี Sy และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 2,250 บาท

868. คุณ เอื้องฟ้า สาระบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 50 บาท
ค่าน้ำ-ค่าไฟ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

869. นางยวนใจ วงศ์ศักดิ์ศรี มูลแลร์ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

870. คุณ เกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน 30 บาท

871. นางนพกมล นาคา

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

872. คุณ รุ่งเรือง ทยานานุภัทร์

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองอุโบสถวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 70 บาท

873. คุณ ปุณิกา เลิศวุฒิเมธา และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 200 บาท

874. คุณ รังสิวุฒิ ชูเทียน และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

875. คุณ ปวีณ์นุช ศรีโหมดสุข

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างโรงทาน 4 ไร่

รวมเป็นเงิน 100 บาท

876. นายกิตติศักดิ์ นรนารถ

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 10 บาท

877. คุณ aufait.aufond

ต้องการร่วมบุญ :
บุรณะ ชำระหนี้สงฆ์ สังฆทาน ภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

878. คุณ เจนจุรีย์ จันทะบูลย์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

879. คุณ กิตติยา สุขอินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 10 บาท

880. นายกิตติพงษ์ เวียงสิมา และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน, สร้างพระชำระหนี้สงฆ์
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

881. คุณ ฉลองรัฐ มุตโตอัตพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า สร้างมณฑปท่าพ่อหมอโกมารภัจจ์ บูรณะศาลา4ไร่ หลังคาวิหารแก้ว100 เมตร วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

882. คุณ คุณอุไร ระวิวรรณ และลูกหลาน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพระพุทธเจ้า 500 บาท
2 บูรณะปิดทองพระอุโบสถ 2,000 บาท
3 บูรณะหลังคาวิหารแด้วร้อยเมตร 1,000 บาท
4บูรณะกุฎิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมน้ำ 500 บาท
5 เงินใส่บาตรวิระทะโย 3,100 บาท

รวมเป็นเงิน 7,100 บาท

883. นาย วัชรพล น้อยมะณี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100.22 บาท

884. นางภาวินี บุณยประสพ

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำค่าไฟ ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 200 บาท

885. นายสันติ คูขุมดิน

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 9 บาท

886. นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 1 บาท
13.ชำระหนี้สงฆ์ 1 บาท

รวมเป็นเงิน 13 บาท

887. คุณ Wanlapha.c
ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

888. นางพานทอง ศักดิ์ศรีสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

889. คุณ มณสิชา ป้องป้อม

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

890. คุณ บุษบง หลิมรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญออนไลน์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

891. คุณ รังสินี พูลเพิ่ม

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

892. คุณ vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

893. คุณ ปิติโชค สุวรรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

894. คุณ วิสุทธิพล เผ่าเหลืองทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

895. นางเยาวเพ็ญ รัตนเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

896. คุณ พงศกร อินทร์หอม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

897. คุณ Jesus_seng

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 100 บาท
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100 บาท
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

898. คุณ เต้ยเต้ย8888

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

899. นาย วีรชัย ศรีอ่อน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11 ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
อย่างละ 10บาท ครับ

รวมเป็นเงิน 110 บาท

900. นางสาว สิริจันทร์ โรจน์วงศ์สวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 120 บาท

901. คุณ วัชรสิทธิชัย กำจรกิจไพศาล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

902. คุณ กฤติน เบญจมาศ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

903. นายรังสรรค์ ศรีโชติ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

904. คุณ พีรพล จักรเพ็ชร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

905. นายมงคล งามมณีเนตร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

906. คุณ เกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

907. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 5 บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 5 บาท
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 5 บาท

รวมเป็นเงิน 15 บาท

908. คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

909. นางสาวรุจิรา ลีวาณิชยกูล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างของทางวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

910. คุณ ณัฐวุฒิ ภู่ภิญโญยิ่ง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

911. นายอาคม สมบัติธรรมคุณแม่ฉลาด กำจายและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000.บาท

912. นายสมโภชน์ ทองคำนุช

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

dd>913. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

914. นางสาว อำไพ อินทอง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ อาหารพระ ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

915. คุณ ทมิตา ชอบธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 105.28 บาท

916. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

917. นางฉวีวรรณ ธนธรรมเมธี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

918. คุณ RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

919. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1บาท

920. คุณ วันชัย โพธิสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง 500 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

921. นายรุ่งเรือง สารวิจิตร นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 200 บาท
2.ทำบุญวิหารทาน สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน ค่าน้ำไฟ ภัตตาหาร ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ และร่วมบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 250 บาท

922. คุณ คุณเจ็งเกีย/คุณลี่เค็ง/คุณอุทัย/ คุณสุธาสินี / คุณอดิศร/คุณปัฐมา จินดาพรรณ และครอบครัว คุณอภิสิทธิ์ คุณกนกวรรณ สนทราพรพล และครอบครัว คุณทิพยวิล แซ่เฮ้ง /คุณปราณี /คุณปุณยวัจน์/คุณจรัณญา/ คุณจรรยารักษ์ /คุณสุธีร์ ปลื้มธีระธรรม และครอบครัว คุณธัญญ์พิชชา ดิษย์ธนาวัฒน์/ คุณสวิตตา ถินประสาท และครอบครัว คุณจิระ/คุณนงค์นภัส/คุณมหิธร มังคลรังษี และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

923. คุณจงดี หล่อพิมพ์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

924. คุณวิเชียร วนิดา

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อพิมพ์ สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

925. คุณวราภรณ์ หล่อพิมพ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

926. คุณจุไรรัตน์ หล่อพิมพ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

927. คุณ จงกล หล่อพิมพ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

928. คุณ อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะศาลา 4 ไร่

รวมเป็นเงิน 20 บาท

929. คุณ ธัญธร ขันอ่อน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

930. คุณ จิตรภาณุ ณัฐชยา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 250 บาท

931. คุณ อดิศร เจิมมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน บวชพระ/เณร รักษาสงฆ์อาพาธ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

932. คุณ PANPRASIT

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

933. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระเจ้าปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1บาท
บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน1บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง1บาท
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า1บาท
ชำระหนี้สงฆ์1บาท

รวมเป็นเงิน 13 บาท

934. คุณ อุไรลักษณ์ กิติวัฒนศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูปปางมารวิชัย ผ้าไตรจีวร สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

935. นายวีระ เบ็ญมาศ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 30 บาท

936. คุณ ธฤษณุ เกริกสกุลกฤติ บาทไทยอาคเนย์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะศาลา 4 ไร่ 100 บาท
2. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 100 บาท
3. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100 บาท
4. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 100 บาท
5. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 100 บาท
6. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 100 บาท
7. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 100 บาท
8. บูรณะศาลา 25 ไร่ 100บาท
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 200 บาท
10. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 200 บาท
11. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,300 บาท

937. คุณ รักษา รามการุณ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญปรับปรุงวิหาร 4 ไร่

รวมเป็นเงิน 100 บาท

938. คุณ ณัฐภพ มะโนใจ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

939. คุณ จิตราพร นามพิมล และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
เลี้ยงภัตตาหารเพลพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

940. คุณ ลัดดาวรรณ. อุดมทรัพยากุล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

941. คุณ รัตนชัย ดวงสาย

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

942. นางชนิดา คงเกษตร

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า, สร้างมณฑปท่านพ่อโกมารภัจจ์ ,บูรณะศาลา 4 ไร่, บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน, บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

943. คุณ ปิยะดา ศรีวาณิชยาภรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

944. คุณ พิรินาถ เอื้อปัญจะสินธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

945. คุณ จารุพักตร์ ภูพรหมพัฒน และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปทานพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7.บูรณะมณฑปหลวงปู่ป่าน
8. บูรณะกฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่นำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, รรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

946. คุณ ณัฐจิตกานต์ โลกุตรวงศ์ และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1. เหรียญทองสำหรับบูชาพระธาตุ 40 บาท เหรียญละ 20 บาท 2 เหรียญ
2. วิหารทาน 31 บาท
3. ธรรมทาน 31 บาท
4. บวชพระ-เณร 31 บาท
5. สร้างพระ 31 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 31 บาท
7. ใส่บาตรหลวงพ่อฤาษีฯ 11 บาท น้อมถวายปัจจัย ท่านอาจารย์พระครูปลัดสมนึก 20 บาท
8. สาธารณประโยชน์ 31บาท
9. ใส่บาตรวีระทะโย 31 บาท
10.สังฆทาน ชุดเล็ก 100 บาท
11.ร่วมทุกบุญ 36 บาท
12.เสด็จพระราชกุศล 31 บาท

รวมเป็นเงิน 455 บาท

947. คุณ ภักดิ์ดี แซ่ฉั่ว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง ทำบุญบวชพระ ทำบุญถวายสังฆทาน ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน ซ่อมแซมปราสาททองคำ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

948. ดญ.เบญจา เอื้องเรืองโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวิระทะโย สัฆทานค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารเพล

รวมเป็นเงิน 130 บาท

949. นายชยิน ปาราเมศธนกร

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน , บาตรวิรทโย

รวมเป็นเงิน 900 บาท

950. นายศุภชัย สิงห์เดช

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

951. คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

952. นางสาวสรัญญา ตันศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระ 100 บาท
สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

953. คุณ กุญช์เดชณ์ สมบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 300 บาท

954. คุณ ธานุมาศ อธิประยูร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฑทาน ชำระหนี้สงฆ์ บูรณะมณทปหลวงพ่อ หลวงปู่ป่าน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

955. นายสมโภชน์ ทองคำนุช

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

956. นาย สุธี วีรศิริมงคลกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

957. คุณ ธนเกียรติ ฤกษ์ดี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

958. คุณ พลอยภูรี และท่านพีรพัตร

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 40.10 บาท

959. คุณ ปวีณ์นุช ศรีโหมดสุข

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างโรงทาน 4 ไร่

รวมเป็นเงิน 100 บาท

960. นายสุวัฒน์ เอื้อวิเศษวงศ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

961. คุณ บารณีย์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

962. คุณ สินีนาฏ วงค์เทียนชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 120 บาท

963. นางปัทมา โชควิวัฒนวนิช. และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

964. คุณ สิรกาญจน์ พิชญสัจจา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1,000 บาท
2.สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1,000 บาท
3.บูรณะศาลา 4 ไร่ 1,000 บาท
4.บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ 1,000 บาท
5.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ 1,000 บาท
6.บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1,000 บาท
7.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1,000 บาท
8.บูรณะกุฎิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1,000 บาท
9.บูรณะศาลา 25 ไร่ 1,000 บาท
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน ธรรมทาน 1,000 บาท
11.ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดท่าซุง 1,000 บาท
12.ถวายค่าน้ำ ค่าไฟ 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 12,000 บาท

965. คุณ อดิสรณ์ ประทุมถิ่น

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

966. คุณ อนัญญา หนักแน่น

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

967. นายสันติ คูขุมดิน

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 9 บาท

968. คุณ อรรณนพ ตรีรัตพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

969. นางอารีรักษ์ จิ๋วแย้ม ทวีชัย นาคทับทิมและลูกๆ

สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระ บวชพระ ถวายภัตตาหารพระเถระ ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ โรงครัววัด กฐิน บายสี ซ่อมวิหารแก้ว ซ่อมศาลา 4 ไร่ ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

970. นางสาวพรนภัส มโหธร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์

รวมเป็นเงิน 30 บาท

971. คุณ ชัญญาณ์ภัช พิพัฒน์รัตนากร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์

รวมเป็นเงิน 150 บาท

972. นางสาวเมทนี สมรอด

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า : 30 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ : 30 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ : 30 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน : 30 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง : 30 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร : 30 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน : 30 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ : 30 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ : 30 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน : 30 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง : 366 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า : 30 บาท

รวมเป็นเงิน 696 บาท

973. คุณ อังสุมาลย์ กลันทานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

974. นางชนิดา แซ่เฮ้า

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะโบลถ์ 350.-บ
2.ซ่อมวิหาร 100 เมตร 350 บาท

รวมเป็นเงิน 700 บาท

975. นายพีร์นิธิ ศิริภูมิรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

976. นางสุจิตรัตน์ สุจริตพานิช

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเลี้ยงพระ

รวมเป็นเงิน 108 บาท

977. นางธันย์ชนก สัญญะเขตต์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

978. นางสุจิตรัตน์ สุจริตพานิช

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 190 บาท

979. คุณ กตวรรณ สุทธิรัฐจินดา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

980. คุณ นายเสกสรร บุญสัย, น.ส.ศิริธร อะมะมูล, ด.ญ.ธิญาดา บุญสัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2.ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 150 บาท

981. คุณ บุญชื่น พิบูลย์สวัสดิ์ น.ส สิริวิภา พิบูลย์สวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวัดทั้งหมด 10,000 บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 5,000 บาท
สังฆทาน 2,000 บาท
ธรรมทาน 2,000 บาท
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

982. นางพานทอง ศักดิ์ศรีสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

983. คุณ vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

984. นายอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
เป็นต้น

รวมเป็นเงิน 20 บาท

985. คุณสุบิน จรบำรุงและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

986. คุณ นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 1 บาท
13.ชำระหนี้สงฆ์ 1 บาท

รวมเป็นเงิน 13 บาท

987. คุณวิภาพร ศรีศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

988. น.ส.น้ำทิพย์ เนียนไสธง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

989. คุณ ชโยฬาร

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 40 บาท
2. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 50 บาท
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
4. ใส่บาตรวิระทะโย 420 บาท

รวมเป็นเงิน 610 บาท

990. คุณ ชโยฬาร

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 120 บาท

991. นายดิษดา ศรีเมือง นางจินดา เพ็ชรเจริญ นางไพรินทร์ สละทาน

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 10 บาท

992. คุณ พีรพล จักรเพ็ชร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

993. นาย ฟิลลิป ดาเลส

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 700 บาท

994. ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย 65 บาท
ทำบุญตามรายการต่างๆ 120 บาท ดังนี้
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 185 บาท

995. คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

996. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 5 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 5 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 5 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 5 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 5 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 5 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 5 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 5 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 5 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 5 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 5 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 5 บาท

รวมเป็นเงิน 60 บาท

997. นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 999 บาท

998. คุณ RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

999. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1000. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1001. นายสุรัตน์ จันทโชติ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1002. นายภันกฤต เพ็ชรโยธา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1003. คุณ Chermarn Chayanin

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 345 บาท

1004. นายพรเทพ ทับทิม และครอบครัว นางสาวเพ็ญนภา แย้มผิว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1005. คุณ กัลยาัตน์ เพียรกิจเวช ,กุลิสรา จั่นฤิทธิ์ และผุ้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันทั้งหมด

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1006. คุณ ธีรวุฒิ วุฒิกุลพานิช

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน 555 บาท

1007. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระเจ้าปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1บาท
บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน1บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง1บาท
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า1บาท
ชำระหนี้สงฆ์1บาท

รวมเป็นเงิน 13 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/1/21 at 23:04

1008. นางสาวสายใจ สงเอียด

ต้องการร่วมบุญ :
แล้วแต่ทางวัดจัดสรร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1009. นายฮั้งมิ้งแซ่ฉั่วนางทองใบงามเกียรติยศบุตรธิดา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างตามที่ทางวัดแจ้ง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1010. คุณ ชนม์ทิสสา ธรรมวิมุตติกุล

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1011. คุณ ชัชนันท์ วงศ์ธนสารสิน

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1012. คุณ ภูมินทร์และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1013. นายอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกๆบุญกับวัดท่าซุง อาทิ
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
เป็นต้น

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1014. นายสิรภพ ชื่นชีพ นางจำลองชื่นชีพ นส.ชมพูรดา ชื่นชีพ ดช.สรวิช ชื่นชีพ นายประสิทธิ์และนางน้ำฝน ชื่นชีพ นายวิเชียรและนางสำรวย เชื้อคำสอน

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน ,ชำระหนี้สงฆ์
2. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
3. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
4. บูรณะศาลา 4 ไร่
5. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
6. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
7. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
8. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
9. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
10. บูรณะศาลา 25 ไร่
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 109 บาท

1015. คุณ รัตติกาล ศิลารัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 9 บาท

1016. นางคิด ปันตา/นางสาวขวัญดาว ปันตา/ด.ช.พีรวิชญ์ ปันตา/ด.ญ.ชญาภา ปันตา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 900 บาท

1017. คุณประชิต ทีปะปาลและครอบครัว,คุณสมชัย ชินรัตนมงคลและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 240 บาท

1018. คุณ พงศธร ประภักรางกูล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1019. คุณ อาณกร สิตาลรัศมี

ต้องการร่วมบุญ :
สังทาน

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

1020. คุณ พรเทพ แซ่โง้ว-โสภา บุญยง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1021. นายวีระยุทธ หาริตะวัน

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1022. นายสันติ คูขุมดิน

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร

รวมเป็นเงิน 9 บาท

1023. นายบุญรอด ภาระวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป สังฆทานชำระหนี้สงฆ์ด้วยค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1024. คุณ รุ่งทิวา ทิพย์ดับภัย พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ-ค่าไฟ และบูรณะวัด

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1025. คุณ นายเกียรติพันธ์ วิชินโรจน์จรัล และเด็กหญืงพัทธานันท์ วิชินโรจน์จรัล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 100 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 100 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 100 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 500 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 500 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 50 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 50 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 100 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 300 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 50 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1026. คุณ ทองทอใบ เติมโภค

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1027. คุณ เกษม โกศล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000.76 บาท

1028. พระปลัดสุทัศน์ สุทสฺสโน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1029. คุณ ศศิประภา เชื้อผึ้ง

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะปิดทองอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1030. คุณ มงคล โศภิตสกล

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1031. คุณ วิสวัส วาทิน

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1032. คุณ วันวิสาข์ สกลภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำค่าไฟ ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1033. คุณ ปวริศา กฤตภาสสกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างกับองค์หลวงพ่อ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1034. นางพานทอง ศักดิ์ศรีสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1035. คุณ กัมปนาจ เพียรเลิศ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1036. คุณ นิธิอัฐ ตันติจันทโรจน์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1037. คุณ เกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า

รวมเป็นเงิน 30 บาท

1038. คุณ vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

1039. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1บาท

1040. ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1041. คุณ สุชัย-ปวีณา-วรรณิดา-ธัชพรรณ จินดาวัฒนวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 820 บาท

1042. คุณ วีรนุช และ วิชญ์ภัทร เพิ่มวัฒนชัย

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 48 บาท

1043. นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 1 บาท
13.ชำระหนี้สงฆ์ 1 บาท

รวมเป็นเงิน 13 บาท

1044. คุณ อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1045. คุณ Krajangnan

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 50 บาท
วิหารทาน 50 บาท
ชำระหนี็สงฆ์ 50 บาท
สร้างพระพุทธรูป 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1046. คุณ บุรินทร์ อรุณโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 150 บาท

1047. คุณ พีรพล จักรเพ็ชร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1048. พระครูปลัดกิตติคุณ มหาลาโภ คิดเฉพาะ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1049. คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

1050. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 5 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 5 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 5 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 5 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 5 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 5 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 5 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 5 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 5 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 5 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 5 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 5 บาท

รวมเป็นเงิน 60 บาท

1051. คุณ HERMES FINANCIAL GROUP PTY LTD, John Stamatakis, อรธนาภัสร์ ลุนทา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
8. บูรณะศาลา 25 ไร่
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1052. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1053. คุณ อรอุไร แสงสว่าง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1054. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1055. นายดำรงศักดิ์ ศรีทอง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 100 บาท
สะเดาะเคราะห์ 100 บาท
สร้างพระพุทธรูป 100 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
ทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1056. นายพินิจ นางขจร นายเสมา วิมุกตะลพ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1057. นายสุริยา อิ่มที่สุด

ต้องการร่วมบุญ :
บำรุงค่าน้ำ-ไฟ

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1058. นางสุเพ็ญทิพย์ ศรีทองแดง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 340 บาท

1059. คุณ กุญช์เดชณ์ สมบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 30 บาท

1060. ด.ญ.ณิชารีย์ รัตนโชติมญี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1061. นายสมพจน์ วิบูลย์เกียรติ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1062. นางอรัญญา บุญธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13.ถวายสังฆทานชุด 100 บาท 1 ชุด

รวมเป็นเงิน 220 บาท

1063. คุณ วุฒิชัย ไชยปัญญา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 400 บาท

1064. คุณ วราวุธ ภัทโรพงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 200.22 บาท

1065. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1บาท

1066. คุณ อุไรวรรณ รัตนโชติมณี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหาร วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1067. น.ส.สุมาลี ถือศืลป์ นางพอม ถือศิลป์ นายนิรันดร์ชัย ถือศิลป์ นางนาจรี รามศิริ และครอบครัว และนางสาวพรพรรณินทร์ ทองถ่วงและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1068. แม่วิไล ปานนอก นายสิริวิทย์ นางสาวนันฐิชา เด็กชายปกรณ์ธมม์ ปานนอก

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำค่าไฟ ทำบุญทุกอย่างในวัด

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1069. น.ส.ไพริน พูลเวศ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน/วิหารทาน/ธรรมทาน/ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1070. น.ส.ศิริรัตน์ วีรชาติยานุกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1071. น.ส.สุจิตรา เมทินีวัฒนาวงศ์ และนายบุญกอบ วิริยพงศ์สุธี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1072. คุณ ชุตินันท์ บุญฉ่ำ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1073. นางสาว กนกอร ชาญเดช

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สง

รวมเป็นเงิน 160 บาท

1074. คุณ สาทิศ รักษา

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1075. คุณ Yosathorn Sakulthongbai

ต้องการร่วมบุญ :
มูลนิธิวัดท่าซุง 4,000 บาท
สังฆทาน 500 บาท
บุญรวม 500 บาท
ถวายภัตตาหาร 520 บาท

รวมเป็นเงิน 5,520 บาท

1076. คุณ ชัชนันท์ วงศ์ธนสารสิน

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1077. นายธัญลักษณ์ ปลื้มเกษร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์
14. ค่ารักษาพยาบาลสงฆ์อาพาธ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1078. คุณ สุภกิจ กิตติรัชตกุล

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ น้อมสักการะบูชาองค์สมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1079. คุณ ธนโชติ-ภาวิณี ศรีแสง

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1080. นายสุภกิจ กิตติรัชตกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ถวายสังฆทานน้อมถวายสมเด็จองค์ปฐมฯ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1081. คุณ นิรุทธ ตรีแสน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1082. คุณ ณัฐฐ์ฑิดา พสิษฐ์ศักดา

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ / ปิดทองพระอุโบสถ / บูรณะวิหารหลวงพ่อ หลวงปู่ปาน

รวมเป็นเงิน 150 บาท

1083. คุณ เกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะศาลา 4 ไร่

รวมเป็นเงิน 30 บาท

1084. คุณ พลอยภูรี และท่านพีรพัตร

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 40.12 บาท

1085. คุณ กมล ชีวสกุลยง

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1086. นายวิรัตน์ กรีทอง นางสาวยศวดี กรีทอง นางณัฎฐณันท์ นิจมานพ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1087. นางณัฎฐณันท์ นิจมานพ นางสาวยศวดี กรีทอง นายวิรัตน์ กรีทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 100
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำและถวายสังฆทาน 100

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1088. คุณ สุขศิริ อินทร์พันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

dd>1089. คุณ อุทุมพร ณ เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1090. นายสมพงษ์ จำปาทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1091. นายสุริยา อิ่มที่สุด

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะศาลา 4 ไร่

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1092. นายสันติ คูขุมดิน

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 9 บาท

1093. คุณ โอภาส/ฐิภาทิพย์ นันทิชเกษมถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1094. คุณ Suree and James Diley

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1095. คุณ บุษรินทร์ เจียเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์
14. ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1096. คุณ ทิพอาภา ผิวพิมพ์ดี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1097. นายธนู อิทธิรัตนะฌกมล

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฑาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1098. นางขวัญชนก เกตุสุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1099. คุณ kanjaporn

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1100. คุณ ภพพิสิษฐ์ ชัยวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1101. คุณ ธนิดา พรหมสีทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 100 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 100 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ 100 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 100 บาท

7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 100 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 100 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 100 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 100 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

1102. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระเจ้าปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1บาท
บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน1บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง1บาท
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า1บาท
ชำระหนี้สงฆ์1บาท

รวมเป็นเงิน 13 บาท

1103. นางพานทอง ศักดิ์ศรีสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1104. คุณ อังศุมาลิน เสถียรมาศ และครอบครัว กชวรา เพชรบูระณิน และครอบครัว สุรีย์พร หงส์ร่อน และครอบครัว จุฑาทิพย์ สร้างสรรค์ และครอบครัว อกนิษฐ์ นันตะวงศ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 509 บาท

1105. คุณ นาฏยา มากงาม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1106. คุณ พลวัต ลามพรม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1107. คุณ อุบล ศรีสถาพรภิวัฒน์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน เป็นเงิน 1,100 บาท
2. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า เป็นเงิน 100 บาท
3. ปิดทองพระอุโบสถ เป็นเงิน 100 บาท
4. ใส่บาตรวิระทะโย เป็นเงิน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,800 บาท

1108. นายเซ็นฝัด - นางวสุนันท์ ชนะโรจน์เจริญ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
วิหาาทาน 600 บาท สังฆทาน 700 บาท ธรรมทาน 600 บาท ชำระหนี้สงฆ์ 600 บาท และทำบุญบวชพระบวชเณร 400 บาท

รวมเป็นเงิน 2,900 บาท

1109. คุณ บริษัท เทคเชอร์ จำกัด และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,200.39 บาท

1110. คุณ ชัยวุฒิ

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 10 บาท
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 10 บาท

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1111. นายประเทือง เชื้อสอาด

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

1112. คุณ พีรพล จักรเพ็ชร

ต้องการร่วมบุญ :
ร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1113. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 5 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 5 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 5 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 5 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 5 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 5 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 5 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 5 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 5 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 5 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 5 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 5 บาท

รวมเป็นเงิน 60 บาท

1114. คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

1115. คุณ ณรงค์เกียรติ สีแดด

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1116. นาย เฉลิมพล. อิ่มอ่อง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1117. นางสาว อำไพ อินทอง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระ วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงค์ อาหารพระ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1118. คุณ อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1119. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1120. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1121. คุณ ธีมาพร สำราญอยู่

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 108 บาท

1122. คุณ เฉลิมเกียรติ สุขรุ่งเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 100

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1123. คุณ พัชราพรรณ บุญโต

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1124. นายเฉลิมเดช รุ่งฟ้า

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 99 บาท

1125. คุณ RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

1126. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1บาท

1127. บ้านอบหยอด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหารพระ 720 บาท
2.สังฆทาน 100 บาท
3.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง 180 บาท

รวมเป็นเงิน 1000 บาท

1128. คุณ อนุสรา กุมภัณฑ์ /สมพงษ์ เนตรอนงค์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหารเพลพระ

รวมเป็นเงิน 30บาท

1129. นางสาวเซอิ พรหมทองดี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารกัจจ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1130. นายอรรณพ คล้ำชื่น

ต้องการร่วมบุญ :
รวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

1131. คุณเบญ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร

รวมเป็นเงิน 6,000 บาท

1132. นายสุทธิชัย นางสุดา นายสมเดช อินทร์อุดม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1133. คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1134. นายเลอยศ,นางกีรติญา,นางลัคนา,นาย ลาภยศ ,ดญ.ศริญญาทิพย์,ดช.ภฑิล ประสิทธิโศภิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1135. คุณ กัลยาัตน์ เพียรกิจเวช และผุ้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันทั้งหมด

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน 5 บาท

1136. คุณ นาวาอากาศเอกเสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 400 บาท

1137. นายประมุข เกิดลาภและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20.02 บาท

1138. นายจตุรงค์ สมคำดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 25 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 25 บาท

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1139. คุณ ไม่ระบุ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองพระปัจเจกพระพุทธเจ้า--10
2.ชำระหนี้สงฆ์--5
3.สร้างวิหารทาน พระพุทธรูป ธรรมทาน สังฆทาน--5
4.ถวายภัตตาหาร--5
5.ทำทุกอย่าง---5บาท

รวมเป็นเงิน 30 บาท

1140. นาย บัญชา แก้วหานาม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1141. น.ส.ศิริรัตน์ วีรชาติยานุกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1142. คุณ พิสุทธิ์ ศรีอนันต์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกรายการเพื่อรักษาสมบัติที่พ่อให้ไว้

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1143. คุณ อุไร รุ่งรัตน์จินดาหาญ

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ-ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1144. 1.ว่าที่ร.ต.ธนบูลย์ นรากรณ์2.น.ส.ศิริพร ตันสมบูรณ์3.นายวัศพล นรากรณ์ 4.ด.ญ.พศิกา นรากรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1145. คุณ สุรศักดิ์ ศรีมณีชัย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1146. คณะกัลยาณมิตรร่วมบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 120 บาท

1147. นาง เบญจาง นามโคต

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1148. คุณ พลอยภูรี และท่านพีรพัตร

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 40.13 บาท

. คุณ นงนภัส เจริญรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1149. คุณ กิตติกร ใหญ่กว่าวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 50บาท

1150. นางสาววิไลภรณ์ สีวิเส็ง นายพิระพงษ์ บุญลือ ด.ช.วรวัฒน์ บุญลือ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200.53 บาท

1151. คุณ ชัชนันท์ วงศ์ธนสารสิน

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1152. คุณ ทศพล โอภานุรักษ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 2,000 บาท
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 บาท
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 100 บาท
บูรณะศาลา 4 ไร่ 100 บาท
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 100 บาท
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

1153. คุณ ดนิตา ปฏิสัมพิทา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1154. นายณัฐวรพล ศรีทิพยวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1155. ครอบครัวนางลลิตา ภูพืชน์ ทุกท่าน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1156. นายสม-นางกาบแก้ว เสงี่ยมโปร่งปู่-ย่า, นายสุกิจ -นางอัณณ์ชญาณ์ เสงี่ยมโปร่ง, นายสุรพศ-นางสาวสุพิชญา เสงี่ยมโปร่งบุตร-ธิดา

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป,วิหารทาน,ธรรมทาน,สังฆทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 159 บาท

1157. ร.ต.อ.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติและครอบครัวยายบุญธรรม จอกแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน สร้างสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 5บาท

1158. คุณ ประวิทย์, อุทัยวรรณ, พิมพกานต์ และฐิติพร อมรโภคกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1159. คุณ อรทัย ศรีรุ่งกิจสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างภายในวัดและชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500บาท

1160. คุณ ภูทัย บัวคำ

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพล
ค่าน้ำ-ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1161. นายอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
เป็นต้น

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1162. นายอิสรา-นางศิรประภาดา-ด.ญ.ออมบุญ-ด.ญ.อิงบุญ จุมมาลี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า จำนวน 50 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ จำนวน 50 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ จำนวน 50 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน จำนวน 50 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง จำนวน 50 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร จำนวน 50 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน จำนวน 50 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ จำนวน 50 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ จำนวน 50 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน จำนวน 50 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง จำนวน 50 บาท
12. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า จำนวน 50.99 บาท

รวมเป็นเงิน 600.99 บาท

1163. นางอารีรักษ์ จิ๋วแย้ม ทวีชัย นาคทับทิม และลูกๆ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระ บวชพระ ถวายภัตตาหารพระเถระ ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ โรงครัววัด โรงทาน กฐิน น้ำ ไฟ ซ่อมศาลา 4 ไร่ ซ่อมวิหารแก้ว บายสี ซ่อมมณฑปหลวงปู่ปาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1164. กลุ่มพุทธบูชา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสังฆทานชุดพิเศษ 2,000 บาท
ร่วมบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1165. นายสันติ คูขุมดิน

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร

รวมเป็นเงิน 9 บาท

1166. คุณ นัทธ์นภัส รุ่งวชิรา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1167. ครอบครัวเจริญจิตปัญจ์ โดยนายวัชระ เจริญจิตปัญจ์

ต้องการร่วมบุญ :
บุญสังฆทาน บุญวิหารทาน บุญธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100หนึ่งร้อยบาท

1168. คุณ มนตรี พลอินทวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทานชุดใหญ่1ชุด

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1169. นายสมเดช นางอมราภรณ์ นายอัฐวุฒิ นางสาวชุติมา - สนิทใจ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1170. นางสาวชวนพิศ เมืองวงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะหลังคาวิหาร 100 เมตร
2. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
3.พระพุทธรูป ธรรมทาน สังฆทาน
4.ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
5. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1171. คุณ พรรษชล สมิติวัณฑิกุล ภาว์สิรี เห็นสุข หวงจื่อเทา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1172. คุณ ธนัชชา บริจินดา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า : 20บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ :15 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ :15บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน :15บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง :20บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร :20บาท

7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน : 15บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ :15บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ : 15บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน :20บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง :15บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า : 15บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1173. คุณ ธีรวัฒน์ น้อยวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1174. คุณ พงษ์พรหม

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 650.25 บาท

1175. นายสามารถ มิ่งอ่อน

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1176. คุณ มนตรี พลอินทวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานชุดใหญ่

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1177. ครอบครัว "ธรรมนิรัต" นำโดย ด.ญ.ณภ้สอร ตั้งสังวรธรรมะ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1178. คุณ กฤตนุชา บุญญเจริญชัย

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1179. คุณ ประดิษฐ์ ชลสุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1180. คุณกัลยาวัชร มณีจักร์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 999 บาท

1181. คุณกัลยาวัชร มณีจักร์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานวันเกิดชุดละ 2,000 บาท 5 ชุด
สังฆทานชุดละ 1,000 บาท 1 ชุด
เลี้ยงพระวันเกิด 5,000 บาท

รวมเป็นเงิน 16,000 บาทที่

1182. คุณ นารินทร์. ดิษฐาพันธ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/1/21 at 23:07

1183. คุณ จิระพงษ์และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13.ร่วมสร้างพระชำระหนี้สงฆ์
14.ชำระหนี้สงฆ์
15.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1184. คุุณ นิติพนธ์ คุณบังอร สุภาเกตุ และ บุตรในครรภ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1185. คุณ วรรณะ เจือจันทร์พิพัฒน์และครอบครัวเครือญาติ

ต้องการร่วมบุญ :
เงินวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1186. คุณ ธัณภิชชา ศรีดงพลับ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1187. นางสาวจันทร์ทิมาพร พิมพ์พันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1188. นายกิตติพศ สุกใส

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1189. กองบุญลูกหลานหลวงปู่ปาน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ท่านปู่ท่านย่าท่านแม่ เพื่อพระนิพพานในชาตินี้

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดท่าซุงสำหรับวันที่ 14-21 ม.ค. 2564

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1190. คุณ สมนันทน์ ศรีเมือง

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าอาหารพระ

รวมเป็นเงิน 340 บาท

1191. นายอิทธิพล พรมโพทิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1192. นายกิตติสัณห์ ศรีกมลพัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 360บาท

1193. นายสุรัตน์ เรียนดอน

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
2. ใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1194. คุณ ชนาธิป จำนง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา ๔ ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา ๒๕ ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์ 300

รวมเป็นเงิน 400 บาท

1195. คุณ สมหญิง จำนง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา ๔ ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา ๒๕ ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1196. คุณ ประดับ-สมศรี เอี่ยมประชา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา ๔ ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา ๒๕ ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1197. คุณ ประดับ-สมศรี เอี่ยมประชา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา ๔ ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา ๒๕ ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1198. นางกฤษณา นุ่นสังข์น.ส.กฤษณา ศรีโพธิ์ทา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ภัตตาหารเพลพระสงฆ์ เพื่อถวายและอุทิศกุศลให้กับ

รวมเป็นเงิน 700 บาท

1199. พระไพบูลย์ ญาณทีโป สายศร

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 120 บาท

1200. คุณ vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

1201. ร.ต.อ.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติและครอบครัวยายบุญธรรม จอกแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน สร้างสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 6บาท

1202. คุณ อรนาฎ ปวิช

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ชุดใหญ่ 4 ชุด

รวมเป็นเงิน 8,000 บาท

1203. คุณ Mana Pathosit and Linda Lindborg

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำสังฆทาน
2.ใส่บาตรวิระทะโย
3.วิหารทาน
4.ธรรมทาน
5.ทำทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1204. คุณ พีรพล จักรเพ็ชร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1205. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 5 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 5 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 5 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 5 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 5 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 5 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 5 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 5 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 5 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 5 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 5 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 5 บาท

รวมเป็นเงิน 60 บาท

1206. คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

1207. คุณแม่สกาวเดือน เกิดจันทึก

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 1 ชุด

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1208. นางสาว อำไพ อินทอง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระ วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงค์ อาหารพระ ร่วมทำบุญกับวัดทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1209. คุณ นาง สงการณ์. ดวงลูกแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
เลี้ยงอาหารเพลพระ

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1210. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100บาท

1211. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1212. คุณ นิติ เปรมบำรุง

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 30 บาท
2. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 10 บาท
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1213. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1214. นาย เฉลิมพล. อิ่มอ่อง. และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกๆอย่างกับทาง วัดท่าซุง 40 บาท
2.ใส่บาตร"วิระทะโย" 30 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 30 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1215. นายสุเมธ มากทอง และ นางสาวขวัญลัย จันทรวิจิตร พร้อมทั้งครอบครัวพวกเราทั้งสองคน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 50 บาท
2. ทำสังฆทาน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1216. นายสมชาย มากทอง และ นางช้อย มากทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า

รวมเป็นเงิน 140 บาท

1217. คุณ กัลยารัตน์ เพียรกิจเวช และผุ้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันทั้งหมด

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน 5 บาท

1218. คุณ เบญจวรรณ สืบศรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 11 บาท

1219. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป5บาท
สังฆทาน5บาท
ใส่บาตรวิระทะโย1บาท

รวมเป็นเงิน 11บาท

1220. คุณ พลอยภูรี และท่านพีรพัตร

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 40.14 บาท

1221. นายฉันทวัฒน์ คีลาวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13.ชำระหนี้สงฆ์
14.ถวายเหรียญทองสมเด็จองค์ปฐม
15.ทำบุญครบรอบวันเกิดพ่อบรรลือ คีลาวงษ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1222. พล.ต.พัลลภ ศรีศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 300 บาท
2.ถวายธรรมทาน 300 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

1223. ด.ช.ธนกฤต สมสอาด

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1224. น.ส.วัลภา น้ำดอกไม้ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1225. คุณ ศศิประภา เชื้อผึ้ง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างมณฑป ท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1226. นายมเหสักข์ นางศศิกาญจน์ น้ำค้าง อาณัตชัย ฐปพรรษ ธนาตุล สนองพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพระพุทธเจ้า สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ บูรณะศาลา 4 ไร่ บูรณะกุฏิหลวงพ่อหลวงปู่ปาน 5 บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน บูรณะกุฏิหลวงพ่อใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ บูรณะศาลา 25 ไร่ ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1227. นายพรเทพ ทับทิม และครอบครัว นางสาวเพ็ญนภา แย้มผิว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1228. นายเกียรติพันธ์ วิชินโรจน์จรัล และเด็กหญืงพัทธานันท์ วิชินโรจน์จรัล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 100 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 100 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 100 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 100 บาม
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 50 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 50 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 50 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 150 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 50 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1229. คุณ กิติยา จิรานุพันธู์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน พระพุทธรูป และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1230. นายกิตติ สิริศรีสัมฤทธิ์ และน.ส.กาญจนา สุทธิวรกุลพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทั้งหมด 11รายการตามที่วัดแจ้ง

รวมเป็นเงิน 660 บาท

1231. คุณ ปวีณ์นุช ศรีโหมดสุข

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างโรงทาน 4 ไร่

รวมเป็นเงิน 100บาท

1232. คุณ กิติยา จิรานุพันธู์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1233. ครอบครัวธนูประสิทธิ์ นายหัสชัย ธนูประสิทธิ์ นางอนงนาฎ ธนูประสิทธิ์ นางสาวอนงค์สุดา ธนูประสิทธิ์ เด็กชายสุขสวัสดิ์ ธนูประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 200 บาท
สังฆทานให้ปู่ชมพู 100 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
ค่าน้ำค่าไฟ 100 บาท
ค่าอะไหล่ยานพาหนะ 100 บาท
วิหาระทานธรรมทาน 200 บาท
อาหารสงฆ์และอื่นๆ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,300 บาท

1234. คุณ PHIMNARA , SOMJIT CHANTARASOOT , DAVID LOFGREN AND FAMILIES

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 199.00 บาท

1235. นายวิริทธิ์พล วิรวริทธิ์ธร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 130 บาท

1236. คุณ มณีวรรณ แสวงพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1237. คุณ กฤชนพัต พ่อค้า

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน/ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า /บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง /บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1238. นาย ธนภัทร รัตนพนาวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์
และทำบุญอื่นๆด้วย

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1239. ด.ช.เกียรติภูมิ อนันต์ตันติกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1240. นางสาว วิริยา เกียรติผดุงกุล

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 100 บาท
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 200 บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 100 บาท
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1241. นางสาว วิริยา เกียรติผดุงกุล

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 100 บาท
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 200 บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 100 บาท
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1242. นายอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกๆบุญกับวัดท่าซุง อาทิ
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
เป็นต้น

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1243. คุณ Supatin

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1244. น.ส.ประพิมพรรณ แรมวัลย์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 500 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 300 บาท
สมทบทุนมูลนิธิหลวงปู่ปาน และพระมหาวีระ ถาวโร 300 บาท
ถวายตามแต่จะใช้ 300 บาท
ทั้งหมด 1,400 บาท

รวมเป็นเงิน 1,400 บาท

1245. คุณพิมพ์ลดา ฐิติภัทร์สัจจา

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1246. นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 1 บาท
13. ชำระหนี้สงฆ์ 1 บาท

รวมเป็นเงิน 13 บาท

1247. คุณกิจจา วงวิลัย และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
อย่างละ100บาท
ค่าน้ำ-ค่าไฟ ค่าภัตตาหาร ชำระหนี้สงฆ์ รวมทั้งหมด1,100บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1248. นายสันติ คูขุมดิน

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 9 บาท

1249. คุณvutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

1250. นางพานทอง ศักดิ์ศรีสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1251. คุณ นราชัย จินตนะกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1252. คุณวิทวัส กิตติเสนา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญเลี้ยงพระ..... สวด วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1253. คุณชนิดา นอละออ

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1254. พันธุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1255. คุณคฑาวุฒิ ลิ้มรักษา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 6 บาท

1256. คุณพีรพล จักรเพ็ชร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1257. คุณกนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

1258. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า = 5 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ = 5 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ = 5 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน = 5 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง = 5 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร = 5 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน = 5 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ = 5 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ = 5 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน = 5 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง = 5 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า = 5 บาท

รวมเป็นเงิน 60 บาท

1259. คุณเกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 30 บาท

1260. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1261. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1262. คุณวีรชาติ ลิ่งไธสง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1263. Samad Sutthitham

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 209 บาท

1264. คุณสุชาติ นันทะศรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป,สร้างวิหารทาน,ถวายสังฆทาน,ชำระหนี้สงฆ์,ใช้หนี้พ่อแม่และอื่นๆที่เป็นประโยชน์โดยโอนบัญชี6191370032

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1265. นายกระจ่าง นันทวี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 50 บาท วิหารทาน 50 บาท ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท ถวายอาหารน้ำดื่มพระสงฆ์ 50 บาท อุทิศ เจาะจง นายเดช (อาแดง) อุปทาย

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1266. นายพรเทพ ทับทิม และครอบครัว นางสาวเพ็ญนภา แย้มผิว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :

1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1267. น.ส.พรพร และ นายประสิทธิ์ อภิชาติยะกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1268. คุณอุษา กองธรรมและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ = 100
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน = 100

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1269. อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1 บาท

1270. นาง สงการณ์. ดวงลูกแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ ค่าไฟ ถวายภัตตาหารสงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1271. คุณเบญจวรรณ สืบศรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานค่ะ

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1272. คุณสุรีย์รัตน์ จารุนิเวศน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน
2. สังฆทาน
3.หนี้สงฆ์
4. ค่าน้ำ ค่าไฟ
5.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 120 บาท

1273. นายพงษ์พินันท์ บูรณะกิติ

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1274.: นายมเหสักข์ นางศศิกาญจน์ น้ำค้าง อาณัตชัย ฐปพรรษ ธนาตุล สนองพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพระพุทธเจ้าสร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ บูรณะศาลา 4 ไร่ บูรณะกุฏิหลวงพ่อหลวงปู่ปาน บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน บูรณะกุฏิหลวงพ่อใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ บูรณะศาลา 25 ไร่ ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1275. คุณ พยุ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 400 บาท

1276. คุณบุญเรือนแก่นพินิจ

ต้องการร่วมบุญ :
ชำหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1277. คุณประภา ยิ่งสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1278. คุณกัลยาวัชร มณีจักร?

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 2,000 2 ชุด
ทำบุญทุกอย่าง
ถวายเเด่พระพรหมเเละ บริวารที่ดูเเล

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

1279. คุณชัชนันท์ วงศ์ธนสารสิน

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะปิดทอฝพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1280. Wlapasrada

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
ทำบุญค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
อุทิศให้คุณพ่อภู่หย่อง แซ่โง้ว คุณแม่บุญศรี แซ่คู

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

1281. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระเจ้าปัจเจกพุทธเจ้า = 1 บ.
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ = 1 บ.
บูรณะศาลา 4 ไร่ = 1 บ.
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน = 1 บ.
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง = 1 บ.
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร = 1 บ.
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน = 1 บ.
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ =1บ.
บูรณะศาลา 25 ไร่ = 1 บ.
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน=1บ.
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง=1บ.
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า=1บ.
ชำระหนี้สงฆ์=1บ.

รวมเป็นเงิน 13 บาท

1282. คุณศรัญญา พุทธชาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 50บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 50บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 50บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 50บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 50บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 50บาท

7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 50บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 50บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 50บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 50บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 70บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50บาท

รวมเป็นเงิน 620 บาท

1283. คุณจารุวงศ์ นาคเป้า

ต้องการร่วมบุญ :
เงินจากการใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,240 บาท

1284. นางเนตร ชูปรีชา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง อุทิศแด่ คุณพ่ออุทัย เสตะสุข

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1285. นายโอ๋ หาดใหญ่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13.ชำระหนี้สงฆ์
14.ทำบุญทุกอย่างวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1286. คุณสปัน ผืนจิตต์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1287. นายจตุพล-พรยุพา คูสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2สร้างมณฑปพ่อหมอโกมารภัจจ์
3.บูรณะศาลา4ไร่
4.บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6.บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8.บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9.บูรณะศาลา25ไร่
10.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11.ค่าภัตตาหารเพลพระสวฆ์วัดท่าซุง
12.ชำระหนี้สงฆ์
13.ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1288. นายอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกๆบุญกับวัดท่าซุง อาทิ
. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1289. คุณจีรศาสตร์ สายยศ

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน (มุงหลังคาวิหาร 100 เมตร)

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1290. คุณสุทธิศักดิ์ เลื่อมใส

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13.​ ชำระหนี้สงฆ์
14.​ อื่นๆ

รวมเป็นเงิน 559 บาท

1291. คุณรัตนาวดี บุษราทิจ

ต้องการร่วมบุญ :
ภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1292. นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1 บาท
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 1 บาท
13.ชำระหนี้สงฆ์ 1 บาท

รวมเป็นเงิน 13 บาท

1293. คุณนภนต์ คุ้มวงศ์ดี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 620 บาท

1294. พระภูเบศวร์ โพธิญาโณ , กลุ่มบารมี ๓๐ ทัศ ฯลฯ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างท่านปู่พระอินทร์และท่านย่า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1295. คณะลูกศิษย์สำนักสงฆ์สัจธรรม จ.แพร่

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบวชพระบวชเณร

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

1296. คุณเตือนตา พรมุตตาวรงค์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานชุดละ 1, 000 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1297. คุณเตือนตา พรมุตตาวรงค์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1298. vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

1299. คุณนุชนารถ ปลอดห่วง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาทหมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญสามารถตรวจสอบรายชื่อตามรายการที่แจ้งนี้ได้ หากปรากฏว่าเจ้าภาพรายใดข้อมูลที่ลงไปแล้วไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมาทาง "ผู้จัดทำ" ด้วย

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"◄ll กลับสู่สารบัญ