รายชื่อ...เจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง ตั้งแต่ วันที่ 16- 31 มกราคม 2564
webmaster - 30/1/21 at 20:47

รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง
ตั้งแต่ วันที่ 16- 31 มกราคม 25641300. คุณ นายสันติ คูขุมดิน และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า หรืออื่นตามเห็นสมควร

รวมเป็นเงิน 509 บาท

1301. นายปิ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 80 บาท

1302. พระครูปลัดกิตติคุณ มหาลาโภ คิดเฉพาะ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1303. คุณ พีรพล จักรเพ็ชร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1304. คุณ สุพัชฌาย์ เทพสุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1 ภัตตาหารเพล 50 บาท
2 ทำบุญรวมทุอย่าง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1305. คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

1306. คุณ ธนพร คงศิริ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1307. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 5 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 5 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 5 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน 5 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 5 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 5 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 5 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 5 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 5 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 5 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 5 บาท
12. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า 5 บาท

รวมเป็นเงิน 60 บาท

1308. คุณ มนู วงค์จักร พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1309. คุณ นงลักษณ์ กาญจนวาหะ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1310. คุณ อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1311. คุณ ศรินสุข โอสถาพันธุ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 199 บาท

1312. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1313. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
คณะ จาคานุสสติ ทำบุญ 200 บาท
วันที่ 16 มกราคม 2564
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1314. คุณ อิสริยา วัชรวางกูร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 40 บาท

1315. นายอิทธิพล พรมโพทิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1316. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1 บาท

1317. นางนฤดี , นายชลากร ,น.ส.ชนัดดา มงคลบุลภรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 4,999.99 บาท

1318. นาย เฉลิมพล. อิ่มอ่อง. และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกๆอย่างกับทาง วัดท่าซุง 20 บาท
2.ใส่บาตร "วิระทะโย" 10 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 40 บาท

1319. คุณ ฐิติมา บุญเสริม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำทุกข้อ 500บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1320. คุณ รัชฎา สุวรรณโชติ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 1,000 บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1321. คุณ อดิศร เจิมมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1322. คุณ พลอยภูรี

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,250 บาท

1323. นาย วัฒนชัย ศรีสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 25บาท

1324. คุณ สิริญาณี แลบัวและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 199 บาท

1325. คุณ วัฒนา ญาณปัญญา

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 60บาท

1326. นายสันติ สุทธิบัญชากุล

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1327. นาย ชัยวัฒน์ ปั้นทับ

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะหลวงคาวิหาร100เมตร

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1328. คุณ อรรถชัย กิตติวัฒนานุเคราะห์ และเรวดี อมรสมานลักษณ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1329. คุณ สุชีพ ขจายศรสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1330. คุณ สกุณา ศรีตุลารักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1331. คุณ ไชยอำนวย ธนภูมิธัญดิศ

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
สร้างพระ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าไฟค่าน้ำ ถวายภัตตาหารและผ้าไตรพระสงฆ์
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1332. คุณ Khakkht

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1333. ร.ต.อ.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติและยายบุญธรรม จอกแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน และสร้างสมเด็จองค์ปฐมทุกองค์

รวมเป็นเงิน 230บาท

1334. น.ส.ดุษฎี นัยวัฒนกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1 สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
2 พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฑทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1335. คุณ รวิญญวัลย์ และธัชวรินญ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1336. นายอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1337. นางจิดาภา และนายนภธร เกษรรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า
13.ทุำบุญทุุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1338. น.ส.ปริญญา ทองสว่าง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1339. คุณ อัจฉราหาญกิติวัธน์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างมณฑปและหล่อพ่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ 900 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1340. นายฮั้งมิ้ง แซ่ฉั่ว นางทองใบ งามเกียรติยศ บุตรธิดาและครอบครัวทุกคน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างตามที่ทางวัดแจ้งไว้ 100 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
3.. อุปสมบมหมู่วัดท่าซุงเจ้าภาพทุกรูป 20 บาท
4. กฐินวัดท่าซุง 20 บาท
5. ค่ายาพระภิกษุสามเณรอาพาธ 20 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1341. คุณ อาณกร สิตาลรัศมี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

1342. คุณ บุศรินทร์ นภสร เดชดำรงค์ปรีชา

ต้องการร่วมบุญ :
บูชาเจดีย์พุดตาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1343. คุณ กมลทิพย์ เชียงสิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทุกอย่าง 1,500 บาท
2. สังฆทาน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1344. คุณ เกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 30 บาท

1345. คุณ วันวิสาข์ ภาคย์,ภัทร์ สกลภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์, ค่าภัตตาหาร,ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1346. คุณ วรพงศ์ กลั่นสุภา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1347. คุณพ่อเชิดชัยคุณแม่บุญทิวา ตรีรัตน์ดิลกกุลและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 100 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 100 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน 100 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 100 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 100 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 100 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 100 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 100 บาท
12. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า 100 บาท
13. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,300 บาท

1348. นางอารีรักษ์ จิ๋วแย้ม ทวีชัย นาคทับทิม และลูกๆ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระ บวชพระ ถวายภัตตาหารพระเถระ ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ โรงครัววัด ซ่อมวิหารแก้ว ซ่อมศาลา 4 ไร่ ป้าย
ซุ้มประตู ห้องน้ำ ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1349. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระเจ้าปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน 1 บาท
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน1 บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง1 บาท
ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า1 บาท
ชำระหนี้สงฆ์1 บาท

รวมเป็นเงิน 13 บาท

1350. คุณ ฐิติวรรณ มานะรัตนศรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 1,000 บาท
วิหารทาน 100 บาท
ธรรมทาน 100 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
ใส่บาตรวิระทะโย 500 บาท
บูรณะศาลา 25 ไร่ 200 บาท
อุโบสถวัดท่าซุง 200 บาท
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 บาท
ปิดทองพระปัจเจก 100 บาท
บูรณะศาลา 4ไร่ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

1351. คุณ กันตพัฒน์ วรนิลชัยวงศ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1352. คุณ ธีระพงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1353. ส.ต.ต.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1354. นายซูู่ แซ่อึ้้ง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง100 บาท
ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1355. คุณ นาตยา เจริญผล และคนรอบครัวส

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน และพระพุทธรูป และบุญทุกอย่างของวัด

รวมเป็นเงิน 800 บาท

1356. คุณ RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

1357. น.ส. อัญชิษฐา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 30 บาท

1358. คุณ ส้ม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 99.99 บาท

1359. นางฐานิตา สายสุพัฒน์ผล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1360. คุณ vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

1361. คุณปุญศยา หทัยนมะ

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1362. คุณ กฤษณ์ วีรวานิช

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูปชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1363. คุณ ณิชาพร ชื่อสุธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

1364. เด็กผู้หญิงทึ่อุ้มในฝัน

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกบุญ น้ำไฟ วิหารทาน พระพุทธรูป สังฆทาน อาหารพระ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1365. คุณ พชร เพชราภิรัชต์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1366. แม่อุไรวรรณ. นุมัติ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1367. คุณ ธนเกียรติ ฤกษ์ดี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1368. นาง จิตติมา เริงรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 38 บาท

1369. คุณ จักรพันธ์ ชูโชติ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1370. คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

1371. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 5 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 5 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 5 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน 5 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 5 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 5 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 5 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 5 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 5 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 5 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 5 บาท
12. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า 5 บาท

รวมเป็นเงิน 60 บาท

1372. คุณ RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

1373. นาง สงการณ์ ดวงลูกแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ อาหารสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1374. คุณ นงลักษณ์ กาญจนวาหะ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1375. คุณ Samad Sutthitham

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 209 บาท

1376. คุณ boonsiri133

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1377. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1378. คุณ คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1379. คุณ จักรกฤษณ์ ศรีทองดี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1380. คุณ แมว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุวิระทะโย อาหารพระค่าน้ำไฟ30บ

รวมเป็นเงิน 30 บาท

1381. นายท้อปตระการ ร้องเสียง นางสาวพัฒนา นุมัติ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1382. นางพานทอง ศักดิ์ศรีสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1383. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1 บาท

1384. นาย เจตน์สฤษฎ์ วงษ์ศานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะ มณฑปหลวงพ่อ หลวงปู่ปาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1385. คุณ เตือนใจ มานะรัตนศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายสังฆทาน 1000 บาท
ใส่บาตรวิระทโย 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1200 บาท

1386. คุณ อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1387. คุณ กสิณแสงวิภาพร ชวนคิด

ต้องการร่วมบุญ :
ตักบาตรวิระทะโย 300 บาท
บูระณะกุฏิหลวงพ่อ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

1388. คุณ อัตชภล วิบูลย์ศิลป์

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่างกับทางวัด

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1389. นาย ดุสิต สิงคิรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1390. คุณ จุฑาทิพย์ โฆษิตพิพัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 5,500 บาท

1391. คุณ นิรมล ขวาแซ้น(พร้อมครอบครัว)

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1392. นางบุญเรือน แก่นพินิจ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1393. คุณ รัชตะ ศรุต เต็งวิวัฒนะพานิช

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1394. คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1395. คุณจงจิตต์ แซ่ลี้ และคุณธรรมนิอร ตรีรัตน์ดิลกกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทาน วิหารทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1396. คุณ โสภา กล่องแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1397. คุณ ธีระพล

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 50 บาท
2.ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง100 บาท
3. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1398. นายธงศักดิ์ ผ่องแผ้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน สร้างพระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1599 บาท

1399. Mr.kenny salmon Wong

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 3,300 บาท

1400. นายอิทธิพล พรมโพทิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1401. นายอนิรุธ โกศินานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1402. คุณ ธีระ จรัสวุฒิยากร

ต้องการร่วมบุญ :
เงินใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1403. คุณ ธงชัย มหัจฉริยวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,800 บาท

1404. คุณ รุจิรดา โคบายาชิ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1405. คุณ ศศิประภา เชื้อผึ้ง

ต้องการร่วมบุญ :
พุทธรุป ธรรมทาน สังฆทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 80 บาท

1406. คุณ กฤษณ์สุปราณีธเนศปรเมษฐ์ อังศุพันธุ์ คุณพ่อคุณแม่ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน ญาติมิตรและท่านผู้มีพระคุณทั้งหมด

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน จำนวน 1 ชุด 2,000 บาท
2. ค่าภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 80 บาท
3. ค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆ์ 80 บาท
4. ค่าน้ำวัดท่าซุง 50 บาท
5. ค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง 80 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 50 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน 50 บาท
8. บูรณะกุฎิเก่าหลวงพ่อใต้ต้นโพธิ์ 50 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 50 บาท
10. ค่าหนังสือ เทป สื่อต่างๆ คำสอนของหลวงพ่อฯ 50 บาท
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 50 บาท
12. ค่าใช้จ่าย ร.ร พระสุธรรมยานเถระฯ 50 บาท
13. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
14. ทำบุญทุกอย่างอุทิศส่วนกุศลให้ หลวงปู่ปานและหลวงพ่อฯ 80 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพล พระสงฆ์วัดท่าซุง 50 บาท
16. บูรณะศาลา 4 ไร่ 50 บาท
17. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 50 บาท
18. สร้างมณฑปท่านปู่หมอโกมารภัจจ์ 50 บาท
19. สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทานและสร้างพระพุทธรูป50 บาท
20. ค่าใช้จ่ายทุกอย่างวัดท่าซุง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 3,070 บาท

1407. คุณ รุ่งนภา โชคบัณฑิต พร้อมครอบครัว และคนรัก

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะศาลา 4 ไร่ ,บูรณะหลังคาวิหาญแก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน 199 บาท

1408. นายสันติ คูขุมดิน

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 9 บาท

1409. คุณ ภัทราวรรณ กระจ่างแจ่มและเนตรภิภพ มารัศมี

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 ม. 500 บาท
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000

1410. นายภูษิต วนาประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ และทำบุญทุกอย่าง สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 30 บาท

1411. คุณ จิตรภาณุ ณัฐชยา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1412. คุณพงศ์พนา อยู่คง

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า

รวมเป็นเงิน 900 บาท

1413. คุณ ศรัญญา หอมแก่นจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 99 บาท

1414. นายสถาพร ชมยินดี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100.36 บาท

1415. คุณ วันวิสา พันธุมะโอภาส พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1416. คุณ อภิรักษ์ ศรีภูธร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1417. คุณ ก่อศักดิ์ บำรุงกรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 199 บาท

1418. นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน 1 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1 บาท
12. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า 1 บาท
13.ชำระหนี้สงฆ์ 1 บาท

รวมเป็นเงิน 13 บาท

1419. น.ส. สุพัตรา นาแสวง

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพล พระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1420. คุณ นาย วัฒนชัย ศรีสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า
ร่วมบุญทุกอย่าง5บาท
13.ชำระหนี้สงฆ์5บาท

รวมเป็นเงิน 10บาท

1421. คุณ ปภาวี สุขเพ็ง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1422. คุณ อัครพงศ์ แก้วบุญเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1423. คุณ เกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ

รวมเป็นเงิน 30 บาท

1424. คุณ ชนาธิป จำนง

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1425. คุณ นันท์นภัส ล้อถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1426. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 5 บาท
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 5 บาท
3. บูรณะศาลา 4 ไร่ 5 บาท
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน 5 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 5 บาท
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 5 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 5 บาท
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 5 บาท
9. บูรณะศาลา 25 ไร่ 5 บาท
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 5 บาท
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 5 บาท
12. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า 5 บาท

รวมเป็นเงิน 60 บาท

1427. คุณ vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

1428. คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

1429. คุณ ฤทธิพร เผือกอุดม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 2ชุด

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1430. คุณ ปวีณา ลือทุกข์สิ้น

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารหาร ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1431. นางสงการณ์ ดวงลูกแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1432. คุณ RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

1433. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1434. นายพรเทพ ทับทิม และครอบครัว นางสาวเพ็ญนภา แย้มผิว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1435. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1436. นายอิทธิพล พรมโพทิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1437. น.ส.ศิริรัตน์ วีรชาติยานุกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน (เนื่องในวันเกิด) 1,000 บาท
ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

1438. คุณ พิรชัช ฉิ้มสังข์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1439. คุณ รัชวรรณ สุขเสถียร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป
วิหารทาน
ธรรมทาน
สังฆทาน
ชำระหนี้สงฆ์
ค่าน้ำ ไฟ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1440. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1 บาท

1441. คุณ ธานินทร์ บูรณมานิต

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยถวายภัตตาหารสังฆทานทำบุญรวม 1,500 บาท
ทำบุญ สะเดาะเคราะห์ ถวายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปทุมุตตระ ระฆังหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์สะเดาะเคราะห์ 8 พระองค์ 108 บาท

รวมเป็นเงิน 1,608 บาท

1442. คุณ อรุณวรรฌ อนุวัติศิริพร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน
สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่านำ้ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1443. คุณ วันเฉลิม คงเกต

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1444. คุณ กัลยารัตน์ เพียรกิจเวช และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันทั้งหมด

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน 5 บาท

1445. คุณ Kiak Meksavanh and family

ต้องการร่วมบุญ :
1 ถวายสังฆทานชุดใหญ่ 1 ชุด
2 เงินที่เหลือ ขอร่วมบุญทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 2,150 บาท

1446. คุณ ธนพร คงศิริ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1447. คุณ hahaha4v

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ ภัตตาหาร สารพัดบุญ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1448. คุณ ดลฤดี ถิ่นงามดี และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองอุโบสถวัดท่าซุง 500 บาท
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 500 บาท
พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน 500 บาท
สังฆทาน 500 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

1449. คุณเริงชัย เพชรชื่นสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 480 บาท

1450. Mr. Graham Maxwell Lindsay และ พัทธยา ยะวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมรฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1451. คุณ ดิษดา ศรีเมือง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 5 บาท

1452. นายรัชตะ รัตนโชติมณี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1453. นายภันกฤต เพ็ชรโยธา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100บาท

1454. คุณ วันชัย เนตรขจรวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 150 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 150 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1455. คุณ สายยล จอมทอง และไพจิตร พฤกษ์เกิด ธนาทิพย์ โสนน้อย

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 1,200 บาท
ภัตตาหารเพล 800 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1456. คุณ พิรสีห์ พฤกษ์เกิด

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1457. คุณ นงลักษณ์ กาญจนวาหะ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1458. คุณ อมร เกษมผลกูล

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1459. ครอบครัวอาม่าซุ่ยกุง แซ่เฮ้ง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างท่านปู่ท่านย่าองค์ลอย 100 บาท
ร่วมทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1460. พระภูเบศวร์ โพธิญาโณ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างท่านปู่ท่านย่า องค์ลอย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1461. นางสาวกนก สว่างศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ชำระหนี้สงฆ์
13. ร่วมบุญทุกบุญของทางวัด

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1462. นายพจน์สุพล กิตติวรนนท์

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะศาลา 4 ไร่ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1463. คุณ อุษนีย์ สังฆธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 240 บาท

1464. คุณ อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1465. คุณ Wanchai kongthaweesub

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานและร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1466. นายสันติ คูขุมดิน

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 9 บาท

1467. คุณ พลวัต ลามพรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญบูรณะมณฑปพระจุฬามณี(วิหารพระวิสุทธิเทพ)
2.ร่วมบุญหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม(หล่อเป็นองค์พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) ขนาดหน้าตัก ๕ ศอก เพื่อประดิษฐาน ณ ศาลา ๔ ไร่
3.ร่วมบุญสร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ ขนาดองค์พระ ความสูง ๙ เมตร เพื่อประดิษฐาน ณ ศาลา ๔ ไร่
4.ร่วมบุญสร้างรูปเหมือนของท่านปู่และท่านย่า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1468. คุณ อารยา เอี่ยมอุดมกาล

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกๆ บุญ

รวมเป็นเงิน 700 บาท

1469. คุณ วิภารัศมิ์์ ผิวสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบูรณะมณฑปพระจุฬามณี (วิหารพระวิสุทธิเทพ) 100 บาท
2. ร่วมทำบุญหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม (หล่อเป็นองค์พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) ขนาดหน้าตัก 5 ศอก 300 บาท
3. ร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ ขนาดองค์พระ ความสูง 9 เมตร 100 บาท
4. ร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1470. คุณ ปรัชญา ทิตอร่าม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1471. นางเจ่หมา แซ่กอ หรืออำพร แซ่โง้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1472. คุณ สิรินภา นภฤทธานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ & ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1473. คุณ กฤต พงษ์ไพรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1474. ไม่ระบุ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบูรณะมณฑปพระจุฬามณี(วิหารพระวิสุทธิเทพ) 5 บาท
ร่วมทำบุญหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม(หล่อเป็นองค์พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) ขนาดหน้าตัก ๕ ศอก5 บาท
ร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ ขนาดองค์พระ ความสูง ๙ เมตร5บาท
ร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 5 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
ทำบุญทุกอย่าง 10 บาท
ถวายภัตตาหาร 5 บาท
สร้างวิหารทาน พระพุทธรูปธรรมทาน สังฆทาน 5 บาท

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1475. นายไอศูรย์ อินทรสาบี

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะมณฑปวิหารจุฬามณี(วิหารพระวิสุทธิเทพ)
หล่อสมเด็จองค์ปฐม หล่อเป็นองค์พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง ขนาดหน้าตัก5ศอก
ร่วมสร้างรูปพระวิสุทธิเทพ
ร่วมสร้างท่านปู่ท่านย่า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1476. คุณ เสาวณีย์ พิพัฒน์รังสรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญบูรณะมณฑปพระจุฬามณี(วิหารพระวิสุทธิทพ)
2.ร่วมทำบุญหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม(หล่อเป็นองค์พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) ขนาดหน้าตัก ๕ ศอก
3.ร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ ขนาดองค์พระ ความสูง ๙ เมตร
4.ร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1477. คุณ ด.ญ.จริยาวดี วาทินและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 30/1/21 at 20:52

1478. คุณ มงกุฎ ไชยสัตย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1479. นางสาวณิชากานต์ ปิ่นแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะมณฑปพระจุฬามณี 250 บาท
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมชำระหนี้สงฆ์ 250 บาท
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ 250 บาท
สร้างรูปเหมือนท่านปู่ท่านย่า 250 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1480. นายจตุพร องอาจ

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะพระจุฬามณี,หล่อสมเด็จองค์ปฐม,หล่อพระวิสุทธิเทพ,สร้างท่านปู่ท่านย่า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1481. คุณ สุกุสรา โพนสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
เพื่อขออนุญาตบูรณะมณฑปพระจุฬามณี(วิหารพระวิสุทธิเทพ)
เพื่อขออนุญาตหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม(หล่อเป็นองค์พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) ขนาดหน้าตัก ๕ ศอก เพื่อประดิษฐาน ณ ศาลา ๔ ไร่
เพื่อขออนุญาตสร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ ขนาดองค์พระ ความสูง ๙ เมตร เพื่อประดิษฐาน ณ ศาลา ๔ ไร่
เพื่อขออนุญาตสร้างรูปเหมือนของท่านปู่และท่านย่า โดยรูปเหมือนท่านปู่ท่านย่านั้น จะสร้าง 2 แบบ เพื่อนำประดิษฐานไว้ ๒ สถานที่ ดังนี้ คือ แบบหล่อลอยนูน เพื่อประดิษฐาน ณ ศาลา ๔ ไร่ และแบบหล่อเต็มองค์ท่าน เพื่อประดิษฐาน ณ ศาลาท่านปู่ท่านย่า(ศาลาที่อยู่ติดกับด้านข้างอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช)

รวมเป็นเงิน 88 บาท

1482. คุณ สุจิตรา วังหินกอง

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารพระวิสุทธิเทพ สร้าองค์พระชำระหนี้สงฆ์
สร้างองค์ท่านปู่ท่านย่า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1483. นายธนวัชร์ สมตัว

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะศาลา4ไร่

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1484. น.ส.อัยยาปาล มะกล่ำขาว

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1485. ประชาชน

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปองค์ปฐม ชำระหนี้สงฆ์ ปิดทอง ห้าศอก
รูปพระวิสุทธิเทพ เก้าเมตร

รวมเป็นเงิน 1,5000 บาท

1486. ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1487. คุณ ธีระ จรัสวุฒิยากร

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 100 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 100 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 100 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

1488. คุณ ชลาทิพย์ จันทเวช

ต้องการร่วมบุญ
สังฆทาน ค่าน้ำ ค่าไฟ วิหาร และอื่นๆ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1489. คุณ พงศธร เขียวศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 208 บาท

1490. คุณ บพิตร โกลละสต

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 300บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 300บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 200บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 200บาท

รวมเป็นเงิน 1,000บาท

1491. คุณ จริยา สุจวิพันธ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5ศอก(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง/สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพสูง 9 เมตร/สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า/บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1492. คุณธวัชชัยลัดดาวรรณ ตาน้อย

ต้องการร่วมบุญ :
1ร่วมทำบุญบูรณะมณฑปพระจุฬามณี
2ร่วมบุญหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมพระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง
3 บุญสร้างพระร่วมบุญสร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ
4 ร่วมบุญสร้างรูปเหมือนท่านปู่ท่านย่าพระอินทร์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1493. คุณ ธีรวัฒน์ น้อยวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก5ศอก

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1494. ด.ต.อภิชัย อารีย์ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 160 บาท

1495. นางพัช เนติวรานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,600 บาท

1496. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม 100 บาท
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ 100 บาท
บูรณะมณฑปพระจุฬามณี 50 บาท
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 50 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1497. นาย วัฒนชัย ศรีสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 30 บาท

1498. คุณ ชาญชัย คงเพียรธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้างพระวิสุทธิเทพ 100 บาท
สร้างรูปเหมือนท่านปู่ท่านย่า 71 บาท

รวมเป็นเงิน 171 บาท


1499. คุณ ณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ

ต้องการร่วมบุญ :
รวมบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1500. คุณ สมฤกษ์ ไกรแก้วและคนรอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1501. นาย สหัสพงศ์ คุ้มจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญบูรณะมณฑปพระจุฬามณี
2.ร่วมบุญหล่อสมเด็จองค์ปฐม
3.ร่วมบุญสร้างพระวิสุทธิเทพ ( สูง 9 ม.)
4.ร่วมบุญสร้างรูปเหมือน ท่านปู่ย่า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1502. นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 1 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 1 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 1 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 1 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน 1 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1 บาท
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า 1 บาท

รวมเป็นเงิน 16 บาท

1503. คุณ กิตติพงศ์ ราหุลนันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1504. คุณ เชาวลิต ศรีสันติธรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2.สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3.สร้างรูปเหมือนท่านปูและท่านย่า
4.บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1505. พระมหากิตติเชฏฐิ์.แสงอินทร์(สุเมธโส)

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกๆอย่าง

รวมเป็นเงิน 159 บาท

1506. คุณ กฤติน เบญจมาศ

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 200 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 200 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 200 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 200 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 200 บาท
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1200 บาท

1507. คุณ ภัทรพล แสงประทีปและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1508. คุณ สำราญ อัครอิทธิกุล พร้อมคุณบิดามารดาผู้มีพระคุณและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระองค์ปฐม ชำระหนี้สงฆ์ พร้อมวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 199 บาท

1509. คุณ ธนภัทร ศรีวิราช

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารพระวิสุทธิเทพ 500 บาท
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)500 บาท
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ 500 บาท
สร้างรูปเหมือนท่านปู่พระอินทร์และท่านย่า 500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1510. คุณ ณัฏฐ์วดี ชัยชนะ

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1511. คุณ ธัญลักษณ์ ถาวรสุข และเสาวลักษณ์ อารีย์ยนต์วัฒนา

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1512. นายปิยชาติ ชัยปัญญาทัศและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1513. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 26 บาท

1514. คุณ pair.an0969

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2.สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพสูง๙เมตร
3.สร้างรูปเหมือนท่านปู่ ท่านย่า
4.บูรณะพระจุฬามณี ฯ/ค่าภัตราหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง/ค่าน้ำค่าไฟในวัดวัดท่าซุง/ชำระหนี้สงฆ์ ฯ

รวมเป็นเงิน 105 บาท

1515. คุณ รัตนชัย ดวงสาย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1516. คุณวุฒิชัย ผสมทรัย์และคุณศิวาภรณ์ พึ่งสมบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างกองบุญล่ะ100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,600 บาท

1517. คุณ ศุภชัย กิติศุภวัฒนา

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน่าตัก ๕ ศอก 300 บาท
2. สร้างรูปหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง ๙ เมตร 198 บาท

รวมเป็นเงิน 498 บาท

1518. คุณวุฒิชัย ผสมทรัย์และคุณศิวาภรณ์ พึ่งสมบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างรูปหล่อเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง ) จำนวน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1519. น.ส.วิมุตตี เลิศวิถีธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1520. คุณ นงนภัส ชาญณรงค์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกองบุญล่ะ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,600 บาท

1521. คุณ นงนภัส ชาญณรงค์และ ธนโชค บุญอภิชัย

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปหล่อเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก๕ศอก(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

1522. คุณ ฐิติกรณ์ จันทรังษี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายเงินส่วนของหุ้นของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ทำบุญทุกอย่าง 500 บาท
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 100 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 100 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 100 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 100 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 100 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน 100 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 100 บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 80 บาท

รวมเป็นเงิน 1,580 บาท

1523. คุณ คมกฤช ราชสุข

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม 5ศอก ปิดทอง ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1524. คุณ พีรพล จักรเพ็ชร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1525. คุณ ศุภณัจ เตชะตานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 111 บาท

1526. คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

1527. คุณ นันท์นภัส ล้อถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1528. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 5 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 5 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 5 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 5 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 5 บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 5 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ 5 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน 5 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 5 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 5 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 5 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 5 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 5 บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 5 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 5 บาท
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า 5 บาท

รวมเป็นเงิน 80 บาท

1529. คุณกฤษณา แสงสว่างค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 2,442.บาท

1530. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1531. คุณ หนู

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 5 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพสูง 9 เมตร 3บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 3บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 3บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 3บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 3บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ 3บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน 3บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 3บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 3บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 3บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 3บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 3บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 3บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 3บาท
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า 3บาท

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1532. คุณ อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1533. คุณ ธัญชนก เลขากุลพร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1534. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1535. คุณ อรอุไร แสงสว่าง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 100 บาท
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 40 บาท

รวมเป็นเงิน 140 บาท

1536. นายปิยะ จันทร์ไตรรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญใส่บาตรวิรทโย สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน และขอทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1537. คุณ Samad Sutthitham

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 209 บาท

1538. นายรุ่งเรือง สารวิจิตร นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1 .เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 100 บาท
2.ทำบุญวิหารทาน สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน ค่าน้ำไฟ ภัตตาหาร ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ และร่วมบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

1539. คณะบุญพุทธศรัทธา

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะมณฑปพระจุฬามณี(วิหารพระวิสุทธิเทพ)
ร่วมทำบุญหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม(หล่อเป็นองค์พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) ขนาดหน้าตัก ๕ ศอก
ร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ ขนาดองค์พระ ความสูง ๙ เมตร
ร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
ร่วมกันกับทางวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 250 บาท

1540. นายเจษฎา อินทระ และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1541. นายอิทธิพล พรมโพทิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1542. คุณ RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

1543. คุณ กฤษฎา อินทรพรอุดม

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 200 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 200 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 200 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 200 บาท

รวมเป็นเงิน 800 บาท

1544. นาย เอกสิทธิ์ ชูสุวรรณ และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญบูรณะมณฑปพระจุฬามณี(วิหารพระวิสุทธิเทพ)
2.ร่วมทำบุญหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม(หล่อเป็นองค์พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3.ร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ ขนาดองค์พระ ความสูง ๙ เมตร
4.ร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1545. คุณ ธเนศ เชืื้อวงษ์บุญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1546. เด็กหญิงรัญช์ริศา ดาสา พร้อมด้วยญาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1547. คุณพัชมณ รัตธนานนท์ และคณะทำงานในพระเดชพระคุณหลวงพ่อหนุน สุวิชโย , กลุ่มบารมี๓๐ทัศฯลฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ผาติกรรมสังฆทานพร้อมพระพุทธรูป#ตามแบบที่วัดท่าซุงจัดเป็นชุด 200 บาท
ถวายเงินเป็นแก้วสารพัดนึกอีก 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1548. คุณ พิรสีห์ พฤกษ์เกิด

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิ์เทพ
สร้างรูปเหมือนท่านปู่ท่านย่า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1549. คุณ กรวิภพ สิงหัตถะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนส เด็จองค์ปฐม(พระชำระหนี้สงฆ์) 100 บาท
2.สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ 40 บาท
3.สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 30 บาท
4.บูรณะพระจุฬามณี 30 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1550. คุณ Chiraporn Chutiwut

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง (เงินใส่บาตรวิระทะโย)

รวมเป็นเงิน 49 บาท

1551. คุณ อณิษา ศรีดิลก

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 99 บาท

1552. คุณ Chiraporn Chutiwut

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 49 บาท

1553. นายทิวา วันศรี และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1554. นายสิทธิศาสตร นางสาวศรีสุรัตน์ คเณศร์ชูยิ้ม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1555. คุณ ภัคศรัณย์ โอสถสงเคราะห์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1556. คุณ นฤทธิ์ อิธาเชษฐ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1557. จ.ส.อ.จักรพงษ์ กรมโพธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1558. คุณ สุวรรณา จรูญโรจนานันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1559. คุณ อิสริยา วัชรวางกูร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 60 บาท

1560. คุณ ชลาลัย ทองสร้อย,ถนัด ซ้ายก่า

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างมณฑปพระจุฬามณี
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ
สร้างรูปเหมือนท่านปู่ท่านย่า
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1561. คุณ ยลัลพัสส์ มณีทิวัตถ์

ต้องการร่วมบุญ :
บูชาคาถาเงินล้าน 800 บาท
สังฆทาน 600 บาท

รวมเป็นเงิน 1,400 บาท

1562. คุณ ประภา ยิ่งสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1563. นายกาญจน์ วีระสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1564. คุณ ธัญญรัตน์ ดั่งธันย์พรกูล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 160 บาท

1565. นายรวมเกียรติ ทองเหลือ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้างพระชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1566. คุณ สมปราชญ์ ศรีถกล

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1567. คุณ บัณฑิต ศรีปุงวิวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)1000 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 1000 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 500 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 500 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 200 บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 200 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ 200 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน 200 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 400 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 200 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 200 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 200 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

1568. นางสาวณิษารัตน์ คำสุข และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1569. คุณ อาริยา หยาง และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1570. ครอบครัวศุภมิตรพิบูลย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 600 บาท

1571. นางนพกมล นาคาและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม 2 องค์และศาลา 4 ไร่

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1572. คุณ นิตยา สุขบรรดล

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1573. นายพงษ์พินันท์ บูรณะกิติ

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1574. นายจักรกฤษฎ์ พิทักษ์รุ่งโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. บูรณะพระจุฬามณี
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
5. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
6. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
7. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
8. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
9. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
10. บูรณะศาลา 25 ไร่
11. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
13. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,300 บาท

1575. พลตรีหญิง รัตนา เอื้อบุณยะนันท์

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1576. คุณ พิมพ์ภัทรา อิทธิพัทธ์ วรโชติวรานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1577. นาย วีรชัย ขวาไชยวี

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1578. นายพรเทพ ทับทิม และครอบครัว นางสาวเพ็ญนภา แย้มผิว และครอบครัว

องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า
17. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1579. นายวิริทธิ์พล วิรวริทธิ์ธร

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า
17. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 340 บาท

15801. คุณ นงนภัส ชาญณรงค์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพสูง 9 เมตร

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1581. นางสาวปะรินดา นาสิงห์ทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ขอทำบุญเพื่อเป็นธรรมทานและชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1582. คุณนันทวัฒน์ ประจญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่างกับทางวัด 25บาท
2.ใส่บาตรวิระทะโย 65บาท

รวมเป็นเงิน 90 บาท

1583. นายเชิดชาย ชัยทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 40 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 40 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 30 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 30 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 30บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 30 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ 30 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน 30 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 30 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 30 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 30 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 30 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 30 บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 30 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 30 บาท
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า 30 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1584. นายพิษณุ ทะสุมา พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมฯ , ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1585. คุณ สมชาย นิจจารีย์และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบูรณะมณฑปพระจุฬามณี 100บาท
2.ร่วทำบุญหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม200บาท
3.ร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ100
4.ร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนท่านปู่ท่านย่า100

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1586. คุณ อรรถกร แปะทลุง

ต้องการร่วมบุญ :
รวมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 136 บาท

1587. คุณ ธีระยุทธ์ คำมี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบูรณะมณฑปพระจุฬามณี ร่วมทำบุญหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม ร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพความสูง๙เมตร ร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า

รวมเป็นเงิน 400 บาท

1588. พระอกนิฎฐ อิทธิสุโภ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำและสังฆทานวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1589. คุณ ปพนวิช ด้วงอิ่ม(นนทิชัย ด้วงอิ่ม)

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 160 บาท

1590. คุณ อภิพล โกศลศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1591. คุณ ณัฐหทัย ยอดทัพ

ต้องการร่วมบุญ :
1ร่วมบุญสร้างหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม 289 บาท
2ร่วมบุญสร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ 239 บาท
3ร่วมบุญสร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 229 บาท
4ร่วมบุญบูรณะพระจุฬามณี. 99 บาท

รวมเป็นเงิน 856 บาท

1592. คุณ ศิริพร หลอดแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 25 บาท

1593. นายไกรฤทธิ์ ด่านพิทักษ์พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 50 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 50 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 50 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 50 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 50 บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 50 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ 50 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน 50 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 50 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 50 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 50 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 50 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 50 บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 50 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 50 บาท
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า 50 บาท

รวมเป็นเงิน 800 บาท

1594. ครอบครัวเจริญจิตปัญจ์ โดยนายวัชระ เจริญจิตปัญจ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2.สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3.สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4.บูรณะพระจุฬามณี
5.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6.สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7.บูรณะศาลา 4 ไร่
8.บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10.บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12.บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13.บูรณะศาลา 25 ไร่
14.พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน
15.ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16.ค่าน้ำค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 201 บาท

1595. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 1 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 1 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 1 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 1 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน 1 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
14.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน1 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1 บาท
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า 1 บาท

รวมเป็นเงิน 16 บาท

1596. คุณ ศรินญาชนม์นิภาศุทธินีอิมรอนพงศธร รัญจวน

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อสมเด็จองค์ปฐม พระวิสุทธิเทพ ท่านปู่ท่านย่าและบูรณะมณฑปพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1597. คุณปุญศยา หทัยนมะ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 160 บาท

1598. คุณ อภิเชษฐ์ ฤทธิ์สุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 50บาท
2. บูรณะพระจุฬามณี 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1599. คุณ สมทรง ศิริสมบะติ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 100 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ
webmaster - 30/1/21 at 20:57

1600. นายมเหสักข์ นางศศิกาญจน์ น้ำค้าง อาณัตชัย ฐปพรรษ ธนาตุล สนองพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอกวงเล็บพระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพสูง 9 เมตร สร้างรูปเหมือนท่านปู่ท่านย่า บูรณะพระจุฬามณี ปิดทองพระปัจเจกพระพุทธเจ้า บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร สังฆทาน ธรรมทาน บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1601. คุณ ภาณุ ลัพธ์เลิศกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก 500 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพสูง 9 เมตร 500 บาท
3.สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 500 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1602. นาย ธนโชติ เจริญชนม์

องการร่วมบุญ :
ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100$

1603. นางจิตราพัชร์ วชิระเจริญฤทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน วิหารทาน
ธรรมทาน สร้างพระ ชำระหนี้สงฆ์
และทำบุญทุกอย่างที่วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1604. คุณ สิทธิชัย สุขเพ็ง

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1605. คุณ วีรยุทธ กันเฉย สายชลคุ้มมณี

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม(ชำระหนี้สงฆ์ปิดทองคำ)และทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 39 บาท

1606. คุณ นงลักษณ์ เรืองสิริฤทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญบูรณะมณฑปพระจุฬามณี(วิหารพระวิสุทธิเทพ) *ร่วมบุญ 25 บาท*
2.ร่วมทำบุญหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม(หล่อเป็นองค์พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) *ร่วมบุญ 25 บาท*
3.ร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ ขนาดองค์พระ ความสูง ๙ เมตร *ร่วมบุญ 25 บาท*
4.ร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า *ร่วมบุญ 25 บาท*

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1607. นายศราวุฒิ โมกกงจักร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญหล่อรูปเหมือนสมเด็จ องค์ปฐม ชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1608. คุณ ธีระพล

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 200 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 100 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 100 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1609. นางบุญเรือน แก่นพินิจ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1610. คุณ ภัทรพงศ์ นิยมชาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) ร่วมบุญจำนวน 1 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร ร่วมบุญจำนวน 1 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า ร่วมบุญจำนวน 1 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี ร่วมบุญจำนวน 1 บาท
. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า ร่วมบุญจำนวน 1 บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ ร่วมบุญจำนวน 1 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ ร่วมบุญจำนวน 1 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน ร่วมบุญจำนวน 1 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง ร่วมบุญจำนวน 1 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร ร่วมบุญจำนวน 1 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน ร่วมบุญจำนวน 1 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ ร่วมบุญจำนวน 1 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ ร่วมบุญจำนวน 1 บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน ร่วมบุญจำนวน 1 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง ร่วมบุญจำนวน 1 บาท
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ร่วมบุญจำนวน 1 บาท

รวมเป็นเงิน 16 บาท

1611. นายชนสิทธิ์ สิริธนันต์ชัย

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1612. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม 1 บาท
สังฆทาน 1 บาท

รวมเป็นเงิน 2บาท

1613. คุณ อาทิตย์ แซ่เตีย

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 120 บาท

1614. คุณ Ann devahastin ,Gino malattia

ต้องการร่วมบุญ :
1 ร่วมบุญบูรณะมณฑปพระจุฬามณี
2 หล่อสมเด็จองค์ปฐม
3 ร่วมบุญสร้างพระวิสุทธิเทพ
4 ร่วมบุญสร้างรูปเหมือน ท่านปู่ ท่านย่า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1615. นายเกียรติพันธ์ วิชินโรจน์จรัล และเด็กหญืงพัทธานันท์ วิชินโรจน์จรัล

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 1,000 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 100 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 100 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 100 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 100 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ 100 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน 100 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 100 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 100 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 100 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 100 บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 100 บาท
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

1616. นางสาว อุไรรัตน์ วงศ์สุริยะเกษม

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ค่าต้นไม้ ต้นจันผา 1 ต้น

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1617. คุณ อรียา พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 20 บาท
2.สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 20 บาท
3.สร้างรูปเหมือนท่านปู่ท่านย่า 20 บาท
4.บูรณะมณฑปหลวงพ่อ หลวงปู่ปาน 20 บาท
5.พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 20 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1618. คุณ สุรศักดิ์ หินใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับวัด

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1619. นางสุกัญญา รังษีกาญจน์ส่อง ละครอบครัวลูกหลานทุกคน

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนองค์สมเด็จปฐม สร้างรุปเหมือนพระสุทธิเทพ สร้างรุปเหมือนท่านปู่ท่านย่า. บูรผณะพระจุฬามณี สร้างมฑฑปท่านพ่อหมอโกรมารภัจจ์ บูรณะมณฑปหลวงพ่อ_หลวงปู่ปาน บูรณะวิหารแก้ว100 เมตร
และเพื่อทำสังฑทานวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 559.59 บาท

1620. คุณ เมชญา โชติกาวรานนท์และนางเปรมจิต อิศรางกูร ณ อยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1621. คุณพ่อกริช คุณแม่ยุพา พฤกษาโกมล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1622. คุณ สายเพชร และไฮซ์ กรีพลฤกษ์ ซีเวอร์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ขอร่วม สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1623. ด.ญ.ณภัสอร ตั้งสังวรธรรมะ คุณตาชัชวาลและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญบูรณะมณฑปพระจุฬามณี(วิหารพระวิสุทธิเทพ)
2.ร่วมทำบุญหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม(หล่อเป็นองค์พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3.ร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ ขนาดองค์พระ ความสูง ๙ เมตร
4.ร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1624. คุณ ชาญชัย คงเพียรธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1625. นายศักดิ์สิทธิ์ เรียงสันเทียะ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1626. คุณ มงคล ลิมปวัฒน์กุล

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระสมเด็จองค์ปฐม
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ
บูรณะพระจุฬามณี
ร่วมบุญทุกอย่างของวัด

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1627. คุณ อุบล ศรีสถาพรภิวัฒน์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมและปิดทอง เป็นเงิน 100 บาท
2. ปิดทองพระอุโบสถ เป็นเงิน 100 บาท
3. สังฆทาน เป็นเงิน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1628. นายอุทัย กิจค้า นส.ณัฐปภัสษ์ นส.ธัญภัคณันท์ กิจค้า

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
9. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1629. คุณ เกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 30 บาท

1630. คุณ กฤษณมาศ เมณฑกา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 280 บาท

1631. คุณ เรืองวิทย์ สุขไทย

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 150 บาท

1632. คุณ ประภาพร, สมรรัตน์, พรชัย ศิริอังคณาวงศ์+นภัส ภานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 720 บาท

รวมเป็นเงิน 720 บาท

1633. นายสันติ คูขุมดิน

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 9 บาท

1634. คุณ ปิยะณัฐ เกียงประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1635. คุณ ชรัญญา ศรีธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่างกับวัด

รวมเป็นเงิน 50บาท

1636. นางอุลิศ ธรรมนิรัต (ยายนิด) และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญบูรณะมณฑปพระจุฬามณี(วิหารพระวิสุทธิเทพ)
2.ร่วมทำบุญหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม(หล่อเป็นองค์พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3.ร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ ขนาดองค์พระ ความสูง ๙ เมตร
4.ร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1637.คุุณ นิติพนธ์ คุณบังอร สุภาเกตุ และ บุตรในครรภ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1638. คุณ vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

1639. คุณ สถาพร เพชรม่วง

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 10 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 10 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 10 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 10 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 10 บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 10 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ 10 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน 10 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 10 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 10 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 10 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 10 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 10 บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 10 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 10 บาท
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า 10 บาท

รวมเป็นเงิน 160 บาท

1640. คุณ ชนาธิป จำนง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะมณฑปพระจุฬามณี (วิหารพระวิสุทธิเทพ)
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม (หล่อเป็นองค์พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) เพื่อประดิษฐาน ณ ศาลา ๔ ไร่
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ ขนาดองค์พระ ความสูง ๙ เมตร เพื่อประดิษฐาน ณ ศาลา ๔ ไร่
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่ท่านย่า แบบหล่อลอยนูน เพื่อประดิษฐาน ณ ศาลา ๔ ไร่ และแบบหล่อเต็มองค์ท่าน เพื่อประดิษฐาน ณ ศาลาท่านปู่ท่านย่า (ข้างอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช)

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1641. น.ส.ภัณฑิรา จอกแก้วและนายประกาศิต สร้อยโสม

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้พระสงฆ์ หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก

รวมเป็นเงิน 89 บาท

1642. นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 1000 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 10 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 10 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 10 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 10 บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 10 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ 10 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน 10 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 10 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 10 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 10 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 10 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 10 บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 10บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 10 บาท
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า 10 บาท

รวมเป็นเงิน 1,150 บาท

1643. คุณ พรนิมิตร อินทร์เลื่อม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 80 บาท

1644. คุณ พีรพล จักรเพ็ชร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1645. คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

1646. คุณ Supatra Santree

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกๆบุญ

รวมเป็นเงิน 23 บาท

1647. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 5 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 5 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 5 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 5 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 5 บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 5 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ 5 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน 5 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 5 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 5 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 5 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 5 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 5 บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 5 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 5 บาท
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า 5 บาท

รวมเป็นเงิน 80 บาท

1648. คุณ ภาณุ ลีลาพจน์สัณห์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1649. คุณ พลอยภูรี

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 120.20 บาท

1650. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า (อัพเดทใหม่)
บูรณะพระจุฬามณี (อัพเดทใหม่)
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

16511. คุณ ชัยวัฒน์ ตั้งใจจิต

ต้องการร่วมบุญ :
จากบาตรวิระทะโย 780 บาท
ทำบุญทุกอย่าง 220 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1652. คุณ อภิชาติ แสวงบุญราศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 11 บาท

1653. คุณ ทศพร ญาณศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5ศอก50
2.สร้างรปูเหมือนวิสุทธิเทพ9เมตร50
3.สร้างรปูเหมือนท่านปู่ท่านย่า50
4.บูรณะพระจุฬามณี50
5.ปิดทองพระปัจเจกพระุทธเจ้า50
6.สร้างมณฑปท่านพ่อหมอกุมารภัจจ์50
7.บูรณะศาลา4ไร่50
8.บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปูปาน50
9.สร้างพระ,ถวายสังฆทาน,วิหารทาน,ธรรมทาน50
10.ค่านำ้ค่าไฟ50

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1654. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1655. นายอิทธิพล พรมโพทิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1656. คุณ นงลักษณ์ กาญจนวาหะ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 400 บาท

1657. คุณ RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

1658. คุณ ณฐพล จันทาพูน

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระวิสุทธเทพสูง 9 เมตร

รวมเป็นเงิน 17 บาท

1659. คุณ ศักดา สุขสม เเละครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1660. นางพานทอง ศักดิ์ศรีสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1661. นายสกลวรรณ สุขเพ็ง

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1662. คุณ poodtaan

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 109 บาท

1663. คุณ ส่งศรี ภิรมย์กาญจน์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1664. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม 1 บาท
สังฆทาน 1 บาท

รวมเป็นเงิน 2 บาท

1665. คุณ ดิษดา ศรีเมือง

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1666. คุณ อมรา บุญเที่ยง

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1667. คุณ อานุภาพ อุไรรัตน์ นันท์ภัส และเพื่อน

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก 300 บาท สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพสูง 9 เมตร 300 บาท สร้างรูปเหมือนท่านปู่ท่านย่า 300 บาท บูรณะพระจุฬามณี 300 บาท

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

1668. คุณ อิสริยา วัชรวางกูร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1669. คุณ ดลฤดี ถิ่นงามดี และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1670. คุณ ออมทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1671. คุณ นายสิทธิเชาว์ โสภณกิจพิพัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 2,200 บาท

1672. คุณ วศิน จารุจินดา และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก ๕ ศอก(พระชำระหนี้สงฆ์ปิด)

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1673. คุณ นายชนม์สวัสดิ์ คุณรังษี พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 59 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 59 บาท
3.สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 59 บาท
4.บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน 59 บาท

รวมเป็นเงิน 236 บาท

1674. นายสมศักดิ์ ตั้งกิติวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1675. คุณ วัฒนะ ฐิตะดิลก

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1676. นายสหชาติ ศรีเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 600 บาท

1677. ร.ต.อ.อำพร เทียนบุตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สวค์ปิดทอง) 500.
2.สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร. 500.
3.สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า. 500.
4.บูรณะพระจุฬามณี. 500.

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1678. คุณประภาวดี ภู่พงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระ5ศอกปิดทองชำระหนี้สงฆ์จำนวน100บาท บูรณะศาลา4ไร่ จำนวน100บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1679. คุณ รุ่งอรุณ ชูสงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1680. นางสาวสุนิสา พ่วงสมบูรณ์

องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม(5ศอก) ชำระหนี้สงฆ์
2.สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ
3.สร้างรูปเหมือนท่านปู่ท่านย่า
4.บูรณะพระจุฬามณี
5.บูรณะศาลา 4 ไร่
6.สร้างมณฑปท่านพ่อโกมารภัจจ์

รวมเป็นเงิน 600 บาท

1681. คุณ ภูวเดช อำพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1682. นายสิรภพ ชื่นชีพ นางจำลองชื่นชีพ นส.ชมพูรดา ชื่นชีพ ดช.สรวิช ชื่นชีพ นายประสิทธิ์และนางน้ำฝน ชื่นชีพ นายวิเชียรและนางสำรวย เชื้อคำสอน

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน ,ชำระหนี้สงฆ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 109 บาท

1683. นายวิโรจน์ โชติพิพัฒน์วรกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) วัดท่าซุง 100 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร วัดท่าซุง 100 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า วัดท่าซุง100 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี วัดท่าซุง 50 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้าวัดท่าซุง 50 บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์วัดท่าซุง 50 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่วัดท่าซุง 50 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปานวัดท่าซุง 50 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 50 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตรวัดท่าซุง 50 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปานวัดท่าซุง 50 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้วัดท่าซุง 50 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่วัดท่าซุง 50 บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทานวัดท่าซุง 50 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 100 บาท
16.ค่าน้ำค่าไฟวัดท่าซุง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1684. คุณ ชัชนันท์ วงศ์ธนสารสิน

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร

รวมเป็นเงิน 19 บาท

1685. คุณ ปานจิต ชำนาญสุข คุณอธิคม ภู่ทอง คุณอธิษฐ์ ภู่ทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 50บาท
2.สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 50บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปูท่านย่า 50บาท
4.บูรณะพระจุฬามณี 50บาท
5.ค่าภัตตาหารพระ 900 บาท

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

1686. คุณ อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 20
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 200

รวมเป็นเงิน 220 บาท

1687. คุณ เจษฎา ถวัติธารี

องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1688. นายจตุรงค์ สมคำดี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1689. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1690. คุณ กัลยารัตน์ เพียรกิจเวช และผุ้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันทั้งหมด

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
2.บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1691. คุณ วิวัฒน์สุปราณี แก้วประภัสสร

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 50 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 50 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 50 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 50 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 50 บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 50 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ 50 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน 50 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 50 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 50 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 50 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 50 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 50 บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 50 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 50 บาท
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า 50 บาท

รวมเป็นเงิน 800 บาท

1692. นายอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 60 บาท

1693. คุณ นันท์นภัส ล้อถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1694. คุณ วลัยพร ประเสริฐศิลป์ คาเล

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 110 บาท

1695. นางสุพร ประภามณฑล

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ ค่าไฟ ภัตตาหารพระ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1696. คุณ พิษณุ เปียร์นนท์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกงานบุญ สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และ อื่น ๆ

รวมเป็นเงิน 140.14 บาท

1697. ดร. ศุภวรรณ จุนวิเชียร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบูรณะมณฑปพระจุฬามณี(วิหารพระวิสุทธิเทพ)
2. ร่วมทำบุญหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม(หล่อเป็นองค์พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) ขนาดหน้าตัก ๕ ศอก
3. ร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ ขนาดองค์พระ ความสูง ๙ เมตร
4. ร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1698. คุณ ภัสสร มณีโช และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 240 บาท

1699. คุณ เอกพงษ์ นาคมณี

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 500 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 500 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 500 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1700. คุณ ปพิชญา นาคศรีสุข

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
ค่าน้ำ/ ค่าไฟ
บูรณะศาลา 25 ไร่

รวมเป็นเงิน 1,250 บาท

1701. คุณ โคล่า

ต้องการร่วมบุญ :
1 สร้างสมเด็จองค์ปฐม
2 สร้างพระวิสุทธิเทพ
3 สร้างท่านปู่ท่านย่า
4 บูรณะจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1702. ครอบครัวน้ำหนึ่งเภสัช

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า
17 ถวายสังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 420 บาท

1703. คุณ เกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร

รวมเป็นเงิน 30 บาท

1704. นายสันติ คูขุมดิน

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 9 บาท

1705. นายวิษณุ เสนหอม

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1706. นายธราพงษ์ สาลีอาจ และ น.ส อัมพิลา ศรีบุรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1707. คุณ ธัญพิชชาและศรีสุดา สืบญาติ

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก 100 บาท
บาตรวิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1708. นายฐาประภัตน์ การินทา และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระ ,วิหารทาน,ธรรมทาน,ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1709. คุณ Mr.Erwan Guillou family and Pimnapat Porngirapat

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1710. คุณ พีร์นิธิ ศิริภูมิรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1711. คุณ ธีรพล เสริมพิบูลชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1712. คุณ พัณณ์ธัช ชีวะเกตุ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) เพื่อชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1 บาท

1713. คุณ ณัฐชานันท์ สุรัติเวโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1714. คุณ ภาวัต, พัชรนันท์ และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,300 บาท

1715. คุณ ชัยกร เอี่ยมแย้ม และ พีรญา มั่นคง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญรายการที่ 1 ถึงรายการที่ 12

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1716. นาถนนทลี วงษ์ภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุมธรูป ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้าวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1717. น.ส.พรรณี พจนามงคลกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบูรณะมณฑปพระจุฬามณี 300 บาท
2.ร่วมทำบุญหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม 300 บาท
3.ร่วมทำบุญหล่อรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ 300 บาท
4.ร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 300 บาท

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

1718. คุณ นาตยา เพ็ชรโยธา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1719. คุณ ดวงดี ใบเหลือง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ และทำบุญทุกอย่างตามรายการที่ทางวัดระบุไว้

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1720. คุณ พุทธรักษา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1721. คุณ พรชัย เจริญประสิทธิสุข และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,600 บาท

1722. คุณ ชาญชัย คงเพียรธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
ซ่อมพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1723. คุณ ณัฎฐรินทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ

รวมเป็นเงิน 99 บาท

1724. คุณ อภิเชษฐ์ ฤทธิ์สุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1725. คุณ อัญชลี เขมะประภา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1726. คุณ ณัฐนภัสสร์ เรืองฤทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 108 บาท

1727. คุณ ธนกร คำหริ่ง

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 320 บาท

1728. คุณ ธนกร คำหริ่ง

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1729. คุณ ชูศักดิ์ ตั้งจิตยงสิวะ

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก 500 บาท
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 500 บาท
สร้างรูปเหมือนท่านปู่ท่านย่า 500 บาท
บูรณะพระจุฬามณี 500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1730. นางอรัญญา บุญธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า
17. สังฆทานชุดลพ100 บาท 1 ชุด
(บุญรายการที่1 /50 บาท บุญรายการ216/รายการละ10บาท)

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1731. คุณ ธีรวัฒน์ น้อยวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนท่านปู่ท่านย่า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1732. คุณ ธนกร คำหริ่ง

องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 1,920 บาท

1733. คุณ สถาปัตย์ ปิ่นสุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1734. คุณแม่สุภาพร ศรีอุไร และลูกๆ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบูรณะมณฑปพระจุฬามณี สร้างรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม และพระวิสุทธิเทพ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1735. คุณ Supatin

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 700 บาท

1736. คุณ พีรายุ ฝ่ายจำปา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1737. นายทรงพล รังผึ้ง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1738. นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 1 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 1 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 1 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 1 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน 1 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1 บาท
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า 1 บาท

รวมเป็นเงิน 16 บาท

1739. คุณ สณัสก์ชภัทร วรรณรัตนตรัย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญภัตตาหารพระ

รวมเป็นเงิน 150 บาท

1740. คุณ นงนภัส เจริญรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญ สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1741. คุณ เกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1742. คุณ vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

1743. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 5 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 5 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 5 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 5 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 5 บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 5 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ 5 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน 5 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 5 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 5 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 5 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 5 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 5 บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 5 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 5 บาท
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า 5 บาท

รวมเป็นเงิน 80 บาท

1744. คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท◄ll
กลับสู่สารบัญ


webmaster - 30/1/21 at 21:08

1745. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า (อัพเดทใหม่)
บูรณะพระจุฬามณี (อัพเดทใหม่)
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1746. คุณ Boorasit Khiawpetch

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์ วิหารทาน, ธรรมทาน, สังฆทาน 200
ค่าน้ำปะปา, ค่าไฟฟ้า 100

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1747. ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทานและชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1748 คุณ อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1749. คุณ บารมี กองแสง

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1750. นายพรเทพ ทับทิม และครอบครัว นางสาวเพ็ญนภา แย้มผิว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า
17. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1751. นายวายุภักต์ ทรรศนสฤษดิ์ นส.ธนวรรณ ลิ่วเวหา และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง (16 อย่าง)

รวมเป็นเงิน 100บาท

1752. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1753. คุณ เฉลิมเกียรติ สุขรุ่งเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1754. นาง สงการณ์. ดวงลูกแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1755. คุณ ชาคริส แก้ววิเศษ

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทานสังฆทานและ ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1756. คุณ ชัย บุญส่งศรีสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่างสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าอื่นๆ

รวมเป็นเงิน 199บาท

1757. คุณ พรรษชล สมิติวัณฑิกุล ภาว์สิรี เห็นสุข นิศากร รัตนราทร

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า
17.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1758. คุณ Pichayakorn Siritan

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะหลังคาวิหารแก้วร้อยเมตร

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1759. คุณ พลอยภูรี

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 40.21 บาท

1760. คุณ พสุ ชมสมบูรณ์,พศิน ชมสมบูรณ์, สุจินดา กรอบพานิชวงศ์ ,ศิวะ ชมสมบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1761. คุณ เอื้องฟ้า สาระบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสร้างรูปเหมือนท่านปู่ท่านย่า

รวมเป็นเงิน 99 บาท

1762. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม 1 บาท
สังฆทาน 1 บาท

รวมเป็นเงิน 2 บาท

1763. คุณ ชิติพัทธ์ ชูพานิช (เงินแม่วรรณี ชูพานิช)

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อสมเด็จองค์ปฐมปิดทอง 5 ศอก 100 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1764. นายชีวธันย์ นีนะพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน ถวายเป็นวิหารทาน ถวายเป็นธรรมทาน หล่อพระสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ ถวายเป็นค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 325 บาท

1765. คุณ กฤษณ์ วีรวานิช

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 257 บาท

1766. นาย เฉลิมพล. อิ่มอ่อง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1767. นายเกษมศักดิ์ คงทนและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน 100 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 40 บาท
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 20 บาท
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 20 บาท
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 20 บาท
บูรณะพระจุฬามณี 20 บาท
พระพุทธรูป ธรรมทาน วิหารทาน 20 บาท
ค่าน้ำค่าไฟ 20 บาท
ทำบุญรวมทุกอย่าง 40 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1768. คุณ ธวัชชัย วงษ์บุญมี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างกับทางวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1769. นางสาวเซอิ พรหมทองดี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์หน้าตัก๕ ศอกหล่อพระชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1770. คุณ ใส มหายศ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำสังฆทาน
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 30 บาท

1771. คุณ นิติ เปรมบำรุง

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 50 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1772. คุณ กัลยารัตน์ เพียรกิจเวช และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันทั้งหมด

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน 2 บาท

1773. นาย วิรัตน์ น.ส พรเพ็ญ สีวารีและน้องตุลย์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก5ศอก(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1774. คุณ นิรุทธ ตรีแสน

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1775. นายดาวรุ่ง นางประกายแก้ว ดญ.สุภานัน ดช.วุทธิภัทร อินนคร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1776. นางศรีอัปสร อินสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญจากบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1777. นายอภิเชษฐ์ ฤทธิ์สุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1778. คุณ วราภรณ์ เลิศจำรัสลักษณ์ และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน 1 ชุดๆ 1,000 บาท
2. ใส่บาตรวิระทะโย 1,000 บาท
3. ทำบุญหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้ส่งฆ์) 100 บาท
4. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพสูง 9 เมตร 50 บาท
5. สร้างรูปเหมือนท่านปู่ท่านย่า 50 บาท
6. บูรณะพระจุฬามณี 50 บาท

รวมเป็นเงิน 2,250 บาท

1779. น.อ.เสฏฐกร. ชาตวัฒนานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 400 บาท

1780. นายเลอยศ,นางกีรติญา,นางลัคนา,นาย ลาภยศ ,ดญ.ศริญญาทิพย์,ดช.ภฑิล ประสิทธิโศภิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1781. คุณ พิสุทธิ์ ศรีอนันต์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1782. คุณอนันต์ คุณวรัณญา วีนะกุล คุณสิริกุล วีริศกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 600 บาท

1783. นายพรณรงค์ ผักกระโทก

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1784. คุณ ประสาร เจนสวัสดิ์พงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระ ถวายสังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน แล้วแต่ทางวัดจะนำไปใช้ในด้านใดตามประสงค์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1785. คุณ สิริกร ภาวิษย์พร

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายทำบุญบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 450บาท

1786. คุณ มงคล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1787. คณะวัดสะนี๋นาแก้วไจยะมังกะละ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 354 บาท

1788. คุณ ชินธันย์ ภักดิ์อัครวินท์

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1789. น.ส.วิไลลักษณ์ มะโนปิงและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 838 บาท.

1790. คุณ ยศวดี กรีทอง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างสมเด็จองค์ปฐมชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 80 บาท

1791. คุณ สุรชัย ดาววี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระ.วิหารทาน,ธรรมทาน,สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1792. นางลัดดาวรรณ เวชวิบูลย์สมและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐม (ชำระหนี้สงฆ์) 1,000 บาท
ร่วมบุญสร้างวิสุทธิเทพ 9 เมตร 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1793. คุณ นฤมล ผดุง

ต้องการร่วมบุญ :
1.บรณะพระจุฬมณี 500 บาท
2.บรูณะมนทปหลวงปู่ปาน หลวงพ่อ 500 บาท
3.บรูณะปิดทองพระอุโบสถ 500 บาท
4.พระพุทธรูป วิหาร สังฆทาน ธรรมทาน 500 บาท
5.ตักบารตวิริทะโย 1,000.

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

1794. คุณ ชัชนันท์ วงศ์ธนสารสิน

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1795. คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1796. คุณ สมหมาย เลี้ยวสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1797. คุณ คมกฤช ราชสุข

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมปิดทองหน้าตัก 5 ศอก

รวมเป็นเงิน 700 บาท

1798. คุณ วรพงษ์ สุธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1799. คุณ อิสริยา วัชรวางกูร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 40 บาท

1800. นายชาติ เป็นยินดี น.ส.ปานิสรา ยะพลหา

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า
17. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1801. นางชญานิศ และนางสาวธนัญญา พิทยาพิบูล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญ1.บูรณะมณฑบพระจุฬามณี 2.หล่อรูเหมือนสมเด็จองค์ปฐม 3.สร้างรูเหมือนพระวิสุทธิเทพ 4.สร้างรูปเหมือนท่านปู่ท่านย่า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1802. คุณ วีรดา อยู่นวล

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน สร้างพระ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1803. คุณ คุณพัชร์ศศิ ยิ้มวัลย์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทานและร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1804. นางสาวพัชรินทร์ จิตต์ประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 99 บาท

1805. นาย ไชยา ปฏิเวทย์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1806. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 100 บาท
ที่ดิน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1807. คุณ จเรวัฒน์ คุณาสุธีรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 108 บาท

1808. คุณ ภัทรา พงศ์พันธ์เลิศ และ พี่แว๋ว

ต้องการร่วมบุญ :
เพื่อบูรณะมณฑปพระจุฬามณี(วิหารพระวิสุทธิเทพ) 100 บาท
เพื่อหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม(หล่อเป็นองค์พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) ขนาดหน้าตัก ๕ เมตร เพื่อประดิษฐาน ณ ศาลา ๔ ไร่ 100 บาท
เพื่อสร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ ขนาดองค์พระ ความสูง ๙ เมตร เพื่อประดิษฐาน ณ ศาลา ๔ ไร่ 100 บาท
เพื่อสร้างรูปเหมือนของท่านปู่และท่านย่า โดยรูปเหมือนท่านปู่ท่านย่า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

1809. คุณ จเรวัฒน์ คุณาสุธีรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 50 บาท
2. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 50 บาท
3. บูรณะพระจุฬามณี 50 บาท
4. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 50 บาท56.
5. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 50 บาท
6. บูรณะศาลา 4 ไร่ 50 บาท
7. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน 50 บาท
8. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 50 บาท
9. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 50 บาท
10. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 50 บาท
11. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 50 บาท
12. บูรณะศาลา 25 ไร่ 50 บาท
13. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 50 บาท50 บาท
14. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 50 บาท
15. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า 50 บาท

รวมเป็นเงิน 750 บาท

1810. คุณ ทัศวรรณ, นางบัวพา ,อัญชลี ศิริวัฒนมงคล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1811. คุณ ศักดิ์ชัย นิลสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน, ธรรมทาน, สังฆทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1812. คุณ เกสรา มาบุญมี

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1813. คุณ อดิทรรศน์ โพธิพันธุ์ทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกบุญ เป้นสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1814. คุณ กรพัฒน์ อภัยกุญชร

ต้องการร่วมบุญ :
ภัตตาหาร 100 บาท, สังฆทาน 100 บาท ,บูรณะพระจุฬามณี 100บาท, หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมฯ 100 บาท และ หล่อรูปเหมือนท่านปู่ท่านย่า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1815. คุณ ปวีณ์นุช ศรีโหมดสุข

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างรูปเหมือนองค์พระปฐมร่วมสร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพร่วมสร้างรูปเหมือนท่านปู่ท่านย่า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1816. คุณ วราภรณ์ สุนทรินคะ

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1817. คุณ กอบกริช รักจิตต์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 12.12 บาท

1818. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 1 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 1 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 1 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 1 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน 1 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1 บาท
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า 1 บาท

รวมเป็นเงิน 16 บาท

1819. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 1 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 1 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 1 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 1 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน 1 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1 บาท
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า 1 บาท

รวมเป็นเงิน 16 บาท

1820. คุณ ยศวดี กรีทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างสมเด็จ องค์ปฐมชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 80 บาท

1821. นางสุพิศ ศรีลารักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1822. นายอิทธิพล พรมโพทิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1823. คุณ รัตนาวดี บุษราทิจ

ต้องการร่วมบุญ :
1รูปหล่อองค์พระปฐม 100บาท
2.สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1824. ดช.ธาม และดญฺ พริมา บุษราทิจ

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1825. คุณ จิรวัฒน์ ศรีมงคลกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทานชุดกลาง 1 ชุด

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1826. คุณ ปวีณ์นุช ศรีโหมดสุข

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างองค์พระปฐมร่วมสร้างพระวิสุทธิเทพร่วมสร้างท่านปู่ท่านย่า

รวมเป็นเงิน 140 บาท

1827. นายวิโรจน์ โชติพิพัฒน์วรกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) วัดท่าซุง100 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร วัดท่าซุง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1828. นางพัชรินทร์ ยิ้มเที่ยง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 30 บาท

1829. คุณ วีระเดชพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 203 บาท

1830. พล.ต.พัลลภ ศรีศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500บาท

1831. กองบุญลูกหลานหลวงปู่ปาน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ท่านปู่ท่านย่าท่านแม่ เพื่อพระนิพพานในชาตินี้

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดท่าซุง สำหรับวันที่ 2228 ม.ค.2564

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1832. คุณ นิรุธ สถาปนศิริ, สมศรี สถาปนศิริ,เสาวรส ปากแคว

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อหลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1833. คุณ ดวงดี ใบเหลือง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระสมเด็จองค์ปฐม บูรณะพระอุโบสถ
สร้างพระวิสุทธิเทพ บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร
บูรณะศาล4ไร่ สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน ชำระค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์ ทำบุญทุกอย่างตามรายการที่ทางวัดระบุ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1834. คุณ นภาพร มยุรนาคิน และปิยะวัฒน์ มยุรนาคิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1835. นาย นรุษม์ชัย และนางกัลญาการณ์ ช่วยชูวรรธนันท์

ต้องการร่วมบุญ :
ภัตตาหาร สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1836. คุณ โสภา กล่องแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำข้อ1-15

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1837. นางอารีรักษ์ จิ๋วแย้ม ทวีชัย นาคทับทิมและลูกๆ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระ บวชพระ ถวายภัตตาหารพระเถระ ถวายภัตตาหารพรสงฆ์ โรงครัววัด ซ่อมวิหารแก้ว บูรณศาลา 4 ไร่ บายสี ซ่อมมณฑปหลวงพ่อปาน น้ำ ไฟ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1838. คุณ ปวีณ์นุช ศรีโหมดสุข

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างองค์พระปฐมร่วมสร้างพระวิสุทธิเทพร่วมสร้างท่านปู่ท่านย่า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1839. นางสาวปวีณา ลือทุกข์สิ้น

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1840. คุณ ทวีเกียรติ ปรีย์วนิชและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300.07 บาท

1841. คุณ ณภาภัช โถวรุ่งเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกประการ (เงินใส่บาตรวิระทะโย)

รวมเป็นเงิน 1,320 บาท

1842. พ่อ บัง แม่ บุญรอด ล่วงเขต นาย สมจิต ล่วงเขต

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1843. คุณ อภิญญาทิพย์ สินเจริญเกื้อกูล

ต้องการร่วมบุญ :
เงินใส่บาตรวิระทะโย ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1844. คุณ ธัชพงศ์ บุญถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบูชาเหรียญทอง ถวายพระบรมสารีริกธาตุ 51 บาท
ทุกอย่าง โดยเฉพาะ สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน ใช้หนี้สงฆ์ 80 บาท

รวมเป็นเงิน 131 บาท

1845. คุณ รังสินี พูลเพิ่ม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1846. คุณ อุบล ศรีสถาพรภิวัฒน์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.รูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ 100 บาท
2.บูรณะพระจุฬามณี 100 บาท
3.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1847. นายธรรมนูญ บุญอำนาจเดช

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1848. คุณ เสน่ห์ นิยมชาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 1 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 1 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 1 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 1 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1 บาท
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 1 บาท

รวมเป็นเงิน 16 บาท

1849. คุณ vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
2. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
3. บูรณะศาลา 4 ไร่
4. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
7. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
8. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
9. บูรณะศาลา 25 ไร่
10. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
11. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
12. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

1850. นายสามารถ โสมรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2.สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพสูง 9 เมตร
3.บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1851. นายสันติ คูขุมดิน

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 9 บาท

1852. คุณ กาญจนา ศรีอำนวยไชย

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1853. นาย สุวิทย์ เหมอิทธิ

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1854. นายชลิต ผาติผดุงกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1855. น.ส.ชนิสรา ชุ่มเย็น

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม 50บาท
2.สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ 50บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1856. นายกระจ่าง นันทวี น.ส.พรนิภา ฟ้ารุ่งเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก 50 บาท
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ 9 เมตร 50 บาท
สร้างรูปเหมือนท่านปู่ท่านย่า 50 บาท
บูรณะพระจุฬามณี 50 บาท
ปิดทองพระปัจเจกพระพุทธเจ้า 50 บาท
สร้างมณฑปท่านปู่ชีวกโกมารภัจจ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1857. นาย สุรชัย แจ้งเจียนหัด

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 100 บาท
2. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1858. คุณ จิตรภาณุ ณัฐชยา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1859. นายวีรภัทร อุทัยธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 16 บาท

1860. นาย ฟิลลิป ดาเลส

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 700 บาท

1861. คุณ Kwanpat THANATHAMMANIT

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1862. คุณ สิรวิศ ศรีวิลาศ

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 320

1863. นางมาลัย อินทรบุญรอด

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 100 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 100 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 100 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 100 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 100 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ 100 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 100 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 100 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 100 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 100 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 100 บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 100 บาท
16. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,600 บาท

1864. คุณ ภัทรา ศรบุญทอง

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปสมเด็จองค์ปฐม5ศอก(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สร้างรูปเหมือนท่านปู่ท่านย่า บูรณะพระจุฬามณี ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมนฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจน์ ชำระหนี้สงฆ์ฯลฯ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1865. คุณ รัชชาภา วราภาโชตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก 1,000 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 1,000 บาท
3. บูรณะพระจุฬามณี 620 บาท
4. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 3,620 บาท

1866. คุณ สุทธิศักดิ์ เลื่อมใส และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
17. ชำระหนี้สงฆ์
18. ฯลฯ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1867. นายสุรัตน์ เรียนดอน

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 400 บาท

1868. นายบรรพต แสงซื่อ นางเขมอัปสร แสงซื่อ ด.ช วชิระ แสงซื่อ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 2,864 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 1,100 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 1,094 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 1,094 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1,094 บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1,094 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ 1,094 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1,094 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1,094 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1,094 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1,094 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1,094 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1,094 บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 4,044 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1,094 บาท
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 1,094 บาท
17. ใส่บาตรวิระทะโย 1,770 บาท

รวมเป็นเงิน 24,000 บาท

1869. คุณ ชลษพรรษ คลังมณี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน.วิหารทาน.ธรรมทาน.

รวมเป็นเงิน 30 บาท

1870. คุณ วิศรา อั่งสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ตั้งใจน้อมถวายสังฆทานชุดละ 100 บาท 1 ชุด รวมเป็นเงิน 100 บาท
2. ทำบุญทั้งหมด 30 บุญ รวมเป็นเงิน 300 บาทค่ะ แบ่งเป็น 30 รายการ รายการละ10 บาท
2.1 หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 10 บาท
2.2 สร้างสมเด็จองค์พระปฐม 10 บาท
2.3 วิหารสมเด็จองค์พระปฐม 10 บาท
2.4 สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 10 บาท
2.5 กฐินวัดท่าซุงปี๒๕๖๔ 10 บาท
2.6 สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 10 บาท
2.7 บูรณะพระจุฬามณี 10 บาท
2.8 ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 10 บาท
2.9 สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 10 บาท
2.10 บูรณะศาลา 4 ไร่ 10 บาท
2.11 บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 10 บาท
2.12 บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 10 บาท
2.13 บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 10 บาท
2.14 บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 10 บาท
2.15 บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 10 บาท
2.16 บูรณะศาลา 25 ไร่ 10 บาท
2.17 ทำบุญทุกอย่าง พระพุทธรูป, สังฆทาน, วิหารทาน, ,ธรรมทาน และบุญอื่นๆ ทั้งหมด 10 บาท
2.18 ค่าภัตตาหาร-น้ำปานะพระสงฆ์วัดท่าซุง 10 บาท
2.19 ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
2.20 สะเดาะเคราะห์ 10 บาท
2.21 สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
2.22 ทำบุญทุกอย่างวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 10 บาท
2.23 บวชพระ-เณร 10 บาท
2.24 กองทุนมูลนิธิ-ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร 10 บาท
2.25 ชำระหนี้สงฆ์ประจำปี 10 บาท
2.26 กองทุนพระอาพาธ 10 บาท
2.27 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 10 บาท
2.28 กองทุนธรรมทานของวัดท่าซุง 10 บาท
2.29 ทุนเล่าเรียนหลวงของพระสงฆ์ไทย 10 บาท
2.30 โดยเสด็จพระราชกุศล 10 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

1871. คุณ วิชิตา รักธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1872. คุณ พัตร์พิมล ตั้งบรรเจิดสุข

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูปและพระวิหาร

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1873. คุณ กฤตภาส หนูดาษ

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. บูรณะศาลา 4 ไร่
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1874. คุณ กวินทร์สิตา ใจยะเลิศธวัช

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 160 บาท

1875. คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

1876. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 5 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 5 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 5 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 5 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 5 บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 5 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ 5 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 5 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 5 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 5 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 5 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 5 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 5 บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 5 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 5 บาท
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 5 บาท

รวมเป็นเงิน 80 บาท

1877. คุณ นายโสรัจ กลิ่นรอง

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 350 บาท

1878. คุณ Samad Sutthitham

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 209 บาท

1879. คุณ อภิชาติ แสวงบุญราศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 111 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 30/1/21 at 21:12

1880. คุณ อัมรินทร์ ปรีชาอนุวงศ์ และ อลิสา เมืองมูล

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
17. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1881. คุณ อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1882. นางสงการณ์ ดวงลูกแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1883. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
คณะ จาคานุสสติ ทำบุญ 200 บาท
วันที่ 22 มกราคม 2564
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า (อัพเดทใหม่)
บูรณะพระจุฬามณี (อัพเดทใหม่)
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1884. นายอภิเชษฐ์ ฤทธิ์สุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1885. นายพรเทพ ทับทิม และครอบครัว นางสาวเพ็ญนภา แย้มผิว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
17. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1886. คุณ พลอยภูรี

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 40.22 บาท

1887. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1888. คุณ เอกภพ วรรณา

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทานและสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

1889. คุณ RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท


1890. คุณ ณัฐชัย จันทร์แสนตอ

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรร

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1891. นายรุ่งเรือง สารวิจิตร นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1 .เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 140 บาท
2.ทำบุญวิหารทาน สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน ค่าน้ำไฟ ภัตตาหาร ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ และร่วมบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 190 บาท

1892. คุณ ปิยนุช สุถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 320 บาท

1893. นางสาวชมกนก ภัทร,นางวดี ภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญเงินบาตรวิระทะโย 1705 บาท
ทำบุญวิหารทาน 25 บาท

รวมเป็นเงิน 1,730 บาท

1894. นายยงยุทธ์ สุวรรณมณี, นางสาวลัดดาวัลย์ จันทร์ดี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1895. นางวดี ภัทร,น.ส.ชมกนก ภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฑทาน 110 บาท
ร่วมทำบุญทุกอย่าง5บาท
ชำระหนี้สงฆ์และร่วมทำบุญทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 135 บาท

1896. นาย เฉลิมพล. อิ่มอ่อง. และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ ทางวัดท่าซุง 10 บาท
2.ใส่บาตร"วิระทะโย" 10 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 30 บาท

1897. นางสาว อำไพ อินทอง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารทาน สร้างพระ สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ อาหารพระ ร่วมบุญทุกอย่างของวัด

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1898. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม 1 บาท
สังฆทาน 1 บาท

รวมเป็นเงิน 2 บาท

1899. คุณ วราวุธ ภัทโรพงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิริทะโย

รวมเป็นเงิน 200.22 บาท

1900. นาย อนันตชัย ชมนก

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ หล่อพระ ท่านปู่ท่านย่า

รวมเป็นเงิน 800 บาท

1901. คุณ อิสริยา วัชรวางกูร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1902. คุณ รัชช์จักร ณ นคร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1903. คุณ สุวรรณา จรูญโรจนานันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1904. คุณ นางพงศ์ยุพา ณ ลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1905. คุณวุฒิชัย ผสมทรัย์ และคุณศิวาภรณ์ พึ่งสมบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง 16 กอง กองละ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 800 บาท

1906. คุณ เฉลิม-ชูชื่น ผู้ภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

1907. คุณ เรณู,ปณิธิ,ปิยณัฐ. องคนิกูล

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 500 บาท
และร่วมทำบุญทุกอย่างทุกข้อ 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

1908. คุณวุฒิชัย ผสมทรัย์และคุณศิวาภรณ์ พึ่งสมบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสร้างรูปหล่อสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 200 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1909. ครอบครัวลิ้มบริบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทานชุดใหญ่ 2,000บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

1910. คุณ ธนณัฏฐ์ เรืองแสงศิลป์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 50

1911. นางจารุวรรณ ชวาลากุล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 12,500 บาท

1912. นายสมศักดิ์ โชคสิริสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1913. คุณ จุไรรัตน์-Thomas เบาว์เออร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1914. รอบครัวพิริยะกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 87.4 บาท

1915. นางอารีรัตน์ ศรีทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างองค์พระปฐมหน้าตัก 5 ศอก 500 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพสูง 9 เมตร 300 บาท
3.ทำบุญทุกอย่าง 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1916. คุณ รัชนี ทองวัง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1917. คุณ มงคล

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1918. ร.ต.อดุลย์ อมัติรัตน์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 2,200 บาท

1919. คุณ พีรพัฒน์ วงษ์จิ้น

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 199 บาท

1920. คุณ สรศักดิ์ ขอทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1921. คุณ ชัชนันท์ วงศ์ธนสารสิน

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1922. นายสันติ คูขุมดิน

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 9 บาท

1923. นายสุริยา อิ่มที่สุด

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะศาลา 4 ไร่

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1924. คุณ ดรณ์ พลชัย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายสังฆทาน,วิหารทาน,ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 173 บาท

1925. คุณ Kus.pen57

ต้องการร่วมบุญ :
ก่อสร้างอาคารหลังใหม่

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1926. นพ.ภคณัฏฐ์ กรฤทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

1927. คุณ นงนภัส ชาญณรงค์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างรูปหล่อสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก5ศอก(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)100บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1928. นางพัชรินทร์ ยิ้มเที่ยง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

1929. คุณ บุญเอื้อ จันทร์งาม และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1930. คุณ พิษณุ เปียร์นนท์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกงานบุญ สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และ อื่น ๆ

รวมเป็นเงิน 20.02 บาท

1931. นายอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกๆบุญกับวัดท่าซุง อาทิ
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
เป็นต้น

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1932. .ว่าที่ร.ต.ธนบูลย์ นรากรณ์ น.ส.ศิริพร ตันสมบูรณ์ นายวัศพล นรากรณ์ ด.ญ.พศิกา นรากรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1933. คุณ สุชัญญา ด้วงมั่ง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม
(หล่อเป็นองค์พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
ขนาดหน้าตัก 5 ศอก 99 บาท

รวมเป็นเงิน 99 บาท

1934. คุณ วิภารัศมิ์์ ผิวสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม (หล่อเป็นองค์พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) ขนาดหน้าตัก 5 ศอก 50 บาท
2. ร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ ขนาดองค์พระ ความสูง 9 เมตร 25 บาท
3. ร่วมทำบุญสร้างฐานพระสมเด็จองค์ปฐม (หล่อเป็นองค์พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 25 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1935. คุณ Padee Amorntanont

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม 120 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 120 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 120 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 120 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 120 บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 120 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ 120 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 120 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 120 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 120 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 120 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 120 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 120 บาท
14. สังฆทานชุดใหญ่เหมือนบ้านสายลม 2000, ธรรมทาน 200 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 120 บาท
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 120 บาท

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

1936. นางอำไพ เทพศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1. รูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

1937. คุณ อนุพันธ์ คงเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1938. คุณ อานุภาพ ฉันทนา แย้มสอาดพร้อมครอบครัวและญาติๆ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน/ธรรมทาน/วิหารทาน
สร้างพระชำรำหนี้สงฆ์/บวชพระบวชเณร
หล่อพระทองคำ

รวมเป็นเงิน 30 บาท

1939. คุณ อนุพงษ์ แสงกระจ่าง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนท่านปู่ท่านย่า 100 บาท
บูรณะมณฑปพระจุฬามณี 100 บาท
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม 100 บาท
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

1940. คุณ พีรดา รัตนรมย์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำสังฆทานชุดใหญ่

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1941. คุณ เกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า

รวมเป็นเงิน 30 บาท

1942. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 1 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 1 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 1 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 1 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1 บาท
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 1 บาท

รวมเป็นเงิน 16 บาท

1943. คุณมรกต พึ่งสมบุญ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1944. นางอัจฉรากลู แสงละออและครอบครั

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างพระชำระหนี้สงฆ์100บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1945. นายธำรง ผสมทรัพย์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ 100บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1946. คุณ ประสิทธิ์ กันธิยะ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1947. นางพรพันธ์ จารุเกษตรพร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1948. คุณ ผกาทิพย์ คมนา

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างศาลา 4 ไร่และทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

1949. คุณ ชัชชล แสงอรุณ

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 112 บาท

1950. คุณ ทนัสจ์นันท์. สมลา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 120 บาท

1951. คุณ ถนัด-สุกัญญา-นฎา-อชิตา-สินอนันต์วณิช

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

1952. คุณ จอมขวัญ โคกวิทยา และพยูร เสนทองแก้ว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 50 บาท

1953. คุณขจิต อดุลย์ฐานานุศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1954. คุณ วรเมธและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญหล่อพระสมเด็จองค์ปฐมปิดทองชำระหนี้สงฆ์และบุญทุกรายการรวมทั้งหมด300บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

1955. คุณ กฤตนุชา บุญญเจริญชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1956. คุณ ประภัสนัน ตันติจันทโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,800 บาท

1957. คุณ วริทธ์พล ตันติจันทโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างโบสถ์ทองคำ

รวมเป็นเงิน 4,500 บาท

1958. นาง วรางคณา อังศุกีรติรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1959. คุณ พระสิปปภาส แก้วยอดนิล

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูปชำระหนี้สงฆ์ หน้าตัก 5 ศอก

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1960. น.ส.จิราพร ปราณีตพลกรัง ด.ญ.ฟ้าใส ปราณีต

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก5ศอก พระชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1961. คุณ สุณี ขำเหม

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปพระ และอื่นๆ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1962. คุณ ชณพณัชศ์ ซื่อสัตย์ผดุงกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1963. คุณ คมกริช เทอดรัตนเดียรติ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้าง ,ร่วมปฎิสังขรณ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1964. นายพงศกร ตันทวุทธ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1965. นางสาวณิษารัตน์ คำสุข และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1966. นางพานทอง ศักดิ์ศรีสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1967. คุณเพ็ญวดี บุรินทราธิกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1968. คุณ ธีมาพร สำราญอยู่

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 108 บาท

1969. นางสิน ยอดทัพ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม 5 ศอก 100 บาท
ร่วมบุญสร้างพระวิสุทธิเทพ 9 เมตร 100 บาท
ร่วมบุญสร้างรูปเหมือนท่าปู่และท่านย่า 100 บาท
ร่วมบุญบรูรณะพระจุฬามณี 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

1970. นาย กิตติสัณห์ ศรีกมลพัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
17. ใส่บาทวิระทะโย 170 บาท

รวมเป็นเงิน 186 บาท

1971. คุณ vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
17. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

1972. นายนาจยา พรมจรรย์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1973. คุณ สิทธิชัย กำจรกิจไพศาล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 101 บาท

1974. นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 2 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 2 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 2 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 2 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 2 บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 2 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ 2 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 2 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 2 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 2 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 2 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 2 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 2 บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 2 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 2 บาท
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 2 บาท

รวมเป็นเงิน 32 บาท

1975. นายเกียรติศักดิ์ - นางธัญญาศิริ สิทธิราช

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1976. คุณ วิจารณ์-สมหญิง แสงประทีป

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1977. นาย อยุทธ์ เอียบสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือน สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก5ศอก(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)10บาท
2.สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพสูง9เมตร 10 บาท

รวมเป็นเงิน 20 บาท

dd>1978. คุณ คฑาวุฒิ ลิ้มรักษา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 9 บาท

1979. คุณ คมคีรี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 124 บาท

1980. คุณ พีรพล จักรเพ็ชร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1981. คุณ Inswang

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญออนไลน์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1982. คุณ นงนภัส ชาญณรงค์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสร้างรูปหล่อสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก5ศอก(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1983. คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

1984. พระมหาไพบูลย์ ญาณทีโป (สายศร)

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1985. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 5 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 5 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 5 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 5 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 5 บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 5 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ 5 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 5 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 5 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 5 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 5 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 5 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 5 บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 5 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 5 บาท
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 5 บาท

รวมเป็นเงิน 80 บาท

1986. นายณรงค์เกียรติ สีแดด ดช.ชีวานนท์ สีแดด

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1987. คุณ วรพงษ์ วิไล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

1988. คุณ RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

1989. คุณ สุธิรา หงษ์จร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกบุญของวัดท่าซุง สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

1990. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า (อัพเดทใหม่)
บูรณะพระจุฬามณี (อัพเดทใหม่)
อื่นฯลฯ


รวมเป็นเงิน 200 บาท

1991. คุณ อภิชาติ แสวงบุญราศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 11 บาท

1992. คุณ Miss Thatchapon. Khamsud

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทาน สังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 250 บาท

1993. คุณ อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 20 บาท

1994. คุณ Thatchapon khamsud

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทาน สังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 250 บาท


1995. คุณ กอล์ฟ

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

1996. นายคฑาพร รุ่งจิรารัตน์และครอบครัว ร้านกุญแจทองจังหวัดตาก

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร

รวมเป็นเงิน 20บาท

1997. แม่ชีพรทิพย์ ศรีวิชัย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญที่ทางวัดกำลังดำเนินการอยู่

รวมเป็นเงิน 140 บาท

1998. จ.ส.อ.สุริศักดิ์ มะสุทธิ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 99.99 บาท

1999. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2000. นายพรเทพ ทับทิม และครอบครัว นางสาวเพ็ญนภา แย้มผิว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :

1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
17. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 10 บาท

2001. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม 1 บาท
สังฆทาน 1 บาท

รวมเป็นเงิน 2 บาท

2002. คุณ รณิษฐา เพชรณรงค์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2003. คุณ Khunyingnaka

ต้องการร่วมบุญ :
ค่านำค่าไฟ วิหารธาน ธรรมทาน สร้างพระพุทธรูป บูรณะวิหารแก้ว สังฆทาน ร่วมบูรณะทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2004. คุณ อรรถชัย และเรวดี

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง), สร้างพระพุทธรูป, สังฆ์ทาน, วิหารทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2005. คุณ วันวิสาข์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2006. คุณ พรนิภา เอื้อบุณยะนันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2007. นายพงศกร เทียนสว่าง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2008. คุณ พลอยภูรี

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 40.23 บาท


2009. คุณ วัดป่าดอนแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทองทั้งองค์)

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2010. นางสาวรัตนา มะโนรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 160 บาท

2011. คุณ พิกุล การะเกตุ

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2012. นาง สงการณ์ ดวงลูกแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20บาท

2013. นาย สมโชค ผลิอรุณ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2014. นายชนวิท เสนาะน้อย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2015. คณะลูกหลานท้าวสักกะ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2016. คุณ กิตติคุณ บุญทั่ง

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
17.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 15 บาท

2017. คุณ Huang jun

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
17.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

2018. นายรัชตะ รัตนโชติมณี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2019. คุณ วสุ อินทร์พรหม

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2020. คุณ จริยา ปัญญาสกุลชัย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2021. นายบารเมษฐ์ ศักดิ์จ้าย

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก (ชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2022. นายไพรัตน์ ไชยสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2023. นางสาวจรัสศรี แสงมรกต

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2024. คุณ ธัญธารัย์ พันธชัยวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพล

รวมเป็นเงิน 180 บาท

2025. คุณ กนกอร. พูลศิริสมบัติ

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ประถม

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2026. คุณ อดิสรณ์ ประทุมถิ่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 509 บาท

2027. คุณ พิรพล ทรัพย์แสนอุดม

ต้องการร่วมบุญ :
เลี้ยงพระเพล ,สังฆทาน,สร้างพระ,วิหารทาน,ชำระหนี้สงฆ์,,ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2028. คุณ สมหวัง เรืองพรชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2029. คุณ ชัชนันท์ วงศ์ธนสารสิน

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า

รวมเป็นเงิน 10 บาท

2030. นายอนุรักษ์ มากด่านกลาง และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2031. คุณ เกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 30 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 30/1/21 at 21:15

2032. นายสืบตระกูล สมบัติทิพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 413.00 บาท

2033. คุณ หทัยชนก พลเดชรังสี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

2034. คุณโอภาส-คุณฐิภาทิพย์ นันทิชเกษมถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2035. คุณ สหพล ประสงค์ศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 390 บาท

2036. พระมหาณรงค์ ธมฺมจารี

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2037. คุณ ธนภาค เอี่ยมสอาด และ ศิริรัตน์ ภิญโญภัคดี

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 100บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 100บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 100บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 100บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

2038. คุณnamosaksit4497

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 5 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 5 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 5 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 5 บาท
5.สร้างวิหารทาน พระพุทธรูป ธรรมทาน สังฆทาน 5 บาท
6.ภวายภัตตาหารพระภิกษุ 5 บาท
7.ทำบุญทุกอย่าง 10 บาท

รวมเป็นเงิน 40 บาท

2039. คุณ ภาวนา จงทักษิณาวัตร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2040. คุณ icenakron

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน 938 บาท

2041. คุณ ธณัทฐา โตจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
173 รวมทั้งร่วมใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2042. คุณ ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2043. นายราเมศ พุ่มจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมโมทนาบุญทั้ง16รายการ

รวมเป็นเงิน 30 บาท

2044. คุณ นฤทธิ์ อิธาเชษฐ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2045. นายไมตรี แย้มจินดา

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2046. คุณ ฐิตินันท์ เฉลิมพรทศพล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง 200 บาท
สร้างรูปท่านปู่ท่านย่า 100 บาท
บูรณะศาลา 4 ไร่ 100 บาท
ค่าภัตตาหารเพล 100 บาท
บูรณะพระจุฬามณี 100 บาท
ค่าน้ำ-ค่าไฟ 100
ร่วมสมทบทุนการศึกษานักเรียนร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 1,700 บาท

2047. คุณ สรพงษ์ รัตนจิต

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2048. คุณ เกรีศักดิ์ พิมล วิไลภรณ์ สำเภาทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญงานก่อสร้างทุกอย่างในวัด

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

2049. คุณ เวฑิต จันทรขรินทร

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 

2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 

3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2050. คุณ อานุภาพ ฉันทนา แย้มสอาดพร้อมครอบครัวและญาติๆ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน/ธรรมทาน/วิหารทาน/
หล่อพระทองคำ บวชพระบวชเณร
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2051. คุณ แสงระวี เงินจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2052. คุณ สุวิทย์ สายนรา บัวบาน แก่นการและครอบครับ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก
2.ร่วมบุญสร้างพระวิสุทธิเทพสูง 9 เมตร
3. ร่วมบุญสร้างรูเหมือนท่านปู่ ท่านย่า
4. ร่วมบุญบูรณะพระจุฬามณี
5. ร่วมถวายภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2053. คุณ กิตติ เดชพละ

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 50 บาท

2054. คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2055. คุณ ธีรยุมธ หอมทอง

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม
รูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ
รูปเหมือนท่านปู่ ท่านย่า
บูรณะพระวิสุทธิเทพ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2056. นาย ฟิลลิป ดาเลส

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 700 บาท

2057. คุณสมศักดิ์ ศิริธรากูล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2058. คุณ อัครเดชและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 100 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 100 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2059. คุณ ธนดล เลี้ยงหล่ำ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 30 บาท

2060. คุณ วันวิสาข์,ภาคย์,ภัทร์ สกลภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ภัตตาหารพระ
6. ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 140 บาท

2061. คุณ sirirat

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน
ธรรมทาน
วิหารทาน
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2062. คุณกร กาญจนฤทธิศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2063. คุณ aoynavaporn

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง 5 ศอก

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2064. นายสันติ คูขุมดิน

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร

รวมเป็นเงิน 9 บาท

2065. นายภันกฤต เพ็ชรโยธา

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5ศอก

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2066. คุณ อรอุไร แสงสว่าง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 100 บาท
สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2067. คุณ ขนิษฐา นามี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2068. คุณ ปัทมา พรมภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2069. คุณ อร่าม อินสว่าง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2070. คุณ อรวรรณ ฐิตบุญนิมิต

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
17.เงินบาตรวิระทะโย
18.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2071. นายสุภเชษฐ์-นางธาริณี-ด.ญ.ดุสิตา ชื่นสมจิตต์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนพระวิทธิเทพสูง๙เมตร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2072. คุณ Frame.flame

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำค่าไฟ ,บูรณะหลังคาวิหารแก้ว

รวมเป็นเงิน 21 บาท

2073. นายจิรายุ คำสารีรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทานธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2074. น.ส.ชลิตา ธรรมนิรัตและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2075. คุณ vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
17. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

2076. น.ส.เพ็ญ ปินตาปิน

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน 40 บาท
สร้างพระพุทธรูป 40 บาท
สังฆทาน 40 บาท

รวมเป็นเงิน 180 บาท

2077. คุณ พัชรากร แต่แดงเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
เจ้าภาพบวชพระ 1 รูป 3,000 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 250 บาท

รวมเป็นเงิน 3,250 บาท

2078. คุณ ทศพล และ สุภาณี อ.

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2079. รศ.ดร.ปรเมสฐ์ บุญศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2080. คุณ วิชิตา รักธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2081. คุณ จิรกฤต พุทธศรี และเกศรา ดาราสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกประการ

รวมเป็นเงิน 44 บาท

2082. ด.ญ.นภัสนันท์ - ด.ช.นรายุ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 1 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 1 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 1 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 1 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1 บาท
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 1 บาท

รวมเป็นเงิน 16 บาท

2083. คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

2084. คุณ Samad Sutthitham

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100.09 บาท

2085. นาง เจษฎา ณ พิกุล

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระสมเด็จองค์ปฐม,หล่อรูปพระวิสุทธิเทพ,ท่านปู่ท่านย่า,บูรณะพระจุฬามณี,ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2086. คุณ วีระวัฒน์ ไขศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 100 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 100 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 100 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 100 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 100 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ 100 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 100 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 100 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 100 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 100 บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 100 บาท
16. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,600 บาท

2087. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า (อัพเดทใหม่)
บูรณะพระจุฬามณี (อัพเดทใหม่)
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2088. คุณ RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

2089. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิการทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2090. คุณ ธนกร แซ่ลิ้ม ,อรทัย แซ่ลี้

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม(พระชำระหนี้ปิดทอง)
2.สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ
3.สร้างรูปเหมือน ท่านปู่ ท่าย่า
4.บูรณะ พระจุฬามณี
5.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6.สร้างมณฆปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7.บูรณะศาลา4ไร่
8.บูรณะมณฆปหลวงพ่อ-หลวงพ่อปาน
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10.บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11.บูรณะมณฆปหลวงพ่อปาน
12.บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิริมแม่น้ำ
13.บูรณะศาลา25ไร่
14.พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน
15.ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16.ค่าน้ำ,ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 640 บาท

2091. คุณ นพรัตน์ คำไมอาจ และ น.ส.นาตยา สนนใจ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายสังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระพุทธรูป สร้างวิหารทาน ธรรมทาน ทำบุญทุกอย่างที่วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2092. คุณ เสนีย์ ชนะภัย steve-prasai herod

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 400 บาท

2093. คุณ ชัชชัย และ ปรียาภรณ์ เย็นเชย

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2094. นายณัฐวัฒน์ จำปา ภรรยา บุุตรและครอบครัว มีบิดา มารดา น้องและญาติทุกๆท่าน

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2095. คุณ อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2096. คุณ พลอยภูรี

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 40.24

2097. นาย วิทยา อินคำ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญที่ทางวัดกำลังดำเนินการอยู่

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2098. คุณ พลพัฒน์ ตั้งตรงจิตร์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสร้างรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม รูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สร้างพระ วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และทุกบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

2099. แม่ชี พรทิพย์ ศรีวิชัย

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าอาหารเลี้ยงพระ 210 บาท
ทำบุญที่ทางวัดกำลังดำเนินงานอยู่ 310 บาท
รวมเป็นเงิน 520 บาท

2100. คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2101. นายอิทธิพล พรมโพทิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2102. คุณ อธิพงค์ ศรีศฤงคาร

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 100 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 50 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 50 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 50 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 50 บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 50 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ 50 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 50 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 50 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 50 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 50 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 50 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 50 บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 50 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 50 บาท
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท

รวมเป็นเงิน 850 บาท

2103. คุณ วุฒิชัย ไชยมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
6. บูรณะศาลา 4 ไร่
7. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน

รวมเป็นเงิน 800 บาท

2104. นางสาวศรัญญา ศิริจันโทภาส/นางสาวพรรณี หิรัญพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2105. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม1 บาท
สังฆทาน1 บาท

รวมเป็นเงิน 2 บาท

2106. คุณ นายชูชัย อยู่ทิพย์

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน 50 บาท
ธรรมทาน 50 บาท
สังหทาน 50 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2107. คุณ บุญญสา แซ่ห่านและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร

รวมเป็นเงิน 720 บาท

2108. คุณ กชรัตน์ ขันธประโยชน์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกรายการที่วัดกำลังดำเนินงานอยู่ขณะนี้

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2109. คุณ พิษณุ สุขประกอบ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างกับทางวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2110. คุณ นภัสวรรณ วุฒิรณฤทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 100 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 100 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 100 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 50 บาท
5. สังฆทาน 100 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
7. สะเดาะเคราะห์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

2111. นายภัสสร โชคสิริสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญบูรณะมณฑปพระจุฬามณี(วิหารพระวิสุทธิเทพ)
2.ร่วมทำบุญหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม(หล่อเป็นองค์พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3.ร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ ขนาดองค์พระ ความสูง ๙ เมตร
4.ร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า

รวมเป็นเงิน 999 บาท

.2112 นายปภังกร ศรีปากร-ด.ญ.เปมิกา ศรีปากร-น.ส.สัตตบงกช ศรีปากร

ต้องการร่วมบุญ :
เงินจากบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 180 บาท

2113. นางสาวนุช ผกายทองสุก

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญบูรณะมณฑปพระจุฬามณี(วิหารพระวิสุทธิเทพ)
2.ร่วมทำบุญหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม(หล่อเป็นองค์พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3.ร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ ขนาดองค์พระ ความสูง ๙ เมตร
4.ร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า

รวมเป็นเงิน 999 บาท

2114. คุณ หทัยรัตน์ วุฒิรณฤทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 100 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 100 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 100 บาท
4. สังฆทาน 100 บาท
5. สะเดาะเคราะห์ ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2115. เด็กชายเวชพิสิฐ โชคสิริสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญบูรณะมณฑปพระจุฬามณี(วิหารพระวิสุทธิเทพ)
2.ร่วมทำบุญหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม(หล่อเป็นองค์พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3.ร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ ขนาดองค์พระ ความสูง ๙ เมตร
4.ร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า

รวมเป็นเงิน 999 บาท

2116. นางวาสนา โชคสิริสวัสดิ์ นายกิมไตย แซ่เฮ้ง และเจ้าที่บ้านทุกหลัง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญบูรณะมณฑปพระจุฬามณี(วิหารพระวิสุทธิเทพ)
2.ร่วมทำบุญหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม(หล่อเป็นองค์พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3.ร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ ขนาดองค์พระ ความสูง ๙ เมตร
4.ร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2117. นางสาว อำไพ อินทอง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 13 บาท

2118. คุณ สปัน ผืนจิตต์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทั้ง16กอง

รวมเป็นเงิน 1,600 บาท

2119. คุณ ชัชนันท์ วงศ์ธนสารสิน

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 10 บาท

2120. คุณ เกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 30 บาท

2121. ครอบครัวกาญจนสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 440 บาท

2122. นางรจนา แินทร์เที่ยง

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่วาตรพระวีาะทะโย

รวมเป็นเงิน 400 บาท

2123. นายปกรณ์เกียรติ นวลใส

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2124. คุณ โอภาส-พรทิพย์ ตรีทวีศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

2125. นายศิริพงศ์ ธรรมสอน พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างกับทางวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 109 บาท

2126. น.ส. อัญณิฐา ดิษฐานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2127. คุณ ไพบูลย์ กระสานติโภทร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2128. คุณ วรเทพ ฉายอรุณ

ต้องการร่วมบุญ :
ขอร่วมทำบุญทุกอย่าง วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2129. นายพิพัฒน์มงคล พรมเอี่ยม

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก5ศอก
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพสูง9เมตร
สร้างรูปเหมือนท่านปู่ท่านย่า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2130. นายภคณัฐ ศรีปานและนางสาวไข่ไหม ขาตรี นภาภัช เนื่องนุช ธัญจิรารัดแดง

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จอวค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก

รวมเป็นเงิน 10 บาท

2131. นายอมร เกษมผลกูล

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

2132. คุณ สุรเชษฐ์,นิธิมา,พุฒิสรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก 1,000 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 1,000 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 1,000 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 1,000 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1,000 บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1,000 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ 1,000 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1,000 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1,000 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1,000 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1,000 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1,000 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1,000 บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1,000 บาท
15. ใส่บาตร "วิระทะโย" 6,000 บาท

รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

2133. คุณ มานพ จันทร์เวียง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูปองค์พระปฐมและชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2134. คุณนิรันดร์ เตชไกรชนะ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2135. คุณ nookkoz0

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
8. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
10. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
11. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
12 บูรณะศาลา 25 ไร่
13.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
14.ถวายภัตราหาร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2136. นายโอภาส ไตรรัตนะและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 100 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 100 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 100 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 100 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 100 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ 100 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 100 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 100 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 100 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 100 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 100 บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 100 บาท
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,600 บาท

2137. คุณ อิสริยา วัชรวางกูร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 40 บาท

2138. นายณัฐธนนท์ วัฒนศักดิ์อังกูร

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ สังฆทาน วิหารทาน ธรรมะทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2139. คุณ หทัยกาญจน์ วินิจจิตร์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 2000 บาท

2140. ร.ต.อ.อนุสรณ์ ศรีระพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ ปฐม 100 บาท
2บูรณะวิหารแก้ว 100 บาท
3ค่าภัตตาหารเพลพระวัดท่าซุง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2141. นายวันชัย เรืองสิริ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, ธรรมทาน, สังฆทาน, ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2142. คุณ ขนิษฐา นามี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2143. นางโสภา คำแฝง

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2144. คุณ อุไร รุ่งรัตน์จินดาหาญ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2145. นางสาวอัชฌา นราธรสวัสดิกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก5ศอก
2.สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง9เมตร

รวมเป็นเงิน 1,099 บาท

2146. พระณัฐนันท์ จกฺธมฺโม

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 50 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 10 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 10 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 10 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 10 บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 10 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ 10 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 10 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 10 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 10 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 10 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 10 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 10 บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 10 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 10 บาท
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2147. นาย วรากร ฉัตรพิพัฒนผล

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อสมเด็จองค์ปฐม5ศอก
2.ร่วมสร้างพระวิสุทธิเทพสูง9เมตร
3.ร่วมสร้างรูปเหมือนท่านปู่ท่านย่า
4.บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2148. คุณ ต้อง

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า ,ชำระหนี้งสงฆ์ ,ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2149. คุณ อรอุษา แสนเดช

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญกับหลวงพ่อวัดท่าซุง ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2150. น.ส.นันทภัค ไพรศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2151. คุณ มาลินี สมิทช์

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่างที่ประกาศบอกบุญในเดือนมกราคม

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2152. นายสันติ คูขุมดิน

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 9 บาท

2153. นางอุไร แสงสว่าง

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 100 บาท
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 50 บาท
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 50 บาท
บูรณะพระจุฬามณี 50 บาท
สังฆทาน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2154. นายบุญสม นันธิ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 99 บาท

2155. คุณ กรกิตต์ ใหญ่กว่าวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 99 บาท

2156. คุณ vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
17. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

2157. นายสถาพร ชมยินดี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100.36 บาท

2158. คุณ นพวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2159. คุณ ภักดิพงศ์ อุบลรัตน์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 3100 บาท

2160. คุณ ธนกร คงรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับวัด

รวมเป็นเงิน 15 บาท

2161. คุณ ฐิติณัฐ ศิริสุข

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างวัดท่าซุง หรือให้จัดสรรตามที่เห็นสมควร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2162. คุณ อรอุไร แสงสว่าง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 700 บาท
สร้างรูปเหมือนท่านปู่ท่านย่า 20 บาท

รวมเป็นเงิน 720 บาท

2163. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 1 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 1 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 1 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 1 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1 บาท
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 1 บาท

รวมเป็นเงิน 16 บาท

2164. คุณ คุุณ นิติพนธ์ คุณบังอร สุภาเกตุ และ บุตรในครรภ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

2165. คุณ ฉันทิศา อารยางกูร

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หนักตัก 5 ศอก 500 บาท
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 500 บาท
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 500 บาท
บูรณะพระจุฬามณี 500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

2166. คุณ พีรพล จักรเพ็ชร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2167. คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

2168. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 5 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 5 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 5 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 5 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 5 บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 5 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ 5 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 5 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 5 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 5 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 5 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 5 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 5 บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 5 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 5 บาท
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 5 บาท

รวมเป็นเงิน 80 บาท

2169. คุณปุญศยา หทัยนมะ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 30/1/21 at 21:18

2170. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า (อัพเดทใหม่)
บูรณะพระจุฬามณี (อัพเดทใหม่)
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2171. คุณ อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2172. คุณ ณัฐพงษ์ รัตนพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2173. คุณ ธัชพงศ์ บุญถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

2174. นาย ธนิตพงษ์ แก้วพาบ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2175. คุณ กฤษดา สีหาทิพย์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

2176. คุณ วีรชาติ ลิ่งไธสง

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อสมเด็จองค์ปฐม 5 ศอก ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2177. คุณ จักรพันธ์ ชูโชติ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2178. นาง สงการณ์ ดวงลูกแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2179. คุณ นันทภัค อภิธนากูล และคณะบุญสามร้อยทั่วไทย

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2180. คุณ RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

2181. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม 1 บาท
สังฆทาน 1 บาท

รวมเป็นเงิน 2 บาท

2182. นายกิตติศักดิ์ นรนารถ

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2183. คุณ วิชิตา รักธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2184. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2185. คุณอรธนาภัสร์ ลุนทา Mr John Stamatakis

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 999 บาท

2186. นายพรเทพ ทับทิม และครอบครัว นางสาวเพ็ญนภา แย้มผิว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
17. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 10 บาท

2187. คุณ พลอยภูรี

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 40.25 บาท

2188. นายอภิเชษฐ์ ฤทธิ์สุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 50 บาท

2189. คุณ สุชาติ เผ่าผาง พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 800.25 บาท

2190. คุณ พัสวีศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกประการ

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

2191. น.ส. เรขา รัตนรัชชานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 1,000 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 1,000 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 1,000 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 1,000 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
รายการที่ 5-16 500 บาท

รวมเป็นเงิน 4,500 บาท

2192. คุณ บูรษิต เขียวเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานประจำวัน ธรรมทาร วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 900 บาท

2193. คุณ Sakonrat,Karnchana,Montita pumipak

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 844.24 บาท

2194. คุณ ยุทธนันท์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 166.39 บาท

2195. คุณ สุทธิพงษ์ บุญยงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 32 บาท

2196. คุณ อาภาพร กุลสวน

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระปฐม 99 บาท
สร้างพระวิสุทธิเทพ 99 บาท
ใส่บาตรวิระทะโย 99 บาท

รวมเป็นเงิน 297 บาท

2197. คุณ สราวุธ ชัยพฤกษ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกับทางวัดแล้วแต่เจ้าหน้าที่เห็นสมควร

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2198. คุณ กฤตนุชา บุญญเจริญชัย

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2199. คุณ สมคิด เดชากิจไพศาล

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อพระองค์ปฐม5ศอก(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2200. คุณ ใส มหายศ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 30 บาท

2201. คุณ พิจักษณ์ ภัคคะไชยบูลย์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก และ สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2202. นางสาวปาริฉัตร เกิดจันทึก

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2203. คุณ อัญชลี คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2204. คุณ พิษณุ เปียร์นนท์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกงานบุญ สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และ อื่น ๆ

รวมเป็นเงิน 30.03 บาท

2205. คุณ ธนากร สันโดษ

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2206. คุณ พรเพ็ญ จุนวิเชียร

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
ทำทุกอย่างๆละ12บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2207. น.ส.ชลิตา ธรรมนิรัต

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2208. คุณ อัญชลี คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2209. คุณ จินตนา วินิจฉัยกุล

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป ธรรมทาน สังฆทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2210. นายวิภพ ยลสุริยัน

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2211. คุณ เจษฎาวุธฒิ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างของวัด

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2212. คุณ ปฏิพล - สุจินดา. ราชครู

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2213. นางณิชมณ ศรีณะกิจจา

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายอาหารพระ และ สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2214. คุณ อรอุษา แสนเดช

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับหลวงพ่อวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2215. นายทัศน์พล-นางสมวงษ์-นส.สุทธิณี-นายสุทธิชัย ผึ้งแดง นายวิทวัส หลงสมบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำ 200 บาท
2.ถวายสังฆทาน 600 บาท
3.ถวายค่าอาหาร,ค่าน้ำ,ค่าไฟฟ้า700 บาท
4.ถวายเข้ากองทุนหรือมูลนิธิวัดท่าซุง 500 บาท
5.ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล 100 บาท
6.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 200 บาท
7.สร้างมณฑปท่าพ่อหมอโกมารภัจจ์ 100 บาท
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง 200 บาท
9.บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 บาท
10.ถวายค่ายารักษาโรค 100 บาท
11.ถวายค่ายานพาหนะ 100 บาท
12.ถวายเป็นธรรมทาน 100 บาท
13.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม 5 ศอก 100 บาท ( พระชำระหนี้สงฆ์ )

รวมเป็นเงิน 3,100 บาท

2216. คุณ ณภัทร์ สบายสมัย และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2217. คุณ บุษรินทร์ เจียเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
17.ร่วมบูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
18.ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2218. คุณ กัลยาัตน์ เพียรกิจเวช และผุ้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันทั้งหมด

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน 5 บาท

2219. คุณ มนตรี พลอินทวงษ์(พร้อมครอบครัว)

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2220. ครอบครัวชัยยะเพกะและครอบครัวทากิกาว่า

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม 30,000 บาท
สร้างรูปเหมือนท่านปู่ ท่านย่า 20,000 บาท
บูรณะพระจุฬามณี 20,000 บาท
และทุกรายการที่เหลือ 13 รายการๆละ 10,000 บาท

รวมเป็นเงิน 200,000 บาท

2221. นายภาณุพงษ์ คลายทุกข์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2222. นายจำรัส สดใส

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทานสังฆทานและชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2223. คุณ กรรณิการ์ สิทธิญาณ

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2224. คุณ จิตพาชื่น มุสิกานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2225. คุณ กรรณิการ์ สิทธิญาณ

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2226. ครอบครัวบุตญาพันธ์ และ Schaarschmidt

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2227. นายสมพจน์ พฤฒิกัลป์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพสูง 9 เมตร
พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2228. นายสมพร ผาตินาวิน และนางสาวประทุมพร ฟั่นเพ็ง

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก
สังฆทาน
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2229. นพ.ผจงพล-นางสมพิศ สุวรรณบูล นางจันทราภรณ์ สุวรรณบูล นางประยูร รักธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
รูปหล่อเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก5ศอก[ พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง] 600 บาท
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง9เมตร 200 บาท
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และ ท่านย่า 200 บาท
บูรณะพระจุฬามณี 200 บาท
ปิดทองพระปัจเจกพระพุทธเจ้า 200 บาท
พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทานและสังฆทาน 200 บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 200 บาท
ค่าน้ำ-ค่าไฟ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

2230. นายสกลวรรณ สุขเพ็ง

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะพระจุฬามณี
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2231. คุณ ธนพล ศรีอมอญ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 109 บาท

2232. นพ.ผจงพล-นางสมพิศ สุวรรณบูล

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก5ศอก[ พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง]

รวมเป็นเงิน 800 บาท

2233. คุณ บุญยวีร์ เหลืองธรรมศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 29 บาท

2234. นาย ทัศนพงษ์ พงษ์ศรี

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2235. คุณ นลินรัตน์ วัฒนถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

2236. ไม่ระบุรายชื่อ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระชำระหนึ้สงฆ์ 1 บาท
2.สร้างพระพุทธรูป สังทาน 5 บาท

รวมเป็นเงิน 6 บาท

2237. คุณ กิตติวุฒิ ผลีสนธิ

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 30 บาท

2238. คุณ ธฺิษตยา พันผูก

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์ หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก5ศอก

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2239. คุณ ชโยฬาร

ต้องการร่วมบุญ :
. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2240. คุณ รักษา รามการุณ

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2241. คุณ เปรมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 320 บาท

2242. คุณ เกสรา มาบุญมี

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 30 บาท

2243. นายวีระพงศ์ ดวงอุปะ

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 300 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 300 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 100 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 100 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 100 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ 100 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 100 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 164 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 100 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 100 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 100 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 100 บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 400 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 300 บาท
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 200 บาท

รวมเป็นเงิน 2,664.00 บาท

2244. คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2245. คุณ อัครินทร์ พรมแดน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

dd>2246. คุณ พัณณ์ชิตา วัฒนสิทธิสิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2247. คุณ ปวีณา ลือทุกข์สิ้น

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 30 บาท

2248. นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 5 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 5 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 5 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 5 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 5 บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 5 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ 5 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 5 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 5 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 5 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 5 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 5 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 5 บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 5 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 5 บาท
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 5 บาท

รวมเป็นเงิน 80 บาท

2249. คุณ รัตนาวดี บุษราทิจ

ต้องการร่วมบุญ :
ภัตตาหาร 100 บาท
บูรระหลังคาวิหารแก้ว 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2250. ครอบครัวบุญธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 5,600 บาท

2251. คุณ PANPRASIT

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 60 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ 10 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 20 บาท

รวมเป็นเงิน 90 บาท

2252. นาย ศิระ ศรีเมือง

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5ศอก พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง

รวมเป็นเงิน 600 บาท

2253. คุณ ราตรี นิลโสพันธ์และครอบครัว อุทิศให้นายปิยะ นิลโสพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

2254. นางอารีรักษ์ จิ๋วแย้ม และทวีชัย นาคทับทิมและลูกๆ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระ บวชพระ ถวายภัตตาหารพระเถระ ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ บายศรี ซ่อมวิหารแก้ว ซ่อมศาลา 4 ไร่ โรงครัววัด โรงทาน ซ่อมมณฑปหลวงพ่อปาน น้ำ ไฟ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2255. คุณ จิรกฤต พุทธศรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนพระสมเด็จองค์ปฐม พระชำระหนี้สงฆ์ ทำบุญทุกประการ

รวมเป็นเงิน 10 บาท

2256. คุณ จิระพงษ์และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
17.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2257. นางพานทอง ศักดิ์ศรีสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2258. คุณ นาย อนุชิต พันเนตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2259. นางนลินภัสร์ จิรกุลศรัณย์ พูทธิจรุงวงศ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 3,700 บาท

2260. คุณ ใจชาญ จักขุประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2261. คุณ ณัฐวดี เรืองแหล้

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2262. คุณ สุนิตา สีตะปะดล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2263. คุณ เอกปูภา จักขุประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2264. คุณ ชัชชน จักขุประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2265. นายณัฐวุฒิ วงศ์กาฬสินธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2266. น.ส.พิสมัย จันทร์โพธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2267. คุณ มาลินี สมิทช์

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกรายการที่ประกาศในเดือนมกราคม

รวมเป็นเงิน 150 บาท

2268. คุณ ชื่น ณภัทรปรานต์ เวชสรรเสริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม(ชำระหนี้สงฆ์ ปิดทอง)
2.สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ
3.สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4.บูรณะพระจุฬามณี
5.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า

รวมเป็นเงิน 180 บาท

2269. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 1 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 1 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 1 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 1 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1 บาท
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 1 บาท

รวมเป็นเงิน 16 บาท

2270. คุณ vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
17. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

2271. นายนิวัฒน์ พานิชกิจโกศลกุล และนางคำสอน มะนีวง

ต้องการร่วมบุญ :
. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

dd>2272. คุณ ผจงสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2273. คุณ Perapat C.

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)100บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 100บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 100บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 100บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 100บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ 100บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 100บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 100บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 100บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 100บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 100บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 100บาท
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100บาท

รวมเป็นเงิน 1,600 บาท

2274. คุณ สุริยัน บุญเลา

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสร้างพระพุทธรูป สังฆทาน วิหารทาน และธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2275. คุณ อิทธิพงศ์ วีระกมลพงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2276. คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

2277. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 5 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 5 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 5 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 5 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 5 บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 5 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ 5 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 5 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 5 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 5 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 5 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 5 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 5 บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 5 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 5 บาท
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 5 บาท

รวมเป็นเงิน 80 บาท

2278. คุณ สิริวัฒก์ สัมมานิธิ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2279. คณะกัลยาณมิตรร่วมบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะศาลา 4 ไร่

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2280. นางวันวิสา พงษ์ศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2281. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม1 บาท
สังฆทาน1 บาท

รวมเป็นเงิน 2 บาท

2282. คุณ อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2283. คุณ ภัทรพล-ณฤดี-เพชรลดา แสงประทีป

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2284. นายปกร จัยสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2285. คุณ คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า (อัพเดทใหม่)
บูรณะพระจุฬามณี (อัพเดทใหม่)
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 350 บาท

2286. คุณ สุนารี โรยแสง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน, สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2287. คุณ สุณี หินใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2288. นางสงการณ์ ดวงลูกแก้

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2289. คุณ Samad Sutthitham

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2290. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2291. นางสาวเพ็ญผกา กาญจโนภาส นายนรพล กาญจโนภาส และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2292. คุณ วิศาล จ้อยสูงเนิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 10 บาท
2.ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 10 บาท
3.ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
4.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก 10 บาท

รวมเป็นเงิน 40 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 30/1/21 at 21:21

2293. คุณ RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

2294. คุณ นายอิทธิพล พรมโพทิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อพระชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
2.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2295. นางพิมพ์ประภา บังน่าน

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2296. คุณ ครองศิริ ตันเฮง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าน้ำ-ค่าไฟ 500 บาท
2. ค่าภัตตาหาร 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2297. คุณ อรอุไร แสงสว่าง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2298. คุณ Santisouk SENGDARA (โดยผ่านบันชี MS. Xaysavanh)

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2299. นายพงษ์พินันท์ บูรณะกิติ

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 50
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
รวม 160 บาท

รวมเป็นเงิน 210 บาท

2300. คุณ ชัยสิทธิ์ หว่างสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2301. นายยงยุทธ์ สุวรรณมณี, นางสาวลัดดาวัลย์ จันทร์ดี

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2302. คุณ ไกร วงศ์ลังการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2303. คุณ นายจรัญ เดชกระโทกและครอบครัว อุทิศส่วนกุศลให้บิดานายบัว เดชกระโทก

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

2304. ตัวแทนทำบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
17. เหรียญทอง (น้อมใจบูชาพระ)
18. เหรียญทองติดเพชร (น้อมใจบูชาพระ)

รวมเป็นเงิน 210 บาท

2305. คุณ ชิติพัทธ์ ชูพานิช

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างสมเด็จองค์ปฐม 100 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2306. ว่าที่ ร้อยตรีธนกฤต รสแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระพุทธรูป หรือแล้วแต่ทางวัดพิจารณาจัดสรร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2307. แม่พัชรี กลันทกพันธ์ พี่ภากร กลันทกพันธ์ ทรงพล กลันทกพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

2308. คุณชัย โลวะกิจและครอบครัว คุณเกษมศักดิ์ สิริมิตตานนท์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง 500 บาท
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก5ศอก(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2309. คุณ ธงชัย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 99 บาท

2310. คุณ สิทธิชัย สุขเพ็ง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2311. คุณ จิระกุล สุชินวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2312. คุณ พีรพัฒน์ วงษ์จิ้น

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน 89 บาท

2313. นายอภิเชษฐ์ ฤทธิ์สุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

2314. น.ส.ฐานุตรา จุฑาบดี และ น.ส.ภักตร์ศิริ เขษม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

2315. นายณัฐภพ มะโนใจ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 100 บาท
วิหารทาน 100 บาท
ธรรมทาน 50 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2316. นายรุ่งเรือง สารวิจิตร นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1 .เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 200 บาท
2.ทำบุญวิหารทาน สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน ค่าน้ำไฟ ภัตตาหาร ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ และร่วมบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 250 บาท

2317. คุณ กีรฏิยา ชัยชนะ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2318. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป 100 บาท
สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2319. นางวราภรณ์ ดีเจริญวิรุฬ

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2320. คุณ จิตราพร นามพิมล และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
เลี้ยงภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2321. พระสมชาย ปภากโร , น.ส.ฐิติมา ประสิทธิ์สุวรรณ และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2322. คุณ ชญาดา ชินพันธุ์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 180 บาท

2323. คุณ อุระ - ณัฐชานันท์-วิลาสินี สุวรรณศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ใส่บาตรวิระทะโย บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน 150 บาท

2324. นายสดายุ ใฝ่กระจายทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2325. คุณ พลอยภูรี

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 30.26 บาท

2326. คุณ อิฏฐพงศ์ ขันธ์เครือ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 10 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 10 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 10 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 10 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 10 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 10 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 10 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 10 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 10 บาท
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 10 บาท
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 10 บาท
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 10 บาท
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 10 บาท
15. บูรณะศาลา 25 ไร่ 10 บาท
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 10 บาท
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 10 บาท
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท

รวมเป็นเงิน 180 บาท

2327. คุณ กฤตนุชา บุญญเจริญชัย

ต้องการร่วมบุญ :
. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2328. คุณ วรวิทย์ ไรมาลีและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2329. นายวิริทธิ์พล วิรวริทธิ์ธร

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
18. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 360 บาท

2330. คุณ ปกรณ์ เอื้อชลิตนุกูล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2331. นายสมศักดิ์ ตั้งกิติวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2332. นางสาวสิริมาศ กาญจโนภาส

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2333. คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2334. นางฉวีวรรณ สาริกะภูติ และครอบครัวอภัยนนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 600 บาท

2335. คุณ จิรกฤต พุทธศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญหล่อรูปเหมือนสมเด็จพ่อองค์ปฐม ขนาดหน้าตัก 5 ศอก เป็นพระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง, บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ร่วมบุญทุกประการ

รวมเป็นเงิน 44 บาท

2336. คุณ กฤษณ์ ชัยกิมานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 100 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 100 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 100 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 100 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 100 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 100 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 100 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 100 บาท
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 300 บาท
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 100 บาท
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 100 บาท
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 100 บาท
15. บูรณะศาลา 25 ไร่ 100 บาท
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 500 บาท
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 200 บาท
18. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,400 บาท

2337. น.ส.ตรีรัตน์ อ่อนจงไกร

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 134 บาท

2338. คุณ ชัชนันท์ วงศ์ธนสารสิน

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 10 บาท

2339. คุณพ่อกวงเฮียก แซ่จิว และบรรพบุรุษทั้งหมด

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2340. คุณแม่นาถตยา จินดามณีศิริกุล(มณีกัณฑ์) และบรรพบุรุษทั้งหมด

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2341. นางเจน เพช็ชร์คล้าย

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2342. คุณ ธนาภร ธวัลอณิมา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวิหารทาน 170 บาท.
ทำบุญสังฆทาน 170 บาท.
ทำบุญใส่บาตรวิระทะโย 170 บาท

รวมเป็นเงิน 510 บาท

2343. น.ส.กมลพร หรั่งเพ็ชร

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2344. คุณ ชูศักดิ์ ตั้งจิตยงสิวะ

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2345. นายอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 60 บาท

2346 คุณ เกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน 30 บาท

2347. คุณ อลงกต เทศแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2348. นายสากล วงษ์ทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2349. คุณ gainlife

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกบุญกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

.2350 นาย ดนุพล จึงตระการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 25บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 25บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 25บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 25บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2351. พระธนโชค อิธธิปปัตโต

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญ บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2352. นายสุประพนธ์ สิริสุกัลย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2353. คุณ ประวิทย์ พาลารักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญหล่อพระสมเด็จองค์ปฐมชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2354. คุณ สินีนาฏ วงค์เทียนชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 100 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 500 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 100 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 100 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 100 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 บาท
7. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 100 บาท
8. สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

2355. คุณฟองหลัน และ คุณหยกหลัน แซ่เตียว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 2,000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

2356. คุณ ปาลิดา จันแดง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 50 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 50 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 50 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 50 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 50 บาท
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 50 บาท
7. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 100บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท

รวมเป็นเงิน 450 บาท

2357. คุณ สุพร และ พรพิมล วงศ์ศิริสิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญจากบาตรวิระทะโย 1,100 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,300 บาท

2358. คุณ สุนีย์ กุลคณา

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2359. นายระพี พึ่งบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2360. คุณ สุภัคณา เรือนแก้ว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักสิทธิ์
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก5ศอก(ชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง9เมตร
สร้างรูปเหมือนท่าปู่ท่านย่า
บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2361. นางสาวปาริฉัตร เกิดจันทึก คุณพ่อเฉลยศักดิ์-คุณแม่สกาวเดืิอน เกิดจันทึก

ต้องการร่วมบุญ :
ขอขมากรรมครูบาอาจารย์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2362. คุณ อาณกร สิตาลรัศมี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2363. นายปรีชา-นางศรัณย์รัฏ ศรัทธาธรรมกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2364. คุณ พัชรวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2365. คุณ ยลพัชร์ นิลธนพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงค์

รวมเป็นเงิน 300บาท

2366. นายสวัสดิ์ ศรีเมืองธน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2367. นางอุไรวรรณ ไผ่พงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะศาลา4ไร่, บูรณะหลังคาวิหารแก้ว,บูรณะศาลา25ไร่

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2368. นายสุริยา ปัญญานะ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 143.86 บาท

2369. คุณ ธนพัฒน์ สกุลรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

2370. คุณพ่อเฉลยศักดิ์ คุณแม่สกาวเดือน น.ส. ปาริฉัตร เกิดจันทึกและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
บุญห้องน้ำ บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 120 บาท

2371. คุณ ณธรรศ กุศลสนอง พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักสิทธิ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2372. คุณ ณภาดาถนอมกลิ่น

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหารเพลคณะพระสงฆ์
ค่าน้ำ-ไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 60 บาท

2373. คุณ ปาริชาติเปรื่องเดช

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2374. คุณ ณัฐพล เล้าจินตนาศรี

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2375. คุณ นงนภัส ชาญณรงค์ ครูอาจารย์ มารดา บิดา และบุตร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก5ศอก(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง ) 200 บาท
สร้างพระวิสุทธิเทพสูง9เมตร 200 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

2376. คุณ จิราภรณ์ แก้วประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2377. คุณ พุทธมณี อุตตมวงศ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 150 บาท

2378. คุณ สุนันทา จิตรสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2379. คุณ วรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญ บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2380. นายฤทธิ์รณ วงศ์นวล+น.ส.ศิรินทร์รัตน์ เทศวิศาล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2381. นางวดี ภัทร,นางสาวชมกนก ภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทานและร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

2382. คุณ สุกัญญา สมานธารณ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2383. นายวุฒิภัทร นิธิปวุฒิกุล (นิ-ทิบ-วุด-ทิ-กุน)

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน 70 บาท

2384. นางณัฎฐณันท์ นิจมานพ นางสาวยศวดี กรีทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2384. คุณ จิรายุ เกษมผลกูล

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 500 บาท
พร้อมชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน 520 บาท

2385. นายภันกฤต เพ็ชรโยธา พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200บาท

2386. รตอ. ชัชวาล ปานะเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 100 บาท
ร่วมสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม 200 บาท
ศาลาสี่ไร่ 100 บาท
ทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2387. คุณ ประเสริฐศักดิ์ ศรีกำปัง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2388. นางศรัณย์ภรณ์ นาคา

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2389. คุณ วิรัตน์ คงลิขิต

ต้องการร่วมบุญ :
ตามประสงค์ของวัด

รวมเป็นเงิน 999 บาท

2390. คุณ นราเทพ - ปริยาภรณ์ พฤกษหิรัญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 150 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก 150 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 150 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 150 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 150 บาท

รวมเป็นเงิน 750 บาท

2391. น.ส.เบ็ญจมา จิตต์เจริญรุ่ง

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,300 บาท

2392. คุณ สิรินทร์ สุนทร

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2393. คุณ บุญทรง แจ่มศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2394. นายปรัชญา จันทร์ท่า และนางญานี โตสงวน

ต้องการร่วมบุญ :
ขอถวายปัจจัยเป็น ธรรมทาน สังฆทาน วิหารทาน แด่วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2395. คุณ อาทิตย์ชัย เกรียงไกรวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับวัดม่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2396. คุณ สุรสีห์ ศุภเสถียร

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2397. คุณพ่อเฉลยศักดิ์ คุณแม่สกาวเดือน น.ส. ปาริฉัตร เกิดจันทึกและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ขอขมากรรมพระรัตนตรัย ครูบาอาจารย์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2398. คุณ คุณากร งามฉ่องสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 10 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 10 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 10 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 10 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 10 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 10 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 10 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 10 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 10 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 10 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 10 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 10 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 10 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 10 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 10 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 10 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
18. ชำระหนี้สงฆ์ 196 บาท

รวมเป็นเงิน 366 บาท

2399. คุณ คณพศ แสงมงคลเลิศสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทานชุดใหญ่ 1ชุด 2,000 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
3. ทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,200 บาท

.2400 นางสาวเณศรา วัฒนะโชติ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระ บูรณะวิหาร ชำระหนี้สงฆ์ สังฏทาน ฯลฯ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2401. คุณ รัตนชัย ดวงสาย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2402. คุณ จุฬาพร คำทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3.สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4.สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5.บูรณะพระจุฬามณี
6.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7.สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8.บูรณะศาลา 4 ไร่
9.บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11.บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13.บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อทึ่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14.บูรณะศาลา 25 ไร่
15.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16.ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17.ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 9 บาท

2403. นส.สุพัชฌาย์ เทพสุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1 ทำสังฆทาน 599 บาท
2 ทำบุญรวมทุกอย่าง ของวัดท่าซุง ได้แก่ สร้างพระ วิหารทาน บูรณะ ภัตตราหารภิกษุ ค่าน้ำค่าไฟ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 799 บาท

2404. น.ส.สุพัชฌาย์ เทพสุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 150 บาท

2405. คุณ เพ็ญนภา สารพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า
19. ใส่บาตรวิระทะโย
20.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2406. คุณ vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
19. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

2407. คุณ พีรพล จักรเพ็ชร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2408. นางสาว ณัฐกฤตา จันทะวาลย์

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน สังฆทาน หล่อพระพุทธรูป ค่าอาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 295.30 บาท

2409. คุณแม่สกาวเดือน เกิดจันทึก

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

2410. คุณ ชัยวุฒิ

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 15 บาท

2411. คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

2412. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 5 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 5 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 5 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 5 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 5 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 5 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 5 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 5 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 5 บาท
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 5 บาท
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 5 บาท
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 5 บาท
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 5 บาท
15. บูรณะศาลา 25 ไร่ 5 บาท
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 5 บาท
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 5 บาท
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 5 บาท

รวมเป็นเงิน 90 บาท

2413. คุณ อมรวัจน์ จิราสิริธานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2414. นายเจริญยศ สายทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 80 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 80 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 80 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 80 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 80 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 80 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 80 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 80 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 80 บาท
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 80 บาท
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 80 บาท
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 80 บาท
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 80 บาท
15. บูรณะศาลา 25 ไร่ 80 บาท
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 80 บาท
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 80 บาท
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 80 บาท
19. ชำระหนี้สงฆ์ 60 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

2415. นายระพี พึ่งบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2416. คุณ ปรัชญา ชื่นชอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2417. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า (อัพเดทใหม่)
บูรณะพระจุฬามณี (อัพเดทใหม่)
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2418. นางพานทอง ศักดิ์ศรีสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2419. คุณ วัชรสิทธิชัย กำจรกิจไพศาล

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2420. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม 1 บาท
สังฆทาน1 บาท

รวมเป็นเงิน 2 บาท

2421. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2422. คุณ ปาริฉัตร เกิดจันทึก

ต้องการร่วมบุญ :
ขอขมากรรมพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2423. คุณ RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 30/1/21 at 21:24

2424. นายสาธิต เสนสกุล นางสาวมุกธิดา แก้วสารพัดนึก

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2425. น.ส. ปาริฉัตร เกิดจันทึก

ต้องการร่วมบุญ :
น้ำดื่มถวายพระ

รวมเป็นเงิน 30 บาท

2426. คุณ อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2427. คุณ ชัชชัย น้อยเพิ่ม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 26 บาท

2428. นายพศวีร์ ยิ่งขำ นางสาวรุ่งกานต์ นุ้ยนุ่น

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2429. นาย สันติ น.ส.ลีลาวดี วงศ์รติกาลนุกูล นาย เอกบุรุษ ปวุตติกุลชัย นาย สุภาพบุรุษ ปวุตติกุลชัย น.ส.ปกีรนัม ปวุตติกุลชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2430. นายอนุชิต มีแสงแวว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2431. คุณ กฤษชนภณ ประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป,สังฆทาน,วิหารทาน,ธรรมทาน,ชำระหนี้สงฆ์่,ถวายภัตตาหารพระสงฆ์,ค่าน้ำค่าไฟ,ทำบุญทุกอยาง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2432. คุณอนุพงษ์ ยิ้มแพร คุณจงจิตต์ แซ่ลี้ คุณธนภรณ์ ยิ้มแพร

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทาน วิหรทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

2433. นายธนพงศ์ พัฒนสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน 5 บาท

2434. ตัวแทนทำบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2435. นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 10 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 10 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 10 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 10 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 10 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 10 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 10 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 10 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 10 บาท
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 10 บาท
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 10 บาท
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 10 บาท
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 10 บาท
15. บูรณะศาลา 25 ไร่ 10 บาท
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 10 บาท
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 10 บาท
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท

รวมเป็นเงิน 180 บาท

2436. คุณ อัญชลี คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2437. คุณ ปฏิภาณ สัตย์ธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญ บูรณะทุกประเภท

รวมเป็นเงิน 99 บาท

2438. น.ส.อรุณโรจน์ วิบูย์ นายสักก็สีห์ อิสารพายุห์ Kirkham Wiboon

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2439. นายพรเทพ ทับทิม และครอบครัว นางสาวเพ็ญนภา แย้มผิว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 10 บาท

2440. นายจตุรงค์ สมคำดี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

2441. คุณ อุกฤษฏ์ ฉั่วตระกูล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2442. นางสาว อนงค์ ลิ้มสุคนธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 159 บาท

2443. คุณ จรินทร์ทิพย์ สุขเสงี่ยม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2444. น.ส. เรขา รัตนรัชชานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 500.- บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2445. คุณ นภดล ตัวตน

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย ชำระหนี้สงฆ์ หล่อพระสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2446. คุณ ชัชนันท์ วงศ์ธนสารสิน

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ หลวงปู่ปาน

รวมเป็นเงิน 10 บาท

2447. คุณ ศราวุฒิ ถนอมรอด

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 560.42 บาท

2448. คุณ สุรศักดิ์ สืบสันต์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,800 บาท

2449. คุณ ปวีณ์นุช ศรีโหมดสุข

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูปวิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2450. น.ส.ประจวบ บุญมี

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2.สร้างรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3.สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพสูง 9 เมตร
4.สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5.บูรณะพระจุฬามณี
6.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7.สร้างมณฑปท่านพ่อโกมารภัจจ์
8.บูรณะศาลา 25 ไร่
9.บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง
11.บูรณะหลังคาวิหาร 100 เมตร
12.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13.บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่นำ้
14.บูรณะศาลา 25 ไร่
15.พระพุทธรูป , วิหารทาน , สังฆทาน , ธรรมทาน
16.ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุุง
17.ค่านำ้ - ค่าไฟฟ้า
18.ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ทางวัดต้องชำระ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2451. นายฉลองชัย พิษณุวงษ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า

รวมเป็นเงิน 15,000 บาท

2452. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 1 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 1 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 1 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 1 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1 บาท
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 1 บาท

รวมเป็นเงิน 16 บาท

2453. นางสาววิบูลย์พักร์. ธงชัย

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2454. นายวัชรพงษ์ ธีระรัตน์ และนางสาววิภาวี ทองคำ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร และ หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2455. คุณ ณธรรศ กุศลสนอง

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2456. คุณ ภัสสร์สรัล อยู่เจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร ,พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2457. คุณ ศุภัคชญา ตันกันภัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

2458. นายเกียรติพันธ์ วิชินโรจน์จรัล และเด็กหญืงพัทธานันท์ วิชินโรจน์จรัล

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 100 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก 500 บาท (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 100 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 100 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 100 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 100 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 100 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 100 บาท
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100 บาท
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 100 บาท
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 50 บาท
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 50 บาท
15. บูรณะศาลา 25 ไร่ 100 บาท
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 200 บาท
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 50 บาท
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

2459. นายอิทธิพล พรมโพทิน

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อสมเด็จองค์ปฐมชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50บาท

2460. คุณเบญ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 28,000 บาท

2461. คุณ สายชล พิมพ์เหล็ก และ Mr Morteza Ahmadi และ นางพิกุล ทองวิลัย และ ด.ช. ภูริภัทร คงทอง และ ด.ญ.อารยา พิมพ์เหล็ก

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
19. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 199.99 บาท

2462. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 1 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 1 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 1 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 1 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1 บาท
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 1 บาท

รวมเป็นเงิน 16 บาท

2463. นายกิตติพงษ์ เวียงสิมา และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2464. คุณ นฤมล กลิ่นคำหอม และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

2465. คุณ ภาคภูมิ ถิ่นท่าเรือ

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก, ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า และ บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2466. นายธนัท ยางสมบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิสิทธิ์,หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม,สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ,สร้างรูปเหมือนท่านปู่ท่านย่า,บูรณะพระจุฬามณี,ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ ้า,บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน,บูรณะปิดทองพระอุโบสถ,บูรณะวิหารแก้ว,วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน,ถายภัตตาหารเพลพระ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2467. คุณ เกรียงศักดิ์ ปิยะธนวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกงานบุญที่วัด

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2468. พระเจียหย่ง สุมโน

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญถวายภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

2469. นายนฤพนธ์ พิกุลทองและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2470. นายโกษิต จิตตะเสวีกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 180 บาท

2471. ร.ต.อ.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ และครอบครัวยายบุญธรรม จอกแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน สร้างสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 5 บาท

2472. คุณ โสรัตน์ฎา ตั้งวีระพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ ,ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 108 บาท

2473. นาง สงการณ์ ดวงลูกแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2474. คุณ ณัฏฐ์ ขยันงาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2.หล่อสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก ๕ ศอก ปิดทอง
3.หล่อพระวิสุทธิเทพ 9 เมตร
4.รูปเหมือนท่านปู่ท่านย่า
5.บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

2475. คุณ พลอยภูรี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหารพระ

รวมเป็นเงิน 30.27 บาท

2476. คุณ สันติ วชิรโสวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2477. คุณ สันติ วชิรโสวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2478. นางสิริพิมล บุดาสา

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก5ศอก(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)100บาท
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพสูง9เมตร100บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2479. คุณ กิตติพงศ์ ราหุลนันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2480. คุณ วิสวัส วาทิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 100 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 100 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 100 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 100 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2481. ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูปวิหารธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2482. นายศฎายุทธ นางนพวรรณ และดญ ปรียาภัทร คำทุม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 500 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 1,000 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 1,000 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 1,000 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 500 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 100 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 100 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 100 บาท
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100 บาท
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 100 บาท
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 100 บาท
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 100 บาท
15. บูรณะศาลา 25 ไร่ 100 บาท
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 100 บาท
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 5,200 บาท

2483. คุณ อานนท์ อธิอาภากรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 100 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 100 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 100 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 50 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 50 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 50 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 50 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 50 บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100 บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 50 บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 50 บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 50 บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ 50 บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 50 บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 50 บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท

วมเป็นเงิน 1,100 บาท

2484. นายสุปรีชา,นายสุปชัย,ด.ช.ธีรภพ พลธรรม,นางปรียนันท์ จุลลา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2485. คุณ วนิดา สุขถาวรธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อสมเด็จองค์ปฐม
หล่อรูปท่านปู่ท่านย่า
บูรณะวิหาร

รวมเป็นเงิน 400 บาท

2486. คุณ ยิ่งยศ สุนันทรา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 2,000 บาท
ทุกอย่าง 2,000 บาท

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

2487. คุณ ชาญชัย คงเพียรธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2488. คุณ กิตติคุณ แผ่นคำ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2489. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2490. คุณ สาทิศ รักษา

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 360 บาท

2491. คุณ vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
19. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

2492. คุณ เกศินี ถิ่นพังงา

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 31 บาท

2493. นางรัตนาภรณ์ อินทรสาลี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2494. นายอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2495. คุณ พรพงศ์ วัฒนารมย์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2496. คุณ วัฒนา/ด.ญ.อัครมณี แต่บรรพกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์/บูรณะศาลา/สังฆทาน/ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 120 บาท

2497. พ่ออู๊ดกับลูกเอก

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทั้งหมดตามอัธยาศัยของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 105 บาท

2498. คุณ สุธิดา แชสบิสซาเด

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

dd>2499. คุณ พีรพล วิสุทธ์วงค์ภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2500. คุณ วิฑูรย์ อร่ามแสงจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
ขอร่วมทำบุญ ประจำเดือน ม.ค. 64 เพื่อ สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน กฐินทาน และ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

2501. คุณ สณัสก์ชภัทร วรรณรัตนตรัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 180 บาท

2502. คุณ พีรพล จักรเพ็ชร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2503. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 2 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 2 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 2 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 2 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 2 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 2 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 2 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 2 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 2 บาท
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 2 บาท
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 2 บาท
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 2 บาท
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 2 บาท
15. บูรณะศาลา 25 ไร่ 2 บาท
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 2 บาท
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 2 บาท
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 2 บาท

รวมเป็นเงิน 36 บาท

2504. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 1 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 1 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 1 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 1 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 1 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
15. บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1 บาท
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1 บาท
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 1 บาท

รวมเป็นเงิน 18 บาท

2505. คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

2506. ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
19. ทำบุญใส่บาตรวิระทะโย 80 บาท

รวมเป็นเงิน 260 บาท

2507. น.ส.วริศยา สุขสมกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง
รวมเป็นเงิน 100 บาท

2508. นาย เฉลิมพล. อิ่มอ่อง. และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี

5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 150 บาท

2509. คุณ ชัยพร ไชยรบ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2510. คุณ อภิชาติ แสวงบุญราศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 11 บาท

2511. นางสงการณ์ ดวงลูกแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2512. คุณ ปวีณา ลือทุกข์สิ้น

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 35 บาท

2513. คุณ เฉลิมเกียรติ สุขรุ่งเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2514. นายโกษิต จิตตะเสวีกุล

ต้องการร่วมบุญ :
หล่ออรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (ชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 180 บาท

2515. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม1บาท
สังฆทาน1บาท

รวมเป็นเงิน 2 บาท

2516. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
คณะ จาคานุสสติ ทำบุญ 200 บาท
วันที่ 28 มกราคม 2564
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า (อัพเดทใหม่)
บูรณะพระจุฬามณี (อัพเดทใหม่)
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2517. นาย เจตน์สฤษฎ์ วงษ์ศานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก ( พระสำนักสงฆ์ปิดทอง )

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2518. คุณ RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

2519. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วืการทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

.2520 คุณ ปกรณ์พล โคตรชมภู

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2521. คุณ นันทภัค อภิธนากูล ณัฐพล ประยูรศิริศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2522. คุณ Samad Sutthitham

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 209 บาท

2523. คุณ สุภัค ภู่ภูมิรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2524. นายอภิเชษฐ์ ฤทธิ์สุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

2525. คุณ ฐานิตดา ภู่ภูมิรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ค่าน้ำ-ค่าไฟ
7. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2526. นายนคร สวัสดิ์เมือง

ต้องการร่วมบุญ :
รายการที่2 หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม
รายการที่11 บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2527. คุณ วันวิสาข์ สมใจ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2528. คุณ ธวัชชัย วงษ์บุญมี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2529. คุณ อานุภาพ ฉันทนา แย้มสอาดพร้อมครอบครัวและญาติๆ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน/ธรรมทาน/วิหารทาน
หล่อพระทองคำำ/สร้างพระชำระหนี้สงฆ์
บวชพระบวชเณร

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2530. คุณ วรวุฒิ - สิริพร ชัยสมพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
โอนเงินจากบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 600 บาท

2531. คุณ สมชาย นิจจารีย์และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม5ศอก(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2.สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพสูง9เมตร
3.สร้างรูปเหมือนท่านปู่ท่านย่า
4.บูรณะพระจุฬามณี
5.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6.สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7.บูรณะศาลา4ไร่
8.บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ
10.บูรณะหลังคาวิหารแก้ว100เมตร
11.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12.บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13.บูรณะศาลา25ไร่
14.พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
15.ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16.ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2532. นายเอกสิทธิ์ ชูสุวรรณ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมเป็นเจ้าภาพ ปรับปรุงศาลา๔ไร่ และอื่นๆ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2533. น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 400 บาท

2534. นายเอกสิทธิ์ ชูสุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2535. คุณ ศศิประภา เชื้อผึ้ง

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรุปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก5ศอก[พระชำระหนี้สงฆ์]

รวมเป็นเงิน 50 บาท

2536. คุณ มัธนา พัชนะพานิช และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระรพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าภัตตาหาร ค่ำน้ำค่าไฟ และร่วมบุญต่างๆที่ทางวัดได้จัดสร้าง จัดทำ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2537. คุณ จิรกฤต พุทธศรี

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จพ่อองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก ปิดทอง เป็นพระชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ร่วมบุญทุกประการ

รวมเป็นเงิน 44 บาท

2538. คุณ สุธี/มาริษา ค้อสวัสดิ์ คุณ กีต้า ชูร์ คุณวิพัฒนา ตั้งสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็น 1,000 บาท

2539. นางสาว อำไพ อินทอว

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระ วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

2540. นายปรีชา ท้าวแก่น , นางดวงพร ท้าวแก่น , ด.ญ.พรชนก ท้าวแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร

รวมเป็นเงิน 108 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 30/1/21 at 21:26

2541. คุณ คุณอุทัย ศุกระกาญจน์ คุณนงเยาว์ ศุกระกาญจน์ คุณธนวดี ศุกระกาญจน์ คุณธนีพร ศุกระกาญจน์ คุณบวรรัตน์ ศุกระกาญจน์ คุณธัชชัย ศุกระกาญจน์ คุณกัณทิมา ศุกระกาญจน์

องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

2542. คุณธนวัฒน์ ฝากาทอง -คุณญาดานุช วงศ์หงษ์ - ด.ช.ธรรมรัตน์ ฝากาทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 20 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 20 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 20 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 20 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 20บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 20 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 15 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 15 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 15 บาท
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 15 บาท
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 15 บาท
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 15 บาท
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 15 บาท
15. บูรณะศาลา 25 ไร่ 15 บาท
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 15 บาท
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 30 บาท
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 15 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2543. พระปรัชญา น้อยวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2544. คุณ บัญชา สรรพสมิทธิ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2545. คุณ เอกลักษณ์ บัวรอด

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน 2,200 บาท
ทำบุญทุกอย่าง 360 บาท

รวมเป็นเงิน 2,560 บาท

2546. น.ส.ศิริรัตน์ วีรชาติยานุกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 300 บาท
ถวายสังฆทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2547. คุณ ธนพร คงศิริ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน
2.สร้างวิหารทาน
3.สร้างธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

2548. นายเลอยศ,นางกีรติญา,นางลัคนา,ดญ.ศริญญาทิพย์,ดช.ภฑิล ประสิทธิโศภิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2549. คุณ กิตติ วงศ์ทันตกร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2550. นางณิชมณ ศรีณะกิจจา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ และ สังฆทาน และทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2551. คุณ อัคระ โอวะกุลวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2552. คุณ สาทิศ รักษา

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2553. คุณ วราภรณ์ สุนทรินคะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม
2.ชำระค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2554. คุณ ชาณวิทย์ ตากาบุตร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทำอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2555. คุณ ปฏิภาณ กาญจโนทัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 700 บาท

2556. นายอิทธิพล พรมโพทิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2557. คุณ ยิ่งยศ สุนันที่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทานชุดละ 2,000 บาท 26 ชุด

รวมเป็นเงิน 52,000 บาท

2558. คุณ annch456

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2559. นายดาวรุ่ง นางประกายแก้ว ดญ.สุภานัน ดช.วุทธิภัทร อินนคร

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2560. คุณ อิสริยา วัชรวางกูร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 80 บาท

2561. คุณ พิสุทธิ์ ศรีอนันต์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2562. นางสาวเซอิ พรหมทองดี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพสูง ๙ เมตร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2563. คุณ ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพล
ค่าน้ำ-ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2564. นายปริญญา วิศวนาวิน

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2565. คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 30 บาท

2566. คุณ ปองทอง ปูรานิธี

ต้องการร่วมบุญ :
ทุอกย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2567. คุณ สกุณา ศรีตุลารักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2568. คุณ ศราวุธ ทองนาคะ และ คุณ นพมาศ คงศิลา พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2569. คุณผอบ คุณณรงค์ชัย สุธารัตน์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2570. คุณ วีรดา อยู่นวล

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

2571. คุณ ประสาร เจนสวัสดิ์พงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระ ถวายสังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน แล้วแต่ทางวัดจะนำไปใช้ในด้านใด

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2572. คุณปุญศยา หทัยนมะ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2573. คุณ วัฒนา ทิสาระ

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือน สมเด็จองค์ปฐม 5ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ ปิดทอง) 500 บาท
ปิดทอง พระอุโบสถ วัดท่าซุง 200 บาท
บูรณ หลังคา วิหารแก้ว 100 เมตร 300 บาท

รวมเป็นเงิน 1000บาท

2574. คุณ รุ่งอรุณ ชูสงค์และบุตรชาย

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2575. คุณ ศุภิสรารัตน์ ธีรทวีสิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2576. คุณ สุชีพ ขจายศรสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2577. นางสาว วิภาวรรณ อินทรโปรย์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำค่าไฟ บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2578. คุณ ชัชนันท์ วงศ์ธนสารสิน

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน 10 บาท

2579. นายเฉ่งจ๋าย อนันต์ตันติกุล

1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2580. นายอิทธิกร​ ชื่นกลิ่น

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 986 บาท

2581. น.ส.สายฝน ศรีจันน้อย

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2582. คุณ ธนภัทร กู่ธนาภัณฑ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง ทุกรายการ พร้อมชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 400 บาท

2583. นพ.ภคณัฏฐ์ กรฤทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

2584. นายธนภัทร ศรีชารัตน์ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญพระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2585. คุณ อนุสรา กุมภัณฑ์ / สมพงษ์ เนตรอนงค์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหารเพลพระ

รวมเป็นเงิน 29บาท

2586. ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย 100 บาท
2.บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

dd>2587. คุณ กรันด์ พิชัยคำ

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2588. คุณ ศศิประภา เชื้อผึ้ง

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรุปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก5ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 50 บาท

2589. คุณ กษิดิ์เดช ปัญญาวัชรากร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2590. นางณิชมณ ศรีณะกิจจา

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2591. กองบุญลูกหลานหลวงปู่ปาน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ท่านปู่ท่านย่าท่านแม่ เพื่อพระนิพพานในชาตินี้

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดท่าซุง สำหรับวันที่ 29 ม.ค.64 - 5 ก.พ.64

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2592. คุณ ขวัญดาว ทีปิวัฒน์ ด.ญ.นลินญา ภูเงิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายสังฆทาน
ทำบุญถวายธรรมทาน
ทำบุญถวายวิหารทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2593. คุณ วรัชญา หมื่นไธสง

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะศาลา 4 ไร่

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2594. คุณ ภูทัย บัวคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 50 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 50 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 50 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 50 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 50 บาท

รวมเป็นเงิน 250 บาท

2595. นางนฤมล จันทราวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารแก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2596. นางจันทร์ตา ภาสุรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะพระจุฬามณีและบูรณะวิหารแก้ว100เมตร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2597. คุณ ชลลดา ทับทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2598. คุณ กัลยารัตน์ เพียรกิจเวช และผุ้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันทั้งหมด

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน 5 บาท

2599. คุณ คุณอนันต์-คุณวรัณญา-คุณโอบสกุล-คุณศศิกุล-คุณสิริกุล วีนะกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 600 บาท

2600. นายฮั้งมิ้งแซ่ฉั่วนางทองใบงามเกียรติยศบุตรธิดาและครอบครัวทุกคน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2601. คุณอนันต์-คุณวรัณญา วีนะกุล คุณสิริกุล วีริศกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 600 บาท

2602. ครอบครัว Wongsaksri-Muller พร้อมบุตร ธิดาและหลาน

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
10. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100,- บาท

2603. คุณ พรศิลป์ แก้ววิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
10. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2604. คุณ โกสินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 30 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 90 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 30 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 30 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 30 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 30 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 30 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 30 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 30 บาท
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 30 บาท
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 30 บาท
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 30 บาท
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 30 บาท
15. บูรณะศาลา 25 ไร่ 30 บาท
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 30 บาท
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 30 บาท
18. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า 30 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

2605. คุณ ภัสสร์สรัล อยู่เจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก, สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2606. คุณ กมล ชีวสกุลยง

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100บาท

2607. คุณ ยิ่งยศ สุนันที่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

2608. นายศิริยะ ศรีพนมยม และภรรยา

ต้องการร่วมบุญ :
ปิดทองพระอุโบสถ ภัตตาหารเพลพระสงฆ์ บูรณพระจุฬามณี ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2609. นายสิรภพ สายวิเศษและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
10. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2610. นายไพรัตน์ ไชยสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน 100.43 บาท

2611. ว่าที่รต.นรมน วรวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2612. นายรัชตะ รัตนโชติมณี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2613. นางพานทอง ศักดิ์ศรีสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2614. คุณ พีรณัฏฐ์ รัคนพันธ์ และ กรวศิษฏ์ มะลิทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2615. คุณ ณัฐวุฒิ ยิ้มพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
เงินจากบาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2616. คุณ วสุวันทน์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 1,000 บาท
วิหารทาน 400 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

2617. คุณ วิรัลพัชร์ พรชญานีพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2618. นายอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2619. คุณ กัญเปมฐิษา แกล้วทนงค์

ต้องการร่วมบุญ :
เงินใส่บาตรวิระทะโยอธิษฐานร่วมถวายสังฆทาน วิหารทานธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระพุทธรู ร่วมเป๋นเจ้าภาพบวชพระ

รวมเป็นเงิน 360 บาท

2620. ส.อ.วรชน แต้มสีคราม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
10. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 180 บาท

2621. นางเจ้าหมา แซ่กอ

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2622. นายอัคร คัมภิรานนท์ นางเจ้าหมา แซ่กอ นางณัฏฐ์กัญญา กุลไพศาลธรรม นางสาวกันยรัตย์ โชควัฒนานนท์ นายมงคล โชควัฒนานนท์ นางสาวสมจิตต์ แซ่โง้ว นางสาวกิจสิริ แซ่โง้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสะเดาะห์เคราะห์

รวมเป็นเงิน 600 บาท

2623. นายอัคร คัมภิรานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2624. คุณ วีรพงศ์ ลีเชวงวงศ์ นส ชนิกานต์ ศรีวิชัย

ต้องการร่วมบุญ :
สังฑทาน 500 บาท
หล่อพระชำระหนี้สงฑ์ 300 บาท
หลังคาวิหารร้อยเมตร 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2625. คุณ ธีรวัฒน์ น้อยวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระวิสุทธิเทพ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2626. คุณ vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
10. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
19. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

2627. นายอัศวิน ถ้ำกระแสร์ และนางสาวธัญญ์รวี อภิธัญทวีพงศ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2628. นายสุรัตน์ เรียนดอน

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2629. คุณ ธรณพงศ์ จันทรวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

2630. ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต รสแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานค่าข้าวพระ วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระพุทธรูป หรือแล้วแต่ทางวัดจัดสรร

รวมเป็นเงิน 50 บาท

2631. คุณ ณัฐยา แตงอ่อน

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2632. คุณ กฤษฎา อินทรบุญรอด

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 1,000 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 1,000 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 500 บาท
4. บูรณะพระจุฬามณี 500 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 บาท
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 100 บาท
7. บูรณะศาลา 4 ไร่ 100 บาท
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 100 บาท
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100 บาท
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 100 บาท
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 100 บาท
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 100 บาท
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ 100 บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 100 บาท
16. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 4,200 บาท

2633. คุณ กฤตภาส หนูดาษ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
10. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

2634. คุณ ภัทรา ศรบุญทอง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก5ศอก
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิ์เทพสูง9เมตร
สร้างรูปเหมือนท่านปู่ท่านย่า
บูรณะพระจุฬามณี
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2635. คุณ ลาวัณย์ ชูบ้านนา

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 50
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 150
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 50

รวมเป็นเงิน 250 บาท

2636. นายโฆษิต ขวาของ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 20 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 100 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 20 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 20 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 20 บาท
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 20 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2637. คุณ พชร ทรายสมุทร์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง 130 บาท

รวมเป็นเงิน 130 บาท

2638. คุณ พงศธร ทองดี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2639. คุณ Supatin

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,300 บาท

2640. พ.จ.อ.ดาม คำโฮง

ต้องการร่วมบุญ :
พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา สังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์ อภัยทาน ธรรมทาน อาจาริยบูชา

รวมเป็นเงิน 50 บาท

2641. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 2 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 2 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 2 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 2 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 2 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 2 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 2 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 2 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ 1 บาท
10. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 2 บาท
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 2 บาท
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 2 บาท
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 2 บาท
15. บูรณะศาลา 25 ไร่ 2 บาท
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 2 บาท
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 2 บาท
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 2 บาท

รวมเป็นเงิน 36 บาท

2642. คุณ กนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

2643. คุณ ชยาภัสร์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

2644. นายพรเทพ ทับทิม และครอบครัว นางสาวเพ็ญนภา แย้มผิว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
10. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
19. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 10 บาท

2645. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน
พิมพ์หนังสือ
ชำระหนี้สงฆ์
บูรณะวิหาร 100 ม.
ซื้อที่ดิน
ปลูกป่า ต้มไม้
ทำบุญต่ออายุ
พระอาพาธ
ปราสาททองคำ
ปิดทองพระ
บวชพระเณร
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
อาหารพระ
สร้างพระ
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะศาลา 4 ไร่
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
บูรณะศาลา 25 ไร่
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพล
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร (อัพเดทใหม่)
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า (อัพเดทใหม่)
บูรณะพระจุฬามณี (อัพเดทใหม่)
อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2646. นางสงการณ์. ดวงลูกแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่

รวมเป็นเงิน 20บาท

2647. นาย เฉลิมพล. อิ่มอ่อง. และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกๆอย่างกับทาง วัดท่าซุง 10บาท
2.ใส่บาตร"วิระทะโย"10บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์10บาท

รวมเป็นเงิน 30 บาท

2648. นางสาว อำไพ อินทอง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

2649. คุณ สุรชัย วิไลวรรณ.

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป,วิหารทาน,ธรรมทาน,สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2650. คุณ RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

2651. นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2652. ผศ.ดร.วงศ์กฏ ภู่ภูมิรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2653. คุณ จักรพันธ์ ชูโชติ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2654. นานอุกฤษ เหมพิจิตร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2655. คุณ จุติ สังข์เถี้ยว น.สกัณฐิกา ขุนเสนาะ ด.ญปุณยนุช สังข์เถี้ยว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 10บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 10บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 10บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 10บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 10บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 10บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 10บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 10บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ 5 บาท
10. บูรณะมณฑป หลวงปู่ปาน 5 บาท
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 10บาท
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 10บาท
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 10บาท
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 10บาท
15. บูรณะศาลา 25 ไร่ 10บาท
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 10บาท
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 10บาท
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10บาท
19. ทำบุญวิระทะโย 165 บาท

รวมเป็นเงิน 335 บาท

2656. คุณ เกสรมณี จารย์ไธสง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

2657. คุณ นิรมล และ วีรวัฒน์ สุนทรพัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2658. คุณ ปาริชาต ศรีบุษรา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2659. คุณ ประเสริฐ พิสิฐศุภโชคกุล

ต้องการร่วมบุญ :
พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง

รวมเป็นเงิน 122 บาท

2660. คุณ sertcablink45

ต้องการร่วมบุญ :
พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง

รวมเป็นเงิน 122 บาท

2661. นายเดชาธร, นางจีรกนก, ด.ญ.นิมมานิชญา สัตถาพร

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 250 บาท
สร้างวิหารทาน 250 บาท
ธรรมทาน 250 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 250 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2662. คุณ กัลยา พรมมาสูงเนิน ปิติพงษ์ คำเมืองลือ และครอบครัวจันทร์ปรุง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างของวัด

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2663. นางรุ้งนภา ตีระลัภนานนท์, นายอภิรักษ์ ตีระลัภนานนท์, นายอธิรักษ์ ตีระลัภนานนท์, น.ส.ศันสนีย์ ตีระลัภนานนท์, ร้านสหะเจริญยนต์, ร้านทรัพย์ทวีมอเตอร์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทานประจำเดือน ม.ค. 500 บาท
ทำบุญรวมทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

2664. นายอธิรักษ์ ตีระลัภนานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำสังฆทานประจำเดือน ม.ค.

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2665. คุณ จำลอง มณีศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2666. คุณ ขนิษฐา นิลผึ้ง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ - 100 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) - 100 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร - 100 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า - 100 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี - 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2667. คุณ พัทธนันท์ ศรีสุประวีณ์

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทานสังฆทานชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

2668. ว่าที่ร้อยตรีสุรเดช สุขเดโช

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป; วิหารทาน; ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 99 บาท

2669. คุณ ดนัยวัฒน์ เกตุแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
10. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 180 บาท

2670. นายอรรถกร ล้อมในเมือง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง ชำระหนี้สงฆ์ ,วิหารทาน,ธรรมทาน,สังฆทาน,สร้างพระพุทธรูป ใส่บาตร วิระทะโย ฯลฯ และอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2671. คุณ สุเทพ วรรณโชติ

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะศาลา 4 ไร่(เทปูนฐานพระ)

รวมเป็นเงิน 100.- บาท

2672. คุณ พลอยภูรี

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 60.29 บาท

2673. คุณ เอกพันธ์ วุฒยาภินันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะศาลา 4 ไร่

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

2674. น.ส. วรณัน ลักขษร

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
วิหารทาน 300 บาท
สังฆทาน 300 บาท
ธรรมทาน 300 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2675. คุณ อัจฉรา ชูศรี

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2676. ส.ต.อ.ธีระพงษ์ พงศนา

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

วมเป็นเงิน 20 บาท

2677. คุณ ธีรชัย เอื้อชลิตนุกูล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อพระสมเด็จองค์ปฐม 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2678. คุณ จิระวัฒน์-สุรินทร์ยา ภารมาตร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างสมเด็จองค์ปฐม5ศอก และบุญทุกอย่างตามรายละเอียดที่ทางวัดแจ้ง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2679. คุณ ชยพงศ์ พูลทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า


รวมเป็นเงิน 360 บาท

2680. คุณ ชลษพรรษ คลังมณี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก(พระชำระหนี้สงฆ์)

รวมเป็นเงิน 30 บาท

2681. คุณ วริษฐา อุปัชฌาย์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2682. คุณ อภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2683. นางนิติยา ศรีศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2684. คุณ sueium

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2685. คุณ กมลพร จินเสนะกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกับวัดทุกอย่างที่กำลังดำเนินการอยู่

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2686. คุณ ตระกล วงษ์สวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
10. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 50 บาท

2687. คุณ กิตติญา มาจันทึก

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูปชำระหนี้สงฆ์ 5 ศอก 100 บาท
2.สร้างท่านปู่ท่านย่า และปิดทองพระปัจเจกพระพุทธเจ้า 108 บาท

รวมเป็นเงิน 208 บาท

2688. คุณ พรรณอร จันทร์สุขสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 200 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 30/1/21 at 21:30

2689. นายอดุลย์ นางภัสส์พสุ คำมิตรและครอบครัวพร้อมคณะญาติธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
10. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

2690. คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
10. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2691. น.ส.ศุภัทรา ฉัตรอนันต์กุล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

2692. นายชวกร แป้นโพธิ์กลาง

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ (ปิดทองพระ)

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2693. คุณ กานต์ สารินธนากร

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2694. คุณ บุษราวรรณ พ่วงสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ 5ศอก

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2695. คุณ ชัชนันท์ วงศ์ธนสารสิน

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 10 บาท

2696. นายปภังกร ศรีปากร-ด.ญ.เปมิกา ศรีปากร-น.ส.สัตตบงกช ศรีปากร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

2697. นาง สาลิณี พานิชพงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
เทปูนฐานพระชำระหนี้สงฆ์ ๕ ศอก

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2698. คุณ ภัสสร์สรัล. อยู่เจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2699. คุณ คณพศ

ต้องการร่วมบุญ :
เทปูนฐานพระชำระหนีเสงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2700. นายรัศมิ์พงศ์ กุลถวายพร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2701. ครอบครัวสุขขะวณิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 25 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 25 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 25 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 25 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 25 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 25 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 25 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 25 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 25 บาท
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 25 บาท
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 25 บาท
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 25 บาท
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 25 บาท
15. บูรณะศาลา 25 ไร่ 25 บาท
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 20 บาท
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 20 บาท
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 15 บาท

รวมเป็นเงิน 430 บาท

2702. คุณ ชินธันย์ ภักดิ์อัครวินท์ อุทิศแก่นายสุเชษฐ์ เอี่ยมเชย ผู้ล่วงลับ

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทานและบูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2703. ด.ช.ปุริม หิรัญยกุล วิทวัส หิรัญยกุล, จงกลนี ศรีสุระ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2704. ครอบครัวสุขขะวณิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 25 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 25 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 25บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 25 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 25 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 25 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 25 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 25 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 25 บาท
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 25 บาท
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 25 บาท
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 25 บาท
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 25 บาท
15. บูรณะศาลา 25 ไร่ 25 บาท
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 25 บาท
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 25 บาท
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 18 บาท

รวมเป็นเงิน 443 บาท

2705. นางสาวเหมวรรณ นุ่มสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
เทปูนฐานพระชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2706. กองบุญดวงแก้วสู่แสงธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
เทปูนฐานพระชำระหนี้สงฆ์ 5 ศอก

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2707. คุณ คุณปุญศยา หทัยนมะ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 10 บาท

2708. คุณ วิไลภรณ์ เกรียงศักดิ์ พิมล สำเภาทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญ บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2709. คุณ เกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 30 บาท

2710. คุณ กฤษธนิษฐ์ ธรรมวาณิชสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
ทำสังฆทาน พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 176 บาท

2711. คุณ ชลธิชา จันทบุบผาและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 19 บาท

2712. คุณ กฤษณมาศ เมณฑกาและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
บาตรวิระทะโย 500 บาท
ฐานพระชำระหนี้สงฆ์ 5ศอก 20 บาท

รวมเป็นเงิน 520 บาท

2713. คุณ wanpentamawat99

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2714. นางประไพ เหตระกูล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญด้วยทุกประการ

รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

2715. คุณ รงรอง เจียเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2716. น.ส.สุจิตรา เมทินีวัฒนาวงศ์ และนายบุญกอบ วิริยพงศ์สุธี

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2717. นายเซีย นางพะเยาว์ สำราญ วิลัย จิราพร ฟ้าใส และผู้มีพระคุณของข้าพเจ้า

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2718. น.ส.สุจิตรา เมทินีวัฒนาวงศ์ และนายบุญกอบ วิริยพงศ์สุธี

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2719. นาย กฤณดากลิ่นพุฒิและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ หล่อสมเด็จองค์ปฐม5ศอกชำระหนี้สงฆ์ สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ9เมตร สร้างรูปเหมือนท่านปู่ท่านย่า บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

dd>2720. น.ส.สุจิตรา เมทินีวัฒนาวงศ์ และนายบุญกอบ วิริยพงศ์สุธี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2721. คุณ สุทธิศักดิ์ เลื่อมใสและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100บาท

2722. คุณ Pijittraprom

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญวิหารทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

2723. คุณ รติมา เดชากิจไพศาล

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างฐานพระองคปฐมชำระหนี้สงฆ์5ศอก

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2724. คุณ สมภพ มียานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2725. คุณ ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 32 บาท

2726. นายพรมนางเงิน จำปาทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมเทฐานพระชำระหนี้สงฆ์ 5 ศอก

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2727. คุณ สมประสงค์ ถีสููงเนิน ธวัฒน์ คูสุวรรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อพระชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2728. คุณ พัชรินทร์ ตรีบุตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
10. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2729. คุณ ธนพล ศรีอมอญ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อสมเด็จองค์ปฐม5ศอกชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 99 บาท

2730. นาย วัชรพล น้อยมะณี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
10. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2731. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม1บาท
สังฆทาน1บาท

รวมเป็นเงิน 2บาท

2732. พ่ออินทร์ แม่นวล ดวงแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 10 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 10 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 10 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 10 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 10 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 10 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 10 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 10 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 10 บาท
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 10 บาท
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 10 บาท
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 10 บาท
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 10 บาท
15. บูรณะศาลา 25 ไร่ 10 บาท
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 20 บาท
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 20 บาท
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2733. คุณ นภัสนันท์ จันทกานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ 5ศอก สมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2734. คุณ ภูเบศ อัรรัฐอมร

ต้องการร่วมบุญ :
ขอร่วมทำบุญ ทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2735. คุณ อุษนีย์ สังฆธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 240 บาท

2736. คุณ อุไร รุ่งรัตน์จินดาหาญ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2737. คุณ สหชาติ ศรีเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง ศาลา 4 ไร่

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

2738. คุณ มาลีรัตน์ กู่จาน

ต้องการร่วมบุญ :
เทฐานพระชำระหนี้สงฆ์วันที่ 29 มกราคม 2564

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2739. ร.ต.อ.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติและครอบครัวยายบุญธรรม จอกแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างสมเด็จองค์ปฐม ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 5 บาท

2740. คุณ พิษณุ เปียร์นนท์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกงานบุญ สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และ อื่น ๆ

รวมเป็นเงิน 40.04 บาท

2741. คุณ พัชรินทร์ จารุรังสิมา

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2742. นางสาวกิ่งฉัตร นันทกุลโภคิน

ต้องการร่วมบุญ :
ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ และร่วมปฏิสังขรณ์ภายในวัด

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2743. คุณ ณปภัช ยอดณัฐรดี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
10. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 180 บาท

2744. คุณ scz.oniz

ต้องการร่วมบุญ :
เทปูนฐานพระ ชำระหนี้สงฆ์ ๕ ศอก

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2745. คุณ วราวุธ ภัทโรพงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสร้างพระ บูรณะสถานที่ และอื่นๆรวมอย่างน้อย 18 รายการที่ระบุข้างต้น

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2746. นายสงกรานต์ เทียมทัด

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 50 บาท

2747. คุณ อัมพร วง์ศิริสิน และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
10. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 150 บาท

2748. คุณ สมภพ - อนุตา ธนวัฒนายิ่งยง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2749. คุณ เตือนตา พรุมตตาวรงค์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2750. กลุ่มบุญกิริยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
10. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 900 บาท

2751. คุณวุฒิชัย ผสมทรัย์และคุณศิวาภรณ์ พึ่งสมบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญเทปูนฐานพระรูปหล่อเหมือนสมเด็จองค์พระชำระหนี้สงฆ์พระ5ศอก 200 บาท
ทำบุญรวมทุกอย่างกองบุญล่ะ50บาท รวม 800 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2752. คุณ นงนภัส ชาญณรงค์และ ธนโชค บุญอภิชัย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญเทปูนฐานพระรูปหล่อเหมือนสมเด็จองค์ปฐม พระชำระหนี้สงฆ์ 5ศอก

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2753. คุณ Kwan pengprecha

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

2754. นายชวลิต ทรัพย์ประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

2755. น.ส. ยศวดี กรีทอง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างสมเด็จองค์ปฐมและสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2756. คุณ จิรายุ ศุลีพร ทรัพย์ประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

2757. คุณ ปารดา ทรัพย์ประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

2758. นาย ตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 10 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 10 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 10 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 10 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 10 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 10 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 10 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ 10 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 10 บาท
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 10 บาท
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 10 บาท
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 10 บาท
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 10 บาท
15. บูรณะศาลา 25 ไร่ 10 บาท
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 10 บาท
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 10 บาท
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท

รวมเป็นเงิน 180 บาท

2759. คุณ พีร์นิธิ อมรสันต์สุขศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2760. คุณ พิณฑ์ฉัตร เสฏฐณรงค์ทอง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ 5 ศอก ปิดทอง

รวมเป็นเงิน 199.99 บาท

2761. คุณพีรพัฒน์ วงษ์จิ้น

ต้องการร่วมบุญ :
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 99 บาท

2762. คุณอภิสิทธิ์์ ลิมป์ธำรงกุล อภิศักดิ์ ลิมป์ธำรงกุล นงนุช ทุุมาสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี

6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 900 บาท

2763. คุณพ่อกฤต-คุณแม่อรนุช พึ่งแสง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1)ร่วมสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง 5 ศอก 1,000 บาท
2)ร่วมทำบุญทุกอย่าง 2,200 บาท
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี

6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 3,200 บาท

2764. นายเมธี กาญจนะถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร วิระทะโย 200 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2765. นายวิชาญ กอไธสง พร้อมบิดามารดาและยายทองดำ

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์หล่อรูปเหมือน
สมเด็จองค์ปฐมสร้างรูปหมือนพระวิสุท ธิเทพ
สูง9เมตรสร้างรูปหมือนท่านปู่ท่านย่า
บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2766. นายนพพร จารรุภุมมิกและคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบูรณะมณฑปพระจุฬามณี(วิหารพระวิสุทธิเทพ)
ร่วมทำบุญหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม(หล่อเป็นองค์พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) ขนาดหน้าตัก ๕ ศอก
ร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ ขนาดองค์พระ ความสูง ๙ เมตร
ร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า

รวมเป็นเงิน 550 บาท

2767. นายอิทธิพล พรมโพทิน

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อสมเด็จองค์ปฐม(หน้าตัก 5 ศอก) ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

2768. คุณแม่รจิต เจนจัดการ

ต้องการร่วมบุญ :

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2769. คุณศรายุทธ ทองประสม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2770. ครอบครัวอิทธิธรรมากุล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2771. คุณสันติ พนมสารกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2772. คุณคมกฤช ราชสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างรูปหล่อสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก ปิดทอง 700 บาท
2.ถวายภัตตาหาร 300 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2773. คุณ พรพิพัฒน์ แสนมนตรี

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อสมเด็จองค์ปฐมครับ

รวมเป็นเงิน 150 บาท

2774. คุณอารยา วัฒนกรุณา

ต้องการร่วมบุญ :
สะเดาะเคราะห์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2775. นส.ปวริศา มั่นคง

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อสมเด็จองค์ปฐม ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 109 บาท

2776. คุณแมว

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อพระสมเด็จองค์ปฐม(ชำระหนี้สงฆ์)

รวมเป็นเงิน 50 บาท

2777. คุณฐิตินคชาภรณ์ โชติวัชรวณิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อพระชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 29 บาท

2778. นายอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกๆบุญกับวัดท่าซุง อาทิ
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2779. คุณสมพร ซังฮี้

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 11,119 บาท

2780. ครอบครัวธนาเพิ่มพูลผล

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทะรูป250บาท
วิหารทาน300บาท
สังฆทาน250บาท
ธรรมทาน200บาท
รวม1000บาท

รวมเป็นเงิน 1,000.59 บาท

2781. คุณเกศสุดา. อุณาพรหม

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าพัตตาหารเพล

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2782. คุณรัฐวิทย์ พงศ์พนมมาศ

ต้องการร่วมบุญ :
เทปูนฐานพระชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2783. vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
ชำระหนี้สงฆฺ์ุ

รวมเป็นเงิน 35 บาท

2784. นางสาวลัดดาวัลย์ จันทร์ดี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่างจำนวน 750บาท

รวมเป็นเงิน 750 บาท

2785. นาย ปัญญวัฒน์ -นาง ภณชนก จิตพินิจยล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี

รายการละ 62 บาท รวม 310 บาท

************************************************
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รายการละ 32 บาท ยกเว้นรายการที่ 18 รายการละ 64 บาท รวม 416 บาท
******************************************
รวมทั้งหมด 310+416 เท่ากับ 726 บาทครับ

รวมเป็นเงิน 726 บาท

2786. คุณศรัณยพงศ์ ธรรมายาลัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม(พระชำระหนี้สงฆ์) 100 บาท
2.บูรณะศาลา 4 ไร่ 100 บาท
3.ค่าภัตตาหารเพลพระ 100 บาท
4.ค่าน้ำ-ค่าไฟ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

2787. นางสาวนุษรา ศรีบุญเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสังฆทาน,วิหารทาน,ธรรมทาน,ชำระหนี้สงฆ์,ค่าน้ำค่าไฟ,รักษาภิกษุอาพาธ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2789. คุณวลัยพรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 20 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี 20 บาท
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 60 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2790. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ = 1 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) = 1 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร = 1 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า = 1 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี = 1 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า = 1 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ = 1 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ = 1 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน = 1 บาท
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง = 1 บาท
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร = 1 บาท
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน = 1 บาท
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ = 1 บาท
15. บูรณะศาลา 25 ไร่ = 1 บาท
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน = 1 บาท
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง = 1 บาท
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า = 1 บาท

รวมเป็นเงิน 18 บาท

2791. คุณวรรนิศา ประจงศิลป์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 99 บาท

2792. คุณกนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

2793. คุณปุณยอุษ สาธิต

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง 1,000บาท
เงินใส่บาตรวิระทะโย500บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

2794. Samad Sutthitham

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 209 บาท

2795. คุณประชาชน

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อองค์ปฐมห้าศอก
สร้างพระวิสุทธิเทพ

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

2796. คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
คณะ จาคานุสสติ ทำบุญ 200 บาท
วันที่ 30 มกราคม 2564
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน พิมพ์หนังสือ ชำระหนี้สงฆ์ บูรณะวิหาร 100 ม.;ซื้อที่ดิน;ปลูกป่า ต้มไม้;ทำบุญต่ออายุ;พระอาพาธ;ปราสาททองคำ;ปิดทองพระ;บวชพระเณร;ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม;อาหารพระ;สร้างพระ;ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า;สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมาร ภัจจ์;บูรณะศาลา 4 ไร่;บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน ;บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง ;บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร;บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน;บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ;บูรณะศาลา 25 ไร่;พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน;ค่าภัตตาหารเพล;หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) (อัพเดทใหม่);สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร (อัพเดทใหม่);สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า (อัพเดทใหม่);บูรณะพระจุฬามณี (อัพเดทใหม่);อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2797. คุณพลอยภูรี

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 100.30 บาท

2798. คุณอาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จ
องค์ปฐม1บาท
สังฆทาน1บาท

รวมเป็นเงิน 2 บาท

2799.นาย บุญมี ร่มโพธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2800.นายเมธาวิน มโนรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 30 บาท

2801.Joolove555

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 30 บาท

2802.boonmeerompo107

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2803.นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2804. RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

2805. คุณธณัทฐา โตจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อพระชำระหนี้สงฆ์ ปิดทอง หน้าตัก ๕ ศอก

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2806.นายพรเทพ ทับทิม และครอบครัว นางสาวเพ็ญนภา แย้มผิว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
19. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 10 บาท

2807. คุณสมภพ มียานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
ตักบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 260 บาท

2808.นายกฤชณัท หงส์กิดาการ

ต้องการร่วมบุญ :
เทปูนฐานพระชำระหนี้สงฆ์5ศอกศาลา4ไร่

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2809.นายชัชชัยวิชช์ ดวงทิพย์สกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

2810. คุณพิมพ์มาศ วัชรศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน สะเดาะเคราะห์

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

2811. คุณอารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน 60 บาท

2812. นางพิมพ์ประภา บังน่าน

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2813. คุณ อรรณพ งามเลิศชัยและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ลูกขอร่วมทำบุญ สร้างพระพุทธรูป วิหารทาร
ธรรมทาน สังฆทาน และ ชำระหนี้สงฆ์ ครับ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2814. คุณพัทธนันท์ ศรีสุประวีณ์

ต้องการร่วมบุญ :
บาตรวิระทโน 5บ.
สังฆทาน 5 ชำระหนี้สงฆ์5บ.
บูรณะซ่อมหลัวคาวิหารแก้ว100ม.10บาท

รวมเป็นเงิน 25 บาท

2815. คุณอรรถชัย กิตติวัฒนานุเคราะห์และเรวดี อมรสมานลักษณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2816. คุณณปภัช วิชญาพงศ์กุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 108 บาท

2817.นาย ดนุพล จึงตระการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 200บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2818.นาย ดนุพล จึงตระการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 200บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2819. คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2820.นายธีรเชษฐ์ นาคู่

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2821. คุณกัลยารัตน์ เพียรกิจเวชและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งมวล

ต้องการร่วมบุญ :
-บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
-บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน 2 บาท

2822. คุณอาภาพร กุลสวน

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 99 บาท

2823. คุณมธุพร น้ำผึ้ง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกรายการของวัด

รวมเป็นเงิน 50 บาท

2824.นายประเสริฐ แสงใหญ่ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 911.11 บาท

2825. คุณกรพัฒน์ อภัยกุญชร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 1,000 บาท บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

2826. คุณภาวิภัทร ภูมิเนาว์นิล และคนรอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานชุดใหญ่ 2000 บาท 1 ชุด
2. ถวายสังฆทาน 100 บาท 25 ชุด รวม 2500 บาท
3. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
4. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
5. บูรณะศาลา 4 ไร่
6. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
7. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
8. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
9. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
10. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
11. บูรณะศาลา 25 ไร่
12. พระพุทธรูป, วิหารทาน, ธรรมทาน
13. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
14. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
15 หล่อพระสมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ 4 ศอก)
รวม 3-15 เป็นเงิน 1,500 บาท

รวมเป็นเงิน 6,000 บาท

2527. คุณจิรศักดิ์ อมรวัฒน์เลิศล้ำ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2828.นายอิทธิพล พรมโพทิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2829. คุณธนกร ปาลวัฒกะวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2830. นายพงษ์ศรี พรมรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2831.นายพงษ์ศรี พรมรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2832. คุณวริฐา กันนิยม

ต้องการร่วมบุญ :
เทปูนฐานพระชำระหนี้สงฆ์ 5 ศอก

รวมเป็นเงิน 200 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 31/1/21 at 23:45

2833.นายสมุทร จันทร์ประกอบ,ด.ญปุญยวีร์ จันทร์ประกอบ,นาง สายพิน จันทร์ประกอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญสร้างองค์สมเด็จองค์ปฐม5(ชำระหนี้สงฆ์)300บาท
2.ร่วมบุญทุกอย่าง100บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

2834. คุณเกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
15. บูรณะศาลา 25 ไร่

รวมเป็นเงิน 30 บาท

2835. นางรัตนกาญดา อภิวัฒโนกุล พร้อมบุตรธิดาและหลานชาย


ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 109 บาท

2836. คุณประไพพิศ จ้อยสูงเนิน

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) จำนวน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2837. คุณณัฐดนัย คณิตทวีกุล

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อสมเด็จองค์ปฐมชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง หน้าตัก ๕ ศอกเพื่อประดิษฐาน ณ ศาลา ๔ ไร่

รวมเป็นเงิน 2,000.99 บาท

2838. คุณมานพ-เกศกมล-กฤตภาส-ธาวิน จันทร์ชอุ่ม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมข้อ1ถึงข้อ18

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2839. คุณวรรณวิมล กาญจนกรทอง

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง )

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2840. คุณจีรศักดิ์ นมัสการ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

2841. คุณจีรศักดิ์ นมัสการ

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 108 บาท

2842. คุณจีรศักดิ์ นมัสการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 18 บาท

2843.นางพานทอง ศักดิ์ศรีสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2844. คุณสุภัค ภู่ภูมิรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน เจาะจงถึง นายธานี วิวัฒนะ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2845. คุณณัฐนนท์ เกษรากุล

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2846.นายเศรษฐศักดิ์ คมวงษ์เทพและ ภรรยา

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างฐานพระชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 79 บาท

2847. คุณเจนจุรีย์ จันทะบูลย์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2848. คุณสุทธิศักดิ์ เลื่อมใส และครอบครัว(อุทิศให้พระอุปัชฌาย์จำนงค์ คังคปัญโญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2849.นายธนันท์รัฐ เปลาเล

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2850. คุณพสธร สัตยะคำ

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 32 บาท

2851.น.ส.พรรณปพร โพธิปัญญากุล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญตามรายการต่างๆของทางวัดค่ะ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2852.นายสุชาคิ เหลืองอ่อน

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) จำนวน 100 บาท
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร จำนวน 100 บาท
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า จำนวน 100 บาท
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า จำนวน 100 บาท
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน จำนวน 200 บาท
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง จำนวน 300 บาท
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า จำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2853. ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์=1บ.
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) =1บ.
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร=1บ.
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า =1บ.
5. บูรณะพระจุฬามณี=1บ.
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า=1บ.
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์=1บ.
8. บูรณะศาลา 4 ไร่=1บ.
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน=1บ.
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง=1บ.
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร=1บ.
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน=1บ.
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ1บ.
15. บูรณะศาลา 25 ไร่ =1บ.
16. พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน1บ.
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง=1บ.
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า=1บ.

รวมเป็นเงิน 18 บาท

2854.น.สอักษร ช่วยศรี

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2855. นางสุรางค์ บุญพิสุทธินันท์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ต้องการร่วมบุญ : 1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 2.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5ศอก(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 3.สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพสูง 9เมตร 4.สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 5.บูรณะพระจุฬามณี 6.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 7.สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 8.บูรณะศาลา 4ไร่ 9.บูรณมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง 11.บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 12.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 13.บูรณะกุฎิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิริมแม่น้ำ 14.บูรณะศาลา 25ไร่ 15.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฑทาน, ธรรมทาน 16.ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 17.ค่าน้ำ-ค่าไฟ รวม

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2856. คุณ ธีรพงศ์ ชูมณี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
19.ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 50 บาท

2857. คุณนายวรพจน์ อินต๊ะนันท์ นางสาวกมลฉัตร วงค์เพ็ญ พร้อมครอบครัวทั้งสองตระกูล

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2858. คุณสุธิดา แชสบิสซาเด

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 21 บาท

2859. คุณพัณณ์ธัช ชีวะเกตุ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) เพื่อชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 109 บาท

2860. thitiratkasiwit

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

2861.นายโชคดี ตั้งนาวาดี

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2862. คุณวณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ที่ดินถวายวัด

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2863.นายชัยรัตน์ ผิวมา นางชะอุ้ม ผิวมา ดร.ณัฏฐา ผิวมา

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2864. คุณ พิชิต

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 30 บาท

2865. คุณpirom.npu

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะ

รวมเป็นเงิน 59 บาท

2866.น.ส.อรณิชา สุพร

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2867. คุณนิตยา รอดบุญมี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทานให้พ่ออนุศักดิ์ รอดบุญมี ตาย 29/01/64

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

2868.นางอารีรักษ์ จิ๋วแย้ม ทวีชัย นาคทับทิม และลูกๆ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระ บวชพระ ถวายภัตตาหารพระเถระ ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ โรงครัววัด โรงทาน ซ่อมวิหารแก้ว ซ่อมศาลา 4 ไร่ กฐิน บายสี ซ่อมมณฑปหลวงพ่อปาน น้ำ ไฟ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2869. คุณวาสนา เตโชวาณิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

2870. คุณภวัต รัตนมิ่งมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญหล่อพระสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก ประดิษฐาน ณ ศาลา 4 ไร่ วัดท่าซุง ซึ่งทำการหล่อพระปี 2564

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2871. คุณวิเชียร วนิดา จงกล จุไรรัตน์ วราภรณ์ หล่อพิมพ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
วิเชียร วนิดา หล่อพิมพ์ 2000
จงกล หล่อพิมพ์ 200
จุไรรัตน์ หล่อพิมพ์ 100
วราภรณ์ หล่อพิมพ์ 200

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

2872.คุณ นิรุต กล่อมแก้ว คุณสุภาวรรณ ยิม

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์(50บาท)2.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์องค์ปฐมหน้าตัก5ศอก(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)(1150บาท)3.สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพสูง9เมต ร(50บาท)4.สร้างรูปเหมิอนท่านปู่และท่านย่า(50บาท)5.บูรณะพระจุฬามณี(50บาท)6.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า(50บาท)7.สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์(50บาท)8.บูรณะศ าลา4ไร่(50บาท)9.บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน(50บาท)10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง(50บาท)11.บูรณะหลังคาวิหารแก้ว100เมตร(50บาท)12.บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน(5 0บาท)13.บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่นำ้(50บาท)14.บูรณะศาลา25ไร่(50บาท)15.พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน(150บาท)16.ค่าภัตตาหารเพลพระสง ฆ์วัดท่าซุง(1100บาท)17.ค่านำ้-ค่าไฟฟ้า(50บาท)

รวมเป็นเงิน 3,100 บาท

2873.น.ส.ภัณฑิราจอกแก้วและนายประกาศิต สร้อยโสม

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์และสร้างพระพุทธรูป วิหารธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 39 บาท

2874.น.ส.นิตยา พลอยสว่าง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

2875. คุณคุณานนต์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2876. คุณปวริศา ยางนอก

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป,วิหารทาน
ธรรมทาน,สังฆทาน,ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,279 บาท

2877. คุณอภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2878.นาย รังสรรค์ โอภาส , น.ส. คมขวัญ งาคชสาร ครอบครัว และ ญาติพี่น้องทุกคน ทั้งที่มีชีวิตอยู่และตายไปแล้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตร "วิระทะโย" 60 บ.
2. ทำบุญทุกอย่าง 60 บ.

รวมเป็นเงิน 120 บาท

2879.คุณอุไร ระวิวรรณ คุณวิไลวรรณ บุญชลักษี และลูกหลาน

ต้องการร่วมบุญ :
1) ถวายหล่อสมเด็จองค์ปฐม(ชำระหนี้สงฆ์) 1,000บาท
2) บูรณะศาลา25 ไร่ 500บาท
3) บูรณะศาลา4ไร่ 500บาท
4)บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 500 บาท
5)บูรณะมณฑปท่านปู่หมอชีวกโกมารภัจข์
6)เงินใส่บาตร”วิระทะโย”3100บาท

รวมเป็นเงิน 6,100 บาท

2880.คุณเริงชัย เพชรชื่นสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 480 บาท

2881. คุณมณิษา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และเพื่อนๆ

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

2882. คุณอาภรณ์ สรสุคนธ์ , ตวงพร สรสุคนธ์ และ มนุรดา สรสุคนธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1).อาภรณ์ สรสุคนธ์ ร่วมทำบุญ1,000 บาท ดังนี้
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์= 100 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)= 200 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร = 100 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า= 100 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี= 100 บาท
6.สร้างพระพุทธรูป+ปิดทองพระพุทธรูป
วิหารทาน+ปิดทองพระอุโบสถ
ธรรมทาน และสังฆทาน = 400 บาท

2).ตวงพร สรสุคนธ์ ร่วมทำบุญ 1,000 บาท ดังนี้
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์= 100 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)= 500 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร = 100 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า= 100 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี= 100 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
รายการที่ 6-17 = 100 บาท

3.มนุรดา สรสุคนธ์ ร่วมทำบุญ 2,400 บาท ดังนี้
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์= 100 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)= 580 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร = 200 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า= 200 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี= 100 บาท
6.สร้างพระพุทธรูป+ปิดทองพระพุทธรูป
วิหารทาน+ปิดทองพระอุโบสถ ธรรมทาน และสังฆทาน = 1,220 บาท

รวมเป็นเงิน 4,400 บาท

2883. คุณ มณิษา และวัชระ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ, บูรณะพระจุฬามณี, บูรณะศาลา 25 ไร่

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

2884.นายศักดิ์สิทธิ์ เรียงสันเทียะ

ต้องการร่วมบุญ :
บุญพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2885. คุณ สุริยะ นวพงศ์อนันต์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 100 บาท
2.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก 100 บาท
3.สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ 100 บาท
4.สร้างรูปเหมือนท่านปู่ท่านย่า 100 บาท
8.บูรณะศาลา 4 ไร่ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2886. คุณจตุพล ศิริพร พรยุพา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2887.นายพงษ์พินันท์ บูรณะกิติ

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 40 บาท

2888.นายพงษ์พินันท์ บูรณะกิติ

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2889. นายปอ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 80 บาท

2890.นายพงษ์พินันท์ บููููููรณะกิติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 180 บาท

2891.นาย สุรศักดิ์ วิไธสง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย 50 บาท
2.สังฆทาน 50 บาท
3.วิหารทาน 50 บาท
4.ชำระหนี้สงฆ์ 50บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2892. คุณสุทธิศักดิ์ เลื่อมใส และครอบครัว(อุทิศให้พระอาจารย์ไสว ปภากโร

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2893.นายอิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกๆบุญกับวัดท่าซุง อาทิ
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2894. คุณธงชัย เที่ยงธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 100 บาท
วิหารทาน 100 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2895. นายธนวัฒน์ อินทรสาลี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2896. คุณณภาดา ถนอมกลิ่น

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ 55 บาท ค่าภัตตาหารเพล คณะพระสงฆ์
ทำบุญ 55 บาท ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 110 บาท

2897. คุณพีรพล จักรเพ็ชร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2898. คุณกนกสรณ์ เตโชทินกร

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 21 บาท

2899. คุณธนวิชญ์ แซ่ลิ่ม

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2900. คุณธนวิชญ์ แซ่ลิ่ม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆฑาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2901. คุณนายณัฐวรรธน์ จิระทัศน์ประสุต

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่างครับ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2902. คุณณัฐจิตกานต์ โลกุตรวงศ์ และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบูรณะมณฑปพระจุฬามณี(วิหารพระวิสุทธิเทพ)
ร่วมทำบุญหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม(หล่อเป็นองค์พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) ขนาดหน้าตัก ๕ ศอก
ร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ ขนาดองค์พระ ความสูง ๙ เมตร
ร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
กับทางวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 90 บาท

2903. คุณพรพิพัฒน์ แสนมนตรี ประสิทธ์ ชมพูวิเศษ ภูมิพัฒน์ แสงกร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างสมเด็จองปฐม ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 90 บาท

2904.คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
คณะ จาคานุสสติ ทำบุญ 200 บาท
วันที่ 31 มกราคม 2564
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.ปิดทองโบสถ์บูรณะโบสถ์ 50 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
วิหารทาน พิมพ์หนังสือ ชำระหนี้สงฆ์ บูรณะวิหาร 100 ม.;ซื้อที่ดิน;ปลูกป่า ต้มไม้;ทำบุญต่ออายุ;พระอาพาธ;ปราสาททองคำ;ปิดทองพระ;บวชพระเณร;ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม;อาหารพระ;สร้างพระ;ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า;สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมาร ภัจจ์;บูรณะศาลา 4 ไร่;บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน ;บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง ;บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร;บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน;บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ;บูรณะศาลา 25 ไร่;พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน;ค่าภัตตาหารเพล;หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) (อัพเดทใหม่);สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร (อัพเดทใหม่);สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า (อัพเดทใหม่);บูรณะพระจุฬามณี (อัพเดทใหม่);อื่นฯลฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2905.นายวรพันธ์ นางอลิสา ราชวัตรและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2906. คุณบุศรินทร์ - นภสร เดชดำรงค์ปรีชา

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะพระจุฬามณี , สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2907.นางอุไรวรรณ ด่านศิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
คาถาวิระทะโย
วิหารทาน
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2908. คุณมนู วงค์จักร พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 400 บาท

2909.นางสาวณัฐพรรณ แก้วสุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 10,000 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 2,000 บาท

รวมเป็นเงิน 12,000 บาท

2910. คุณสุทธิดา ตั้งสิทธิสมบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2911.นางสาวสรัญญา ตันศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 10,000 บาท
2. สังฆทาน 1,000 บาท
3. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง 500 บาท
4. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 100 บาท
5. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 200 บาท
6. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร 200 บาท
7. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 200 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 12,300 บาท

2912.นาย บรรพต ณ นครและ นาย พัฒโณ ณ นครและนางสาว จารึก เลขพล

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก ๕ ศอก(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2.สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพสูง9เมตร3.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2913. คุณ อาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสสมเด็จ
องค์ปฐม1บาท
สังฆทาน1บาท

รวมเป็นเงิน 2 บาท

2914. คุณชุดาอร เจนจัดการ

ต้องการร่วมบุญ :
16กองบุญ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2915.RATCH TANGMANEE

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 19.82 บาท

2916. นางปราณี แก้วญานะ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 14,000 บาท

2917.นายอภิเชษฐ์ ฤทธิ์สุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

2918.นางสงการณ์. ดวงลูกแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2919.นางสาววรรณวิสา รักษาเชื้อและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน,บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2920.นายเมธี บุญยงค์พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3.สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพสูง 9 เมตร
4.สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5.บูรณะพระจุฬามณี
6.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7.สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8.บูรณะศาลา 4 ไร่
9.บูรณะมณฑปหลวงพ่อ หลวงปู่ปาน
10.บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง
11.บูรณะหลังคาวิหารแก้ว100เมตร
12.บูรณะกุฎิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13.บูรณะศาลา 25 ไร่
14.พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน
15.ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16.ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2921. คุณชัยยะ ตันตระรุ่งโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพล
18.ตักบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2922. คุณอภินันต์ ณาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2923. คุณ เต้ย

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยล่วงหน้า สำหรับวันที่ 1 กุมภาพันธุ์ - 7 มีนาคม 2564 วันละ 1 บาท รวม 35 วัน รวมเป็นเงิน 35 บาท(สามสิบห้าบาทถ้วน)
***อนุญาติให้ทางวัดนำเงินไปใช้ในการอื่นได้ตามความเหมาะสม***
-. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
-. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
-. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
-. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
-. บูรณะพระจุฬามณี
-. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
-. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
-. บูรณะศาลา 4 ไร่
-. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
-. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
-. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
-. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
-. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
-. บูรณะศาลา 25 ไร่
-. ถวายเป็นสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ร่วมสร้างพระชำระหนี้สงฆ์พร้อมปิดทอง
-. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
-. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
-. อื่นๆแล้วแต่ทางวัดจะจัดสรรค์

รวมเป็นเงิน 80 บาท

2924. คุณ ณภาภัช พูเลียไอเนน

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง

รวมเป็นเงิน 40 บาท

2925.นายอนุชา ตั้งศิริมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน
ธรรมทาน
สังฆทาน
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 750 บาท

2926. นาย พรชัย ภูต้องหลง

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆฑานและค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2927. คุณ สนิท-วรรณา-วรรณวิสา-อัฐวุฒิ ทองยั่งยืน

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2928. คุณ อดิเรก ประภัสสร คำจริง พร้อมบุตรธิดา

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน14,320
ชำระหนี้สงฆ์1230
กองทุนธรรมทาน1300
ค่าน้ำค่าไฟ1500
ทำบุญทุกๆอย่างที่วัดท่าซุง26,690

รวมเป็นเงิน 45,040 บาท

2929. คุณ สุวรรณา จรูญโรจนานันท์

ต้องการร่วมบุญ :
อุทิให้เจ้ากรรมนายเวร
1.บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2930. คุณจุไรรัตน์-Thomas เบาว์เออร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2931. คุณนายนิวัติ อ้วนอินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 108 บาท

2932. คุณ ศุภกฤต สาตร์เงิน และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทานชุดใหญ่

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

2933.นาย ฟิลลิป ดาเลส

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 700 บาท

2934.นายรัชตะ รัตนโชติมณี

ต้องการร่วมบุญ :
- หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 5 ศอก ( พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 600 บาท

2935. นาย ธนภัทร รัตนพนาวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์
และทำบุญอื่นๆด้วย

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2936.นายปกรณ์เกียรติ. นวลใส

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 99 บาท

2937. คุณ อารีรัตน์ คำแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 20 บาท

2938. คุณอรสิตา ศิริบรรจง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. โรงครัวของวัด 1500 บาท
2. วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน 100 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
4.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม5ศอก 200 บาท
5. สร้างรูปเหมือนท่านปู่ ท่านย่า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

2939. คุณสุรีย์รัตน์ จารุนิเวศน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2.ธรรมทาน สังฆทาน
3.ชำระหนี้สงฆ์
4.ค่าน้ำ ค่าไฟ
5.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 159 บาท

2940. คุณสุชาติ นันทะศรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป,วิหารทาน,ธรรมทาน,สังฆทานและอื่นๆที่เป็นประโยชน์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

2941.ครอบครัว ด.ญ.ภัทรพร เดี่ยววานิช

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2942. คุณปิยะนันท์ สโรบล (ตัวแทนกลุุ่มกัลยาณธรรม 63)

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ =100
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) =100
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร =100
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า =100
5. บูรณะพระจุฬามณี=100
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า=100
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์=100
8. บูรณะศาลา 4 ไร่=100
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน=100
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง=100
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร=100
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน=100
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ=100
15. บูรณะศาลา 25 ไร่=100
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน=100
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง=100
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า=100

รวมเป็นเงิน 1,800 บาท

2943. คุณ วิสวัส วาทิน และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) จำนวน 100 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร จำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2944. คุณ เกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 30 บาท

2945. คุณเกสรา มาบุญมีและคุณอรรถสิทธิ์ ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 30 บาท

2946. นางฉัตก์กัญญา สิริธนันต์ชัย

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

2947.นาย ชนสิทธิ์์ สิริธนันต์ชัย

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2948. นายจอม นางมาลี นายมนตรี นายศิริวัฒน์ บัวบาน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 100 บาท
ทำบุญหล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม 400 บาท
ทำบุญสร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ 100 บาท
ทำบุญสร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 100 บาท
ทำบุญบูรณะพระจุฬามณี 100 บาท
ทำบุญค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 300 บาท

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

2949. คุณวิบูลพรรณ - วรพักตร์ ฐิตะดิลก

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 50 บาท
หล่อพระชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
ทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2950. คุณวลรรภสร อุดมพิสุทธิ์คุณ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 40 บาท

2951.นาย พีระพงศ์ แก้วคง

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนีสงฆ์
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2952. คุณdumrongchai

ต้องการร่วมบุญ :
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2953. คุณสุรขัย เมฆวิลัย

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัด5ศอก(ชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)​

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2954. คุณวรพจน์ ประเสริฐผล และ นส.ฉัตรกมล ช่วงเจริญชัย

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก5 ศอก พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2955. คุณ นพดล เอกจิต

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 59 บาท

2956. คุณฐิตินคชาภรณ์ โชติวัชรวณิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก 1 บาท
สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิ์ทพ สูง 9 เมตร 1 บาท
สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 1 บาท
บูรณะพระจุฬามณี 1 บาท
ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า 1 บาท
สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ 1 บาท
บูรณะศาลา 4 ไร่ 1 บาท
บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน 1 บาท
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 1 บาท
บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร 1 บาท
บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน 1 บาท
บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ 1 บาท
บูรณะศาลา 25 ไร่ 1 บาท
พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน 1 บาท
ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 1 บาท
ค่าน้ำ-ค่าไฟ 1 บาท

รวมเป็นเงิน 16 บาท

2957. คุณ กิตติยา ชัยชนะ

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2958. นายเกรียงไกร ยังประโยชน์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ สังฆทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 80 บาท

2959. คุณ พุทธิพร วิชัยดิษฐ

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2960. คุณสุชีพ ขจายศรสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2961. คุณ ธัชพันธุ์ ธัญลักษณ์สกุล

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 400 บาท

2962. คุณอิสริยา บวรเศรษฐวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทานชุดใหญ่ 2 ชุด

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

2963.คณะชวนธรรมบุญ (สามารถ อิทธิประเสริฐ)

ต้องการร่วมบุญ :
กองที่ 1 จำนวน 3,089 บาท
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

กองที่ 2 จำนวน 3,130 บาท
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง

กองที่ 3 จำนวน 2,084 บาท
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 8,303 บาท

2964. คุณจักรกริช. มั่งแฟง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง 1-18

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2965.Pattama.m

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2966. คุณชัยอุดม

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อพระสมเด็จองค์ปฐม 5 ศอกปิดทองชำระหนี้สงฆ์
2.สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3.สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2967. คุณเสนาะ อ่อนนิ่ม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน2,000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

2968. นายเกรียงไกร สุภา คุณานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุธรูป วิหารทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2969. คุณอิงค์คณัส กิตติวุฒิ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

2970. คุณตริณปรัชญ์ วังอภิสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1)รายการ 1-16 = 160 บาท 2)บาตรวิระทะโย = 40 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2971. คุณรังสินี พูลเพิ่ม

ต้องการร่วมบุญ :
2.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม 5 ศอก พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง 500 บาท
3.สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2972.นางพานทอง ศักดิ์ศรีสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2973.freedorow1

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2.สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2974. คุณสถาปัตย์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2975. คุณณัฐวัฒน์ สง่าแพทย์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2976. คุณจันทร์ทิพย์ เนียมเพราะ

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย 100 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
วิหารทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 1/2/21 at 20:05

2977. คุณณัฐวัฒน์ สง่าแพทย์

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2978.น.ส.นันท์นภัส, น.ส.ภิชญา ดังสท้าน

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญ สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, ธรรม​ทาน, สังฆทาน, ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2979. คุณนฤมล กิจพานิชวิเศษ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 30 บาท

2980.Samad Sutthitham

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 209 บาท

2981. คุณ กมลพร บัวอินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2982. คุณ แสงจันทร์ โสตถิภิญโญ

ต้องการร่วมบุญ :
บาตรวิระทโย

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2983. คุณละเมียด วงษ์ทองทิว

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2984.นายชัยพร นายณัฐดนัย นางชนันพร เฟื่องภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2985. คุณ นิชาภัทร ศรีรัตนนาวิน

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2986. คุณพลอยภูรี

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 40.31 บาท

2987. คุณ สิริญาณี แลบัว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2988.นายภาณุวัฒน์ ชมหอมพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ 1500
2.สังฑทาน 1000
3.บูรณพระจุฬามณี 500

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

2989.นายธีรวัฒน์-นายภาณุทัช ปรางสุวรรณ และนางอธิชา จั่นมุกดา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2990.นายไพโรนจ์ อนันต์ตันติกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2991. คุณพัทธนันท์ ศรีสุประวีณ์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่

รวมเป็นเงิน 50 บาท

2992. คุณพัทธนันท์ ศรีสุประวีณ์

ต้องการร่วมบุญ :
บาตรวิระทโย5บ.
ชำระหนี้สงฆ์5บ.
สังฆทาน5บ.

รวมเป็นเงิน 15 บาท

2993. คุณวันวิสาข์, ภาคย์, ภัทร์ สกลภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2994. คุณ รัฐกฤษฏิ์ ธนสกุลเศรษฐ์

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2995. คุณแอ๊ดดี้ และ ดี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ สร้างวิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน สร้างพระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์ และทั้งหมด 18 อย่างตามที่ทางวัดบอกบุญ

รวมเป็นเงิน 400 บาท

2996. คุณ สุมาลี บัวอินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2997. พ.ต.ท.ทัศน์พล เกิดอยู่ นางปิยาภรณ์ เกิดอยู่ น.ส.กานต์รวี เกิดอยู่ นนอ.เตชัส เกิดอยู่ นส. ภาวิดา เกิดอยู่

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก๕ศอก(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 300 บาท

2998. คุณ จริยา กมลพัฒนะและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ต้องการร่วมบุญ :
. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

2999. คุณอัครเดช

ต้องการร่วมบุญ :
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 100
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100

รวมเป็นเงิน 200 บาท

3000.ครอบครัวไพโรจน์ แสงสาครรัตนะ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รายการละ 500 บาท
รวม 9,000 บาท

สังฆทานชุดละ 2,000 บาท 3ชุด
รวม 6,000 บาท

รวมเป็นเงิน 15,000 บาท

3001. นาย สมคิด ดวงแก้ว นางสาว เปรมจิตร์ โมกขศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ =10 บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) =10 บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร =10 บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า =10 บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี =10 บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า =10 บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ =10 บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ =10 บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน =10 บาท
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง =10 บาท
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร =10 บาท
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน =10 บาท
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ =10 บาท
15. บูรณะศาลา 25 ไร่ =10 บาท
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน =20 บาท
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง =20 บาท
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า =10 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

3002. vutti suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
13. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
14. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
15. บูรณะศาลา 25 ไร่
16. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
17. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
18. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 35 บาท

3003. คุณ นงนภัส เจริญรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 40 บาท

3004. นายยี -นางบุญช่วย นุภาพ,นางธาราวดี แสงเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม 2.สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพสูง 9นิ้ว 3.สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า 4.บูรณะพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 80 บาท

3005.นายรัฐปกร พรหมอยู่ นางสาววันวิสา พันธุมะโอภาส พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ สังฆทาน ภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

3006. คุณวิชิต-วาสนา บุญฤทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 200 บาท

3007. คุณเริงชัย เพชรชื่นสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อสมเด็จองค์ปฐม(พระชำระหนี้สงฆ์)

รวมเป็นเงิน 780 บาท

3008.นส.ชญาดา อุเทน

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 59 บาท

3009. คุณ ปาริชาต สุนทรนนท์ และครอบครัว/วัลภา จันสีนาก/ลา จงจิต/กนกวรรณ -ปาณิสรา สุรภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
18.ใส่บาตรวิระทะโย 170.-

รวมเป็นเงิน 270 บาท

3010.จ.ส.อ.นิมิตร บังสันเทียะและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2.หล่อสมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3.สร้างพระวิสุทธิเทพ
4.สร้างท่านปูท่านย่า
5.บูรณะพระจุฬามณี
6.ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7.สร้างมณทปพ่อหมอโกมารภัจจ์
8.บูรณะศาลา4ไร่,25ไร่
9.บูรณะมณฑปหลวงพ่อ,หลวงปู่
10.บูรณะพระอุโบสถ
11.บูรณะหลังคาวิหารแก้ว
12.วิหารทาน,ธรรมทาน ,สังฆทาน
13.บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อ
14.ค่าอาหารพระ,ค่าน้ำ,ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

3011.น.ส.กาญจนาภา สมบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อพระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง ,ค่าน้ำไฟ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

3012. นายประโยชนื ตันกันภัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญเงินบาตรวิระทะโย 7,134บาทครับ
2.ทำบุญสังฆทาน 360บาทครับ

รวมเป็นเงิน 7,494 บาท

3013.พระปัณณวรรธ พงศาประเสริฐพร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกๆกองครับ

รวมเป็นเงิน 155 บาท

3014. คุณดิษดา ศรีเมือง

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 10 บาท

3015.ตระกูลรังสิกุลกวิน

ต้องการร่วมบุญ :
. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 400 บาท

3016.ตระกูลรังสิกุลกวิน


ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

3017. คุณเอกสิทธิ์ พงศ์ุสุขเกษม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)

รวมเป็นเงิน 99 บาท

3018. คุณ ธัญลักษณ์ ถาวรสุข และเสาวลักษณ์ อารีย์ยนต์วัฒนา

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) 50 บาท
2. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
3. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

3019.นายเด่นชัย-ฐานิตา-ศศิณัฏฐ์ สายสุพัฒน์ผล

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

3020. คุณภัทรพล แสงประทีป

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
2. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
3. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
4. บูรณะพระจุฬามณี
5. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
7. บูรณะศาลา 4 ไร่
8. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
9. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
10. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
11. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
12. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
13. บูรณะศาลา 25 ไร่
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
15. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
16. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

3021. คุณณัฐธยาณ์ อุบลธนารัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำสังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์ และบุญทุกอย่างที่วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

3022. คุณ หนู

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ = 3บาท
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) = 3บาท
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร = 3บาท
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า = 3บาท
5. บูรณะพระจุฬามณี = 3บาท
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า = 3บาท
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์ = 3บาท
8. บูรณะศาลา 4 ไร่ = 3บาท
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน = 3บาท
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง = 3บาท
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร= 3บาท
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน = 3บาท
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ= 3บาท
14. บูรณะศาลา 25 ไร่ = 3บาท
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน = 3บาท
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง = 3บาท
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า = 3บาท

รวมเป็นเงิน 51 บาท

3023. คุณ โอปอล์ จรรโลงเศวตกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

3024. คุณกฤษณา แสงสว่างค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 2,255 บาท

3025. คุณ ภัณฑิลา สุระ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

3026. คุณจีรศักดิ์ นมัสการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
2. หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3. สร้างรูปเหมือนพระวิสุทธิเทพ สูง 9 เมตร
4. สร้างรูปเหมือนท่านปู่และท่านย่า
5. บูรณะพระจุฬามณี
6. ปิดทองพระปัจเจกพุทธเจ้า
7. สร้างมณฑปท่านพ่อหมอโกมารภัจจ์
8. บูรณะศาลา 4 ไร่
9. บูรณะมณฑปหลวงพ่อ-หลวงปู่ปาน
10. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
11. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร
12. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน
13. บูรณะกุฏิเก่าหลวงพ่อที่ใต้ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำ
14. บูรณะศาลา 25 ไร่
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 18 บาท

3027. นาย ธีรทัศน์ มัคคญาณวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสร้างและซ่อมแซมวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 2,000 บาทหมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญสามารถตรวจสอบรายชื่อตามรายการที่แจ้งนี้ได้ หากปรากฏว่าเจ้าภาพรายใดข้อมูลที่ลงไปแล้วไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมาทาง "ผู้จัดทำ" ด้วย

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"◄ll กลับสู่สารบัญ