พระสงฆ์วัดท่าซุงเข้าสอบประโยคบาลีสนามหลวง ปี2565 ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 26-27 ก.พ.2565
webmaster - 26/2/22 at 20:52

การสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๕


พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม(ท่าซุง) คณะกรรมการการสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๕
เดินทางร่วมพิธีเปิดการสอบประโยคบาลี ๑-๒, ประโยค ป.ธ.๓,และประโยค ป.ธ.๔ ณ สนามสอบวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ตำบลอุทัยใหม่ จังหวัดอุทัยธานี
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจัาอาวาสวัดจันทาราม(ท่าซุง) ได้ให้กำลังใจและให้โอวาท
กับคณะพระสงฆ์วัดท่าซุงก่อนเดินทาง เข้าสอบบาลี สนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๕
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาสุธี (อุทัย ญาโณทโย ป.ธ.๙ ) วัดสร้อยทอง รองเจ้าคณะภาค ๑๑
เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจกับพระสงฆ์วัดท่าซุง ณ.สนามติว วัดท่าซุง ห้องเรียนบาลีพระพินิจอักษร (ชั่วคราว)
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือ
◄ll กลับสู่สารบัญ