กำหนดการ..งานพิธีบรรพชาอุปสมบท (จำพรรษาประจำปี 2565) วัดจันทาราม(ท่าซุง) วันที่ 9 กรกฎาคม 2565
webmaster - 15/6/22 at 15:05


กำหนดการ
งานพิธีบรรพชาอุปสมบท (จำพรรษาประจำปี ๒๕๖๕)


วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕อานิสงส์การอุปสมบท
โดย..หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๕ จะเข้ามาถึง ตามประเพณีของวัดท่าซุงทุกปี จะมีการอุปสมบทพร้อมกัน ณ พระอุโบสถ เพื่อจำพรรษาตามประเพณีที่เคยจัดมาทุกปี ทางวัดจึงขอประกาศข่าวดีอันเป็นมหากุศลว่า ในปีนี้จะจัดงานบวช วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕โดยมีกำหนดการดังนี้วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๐๐ น. ทำพิธีโกนผมนาค พร้อมทั้งมีการอาบน้ำ ให้นาคด้วย ที่ หน้าอุโบสถวันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๖.๓๐ น. ทำพิธีขอขมาบิดามารดาและผู้มีพระคุณ ณ ศาลานวราช
เวลา ๐๗.๐๐ น. แห่นาคพร้อมกัน โดยมีวงโยธวาทิตนักเรียน "โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระ" นำขบวนนาคและพ่อแม่พี่น้อง และญาติ พร้อมพุทธบริษัทที่ร่วมบวช เดินเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ วัดท่าซุง รอบนอก ๓ รอบ
เวลา ๐๗.๒๐ น. นาควันทาเสมา ณ หน้าอุโบสถ
เวลา ๐๗.๓๐ น. นาคโปรยทาน ณ หน้าอุโบสถ
เวลา ๐๗.๕๐ น. บิดามารดาพานาคเข้าอุโบสถ

เวลา ๐๘.๐๐ น. ทำพิธีบรรพชาอุปสมบท โดยท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยโสภณ ฉายา "สมชาโน " เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี และ เจ้าอาวาสวัดหนองขุนชาติ ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานีรายชื่อนาค
๑.นาค รนกร แสง-ชูโต มีชื่อฉายา สุธมฺมฐิติโก
๒.นาค พิสิษฐ์ สังข์ด้วง มีชื่อฉายา สุธมฺมวสโภ
๓.นาค ทินกร กิจธนาภรณ์ มีชื่อฉายา สุธมฺมอรุโณ

๔.นาค เอกพจน์ ระย้าทอง มีชื่อฉายา สุธมฺมนิสโภ
๕.นาค ชูชัย นุ่มโต มีชื่อฉายา สุธมฺมติขิโณ
๖.นาค ชรินทร์ พรหมรักษ์ มีชื่อฉายา สุธมฺมเนปกฺโกพระกรรมวาจาจารย์ พระอนุกรรมวาจาจารย์
พระคู่สวดชุด ๑ คือ พระธวัชชัย สุธมฺมญานวุฑฺโฒ – พระเอกชัย สุธมฺมญาณสาโร
พระคู่สวดชุด ๒ คือ พระอนุชาติ สุธมฺมอนุตฺตโร - พระพงศธร สุธมฺมเขมรโตเวลา ๑๐.๔๕ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ณ ศาลาพระพินิจอักษร เนื่องในพิธีฉลองพระบวชใหม่
เวลา ๑๑.๐๐ น. เจ้าภาพผู้อุปสมบทถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุงที่ศาลา พระพินิจอักษร
เวลา ๑๒.๐๐ น. คณะญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน ที่ศาลาพระพินิจอักษร

◄ll กลับสู่สารบัญ