๒๖ กรกฎาคม ครบรอบวันมรณภาพหลวงปู่ปาน อ่าน (Ebook) “ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค”
webmaster - 26/7/22 at 22:24

WATTHASUNG E-BOOK

E-BOOK หนังสือ "ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค"

http://www.thasungmedia.com/wat/Ebook/book/luangphopan/E-BOOK หนังสือ ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค” ภาคฉบับภาษาอังกฤษ

http://www.thasungmedia.com/wat/Ebook/book/LPpanSonantho/
ขออนุโมทนา กับผู้ดำเนินการ นายสราวุธ ไพศาลจิต นางสาวแองเจลล่า โรว์ลิ่ง ผู้แปลเอกสาร นางสาว ปานอุษา จริยาอุดม
ประวัติหลวงพ่อปาน (ฉบับภาษาอังกฤษ)
...นับเป็นความอุตสาหะของคณะผู้จัดทำ ที่ได้มอบลิขสิทธิ์ต้นฉบับนี้ไว้ ผู้เขียนจึงได้ให้ทีมงานฯ เป็นผู้จัดทำเป็น e-book เพื่อไว้เป็นประโยชน์สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ในเรื่องพระพุทธศาสนา
...โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องอภิญญาจิต ของพระมหาเถระผู้เชี่ยวชาญอภิญญารูปหนึ่ง ในสมัยยุคกึ่งพุทธกาลนี้ หากปฏิบัติตามแล้ว จะสามารถพิสูจน์หลักสูตรในพระพุทธศาสนาได้
...เพื่อเป็นการยืนยันคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นจริง ไม่ใช่เป็นเรื่องอวดอุตรมนุสธรรมแต่อย่างใด เพราะชาวไทยที่หันเข้ามาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ด้วยเหตุจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ (ฉบับภาษาไทย) มาแล้ว มีจำนวนมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
...พระอาจารย์ชัยวัฒน์ อชิโต
4 พฤษภาคม 2563◄ll กลับสู่สารบัญ