รับสมัคร...ผู้อุปสมบท(หมู่)เพื่อปฎิบัติธุดงค์ ในวาระครบรอบ มรณภาพ 30 ปี หลวงพ่อฯตั้งแต่ 1–31 ต.ค.65
webmaster - 15/8/22 at 17:49

ระเบียบการรับสมัคร

ผู้อุปสมบท (หมู่) เพื่อปฏิบัติธุดงค์

ในวาระครบรอบมรณภาพ ปีที่ ๓๐ หลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระระหว่างวันที่ ๘ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

วัดท่าซุงขอประกาศระเบียบการรับสมัคร "บวชธุดงค์" ในปี ๒๕๖๕

สำหรับผู้มีความประสงค์ที่จะร่วมอุปสมบท (หมู่) ไว้ ดังนี้

๑. เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ( รับใบสมัครบวช จนถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐๐ คน สำรอง ๒๐ คน )

๒. ต้องมารับใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ศาลานวราช วัดท่าซุง พร้อมรับเอกสาร "คำขอบรรพชาอุปสมบท" จากพระเจ้าหน้าที่

๓. ผู้ที่มาสมัคร ต้องมีหลักฐาน ดังนี้
..........ก. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ
...........ข.สำเนาทะเบียนบ้าน


๔. เมื่อสมัครบวช แล้ว ต้องมาฝึกมโนมยิทธิที่วัดท่าซุง หรือที่บ้านสายลม เพื่อให้ครูฝึกรับรองการฝึก ( ปีนี้ผู้ที่บวชธุดงค์ต้อง ฝึกมโนมยิทธิ ๓ ขั้น มีขั้นต้น ท่องเที่ยว ญาณแปด)

๕.ให้นำเอกสาร มาส่งกับพระเจ้าหน้าที่ มี
.....๑)"ใบสมัครบวช"
.....๒) "สำเนาบัตรประชาชนหรือ สำเนาบัตรข้าราชการ "
.....๓) "สำเนาทะเบียนบ้าน"
.....๔) "ใบรับรองผลการฝึกมโนมยิทธิ"

ส่งไม่เกิน วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ พระเจ้าหน้าที่ ( โทร ๐๙๘-๒๕๔-๕๖๙๘ ) ที่วิหารหลัง อุโบสถวัดท่าซุง และรับหนังสือ "โทษละเมิดพระวินัย"

๖. ต้องท่องขานนาคให้ได้ และต้องเข้าใจศีลของพระ(โทษละเมิดพระวินัย) ก่อนเดินทางมารายงานตัว พร้อมกันที่วัด เวลา ๑๘.๐๐ น. วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลาพระพินิจอักษรฯ ขอย้ำเตือนอีกสักครั้งว่า ถ้าใครมาไม่ทันการเรียกชื่อในตอนนี้ ทางวัดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการบวช

ขอแจ้งให้ทราบว่า มีบางคนส่งใบสมัครแล้ว แต่ไม่เดินทางมาบวชตามเวลานัด จึงขอย้ำเตือนผู้สมัครบวชทั้งหลายว่า

หากส่งใบสมัครบวชเรียบร้อยแล้ว ถ้าขัดข้องไม่สามารถจะบวชได้ ขอให้ติดต่อกับพระเจ้าหน้าที่รับสมัคร จะแจ้งทางโทรศัพท์ก็ได้ ก่อนวันกำหนดบวชประมาณ ๗ วัน ส่วนการฝึก มโนมยิทธิ ต้องฝึกที่วัดท่าซุง หรือที่บ้านสายลม ต้องฝึกมโนมยิทธิทั้ง ๓ ขั้น จึงจะได้รับการพิจารณา เพื่อการอุปสมบทต่อไป

มีอีกประเภทหนึ่งที่เคยมีปัญหามาแล้ว นั่นคือผู้อุปสมบทมักจะไม่รู้ระเบียบการบวชของวัดท่าซุง เนื่องจากได้รับการติดต่อจากเจ้าภาพให้มาบวช แต่คนที่ดีก็มี คนที่ไม่รู้เรื่องเลยก็มี ขอให้เจ้าภาพกรุณาคัดเลือกผู้จะมาบวชด้วย ยิ่งถ้าคนบวชเขามีศรัทธาด้วยจะดีมาก

สำหรับในปีนี้ ผู้ยื่นใบสมัครไว้แล้ว จะต้องเดินทางมาวัดท่าซุง วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. ศาลาพระพินิจอักษรฯ ถ้าใครไม่มาถึงวัดตามกำหนดเวลาที่นัดไว้นี้ ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการบวชทันที

ในขณะปฏิบัติธุดงค์ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ทางวัดกำหนดไว้ เช่น...
...- ห้ามรับเงินทองมาเป็นส่วนของตน
...- ห้ามนำวิทยุ, เครื่องเทป, หนังสือพิมพ์ ฯลฯ เข้ามาในเขตธุดงค์
...- ห้ามนำอาหาร ผลไม้ หรือเครื่องดื่มต่างๆ เข้ามาฉันในกลดของตน ให้ฉันได้เฉพาะที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยานเท่านั้น

...- ห้ามเข้าในเขตของผู้อื่น และอย่านำบุคคลภายนอกเข้าในเขตธุดงค์
...- ห้ามพูดคุยเสียงดังรบกวนผู้อื่น
...- ห้ามเรี่ยไร ดูหมอ ดูดวง และแจกเอกสารใดๆ หรือนำวัตถุมงคลต่างๆ มาจำหน่าย ซึ่งเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง


(ทางวัดท่าซุง ไม่รับสามเณรเข้าปฏิบัติธุดงค์ เพราะที่ผ่านมามักฝ่าฝืนระเบียบวินัยอยู่เสมอ)

สถานที่ปฏิบัติธุดงค์

๑. พระภิกษุ ภายในบริเวณป่าใหม่
๒.พราหมณ์ชาย พักที่ศาลา ๓ ไร่ หรือผู้ที่ชอบความวิเวก จะจัดที่ให้บริเวณป่าใหม่
๓. พราหมณ์หญิง (ศีล ๘ ควบกรรมบถ ๑๐ ) พักที่อาคาร ๒๕ ไร่ หรือใครอยากจะหาที่สงัด ทางวัดจะจัดให้ปฏิบัติภายในบริเวณป่า ศรีไพร ซึ่งได้ปรับปรุงพื้นที่ไว้แล้ว ส่วนผู้ที่ถือศีล ๕ จะจัดที่พักให้ต่างหาก ตามที่เห็นสมควร และไม่ควรกังวลเรื่องที่พักจนเกินไป หมายถึงได้ที่ตรงไหนควรพอใจที่ตรงนั้น◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 25/9/22 at 17:41