รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง ตั้งแต่ วันที่ 1 - 15 มกราคม 2566
webmaster - 15/1/23 at 16:48

รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง
ตั้งแต่ วันที่ 1 - 15 มกราคม 25660001 : คุณกำพล อังศุเกษตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ มีสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๕ และถวายสังฆทาน
2.หล่อรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)
3.สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก 10 ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา 4 ไร่)
4.ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

0002 : คุณนริศราและสามี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์
2.ใส่บาตรวิระทะโย
3.ร่วมทำบุญบวชพระวัดท่าซุง
4.ค่ายารักษาโรคพระภิกษุอาพาธ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0003 : คุณวีระชัย แสงกิตติกรพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

0004 : คุณเนาวรัตน์ นันตาวงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันปีใหม่ 2566


0005 : คุณสุวรรณา จรูญโรจนานันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0006 : คุณณัฐวดี ก้องสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 199 บาท

0007 : คุณวาสนา เผ่าทหาร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี
2.ทำบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0008 : คุณปกิต สายะศิริและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

0009 : คุณPeterRzsn

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0010 : คุณฌานิกา ซึมโรจน์ประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี
2.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0011 : คุณเอ๋ เอวันโน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ผาติกรรมสังฆทานชุดละ 100 บาท จำนวน 1ชุด

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0012 : คุณธนพร คงศิริ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

0013 : นางสาวจิรวรรณ เจียมรัตนะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน 100 บาท
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100 บาท
3.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
4.ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท
5.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0014 : คุณนพนันต์ บัวคลี่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนตร์ข้ามปีและถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0015 : คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :

1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0016 : คุณเอม ชัยประดิษฐ์ คุณพัชร พุ่มพวง คุณพจน์ วรรณชัยประดิษฐ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0017 : คุณอาทิตยา สังเพ็ชร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 90 บาท

0018 : คุณพัชรพรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0019 : นายธราพงษ์ สาลีอาจ และ น.ส. อัมพิลา ศรีบุรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน
2.ชำระหนี้สงฆ์
3.ธรรมทาน
4.วิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0020 :คุณพัชรพรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0021 : คุณนวพล พลวัฒน์สิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย 31 บาท
2.วิหารทานธรรมทาน 31 บาท
3.สังฆทาน 31 บาท
4.สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ 31 บาท
รวมเป็นเงิน : 124 บาท

0022 : นายวัฒนชัย ศรีสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์
10.ถวายสังฆทาน 70 บาท

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

0023 : นายภาณุวัฒน์ สิทธิกูล

ต้องการร่วมบุญ :

1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0024 : คุณไอศูรย์- คุณรัตนาภรณ์ คุณธนวัฒน์ อินทรสาลี

ต้องการร่วมบุญ :

1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0025 : นางสาวพรธีรา มณเฑียรทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายผ้าไตรจีวร
2.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 199 บาท

0026 : คุณเต้

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 900 บาท

0027 : คุณเชาวลิต ศรีสันติธรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ 310 บาท
2.ร่วมทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 410 บาท

0028 : ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน 3 บาท
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) 3 บาท
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก 3 บาท
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ 3 บาท
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 3 บาท
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 3 บาท
7.ถวายค่าภัตตาหาร 3 บาท
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 3 บาท
9.ชำระหนี้สงฆ์ 3 บาท

รวมเป็นเงิน : 27 บาท

0029 : คุณอรียา ซาร์กินสันพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่และถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0030 : นายพลชัย ศรีธนกฤช และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร เทพเจ้าที่ปกปักษ์รักษาข้าพเจ้า และเทพเจ้าทั่วสากลภพิภพ ท่านผู้ล่วงลับทุกรูปทุกนาม สรรพสัตว์ทั้งหลาย สาธุครับ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0031 : คุณสุภัคณา เรือนแก้ว คุณนาบสคากูล เรือนแก้ว 8 คุณhin yoong, คุณFong Voon hong and family.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำสังฆทาน
2.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0032 : คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0033 : คุณพันเลิศ คนิวรานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายอาหารพระ เณร

รวมเป็นเงิน : 55 บาท

0034 : คุณธรรม ศรีจิตรกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0035 : คุณธวรรษ ศรีจิตรกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0036 : นายอนุชา จึงวิโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0037 : นายพรณรงค์ ผักกระโทก

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0038 : คุณกิตติกร ใหญ่กว่าวงศ์และครอบครัว และนาง ชนัญชิตา สัจสุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,680 บาท

0039 : คุณภาวินี คมกฤส

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานชุดใหญ่ 3 ชุด 6,000 บาท
2.ทำบุญบูรณะวัด 1,000
3.ค่าน้ำค่าไฟ 1,000
4.ถวายภัตตาหาร 1,000
5.ชำระหนี้สงฆ์ 1,000

รวมเป็นเงิน : 10,000 บาท

0040 : นายรัชตะ รัตนโชติมณี และครอบครัว
ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0041 : นายณวัสพล ชนาวิรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0042 : คุณจรรยนันท์ มูลทองน้อย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

0043 : นายพูลศิลป์ เลิศศิริสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 19 บาท

0044 : คุณอรรถณพ หาญเรือนรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0045 : นางอารีรัตน์ ศรีทอง
-
ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญปีใหม่ 800 บาท
2.สังฆทานชุดเล็ก 12 ชุด

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0046 : คุณอรศรี เหมือนทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0047 : นายเจริญชัย พีระบูล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0048 : คุณนัทธ์นภัส รุ่งวชิรา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0049 : คุณนิติ เปรมบำรุง

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 41 บาท
2.ถวายค่าภัตตาหาร 20 บาท
3.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 20 บาท
4.ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 101 บาท

0050 : คุณอลงกรณ์ วังหินกอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระ
2.วิหารทาน
3.ธรรมทาน
4.สังฆทาน
5.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0051 : คุณรัตนศักดิ์ ปฐมวชิราวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0052 : คุณเกียรติศักดิ์ เสถียรทิพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่
2.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0053 : นายชัยรัตน์ ผิวมา นางชะอุ้ม ผิวมา ดร.ณัฏฐา ผิวมา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0054 : คุณปิยนุช สถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน จำนวน 50 บาท
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) จำนวน 50 บาท
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก จำนวน 50 บาท
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ จำนวน 50 บาท
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) จำนวน 50 บาท
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน จำนวน 50 บาท
7.ถวายค่าภัตตาหาร จำนวน 50 บาท
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ จำนวน 50 บาท
9.ชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 450 บาท

0055 : คุณราเชนทร์ โต๊ะกลม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 10 บ.
2.วิหารทาน 10 บ.
3.สมเด็จองค์ปฐม 10 บ.
4.ชำระหนี้สงฆ์ 10 บ.
5.ร่วมบุญอื่นๆทุกอย่าง 20 บ.

รวมเป็นเงิน : 60 บาท

0056 : นายผณินทร เสนีย์โกศลและครอบครัว / บริษัท สามพรานน้ำตาลกรวด จำกัดและพนักงาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0057 : คุณนันท์นภัส ล้อถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0058 : คุณชัยวัฒน์ แซ่ตัน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0059 : คุณค้าเกียว แซ่ตั้ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

0060 : คุณอรพรรณ ล้อถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

0061 : คุณกิตติพงศ์ ราหุลนันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0062 : ห.จ.ก.ศรีสะเกษพนมรุ้ง ขนส่ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 1,000 บาท
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์
10.ถวายสังฆทาน 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0063 : คุณศรัญญา พุทธชาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน 20 บาท
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) 30 บาท
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก 30 บาท
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ 20 บาท
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 20 บาท
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 20 บาท
7.ถวายค่าภัตตาหาร 20 บาท
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 20 บาท
9.ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0064 : นายนพดล นางวัลยา ด.ช.ศุภฤกษ์ ทาทองคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.ถวายค่าภัตตาหาร
3.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : จำนวน 20 บาท

0065 : คุณวสันต์ นริสา ธนทรัพย์สมบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน
2.ธรรมทาน
3.สังฆทาน
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,500 บาท

0066 : นายวิทยา โพธิ์มณี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน 20 บาท
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) 30 บาท
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก 30 บาท
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ 20 บาท
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 20 บาท
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 20 บาท
7.ถวายค่าภัตตาหาร 20 บาท
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 20 บาท
9.ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0067 : คุณพนม ราหุลนันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0068 : คุณYoottapong Kobkasikam

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
2.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
3.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
4.ถวายค่าภัตตาหาร
5.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0069 : คุณธณากร กิติธณลักษณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0070 : คุณวิรัตน์ บุญญาอธิมาตร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,700 บาท

0071 : คุณกรณ์พิสิฐ สัจกุล และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป
2.วิหารทาน
3.สังฆทาน
4.ธรรมทาน
5.ถวายค่าภัตตาหาร
6.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
7.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

0072 : คุณวิทย์วศิน บุญจำเนียร

ต้องการร่วมบุญ :
1.โบสถ์ทองคำ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0073 : คุณประทิน บุญสม คุณบุญเรือน ลิ้มประเสริฐ คุณอำนวย พรหมรักษ์ คุณสายใจ ทองคำ คุณทวีสิน บุญสม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 250 บาท

0074 : ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ : คุณชาตรี
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 250 บาท

0075 : คุณกัลยภัค ปรมาธิกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน 20 บาท
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) 20 บาท
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก 20 บาท
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ 20 บาท
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 20 บาท
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 20 บาท
7.ถวายค่าภัตตาหาร 20 บาท
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 20 บาท
9.ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 180 บาท

0076 : คุณกัมพล นนทมิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน 100 บ.
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100 บ.
3.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บ.

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0077 : คุณพัชราภรณ์ สมัครการ และครอบครัว พร้อมญาติมิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
2. ถวายสังฆทาน
3.บูรณะต่างๆ ของวัดท่าซุง
4.ถวายยา-ภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป)
5. ใส่บาตรวิระทะโย
6. ทำบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง
7.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,111.11 บาท

0078 : คุณจรูญเลิศ โลกุตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0079 : คุณอำไพพรรณ ประสงค์บุญกิจ คุณถวัลย์ศักดิ์ การสามารถ คุณนพดล การสามารถ,คุณจริยา
การสามารถ,คุณปุณณวิชญ์ การสามารถ อุทิศให้ท่านเจ้ากรรมนายเวรและท่านเทวดาประจำตัวทุกท่าน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญสร้างพระประธาน4ไร่องค์ใหม่
2.สร้างสมเด็จองค์ปฐม(พระชำระหนี้สงฆ์)ศาลา4ไร่
3.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน,หลวงพ่อพระราชภาวนาราชโกศล
4.ร่วมบุญบูรณะศาลา 4 ไร่

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

0080 : ครอบครัวสุเมธินทกุล/ครอบครัวพิมพ์พจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0081 : นายนพกร ยิ้มประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.ถวายค่าภัตตาหาร
3.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0082 : คุณธีรพล คณสณันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0083 : คุณธัญลักษณ์ ถาวรสุข และคุณเสาวลักษณ์ อารีย์ยนต์วัฒนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 50 บาท
2.ค่าน้ำ ค่าไฟ 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 70 บาท

0084 : นายสันติ สุทธิบัญชากุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานชุดละ100 บาท3ชุด

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0085 : นายกฤชรัตน์ แก้วชุม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0086 : คุณศุภากร ตันพิพัฒนกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำธรรมทาน 5 บาท
2.ทำวิหารทาน 5 บาท
3.ทำสังฆทาน 5 บาท
4.สร้างสมเด็จองค์ปฐม 5 บาท
5.ทำบุญค่าไฟวัดท่าซุง 5 บาท

รวมเป็นเงิน : 25 บาท

0087 : น.ส.พนิดา วรรธนะตันติและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

0088 : นายวรพจน์ อินต๊ะนันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี
2.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0089 : คุณประวิทย์ พาลารักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป
2. วิหารทาน
3.ธรรมทาน
4.สังฆทาน
5.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0090 : คุณพ่อเชิดชัย-คุณแม่บุญทิวา ตรีรัตน์ดิลกกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน 400 บาท
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) 200 บาท
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก 200 บาท
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ 200 บาท
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 200 บาท
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 200 บาท
7.ถวายค่าภัตตาหาร 200 บาท
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 200 บาท
9.ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0091 : คุณอภินันต์ ญาณยุทธ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน 400 บาท
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) 200 บาท
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก 200 บาท
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ 200 บาท
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 200 บาท
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 200 บาท
7.ถวายค่าภัตตาหาร 200 บาท
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 200 บาท
9.ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 31 บาท

0092 : คุณพงษ์ศักดิ์ รักคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน 400 บาท
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) 200 บาท
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก 200 บาท
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ 200 บาท
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 200 บาท
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 200 บาท
7.ถวายค่าภัตตาหาร 200 บาท
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 200 บาท
9.ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 109 บาท

0093 : คุณวารดี สร้อยโสม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0094 : นายอมร - นางกนกแข วีระพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

0095 : คุณกิตติคมน์ เมฆกระบัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 180 บาท

0096 : นายวิโรจน์ สุระชยางกูร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญปีใหม่
2.สร้างพระพุทธรูป
3.วิหารทาน
4.สังฆทาน
5.ธรรมทาน
6.ถวายภัตตาหารพระ
7.ค่าน้ำ ค่าไฟ
8.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0097 : คุณวัฒนา ญาณปัญญา พร้อมครอบครัว และผู้ร่วมให้ทิป

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 410 บาท

0098 : คุณPinitnun Sruay-iam

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองพระอุโบสถ

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0099 : พันธุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :

1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0100 : คุณปาลิดา จันแดง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
2.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0101 : ผุ้ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน 100 บาท
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) 100 บาท
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก 100 บาท
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ 100 บาท
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 100 บาท
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
7.ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 100 บาท
9.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
10.ค่าบูชาครู 100 บาท
11.บวชพระ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,100 บาท

0102 : คุณโชติกา คล้ายจันทร์พงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน
2.ธรรมทาน
3.สังฆทานชำระ
4.หนี้สงฆ์
5.สร้างพระ

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

0103 : นายพิทักษ์ ภาพชะนะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 310 บาท
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 410 บาท

0104 : พระไพโรจน์ ทองมีสี (สุธมฺโม)

ต้องการร่วมบุญ
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0105 : นางฉัตรพร คล้ายแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0106 : นางฉัตรพร คล้ายแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน อุทิศส่วนกุศลให้นายชะมัด อุณฑพันธุ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0107 : คุณอนุตตรีย์ พระสุขไทย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1 บาท

0108 : คุณสมเกียรติ พระสุขไทย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1 บาท

0109 : คุณสรศักดิ์ ขอทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และฝถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0120 : คุณณัฐชา ยิ่งเกียรติกร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
3.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
4.ค่าน้ำ-ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0121 : คุณหทัยรัตน์ มีนพัฒนาการ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานชุดเล็กพร้อมพระประจำวัน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0122 : นายลิ้มเซี้ยน แซ่เจน และ นางม่วยยิ้น แซ่ทั้ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน 200 บาท
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566 1400 บาท
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก 200 บาท
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ 200 บาท
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 200 บาท
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 200 บาท
7.ถวายค่าภัตตาหาร 200 บาท
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 200 บาท
9.ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

0123 : คุณภัทรพล แสงประทีปและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0124 : คุณมุทิตา คำประชา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทานชุดเล็ก 1ชุด

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0125 : นางจรรยพร ภู่สมบูรณ์วัฒนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทานชุดเล็ก 1 ชุด 100
2.ทำบุญทุกอย่าง 100

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0126 : นายสมหมาย เลี้ยวสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0127 : คุณชลิต ตันติกฤตยกุล พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0128 : ด.ช.ธนกฤต สมสอาด นางสาวพัทธนันท์ หม่องพราหมณ์ นายนิติธร สมสอาด และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0129 : นางกาญจนา วงศ์กาฬสินธุ์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์
อุทิศให้นายปิยะพงษ์ วงศ์กาฬสินธุ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0130 : นายจีระศักดิ์ เจษฎาภิวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน
2.วิหารทาน
3.ธรรมทาน
4.สร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0131 : นางอรุณี ตัน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ผาติกรรมสังฆทานชุดละ 100บ.7ชุด

รวมเป็นเงิน : 700 บาท

0132 : พัทธนันท์ เชื่อมไพบูลย์-ปราณิสา บ้านแป้ง

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0133 : คุณธนกฤต รสแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 2 บาท
2.วิหารทาน 2 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 2 บาท
4.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง 2 บาท
5.ร่วมบุญทุกอย่าง 2 บาท

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

0134 : คุณปองทิพย์ ประมวญรัฐการและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0135 : คุณอัจจิมา+อัญชลี ปฐมเจริญสุขชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0136 : นาย เฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.ใส่บาตร"วิระทะโย"
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0137 : นายประจิน ขำเปลี่ยน

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป 100 บาท
2.วิหารทาน 100 บาท
3.สังฆทาน 100 บาท
4.ธรรมทาน 100 บาท
5.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
6.ใส่บาตรวิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0138 : คุณพีรพงษ์ ธนะรุ่งเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0139 : ปัทมวรรณ ปัญญานุชิต

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน 60 บาท
2.ธรรมทาน 60 บาท
3.ถวายค่าภัตตาหาร 60 บาท
4.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 60 บาท
5.ชำระหนี้สงฆ์ 60 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0140 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0141 : นายศรัญพงศ์ อัครศิริมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0142 : คุณอำภาษุภ เจิดจิตกุศล

ต้องการร่วมบุญ :
1.บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0143 : คุณภูทิตร์-ชนัฐตา เอี่ยมเมธา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์
10.บาตรวิระทะโย 40 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0144 : นายอัครฤทธิ์ ตันติอนุภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป
2.วิหารทาน
3.สังฆทาน
4.ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0145 : คุณโกศล ชมภูพาน
ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป
2.วิหารทาน
3.ธรรมทานวิหารทาน
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0146 : นายจักรพันธ์ ศรีโพธิ์งาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่2566

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0147 : คุณสุวรรณา จรูญโรจนานันท์
-
ต้องการร่วมบุญ :
1ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0148 : ครอบครัวประคินกิจ ครอบครัวรุ่นเจริญ ครอบครัววิวัฒน์ศุภร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0149 : นายชัยวุฒิ แพงมี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0150 : คุณรจนา เมฆภูวดล , นายซางกี่ แซ่หงุ่น - นางรุ่ง แซ่หู่ , คุณMr.Kulachart Wacharasuporn.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศล
2.ทำบุญชำระหนี้สงฆ์
3.ทำบุญเลี้ยงพระ
4.ถวายน้ำพระสงฆ์
5.ถวายของใช้พระสงฆ์
6.ค่าน้ำ ค่าไฟ
7.พิมพ์หนังสือธรรมะ
8.ทำบุญธรรมทาน
9.ทำบุญวิหารทาน
10. ทำบุญสังฆทาน
11.ร่วมสร้างพระพุทธรูป
12.ซ่อมแซมพระพุทธรูป
13. ซ่อมแซมรูปปั้น
14.รูปหล่อและอนุสาวรีย์ภายในวัด
15.ซ่อมแซมโบสถ์ วิหาร ศาลา หลังคา รั้ว รอบวัด
16.ซื้อที่ดินถวายวัด
17.ทำบุญร่วมปิดทองพระ
18.ทำบุญร่วมหล่อพระ
19.ทำบุญหล่อฐานพระพุทธรูป
20.ทำบุญเลี้ยงแขกมาร่วมงานบุญของวัด
21ทำบุญสร้างที่จอดรถของวัด
22.ทำบุญซ่อมแซมยานพาหนะของวัด
23.ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา
24.ทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ
25.ทำบุญร่วมซื้อดอกไม้ เทียน ธูป ถวายพระ
26.ทำบุญซื้อหลอดไฟฟ้า
27.ทำบุญสร้างศาลาปฎิบัติธรรม
28.ทำบุญสร้างโรงเรียน
29.ทำบุญสร้างห้องน้ำถวายวัด

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/1/23 at 16:54

0151 : นายไชยวัฒน์ วรรณประภา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 190 บาท

0152 : คุณพฤฒิพงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 9 บาท

0153 : คุณวชิรวิทย์ ทองเงิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

0154 : นายประวุฒิ กิจไพศาลรัตนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 509 บาท

0155 : คุณกมลพร จินเสนะกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0156 : นายยุทธยา ทองคำพานิช

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0157 : คุณลัดดาวรรณ เวชวิบูลย์สม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญสังฆทาน 500, ปิดทองพระอุโบสถ 500, ชำระหนี้สงฆ์ 500

รวมเป็นเงิน : 1,500 บาท

0158 : คุณภีมชยา ภรพิรเมธกูล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 41 บาท

0159 : นายวรพงศ์-นางนภัสภรณ์ เรืองโชติเสถียร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0160 : คุณทองสุข ญาณโรจน์ ,คุณสมาน-คุณสังวาล รังคะรัสมี , คุณกอบกุล เพชรายุทธิ์, คุณวรนาถ รัวคะรัสมี, อังคณา ศรีนิลทิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 1,400 บาท

0161 : คุณสมนันทน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0162 : คุณธนวัฒน์ ขจรชัยชนะศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 309 บาท

0163 : คุณปกรณ์ ตังศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1. เงินตักบาตรวิระทะโย ถวายเป็นค่าอาหารพระ

รวมเป็นเงิน : 1,500 บาท

0164 : คุณคมคีรี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 123.50 บาท

0165 : นายเอกราช อนันต์ พร้อมทั้งครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2.ธรรมทาน
3.สังฆทาน
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0166 : นายชัชชัย เย็นเชยและภรรยากับครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0167 : นายศไนส์ เศวตวิลาศ และ นางสาวสิริพร ฉันทะภาคย์พิบูลย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0168 : อาจารย์ใบบุญ แสงแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสะเดาะเคราะห์ 253 บาท
2. ทำบุญบูชาครู 270 บาท

รวมเป็นเงิน : 523 บาท

0169 : นางจรีนัน นางปุ๋ย นางสาวอ้จฉรี กองอินตา และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0170 : คุณนาม เจริญกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. สะเดาะเคราะห์ 100 บาท
2. ถวายสังฆทาน 500 บาท

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0171 : คุณณทิรา หาญทรงกรณ์ และครอบครัว และแม่ชีอันนา วิเศษทักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0172 : คุณสมศรี พรหมธารี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0173 : คุณชวิศ ทองเปี่ยม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0174 : นายปิยชาติ ชัยปัญญาทัศและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0175 : นายพิทยา เจริญพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0176 : คุณเมชญา โชติกาวรานนท์ และนางเปรมจิต อิศรางกูร ณ อยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0177 : คุณธนภัทร อุบลรัตน์และครอบครัว พ่อแม่น้อง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0178 : คุณVoravoot

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
2.สมเด็จองค์ปฐม(ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก10ศอก
3.สมเด็จองค์ปฐม(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก5ศอก
4.ร่วมบุญทุกงานบุญกับทางวัด

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0179 : คุณกฤษฎา อินทรพรอุดมและครอบครัวทุกคน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0180 : คุณธีระพงศ์ ธำรงเศรษฐกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0181 : คุณน้ำทิพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 19 บาท

0182 : นางนภัสกร เพ็ชรเอี่ยม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตร"วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0183 : พ่อพิพัฒน์ รัตนมงคลถาวร,นส.ดารัณ กรวิกณัฐดา น้อง จาวา,นาย สุรลักษณ์ ศิริคณลักษณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆลทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์
10.ทำบุญรวมทุกอย่าง
11.ค่าอาหารใส่บาตรพระสงฆ์วัดท่าซุงประจำเดือน มกราคม2566 วันละ1 บาท31วัน31 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0184 : พระมหาสุริยัน ปภากโร

ต้องการร่วมบุญ :
1. สมเด็จองค์ปฐม(ทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ)หน้าตัก๑๐ศอก หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา ๔ ไร่)

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0185 : คุณมังกร-ประภาพร ตันเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทานจากบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 3,300 บาท

0186 : นายสากล วงษ์ทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 140 บาท

0187 : คุณชัยฐิวรรธน์ คำสัตย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร วิระทะโย 300
2.ซ่อมแซมวิหารและกุฏิสงฆ์ 200
3.บวชพระ 500

รวมเป็นเงิน : 1,500 บาท

0188 : นางกรองพรรณ เกิดหลำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0189 : ดร.ศิริวรรณ พราพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0190 : คุณพัณณ์นิภา ธรัชอภิสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0191 : คุณอนุพงศ์ อินต๊ะวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญปีใหม่วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0192 : คุณรัฐพล เจริญอึ๊ง คุณกำไร เจริญอึ๊ง พร้อมครอบครัว บุตรธิดา ขออุทิศให้บิดา มารดา บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เทวดาที่คุมครองตัวของข้าพเจ้า เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลาย สรรพสัตว์ทั้งหลาย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวาย ผาติกรรมสังฆทาน ชุดพิเศษ (องค์พระผาติกรรมชุดใหญ่ 2,000 บาท ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุข อุดมสมบูรณ์ในทุกๆด้าน สุขภาพแข็งแรง โชคลาภการงาน การเงิน รวยๆๆด้วยเถอะสาธุๆๆ

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0193 : คุณภรภัทร โตใหญ่

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0194 : คุณณัฐพงศ์ ธัญญกิตติกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

0195 : บริษัท เทคเชอร์ จำกัด และคณะ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน ธรรมทานและวิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 50.39 บาท

0196 : นายสินาด นางหทัยรัตน์ น.ส.ขนิษฐา น.ส.นภัสวรรณ วุฒิรณฤทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0197 : คุณบัญชา แก้วหานาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0198 : คุณธนากูล บุญเวียง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโยเพื่อร่วมสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และบุญอื่นๆกับทางวัด

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0199 : นางฐาปานีย์ จรัสระวิวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0200 : คุณชญาน์ทิพย์ ต้นสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0201 : คุณธิษตยา พันผูก

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0202 : ร.ต.อ.ยุทธพงศ์และครอบครัวยายบุญธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทุกบุญวัดท่าซุงขอให้กระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้สำเร็จพระอริยบุคคลทั้งหมดทุกขั้นและสำเร็จผลนิโรธสมาบัติอภิญญาผลสมาบัติในชาตินี้ทุกขั้นตลอดไปตราบจ นกระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ครับ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

0203 : คุณเจิดจรรย์ อัครเวชพงษ์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระ
2. บูรณะพระ
3. บวชพระ
4. ถวายสังฆทาน
5. วิหารทาน
6. ธรรมทาน
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ถวายภัตราหารพระ และทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 410 บาท

0204 : ตลาดสดกะทู้ ใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทานชุดใหญ่ 2,000 บาท 1 ชุด

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0205 : เนาวรัตน์ แหลมสัก และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0206 : นางจุฑามาศ มุฑิตานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 200 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0207 : คุณพงษ์พรหม

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
2. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
3.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
6.ถวายค่าภัตตาหาร
7.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
8.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 620 บาท

0208 : นางสาวชัญญาภัค ภนิตาอัศมน นายกิตติพงษ์ มานะจึงเจริญ น้องโมจิ และครอบครัวของเรา นางปัทติยา เกตุชีพ นายธันยกร เกตุชีพ นายยมนาจ เกตุชีพ นายหยด-นางเทียบ เกตุชีพ นายปริก-นางสุด สามงามตัน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์
และทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0209 : น.ส.ภัคจิรัสย์ โกมลตรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวินะทะโย 81บ.
2. วิหารทาน 86บ.
3. ธรรมทาน 86บ.

รวมเป็นเงิน : 253 บาท

0210 : คุณจณัญญา เปลี่ยนรังษี & มินจุน คิม

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
2.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
3.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
6.ถวายค่าภัตตาหาร
7.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
8.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0211 : คุณปิยะ จันทร์ไตรรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0212 : ครอบครัวมานิกพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 4,000 บาท

0213 : คุณสมเจตน์ ประทุมมินทร์ คุณพรทิพย์ ประทุมมินทร์ คุณกิตติยา ประทุมมินทร์ คุณฐานนันท์ ประทุมมินทร คุณภูมิพัฒน์ เทียบโพธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0214 : คุณวิภัสสรศุภธนโชคและครอบครัวคคนางค์ ศิลปาจารย์วิเวียนฟูลเลอร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานชุดใหญ่2,000 บาท
2.ทำบุญรวมทุกอย่างและชำระหนี้สงฆ์1,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

0215 : คุณปธานิน ภูมิครสาน และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0216 : คุณวาทิต ธามณี นายสิงห์ทอง ธามณี นางศรีไว ธามณี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 700 บาท

0217 : นายมานพ นางเปรมมิกา กุลเดชาจิรโชติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ 100 บาท
2. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก 100 บาท
3. ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0218 : นายธีระชัย นางยุพิน วิชัยนิพัทธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทานแด่ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติผู้ล่วงลับทั้งหลาย

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0219 : คุณดลฤดี ถิ่นงามดีและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0220 : นายลินเซยด์ ลูฟและนางสาวกษมา ลูฟ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญโบสถ์ทองคำ

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0221 : คุณจตุพร หรือตระกูล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0222 : คุณพรรณปพรวรรณ หน่อสวรรค์, คุณคำรักษ์ สียาวงศ์, คุณชานนท์ สียาวงศ์, คุณชานินท์ สียาวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ผาติกรรมสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0223 : น.ส.สราพร พลอยเพ็ชร์, นางสมศรี พลอยเพ็ชร์ (แม่),นายสมบัติ พลอยเพ็ชร์(พ่อ).ด.ช.พิสิษฐ์ พิศุทธ์สินธุ์ , ด.ช.กิตติภูมิฐ์ พิศุทธ์สินธุ์, นายไวศิษฎ์ พิศุทธ์สินธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 8 บาท

0224 : นายสมศักดิ์ ภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0225 : คุณภาณุวัชร น่วมเปรม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0226 : ครอบครัวมีสุขเจ้าสำราญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0227 : คุณฐีตะศักดิ์ ฐิตะสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโสถวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0228 : คุณพัชรกฤษฏิ์-คุณปราณิศา-คุณประพิณกฤษฏ์-คุณประพิณศิษฏ์ มหาดำรงค์กุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน 100 บาท
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) 100 บาท
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก 100 บาท
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ 100 บาท
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 100 บาท
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
7.ถวายค่าภัตตาหารทุกวันตลอดเดือนม.ค.66 วันละ 100 บาท 31วันรวม 3,100 บาท
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 100 บาท
9.ชำระหนี้สงฆ์ 300 บาท
10.ร่วมบวชอุปสมบทบรรพชาพระภิกษุสงฆ์ สามเณร บวชชีพราหมณ์ 300 บาท
11.กองทุนธรรมทาน (เข้าบัญชี กรุงไทย 6190501877) 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 4,500 บาท

0229 : คุณธนุพล เพชรทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0230 : ครอบครัวพลายละหาญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.รักษาพระอาพาธ 300 บาท
2.พระพุทธรูป 300 บาท
3.ธรรมทาน 300 บาท
4.วิหารทาน 300 บาท
5.สังฆทาน 300 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,500 บาท

0231 : คุณPan

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0232 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) 100 บาท
2. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก 50 บาท
3. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์.100 บาท
4. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน).50 บาท.
5. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0233 : น.ส.กนกวรรณ ทองถนอมและครอบครัว / น.ส.ณัฐธร แสงทองใบ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญถวายสังฆทาน / ธรรมทาน / ชำระหนี้สงฆ์ / สร้างและบูรณะวิหารทาน และองค์พระ

รวมเป็นเงิน : 15 บาท

0234 : คุณเกศนี บุญเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายเป็นสังฆทาน เนื่องในวันปีใหม่

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0235 : คุณพลอยพรรณทอง ฟักแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสังฆทาน อุทิศไปให้กับนายศรีโวย ฟักแก้ว 20 บาท และนางจันทร์สม ฟักแก้ว 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

0236 : คุณพลอยพรรณทอง ฟักแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ อุทิศไปให้ นางโสภา พันธ์รัญญา 20 บาท นายรณฤทธิ์ ศิริสุวรรณรัตน์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

0237 : นายศานติ สิริมิตตานนท์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน ถังละ100 บาท2ถัง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0238 : นายบุญทวี วัฒนชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิหารทาน 155
2. พระพุทธรูป 100
3. ชำระหนี้สงฆ์ 155
4. สังฆทาน 160
5. ธรรมทาน 155

รวมเป็นเงิน : 725 บาท

0239 : พระมหาสุริยัน ปภากโร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันขึ้นปีใหม่๒๕๖๖ มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0240 : คุณภวัต ศักดามหามงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน 100บ.
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) 100บ.
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก 100บ.
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ 100บ.
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 100บ.
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน200บ.
7.ถวายค่าภัตตาหาร 100บ.
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 100บ.
9.ชำระหนี้สงฆ์ 150บ.

รวมเป็นเงิน : 1,050 บาท

0241 : คุณอุไร รุ่งรัตน์จินดาหาญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0242 : คุณสุภชา อารีสนั่น และ ,คุณระพีพันธ์ วิปัสโนภาส

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 250 บาท

0243 : นายสุริยา กานิล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0244 : คุณกิตติศักดิ์ รุ่งแดง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0245 : นางสู้จึ้ง แซ่ก๊วย,นางสาวศรีอำไพ สุรศักดิ์บำรุง,นางสาวอักษรสอางค์ แซ่ก๊วยและนายอุดมวิทย์ เด่นกิจกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0246 : คุณธีระศักดิ์ สุทะโท

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์
10.ใส่บาตรวิรทะโย
11.อุทิศให้แด่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย
12.อุทิศให้พระภูมิเจ้าที่ เทวดา ตลอดจนเจ้ากรรมนาเวรทั้งหมด

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0247 : คุณคณิน พรสินศิริรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0248 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0249 : คุณชยานันท์ เกตุเมฆ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์
10.บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0250 : คุณชญาน์ทิพย์ ต้นสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0251 : นายจักภพ เดชจูด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 59 บาท

0252 : คุณสหภาพ กาญจนหิรัญพล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0253 : นางติณณา องค์วิศิษฐ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทานชุดละ100 บาท7ชุด

รวมเป็นเงิน : 700 บาท

0254 : คุณธนภัทร ศรีวิราช

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0255 : คุณรุจิรดา สุขสานต์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0256 : คุณรุจิรดา สุขสานต์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0257 : นางกมลทิพย์ เชียงสิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง 2,500บ.
2.สังฆทาน 500บ.

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

0258 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 280 บาท

0259 : คุณกฤษฎา อินทรพรอุดมและครอบครัวทุกคน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0260 : คุณรินท์ลภัส เท้าเลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรพระวิระทะโยประจำเดือน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0261 : นายธนพลและนางเณรัลลดา หาญกิติวัธน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. เงินบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0262 : คุณนงนุช กุลธน

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง 8,000 บาท
2. ทำบุญรวมทุกอย่าง 2,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 10,000 บาท

0263 : คุณพิชัย เอกวิทยานุรักษ์ และ คณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 219 บาท

0264 : คุณอัจฉรา หาญกิติวัธน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทานชุดใหญ่2,000บูรณะบริเวณพื้นพระยืน8ศอก500

รวมเป็นเงิน : 2,500 บาท

0265 : คุณนพพล ชมบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะพระอุโบสถ

รวมเป็นเงิน : 66 บาท

0266 : คุณเจิดจรรย์ อัครเวชพงษ์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชพระอุทิศบุญกุศลให้กุ้งและเจ้ากรรมนายเวรนางกิ่งกาญจน์ อัคราพงศ์และครอบครัว

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

0267 : นางประคอง ศรีพิทูลพาทย์ นางสาวกัญนิกา ศรีจริยา นางสาวกาญจนธัช ศรีจริยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าภัตตาหารพระ อุทิศส่วนกุศลแด่ นายสมหวัง ศรีจริยา

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0268 : คุณเจิดจรรย์ อัครเวชพงษ์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชพระอุทิศบุญกุศลให้กุ้งและเจ้ากรรมนายเวรนางกิ่งกาญจน์ อัคราพงศ์และครอบครัวและกายทิพย์รพ.ศิริราชกาญจนภิเษก

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

0269 : นางวิรงรอง วีระเจริญ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน ค่าน้ำ ค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระ บวชพระ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0270 : คุณเสน่ห์ นราชรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0271 : คุณกิติยา จิรานุพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน พระพุทธรูป และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0272 : คุณวรรยดา บุตรานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายน้ำดื่ม
2. ชำระค่าน้ำประปา

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0273 : คุณกิติยา จิรานุพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0274 : คุณแม่ปรานอม เหล่ากาวี นายธนกฤต อ่องประกฤชฏิ์ นางกชกร ติยวลีย์ นายภูริภัทร์อรรถพรเดชา ติยวลีย์ คุณพ่อสมเดช เหล่ากาวีและครอบครัว คุณทรงกลด ไพโรจน์สันติกุลและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0275 : คุณณิชญา งามประภาสม

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0276 : คุณนันทนา ชื่นชม และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,200 บาท

0277 : คุณศิรินทิพย์ อัครพันธ์ุ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0278 : คุณสิทธิชัย เทศวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน 20 บาทถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) 20 บาทอุทิศถวายแด่ครูอาจารย์ทั้งหมด
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน8 ศอก20 บาทอุทิศแด่เทวดานางฟ้าและทุกจิตวิญญาณที่รักษาตัวข้าพเจ้า
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ 20 บาทอุทิศให้เทวดาและจิตวิญญานที่รักษาอาการเจ็บป่วยให้ข้าพเจ้า
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 20 บาทอุทิศให้ญาติทั้งหมด
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน20 บาทอุทิศถวายท้าวมหาชมพู
7.ถวายค่าภัตตาหาร20 บาทอุทิศถวายท้าวมหาราชทั้ง4
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 20 บาท อุทิศถวายผู้มีพระคุณทุกรูปทุกนาม
9.ชำระหนี้สงฆ์20 บาท
10.ถวายพระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน20 บาทอุทิศให้นายเวรที่มาถึงตัวและนายเวรทั้งหมด

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0279 : นายใจ ไชยรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0280 : คุณเสาวณีย์อังศุธรารักษ์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0281 : คุณวิสวัส วาทิน และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0282 : คุณชนินทร อินทรบุตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0283 : นางจงกลนี ขันธิกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าน้ำค่าไฟชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 199 บาท

0284 : นายอัครฤทธิ์ ตันติอนุภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0285 : ครอบครัว ละออง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ 500 บาท ดังนี้
1.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
2.ทำบุญ 400 บาท ดังรายการต่อไปนี้
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0286 : คุณกฤษฎา สู่คุณากรวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0287 : คณะนครพิงค์(๙ จอม)

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศล

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0288 : คณะนครพิงค์(๙ จอม)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2,870 บาท

0289 : คณะนครพิงค์(๙ จอม)

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 1,900 บาท

0290 : คุณรัฐศดิศ เพิ่มกำลังเมือง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองพระอุโบสถ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0291 : คุณไพรวัลย์ อินทรสูตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0292 : คุณวิรัตน์ สีวารี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0293 : นายวิรัตน์ น.ส.พรเพ็ญ สีวารีและน้องตุลย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0294 : นายสุพล ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 120 บาท บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/1/23 at 16:57

0295 : น.ส.พูนภัค อุดมศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 289.35 บาท

0296 : ว่าที่ ร.ต.ธนบููลย์ นรากรณ์, นางสาวศิริพร ตันสมบูรณ์, นายวัศพล นรากรณ์, นางสาวพศิกา นรากรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
2.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
3.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.พระพุทธรูป, วิหารทาน, ธรรมทาน
6.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
7.ชำระหนี้สงฆ์
รายการที่ 1-7 ร่วมบุญ 400 บาท
8.สังฆทาน 100 บาท
9.ใส่บาตรวิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0297 : คุณนราเทพ - คุณปริยาภรณ์ พฤกษหิรัญ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) (100 บาท)
2.บูรณะพระยืน 8 ศอก (100 บาท)
3.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ (100 บาท)
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) (100 บาท)
5.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน (100 บาท)
6.ถวายค่าภัตตาหาร (100 บาท)
7.ค่าน้ำ - ค่าไฟ (แทนเทียนพรรษา) (100 บาท)
8.ชำระหนี้สงฆ์ (100 บาท)

รวมเป็นเงิน : 800 บาท

0298 : นายกฤษดา โพธิกนิษฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0299 : คุณสมศรี พรหมธารี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บายศรีบวงสรวงพระธาตุจอมกิตติ 50 บาท
2. บายศรีบวงสรวงพระธาตุดอยตุง 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0300 : พระธวัชชัย ธีรญาโณ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0301 : พระธวัชชัย ธีรญาโณ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0302 : พระธวัชชัย ธีรญาโณ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0303 : พระนันทพันธ์ ทองตัน

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0304 : คุณณัฐนันท์ ไชยศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0305 : นายคมสัน กิจสอาด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญค่าข้าว อาหาร น้ำดื่ม ถวายพระสงฆ์ จำนวน 3,000 บาท
2.ร่วมทำบุญทุกอย่าง 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 4,000 บาท

0306 : นาย จีเ ชง ลิม , นางสาว มลฑารพ กิจสอาด และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำสังฆทาน จำนวน 2,000 บาท
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) จำนวน 200 บาท
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก จำนวน 100 บาท
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ จำนวน 100 บาท
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) จำนวน 100 บาท
6.ถวายค่าภัตตาหาร จำนวน 200 บาท
7.ค่าน้ำ - ค่าไฟ จำนวน 200 บาท
8.ชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

0307 : คุณสปัน ผืนจิตต์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0308 : คุณสปัน ผืนจิตต์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทานอุทิศให้ นางชุ่ม หรั่งพัตร์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0309 : คุณเบิร์ด คุณยศวดี คุณกรีทอง พ่อแม่ปลาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0310 : คุณเอกราช นาคสุข (ตัวแทน)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทานชุดพิเศษ 1 ชุด 2,000 บาท
2.ทำบุญสังฆทานชุดละ 100 บาท 2 ชุด
3.ทำบุญตามรายการต่อไปนี้ 100 บาท
3.1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.2.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
3.3.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
3.4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
3.5.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
3.6.ถวายค่าภัตตาหาร
3.7.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
3.8.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2,300 บาท

0311 : คุณณรงค์เกียรติ สีแดด, ชีวานนท์ สีแดด

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0312 : คุณสุนิษา ประทานสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 109 บาท

0313 : บริษัท เทคเชอร์ จำกัด และคณะ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน ธรรมทานและวิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 50.39 บาท

0314 : คุณฐีตะศักดิ์ ฐิตะสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0315 : คุณน้ำทิพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันขึ้นปีใหม่

รวมเป็นเงิน : 19 บาท

0316 : คุณณัฐพงศ์ ธัญญกิตติกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
2.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
3.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
6.ถวายค่าภัตตาหาร
7.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
8.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

0317 : คุณปุณยาภร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ภัตตาหารพระ 1,800 บาท
2. สังฆทาน 2,000 บาท 1 ชุด 500 บาท 1 ชุด 100 บาท 6 ชุด
3. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 5,000 บาท

0318 : น.ส.กนกวรรณ ทองถนอมและครอบครัว / น.ส.ณัฐธร แสงทองใบ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญถวายภัตราหารพระสงฆ์ / สังฆทาน / ธรรมทาน / ชำระหนี้สงฆ์ / สร้างและบูรณะวิหารทาน และองค์พระ

รวมเป็นเงิน : 15 บาท

0319 : นายวิวัฒน์ และ นางพัชรา เศวตวิลาศ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0320 : คุณVutti Suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

0321 : คุณธิษตยา พันผูก

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0322 : นางละเมียด พูลเกษ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0323 : คุณกำพล อังศุเกษตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
2.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
3.ชำระหนี้สงฆ์
4.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

0324 : นายณัฐวุฒิ ประเทือง
-
ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0325 : คุณชัยฐิวรรธน์ คำสัตย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร วิระทะโย 500
2.ซ่อมแซมวิหารและกุฏิสงฆ์ 250
3.บวชพระ 250

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0326 : นางสาวผุสดี นาคจำแลง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน 4 บาท
2. สร้างพระ 4 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 4 บาท
4. วิหารทาน 4 บาท
5. ธรรมทาน 4 บาท

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0327 : คุณเชี่ยวชาญ พันธ์ศรีและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตร 'วิระทะโย'

รวมเป็นเงิน : 213 บาท

0328 : คุณศิริวรรณ สมประสิทธิกุลพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญถวายสังฆทานชุดละ 2,000 บาทขออุทิศบุญนี้ให้เจ้ากรรมนายเวรที่มาทำให้ข้าพเจ้าเดือดร้อนเป็นทุกข์ในขณะนี้

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0329 : คุณศศิธร ศรีน้อยและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0330 : นายสุริยา กานิล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0331 : คุณพลวัต ลามพรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร วิระทะโย 100 บาท
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0332 : คุณเรืองวิทย์ สุขไทย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0333 : คุณชนินทร์-คุณคนึงนิตย์ เขมกวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน 100 บาท
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) 200 บาท
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก 100 บาท
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ 100 บาท
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 100 บาท
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 20,100 บาท
7.ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 100 บาท
9.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 21,000 บาท

0334 : คุณนววรรณ พันธ์บูรณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0335 : คุณนภัสธร หนูสนั่น, คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0336 : คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0337 : นายสุพรชัย ขุนภิบาลและนางสาวกรรณิการ์ วามือ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะพระยืน 8 ศอก 60 บาท
2. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ 60 บาท
3. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 60 บาท
4. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี) 60 บาท
5. วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 468 บาท
6. ค่าภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 60 บาท
7. ชำระหนี้สงฆ์ 60 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 60 บาท

รวมเป็นเงิน : 888 บาท

0338 : คุณนิกร จรูญพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายภัตตาหารพระ 750
2. ชำระหนี้สงฆ์ 250
3. ทำบุญทุกอย่าง 1500

รวมเป็นเงิน : 2,500 บาท

0339 : นางพรพิมล ชาลีวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

0340 : นายพัฒน์ฌานนท์ ชาลีวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 2 บาท

0341 : พระกษิด์ณัฏฐ์โชค รตนโชโต และครอบครัว พ่อ แม่ พี่สาว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0342 : คุณสมศรี พรหมธารี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชพระถวายพระราชกุศล 50 บาท
2. อาหารพระ 10 บาท
3. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ 10 บาท
4. ทำบุญทุกอย่างทางวัดและเจ้าอาวาส 15 บาท

รวมเป็นเงิน : 85 บาท

0343 : น.ส.สุณิสา คงทน

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
2.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
3.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
6.ถวายค่าภัตตาหาร
7.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
8.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0344 : คุณณัฐธยาณ์ อุบลธนารัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0345 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญ สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0346 : นายพีรายุ ฝ่ายจำปา

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 1 ขุด ชุดละ 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0347 : นายธนภัทร ศรีชารัตน์พร้อมครอบครัว
-
ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินจากการใส่บาตรตอนเช้า จำนวน 111 บาท ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
2.ทำบุญทุกอย่าง.จำนวน.89 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0348 : นายแมทธิว และ นางรัตตา นีเมอร์ พร้อมด้วยครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 215 บาท

0349 : คุณสถาพร สวัสดิผล และแม่ลำยอง สวัสดิผล

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรุป 200 บาท วิหารทานธรรมทาน 200 บาทสัวงฆทาน 200 บาท ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท ค่าน้ำค่าไฟ วัดท่าซุง 100 บาท ค่าอาหารเพลภิกาุสงหื วัดท่าซุง 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0350 : คุณโชติพัฒน์ อุทธิยา และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0351 : คุณณิชญา งามประภาสม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0352 : คุณวิทวัส กิตติเสนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0353 : จ.ส.อ.นิมิตร บังสันเทียะและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน
2.ทำบุญวิหารทาน
3.ทำบุญธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0354 : นายธนากร-นางพรพิมล-ด.ญ.ณฤดี เหล่ารุ่งโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน อาหาร น้ำดื่มถวายสงฆ์

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0355 : น.ส.สุกัลยา อาศัยพานิชย์ ,น.ส.ปุณฑริกา อาศัยพานิชย์, นายหยูแช แซ่เลี๊ยว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 900 บาท

0356 : นายมานะ ไทยอู่ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0357 : นายนพดล นางวัลยา ด.ช.ศุภฤกษ์ ทาทองคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.ถวายค่าภัตตาหาร
3.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

0358 : คุณประวิทย์, คุณอุทัยวรรณ, คุณพิมพกานต์ และคุณฐิติพร อมรโภคกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
2.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
3.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
6.ถวายค่าภัตตาหาร
7.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
8.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0359 : นางสาวอุไร บุญญะกรรจ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0360 : นางสกล บุตรวงศ์,นางแก้ว บุตรวงศ์,นายจำนงค์ บุตรวงศ์,นายนิพันธ์ ปัญดี,นายเสน่ห์ จำเนียรศรี,อาก๋งฮู้,น.ส.ชุลีพร บุตรวงศ์พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0361 : นายชัยชนะ บุตรวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0362 : คุณพิสุทธิ์ ศรีอนันต์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญทุกรายการเพื่อรักษาสมบัติที่พ่อให้ไว้

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0363 : นายราชัน มุ่งจีมกลาง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่างครับสร้างพระพุทธรูปธรรมทาน สังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0364 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.ใส่บาตร"วิระทะโย"
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0365 : นายเกียรติพันธ์ วิชินโรจน์จรัล และเด็กหญิงพัทธานันท์ วิชินโรจน์จรัล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน 300 บาท
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) 500 บาท
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก 500 บาท
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ 500 บาท
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 500 บาท
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 300 บาท
7.ถวายค่าภัตตาหาร 200 บาท
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 100 บาท
9.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

0366 : นายอัครฤทธิ์ ตันติอนุภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0367 : คุณปิตินุช สาคระพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บาตรวิทะระโย
2.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
3.ชำระหนี้สงฆ์
4.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0368 : คุณสมศรี พรหมธารี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชพระถวายพระราชกุศล 50 บาท
2. อาหารพระ 10 บาท
3. บูรณะปิดทองอุโบสถ 10 บาท
4. ทำบุญทุกอย่างทางวัดและเจ้าอาวาส 15 บาท

รวมเป็นเงิน : 85 บาท

0369 : คุณทิวารัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0370 : คุณชลดา เปี่ยมสง่า

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญเลี้ยงพระทั้งเดือน ม.ค.2566

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0371 : คุณชลดา เปี่ยมสง่า

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0372 : คุณนริศรา ม่วงงาม
_
ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0373 : คุณกิตติภณ วณิชชาภรกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0374 : คุณวุฒิชัย ไชยปัญญา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0375 : คุณสิทธิชัย นิวัฒนนันท์ และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0376 : คุณสายสมร สุนทรานุสร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0377 : คุณต่อ อินทร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0378 : คุณนิรชา พงศาวรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญทุกรายการและชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0379 : นายสุเทพ นางอำไพ เทพศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทานชุดละ 2,000 บาท 1ชุด

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0380 : นางปวริศา วณิชชากุลจิตและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0381 : คุณจรรยนันท์ มูลทองน้อย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

0382 : คุณมงคล ฐิตบุญนิมิต, คุณติยาภัสย์ วรหาญ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0383 : น.ส.กิ่งดาว คำดาว

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน,ชำระหนี้สงฆ์,ถวายค่าภัตตาหาร,ค่าน้ำ - ค่าไฟ,

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0384 : คุณกรวิภา จิตแสนสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระถวายพระองค์ภา 10 รูป

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

0385 : คุณจิรภัทร ชูประวัติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) 40 บาท
2.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 40 บาท
3.ถวายค่าภัตตาหาร 40 บาท
4.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 40 บาท
5.ชำระหนี้สงฆ์ 40 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0386 : คุณชัชวาลย์ เพ็ญสุภา

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0387 : นางอารมย์ ยิ้มสงวน/นางรสสุคนธ์ โรจน์ธนพัทธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0388 : คุณณัฏฐกาญต์ ธนภูมิธัญดิศ ประภาวัลย์ ธนภูริกาญจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะพระยืน ๘ ศอก
2. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน ๘ ศอก
3. บูรณะมณฑปพระศรีอารย์
4. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5. บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร (ด้านหลัง)
6. บูรณะมณฑปหลวงปู่ปาน (ด้านข้างวิหารแก้วร้อยเมตร)
7. สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก ๑๐ ศอก
8. หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา ๔ ไร่)
9. สมเด็จองค์ปฐม (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก ๕ ศอก
10. หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา ๔ ไร่)
11. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณฯ
12. หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ (ศาลา ๔ ไร่)
13. บูรณะกุฏิพระสงฆ์ ด้านหน้าสวนไผ่
14. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี ๒๕๖๖)
15. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
16. ถวายค่าภัตตาหาร
17. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
18. ชำระหนี้สงฆ์
19. ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0389 : นายสุริยา กานิล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0390 : นายเพชรัตน์ ถิรบุษย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0391 : นางเพ็ญรัตน์ ถิรบุษย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญปีใหม่2566 สวดมนต์ข้ามปีและสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0392 : คุณณธนกร, ปิยกานต์, คุณอภิชญา อึ้งประภากร

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, ธรรมทาน, สังฆทาน, ชำระหนี้สงฆ์, และทำบุญทุกอย่างทั้งวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 520 บาท

0393 : นายอยุทธ์ เอียบสกุล และ นางสาวสโรชา บัวแดง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน 20 บาท
2.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 20 บาท
3.ถวายค่าภัตตาหาร 20 บาท
4.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 20 บาท
5.ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0394 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0395 : คุณพัณณ์นิภา ธรัชอภิสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0396 : คุณปิติมา นวพันธ์และสังฆทานจิตรัตนะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์
รายการๆละ 8 บาท

รวมเป็นเงิน : 72 บาท

0397 : นายณคุณ ดิษฐลักษณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0398 : น.ส.แสงจุฑามาส นส.ศักติโสม เบื้องบนMr.Fred Tranterพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์
เพื่ออุทิศถวายพระนางเลือดขาวพระโต๊ะชายหญิงหาดบางเทาพระเจ้าที่ร้านนวดจันทร์ฎาหาดบางเทา เทพเจ้าเชิงทะเล ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่1-4มกราคม2566

รวมเป็นเงิน : 210 บาท

0399 : คุณราเชนทร์ โต๊ะกลม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 10 บ.
2.วิหารทาน 10 บ.
3.สมเด็จองค์ปฐม 10 บ.
4.ชำระหนี้สงฆ์ 10 บ.
5.ร่วมบุญอื่นๆ ทุกอย่าง 20 บ.

รวมเป็นเงิน : 60 บาท

0400 : คุณพัฒนรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันเกิด 4 มกรา
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0401 : คุณชญาน์ทิพย์ ต้นสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0402 : คุณศุภวรรณ บุญมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0403 : คุณสุนิตา แนบเนียน และครอบครัว คุณสุณี -นิรันดร์ วัฒนเพ็ญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0404 : คุณเอกชัย อารยางกูร และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0405 : น.ส.ปัทมา ดอกไม้

ต้องการร่วมบุญ :
1. ธรรมทาน สังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระพุทธรูป และตามกองบุญทั้งหมดของวัด

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0406 : นายนพดล นางวัลยา ด.ช.ศุภฤกษ์ ทาทองคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.ถวายค่าภัตตาหาร
3.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

0407 : คุณดวงกมล ใหม่ยศ

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินจากบาตรวิระทะโย 330 บาท เพื่อ ถวายเป็น ธรรมทาน วิหารทาน สังฆทาน ภัตตาหาร ค่าน้ำ-ค่าไฟ และชำระหนี้สงฆ์
2.เงินร่วมทำบุญกับทางวัด 20 บาท เพื่อร่วมทำบุญ บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ และบูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)

รวมเป็นเงิน : 350 บาท

0408 : คุณพยอม ฉวีวรรณ บุญเปรม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญรวมทุกอย่าง 500 บาท
2. ใส่บาตรวิระทะโย 300 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0409 : คุณรุ่งนภา ผิวพรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระ

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0410 : คุณเกษมศักดิ์ คงทนและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสังฆทาน 100 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
3. ทำบุญพระพุทธรูป,วิหารทาน,ธรรมทาน 30 บาท
4. ทำบุญค่าน้ำ-ค่าไฟ 30 บาท
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 30 บาท
6. ทำบุญถวายภัตตาหาร 30 บาท
7. ทำบุญรวมทุกอย่าง 30 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0411 : นางบ้นเอ็ง แซ่เลี่ยวและคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปัจจัยค่าภัตตาหารและน้ำดื่ม 500 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 30 บาท

รวมเป็นเงิน : 530 บาท

0412 : คุณเคริก ลีโอ เลอวิท จูเนียร์ คุณทิพวัลย์ อ่างคำ เลอวิท คุณโกร์เดิ้น วิลเลี่ยม อีเบิทร์ อแมนด้า เลอวิท แดลเนียล พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0413 : คุณชยานันท์ เกตุเมฆ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์
10.บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0414 : นายสมพร สมบูรณ์พร้อม

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0415 : คุณChirapong suwanich sirapong

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์
10.ร่วมสร้างพระชำระหนี้สงฆ์
11.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0416 : หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า อรพินท์ เพียรกิจเวช ลูกหลานพรหมปัญโญและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งมวล

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)

รวมเป็นเงิน : 2.25 บาท

0417 : คุณอัญชลี ปฐมเจริญสุขชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0418 : คุณธนยศ สิริวัฒนณปภัช พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0419 : นางสาวชวนพิศ เมืองวงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป ธรรมทาน สังฆทาน วิหารทาน จำนวน 100 บาท
2.ค่าน้ำค่าไฟ จำนวน 100 บาท
3.ทำบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง จำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0420 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.ใส่บาตร"วิระทะโย"
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0421 : คุณจรรยนันท์ มูลทองน้อย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

0422 : คุณไพรัตน์ พันธุ์ทับเนตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญค่าภัตตาหาร พระ วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0423 : คุณชญานุช

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

0424 : นางนันนลิน เคลิร์ก และว่าที่ ร.ต.ณัฐพงศ์ อิ่นคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน ชุดละ 500 บาท จำนวน 4 ชุด และชุดละ 100 บาท จำนวน 4 ชุด รวมเป็นเงิน 2,400 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,400 บาท

0425 : นายวิชานนฑ์ โถเล็ก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 265 บาท

0426 : คุณผจงสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 170 บาท

0427 : คุณผจงสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0428 : คุณไพบูลย์ กระสานติโภทร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0429 : คุณประยุทธ มาลีเพชรบรรเจิดกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0430 : นายอัครฤทธิ์ ตันติอนุภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0431 : คุณวันทิตา

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
2.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
3.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
6.ถวายภัตตาหาร
7.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
8.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0432 : นายอุดม ลักษณะเบญจรงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย 600฿
2ทำบุญทุกอย่าง 600฿

รวมเป็นเงิน : 1,200 บาท

0433 : คุณเกษม โกศล

ต้องการร่วมบุญ :
1. บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 70 บาท

0434 : คุณภาคิน วัฒนะชัยกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 9 บาท

0435 : นายธนัต ศรีลารักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0436 : นายกุศล แจ้งแสงและคนรอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 5,009 บาท

0437 : คุณมาลี สิตาลรัศมีและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 5,000 บาท

0438 : น.ส.กนกวรรณ ทองถนอมและครอบครัว / น.ส.ณัฐธร แสงทองใบ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ / สังฆทาน / ธรรมทาน / ชำระหนี้สงฆ์ / สร้างและบูรณะวิหารทาน และองค์พระ

รวมเป็นเงิน : 17 บาท

0439 : นายอนันต์ ปินตานา

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0440 : คุณปิยพล จันทนา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0441 : คุณVutti Suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 30 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/1/23 at 17:02

0442 : คุณปูริดา ปานมารศรีและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์
เพื่ออุปถัมภ์ดวงชะตาให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์มีการค้าที่ดี ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง การเงินหมุนเวียนดี ไม่อดไม่อยาก มีกินมีใช้ มีเก็บ ทรัพย์สินเพิ่มพูน ขอให้ผู้บังคับบัญชาอุปถัมภ์ให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน เพื่อนฝูงมิตรรักใคร่

รวมเป็นเงิน : 5.99 บาท

0443 : คุณPan

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 123 บาท

0444 : คุณPerapat C.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน (40 บาท)
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)(40 บาท)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก (40 บาท)
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ (40 บาท)
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) (40 บาท)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน (40 บาท)
7.ถวายค่าภัตตาหาร (40 บาท)
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ (40 บาท)
9.ชำระหนี้สงฆ์ (40 บาท)

รวมเป็นเงิน : 360 บาท

0445 : คุณธนา อู่วิเชียร

ต้องการร่วมบุญ :
1. เงินบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 310 บาท

0446 : นายพีระชัย สมดี และครอบครัวบุญธนศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 720 บาท
2.ถวายค่าภัตตาหาร 300 บาท
3.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 200 บาท
4.ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,720 บาท

0447 : คุณcesvy

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

0448 : คุณวิโรจน์ อิ่มเอิบ

ต้องการร่วมบุญ :

1. ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0449 : คุณวิโรจน์ อิ่มเอิบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0450 : นายพีรพงษ์ พรหมสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตร วิระทะโย 300 บาท
2. ร่วมทุกบุญ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0451 : นายภันกฤต เพ็ชรโยธา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0001 : คุณอัญชลี เขมะประภา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทานชุดละ 500

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0452 : คุณอะนุตตะรีย์ พรพิมลมิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0453 : คุณอุทัย ดีงาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน2,000 บาท 1 ชุดสังฆทาน100 บาท 11 ชุดทำบุญทุกอย่าง 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 4,100 บาท

0454 : น.ส.เครือวัลย์ จิตบรรจง (เพื่อพระมหาธีระศักดิ์ ธีรปญฺโญ)

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป 100
2.สร้างปฏิสังขรวิหาร 100
3.ถวายสังฆทาน 200
4.ค่าน้ำค่าไฟ 100
5.ชำระหนี้สงฆ์ 100

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0455 : นายสำราญ ทับทิมศรี และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0456 : คุณจเรวัฒน์ คุณาสุธีรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 11,000 บาท

0457 : คุณสุภาภรณ์ ขานสันเทียะ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 310 บาท

0458 : นายสุริยา กานิล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0459 : คุณพายุ ขึงภูเขียว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 680 บาท

0460 : คุณธนวุฒิ มีลาดคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0461 : คุณดวงตา กุวากิจ,คุณณัฐพล สังวาลย์เงิน,คุณสมชาย-คุณมัณฑริก กุวากิจ,คุณพัลลภ-คุณบุญเสริม สังวาลย์เงิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 80 บาท

0462 : คุณกิตติญาณ มังกรดิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0463 : คุณณัฐิดา แสนสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0464 : นางพรพิมล ชาลีวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

0465 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0466 : นางพัช เนติวรานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 909 บาท

0467 : อุทิศให้ นายบรรจบ แสวงบุญมานท์ นางลัดดาวัลย์ แสวงบุญมานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0468 : นายพูลศิลป์ เลิศศิริสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 19 บาท

0469 : คุณวรัชยา ฐานวิสัย
.
ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร (สังฆทาน)

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0470 : คุณคมคีรี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0471 : คุณราเชนทร์ โต๊ะกลม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 10 บ.
2.วิหารทาน 10 บ.
3.สมเด็จองค์ปฐม 10 บ.
4.ชำระหนี้สงฆ์ 10 บ.
5.ร่วมบุญอื่นๆทุกอย่าง 20 บ.

รวมเป็นเงิน : 60 บาท

0472 : คุณDaniel, คุณNiyada, and คุณAine DeLury

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2,458 บาท

0473 : คุณอนุกูล มาไพบูลย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน,ใช้หนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0474 : นายวิทยา โพธิ์มณี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0475 : คุณชวิ จันทวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0476 : นางเฉลียว พืชทองหลาง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 200 บาท
2.ถวายค่าน้ำค่าไฟ 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0477 : คุณอัจฉรา ไพศาลอัศวเสนี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0478 : นายทัศนพงษ์ พงษ์ศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรเงินวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 260 บาท

0479 : นายสากล วงษ์ทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 89 บาท

0480 : คุณศิวัฒน์ ศิวะบวร

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0481 : นายอัครฤทธิ์ ตันติอนุภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0482 : นางสาวนรภัทร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.ชำระหนี้สงฆ์
3.ถวายค่าภัตตาหาร
4.ร่วมงานบุญทุกอย่างของวัด

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0483 : คุณอนุกูล พานแก้ว และคุณจิตรานุช พงษ์สุพรรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0484 : นายอภิชาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0485 : นางรัตนกาญดาอภิวัฒโนกุลพร้อมบุตรธิดาและหลานชาย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทุกอย่างให้คุณพ่ออภิศักดิ์อภิวัฒโนกุล

รวมเป็นเงิน : 101 บาท

0486 : คุณพัณณ์นิภา ธรัชอภิสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0487 : น.ส.แสงจุฑามาส นส.ศักติโสม เบื้องบนMr.Fred Tranterพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ท้าวมหาราชทั้งสี่(4),พระเวสสุวรรณ,ดาวนพเคราะห์ทั้ง9 พระเกตุ-ราหู,พญานาค4ตระตูล4เหล่า9พระองค์,พระนางมัสสุหรี(เลือดขาว)ท่านย่ามุก-จันพระโต๊ะชายหญิง พระอัลเลาะห์และสรรพสัตว์ทั้งหลายฯณ.หาดบางเทาหาดสุรินทร์หาดกลมลา เทพเจ้าเชิงทะเลทุกพระองค์ในจ.ภูเก็ต

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0488 : นายวีระ บางแสง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายปัจจัยบูชาคุณพระรัตนตรัย พระปัจเจกพุทธเจ้า หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ท่านแม่ศรีใหญ่ แม่ศรีกลาง แม่ศรีเล็ก 90 บาท
2. ปิดทองพระอุโบสถ 50 บาท
3. เงินใส่บาตรวีระทะโย 90 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
5. สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
6. ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 380 บาท

0489 : นายเซ็นฝัด-นางวสุนันท์ชนะโรจน์เจริญและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0490 : นายเซ็นฝัด-นางวสุนันท์ชนะโรจน์เจริญพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0491 : คุณณัฐิวุฒิ พันธะไหล

ต้องการร่วมบุญ :
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0492 : น.ส.พรรณี พจนามงคลกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรายการบุญละ 200 บาทค่ะ
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
2.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน8ศอก
3.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด
5.พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน
6.ถวายค่าภัตตาหาร
7.ค่าน้ำ-ค่าไฟ
8.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,600 บาท

0493 : คุณบุญศรี-คุณระพีพรรณ สกุลชาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทานวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0494 : คุณบงกช และ คุณสุรสิทธิ์ เกียรติเรืองชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 130 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 130 บาท
3. วิหารทาน 160 บาท
4. บูชาครู 110 บาท

รวมเป็นเงิน : 530 บาท

0495 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0496 : น.ส.นันท์หทัย เชิดชูธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน 200 บาท
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) 200 บาท
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก 200 บาท
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ 200 บาท
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 200 บาท
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 400 บาท
7.ถวายค่าภัตตาหาร 200 บาท
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 200 บาท
9.ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0497 : นางจินดารัตน์ โรจนสังวร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทุกอย่าง 100 บาท
2. สังฆทาน 100 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0498 : น.ส.เพ็ญนภา โรจนสังวร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0499 : คุณศรัณย์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญรายการละ 100 บาท
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 900 บาท

0500 : คุณสมจิตต์ กุจิรพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0501 : คุณอรรถพล

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.ถวายค่าภัตตาหาร
3.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300.26 บาท

0502 : นางสไบแพร นายชัยพงษ์ ด.ช.บุญฤทธิ์ ด.ญ อภิรมญ์ โฮงคำแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

0503 : คุณอรอุษา แสนเดช

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0504 : คุณวสุวันทน์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิหารทาน 300
2. สังฆทาน 300
3. ชำระหนี้สงฆ์ 200
4. ธรรมทาน 200

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0505 : ครูและนร.ชั้นป.2 รร.บ้านต้นมะพร้าว

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระ 20฿ ชำระหนี้สงฆ์ 15฿ ถวายสังฆทาน 15฿ วิหารทาน 15฿ ธรรมทาน 15฿

รวมเป็นเงิน : 80 บาท

0506 : นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0507 : ครอบครัวพิทักษ์ญาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท
0508 : คุณนันทกัญ ทรรศวินท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ 200 บาท
2.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 200 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0509 : คุณวาที กลิ่นขจร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0510 : คุณวุฒิชัย ผสมทรัพย์ คุณศิวาภรณ์ พึ่งสมบุญ ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เทวบูชา บูชาคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย บิดา มารดา วงศาคณาญาติ และบุตรบริวาร....ทั้งหลาย แมวชื่อปุ้ย ตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ.

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
2.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
3.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
6.ถวายค่าภัตตาหาร
7.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
8.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0511 : คุณนงนภัส ชาญณรงค์ ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เทวบูชา บูชาคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย บิดา มารดา วงศาคณาญาติ และบุตรบริวาร....ทั้งหลาย ตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ.

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
2.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
3.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
6.ถวายค่าภัตตาหาร
7.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
8.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท
0512 : คุณวรนาถ รังคะรัสมี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 340 บาท

0513 : นายอุกฤ เหมพิจิตร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 199 บาท

0514 : คุณฤทธิพร เผือกอุดม

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 1 ชุด

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0515 : คุณรณชัย เติมบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก

รวมเป็นเงิน : 70 บาท

0516 : คุณเกษม ไตรหิรัญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0517 : คุณดุสิต เนื้อน่วม, คุณสาคร เนื้อน่วม (มารดา)

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก 5 บาท
2. ค่าน้ำ- ค่าไฟ 70 สตางค์

รวมเป็นเงิน : 5.70 บาท

0518 : คุณธณิชชา จั่นเอี่ยม

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 100
2. วิหารทาน100
3. ค่าน้ำไฟ 100
4. เลี้ยงพระ100

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0519 : นายพีรายุ ฝ่ายจำปา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0520 : คุณณัฐวุฒิ วงศ์หนังสือ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 2,000
2.สังฆทาน 2,000
3.สร้างชำระหนี้สงฆ์ 500
4.บวชพระ 300
5.เลี้ยงภัตตาหารภิกษุสงฆ์ 200

รวมเป็นเงิน : 5,000 บาท

0521 : คุณสาทิศ รักษา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

0522 : นางสาวชมกนก ภัทร,นางวดี ภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวิหารทาน,พระพุทธรูป,ค่าน้ำ,ค่าไฟ,ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 10 บาท
0523 : คุณจีรภรณ์ ธารสุขสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0524 : น.ส.วิรัลพัชร-น.ส.กาญจนา สิงห์มีศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์
10.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0525 : น.ส.กรณัท แจ่มสุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน และ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0526 : คุณนาวิน วงค์หล้า, คุณติ๋ม ไชยมงคล, คุณนภัสกร วงค์หล้า

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
2. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 49 บาท

0527 : คุณจินตนา อภิวงค์งาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
2.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
3.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
4.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
6.ถวายค่าภัตตาหาร
7.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
8.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0528 : คุณพัฒธิพงศ์ แก้วสังข์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารพระ 50 บาท
2.ถวายทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0529 : Voravoot

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
2. สมเด็จองค์ปฐม(ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ) หน้าตัก10ศอก
3. สมเด็จองค์ปฐม(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) หน้าตัก5ศอก
4. ร่วมบุญทุกงานบุญกับทางวัด

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0530 : คุณชญาน์ทิพย์ ต้นสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0531 : นายเลอยศวัชร์,นางกนิษาลักษณ์,นางลัคนา,นายลาภยศ,ดญ.ศริญญาทิพย์,ดช.ภฑิล ประสิทธิโศภิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0532 : นายปัญจพล คุรุธรรมจารุ อุทิศให้ นายกำปั่น นางสุรีย์ เครือจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0533 : คุณณัฐฐ์ฑิดา พสิษฐ์ศักดา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบูรณะอุโบสถทองคำ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0534 : นายวรัญญู วงษ์สวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
2.ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0535 : นาย ปัญจพล คุรุธรรมจารุ อุทิศ ด.ช.ปัญจาวุธ คุรุธรรมจารุ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท
0536 : คุณชลลดา ทับทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0537 : คุณประสิทธิ์ ณ สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0538 : คุณประทีป เกื้อมนตรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0539 : คุณลาภิน ศิลาทองคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0540 : คุณสาธิต จันทร์สร้อย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ วิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0541 : นายเอกภาพ ธันวารชร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0542 : คุณเฉลิมเกียรติ สุขรุ่งเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0543 : นางอินทรา พรมตา และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

0544 : คุณชยพงศ์ พูลทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 415 บาท

0545 : นางพรพิมล ชาลีวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

0546 : นายเฉลิมพล อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.ใส่บาตร"วิระทะโย"
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0547 : คุณชาติวุฒิ จันสีนาก และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินใส่บาตรวิระทะโย 610 บาท
2.ร่วมบุญทุกอย่าง 390 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0548 : คุณสิริญาณี แลบัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0549 : คุณเวฑิต จันทรขรินทร 200 บาท, คุณสราลี จันทรขรินทร 100 บาท คุณคมกริช จันทรขรินทร 100 บาท

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์
รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0550 : นางประมวล/น.ส.อัญชลี/น.ส.นิศาชล ประสานสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายภัตตาหารพระ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0551 : น.ส.สุวิมล ประสานสุข และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0552 : คุณสมพร ศรีใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง 500 บาท
2. ทำบุญรวมทุกอย่าง 500 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0553 : นายศิริ สุนรีย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0554 : คุณสุวพิชญ์ ตั้งอารมณ์มั่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์
2. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 175 บาท

0555 : นางสริญญา แสนรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0556 : คุณพิสุทธิ์ ศรีอนันต์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญทุกรายการเพื่อรักษาสมบัติที่พ่อให้ไว้

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0557 : นายนิพนธ์ โพธิ์อิทธิพล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0558 : นายออมทรัพย์ ชมภูนุช นางสาว ชุดาพร บำรุง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0559 : คุณพลพัฒน์ ตั้งตรงจิตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระ-วิหารทาน-ธรรมทาน-สังฆทาน-อุปสมบทพระภิกษุบวชชีพราหมณ์-ชำระหนี้สงฆ์
2. ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0560 : นายชัย อ่อนคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญถวายสังฆทานชำระหนี้สงฆ์ค่าน้ำค่าไฟสร้างพระครับ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0561 : คุณคมกริช หมอยา สำราญ หมอ ชลธิชา หมอยา ปฏิสรณ โชติกุล จำกัด

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะ ปฎิสังขรณ์ หลังคาวิหารแก้ว100 เมตร

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0562 : คุณธนภัทร์ สกลธนารัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0563 : คุณอำไพพรรณ ประสงค์บุญกิจ,คุณถวัลย์ศักดิ์ การสามารถ,คุณนพดล การสามารถ,คุณจริยา การสามารถ,คุณปุณณวิชญ์ การสามารถ อุทิศให้ท่านเจ้ากรรมนายเวรและท่านเทวดาประจำตัวทุกท่าน

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระประธานศาลา4ไร่(องค์ใหม่)หน้าตัก10ศอก,สร้างสมเด็จองค์ปฐมศาลา4ไร่(พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง)หน้าตัก5ศอก,ร่วมบุญบูรณะศาลา4ไร่,รูปเหมือนหลวงปู่ปาน,หลว งพ่อพระราชพรหมยาน,หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

0564 : คุณสมศรี พรหมธารี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญครบรอบ 5 ปี วันที่ 11,12 ก.พ 2566

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0565 : น.ส.สุชานุช ทองคำสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0566 : น.ส.ขวัญนภา จันทสร

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
2. ถวายค่าภัตตาหาร
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
4. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0567 : พระเดชฤทธิ์ กตปุญโญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างสมเด็จองค์ปฐม 100 บาท,สร้างวิหารทาน 100 บาท,ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท,ถวายสังฆทาน 100 บาท,ทำบุญเหรียญทอง 100 บาท,สร้างหนังสือธรรมะ 100 บาท,ทำบุญทุกอย่าง 100 บาท,ค่ารักษาภิกษุอาพาธ 100 บาท,ค่าน้ำ-ค่าไฟ 100 บาท,ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท รวม 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0568 : คุณภาคิน วัฒนะ

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 159 บาท

0569 : คุณวิว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0570 : นางคัคนางค์ มหัทธนะไพสิฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสังฆทาน 1,000 บาท
2. ทำบุญวิหารทาน 1,000 บาท
3. ทำบุญพระอาพาธ 500 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,500 บาท

0571 : คุณเฉลิม มั่นยืน และคุณอัจฉรา แป้นบางนา

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0572 : คุณบัณฑิต ศรีปุงวิวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) 3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
3. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
4. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
6. ถวายค่าภัตตาหาร
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
8. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 4,000 บาท

0573 : คุณจักรภาณุ กิมาคม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 9 บาท

0574 : คุณปาริชาต สุนทรนนท์ และครอบครัว/คุณวัลภา จันสีนาก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์
10. ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 260 บาท

0575 : คุณอิทธากร แก้ววิเศษกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

0576 : นายปริญญา ปรีชาศิลป์ นางสาวสมฤดี แดงรักษา และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0577 : นางลาวัลย์ เตชมงคลชาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0578 : น.ส.สราพร พลอยเพ็ชร์,นางสมศรี พลอยเพ็ชร์(มารดา),นายสมบัติ พลอยเพ็ชร์(บิดา) , ด.ช.พิสิษฐ์ พิศุทธ์สินธุ์, ด.ช.กิตติภูมิฐ์ พิศุทธ์สินธุ์,นายไวศิษฎ์ พิศุทธ์สินธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์
ร่วมทำบุญสร้างอาคารใหม่ ปฏิสังข์บูรณะภายในวัดด้วยเจ้าค่ะ

รวมเป็นเงิน : 15 บาท

0579 : คุณพิมพ์ใจ ไชยชื่นพร (ครอบครัวอริยตระกูล)

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0580 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0581 : คุณสนิท-คุณวรรณา-คุณวรรณวิสา-คุณอัฐวุฒิ ทองยั่งยืน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0582 : คุณกิตติศักดิ์ วงศรีชู

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

0583 : คุณชิติพัทธ์ ชูพานิช

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์
ขออุทิศกุศลทั้งหมดแด่ พ่อพิทักษ์ ชูพานิช และแม่วรรณี ชูพานิช

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0584 : น.ส.พวงพยอม โคตามี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระ 103บาท
2. ทำสังฆทาน 103บาท
3. วิหารทาน 103บาท
4. สังฆทาน 103บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 103บาท
6. ค่าภัตตาหารพระ 103บาท

รวมเป็นเงิน : 618 บาท

0585 : นายธีรวุธ เคลือแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร 300 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 70 บาท
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก 300 บาท
4.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 60 บาท

รวมเป็นเงิน : 730 บาท

0586 : นายนพดล นางวัลยา ด.ช.ศุภฤกษ์ ทาทองคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0587 : คุณขนิษฐา ชัยปัญญา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0588 : คุณVutti Suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

0589 : คุณชไมพร ใบเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ

รวมเป็นเงิน : 999 บาท

0590 : คุณฐีตะศักดิ์ ฐิตะสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง อุทิศส่วนกุศลให้แม่นาง สนธิ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0591 : คุณปกรณ์ แดงเสริมศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0592 : คุณจิตรภาณุ ณัฐชยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0593 : นายชัยนาฎ สุขโสม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน สร้างพระพุทธรูป สร้างวิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำค่าไฟ ทำบุญโลงศพ
ขอน้อมถวายบุญกุศลนี้แด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ อันมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นประธานและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทุกภพทุกชาติ

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

0594 : นายพินัส เลิศเลื่อมใส

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) 100บาท
2. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟ 100บาท
4. ถวายสังฆทาน1ถัง 100บาท

รวมเป็นเงิน : 400 บาท


webmaster - 15/1/23 at 17:06

0595 : นายสว่าง เลิศเลื่อมใส นางนิตย์ เลิศเลื่อมใส

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 100บาท
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)100บาท
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก 100บาท
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ 100บาท
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 100บาท
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100บาท
7. ถวายค่าภัตตาหาร 100บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ 100บาท
9. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
10. ถวายสังฆทานหลวงปู่ปาน หลวงพ่อพรหมยานเถระ1ถัง 100บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0596 : นายพินัส เลิศเลื่อมใส

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0597 : คุณภัทรา ศรบุญทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0598 : คุณอภิมันต์ จันทร์ดา

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
2. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
3. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
4. ถวายค่าภัตตาหาร
5. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ร่วมบุญอุปสมบทช่วยบวชพระ

รวมเป็นเงิน : 99.99 บาท

0599 : นายอลงกฎ ศรีโมรา และคณะบ้านพรหลวงพ่อ

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ ร่วมบุญทุกอย่างทุกกองบุญกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0600 : คุณอาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 1 บาท

0601 : คุณบุศราภรณ์ เยียวรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0602 : คุณวิทวัส สาเกตุ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิหารทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0603 : นายสุรัตน์ เรียนดอน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0604 : นายจักรกฤษฎ์ พิทักษ์รุ่งโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2. ถวายค่าภัตตาหาร
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
4. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0605 : ด.ช.ปฐวี เลื่อมใส /สุทธิศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0606 : นายท้อปตระการ ร้องเสียง นางสาวพัฒนา นุมัติ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0607 : นายนนท์นพัธ บุญธนาพีรัชต์ และเทวดาประจำตัว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครอง และนายเวรทุกท่าน

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
2. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0608 : นายจำเริญ เอียบสกุล นาง น้ำหอม เอียบสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมสร้างพระพุทธรูป สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน 10 บาท
2.ค่าน้ำ-ค่าไฟ 10 บาท
3.ถวายภัตตาหาร 10 บาท

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

0609 : คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0610 : คุณปวีณา ยอดนาค

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน : 13 บาท

0611 : นายปรีชาพัฒน์ โปรียนนท์ และนางภิรฏากร พิพรมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานอุปสมบทพระหมู่ เพื่อถวายบุญพระองค์ภาฯ (มีพิธีบวชในวันที่ 7 ม.ค. 2566)

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0612 : นายเฉลิมพล. อิ่มอ่อง. และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.ใส่บาตร"วิระทะโย"
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

0613 : นายอัฐพล-นางเรณู-ดญ.อภิสรา-ดช.อภิชัจ รัตนโกมุท

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0614 : คุณเฉลิม มั่นยืน

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทานวิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0615 : คุณจิรภา รักเสมอวงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0616 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0617 : คุณชุตินันท์ บุญฉ่ำและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญค่าถวายภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0618 : คุณวิธิราช คล่องแคล้วและครอบครัวและ หจก.บีพีแอล ยานยนต์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ5ปีหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล


รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0619 : คุณจักรพงษ์ โรจนสุพจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมสร้างวิหารทองคำ และสร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0620 : คุณณิชญา งามประภาสม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0621 : คุณธนกฤต รสแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 2 บาท
2. วิหารทาน 2 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 2 บาท
4. ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง 2 บาท
5. ร่วมบุญทุกอย่าง 2 บาท

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

0622 : คุณธีรวัฒน์ น้อยวงศ์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญเลี้ยงภัตตาหารพระ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0623 : นางอารีรักษ์ จิ๋วแย้ม ทวีชัย นาคทับทิมและลูกๆ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายพระพุทธรูป สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระ บวชพระ ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ น้ำ ไฟ ทำบุญโรงเรียนพระสุธรรมยาน โรงครัววัด ทำบุญปราสาททองคำ ซ่อมวิหารแก้ว 100 เมตร ทำบุญมณฑปหลวงปู่ปาน - มณฑปหลวงพ่อ

รวมเป็นเงิน : 15 บาท

0624 : นายอัครฤทธิ์ ตันติอนุภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0625 : คุณตวงจิต คุสเตอร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน อุทิศให้สุนัข ข้าวตู ทองแท่ง ทองเปลว ทองดี ทองมา ทองไทย ห่อหมก บิ๊ก บุญหลง

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0626 : นายชัยกร กระกรกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน, บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

0627 : คุณชัยสิทธิ์ หว่างสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0628 : คุณอัจฉรา อาร์ชายา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

0629 : คุณนภัสธร หนูสนั่น ณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0630 : คุณทศพรชัย เนตรพิศาลวนิช และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 140 บาท

0631 : คุณชลนันท์น อุดมพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 450 บาท

0632 : พระไตรรักษ์ ไตรปิยกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0633 : คุณศรายุธ อภิญญา

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน ชุดละ100 บาท 2ชุด

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0634 : คุณชญาน์ทิพย์ ต้นสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0635 : คุณลักขณา บุญยัง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0636 : นายบุญโชค ทวีเปล่งแสงสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1.บาตรวิระทะโย 2,500 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

0637 : นางอารีรัตน์ ศรีทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 5 ชุด

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0638 : กลุ่มวิถีธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,650 บาท

0639 : คุณพรเทพ แสนภูวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

0640 : คุณขนิษฐา ชัยปัญญา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0641 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองโบส์ถวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0642 : พระเฉลิมพันธ์ สิริธัมโม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บุญบวชพระถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จฯพระพัชรกิติยาภาฯ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0643 : น.ส.กนกวรรณ ทองถนอมและครอบครัว / น.ส.ณัฐธร แสงทองใบ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ / สังฆทาน / ธรรมทาน / ชำระหนี้สงฆ์ / สร้างและบูรณะวิหารทาน และองค์พระ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

0644 : คุณNattiya Pinka

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์
10. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

0645 : คุณสมชัย ชินรัตนมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0646 : คุณปุณยนุช ชินรัตนมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0647 : คุณเฉิดพร ชินรัตนมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารเเก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0648 : คุณเฉิดพร ชินรัตนมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0649 : คุณเฉิดพร ชินรัตนมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0650 : คุณปุณยวัจน์ ชินรัตนมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0651 : คุณปุณยนุช ชินรัตนมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0652 : ร.ต.กิตติศักดิ์ รุ่งระวี

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0653 : คุณพัชรินทร์ บุญธนศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0654 : คุณสมพร ค้นทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน100

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0655 : คุณอาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 1 บาท

0656 : คุณนิกร โพธิ์ทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0657 : น.ส.กิ่งกาญจน์ งามกิติเดชากุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าภัตตาหาร 500,สังฆทาน 500 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0658 : คุณปวีณา ยอดนาค

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

0659 : คุณAnusit Sriprayoon & คุณJarinya

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิรทโย

รวมเป็นเงิน : 9,976.08 บาท

0660 : นายปกรณ์เกียรติ นวลใส

ต้องการร่วมบุญ :
1. บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0661 : คุณดวงนภา-คุณพงษ์ศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0662 : คุณสรวิศ บุญแสวง

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0663 : คุณน้ำทิพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 19 บาท

0664 : นายพีรายุ ฝ่ายจำปา

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0665 : คุณพลอยพรรณทอง ฟักแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญถวายสังฆทาน อุทิศไปให้กับ นายศรีโวย ฟักแก้ว 20 บาท นางจันทร์สม ฟักแก้ว 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

0666 : นายชีวธันย์ นีระพันธ์ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0667 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0668 : คุณอะนุตตะรีย์ พรพิมลมิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะศาลพระภูมิวัด

รวมเป็นเงิน : 700 บาท

0669 : นายรัง โหฐาน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0670 : คุณเฉลิม มั่นยืน และ คุณอัจฉรา แป้นบางนา

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป.สังฆทาน.วิหารทาน.ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0671 : คุณราเชนทร์ โต๊ะกลม

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 10 บ.
2. วิหารทาน 10 บ.
3. สมเด็จองค์ปฐม 10 บ.
4. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บ.
5. ร่วมบุญอื่นๆทุกอย่าง 20 บ.

รวมเป็นเงิน : 60 บาท

0672 : คุณชญาน์ทิพย์ ต้นสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0673 : คุณอังคณา เครือพานิช

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ 1000 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0674 : คุณวิชัย คงมิตรภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0675 : คุณสมชาย กุลเกิด - คุณนิจจารีย์ ณัฐวริทธิ์และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญถวายสังฆทานชุดพิเศษ 2,000 บาท 1 ชุด

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0676 : คุณหัสฐภรณ์ สุธารัตน์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0677 : คุณชนิตพล พานรัตนสิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าไฟฟ้า
2. ใส่บาตรวิระทะโย
3. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 140 บาท

0678 : นายถนอม นางสมชิด ไข่เทศ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0679 : คุณกุหลาบ แซ่เตียว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะ+ปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง อุทิศพ่อแม่

รวมเป็นเงิน : 25,000

0680 : คุณสิทธิชัย สุขเพ็ง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
2. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
3. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
4. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
6. ถวายค่าภัตตาหาร
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
8. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0681 : คุณสิทธิชัย สุขเพ็ง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

0682 : คุณสิทธิชัย สุขเพ็ง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
2. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
3. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
4. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
6. ถวายค่าภัตตาหาร
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
8. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0683 : นายพิชัย เอกวิทยานุรักษ์ และคณะศรัทธา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 219 บาท

0684 : คุณมนัญญา วิทิตอำนวยพร

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิหารทาน สังฆทาน ชำระหนีสงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0685 : นายปรีชา อภิธันยาศัย


ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0686 : คุณPan

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0687 : นายเทพนัดดา กฤษดำ - นางสาวอำพิกา สวัสดิ์วงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน (100 บาท)
2. ชำระหนี้สงฆ์ (100 บาท)

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0688 : นายวัชรชัย ชอบทดกลาง

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

0689 : น.ส.ณัฐฏพร มงคลศรีพรชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ขอร่วมทุกบุญ ของทางวัด

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0690 : คุณPeso

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทานชุดละ 1000 บาท 6 ชุด

รวมเป็นเงิน : 6,000 บาท

0691 : คุณจุฑาวรรณ โอฬารวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0692 : คุณพงษ์พรหม

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

0693 : คุณสุมนา ด่านโคกสูง

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2. ถวายค่าภัตตาหาร
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
4. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 19 บาท

0694 : คุณสนยะกิจ หมู่โยธา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0695 : นายสมศักดิ์ ภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,350 บาท

0696 : คุณพิภพ โมกขาวและคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 --60บาท
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)--60บาท
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก--60บาท
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์--60บาท
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)--60บาท
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน--60บาท
7. ถวายค่าภัตตาหาร--60บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ--60บาท
9. ชำระหนี้สงฆ์--60บาท

รวมเป็นเงิน : 540 บาท

0697 : คุณสุรพงษ์ ธนะพงศ์พิทยา คุณอุไร พฤกษาโกมล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์
อุทิศกุศลให้คุณพ่อกริช คุณแม่ยุพา พฤกษาโกมล และท่านพระภูมิเจ้าที่ที่บ้าน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0600 : พระมหาณรงค์ศักดิ์ ตระกูลเงินทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0698 : น.ส.กนกวรรณ ทองถนอมและครอบครัว / น.ส.ณัฐธร แสงทองใบ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ / สังฆทาน / ธรรมทาน / ชำระหนี้สงฆ์ / สร้างและบูรณะวิหารทาน และองค์พระ

รวมเป็นเงิน : 6 บาท

0699 : คุณปูริดา ปานมารศรีและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ต้องการ่วมบุญทุกบุญกับวัดท่าซุงและชำระหนี้สงฆ์-ทำบุญทุกอย่างเพื่ออุปถัมภ์ดวงชะตาให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์มีการค้าที่ดี ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง การเงินหมุนเวียนดี ไม่อดไม่อยาก มีกินมีใช้ มีเก็บ ทรัพย์สินเพิ่มพูน ขอให้ผู้บังคับบัญชาอุปถัมภ์ให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน เพื่อนฝูงมิตรรักใคร่ ประสบสุขความเจริญบริบูรณ์ด้วยทรัพย์และลาภยศสรรเสริญ

รวมเป็นเงิน : 5.99 บาท

0700 : คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0701 : คุณฐีตะศักดิ์ ฐิตะสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0702 : คุณสรัญญา ตันศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญบวชพระ 10 รูป เฉลิมพระเกียรติฯ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0703 : นายกิตติ-นางอุฬาร-นส.โชติกา มีมะโน ,นางอุดม หล่อศรีแสงทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0704 : นางกาญจนา วงศ์กาฬสินธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0705 : คณะชวนธรรมบุญ (นำโดย สามารถ/ปริศนา อิทธิประเสริฐ)

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0706 : นายอนุกูล นุชตะยะ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0707 : คุณณัฐพล-คุณสาลิณี-คุณณัฐสินี-คุณณัฐวรรธน์-คุณณัฐพัชร์ พานิชพงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ10 รูป

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0708 : น.ส.อิสรา อนันต์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0709 : นางสาวชวัลนุช กนกลักษณ์ อุทิศให้ท่านเจ้ากรรมนายเวรผู้หญิง

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0710 : คุณChermarn Chayanin

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิหารทาน, สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0711 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0712 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์
อุทิศให้ตาที่ ยายทาง ตลอดจนเทวดาทั้งหลาย ที่ดูแลเซนทรัล ระยอง

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0713 : คุณธันยพร นวคุณานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0714 : คุณกิตติพัทธ์ กิจเลิศตระกูล

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

0715 : คุณจรรยนันท์ มูลทองน้อย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

0716 : นายรุ่งเรือง สารวิจิตร นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
2. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
3. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
4. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

0717 : คุณชยานันท์ เกตุเมฆ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์
10.บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0718 : คุณวชิรวิทย์ ทองเงิน และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

0719 : คุณทิวารัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 50.01 บาท

0720 : คุณเกษม โกศล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 70 บาท

0721 : คุณณัฐธยาณ์ อุบลธนารัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0722 : คุณณัทธ์นรินทร์ อริยคุณางกูร

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 100 บาท และใส่บาตรวิระทโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0723 : นายสมศักดิ์ ภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0724 : คุณเฉลิมชัยพร้อมครอบครัว บิดา-มารดาทุกภพชาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

0725 : คุณปราณี ค้ำคูณ จ.ส.อ.อมรเชษฐ์ คำบุญมี คุณวิภารัตน์ สิทธิยุทธิ์ คุณสวิตา สมาหิโต คุณวรวุฒิ พิมพ์นนท์ และครอบครัวของทุกๆท่าน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0726 : นางอินทรา พรมตา และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

0727 : คุณไพริน พูลเวศและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญบวชพระ

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0728 : นายชัยกร กระกรกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์, พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

0729 : คุณชนุตร์ ทีนะกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0730 : คุณภัควัต ชาลานฤมาน , คุณอธินาง ชาลานฤมาน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 : 100 บาท
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) : 200 บาท
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก : 100 บาท
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ : 200 บาท
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) : 100 บาท
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน : 200 บาท
7. ถวายค่าภัตตาหาร : 100 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ : 165 บาท
9. ชำระหนี้สงฆ์ : 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,235 บาท

0731 : คุณชีวิน เทศสถานและครอบครัว คุณละเมียด กำจัดภัยและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่ 10 รูปน้อมถวายเป็นพระราชกุศลองค์ภา

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0732 : นายอัครฤทธิ์ ตันติอนุภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0733 : นายเฉลิมพล. อิ่มอ่อง. และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.ใส่บาตร"วิระทะโย"
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0734 : คุณเฉลิม มั่นยืน และ คุณอัจฉรา แป้นบางนา

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระ.ธรรมทาน.สังฆทาน.วิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0735 : นายธนวรรฒ เอกสุวรรณวัฒนา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์
10. ตักบาตรวิระยะโท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0736 : น.ส.สราพร พลอยเพ็ชร์,นางสมศรี พลอยเพ็ชร์,นายสมบัติ พลอยเพ็ชร์ ด.ช.พิสิษฐ์ พิศุทธ์สินธุ์, ด.ช.กิตติภูมิฐ์ พิศุทธ์สินธุ์,นายไวศิษฎ์ พิศุทธ์สินธุ์ (มีส่วนร่วมในบุญครั้งนี้)

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์
ขอร่วมการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ และมีการปฏิสังขรณ์ภายในวัดอีกหลายแห่ง

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

0737 : นายคเณศวรณ์ บางแสงศิริวิทย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0738 : น.ส.พิกุล ยาวะโร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0739 : น.ส.สุริยาพร สุธีพิเชฐภัณฑ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
2. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
3. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0740 : นายสุภัทร นางวันดี ดุลยโกศล


ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 10 รูป

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0741 : คุณฉัตรชัย ด้วงไข่

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทานทุกอย่าง
2.ธรรมทาน
3.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0742 : ครอบครัวเอี่ยมกระสินธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) : 200 บาท
2. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน : 400 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ : 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 700 บาท

0743 : นายสุภัทร ดุลยโกศล และ น.ส. ชาลิสา ดำสอ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 10 รูป

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0744 : พ.ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ และคุณอโณไท แสนปัญญา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก10ศอก
2.รูปเหมือนหลวงปู่ปาน หลวงพ่อฤาษี
3.ท่านท้าวจตุโลกบาลทั้ง4
ท้าวเวสสุวัณ (ท้าวกุเวร) ท้าววิรุฬหก
ท้าวธตรฐ ท้าววิรูปักข์
4.พระประธานหน้าตัก10ศอก
5บูรณะวิหารแก้ว 100 เมตร
6บูรณะพระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7บูรณะพระจุฬามณี
8.บูรณะสมเด็จองค์ปฐม
9.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
10.บูรณะศาลพระภูมิวัดท้าวเวหน
11.ถวายค่าภัตตาหาร
12.บูรณะบริเวรพื้นพระยืน8ศอก
13.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 499.89 บาท

0745 : น.ส.สาริศา แซ่เล้า นายจรูญทรัพย์ ลิมปิตะวัฒน์ น.ส. ธนาภา ลิมปิตะวัฒน์ น.ส. ณัชธวัล ลิมปิตะวัฒน์ ด.ช. อัษฎากรณ์ รังสิพานิช ด.ญ.นัทธ์ภัสสร รังสิพานิช นาย อัครพล รังสิพานิช

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0746 : คุณอุษา กองธรรมและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ธรรมทาน สังฆทาน วิหารทาน และร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0747 : คุณโชติกา คล้ายจันทร์พงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระวันที่ 10ม.ค. 66 และร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0748 : คุณมาลิน ภมรพล

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 1,000
2. ชำระหนี้สงฆ์ 120

รวมเป็นเงิน : 1,120 บาท

0749 : คุณสรัญญ์รัช พัฒนศักดิ์มงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1. อุปสมบท,บูรณะพระ,วิหารแก้ว,รูปเหมือนหลวงปู่,หลวงพ่อ,ถวายค่าภัตตาหาร,ชำระหนี้สงฆ์,พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมดา,ค่านำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 99.99 บาท

0750 : นางปวริศา วณิชชากุลจิตและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชพระถวายเป็นพระราชกุศล 10 รูป

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

0751 : อาจารย์ใบบุญ แสงแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. สะเดาะเคราะห์ 500 บาท
2. บูชาครู 500 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0752 : ครูและนร.ชั้นป.2 รร.บ้านต้นมะพร้าว

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระ12 ฿ ชำระหนี้สงฆ์ 12฿ วิหารทาน 12 ฿ ธรรมทาน 12฿ สังฆทาน 12฿

รวมเป็นเงิน : 60 บาท

0753 : คุณชัชวาล ธรรมนิรัต

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0754 : คุณภราดร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0755 : คุณนาม เจริญกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. สะเดาะเคราะห์ 100 บาท
2. บูชาครู 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0756 : คุณสมคิด ธาดาชนะสุนทรและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0757 : คุณสุวิทย์ - คุณวราภรณ์ ธีรธรรมธาดา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญพระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2. ถวายค่าภัตตาหาร
3. ทำบุญค่าน้ำ - ค่าไฟ
4. ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2,500 บาท

0758 : คุณอรทัย วงค์ทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป
2. วิหารทาน ธรรมทาน
3. สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์
4. บริจาคโลงศพ

รวมเป็นเงิน : 29 บาท

0759 : นางสาววิชญาณ เจริญกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. สะเดาะเคราะห์ 100 บาท
2. บูชาครู 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0760 : น.ส.รัตนาพร แก่นแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทานลูกน้ำตาลน้อย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0761 : นายธัญลักษณ์ ปลื้มเกษร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์
10. ค่ารักษาพยาบาลสงฆ์อาพาธ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0762 : คุณพิรสี พฤกษ์เกิด

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0763 : น.ส.กนกวรรณ ทองถนอมและครอบครัว / น.ส.ณัฐธร แสงทองใบ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์สังฆทานธรรมทานชำระหนี้สงฆ์สร้าง/บูรณะองค์พระ

รวมเป็นเงิน : 15 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/1/23 at 17:09

0764 : นายนิวัฒน์ พานิชกิจโกศลกุล และน.ส.กันธิชา สุนทรรัตนารักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0765 : คุณวิจิตรา ฟักแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0766 : คุณอังคณา ศรีนิลทิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ตักบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 1,100 บาท

0767 : คุณจำนงค์ สุขีโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0768 : คุณPan

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0769 : คุณชาญยุทธ-คุณพัชรินทร์ บุญธนศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0770 : คุณสุรวดี พงษ์ประดิษฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทานชุดละ 2,000 บาท = 1 ชุดค่ะ

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0771 : คุณจุฑารัตน์ เสาวลักษณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0772 : คุณจุฑารัตน์ เสาวลักษณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทานอุทิศให้ พ่ออนันต์ เสาวลักษณ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0773 : นายมารุตพงศ์ ศรีจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0774 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0775 : คุณนิตยา กลั่นสุภา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0776 : คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0777 : นายชัชชัยวิชช์ ดวงทิพย์สกุล นางนันทวัน ดวงทิพย์สกุล นางวนิดา พิสิฐพิทย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญอุปสมบทหมู่ วัดท่าซุงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระองค์ภา

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0778 : คุณบุษบากร บาลฉูส

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารทาน, สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0779 : คุณชญาน์ทิพย์ ต้นสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0780 : คุณเฉลิม มั่นยืน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0781 : คุณนงนุช กุลธน

ต้องการร่วมบุญ :
1. อุปสมบทพระ และร่วมบุญทุกประการ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0782 : ว่าที่ ร.ต.หญิง สุวิมล จันทจร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 269 บาท

0783 : นายวัชรชัย ชอบทดกลาง

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

0784 : นายอัครฤทธิ์ ตันติอนุภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0785 : ครอบครัวอิทธิกร ธนูทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 20 บาท
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) 20 บาท
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก 20 บาท
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ 20 บาท
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 20 บาท
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 40 บาท
7. ถวายค่าภัตตาหาร 20 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ 20 บาท
9. ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0786 : น.ส.นภัสสรณ์ มั่นนุชพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญครบรอบ5ปีหลวงพ่อนัน
2. ทำบุญปิดทองพระอุโบสถ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0787 : คุณชนาธิป จำนง, คุณสมหญิง จำนง, คุณประดับ-คุณสมศรี เอี่ยมประชา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0788 : คุณเอนก เพชรชนะ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชพระ

รวมเป็นเงิน : 68 บาท

0789 : คุณธิติภรณ์ กาพัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0790 : คุณทันตา เลาวิลาวัณยกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 100
2. ชำระหนี้สงฆ์ 100
3. ค่าน้ำ ค่าไฟ 100

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0791 : นางพงศ์ยุพา ณ ลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระ 99 รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา(พระองค์ภา)ค่ะ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0792 : คุณใจภักดิ์ ยศคำลือ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมถวายสังวาลเพชร และแสงสว่าง สมเด็จพ่อองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน : 101 บาท

0793 : คุณกฤติน จิรหิตานุวัฒน์-จารุวรรณ มาพล

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ จำนวน 100 บาท
2.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ จำนวน 100 บาท
3.ถวายค่าภัตตาหาร จำนวน 100 บาท
4.ค่าน้ำ - ค่าไฟ จำนวน 100 บาท
5.ธรรมทาน จำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0794 : คุณแม่สมจิตร เทียมฉัตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0795 : คุณเบญจา นิพพิทานิตย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทานชุดใหญ่ 3 ชุด = 6,000.-บาท
2. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
3. ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ ถวายอาหารพระ+เณร
4. ค่าน้ำ+ไฟ = 4,000.- บาท

รวมเป็นเงิน : 10,000 บาท

0796 : คุณโยทะกา ภัทโรพงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์/พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0797 : คุณพรปวีณ์ ฉัตรชัยมงคล, คุณสฤษฏ์ พงษ์ประเสริฐและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

0798 : คุณสุขุม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0799 : คุณสุทธิชัย ผึ้งแดง

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0800 : นายประสิทธิ์ ฮาบสุวรรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0801 : นายพีรายุ ฝ่ายจำปา

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 1 ชุด (ชุดละ1,000 บาท)

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0802 : คุณจเร - คุณเรวดี อุปัติศฤงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0803 : คุณหงอฮั่นก๋วน - คุณลิ้มไฮ้ อุปัติศฤงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0804 : คุณคนึงนิจ ปรีชาพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0805 : คุณมนัสยา ปรีชาพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0806 : คุณสุธีร์ ปรีชาพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0807 : คุณปราโมทย์ ปรีชาพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0808 : คุณฮักเซียน ลุ่ยเจ้ง อาม้าบ้านใต้ หงษ์หยก

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0809 : นางศรีไพร ปลื้มวงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 220 บาท

0810 : คุณกิตติคมน์ เมฆกระบัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์
ทำบุญทุกข้อ อย่างละ 20 ครับ

รวมเป็นเงิน : 180 บาท

0811 : นางโสมนัส ตันติเตมิท

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองคำพระอุโบสถ วัดท่าซุง ปี 2566

รวมเป็นเงิน : 5,000 บาท

0812 : คุณกรวิภา จิตแสนสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระ 10 รูป

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0813 : คุณอารยา อมัติรัตน์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0814 : นายจิรวัฒน์ วิชิตชลชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญถวายสังฆทาน 1 ชุดๆละ 500 บาทอุทิศส่วนกุศลให้ เจ้าพ่อเสือ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0815 : คุณธณภณ พลซักซ้าย, คุณปิยพร พลซักซ้าย และครอบครัว อุทิศแด่ คุณแม่อุไร พลซักซ้าย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0816 : คุณธณภณ พลซักซ้าย, คุณปิยพร พลซักซ้าย และครอบครัว อุทิศแด่ คุณแม่อุไร พลซักซ้าย

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
2. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
3. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
4. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
5. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
6. ถวายค่าภัตตาหาร
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
8. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 800 บาท

0817 : คุณธณภณ พลซักซ้าย, คุณปิยพร พลซักซ้าย และครอบครัว อุทิศแด่ คุณแม่อุไร พลซักซ้าย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0818 : นายสุริยา กานิล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0819 : คุณศิลป์รุจี เทพสถิตย์ศิลป์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสังฆทาน
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0820 : คุณธีระศักดิ์ สุทโท

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์
10.ใส่บาตรวิระทะโย
อุทิศให้บิดามารดา ญาติทั้งหลาย เทวาดา พระภูมิเจ้าที่ ตลอดจนผู้มีคุณทั้งหมด และเจ้ากรรมนายเวร

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0821 : คุณนภัสธร หนูสนั่น - คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0822 : นายขจรพล หงษ์วงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทานและวิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0823 : น.ส.สาลิน ก้อนคำ นายบุญยัง ก้อนคำ นางสุธีรา ก้อนคำ นายวสันต์ ก้อนคำ นายมัตสึดะ เรียว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์
10. บวชพระ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0824 : ทัศนีย์ แสนภูวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิระทะโย 319 บาท

รวมเป็นเงิน : 319 บาท

0825 : นายพูลศิลป์ เลิศศิริสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 19 บาท

0826 : คุณราเชนทร์ โต๊ะกลม

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 10 บ.
2. วิหารทาน 10 บ.
3. สมเด็จองค์ปฐม 10 บ.
4. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บ.
5. ร่วมบุญอื่นๆทุกอย่าง 20 บ.

รวมเป็นเงิน : 60 บาท

0827 : อุทิศให้ นายบรรจบ แสวงบุญมานท์ นางลัดดาวัลย์ แสวงบุญมานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0828 : คุณชญาน์ทิพย์ ต้นสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0829 : คุณกฤษฎา อินทรพรอุดมและครอบครัวทุกคน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0830 : นายชนวิท เสนาะน้อย

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะมณฑปพระศรีอารย์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0831 : นางปทัยทิพย์ เพิ่มพงษ์ดำรงกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำสังฆทาน 250 บาท
2. ทำวิหารทาน 250 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0832 : คุณพิทยะ รัตนกุล, คุณสรรชัย วงศ์วิวัฒฑณนุกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 900 บาท

0833 : คุณเฉลิม มั่นยืน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปิดทองโบสถ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0834 : คุณพยุ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0835 : คุณไพริน พูลเวศ และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0836 : คุณณัฐิวุฒิ พันธะไหล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 450 บาท

0837 : น.ท.สำราญ เดชสุภา

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป,ธรรมทาน,สังฆทาน,วิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

0838 : นายวัชรชัย ชอบทดกลาง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ธรรมทานและชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

0839 : นายอิ่นคำ วงศ์วัฒนา นางนารีรัตน์ วงศ์วัฒนา

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 33 บาท
2. ธรรมทาน 33 บาท
3. วิหารทาน 33 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 33 บาท
5. ทำบุญทุกอย่าง 33 บาท

รวมเป็นเงิน : 165 บาท

0840 : คุณภาณุพัฒน์ - คุณเพ็ญพัฒน์ ฤกษ์เสริมสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสังฆทานให้ผู้เสียชีวิต อุทิศเจาะจงแด่ น้าวร นายถาวร นันทยอง อายุ 83 ปี ขอท่านพระยายมราชและเทพเจ้าทรงเป็นสักขีพยาน

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0841 : นายอัครฤทธิ์ ตันติอนุภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0842 : คุณพิชชาภรณ์ ขุมมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทานให้แก่ นายสมศักดิ์ รัศมี

รวมเป็นเงิน : 9.52 บาท

0843 : ครูและนร.ชั้น ป.2 รร.บ้านต้นมะพร้าว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน 10 ฿ สร้างพระ 10฿ ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท สิหารทาน 10 บาท ธรรมทาน 10 ฿

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0844 : นายภาคภูมิ สมานพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 = 10
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) = 50
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก = 10
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ = 10
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) = 10
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน = 10
7. ถวายค่าภัตตาหาร = 10
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ = 10
9. ชำระหนี้สงฆ์ = 10

รวมเป็นเงิน : 130 บาท

0845 : คุณจิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย 100 บาท
2. ทำบุญทุกอย่าง 20

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

0846 : นายทวีทรัพย์ สระแก้วและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0847 : คุณพรรณขจี คงคา

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0848 : นายวุฒิพงษ์ ศรีมนตรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน : 199 บาท

0849 : นางพรรณศิลา ปากเมย

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 88 บาท

0850 : คุณภัควัต ชาลานฤมาน , คุณอธินาง ชาลานฤมาน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0851 : คุณปิยาภรณ์ นิลริยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 199 บาท

0852 : คุณชยานันท์ เกตุเมฆ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์
10.บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0853 : คุณไอศูรย์-คุณรัตนาภรณ์-คุณธนวัฒน์ อินทรสาลี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมงานบุญทุกอย่างในการเดินทางไปพระธาตุจอมกิตติและดอยตุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0854 : คุณทับทิมภูมิศักดิ์ แก้วพระเกียรติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0855 : ครอบครัวณัฏชวัชรกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0856 : ครอบครัว อรุณกร ชัยสุบรรณ์กนก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0857 : คุณจริยาภรณ์ อุปสาแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0858 : ครอบครัวณัฐชนา ตั้งรุ่งเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0859 : คุณเกษม ไตรหิรัญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
2. ค่าน้ำ ไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0860 : คณะแม่ชีพรทิพย์ ศรีวิชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0861 : ครอบครัวณัฐชรัตน์ อัคเดชจิตโภคิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0862 : ครอบครัววิทยา อินคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0863 : ครอบครัวณัฐพศุตม์ ศรีสรนัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0864 : ครอบครัว วราภรณ์ กาเหว่า

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0865 : คุณนเรนทร์ฤทธิ์ จันทร์เดช พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 89 บาท

0866 : คุณVutti Suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

0867 : คุณอัจจิมา+คุณอัญชลี ปฐมเจริญสุขชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0868 : นายศักรินทร์ จินดาวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง สร้างพระสมเด็จองค์ปฐม ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0869 : นายนพดล นางวัลยา ด.ช.ศุภฤกษ์ ทาทองคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2. ถวายค่าภัตตาหาร
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
4. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

0870 : คุณสุรีย์รัตน์ จารุนิเวศน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บุญเหรียญทอง

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

0871 : คุณอาภรณ์ สรสุคนธ์ และ มนุรดา สรสุคนธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้าง-บูรณะพระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน, ชำระหนี้สงฆ์
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. สร้างพระพุทธรูป, ธรรมทาน, สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0872 : คุณอรัญญา ชัยสินธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 226 บาท

0873 : นางสมใจ, น.ส.นันท์นภัส, น.ส.ณัฐธิกาพัณ ดังสท้าน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายเงินใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0874 : คุณกำพล อังศุเกษตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
2.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
3.ชำระหนี้สงฆ์
4.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

0875 : คุณสุริยัณต์ ทองหลิ้ม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0876 : คุณกิตติพัทธ์ กิจเลิศตระกูล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0877 : น.ส.กนกวรรณ ทองถนอมและครอบครัว / น.ส.ณัฐธร แสงทองใบ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ / สังฆทาน / ธรรมทาน / ชำระหนี้สงฆ์ / สร้างและบูรณะวิหารทาน และองค์พระ

รวมเป็นเงิน : 17 บาท

0878 : บริษัท เทคเชอร์ จำกัด และคณะ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน ธรรมทานและวิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 50.39 บาท

0879 : คุณนภัสธร หนูสนั่น, คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0880 : นางประนพ-นายนิพนธ์ สวนอุทัยและบุตรธิดาครอบครัวสวนอุทัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน
สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำ ค่าไฟ ของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 4,900 บาท

0881 : คุณลิ้ม พลขุนทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0882 : คุณกฤษฎา อินทรพรอุดมและครอบครัวทุกคน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0883 : นายพูลศิลป์ เลิศศิริสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 19 บาท

0884 : แม่สุพรรณ เทพอารยางกุล และ นายสิระ เทพอารยางกุล ทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลให้ นายนวรัฐ มหาผล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0885 : คุณชญาน์ทิพย์ ต้นสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0886 : คุณเฉลิม มั่นยืน

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป.สังฆทาน.วิหารทาน.ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0887 : คุณธวัชชัย แซ่ลี้

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0888 : นายชนวิท เสนาะน้อย

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0889 : คุณภัควัต ชาลานฤมาน , คุณอธินาง ชาลานฤมาน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญปิดทองพระอุโบสถ ชำระหนี้สงฆ์ วัดท่าซุง 1000 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0890 : นายเล็ก,นางสุวิไร,ธนาวิวัฒน์,พัฒน์ชญา หอมลมัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน,ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0891 : นายสุชาตินวลกา และ นสุ. สุทธิรัศมิ์ กุลเมืองโดน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0892 : ไม่ประสงค์ออกนาม


ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0893 : คุณสมพร เนื่องจากนาค

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน แด่ท่านท้าวมหาราชทั้ง 4
2. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
3. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8. ถวายค่าภัตตาหาร
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0894 : นายภาคภูมิ สมานพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 = 10 บาท
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) = 20 บาท
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก = 10 บาท
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ = 10 บาท
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) = 10 บาท
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน = 10 บาท
7. ถวายค่าภัตตาหาร = 10 บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ = 10 บาท
9. ชำระหนี้สงฆ์ = 10 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0895 : คุณสันติ สกุลเย็นและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. บุญเหรียญทอง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0896 : น.ส.สุรีพร กาญจน์วารีทิพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0897 : นายอัครฤทธิ์ ตันติอนุภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0898 : คุณสมภพ ปัชฌาบุตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0899 : นายเอกภาพ ธันวารชร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0900 : คุณVutti Suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

0901 : คุณพลพิพัฒน์ สีแก้วกนกโชติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระ วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0902 : คุณวาสนา แดงมูล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0903 : นางจินดา เมืองมูล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0904 : นายบุญส่ง เมืองมูล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0905 : นายบุญเชิด เมืองมูล พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0906 : คุณชรินทร์ทิพย์ บุญศิรอะธิกร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ เรื่อง หนังสือสวดมนต์ทั้งหมด

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0907 : คุณพยุ


ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)

รวมเป็นเงิน : 350 บาท

0908 : นายศรายุทธ วิจิตรธนสาร นางนวลฉวี กุลศรี นางสาวรุ่งนภา วิจิตรธนสาร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0909 : คุณวรพงษ์ วิไล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0910 : คุณนภัสธร หนูสนั่น, คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0911 : คุณปฏิภาณ กาญจโนทัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน น้อมถวายบุญถวายกุศลแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0912 : นายสุรศักดิ์ วิไธสง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0913 : คุณชัชวาล ธรรมนิรัต

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. สังฆทาน
3. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0914 : นางอารีรัตน์ ศรีทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 3 ชุดเล็ก 300 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0915 : นายสมศักดิ์ ภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0916 : นายวัชรชัย ชอบทดกลาง

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

0917 : นายอัครฤทธิ์ ตันติอนุภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0918 : คุณเฉลิม มั่นยืน

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/1/23 at 17:12

0919 : นายสมชาย บุญเนียม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
2.สมทบร่วมทำบุญกับทางวัดท่าซุงตามรายการที่มีการประกาศแจ้งไว้ในประกาศของทางวัดท่าซุงวันนี้(13/1/2566) 400 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0920 : คุณประดิษฐ์ ชิงชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0921 : คุณศราวุธ อุปถัมภ์นิรันดร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0922 : คุณมุทิตา คำประชา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสังฆทานชุดเล็ก 1 ชุด อุทิศให้ นายวิชาญ อุทธา

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0923 : คุณลักขณา บุญยัง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0924 : น.ส.พัทธนันท์ จริงดี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง 15 บาท
2. เลี้ยงพระทั้งวัดท่าซุง 15
3. ธรรมทาน 15
4. ร่วมสร้างพระชำระหนี้สงฆ์15 บาท

รวมเป็นเงิน : 60 บาท

0925 : คุณพรชัย เลาหวิรภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0926 : นายภันกฤต เพ็ชรโยธา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100บาท

0927 : แม่สุพรรณ เทพอารยางกุล และ นายสิระ เทพอารยางกุล ทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลให้ นายนวรัฐ มหาผล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0928 : นางนงลักษม์ สืบเสาะ


ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0929 : คุณณัฏฐา ผิวมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0930 : คุณจักรภัทรฬฎ์ คิดดี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0931 : คุณภราดร อัมวัน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0932 : คุณลาภิน ศิลาทองคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0933 : คุณพยุ เพียงแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหาร 100 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์. 40 บาท

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0934 : นายเลอยศวัชร์,นางกนิษาลักษณ์,นางลัคนา,นายลาภยศ,ดญ.ศริญญาทิพย์,ดช.ภฑิล ประสิทธิโศภิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0935 : นายวรัญญู วงษ์สวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
2. ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0936 : นายสวัสดิ์ ชุมตรีนอก

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0937 : คุณพ่อบัง คุณแม่บุญรอด ล่วงเขต นายสมจิต ล่วงเขต

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0938 : คุณVoravoot

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
2. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0939 : คุณสุรสิทธิ์ ตันรัตนาวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญผาติกรรมสังฆทานและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

0940 : ด.ช.ธนกฤต สมสอาด นางสาวพัทธนันท์ หม่องพราหมณ์ นายนิติธร สมสอาด และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0941 : คุณสหชาติ ศรีเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก๕ศอก

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0942 : คุณเฉลิม มั่นยืน

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะปิดทองโบสถ์ท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0943 : น.ส.วิรัลพัชร-น.ส.กาญจนา สิงห์มีศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์
10.ใส่บาตรวิระทะโย
อุทิศให้ นายพงษ์พัฒน์ สิงห์มีศรี
นาง จำเนียร จันทร์นิเวศน์
นาย ไพโรจน์ จันทรวงศ์
ปู่ย่าตายายบรรพชนต้นตระกูลจันทรวงศ์
ตระกูลจันทร์นิเวศน์
ตระกูล สิงห์มีศรี ทุกท่าน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0944 : นายสันติ, นางอำพร,นางหนึ่งฤทัย,ส.ต.อ.ศุภชัย,น.ส.นัยน์ปพร เกตุวิริยะกุล,น.ส.นลินี ใจกลม

ต้องการร่วมบุญ :
1. พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 300 บาท
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 500บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 289 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,089 บาท

0945 : ร้อยตรีธนดลหรือสุทีป บัวขำ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ขอร่วมถวาย เป็นวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน สร้างพระ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0946 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0947 : นายจรัลเดช กสิวิทย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ ชำระหนี้สงฆ์ 50บาท
2. บำบุญวิหารทาน 30บาท
3. ทำบุญบวชพระ 20บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0948 : คุณPan

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร จำนวน 100 บาท
2. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟ จำนวน 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

0949 : นางสาวสุชญา ไทยเสถียร และ นายเสกสรร แก้วจีน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ผาติกรรมสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0950 : ว่าที่ ร.ต.หญิง สุวิมล จันทจร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญ สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0951 : ว่าที่ ร.ต.หญิง สุวิมล จันทจร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญ สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0952 : นายวัชรชัย ชอบทดกลาง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์และธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

0953 : คุณพลอยพรรณทอง ฟักแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสังฆทาน อุทิศไปให้กับ เทวดาประจำตัวจำนวน =5 บาท
2. ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ อุทิศไปให้กับ เจ้ากรรมนายเวรจำนวน =5บาท

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

0954 : คุณพลอยพรรณทอง ฟักแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญถวายสังฆทาน อุทิศไปให้กับ นายศรีโวย ฟักแก้ว=5บาท ทำบุญถวายสังทาน อุทิศไปให้ กับนางจันทร์สม ฟักแก้ว =5 บาท
2. ทำบุญถวายสังฆทาน อุทิศให้กับ นางโสภา พันธ์รัญญา=5 บาท ทำบุญสังทาน อุทิศให้กับ นายรณฤทธิ์ สิริสุวรรณรัตน์ =5 บาท

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0955 : นายพูลศิลป์ เลิศศิริสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 19 บาท

0956 : คุณบุญผล คุณบุญรัตน์ คุณพน คุณสำลี คุณจักรพงศ์ คุณจินตนา คุณสมิตา คุณมุทิตา คุณปันตา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0957 : ว่าที่ ร.ต.กิติภูมิ บุญชี , น.ส.ดลชา ม่วงมุลตรี , ด.ญ.ยุพาภัสสร์ บุญชี , ด.ช.คณพศ ม่วงมุลตรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0958 : คุณน้ำทิพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 19 บาท

0959 : น.ส.ศิริรัตน์ วีรชาติยานุกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0960 : คุณบุศรา สยามไชย

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน วิหารทาน พระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0961 : คุณภาณุพัฒน์ เพ็ญพัฒน์ ฤกษ์เสริมสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทุกอย่าง ชำระหนี้สงฆ์ ขอบคุณบุญกุศลที่ช่วยให้คล่องตัว ขอให้คล่องตัวยิ่งๆขึ้นไป รวยชาตินี้นิพพานชาตินี้จ้า

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

962 : ครอบครัวเผือกผ่องใส และ วาทีทอง และ บุญเสนอ

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ
บูรณะบริเวณพื้นพระยืน
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ชำระหนี้สงฆ์
ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

963 : คุณ สุรพงษ์ ธนะพงศ์พิทยา และครอบครัวพฤกษาโกมล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์
อุทิศกุศลให้คุณพ่อกริช คุณแม่ยุพา พฤกษาโกมล และท่านพระภูมิเจ้าที่ที่บ้าน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

964 : คุณ เกษม ไตรหิรัญ

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก 200 บาท
บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ 200 บาท
สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

965 : คุณ ปรียนันท์ อุดมวิทยาธีธัช

ต้องการร่วมบุญ :
รวมบุญบายศรีสักการะพระธาตุดอยตุง และพระธาตุจอมกิตติ 108 บาท โอน เวลา 19.00 น

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

966 : คุณ ฐีตะศักดิ์ ฐิตะสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง อุทิศส่วนกุศลให้แม่นาง สนธิ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

967 : คุณ ภัทรา ศรบุญทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

968 : Vutti Suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

969 : คุณ พรชัย เลาหวิรภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

970 : ด.ช.ปฐวี เลื่อมใส /สุทธิศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

971 : นายพินัส เลิศเลื่อมใส

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 100บาท
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก 100 บาท
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ 100 บาท
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 100 บาท
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
7. ถวายค่าภัตตาหาร 100บาท
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ 100 บาท
9. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
10. ถวายสังฆทาน1ถัง 100บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

972 : น.ส.กนกวรรณ ทองถนอมและครอบครัว / น.ส.ณัฐธร แสงทองใบ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ / สังฆทาน / ธรรมทาน / ชำระหนี้สงฆ์ / สร้างและบูรณะวิหารทาน และองค์พระ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

973 : คุณ ยุทธการ อยู่นวล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

974 : คุณ อิงค์คณัส กิตติวุฒิ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานชุดใหญ่2ชุด

รวมเป็นเงิน : 4,000 บาท

975 : คุณ กิตติศักดิ์ วงศรีชู

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทานรวมและบูชาครู

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

976 : คุณ พัณณ์นิภา ธรัชอภิสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญ
1-9

รวมเป็นเงิน :50 บาท

977 : คุณ ปวีณา ยอดนาค

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

978 : คุณ ปณัชฐา กรกชพรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

979 : คุณ พันธุุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

980 : นางนภาวรรณ สิทธิวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป ค่าน้ำค่าไฟ วิหารทาน สังฆทานและชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

981 : คุณ ประทีป เกื้อมนตรี

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

982 : นางประมวล/น.ส.อัญชลี/น.ส.สุวิมล ประสานสุข

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหารพระ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

983 : นางประมวล ประสานสุข

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

984 : คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

985 : cesvy

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) 10
บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก 10

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

986 : น.ส.สุภา. จั่นแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

987 : นาย คมสัน. พิพัฒนนุวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวิระทะโย

รวมเป็นเงิน :510 บาท

988 : แม่สุพรรณ เทพอารยางกุล และ นายสิระ เทพอารยางกุล ทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลให้ นายนวรัฐ มหาผล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

989: อุทิศให้ นายบรรจบ/ นางลัดดาวัลย์ แสวงบุญมานนท์ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ตลอดจนเทพเจ้าทั้งหลาย แหละสรรพสัตว์ทั้งหลาย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

990 : คุณ นภัสธร หนูสนั่น ณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

991 : นายแมทธิว และ นางรัตตา นีเมอร์ พร้อมด้วยครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

992 : คุณ ราเชนทร์ โต๊ะกลม

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 10 บ.
2. วิหารทาน 10 บ.
3. สมเด็จองค์ปฐม 10 บ.
4. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บ.
5. ร่วมบุญอื่นๆทุกอย่าง 20 บ.

รวมเป็นเงิน : 60 บาท

993 : นาย เฉลิมพล. อิ่มอ่อง. และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.ใส่บาตร"วิระทะโย"
4.ชำระหนี้สงฆ์
รวม 30 บาท

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

994 : นาย ทัศพล ตันวัฒนะ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 100 บาท เนื่องในวันเกิด

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

995 : ร.ต.ท.ประพันธ์-พว.สุรีย์พร-พว.กตัญญู-พว.กมลวรรณ ปานหนู

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน, ชำระหนี้สงฆ์
อุทิศส่วนกุศลให้แด่.. คุณพ่อนายดาบตำรวจจรูญ บุญชู

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

996 : คุณ ฐิติยุทธ อุ่นสิงหา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

997 : นายอลงกฎ ศรีโมรา และคณะบ้านพรหลวงพ่อ

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ ร่วมบุญทุกอย่างทุกกองบุญกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 11 บาท

998 : นายพัฒนา ยานุ

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ สร้างองค์ปฐมปิดทองคำเปลว

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

999 : คุณ เฉลิม มั่นยืน

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1000 : คุณ สุกัญญา อธิบูรณการ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบูชาพระธาตุจอมกิตติ

รวมเป็นเงิน : 71 บาท

1001 : นายอัครฤทธิ์ ตันติอนูภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1002 : คุณ เบิรด..คุณยศวดี กรีทองและคุณพ่อและแม่ของปลาม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมและเจดียพุดตาลทีบรรจุพระบรมธาตุและบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1003 : คุณ เมธาพันธ์ จิรโชติอนันตญา

ต้องการร่วมบุญ :
- ใส่บาตรวิระทะโย 310 บาท
- ทำบุญทุกอย่าง 190 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1004 : นายวีระศักดิ์ เกื้อสุข

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1005 : คุณ สมศรี พรหมธารี

ต้องการร่วมบุญ :
อาหารพระ 17 บาท
บูรณะปิดทองอุโบสถ 17 บาท
ทำบุญทุกอย่างทางวัดและเจ้าอาวาส 26 บาท

รวมเป็นเงิน :60 บาท

1006: นางสาวฐิตา นิวาสะวัต

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1007 : คุณ พศอ(ณ)&ศ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำธรรมทาน 1 บาท
2. ทำวิหารทาน 1 บาท
3. ทำสังฆทาน 1 บาท
4. สร้างสมเด็จองค์ปฐม 1 บาท
5. ทำบุญค่าไฟวัดท่าซุง 1 บาท

รวมเป็นเงิน :5 บาท

1008: คุณ ศุภากร เพื่อความหลุดพ้นถึงนิพพานของสัตว์โลก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำธรรมทาน 1 บาท
2. ทำวิหารทาน 1 บาท
3. ทำสังฆทาน 1 บาท
4. สร้างสมเด็จองค์ปฐม 1 บาท
5. ทำบุญค่าไฟวัดท่าซุง 1 บาท

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1009 : คุณ ศุภากร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำธรรมทาน 1 บาท
2. ทำวิหารทาน 1 บาท
3. ทำสังฆทาน 1 บาท
4. สร้างสมเด็จองค์ปฐม 1 บาท
5. ทำบุญค่าไฟวัดท่าซุง 1 บาท

รวมเป็นเงิน : 5 บาท

1010 : คุณ พศอ(ณ)&ศ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำธรรมทาน 1 บาท
2. ทำวิหารทาน 1 บาท
3. ทำสังฆทาน 1 บาท
4. สร้างสมเด็จองค์ปฐม 1 บาท
5. ทำบุญค่าไฟวัดท่าซุง 1 บาท

รวมเป็นเงิน :5 บาท

1011 : คุณ กิตติพัทธ์ กิจเลิศตระกูล

ต้องการร่วมบุญ :
ภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1012: คุณ ภาคิน วัฒนะชัยกุล

ต้องการร่วมบุญ :
2.บรณะปิดทอง อุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน :9 บาท
1013 : นายพิภพ ฉวีรักษ์
-
ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์
และรวมบุญอื่นๆอีกทุกๆบุญกับทางวัดท่าซุง น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2437 (นับแบบปัจจุบันตรงกับ พ.ศ.2438)

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1014: นาย นิวัฒน์ หมวกอินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
ตักบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 32 บาท

1015: คุณน้ำทิพย์

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 19 บาท

1016: คุณ จิรภา รักเสมอวงค์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกบุญกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1017: น.ส.ลัดดา กุลราช

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายน้ำดื่มแก่พระสงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1018: คุณ อะนุตตะรีย์ พรพิมลมิตร

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก

รวมเป็นเงิน : 700 บาท

1019: พระไพโรจน์ ทองมีสี (สุธมฺโม)

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1020: Vutti Suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีสวดมนต์ข้ามปี และถวายสังฆทาน
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

1021: พระมหาสุริยัน ปภากโร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1022:น.ส.กนกวรรณ ทองถนอมและครอบครัว / น.ส.ณัฐธร แสงทองใบ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ / สังฆทาน / ธรรมทาน / ชำระหนี้สงฆ์ / สร้างและบูรณะวิหารทาน และองค์พระ

รวมเป็นเงิน : 6 บาท

1023:นายพููลศิลป์ เลิศศิริสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 19 บาท

1024: บริษัท เทคเชอร์ จำกัด และคณะ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน ธรรมทานและวิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 50.39 บาท

1025: น.ส.จันทนา มะลิทอง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 1 บาท

1026: นายสุรพล ชัยทองสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1027: นายจิรศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1028: คุณ กำพล อังศุเกษตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
2.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
3. ชำระหนี้สงฆ์
4.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

1029: คุณ สมชาบ กงทอง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป100บาท
วิหารทาน100บาท
ธรรมทาน100บาท
สังฆทาน100บาท
ชำระหนี้สงฆ์100บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1030: นายสุริยา กานิล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมรณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3. บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4. บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5. บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1031: คุณสหรัฐ ฤกษ์ชัย

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1 บาท

1032: นายปราโมทย์ นางสาวสุธิดา นางสาวปณัตตา ทองนุช

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

1033:นายปราโมทย์ นางสาวสุธิดา นางสาวปณัตตา ทองนุช

ต้องการร่วมบุญ :
พระชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 15 บาท

1034: คุณ ณัฏฐพิชา สุทธิพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

1035: คุณสถาพร เพชรม่วง

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 1,019 บาท

1036: คุณ สถาพร เพชรม่วง

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 1,684 บาท

1037: คุณ สถาพร เพชรม่วง

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาทหมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญสามารถตรวจสอบรายชื่อตามรายการที่แจ้งนี้ได้ หากปรากฏว่าเจ้าภาพรายใดข้อมูลที่ลงไปแล้วไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมาทาง "ผู้จัดทำ" ด้วย

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"◄ll กลับสู่สารบัญ