รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง ตั้งแต่ วันที่ 1 - 15 มีนาคม 2566
webmaster - 15/3/23 at 16:19

รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง
ตั้งแต่ วันที่ 1 - 15 มีนาคม 256600001 : นางสาวจันทนา มะลิทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์
2.ทำบุญทุกอย่าง
3.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 7 บาท

0002 : คุณนริศราและสามี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์
2.ใส่บาตรวิระทะโย
3.ร่วมทำบุญบวชพระวัดท่าซุง
4.ค่ายารักษาโรคพระภิกษุอาพาธ

รวมเป็นเงิน : 80 บาท

0003 : นายอันดามัน ด้วงเขียว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 159 บาท

0004 : คุณสหรัฐ ฤกษ์ชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1 สตางค์

0005 : คุณศิริจุฑารัตน์ อินทรสาร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0006 : คุณกิ่งกาญจน์ ธิติอังกูร

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก...100บาท
2.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน...100บาท
3.ถวายค่าภัตตาหาร...100บาท
4.ค่าน้ำ - ค่าไฟ...50บาท
5.ชำระหนี้สงฆ์....50บาท

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0007 : นายสุพรชัย ขุนภิบาล และนางสาวกรรณิการ์ วามือ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 636 บาท

0008 : พระมหาสุริยัน ปภากโร

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0009 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0010 : คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 205 บาท

0011 : นายวีระศักดิ์ เกื้อสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0012 : น้อมถวายเป็นพุทธบูชา อาจาริยบูชา และอุทิศให้ นายบรรจบ/ นางลัดดาวัลย์ แสวงบุญมานนท์ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ตลอดจนเทพเจ้าทั้งหลาย แหละสรรพสัตว์ทั้งหลาย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0013 : นายชัชชัยวิชช์ ดวงทิพย์สกุล นางนันทวัน ดวงทิพย์สกุล นางวนิดา พิสิฐพิทย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญบูรณะปรับปรุงบริเวณรอบๆพระวิหารพระยืน8 ศอก

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0014 : คุณ Nattiya Pinka

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

0015 : นายพรเทพ บับพาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 9 บาท

0016 : พระมหาณรงค์ศักดิ์ ตระกูลเงินทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0017 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 19 บาท

0018 : คุณเชาวลิต ศรีสันติธรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี 2566 100 บาท
2.ร่วมทำบุญทุกอย่าง 100 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 280 บาท

รวมเป็นเงิน : 480 บาท

0019 : คุณกัมพล นนทมิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0020 : นายวรพจน์ อินต๊ะนันท์ นางสาวกมลฉัตร วงค์เพ็ญ พร้อมทั้งสองตระกูล

1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0021 : คุณชญาน์ทิพย์ ต้นสวรรค์ และคุณภาคิณ อุทัยพิศ คุณภูรินท์ อุทัยพิศ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0022 : คุณรัตนา สิงโต

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 20 บาท
2.สร้างพระพุทธรูป 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 40.00 บาท

0023 : คุณมยุรฉัตร ผดุงโกเม็ด และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0024 : นายพลชัย ศรีธนกฤช และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง อุทิศกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร เทพเจ้าที่ปกปักษ์รักษาตัวข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว และสรรพสัตว์ทั้งหลาย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0025 : คุณกร กาญจนฤทธิศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0026 : คุณกิตติภณ วณิชชาภรกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างที่วัดกำลังดำเนินงาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0027 : นายฐิติพันธ์ ประสมทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง
2.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
3.ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 410 บาท

0028 : คุณเวฑิต จันทรขรินทร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท
0029 : คุณธีวรา จันทร์ทอง น้อมอุทิศแด่ท่านเจ้ากรรมนายเวรสุขภาพ สาธุบุญรักษา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 109 บาท

0030 : คุณราเชนทร์ โต๊ะกลม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 10 บาท
2.วิหารทาน 10 บาท
3.สมเด็จองค์ปฐม 10 บาท
4.ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
5.ร่วมบุญอื่นๆ ทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 60 บาท

0031 : เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ โชติพานัส

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0032 : คุณธรรมรัตน์ โชติพานัสและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0033 : คุณณัฐธยาณ์ อุบลธนารัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0034 : คุณอรศรี เหมือนทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0035 : นางสาวสุณิสา คงทน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0036 : คุณพีรพงษ์ ธนะรุ่งเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 220 บาท

0037 : คุณวิรัตน์ บุญญาอธิมาตร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,700 บาท

0038 : นายสันติ สุทธิบัญชากุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างโบสถ์ทองคำ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0039 : คุณจรูญเลิศ โลกุตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0040 : คุณศุภกฤต สาตร์เงิน - คุณจุฑาภรณ์ แก้วนิ่ม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน จำนวน 100 บาท
2.ถวายค่าภัตตาหาร จำนวน 60 บาท
3.ค่าน้ำ - ค่าไฟ จำนวน 50 บาท
4.ชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 310 บาท

0041 : นายสมศักดิ์ ภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0042 : คุณชาติวุฒิ จันสีนาก และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินใส่บาตรวิระทะโย 540 บาท
2.ร่วมบุญทุกอย่าง 460 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0043 : คุณนิติ เปรมบำรุง

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) 20 บาท
2.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 40 บาท
3.ถวายค่าภัตตาหาร 20 บาท
4.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 10 บาท
5.ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

0044 : คุณ cesvy

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

0045 : คุณธนกฤต รสแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 2 บาท
2.วิหารทาน 2 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 2 บาท
4.ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง 2 บาท
5.ร่วมบุญทุกอย่าง 2 บาท

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

0046 : คุณนันท์นภัส ล้อถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0047 : คุณชัยวัฒน์ แซ่ตัน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0048 : คุณจรรยนันท์ มูลทองน้อย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

0049 : คุณประภาพรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0050 : คุณอรพรรณ ล้อถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

0051 : คุณค้าเกียว แซ่ตั้ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมุทรปราการ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท
0052 : นายทศพล ธราดลพรพิทักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานถังละ100 บาท จำนวน 1 ถัง
อุทิศกุศลให้นายไข่ อินธชล

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0053 : นางสาวสาลิน ก้อนคำ นางสุธีรา กัอนคำ นายบุญยัง ก้อนคำ นายวสันต์ ก้อนคำ
นายมัตสึดะ เรียว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0054 : คุณพัชรกฤษฏิ์-คุณปราณิศา-คุณประพิณกฤษฏ์-คุณประพิณศิษฏ์ มหาดำรงค์กุล ครอบครัว
และผู้ร่วมบุญทุกคน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง
วันที่ 11 มีนาคม 2566 จำนวน 100 บาท
- เวลา 16.30 น.งานพิธีบวงสรวง พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๑,รัชกาลที่ ๕, รัชกาลที่ ๖, รัชกาลที่ ๗, และพระเจ้าตากสินมหาราช
- เวลา 18.30 น.พระสงฆ์วัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์(ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร) จากนั้นสวดพระอภิธรรมถวายแด่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
2.วันที่ 12 มีนาคม 2566 จำนวน 100 บาท
เวลา 07.30 น.พิธีบวงสรวงที่ศาลท่านท้าวเวหน (พระภูมิเจ้าที่ประจำวัดท่าซุง) ข้างมณฑปพระศรีอาริย์
เวลา 08.30 น.ทำพิธีบวงสรวงที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(ศาลา ๑๒ ไร่)
เวลา 10.30 น.พระสงฆ์วัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์
เวลา 11.00 น.ถวายภัตตาหารเพล เสร็จแล้วถวายไทยทาน อุทิศส่วนกุศล รับพร เป็นอันเสร็จพิธี
3.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566) จำนวน 100 บาท
4.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566) จำนวน 100 บาท
5.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก จำนวน 100 บาท
6.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ จำนวน 100 บาท
7.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) จำนวน 100 บาท
8.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน จำนวน 100 บาท
9.ถวายค่าภัตตาหารตลอดเดือนมีนาคม 2566 วันละ 100 บา 31วัน รวม 3,100 บาท
10.ค่าน้ำ - ค่าไฟ จำนวน 100 บาท
11.ชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 300 บาท
12.ร่วมบวชอุปสมบทบรรพชาพระภิกษุ สามเณร และร่วมบวชชีพราหมณ์ จำนวน 300 บาท
13.ร่วมบุญทุกอย่างกับวัดจันทาราม จำนวน 300 บาท
14.ร่วมกองบุญธรรมทาน(เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย 6190501877) จำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 5,000 บาท

0055 : นายทศพล ธราดลพรพิทักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานถังละ100 บาท จำนวน 1 ถัง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0056 : คุณเต้

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำทุกรายการ ๆ ละ 100 บาทรวม 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0057 : นายอนุชา จึงวิโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 700 บาท

0058 : ครอบครัวละออง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0059 : คุณสรศักดิ์ ขอทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0060 : คุณวัฒนา ญาณปัญญา และผู้ร่วมให้ทิป

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0061 : คุณชลดา เปี่ยมสง่า

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญเลี้ยงพระทั้งเดือน มี.ค.66

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0062 : คุณชลดา เปี่ยมสง่า

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญบวชพระ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0063 : คุณบุญรักษา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 54 บาท

0064 : คุณปัถยานี สิทธิสตพร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0065 : คุณคณสณันท์ ธีรพล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 7 บาท

0066 : นายเพิก ทองดีเล็ก

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์
2.สังฑทาน

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0067 : นางสาวนุสรา บุญตา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญถวายภัตตาหาร ทำบุญบูรณะศาลพระภูมิวัด (ท่านท้าวเวหน)

รวมเป็นเงิน : 170 บาท

0068 : ร.ต.อ.ยุทธพงศ์และครอบครัวยายบุญธรรม
ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกบุญวัดท่าซุงโดยเฉพาะสร้างสมเด็จองค์ปฐมสังฆทานขอให้กระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้สำเร็จพระโสดาปัตติผล-อรหัตตผลทุกขั้นในชาตินี้สำเร็จโลกุตรฌานทุ กขั้นจนถึงอภิญญาผลสมาบัติในชาตินี้มีอายุยืนเป็นอมตะถาวรตลอดไปตราบจนกระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้มียศตำแหน่งทั้งทางโลกทางธรรมที่ร่ำรวยยิ่งใหญ่ที่สุดในทา งที่ชอบรวยที่สุดตลอดไปตราบจนกระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ครับ

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

0069 : คุณธนพล ศรีอมอญ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 220 บาท

0070 : คุณวรรณวณิช วรโชติโภคินณ์กุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

0071 : คุณรจนา เมฆภูวดล , นายซางกี่ แซ่หงุ่น - นางรุ่ง แซ่หู่ , Mr.Kulachart Wacharasuporn

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญรวมทุกอย่าง , ร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศล , ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ , ทำบุญเลี้ยงพระ , ถวายน้ำพระสงฆ์ , ถวายของใช้พระสงฆ์ , ค่าน้ำ ค่าไฟ , พิมพ์หนังสือธรรมะ , ทำบุญธรรมท

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

0072 : นายวิริทธิ์พล วิรวริทธิ์ธร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300.00 บาท

0073 : นางเบญจลัคน์ วสิษฐ์ภัทรทวี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0074 : นางสกล บุตรวงศ์,นางแก้ว บุตรวงศ์,นายจำนงค์ บุตรวงศ์,นายนิพันธ์ ปัญดี,นายเสน่ห์ จำเนียรศรี,อาก๋งฮู้,นางสาวชุลีพร บุตรวงศ์พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0075 : นายนพดล นางวัลยา ด.ช.ศุภฤกษ์ ทาทองคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.ถวายค่าภัตตาหาร
3.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

0076 : นางสาวจิรัฌชา ปาวะรีย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0077 : คุณมาบี บำรุงชาติอุดม คุณสาวิตรี รัตนจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะ วิหารทาน สังฆทาน บูรพาจารย์ ชําระหนี้สงฆ์ สร้างบูรณะปิดทองพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0078 : คุณจารุวงศ์ นาคเป้า

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0079 : คุณเมชญา โชติกาวรานนท์ และนางเปรมจิต อิศรางกูร ณ อยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0080 : นายอมร - นางกนกแข วีระพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญรวมทุกอย่าง
2.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

0081 : นายมานะ ไทยอู่ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0082 : นายประภาส กมลศรี และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0083 : คุณชยานันท์ เกตุเมฆ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0084 : คุณอำภาษุภ เจิดจิตกุศล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0085 : คุณภาวิดาภ์ วัชกาล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2.ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0086 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.ใส่บาตร"วิระทะโย"
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0087 : คุณณัฐฐพัชร์ พิชัยรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0088 : คุณพันธุุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0089 : คุณวิภัสสร ศุภธนโชค และครอบครัว คุณคคนางค์ ศิลปาจารย์ วิเวียน ฟูลเลอร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานชุดใหญ่ 2,000 บาท
2.ทำบุญรวมทุกอย่าง 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

0090 : คุณกมลทิพย์ เชียงสิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง 1,500 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,500 บาท

0091 : นางอารีรักษ์ จิ๋วแย้ม คุณทวีชัย นาคทับทิมและลูกๆ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายพระพุทธรูป สังฆทาน วิหารทาน
2.ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระ บวชพระ ถวาย
3.ภัตตาหารพระสงฆ์ น้ำ.ไฟ
4.บูรณะพระจุฬามณี ทำบุญท่านปู-ท่านย่า
5.ทำบุญพระศรีอรยะเมตตรัย ทำบุญพระเจ้า5 พรองค์ ซ่อมวิหารแก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน : 15 บาท

0092 : คุณนพพร เรืองรอง นางสาวสิริมา เลิศล้ำศรีเทียน และท่านเทวดาเจ้าที่บ้านแกรนด์บางกอก
บูลวาร์ด 98/48

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำสังฆทาน ถวายแด่สมเด็จองค์ประถม พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ พระสงฑ์ทุกองค์

รวมเป็นเงิน : 5,000 บาท

0093 : คุณณัฐพงศ์ ธัญญกิตติกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0094 : คุณปรีชา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างสมเด็จองค์ 10 บาท
2.สังฆทาน 10 บาท

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0095 : น.ส นงเยาว์ ขัตธิ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญปิดทองพระอุโบสถ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0096 : นายวรพงศ์-นางนภัสภรณ์ เรืองโชติเสถียร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างภายในวัด

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0097 : ครอบครัวมีสุขเจ้าสำราญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0098 : คุณมนต์รัตน์ วัฒนกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 87 บาท

0099 : นายจีระศักดิ์ เจษฎาภิวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญพิธีบวงสรวง เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ในวันที่ 11-12 มี.ค.66

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0100 : คุณนิภาภรณ์ สมุทร และคุณวีรชัย แก้วเรื่อง พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0101 : คุณสิริพล แสงแก้วศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน สร้งพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0102 : นางสาวลัดดา กุลราช

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุบูรณะบริเวณพื้นพระยืน8ศอก

รวมเป็นเงิน : 888 บาท

0103 : คุณยุภาพรรณ เทพยศ และครอบครัว (ชื่อผู้โอนคุณยุภาพรรณ เทพยศ)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ต้องการร่วมทำบุญใส่บาตรวิระทะโย วัดท่าซุง ประจำเดือนมีนาคม 2566
อุทิศบุญกุศลให้ นางจิตรา คำตา และบรรพบุรุษทุกๆท่าน

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0104 : นายสมพล เรือนใหญ่

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0105 : คุณธนัท คําสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

0106 : คุณโสภา กล่องแก้ว คุณนิติกร ชูปัญญา คุณดนุสรณ์ จิวสุวรรณ คุณฉวี กล่องแก้ว คุณจักรเพ็ชร
อินพร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ขอร่วมบุญกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำข้อ1-11เพื่ออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระภุมิเจ้าที่

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0107 : นายภาณุ ลัพธ์เลิศกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะเรือนไทย ข้างปราสาททองคำ 100 บาท
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ 100 บาท
3.บูรณะ มณทปพระศรีอารยเมตไตร 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0108 : อาจารย์ใบบุญ แสงแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สะเดาะเคราะห์ 193 บาท
2.เงินบูชาครู 161 บาท

รวมเป็นเงิน : 354 บาท

0109 : กองทุนพระนารายณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0110 : นายชัยนาฎ สุขโสม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญถวายสังฆทาน สร้างวิหารทาน สร้างพระพุทธรูปองค์ปฐม ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ ทำบุญโลงศพ น้อมถวายบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลนี้แด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์อันมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นประธาน และขอพระเมตตาพระบารมีจาก องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดเมตตาแผ่บุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลของข้าพระพุทธเจ้านี้พร้อมกับ แสงทิพย์แสงธรรมแสงฉัพพรรณรังสีรัศมีหกประการขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ให้กับแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทุกภพทุกชาติ ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้โปรดรับบุญรับกุศลนี้และได้โปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุ

รวมเป็นเงิน : 2 บาท

0111 : คุณอรียา ซาร์กินสัน

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

0112 : คุณรัศมี แซ่ตง

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

0113 : นายนิคม คงสุวรรณ์ และคุณภัสรากรณ์ พิมพ์จันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง …ร่วมทำบุญ 20 บาท
2.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน …ร่วมทำบุญ 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 70 บาท

0114 : คุณภัควัต ชาลานฤมาน , คุณอธินาง ชาลานฤมาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสร้างห้องน้ำป่าธุดงค์ : 100 บาท
2.ทำบุญสังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน สร้างพระ : 100 บาท
3.ทำบุญสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ สมเด็จองค์ปฐม 5 ศอก ศาลา 4 ไร่ : 100 บาท
4.ทำบุญสร้างพระประธานศาลา 4 ไร่ : 100 บาท
5.ทำบุญกฐิน : 100 บาท
6.ทำบุญบวชพระ บวชเณร : 100 บาท
7.ทำบุญอุโบสถทองคำ : 100 บาท
8.ทำบุญอาหารพระ : 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 800 บาท

0115 : คุณวัลย์วรา ไชยฤกษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานโดยมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นที่สุด
รวมเป็นเงิน : 1,110 บาท

0116 : นายศิววิสส์ รักษ์พงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี

รวมเป็นเงิน : 20 บาท

0117 : นายวิรัช คงดำและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าภัตตาหาร
2.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0118 : นายภูทิตร์ และนางสาวชนัฐตา เอี่ยมเมธา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0119 : คุณดวงกมล ใหม่ยศ

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินจากบาตรวิระทะโย 390.25 บาท เพื่อ ถวายเป็น ธรรมทาน วิหารทาน และ สังฆทาน
2.เงินร่วมทำบุญกับทางวัด 9.75 บาท เพื่อชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0120 : คุณอรสิตา ศิริบรรจงและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.โรงครัวของวัด 1500 บาท
2.พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน 200บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 100บาท

รวมเป็นเงิน : 1,800 บาท

0121 : คุณตริณพัฒน์ นบนอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 55 บาท

0122 : คุณภัทร์ธนพร สัจจรัตนพร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญบูรณะมณฑปพระศรีอาริย์

รวมเป็นเงิน : 222 บาท

0123 : พระไพโรจน์ ทองมีสี (สุธมฺโม)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0124 : คุณกำพล อังศุเกษตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
2.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
3.ชำระหนี้สงฆ์
4.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 40 บาท

0125 : พระธวัชชัย ธีรญาโณ
ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0126 : พระธวัชชัย ธีรญาโณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0127 : พระธวัชชัย ธีรญาโณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0128 : คุณศุภากร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 20.00 บาท

0129 : คุณพิณ พัวพันธ์สกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0130 : คุณศุภากร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 1.00 บาท

0131 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท
0132 : คุณฤทธิเดช ผุยมูลตรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0133 : คุณนันทนา ชื่นชม และครอบครัว, คุณวันชัย โสฬสรุ่งเรือง, คุณอนันต์ โสฬสรุ่งเรือง, คุณหงษ์ โสฬสรุ่งเรือง, คุณชวน โสฬสรุ่งเรือง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 15.00 บาท

0134 : คุณภรภัทร โตใหญ่

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0135 : คุณVutti Suttitanasub

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

0136 : คุณโสภณ การะเนตร + คุณเอื้องฟ้า สาระบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0137 : บริษัท เทคเชอร์ จำกัด และคณะ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน ธรรมทานและวิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 50.39 บาท

0138 : นางสาวฐิติชญาณ์ ธฤตทรงเดชะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 7 บาท

0139 : นางนงเยาว์ ศุภจินดา(ผู้บริจาค) คุณนคเรศพารุ่ง(ผู้โอน)

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 500 บาท
2.วิหารทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0140 : คุณธีรารัตน์ คุณธารีพร ศรีใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 800 บาท

0141 : นางสาวชวนพิศ เมืองวงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี 100 บาท
2.บูรณะเรือนไทย 100 บาท
3.พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน 100 บาท
4.ภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 100 บาท
5.ค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท
6.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0142 : คุณนวพล พลวัฒน์สิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทานธรรมทาน 28 บาท
2.สังฆทาน 29 บาท
3.ใส่บาตรวิระทะโย 28 บาท
4.สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ 280 บาท

รวมเป็นเงิน : 113 บาท

0143 : คุณวารดี สร้อยโสม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 39 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 61 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0144 : คุณประภาส หล้าแดง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0145 : คุณ Gavin Loo and Family

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตราหาร 50 บาท
2.บวชพระ 25 บาท
3.วิหารทาน 50 บาท
4.ธรรมทาน 50 บาท
5.เสด็จในพระราชกุศล 25 บาท
6.ทำบุญรวมทุกอย่าง 25 บาท
รวมเป็นเงิน : 225 บาท

0146 : คุณสิชานัมพทา ภานนท์, คุณพรชัย ศิริอังคณาวงศ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตราหาร 620 บาท
2.บวชพระ 720 บาท
3.วิหารทาน 50 บาท
4.ธรรมทาน 270 บาท
5.เสด็จในพระราชกุศล 500 บาท
6.ทำบุญรวมทุกอย่าง 360 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,520 บาท

0147 : คุณเผด็จ ถนอมโอภาส

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0148 : คุณฐีตะศักดิ์ ฐิตะสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปีวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 30.33 บาท

0149 : นายกนกพล มิ่งขวัญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญอย่างของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0150 : นางสาวกนกวรรณ ทองถนอมและครอบครัว / นางสาวณัฐธร แสงทองใบ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ / สังฆทาน / ธรรมทาน /สร้างและบูรณะวิหารทาน และองค์พระ/
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 17 บาท

0151 : คุณนถษร บุพธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 4,000 บาท

0152 : คุณพัชราภรณ์ สมัครการ และครอบครัว พร้อมญาติมิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม, ถวายสังฆทาน, บูรณะต่างๆ ของวัดท่าซุง, ถวายยา-ภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง (ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 เป็นต้นไป), ทำบุญมาฆบูชา, ใส่บาตรวิระทะโย, ทำบุญทุกอย่างของวัดท่าซุงและชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0153 : คุณโชคชัย กี่อุไร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง 27 บาท
2.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 27 บาท
3.ถวายค่าภัตตาหาร 27 บาท
4.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 27 บาท
5.ชำระหนี้สงฆ์ 27 บาท

รวมเป็นเงิน : 135 บาท

0154 : ครูโสภี พระวิจิตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่างค่ะ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0155 : นายณัฐวรรธน์ ภูสิทธ์ถิรโภคิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน, ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1 บาท

0156 : ครอบครัวมานิกพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกข้อตั้งแต่ข้อ 1 ถึง 11

รวมเป็นเงิน : 4,000 บาท

0157 : คุณอาทร อังคสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 1 บาท

รวมเป็นเงิน : 1 บาท

0158 : คุณธนวุฒิ มีลาดคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

0159 : คุณสมพร ค้นทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0160 : คุณอิสรา และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท
0161 : นายพิทักษ์ ภาพชะนะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 280 บาท

0162 : นายธนภัทร รัตนพนาวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง ข้อ1-11

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0163 : ดร.ศุภวรรณ จุนวิเชียร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0164 : คุณภัทรพล แสงประทีปและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

0165 : คุณปิยะ และคุณจตุพร หรือตระกูล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำและสมเด็จองค์ปฐมชำระหนี้สงฆ์และเจดีย์พุดตาลทีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0166 : ด.ต.ยุทธพงศ์ กอบกสิกรรม
ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
2.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
3.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
4.ถวายค่าภัตตาหาร
5.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0167 : คุณอภิวุฒิ ชาวเมือง และคุณปริญญาพร แย้มกลิ่น

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานชุดละ 100 บาท จำนวน 3 ชุด

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0168 : คุณชนิตพล พานรัตนสิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทั้งหมด โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการหล่อพระพุทธเจ้าปางถวายเนตรตั้งเเต่ต้นจนจบ

รวมเป็นเงิน : 2,160 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/3/23 at 16:21

0169 : นายเอกรินทร์ สายกองคำ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0170 : คุณสหรัฐ ฤกษ์ชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1 บาท

0171 : คุณจิดาภา จิตต์ชูสิน และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกบุญ พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน ใส่บาตรวิระทะโย ค่าน้ำค่าไฟ ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 18 บาท

0172 : นายพลภพ บุญชุ่มใจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างร่วมกับวัดท่าซุง สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ และค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

0173 : นายเจริญชัย พีระบูล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0174 : คุณอรอุไร แสงสว่าง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0175 : นายศานติ สิริมิตตานนท์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 50.69 บาท

0176 : คุณวิจิตรา ฟักแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

0177 : คุณธีระพงศ์ ธำรงเศรษฐกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0178 : นายท้อปตระการ ร้องเสียง นางสาวพัฒนา นุมัติ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0179 : คุณเรืองวิทย์ สุขไทย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0180 : นางสาววิรัลพัชร-นางสาวกาญจนา สิงห์มีศรี
ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0181 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0182 : คุณรัตนา สิงโต

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 20 บาท
2.วิหารทาน 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 40.00 บาท

0183 : คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 205 บาท

0184 : น้อมถวายเป็นพุทธบูชา อาจาริยบูชา และอุทิศให้ นายบรรจบ/ นางลัดดาวัลย์ แสวงบุญมานนท์ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ตลอดจนเทพเจ้าทั้งหลาย แหละสรรพสัตว์ทั้งหลาย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0185 : คุณธนา อู่วิเชียร

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 310 บาท

0186 : นางสาววิไลลักษณ์ มะโนปิงและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,159 บาท

0187 : คุณเปรมปวีร์ พีราวิศิษฐ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างที่วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 120 บาท
0188 : คุณอธิรักษ์ ตีระลัภนานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน ในโอกาสครบรอบวันเกิด

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0189 : คุณสามารถ ประจวบสุข และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0190 : คุณอัครชาติ ศิริบุตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0191 : คุณไตรภพ จันทนุปาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป
2.วิหารทาน
3.สังฆทาน
4.ธรรมทาน
5.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0192 : นายลิ้มเซี้ยน แซ่เจน และนางม่วยยิ้น แซ่ทั้ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2,500 บาท

0193 : นายชัยยะ ตันตระรุ่งโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0194 : คุณณัฐธยาณ์ อุบลธนารัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0195 : คุณจรรยนันท์ มูลทองน้อย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี 2566

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0196 : นายปิยชาติ ชัยปัญญาทัศและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0197 : นายนพกร ยิ้มประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0198 : คุณชัยวุฒิ แพงมี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างครับ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0199 : คุณสราลี จันทรขรินทร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0200 : คุณชนิตพล พานรัตนสิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทุกอย่างโดยเฉพาะงานหล่อพระปางถวายเนตรและปรับปรุงทางขึ้นและบันไดทางเข้าปราสาททองคำ

รวมเป็นเงิน : 1,049 บาท

0201 : พ.ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ และคุณอโณไท แสนปัญญา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 588.88 บาท

0202 : คุณวรรณพัฒน์ คุณาพรธรรม และคุณกชพร เศรษฐภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0203 : คุณปัทมวรรณ ปัญญานุชิต

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน 90 บาท
2.สังฆทาน 90 บาท
3.ธรรมทาน 90 บาท
4.ถวายค่าภัตตาหาร 90 บาท
5.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 90 บาท
6.ชำระหนี้สงฆ์ 90 บาท

รวมเป็นเงิน : 540 บาท

0204 : ตลาดสดกะทู้ ใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทุกรายการบุญค่ะ

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0205 : คุณจันทร์เพ็ญ ประสาทศุภร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างสมเด็จองค์ปฐม 500 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0206 : นายจีระศักดิ์ เจษฎาภิวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายจตุปัจจัย สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระพุทธรูป น้อมถวายบุญกุศลนี้ แด่สมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0207 : คุณจุฑารัตน์ เสาวลักษณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท
0208 : นางสาวสุกัลยา อาศัยพานิชย์ , นางสาวปุณฑริกา อาศัยพานิชย์, นายหยูแช แซ่เลี๊ยว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,100.00 บาท

0209 : คุณ Pan

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

0210 : นายเกียรติพันธ์ วิชินโรจน์จรัล และเด็กหญิงพัทธานันท์ วิชินโรจน์จรัล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 4,000 บาท

0211 : นายจีเชง ลิม , นางสาวมลฑารพ กิจสอาด และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

0212 : นายพีรพงษ์ พรหมสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร วิระทะโย 300 บาท
2.ร่วมทุกบุญ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0213 : คุณมาลี สิตาลรัศมีและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.ถวายค่าภัตตาหาร
3.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
4.ชำระหนี้สงฆ์ (อุทิศให้ กรมหลวงชุมพร บรรพบุรุษ เจ้ากรรมนายเวร เทวดาที่คุ้มครองครอบครัวและตระกูล)

รวมเป็นเงิน : 5,000 บาท

0214 : คุณวรรยดา บุตรานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าน้ำ

รวมเป็นเงิน : 57 บาท

0215 : คุณกฤติน จิรหิตานุวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก จำนวน 100 บาท
2.ถวายค่าภัตตาหาร จำนวน 100 บาท
3.ค่าน้ำ - ค่าไฟ จำนวน 100 บาท
4.ธรรมทาน จำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0216 : คุณธนภัทร อุบลรัตน์ และครอบครัว พ่อ แม่ น้อง
ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0217 : นายเทพนัดดา กฤษดำ - นางสาวอำพิกา สวัสดิ์วงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน (200.00 บาท)
2.สร้างพระ และชำระหนี้สงฆ์ (200.00 บาท)
3.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง (100.00 บาท)

รวมเป็นเงิน : 500.00 บาท

0218 : นายบุญส่ง นางจินดา เมืองมูล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0219 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0220 : นางสาวประภาวรินทร์ - นายบุรฉัตร ดวงเด่น

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานอุทิศบุญให้นายอินสม คำฟู

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0221 : นายวัฒนชัย ศรีสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

0222 : คุณอัจฉรา หาญกิติวัธน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานชุดใหญ่ 2,000 ทำบุญประจำปี 11-12 มีนาคม 2566

รวมเป็นเงิน : 2,500 บาท

0223 : อุทิศให้ วัวนมใบโพธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน พระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0224 : คุณนันธิกา เวชโสม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างโบสถ์ สร้างวิหาร

รวมเป็นเงิน : 199 บาท

0225 : คุณไพฑูรย์ สารลักษณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 150 บาท
2.ทำบุญทุกอย่าง 80 บาท
3.ค่าน้ำ-ค่าไฟ 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 250 บาท

0226 : คุณไพบูลย์ กระสานติโภทร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0227 : คุณวรัชญา หมื่นไธสง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ผนังและบันไดทางขึ้นทางเข้าปราสาททองคำ 100 บาท
2.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ 100 บาท
3.ปรับปรุงร้านอาหารเจ๊กิมกี 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0228 : นางปรีดาพร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 2 พัน อุทิศให้หลานสาว-ชาย

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0229 : นายสมศักดิ์ ภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0230 : คุณณัฐพงศ์ ธัญญกิตติกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0231 : คุณเนาวรัตน์ แหลมสัก และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทุกรายการบุญค่ะ

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0232 : คุณณัฐพล นิลววรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี
รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0233 : คุณมงคล ฐิตบุญนิมิต, คุณติยาภัสย์ วรหาญ, และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0234 : นางณิชาวัลคุ์ ดำรงรักษณีย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบูรณะมณฑปพระศรีอาริย์

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0235 : นายอุุกฤษ เหมพิจิตร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 199 บาท

0236 : นายธนพัฒน์ รัฐวัฒนานนท์ และนายวิทวัส และซัน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร
2.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
3.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0237 : นายสูบิน นางลาวัลย์ นายธนชัย นางเปรมทิพย์ เตชมงคลชาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0238 : คุณธนภัทร์ สกลธนารัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0239 : คุณอรียา ซาร์กินสันพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0240 : คุณภาคิน วัฒนะชัยกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปีวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 9 บาท

0241 : คุณพิมพ์ณดา กนกนภัส

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่า ซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0242 : นายเริงธรรม แซ่ฮ้อ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0243 : คุณไชยยันต์ พันธ์สิทธิ์ และครอบครัว พี่น้อง ญาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0244 : นางสาวผุสดี นาคจำแลง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระ 9 บาท ชำระหนี้สง์ 9 บาท วิหารทาน 9 บาท ธรรมทาน 9 บาท

รวมเป็นเงิน : 36 บาท

0245 : คุณปาริชาติ มะโนคติ และคุณสมพล วงศ์คุ้มสิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญตกแต่งพระพักตร์ และองค์พระประธานที่ประดิษฐานในอาคาร ศาลา 4 ไร่

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0246 : คุณจิตพาชื่น มุสิกานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0247 : นายอัครฤทธิ์ ตันติอนูภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0248 : ครอบครัวประคินกิจ ครอบครัวรุ่นเจริญ ครอบครัววิวัฒน์ศุภร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0249 : นายบุญทวี วัฒนชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 155 บาท

0250 : คุณยูถิกา นิ่มอนงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายชุดผาติกรรมสังฆทานชุดใหญ่พร้อมพระประจำวันวันจันทร์หน้าตัก5นิ้วอุทิศให้แก่ดวงวิญญาณพี่นิด
(วสันต์นิ่่มอนงค์)มรณกรรม1 มีนาคม2566กรรมใดซึ่งล่วงเกินซึ่งกันและกันขออโหสิและขอส่งกุศลให้สู่สุคติภูมิกราบสาธุ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0251 : นายบุญทวี วัฒนชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 155 บาท

0252 : นายบุญทวี วัฒนชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 155 บาท

0253 : นายบุญทวี วัฒนชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 155 บาท

0254 : คุณสุกัญญา ธัญญกิตติกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 50 บาท
2.ร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0255 : คุณภาวัต เกษมรังษิมา, คุณพัชรนันท์ โชติธำรงค์ศักดิ์ และ Thongtanee

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 652 บาท
0256 : คุณณัฏฐ์นันธ์ ไตรศุภสิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0257 : คุณพรกมล พงษ์พินิจภิญโญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0258 : คุณฐีตะศักดิ์ ฐิตะสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปีวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 85บาท

0259 : ขอลูกขึ้นนิพพานชาตินี้ สาธุๆ บุญผล บุญรัตน์ พน สำลี จักรพงศ์ จินตนา สมิตา มุทิตา ปันตา

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
5.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7.ถวายค่าภัตตาหาร
8 ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9.ชำระหนี้สงฆ์
10.ทำบุญงานประจำปี

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0260 : คุณกัญญภา สัณหจริยา

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์

รวมเป็นเงิน : 71 บาท

0261 : นายชัชชัย เย็นเชยและภรรยากับครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,100 บาท

0262 : คุณปิยพล จันทนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง 400 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0263 : คุณชลิต ตันติกฤตยกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0264 : นายสพโชค งามแสง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานแก่เจ้ากรรมนายเวรนายสพโชคงามแสง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0265 : ครอบครัวจันทะเล พร้อมญาติพี่น้อง ลูกหลาน ทุกคน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทุนการศึกษานักเรียน 300 บาท
2.ทำบุญทุกอย่าง 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0266 : คุณศรัญญา ศิริจันโทภาส

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน อุทิศแก่ นายสัมพันธ์ ศิริจันโทภาส

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0267 : คุณนิรันดร์ เตชไกรชนะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0268 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0269 : นายวิรัตน์ น.ส.พรเพ็ญ สีวารี และน้องตุลย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0270 : คุณวิรัตน์ สีวารี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0271 : คุณรุจิรด สุขสานต์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุทุกอย่าง
รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0272 : คุณณัฐธยาณ์ อุบลธนารัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0273 : คุณกาญจนพิษฐ์ สมบูร์ผล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0274 : คุณธนวัฒน์ ขจรชัยชนะศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 309 บาท

0275 : คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 205 บาท

0276 : นางภัสราภรณ์ สุรพันธ์ไพโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฑทาน ชุดใหญ่ 1 ชุด

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0277 : คุณภาวิดาภ์ วัชกาล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0278 : คุณธนภณ อภิญาวรคุณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 700 บาท

0279 : คุณไอศูรย์-คุณรัตนาภรณ์-คุณธนวัฒน์ อินทรสาลี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100.00 บาท

0280 : ครอบครัว ด.ญ.ภัทรพร เดี่ยววานิช

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0281 : คุณอัจฉรี กองอินตา และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อสร้างสมเด็จองค์ประถม

รวมเป็นเงิน : 204 บาท

0282 : คุณจำรัส ใลออนส๋

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0283 : คุณนิรมล , คุณวีรวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0284 : คุณชัชวาลย์ บุญเรือน คุณณิชารีย์ คุณอารมณ์ศิลป์ แก่นพินิจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0285 : คุณอลงกรณ์ วังหินกอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระ /วิหารทาน/ธรรมทาน/สังฆทาน/ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0286 : นายณัฐกิตติ์ ศรีวัฒนพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0287 : นายประเมศ มุสิกรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์ และถวายภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0288 : นายวิรัช ล้ำเลิศธน และนางสาว ฐาปนีย์ ศรีรัตนสกุลกวี และน้องพลอยและนายยุ่นเฮง แซ่หลิ่ม อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0289 : นายพิศุทธิ์ ขวัญชัยพฤกษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สะเดาะเคราะห์ต่ออายุ

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0290 : คุณอุษา กองธรรมและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0291 : คุณธนากูล บุญเวียง

ต้องการร่วมบุญ :
1.โอนเงินจากการใส่บาตรวิระทะโยเพื่อสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์และบุญอื่นๆกับทางวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0292 : นายกฤษดา กลิ่นพุฒ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์ สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0293 : คุณอรชา วัชโรทัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน8ศอก
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 121 บาท

0294 : คุณพ่อกวงเฮียก แซ่จิว และบรรพบุรุษทั้งหมด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0295 : นางสาวอังคณา กางพรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0296 : คุณแม่นาถตยา จินดามณีศิริกุล (มณีกัณฑ์) และบรรพบุรุษทั้งหมด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0297 : คุณปิยะ จันทร์ไตรรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0298 : คุณนราเทพ - คุณปริยาภรณ์ พฤกษหิรัญ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 (100 บาท)
2.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 12 มีนาคม 2566 (100 บาท)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (100 บาท)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก (100 บาท)
5.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน (100 บาท)
6.ถวายค่าภัตตาหาร (100 บาท)
7.ค่าน้ำ - ค่าไฟ (แทนเทียนพรรษา) (100 บาท)
8.ชำระหนี้สงฆ์ (100 บาท)

รวมเป็นเงิน : 800 บาท

0299 : คุณสมฤกษ์ ไกรแก้ว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0300 : คุณอรียา ซาร์กินสัน พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0301 : คุณอัมฑิกา ทยานันทน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0302 : คุณสนิท-คุณวรรณา-คุณวรรณวิสา-คุณอัฐวุฒิ ทองยั่งยืน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0303 : คุณธนภณ พงศ์บุปผาชาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฑทาน เเละร่วมสร้างสมเด็มองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0304 : คุณฐีตะศักดิ์ ฐิตะสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปีวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0305 : คุณปฏิญญา ก้องสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานและร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0306 : นายธีรวุธ เคลือแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร 330 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 330 บาท
3.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 66 บาท

รวมเป็นเงิน : 726 บาท

0307 : ครอบครัวแสงประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 600 บาท
0308 : นายณัฐวุฒิ ประเทือง

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0309 : คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 205 บาท

0310 : คุณปุณยภา เรืองณรงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0311 : คุณณัฐธยาณ์ อุบลธนารัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0312 : คุณณรงค์เกียรติ สีแดด, คุณชีวานนท์ สีแดด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0313 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0314 : คุณอภิชาติ-คุณลักขณา วีระพาณิชย์ และคุณอริย์ธัช คงศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย และทุกบุญ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0315 : นายวิชานนฑ์ โถเล็ก

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 180 บาท

0316 : บ้านอบหยอด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานชุดละ100 3 ชุด 300.-
2.ถวายค่าภัตตาหารพระ 1,400.-
3.ร่วมทำทุกบุญกับวัดท่าซุง 300.-

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0317 : นายตะวัน ป้องเกียรติชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0318 : คุณศรายุธ อภิญญา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
2.ถวายค่าภัตตาหาร 300 บาท

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0319 : นายสมศักดิ์ ภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0320 : คุณภัสณุภา ทนุสินธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารแด่พระเสงฆ์ ค่าน่ำค่าไฟ วิหารทาน ธรรมทานสร้างพระพุทธรูป และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 400.00 บาท

0321 : นายไมตรี แย้มจินดา และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0322 : นายทัศนพงษ์ พงษ์ศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินวีระทะโย

รวมเป็นเงิน : 247 บาท

0323 : นางสาวมาลี รัตน์กูู่จาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0324 : คุณปรัชญา ทิตอร่าม และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0325 : นายขจรลาภ ชิราพฤกษ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0326 : คุณภาวิดาภ์ วัชกาล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0327 : นายวิโรจน์ สุระชยางกูร คุณตั้งเล็กส่วง นางสาวพรรณี สุระชยางกูร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0328 : นางลาวัลย์ นส.จุฑามณี เตชมงคลชาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0329 : นางจินดา จตุวงษ์, นายสนั่น จตุวงษ์,นายณัฐภัทร,นางสาวณัฐนันท์,นางสาวณัฐชาและนางสาวสิริณัฎฐ์ จตุวงษ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0330 : นายทวีทรัพย์ สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0331 : คุณเอกลักษณ์ บัวรอด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน 2,200 บาท
2.ทำบุญทุกอย่าง 330 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,530 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/3/23 at 16:23

0332 : คุณเซี้ย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 309 บาท

0333 : คุณสนั่น ธนะรุ่งเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0334 : นายพีระชัย สมดี และครอบครัวบุญธนศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ 300 บาท
2.ร่วมทำบุญทุกอย่าง 780 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,080 บาท

0335 : ครอบครัวเฉลิมพร สุวิชากร

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0336 : นางรุ่งทรัพย์ ศรีปิยะวัฒน์ - คุณสุวัฒน์ เอื้อวิเศษวงศ์ - คุณพีระยุทธ รุ่มนุ่ม และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,100 บาท

0337 : นางสาวจิรัฌชา ปาวะรีย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0338 : นางสาวอนรรฆนีติ์ งามอุษาวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0339 : คุณนงนภัส ชาญณรงค์ ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เทวบูชา บูชาคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย บิดา มารดา วงศาคณาญาติ และบุตรบริวาร....ทั้งหลาย ตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท
0340 : คุณวสันต์ คล้ายสำเนียง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,100 บาท

0341 : นส.ชวัลนุช กนกลักษณ์และครอบครัว ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาโพธิบูชา และขอบุญทั้งหลายเหล่านี้อุทิศให้แก่นายศิวะวงศ์ กนกลักษณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 9,000 บาท

0342 : คุณเคริก ลีโอ เลอวิท จูเนียร์ คุณทิพวัลย์ อ่างคำ เลอวิท คุณโกร์เดิ้น วิลเลี่ยม อีเบิทร์
พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100.00 บาท

0343 : นางผ่องศรี วิบููลย์พันธุ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน และร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง รวม 11 รายการ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0344 : คุณอนุพงษ์ แสงกระจ่าง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญเปียกทองและประดับเพชรพระมหามงกุฏ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0345 : คุณณฐมน วงศ์ทา/คุณราเชน ศรพันปี และคนรอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0346 : คุณชรินทร์ทิพย์ บุญศิรอะธิกร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปีวัดท่าซุง ของวันที่ 13 มีค 66

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0347 : นาคาแซ่เลียว นายสุริยันต์ดิษสวน เด็กชายจิรายุแซ่เลียว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ทำสังฆทานเนื่องในวันเกิดนายสุริยัต์ดิษสวน40ปี

รวมเป็นเงิน : 288 บาท

0348 : คุณพร แถวจัตุรัส และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0349 : คุณวารีชัย เลิศปรีชา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างในวันมาฆบูชา

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0350 : นายพิสิษฐ์ ศุภโชคสัมฤทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญพระอุโบสถทองคำ จำนวน 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0351 : คุณพีรดา จันทร์บาง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.นางพีรดา จันทร์บาง และครอบครัวร่วมทำบุญปิดทองและประดับเพชรยอดพระมงกุฎ พระประธาน 4 ไร่ 300 บาท ร่วมทำบุญงานประจำปีวัดท่าซุง 300 บาท ทำบุญวิหารทาน 200 บาท ทำบุญถวายสังฆทานพระ 200 บาท ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,200 บาท

0352 : คุณธนิสร ฉัตรหิรัญลาภ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0353 : นางสาวรัตนาพร แก่นแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานให้ลูกๆ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0354 : นางสาวมนนภชนก แจ้งจันทร์ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0355 : คุณฐีตะศักดิ์ ฐิตะสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปีวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0356 : คุณกิตติพงศ์ ราหุลนันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0357 : คุณปาริชาติ คุณจิรพล แสงกระจ่าง นางประดับ สมัครธัญญกรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี 100
2.บูรณะพระอุโบสถวัด 200
3.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ 100
4.ธรรมทาน 100

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0358 : คุณนารีรัตน์ พรหมหลำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท
0359 : อุทิศให้น้องแมวชื่อ "ทอง" ทำบุญโดย คุณสิริปพัตน ดีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.ชำระหนี้สงฆ์
3.ร่วมบุญทุกประการ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0360 : ครอบครัวดีแจ้ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกประการ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0361 : นายสุริยา กานิล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0362 : คุณนรพล - คุณเขมจิรา สุขโข

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง 500 บาท
2.ถวายสมเด็จองค์ปฐม 1,000 บาท
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก 200 บาท
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ 200 บาท
5.ภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0363 : คุณดนุเดช ภาณุวัฒโน

ต้องการร่วมบุญ :
1.หนึ่งส่วนทำบุญสร้างพระพุทธรูป
2.หนึ่งส่วนชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0364 : คุณเอม ชัยประดิษฐ์, คุณพัชร พุ่มพวง, คุณพจน์วรรณ ชัยประดิษฐ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0365 : นางสาวน้ำทิพย์ เนียนไธสง พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0366 : ด.ช.ปัญญากร-คุณปัญญา-คุณอดิศักดิ- คุณสาคร - คุณศิรวดี เปลื้องนาผล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์,พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 350 บาท

0367 : คุณณัฐวุฒิ วงศ์หนังสือ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป ธรรมทาน สังฆทาน วิหารทาน 2,000 บาท
2.สังฆทาน 2,000
3.บวชพระ 300 บาท
4.ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท
5.ค่าน้ำค่าไฟ 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 5,000 บาท

0368 : คุณศศิธร ศรีน้อยและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 109 บาท

0369 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0370 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.ใส่บาตร"วิระทะโย"
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0371 : คุณอะนุตตะรีย์ พรพิมลมิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 700 บาท

0372 : คุณสุภาภรณ์ ขานสันเทียะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 230 บาท

0373 : นายวิชา ปฏิสังข์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตราหาร 100 บาท
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0374 : คุณณัฐธยาณ์ อุบลธนารัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0375 : นายจตุรงค์ สมคำดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0376 : นายสมุทร จันทร์ประกอบ,ด.ญปุญยวีร์ จันทร์ประกอบ,นาง สายพิน จันทร์ประกอบ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บุญทุกอย่าง 500 บาท
2.บุญสังฆทาน 500 บาท
3.สร้างพระสมเด็จองค์ปฐม 550 บาท
4.ชำระหนี้สงฆ์ 450 บาท
5.บูชาครู 650 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,650 บาท

0377 : นายปกรณ์เกียรติ นวลใส

ต้องการร่วมบุญ :
1.บาตรวิระทะโส

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0378 : ครอบครัว อรุณกร ชัยสุบรรณ์กนก

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0379 : ครอบครัวณัฏชวัชรกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0380 : ร.ต.กิตติศักดิ์ รุ่งระวี

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0381 : ครอบครัว คุณวราภรณ์ กาเหว่า

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0382 : พระมหากิตติเชฏฐิ์.แสงอินทร์(สุเมธโส)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญเพชรยอดมหามงกุฎสังฆทานวิหารทานธรรมทานและทุกๆบุญพร้อมทั้งโมทนาบุญทุกๆอย่างครับ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0383 : นายสนธยา ช่วยแต้ม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญจากบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 220 บาท

0384 : คุณกิติยา จิรานุพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน พระพุทธรูป และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2,200 บาท

0385 : คุณกิติยา จิรานุพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0386 : คุณลาภิน ศิลาทองคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0387 : คุณอรุณี ราหุลนันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0388 : คุณภาวิดาภ์ วัชกาล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2.ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0389 : คุณพนม ราหุลนันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0390 : คุณธีรยุทธ หอมทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง 600 บาท
รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0391 : นางสาวนันท์หทัย เชิดชูธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0392 : นางอารมย์ ยิ้มสงวน/นางรสสุคนธ์ โรจน์ธนพัทธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน
2.สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0393 : คุณคมกริช หมอยา คุณสำราญ หมอย คุณชลธิชา หมอยา คุณปฏิสรณ โชติคุณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญเปียกทองฝังเพชรยอดพระมหามงกุฎพระประธานศาลน๔ไร่

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0394 : นางสาวกนกวรรณ ทองถนอมและครอบครัว / นางสาวณัฐธร แสงทองใบ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ / สังฆทาน / ธรรมทาน /สร้างและบูรณะวิหารทาน และองค์พระ/
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0395 : คุณนันทวัฒน์ ประจญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 15 บาท
2.ใส่บาตรวิระทะโย 75 บาท

รวมเป็นเงิน : 90 บาท

0396 : คุณนันทกร บุญภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0397 : นายกิตติพงษ์ เวียงสิมา และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0398 : คุณพยอม คุณฉวีวรรณ บุญเปรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญรวมทุกอย่าง 500 บาท
2.ใส่บาตรวิระทะโย 300 บาท

รวมเป็นเงิน : 800 บาท

0399 : นางอารมย์ ยิ้มสงาน/นางอรพินร์ ชื่นพล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0400 : นางสาวพรรณี พจนามงคลกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญรายการที่1-10รายการบุญละ 200 บาท ค่ะ
อุทิศบุญให้ Mr.Reijo Ensio Latava Aro

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0401 : คุณพชรกร ธนวัฒน์เสรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 250 บาท

0402 : คุณเอื้อศักดิ์ เกตุพงษ์ และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 507 บาท

0403 : คุณกอบกุล เพชรายุทธิ์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 1,200 บาท

0404 : คุณใบบุญ นักเดินทาง
ต้องการร่วมบุญ :
1.บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0405 : นายสมศักดิ์ บรรยงก์สินธุ์และครอบครัว ลูกหลาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง จำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0406 : คุณวีระเชษฐ และคุณประภาพร ร่วมทำบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
2.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
3.ถวายค่าภัตตาหาร
4.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
5.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 108.00 บาท

0407 : คุณเพ็ญพิศ ประเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
1.อุปสมบท,บูรณะพระ,วิหารแก้ว,รูปเหมือนหลวงปู่,หลวงพ่อ,ถวายค่าภัตตาหาร,ชำระหนี้สงฆ์,พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมดา,ค่านำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 99.99 บาท

0408 : คุณสรัญญ์รัช พัฒนศักดิ์มงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.อุปสมบท,บูรณะพระ,วิหารแก้ว,รูปเหมือนหลวงปู่,หลวงพ่อ,ถวายค่าภัตตาหาร,ชำระหนี้สงฆ์,พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมดา,ค่านำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 99.99 บาท

0409 : คณะวัดสลีนาแก้วไจยะมังกะละ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0410 : คุณสิทธิชัย นิวัฒนนันท์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0411 : นางณัฐฐิญา พาร์คเกอร์ นายวิฑูร-นางสาววิณัฐฑรา บุญสุวรรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง 1,000 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท
3.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,500 บาท

0412 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง จำนวนเงิน 400 บาท

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0413 : คุณวโรดม วิรัชหทัย คุณจุฑารัตน์ วิรัชหทัย คุณลภัสรดา วิรัชหทัย คุณบุญศรี แซ่คู คุณภู่หย่อง แซ่โง้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0414 : คุณ Voravoot

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
2.ร่วมบุญทุกงานบุญกับทางวัด

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0415 : นางสาวธนัญญา อวยชัยรุ่งโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์(สร้างสมเด็จองค์ปฐม) วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 270 บาท

0416 : คุณยุดง กมลเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0417 : คุณทัศวรรณ ศิริวัฒนมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญ สังฆทาน 300 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0418 : คุณทัศวรรณ ศิริวัฒนมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญ สังฆทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0419 : คุณพลัฎฐ์ พาขุนทด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0420 : คุณจิรายุ ทรัพย์ประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0421 : นางพัช เนติวรานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,100 บาท

0422 : นางสำอางค์ กลิ่นศร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีและงานวันมาฆบูชา

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0423 : นายพงษ์เทพ เนติวรานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 220 บาท

0424 : นายคเณศวรณ์ บางแสงศิริวิทย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0425 : คุณณัฐพงศ์ ธัญญกิตติกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 4,000 บาท

0426 : นางสาวพจนีย์ ส้มดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน500บาทเเด่นาย บุญลือ ส้มดี
2.ถวายสังฆทาน500บาทเเด่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย
3.ถวายเป็นค่าอาหารพระ 200 บาท
4.ทำบุญ ทุกอย่าง300 บาท สาธุ

รวมเป็นเงิน : 1,500 บาท

0427 : นายบุญญาฤทธิ์ นางมาลีรัตน์ นายปฐวี นายณัฐวัตร เถื่อนบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0428 : คุณ Helga Scherbel

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำผาติกรรมถวายสังฆทานชุดเล็ก พร้อมพระประจำวันวันอาทิตย์1ชุด100บาทถวายบุญแด่เทวดาประจำตัวของนางHelga Scherbel และเจ้ากรรมนายเวร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0429 : คุณไพรัตน์ พันธุ์ทับเนตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าภัตตาหาร พระเณร สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0430 : นางชะเอม ผลสุขขา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน1,000บาท
2.ค่าอาหารพระ100 บาท
3.ทำบุญทุกอย่าง100บาท ขออทิศส่วนกุศลทั้งหมดนี้เเด่ ลูก หนึ่ง ลูกสอง ลูกสาม ด้วยเทิญ

รวมเป็นเงิน : 1,200 บาท

0431 : นางฐาปานีย์ จรัสระวิวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 220 บาท

0432 : นายอัครฤทธิ์ ตันติอนูภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0433 : นายณัฐวุฒิ วงศ์กาฬสินธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
อุทิศให้นายปิยะพงษ์ วงศ์กาฬสินธุ์
รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0434 : นายหาญ วงศ์กาฬสินธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
อุทิศให้นายปิยะพงษ์ วงศ์กาฬสินธุ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0435 : นางกาญจนา วงศ์กาฬสินธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
อุทิศให้นายปิยะพงษ์ วงศ์กาฬสินธุ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0436 : คุณอนุชิต สกุลไทย ,ด.ญ กันต์ฤทัย สกุลไทย พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร "วิระทะโย"
2.ชำระหนี้สงฆ์
3.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0437 : คุณฐีตะศักดิ์ ฐิตะสิริ
ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปีวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0438 : คุณฐาปนี ตันอนุกูล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 198 บาท

0439 : คุณภราดร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0440 : คุณ Pichayakorn Siritan

ต้องการร่วมบุญ :
1.บุญประจำปีวัดท่าซุง
2.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0441 : คุณณทิรา หาญทรงกรณ์ อุทิศให้คุณเทซูกะ โอซามุ (Tezuka Osamu) เกิด : 3 พ.ย.ค.ศ.1928

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0442 : คุณจิรภา รักเสมอวงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกบุญกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0443 : คุณเพ็ญกนิษฐ์ จินาภักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0444 : นายกำง้วน แซ่ล้อ,นางวรรณราณี มธุรสสกุล,นายแสงชัย มธุุรสสกุล,นางจันทิรา มธุรสสกุล,นาย นิธิศ มธุรสสกุล,ด.ช.สิรวิชญ์ มธุรสสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0445 : คณะนครพิงค์(๙ จอม)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศล

รวมเป็นเงิน : 1,620 บาท

0446 : คุณคณัสนันท์ เจนวัฒนานนท์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 310 บาท

0447 : นายสำราญ ทับทิมศรี และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0448 : นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ริชี ซูแน๊ก (Mr.Rishi Sunak)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0449 : คุณกีรฏิยา ชัยชนะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0450 : คณะนครพิงค์(๙ จอม)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 2,780 บาท

0451 : ประธานาธิบดี โจเซฟ โรบิเนตต์ ไบเดิน จูเนียร์ (Joseph Robinette Biden, Jr.) และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0452 : คุณภูมิสิษฐ์ อภิพรภวารัญชน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปรับปรุงผนังและบันไดทางขึ้นเข้าปราสาททองคำ ,วิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 16.94 บาท

0453 : นายจักรกฤษฎ์ พิทักษ์รุ่งโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
2.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
3.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
4.ถวายค่าภัตตาหาร
5.ค่าน้ำ – ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0454 : นางสาววิรัลพัชร-นางสาวกาญจนา สิงห์มีศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0455 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0456 : คุณจิราภรณ์ ศิริชาตรี โคลส

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2.ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 2,027.57 บาท

0457 : ครอบครัวสุทธิเมธิกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0458 : คุณบัญชา แซ่เจีย

ต้องการร่วมบุญ :
1.รวมบุญประจำปีวัดท่าซุง 500 บาท
2.ร่วมบุญเปียกทองฝังเพชร ยอดพระมหามงกุฎ พระประธาน ๔ ไร่ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0459 : คุณชัยรัตน์ จันทร์วงษาและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0460 : คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 205 บาท

0461 : คุณประภาศรี แซ่จิวและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 220 บาท

0462 : คุณเมสิณี ลิขิตรัตนไพบูลย์ และคุณอัมพร อุโฆษณาการ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำวิหารทาน 300 บาท
2.ทำสังฆทาน 300 บาท
รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0463 : นายภันกฤต เพ็ชรโยธา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0464 : นายพีรวิชญ์ ศรีดาพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0465 : พระกนกชัย ฐานวุฑโฒ

ต้องการร่วมบุญ :
1.เปียกทองและเพชรประดับยอดมหามงกุฏ

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0466 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.ใส่บาตร"วิระทะโย"
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 101 บาท

0467 : คุณพัฒธิพงศ์ แก้วสังข์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารเลี้ยงพระ 50 บาท
2.ถวายทำบุญทุกรายการ 200 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0468 : คุณปิติมา นวพันธ์ และสังฆทานจิตรัตนะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 550 บาท

0469 : คุณชยพงศ์ พูลทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0470 : คุณบูรณิมา-คุณชิดชนก-คุณศรีพรหม วงศ์ปการันย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 739 บาท

0471 : คุณฤทัยรัตน์ จ้วงสินธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญหล่อพระสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0472 : คุณบูรณิมา-คุณชิดชนก-คุณศรีพรหม วงศ์ปการันย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง
รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0473 : คุณคเณชา ชัยสุรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0474 : คุณวรรณภัสสร จรัสสิรารมย์ พร้อมครอบครัวและเพื่อนๆ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป200
2.วิหารทาน200
3.ธรรมทาน200
4.สังฆทาน200
5.ชำระหนี้สงฆ์200

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0475 : คุณอรรณนพ ตรีรัตพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.วันมาฆบูชา วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทานชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,300 บาท

0476 : นายเลอยศวัชร์,นางกนิษาลักษณ์,นางลัคนา,นายลาภยศ,ดญ.ศริญญาทิพย์,ดช.ภฑิล ประสิทธิโศภิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0477 : คุณอุษา เจริญคัมภีร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวาย สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0478 : คุณปองทิพย์ ประมวญรัฐการและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0479 : พ่อสำราญ-แม่หนู-น.ต.สายชนน์-สวัสดิพร ทศพร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0480 : คุณณัฐธยาณ์ อุบลธนารัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0481 : คุณสุรชัย_วิไลวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน.

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0482 : คุณปรัชญา ชื่นชอบ และกัลยาณมิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0483 : คุณวุฒิชัย ผสมทรัพย์ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เทวบูชา บูชาคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย บิดา มารดา วงศาคณาญาติ และบุตรบริวาร....ทั้งหลาย แมวชื่อปุ้ย ตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0484 : คุณศิวาภรณ์ พึ่งสมบุญถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เทวบูชา บูชาคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย บิดา มารดา วงศาคณาญาติ และบุตรบริวาร....ทั้งหลาย แมวชื่อปุ้ย ตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0485 : นายชัยรัตน์ ผิวมา นางชะอุ้ม ผิวมา ดร.ณัฏฐา ผิวมา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0486 : นายนิกรณ์ บุญนาค

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0487 : นายเรวัตร นางฐิตาภา นางสาวปวริศา เด็กชายจิรโชติ (ครอบครัว กฤตภาสสกุล)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง สวดมนต์ข้ามปี ถวายสังฆทาน บูรณะพระยืน 8 ศอก บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ บูรณะศาลพระภูมิวัด บูรณะวิหารแก้วร้อยเมตร ทำบุญประจำปี ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม ถวายกุศลหลวงปู่ปาน บายศรี ถวายภัตตาหาร ร่วมสร้างพระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำ-ค่าไฟ ซ่อมกุฏิพระสงฆ์ อาหารหมาแมว และอื่น ๆ ตามที่ทางวัดเห็นสมควรค่ะ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/3/23 at 16:26

0488 : นางแก้วพันธ์ คงไพรบูลย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0489 : คุณสิริปพัตน ดีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.ถวายค่าภัตตาหาร
3.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0490 : นายวรัญญู วงษ์สวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
2.ค่าภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0491 : นายจิรวัชร์- นางชุติกาญจน์-นายนิธิพัฒน์ ดำรงวาจาสัตย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกๆงานบุญครับ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0492 : นางสาวสุขศิริ โบสถ์ทอง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0493 : นายสมัย ไข่เทศ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0494 : นายสมรัก นามตะ (พร้อมครอบครัว)

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองหลังคาพระอุโบสถวัดท่าซุงปี 2566

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0495 : คุณชลดา เปี่ยมสง่า

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0496 : คุณสุรสิทธิ์ ตันรัตนาวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญผาติกรรมสังฆทานและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

0497 : คุณปุณชญา โชติกประคัลภ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0498 : นายกวีวัฒน์ แสนสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0499 : นายอำมะรินทร์ จันทยุง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างกับทางวัด

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0500 : นายสากล วงษ์ทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 171 บาท
0501 : คุณรชนันท์ เกียรติกิจกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน และทุกๆ บุญ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0502 : คุณพัชรินทร์ มงคลธนิต / คุณสุวรรณา สามะสุทธิ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี / สังฆทาน /ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0503 : คุณศิวะนัต สุขอร่าม

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0504 : นางวิรงรอง วีระเจริญ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน ค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์ บวชพระ สร้างพระ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0505 : นางสาวอภิญญา ภู่นพคุณและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าภัตตราหาร 1,700 บาท
2.สังฆทาน 200 บาท
3.บุญทุกอย่าง 100 บาท
4.ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,050 บาท

0506 : คุณอัญชลี แย้มพยนต์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 150.00 บาท

0507 : นายชูชัย อยู่ทิพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 109 บาท

0508 : บ้านมีสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0509 : คูณพ่อ บัง คุณแม่บุญรอด ล่วงเขต นายสมจิต ล่วงเขต

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0510 : นางสาวปาริฉัตร จันทะเขียง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์
2.สังฆทาน
3.วิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 99 บาท
0511 : คุณนาคา แซ่เลียว นายสุริยันต์ ดิษสวน เด็กชายจิรายุ แซ่เลียว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรทำบุญทุกอย่างเนื่องในวันมาฆบูชา

รวมเป็นเงิน : 88 บาท

0512 : นายชัยเมศร์ อารีย์วิทย์ และครอบครัว นายธวัชชัย คัมภิรานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน
2.วิหารทาน
3.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0513 : คุณศไนส์ เศวตวิลาศ และคุณสิริพร ฉันทะภาคย์พิบูลย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0514 : คุณวีระชัย แซ่โง้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, ธรรมทาน, สังฆทาน, ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0515 : คุณไซ้คิ้ม แซ่เล้า

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, ธรรมทาน, สังฆทาน, ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0516 : คุณแม่ปรานอม เหล่ากาวี นายธนกฤต อ่องประกฤชฏิ์ นางกชกร ติยวลีย์ นายภูริภัทร์อรรถพรเดชา ติยวลีย์ คุณพ่อสมเดช เหล่ากาวีและครอบครัว คุณทรงกลด ไพโรจน์สันติกุลและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0517 : นายสำรอง ไพศาล พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญเปียกทองและประดับเพชรยอดพระมหามงกุฎ
2.พระประธานศาลา 4 ไร่

รวมเป็นเงิน : 77.59 บาท

0518 : คุณยุทธนา ชูบาล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0519 : คุณธนภร ทิพจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี 100 บาท
2.บูรณะเรือนไทย 100 บาท
3.บูรณะปิดทองอุโบสถ 100 บาท
4.พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท
5.ชำระหนี้สงฆ์ 100บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0520 : ครอบครัวจันทะเลพร้อมญาติพี่น้องลูกหลานทุกคน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง200บาท
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ100บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0521 : คุณ cesvy

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0522 : คุณณัฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำสังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และอื่นๆทุกอย่าง 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0523 : นายสถาพร ชมยินดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 111.11 บาท

0524 : ร.ต.หญิงกมลลักษณา เจริญผล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0525 : นางสาวทิพวรรณ โพธิ์ทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.เพื่อถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0526 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท
0527 : คุณวันดี เวสารัชชานนท์, คุณวรพล - คุณภัทราภรณ์ เจนสวัสดิชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ขอร่วมทำบุญพระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 2,000 บาท
2.ทำบุญทุกอย่าง 2,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 4,000 บาท

0528 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์(ค่าไฟ)

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0529 : คุณปภาวี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน
2.ชำระหนี้ฆ์
3.วิหารทาน
4.ร่วมทำบุญทุกอย่างของวัด

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0530 : ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงศ์ อิ่นคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานชุดละ 100 บาท 5 ชุด และทำบุญชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0531 : คุณสุนทร จินา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0532 : นางสาวธิติภรณ์ กาพัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0533 : คุณสุบิน จรบำรุงและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0534 : นางสาวณัฏฐานันทน์ ทองใบ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0535 : นางจินดา.นางสาวสิริณัฎฐ์ จตุวงษ์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญในวันมาฆบูชา,ถวายภัตราหารพระสงฆ์,สังฆทาน,ชำระหนี้สงฆ์และทำบุญสร้างพระ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0536 : คุณนฤมล ผดุง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บารตวิระทะโย 500 บาท

รวมเป็นเงิน : 500.00 บาท

0537 : นายสมศักดิ์ ตั้งกิติวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างดระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0538 : นายธรรมรัตน์ พวกดี และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,100 บาท

0539 : นายชัย อ่อนคำ และนางสาวแหวนทองสีลาเฮียง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสร้างพระสร้างวิหารสังฆทานค่าน้ำค่าไฟและชำระหนี้สงฆ์ครับ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0540 : คุณอนุกูล บุญคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0541 : นายพิทยา เจริญพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี บูรณะเรือนไทย บูรณะปิดทองพระอุโบสถ ...พระพุทธรูป ธรรมทานวิหารทานสังฆทานถวายภัตตาหารสงฆ์ ค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000.บาท

0542 : คุณชรินทร์ทิพย์ บุญศิรอะธิกร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญประจำปีของวันท่าซุง ในวันที่ 11 มีค 66

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0543 : คุณประสาร เจนสวัสดิ์พงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างชำระหนี้สงฆ์สร้างพระถวายสังฆทานธรรมทานวิหารทานอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรบรรพบุรุษแล้วแต่ทางวัดจะนำไปใช้ในด้านใดตามประสงค์ครับ

รวมเป็นเงิน : 299.99 บาท

0544 : คุณนันท์พิพัฒน์ เปียงตา,วาสนา สาดแล่น

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0545 : นางอุดมลักษณ์ อาโนลด์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0546 : คุณศุภากร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 1.00 บาท

0547 : นายธัญลักษณ์ ปลื้มเกษร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0548 : นายสมศักดิ์ ภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0549 : คุณพรชนก ใบเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0550 : นายชลากร ชัยมงคล และนายสิรวัทณ์ สวัสดิ์แวงควง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญรวมทุกอย่าง
2.สร้างพระพุทธรูป
3.วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2,300 บาท

0551 : คุณอนุมาศ จันทร์ดี และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0552 : นายประกิต,นางธิดา,นางสาวปนัดดา,นางสาวปวริศา เอโหย่ และนายณัฐพล เขียวกาศ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0553 : อุทิศแด่ คุณสมาน จันดาหัวดง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฑทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0554 : นายเซ็นฝัด-นางวสุนันท์ ชนะโรจน์เจริญ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0555 : นายเซ็นฝัด-นางวสุนันท์ ชนะโรจน์เจริญ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0556 : คุณกิตติพัฒน์ เรืองวุฒิ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำสังฆทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0557 : คุณสาริศา จารัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0558 : คุณณัฐนันท์ ไชยศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง
รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0559 : คุณสราวุธ จินดาพรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0560 : คุณทินวสิษฐ ลาทอง นส.นฤมล พลรบ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, 100 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
3.ใส่บาตร "วิระทะโย 100บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0561 : นายศรายุทธ วิจิตรธนสาร นางนวลฉวี กุลศรี นางสาวรุ่งนภา วิจิตรธนสาร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0562 : พ่อ พิพัฒน์ รัตนมงคลถาวร ,พระ สุรชัย รัตนมงคลถาวร ,น้องจาวา นส.ดารัณ กรวิกณัฐดา, นาย สรศักดิ์ ศาสตร์ศิริ นางสาว ชอุ่ม บุญเกิด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0563 : พระวรวีร์ วัสนชิน /คุณอโณทัย ไพฑูรย์ / คุณสุริยา ไพฑูรย์ / คุณอุฑาร ไพฑูรย์ /
คุณพิจิตรา ชิดเชื้อ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีวัดท่าซุง, สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, ธรรมทาน, สังฆทาน, ชำระหนี้สงฆ์, ค่าน้ำค่าไฟ, บูรณะปิดทองอุโบสถวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0564 : นายมนตรี พยาวัง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานถังละ100 บาท จำนวน 1 ถัง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0565 : คุณสิริ กมลวรรณ คุณบุญศรี มโนรมย์ และMr.Morteza Ahmadi

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0566 : อุทิศบุญทั้งหมดให้ พี่กุสุมา มัชฌิมา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0567 : คุณเกษมศักดิ์ คงทนและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0568 : คุณประภาวัลย์ ธนภูริกาญจน์, คุณรวิชญ์พงศ์ ธนภูมิธัญดิศ, คุณณัฏฐกาญต์ ธนภูมิธัญดิศ, คุณจามิพัทศ์ ธนภูมิธัญดิศ อุทิศส่วนกุศลแด่ คุณไชยอำนวย ธนภูมิธัญดิศ, คุณยี้เต้ง แซ่ภู่, คุณลิ่มตี้ แซ่ลิ่ม, คุณเตียว แซ่ลิ้ม, คุณกีเพียว แซ่ก่วย, คุณนพดล ธนภูมิธัญดิศ, คุณพัชรินทร์ ศิริภูริกาญจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 800 บาท

0569 : คุณวิชัย อิทธิอมรกุลชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างวิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0570 : คุณโสภา อิทธิอมรกุลชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างวิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 100.00 บาท

0571 : คุณวิชัย อิทธิอมรกุลชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างวิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 100.00 บาท

0572 : คุณชนาภา อิทธิอมรกุลชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างวิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 100.00 บาท

0573 : นางพรชุลี สะสมสินและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

0574 : คุณลิวรน์ และคุณสายใจ หิญชีระนันทน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0575 : คุณวิไลภรณ์ สำเภาทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน และร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0576 : คุณประทีป เกื้อมนตรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0577 : นายรุ่งเรือง สารวิจิตร นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 100 บาท
2.ทำบุญวิหารทาน สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน ค่าน้ำไฟ ภัตตาหาร ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ และร่วมบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง 40 บาท

รวมเป็นเงิน : 140 บาท

0578 : คุณศศิประภา เลิศสจิรโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0579 : นายพิชัย เอกวิทยานุรักษ์ และคณะศรัทธา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0580 : คุณวิสวัส วาทิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง จำนวน 100 บาท
2.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน) จำนวน 50 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 350 บาท

0581 : คุณสีนะ ไตรแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญเปียกทองและประดับเพชรยอดพระมหามุงกุฎ พระประธานศาลา 4 ไร่ ตามกำลัง

รวมเป็นเงิน : 15 : 58 บาท

0582 : นางคัคนางค์ มหัทธนะไพสิฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน 2,000 บาท
2.ทำบุญวิหารทาน 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

0583 : นายปฐม -คุณพรรณทิภา สุขใสและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญถวายภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0584 : นายธนวรรฒ เอกสุวรรณวัฒนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ตักบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 1,009 บาท

0585 : คุณวรพักตร์ ฐิตะดิลก

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี 50 บาท
2.ทำสังฆทาน 50 บาท
3.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0586 : พระเดชฤทธิ์ กตปุญโญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0587 : ครอบครัวเกตุวิริยะกุล, นางสาวนลินี ใจกลม

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก 100 บาท
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 99 บาท
3.ถวายค่าภัตตาหาร 189 บาท
4.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 198 บาท

รวมเป็นเงิน : 586 บาท

0588 : คุณเพ็ญวดี บุรินทราธิกุลและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญงานประจำปีวัดท่าซุง ๑๑-๑๒ มี.ค.๒๕๖๖ ๒๐๐ บาท
2.ร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง ๑๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0589 : คุณสรัญญา ตันศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0590 : คุณอำนาจ คุณอารยา ช่ออังชัญ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญรวมทั้งหมด

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0591 : ครอบครัวทรงสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0592 : นายอุดร ห้วยผัด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0593 : คุณสุวรรณา จรูญโรจนานันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0594 : คุณเอกราช นาคสุข (ตัวแทน)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2,300 บาท

0595 : นางศุภสอน ภูมิเนาว์นิล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0596 : คุณฉายเลี่ยน สุกใส และคนรอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 1,010 บาท

0597 : คุณภาคิน วัฒนะชัยกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0598 : คุณ Phanpraphonevanh Norsavanh

ต้องการร่วมบุญ :
นาง พรรณปพรวรรณ หน่อสวรรค์
นาย คำรัก สียาวงศ์
นาย ชานนท์ สียาวงศ์
นาย ชานินท์ สียาวงศ์
1.ขอร่วมทำบุญ ในงานประจำปีวัดท่าซุง วันที่ 11 มีนา 2566 และ วันที่ 12 มีนา 2566

รวมเป็นเงิน : 619.31 บาท

0599 : นางสาวขวัญชนก ชุมเชิงกาญจน์
ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร
2.ค่าน้ำ-ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 1,200 บาท

0600 : นายณรงค์ ส่งเสริม และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,100 บาท

0601 : คุณปัทมา พูลผล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0602 : นายปราโมทย์ หอมแก่นจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0603 : คุณศุภวรรณ บุญมา

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0604 : คุณจักรพันธ์ บุญเที่ยง คุณอารียา แสงดี และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0605 : คุณพินัส เลิศเลื่อมใส

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก 100 บาท
2.ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท
3.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 100 บาท
4.ถวายสังฆทาน1ถังเล็ก 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0606 : คุณพิเชฐ ไตรหิรัญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0607 : คุณฐีตะศักดิ์ ฐิตะสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปีวัดท่าซุง อุทิศส่วนกุศลให้แม่นาง สนธิ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0608 : ครอบครัวแสงประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0609 : นายธานินท์ อังคณาแสงมณี และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0610 : คุณอานุภาพ สันติเมทนีดล

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0611 : นางนงลักษม์ สืบเสาะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0612 : นายณัฐพัชร์ ศรีทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างของวัด, สังฆทาน, วิหารทาน, สร้างพระชำระหนี้สงฆ์, สร้างสมเด็จองค์ปฐมฯลฯ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0613 : พระอกนิฎฐ อิทธิสุโภ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำและสมเด็จองค์ปฐมชำระหนี้สงฆ์และเจดีย์พุดตาลทีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0614 : ดร.ศิริวรรณ พราพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0615 : นายเพชรรัตน์ เพชรดีและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0616 : คุณดนัย แสงจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุุญร่วมทางวัดทุกอย่าง 350 บาท
2.ถวายอาหารพระทั้งเดือนมีนาคม 500 บาท

รวมเป็นเงิน : 850 บาท

0617 : คุณสุวนิช คุณศิรพงศ์ จิระพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0618 : คุณภัคภัทร ตันทโอภาส

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญพระสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 10 ศอก

รวมเป็นเงิน : 10,000 บาท

0619 : คุณธนิตพงศ์ เสรีดิษยารัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง วันที่ 11 มีนาคม 2566

รวมเป็นเงิน : 116 บาท

0620 : คุณกิติยา จิรานุพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0621 : คุณศุภกฤต สาตร์เงิน - คุณจุฑาภรณ์ แก้วนิ่ม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน จำนวน 100 บาท
2.ค่าน้ำ - ค่าไฟ จำนวน 40 บาท

รวมเป็นเงิน : 140 บาท

0622 : ด.ช.ปฐวี เลื่อมใส /คุณสุทธิศักดิ์ (วันมาฆบูชา)
ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

0623 : คุณพยุ เพียงแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 200 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 250 บาท

0624 : นายสิงห์ชัย ทรัพย์เจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0625 : คุณเปรมณิกา มาลัยศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0626 : คุณภัทรา ศรบุญทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0627 : คุณปิยนนทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0628 : คุณสมคิด ธาดาชนะสุนทร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 100
2.สร้างอาคารหลังใหม่ 100

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0629 : คุณชัชชัย พิชิตศัตรู

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

0630 : คุณกฤชนพัต พ่อค้า

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0631 : นายทวีศักดิ์ เลิศอนันต์ตระกูล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 240 บาท

0632 : นางสาวกิ่งกาญจน์ งามกิติเดชากุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง 1,000 บาท
2.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0633 : คุณสุรพงษ์ ธนะพงศ์พิทยา คุณอุไร พฤกษาโกมล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
ทำบุญวันพระ อุทิศกุศลให้คุณพ่อกริช คุณแม่ยุพา พฤกษาโกมล และท่านพระภูมิเจ้าที่ที่บ้าน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0634 : นายยงยุทธ์ สุวรรณมณี, นางสาวลัดดาวัลย์ จันทร์ดี และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน จำนวน100บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0635 : คุณพีรายุ ฝ่ายจำปา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0636 : นส.ขวัญชนก ศิริพรนันทนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0637 : คุณวิจิตราฟักแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

0638 : คุณชัยฐิวรรธน์ คำสัตย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร วิระทะโย 500
2.ซ่อมแซมวิหารและกุฏิสงฆ์ 500

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0639 : MR.Oon Chin Yoong MS.Suphakkhana Ruankaew

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพรพระพุทธรูป สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0640 : คุณศรีสมวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน ถวายค่าภัตตาหาร ค่าน้ำ - ค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000.00 บาท

0641 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0642 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.ใส่บาตร"วิระทะโย"
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

0643 : คุณณัฐธยาณ์ อุบลธนารัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0644 : คุณวชิรวิทย์ ทองเงิน และทุกคนในครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

0645 : คุณวันวิสาข์ และปุยหมอกลดา แสงอุดมรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0646 : นายธนิตพงษ์ แก้วพาบ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างครับ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0647 : นางกฤษณี ศรีสกุลนวลศรีั และนางสาวปิยะรัตน์ ประทุมเวียง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0648 : คุณนิพนธ์ เหลืองประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0649 : คุณชนินทร อินทรบุตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทุกบุญกับทางวัดค่ะ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0650 : นายเมธวิน.วิสัชนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมสร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0651 : นางสาวภัคจิรัสย์ โกมลตรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย 50 บาท
2.ธรรมทาน 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0652 : นายธนายุทธ คงเล็ก นางสาวรัตนา มนุุษย์ ด.ญ.กฤติยา คงเล็ก ด.ญ.ภิญญาดา คงเล็ก
และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี
2.สร้างพระพุทธรูป
3.วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0653 : คุณณัฐิวุฒิ พันธะไหล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0654 : คุณชลดา เปี่ยมสง่า

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0655 : คุณ cesvy

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

0656 : คุณปภพ ทีปรักษพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0657 : คุณ Pan

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0658 : คุณปรียาภา เรืองฤทธิ์์์์์์์์์์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน กับชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

0659 : คุณเกษม โกศล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0660 : คุณชรินทร์ทิพย์ บุญศิรอะธิกร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0661 : นายป๋อง พยาวัง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานถังละ100บาท จำนวน 1 ถัง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0662 : คุณอิสรีย์ คุณแสงมงคล เลิศสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานอุทิศให้นายชาญศิลป์แสงมงคลเลิศสิริ
2.ไพศาลแสงมงคลเลิศสิริวรกานต์ทวีสุข
3.ปู่ย่าตายายคุณลุงป้าคุณอาที่ล่วงลับไปแล้ว

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

0663 : skytattoo7 คุณปัญพงศ์ ชัยภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0664 : คุณสุนีย์ แซ่โง้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 500
2.ทำบุญงานประจำปี 200
3.วิหารทาน ธรรมทาน ค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์ รวม 300

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0665 : คุณธัญญพัทธ์ สิริโรจน์บุษยา

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.ถวายค่าภัตตาหาร
3.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0666 : คุณสรรธิป ฉายพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประะจำปี

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0667 : คุณพิสุทธิ์ ศรีอนันต์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกรายการเพื่อรักษาสมบัติที่พ่อให้ไว้

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0668 : 1.ว่าที่ร.ต.ธนบููลย์ นรากรณ์ 2.นางสาวศิริพร ตันสมบูรณ์ 3.นายวัศพล นรากรณ์
4.นางสาวพศิกา นรากรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0669 : คุณปริวัตร หลีสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0670 : นางสาวน้ำทิพย์ เนียนไธสง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญให้เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ใหม่ 093-1564236 ขอให้ลูกเฮงๆ รวยๆ ลาภลอยก้อนใหญ่ เข้ามาตลอด ไม่ติด ไม่ขัดสนอันใด ขอให้ลูกแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกทางธรรมด้วยเถิด พระพุทธเจ้าข้า สาธุๆ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/3/23 at 16:29

0671 : คุณภวัต ศักดามหามงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 800 บาท

0672 : คุณสุริยัณต์ ทองหลิ้ม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีวัดท่าซุง 50 บาท
2.สร้างพระ วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน 30 บาท
3.ภัตราหาร 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0673 : นางกิตติมา ทักษเวทย์และลูกหลาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทานและถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0674 : คุณสมชาย กุลเกิด - คุณนิจจารีย์ ณัฐวริทธิ์และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญถวายสังฆทานชุดพิเศษ 2,000 บาท 1 ชุด
2.ร่วมบุญธรรมทานเลขที่ 001188 อีก 500 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,500 บาท

0675 : นายเซ็นฝัด-นางวสุนันท์ชนะโรจน์เจริญและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสร้างทางเดินเข้าสู่ปราสาททองคำ

รวมเป็นเงิน : 168 บาท

0676 : คุณพ่อเชิดชัย-คุณแม่บุญทิวา ตรีรัตน์ดิลกกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0677 : คุณวรรณะ เจือจันทร์พิพัฒน์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวิระทะโยและชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

0678 : คุณธีรพงศ์ จุลสายพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าน้ำ-ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0679 : คุณกฤต พงษ์ไพรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0680 : คุณปริญญา เลิศสุวรรณสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญสร้างและประดับเพชรยอดพระมหามงกุฏสมเด็จองค์ปฐม ๕ ศอก จำนวน ๑๐๐ บาท
2.ร่วมบุญสร้างและปิดทองพระอุโบสถทองคำ ๑๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0681 : นายสืบสกุล โมกขะเวส
ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,001.00 บาท

0682 : ดช.วรวงศ์ แก้วแดง

ต้องการร่วมบุญ :
1.อุบล

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0683 : คุณปิยรัตน์ ณ สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 100
2.ชำระหนี้สงฆ์ 50
3.ร่วมทำบุญประจำปีวัดท่าซุง 100
4.ทำบุญรวมอื่นๆ 50

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0684 : คุณภาวิดาภ์ วัชกาล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2.ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0685 : คุณชุติมา พจนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง ค่ะ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0686 : นายธนากร เปรมพลอย

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0687 : นายธนภัทร รัตนพนาวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างข้อ1-11

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0688 : คุณวุฒิชัย ผสมทรัพย์ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เทวบูชา บูชาคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย บิดา มารดา วงศาคณาญาติ และบุตรบริวาร....ทั้งหลาย แมวชื่อปุ้ย ตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0689 : คุณศิวาภรณ์ พึ่งสมบุญถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เทวบูชา บูชาคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย บิดา มารดา วงศาคณาญาติ และบุตรบริวาร....ทั้งหลาย แมวชื่อปุ้ย ตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0690 : คุณคมนา เมธา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0691 : คุณนภัสสรณ์ อภิภัทรโชติพัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมเป็นเจ้าภาพงานประจำปีและร่วมบุญทุกอย่างคะ

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

692 : คุณธีระศักดิ์ สุทโท

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
12.ใส่บาตรวิระทะโย
13.อุทิศให้บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ตลอดเจ้ากรรมนายเวร

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0693 : คุณอุทิศมิลิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0694 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0695 : คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 205 บาท

0696 : นายสมศักดิ์ ภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0697 : คุณสมาธิ คุณชลดา คุณธิญาดา เปี่ยมสง่า

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0698 : นางกฤษณี ศรีสกุลนวลศรี น.ส.ปิยะรัตน์ ประทุมเวียง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0699 : คุณณัฐธยาณ์ อุบลธนารัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

0700 : คุณประภาส หล้าแดง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0701 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ผาติกรรมสังฆทาน ชุดละ 100 บาท อุทิศให้เพื่อนชื่อ เอ๊ด ก้องเกียรติ
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.ใส่บาตร"วิระทะโย"
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

0702 : คุณประสิทธิ์ ณ สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญประจำปี สังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500.00 บาท

0703 : คุณถิรพันธุ์ ด้วงสำราญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน ค่าภัตราหาร ชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0704 : คุณพรเพ็ญ วรสิทธา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 2,500.00 บาท

0705 : นายวีระ-นางจุฑารัตน์ บางแสง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญใส่บาตรวิระทะโย จำนวน 160 บาท
2.ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ และสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 70 บาท
3.ทำบุญทุกอย่าง จำนวน 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 280 บาท

0706 : นางรวย สุวรรณโณและคนรอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0707 : คุณวรรยดา บุตรานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายน้ำ และค่าน้ำประปา - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0708 : คุณโชติรส หังสสูต

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0709 : นายชนะพงศ์ ประมาณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 550 บาท

0710 : คุณสุภาเพ็ญ รัชตเศรษฐ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน ชุดละ 100 จำนวน 5 ชุด

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0711 : คุณกิตติ อภิรดาธนภัทร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานชุดละ 100 บาท จำนวน 5 ชุด

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0712 : คุณจิรภัทร ชูประวัติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 240 บาท

0713 : คุณเกียรติศักดิ์ เสถียรทิพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0714 : คุณศักดา วงษ์สนิท

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองพระอุโบสถ 50 บาท
2.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8ศอก 40 บาท
3.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ 40 บาท
4.บูรณะพระภูมิวัด 40 บาท
5.พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 50 บาท
6.ถวายค่าภัตตาหาร 40 บาท
7.ค่าน้ำ-ค่าไฟ 40 บาท
8.ชำระหนี้สงฆ์ 170 บาท

รวมเป็นเงิน : 470 บาท

0715 : คุณชัยพรรณ กังสดาลไพรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0716 : คุณวรัชญา หมื่นไธสง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0717 : นส.มนันสนันทน์ เหลืองธรรมศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญเปียกทองฝังเพชร

รวมเป็นเงิน : 30 บาท

0718 : นางกี่ เปี่ยมสุภัคพงศ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 555 บาท

0719 : นางสาวกนก สว่างศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0720 : นายป๋อง พยาวัง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานถังละ100 บาท จำนวน1ถัง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0721 : คุณวิปัศญา ปัจจัน

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน, ภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0722 : คุณเริงชัย เพชรชื่นสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0723 : คุณวีรญา บงแก้วพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี2566 และทุกบุญที่วัดทำ ข้อ1-ข้อ11

รวมเป็นเงิน : 220 บาท

0724 : คุณอรอุไร แสงสว่าง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง 100 บาท
2.สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0725 : คุณโสภา อิทธิอมรกุลชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างวิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 100.00 บาท

0726 : คุณวิชัย อิทธิอมรกุลชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างวิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 100.00 บาท

0727 : คุณชนาภา อิทธิอมรกุลชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างวิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 100.00 บาท

0728 : คุณฟ้า สนั่นฤทธิ์ , คุณอรทัย แซ่จู
ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0729 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมงานบุญประจำปี วัดท่าซุง (11-) ทุกรายการค่ะ

รวมเป็นเงิน : 530 บาท

0730 : คุณณิชนันทน์ ภูวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 199 บาท

0731 : นางฉัตรพร คล้ายแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน ขออุทิศส่วนกุศลให้ คุณตาชะมัด อุณฑพันธุ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0732 : นายไชยยันต์ พันธ์สิทธิ์ และครอบครับ ญาติ พี่น้อง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
อุทิศให้บรรพบุรุษเจ้าของที่ดิน ตั้งแด่อดีตถึงปัจจุบัน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0733 : นางรัตนกาญดา อภิวัฒโนกุล พร้อมบุตรธิดาและหลานชาย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 89 บาท

0734 : คุณเพ็ญวดี บุรินทราธิกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง ๖๐๐ บาท
2.ใส่ย่ามหลวงพ่อพระราชพรหมยาน หลวงพ่ออนันต์ และท่านพระครูปลัดสมนึก ๕๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน : 1,100 บาท

0735 : คุณนิติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.ถวายค่าภัตตาหาร
3.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0736 : คุณภูกิจ เล้าจีรัณกุล / คุณชลาทิพย์ ซื่อวัฒนะ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

ฃรวมเป็นเงิน : 200 บาท

0737 : คุณภาวิดาภ์ วัชกาล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2.ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0738 : คุณวินัย อินทร์เลิศ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0739 : คุณวิศรุต

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญเงินบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 3,140 บาท

0740 : คุณสุวรรณา ประจำศรี คุณซอเฮียง เจี่ย ประจำศรี และครอบครัวประจำศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี ปิดทองอูโบสถ ทำสังฆทาน ขำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 519 บาท

0741 : นายธราพงษ์ สาลีอาจ และ น.ส อัมพิลา ศรีบุรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญถวายสังฆทาน,ถวายอาหารพระสงฆ์,ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 156 บาท

0742 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0743 : คุณสมาธิ ชลดา คุณธิญาดา เปี่ยมสง่า

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0744 : นางกฤษณี ศรีสกุลนวลศรี น.ส.ปิยะรัตน์ ประทุมเวียง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0745 : คุณณัฐธยาณ์ อุบลธนารัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0746 : คุณกุลชลี ปัจฉิมางกูร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และบุญอื่นๆที่ทางวัดไปทำ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0747 : นายฉลองชัย พิษณุวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีวัดท่าซุง
2.ปิดทองพระอุโบสถ

รวมเป็นเงิน : 5,000 บาท

0748 : คุณสรรพาวุฒิ ชดเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
2.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
3.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0749 : คุณอนุูกูล พานแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าไฟ ค่าน้ำ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0750 : คุณชลัช ทองฤดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 230 บาท

0751 : คุณประภาพรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0752 : นายยรรยง,นางชมพู่,น.ส.อรุณสวัสดิ์ พัฒนวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าภัตตาหาร,ค่าน้ำ-ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0753 : นายคเณศวรณ์ บางแสงศิริวิทย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0754 : คุณพลวัต ลามพรม นางสุพร ลามพรม นายสมชาย ลามพรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0755 : คุณประทุม บูรณะกูล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 500 บาท
2.ค่าน้ำค่าไฟ 200 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 300 บาท
4.บูรณะวิหารทาน พระพุทธรูป 500 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,500 บาท

0756 : คุณชนิดาภา แก้วกัญญา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0757 : คุณปาริชาต สุนทรนนท์ และครอบครัว/คุณวัลภา จันสีนาก

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 270 บาท

0758 : นายสมชาย บุญเนียม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญตามที่วัดท่าซุงประกาศแจ้งรายการทำบุญในเพจทำบุญออนไลน์วันนี้()ทุกรายการ(11รายการ)

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0759 : คุณภาวิดาภ์ วัชกาล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2.ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0760 : นายโยธิน เชยวิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน, บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
1.อุทิศให้ เจ้ากรรมนายเวรเรื่องงาน [100]
2.อุทิศให้ พรหม,เทวดา ที่คอยช่วยเหลือเรื่องงาน [100]

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0761 : นางนิยม-นายอัมพร-น.ส.กัญญาภัค ศิริวัฒนะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญถวายสังฆทานให้หลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0762 : คุณชัชวาล ธรรมนิรัติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0763 : คุณชัชวาล ธรรมนิรัต

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0764 : คุณชัชวาล ธรรมนิรัต

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0765 : คุณชุณหพงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

0766 : นายสุพล ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0767 : คุณวิธิราช คล่องแคล่ว พร้อมครอบครัว,ห,จ,ก,BPLยานยนต์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสร้างพระพุทธรูป 200
2.ชำระหนี้สงฆ์ 100

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0768 : คุณสิริวัฒก์ สัมมานิธิ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0769 : คุณศรินสุข โอสถาพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0770 : คุณธนยศ สิริวัฒนณปภัช พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.โอนเงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0771 : นายจิระเดช กิตติปัญญโชติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0772 : นายอัครฤทธิ์ ตันติอนูภาพ
ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทา

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0773 : คุณมานพ อยู่นาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0774 : คุณปวีณ์นุช ศรีโหมดสุข และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ติดเพชรพระมหามงกุฏพระประธาน4ไร่

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0775 : คุณฐีตะศักดิ์ ฐิตะสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปีวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0776 : คุณปวีณ์นุช ศรีโหมดสุข ทำแทนคุณบุปผาวดี อินทสร้อย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ติดเพชรยอดพระมหามงกุฏพระประธานศาลา4ไร่

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0777 : ว่าที่ ร.ต.กิติภูมิ บุญชี , น.ส.ดลชา ม่วงมุลตรี , ด.ญ.ยุพาภัสสร์ บุญชี , ด.ช.คณพศ ม่วงมุลตรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0778 : นางศรีไพร ปลื้มวงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกประการประจำเดือนมี.ค.๖๖

รวมเป็นเงิน : 520 บาท

0779 : คุณ Daniel, Niyada, and คุณ Aine DeLury

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2,525.09 บาท

0780 : คุณพงศภัค สิงคารวนิช

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างครับ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0781 : คุณทวีวัฒน์ วิริยะพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน สร้างเมืองนิพพาน
รวมเป็นเงิน : 39 บาท

0782 : ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 55 บาท

0783 : นายสรศักดิ์ ศาสตร์ศิริ, น้องจาวา , คุณดารัณ กรวิกณัฐดา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
ทำบุญเนื่องในวันเกิด นายสรศักดิ์ ศาสตร์ศิริ ในวันที่ ครบ34ปี

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0784 : กองบุญสืบทอดพระพุทธศาสนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญถวายผ้าป่า 4 วัด ประเทศเยอรมัน ประจำปี2566

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0785 : คุณผจงสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0786 : คุณคณธร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0787 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0788 : นายชัชชัยวิชช์ ดวงทิพย์สกุล นางนันทวัน ดวงทิพย์สกุล นางวนิดา พิสิฐพิทย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญบูรณะปฏิสังขรณ์ต่างๆในวัด

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0789 : คุณสมาธิ ชลดา คุณธิญาดา เปี่ยมสง่า

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0790 : คุณประดับ-คุณสมศรี เอี่ยมประชา, คุณสมหญิง จำนง, คุณชนาธิป จำนง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0791 : นายจอมพจน์ วงษ์สุุุพิทักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญถวายเพชรยอดมหามงกุฏองค์ปฐมศาลา4ไร่

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0792 : คุณณัฐธยาณ์ อุบลธนารัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 109 บาท

0793 : นายสมาส เจนเจริญพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2,500 บาท

0794 : นายจีเ ชง ลิม , นางสาวมลฑารพ กิจสอาด และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

0795 : คุณปิยมงคล โชติกเสถียร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2,222 บาท

0796 : คุณยุภาพรรณ เทพยศ และครอบครัว (ชื่อผู้โอนคุณยุภาพรรณ เทพยศ)

ต้องการร่วมบุญ :
ข้าพระพุทธเจ้าต้องการถวายสังฆทาน
อุทิศส่วนกุศลให้แด่แม่ดาล นางจิตรา คำตา
น้องน้ำมนต์, นางผา ส่องแสง, นายปั๋น ส่องแสง
และบรรพบุรุษทุกท่าน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0797 : คุณวีระชัย แสงกิตติกรพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0798 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0799 : นายสมนึก ปรัชญาประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 999 บาท

0800 : นายวิทยา ดาวไธสง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0801 : คุณ Chermarn Chayanin

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน, สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0802 : คุณรติมา เดชากิจไพศาล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานชุดละ100 จำนวน1ชุด

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0803 : คุณชนินทร์ - คุณคนึงนิตย์ เขมกวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 19,700 บาท

0804 : คุณภาวิดาภ์ วัชกาล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2.ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0805 : คุณจันทร์เพ็ญ ประสาทศุภร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมสร้างเพชรยอดมงกุฏสมเด็จองค์ปฐมพระประธาน ศาลา 4 ไร่ 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0806 : คุณสุวรรณา จรูญโรจนานันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0807 : นายชูชัย อยู่ทิพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 109 บาท

0808 : คุณมานะ ธนชัยวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0809 : คุณวัชรพงษ์พสิน ณ พัทลุง , คุณวรรณพัสตร์ เลิศหทัยดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0810 : คุณภัควัต ชาลานฤมาน , คุณอธินาง ชาลานฤมาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน สร้างพระ :100 บาท
2.ทำบุญสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ สมเด็จองค์ปฐม 5 ศอก ศาลา 4 ไร่ :100 บาท
3.ทำบุญกฐิน :115 บาท

รวมเป็นเงิน : 315 บาท

0811 : คุณชัชชญา เบี้ยววงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกที่ทางวัดท่าซุงจัด

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0812 : คุณอรรถพจน์ ชูกลิ่น

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0813 : คุณประวิทย์, คุณอุทัยวรรณ, คุณพิมพกานต์ และคุณฐิติพร อมรโภคกุล, คุณแม่แสวง สุขเสน, คุณแม่พิมพ์อร สิงห์หนูด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0814 : นางสิริพิมล บุดาสา นายณฐนนท ศิริสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานชุดละ100บาท1ชุด ค่าภัตตาหาร50บาท

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0815 : คุณรถจิรดา สุขสานต์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0816 : นส.แสงจุฑามาส นส.ศักติโสม เบื้องบน Mr.Fred Tranter พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ขอร่วมบุญมหาสังฆทานวัดท่าซุงข้อ1-11เพื่ออุทิศผลบุญให้พระภูมิเจ้าที่,บรรพบุรุษเลขที่74โรงแรมถาวร อ.เมือง จ.ภูเก็ต,สุนัขที่ฝันเห็นพฤหัสบดี9มีค2566,เวิ้งพูนผล อ.เมือง จ.ภูเก็ต, 99/6-7ร้านกรีอินท์ ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ,เลขที่ดิน 8929หน้าวัดประชาพิทักษ์ บ้านกุดเป่ง อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ,บ.276 ,276/2,20,3 ถ.ศรีสะเกษ1 อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ดาวนพเคราะห์ทั้ง9 พระโพธิสัตว์กวนอิม

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0817 : คุณ serevan and families

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 30,350 บาท

0818 : คุณสมบูรณ์ จิตหนักแน่น

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน25บาท
2.หล่อพระ25บาท

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0819 : คุณวินัย อินทร์เลิศ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0820 : นางกฤษณี ศรีสกุลนวลศรี น.ส.ปิยะรัตน์ ประทุมเวียง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0821 : คุณอุไรวรรณ ปัจฉิมางกูร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0822 : คุณสุนทร ยศสมศักดิ์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 1,530 บาท

0823 : บจก.เมอริท ครีเอทีฟ เฮ้าส์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง 100 บาท
2.ถวายค่าภัตตาหาร 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0824 : นายพีร์นิธิ ศิริภูมิรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0825 : นางอุบวรรณ ประชุมญาติ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีวัดท่าซุง
2.พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
3.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0826 : คุณฐีตะศักดิ์ ฐิตะสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปีวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 85บาท

0827 : คุณไพริน พูลเวศและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่างในงานบุญประจำปีวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0828 : คุณธานินทร์ เทพรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0829 : คุณ Anusit Sriprayoon Jarinya

ต้องการร่วมบุญ :
1.บาตร วิระทโย 3361.73 บาท
2.ทำบุญทำบุญทุกอย่าง 7000 บาท

รวมเป็นเงิน : 10,361.73 บาท (USD$300.-)

0830 : คุณปวีณ์นุช ศรีโหมดสุข ทดแทนคุณลำไพ่ ยิ้มยวน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมติดเพชรยอดพระประธาน4ไร่

รวมเป็นเงิน : 39 บาท

0831 : คุณชรินทร์ทิพย์ บุญศิรอะธิกร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0832 : นายขจรพล หงส์วงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0833 : น.ส.พัชรีพร เทียมสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0834 : คุณสมโภชน์-ภาวิณี มงคล

ต้องการร่วมบุญ :
คุณสมโภชน์ - คุณภาวิณี มงคล และครอบครัว ทำบุญวัดท่าซุง
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 7,000 บาท

0835 : นส.จุรีรัตน์ กรับไกรแก้ว / นางเจริญศรี พลพันธ์ / นางจริยา กิตติวรกาญน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร 2,100 บาท
2.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 200 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,500 บาท

0836 : ด.ญ.นภัสนันท์ พานิชนาวา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 55 บาท

0837 : คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 205 บาท

0838 : นางเจษฎา ณ พิกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0839 : น.ส.ปราณี ค้ำคูณและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0840 : คุณวิษณุ เสนหอม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11-12 มี.ค.66

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0841 : คุณอุระ - คุณณัฐชานันท์ - คุณวิลาสินี สุวรรณศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ร่วมทำบุญประจำปีวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0842 : นายสมศักดิ์ ภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0843 : คุณ Thanya G.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0844 : คุณสมาธิ คุณชลดา คุณธิญาดา เปี่ยมสง่า

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0845 : นายสดายุ ใฝ่กระจายทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0846 : คณะแม่ชีพรทิพย์ ศรีวิชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0847 : คุณกฤษชนภณ ประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญงานประจำปีวัดจันทารามท่าซุง 11- ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0848 : ครอบครัวคุณณัฐชนา ตั้งรุ่งเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0849 : คุณ Onanong Sornwiset

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

0850 : คุณณัฎฐพันธ์ ชำพาลี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 210 บาท

0851 : คุณวิชัย คงมิตรภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน และสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0852 : คุณภาวิดาภ์ วัชกาล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2.ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0853 : คุณธนภัทร ศรีวิราช

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญบูรณะศาลพระภูมิวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0854 : พันโท ประเสริม เข็มทอง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท
0855 : คุณอัญชัญ เต็มยศยิ่ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน ให้เจ้ากรรมนายเวร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท◄ll กลับสู่สารบั


webmaster - 15/3/23 at 16:31

0856 : คุณสุภาภรณ์ ขานสันเทียะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทุกรายการ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0857 : คุณศรัณย์ หุตะแพทย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

0858 : นางกฤษณี ศรีสกุลนวลศรี น.ส.ปิยะรัตน์ ประทุมเวียง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0859 : คุณอังศุมาลิน เสถียรมาศ และครอบครัว คุณกชวรา เพชรบูระณิน และครอบครัว คุณรัชนีกร ชาญเดช และครอบครัว คุณพิมพ์ชนก เสรีภาพงศ์ และครอบครัว คุณสุรีย์พร หงส์ร่อน และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 465 บาท

0860 : คุณฐิติพงศ์ เลี้ยงไพศาล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0861 : คุณกิตติญา มาจันทึก

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปีวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0862 : คุณณัฐธยาณ์ อุบลธนารัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0863 : นางสาวอุไร บุญญะกรรจ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อพระ สังฆทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0864 : แม่พัชรี กลันทกพันธ์ คุณภากร กลันทกพันธ์ คุณทรงพล กลันทกพันธ์
ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0865 : คุณชณิดาภา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญงานประจำปีวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0866 : คุณลัดดา เทพรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0867 : นายอัครฤทธิ์ ตันติอนูภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0868 : ร.ต.ชัยณรงค์ แก้วหย่อง และครอบครัว’

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานชุดใหญ่ 3000.บาท
3.ร่วมทำบุญทุกรายการ 1000.บาท

รวมเป็นเงิน : 4,000 บาท

0869 : คุณอัจจิมา ปฐมเจริญสุขชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป ธรรมทาน วิหารทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0870 : คุณณัฐิวุฒิ พันธะไหล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0871 : คุณสถิตย์ สังวรรณา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง งานประจำปีวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0872 : นางประมวล ประสานสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปีวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0873 : ครอบครัวน้ำหนึ่งเภสัช

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำสังฆทาน 100 บาทค่ะ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0874 : คุณรินท์ลภัส เท้าเลา

ต้องการร่วมบุญ :
1.บุญประจำปี

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0875 : คุณเสนีย์ ชนะภัย steve-prasai herod

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0876 : คุณปราณี แสนแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 330 บาท

0877 : น.ส.สาวิกา ศุภดีเลิศมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี, บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์, บูรณะศาลพระภูมิวัด(ท่านท้าวเวหน)

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0878 : อ.ใบบุญ แสงแก้ว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญงานประจำปี งานไหว้บูรพาจารย์บรรพบุรุษ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0879 : นายเจริญชัย พีระบูล]

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0880 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0881 : กลุ่มบารมี๓๐ทัศ ลูกนกทั้งหลาย และเจ้ากรรมนายเวรของแมวชา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0882 : คุณฐีตะศักดิ์ ฐิตะสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปีวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0883 : คุณธนสิทธิ์ ทองจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0884 : นายปริญญา สาคระพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน ถวายสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0885 : คุณมณีรัตน์ มหัจฉริยวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0886 : นางสมใจ, น.ส.นันท์นภัส, น.ส.ณัฐธิกาพัณ ดังสท้าน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายเงินใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0887 : พ่อสพโชค.งามแสง.นส.ชนิสรา งามแสง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0888 : คุณภูมิพันธุ์ พลายละหาญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0889 : ผศ.ดร.ไกรฤกษ์ ศิลาคม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0890 : คุณวิโรจน์ อิ่มเอิบ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน
รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0891 : คุณรัตนา สิงโต

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 20 บาท
2.สร้างพระพุทธรูป 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 40.00 บาท

0892 : คุณสมาธิ คุณชลดา คุณธิญาดา เปี่ยมสง่า

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0893 : น.ต.สายชนน์-คุณสวัสดิพร ทศพร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง/บุญประจำปีวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0894 : คุณสุโข ก่องตาวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2.ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0895 : นางปราณี แก้วญานะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0896 : คุณอรรถพล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0897 : นายชัยรัตน์ ผิวมา นางชะอุ้ม ผิวมา ดร.ณัฏฐา ผิวมา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0898 : นายเจริญชัย พีระบูล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 500 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์100บาท

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0899 : นายจีรศักดิ์ โห้กุ่ย พร้อมคอบครัว และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 109 บาท

0900 : คุณพิทยานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี2566

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0901 : คุณต่อ อินทร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0902 : นายสาธิต เสนสกุล อุทิศให้ หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล นางสมบัติ เสนสกุล นางหวั่น ทับอินทร์ นายสนิท ทับอินทร์ นายบุญรอด เสนสกุล นางจำรัส เสนสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0903 : คุณสมภพ ปัชฌาบุตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างครับ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0904 : คุณพันเลิศ คนิวรานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายอาหารพระ เณร

รวมเป็นเงิน : 25 บาท

0905 : คุณเพ็ญนภา โรจนสังวร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0906 : คุณจินดารัตน์ โรจนสังวร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0907 : นายนิกรณ์ บุญนาค
ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0908 : คุณภาวิดาภ์ วัชกาล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2.ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0909 : คุณณัฏถพงศ์ เจริญศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0910 : อุทิศให้คุณอังศุมาลี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0911 : คุณไพศาล แซ่ชื้อ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0912 : นายยุติไชย ธนกฤชกร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสร้างพระพุทธรูปและถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0913 : คุณอภิวันท์ ไวซ์เบิร์ก และคุณเกลน ไวซ์เบิร์ก

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0914 : คุณชุณทราภัทร มุงน้ำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 227 บาท

0915 : คุณภัทรา ศรบุญทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่างกับทางวัดค่ะ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0916 : บจก.เมอริท ครีเอทีฟ เฮ้าส์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0917 : นางสุวรรณี แซ่ตั้ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ขออภัยนะค่ะลืมใส่ชื่อ ทำสังฆทานชุดใหญ่

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0918 : แมวซาซ่า

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0919 : คุณทศพรชัย เนตรพิศาลวนิช และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 106.50 บาท

0920 : คุณเอื้อศักดิ์ เกตุพงษ์ และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0921 : คุณวินัย อินทร์เลิศ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน ถวายแด่องค์สมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันบนชั้นนิพพานทุกๆพระองค์องค์หลวงพ่อปานิงค์กลวงพ่อฤๅษีองค์ท่านปู่พระอินท์และท่านแม่ศรีทั้งสาม

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0922 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0923 : คุณสุมาลินี และครอบครัวนนพละ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2.ธรรมทาน สังฆทาน ค่าน้ำ ค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0924 : คุณฐีตะศักดิ์ ฐิตะสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะเรือนไทยด้านข้างปราสาททองคำ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0925 : คุณพรรัตน์ ทับทิมศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0926 : นายสำราญ ทับทิมศรี และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0927 : คุณกฤษณะ ค่ำคูณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 115 บาท

0928 : คุณเจียมใจ-คุณอิงค์คณัส กิตติวุฒิ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานชุดใหญ่1ชุด

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0929 : อุทิศแด่ พันโท สุวรรณ นันทมานพ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.ถวายค่าภัตตาหาร
3.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0930 : คุณฐิติกรณ์ จันทรังษี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายทองคำหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 แผ่น 300
2.ถวายผ้าห่มหลวงพ่อ 5 พระองค์ 1 ชุด 5 ผืน 125
3.ถวายกำไรส่วนของหุ้นแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน 175 บาท ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0931 : คุณชิษณุพงส์ ภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ 50บาท
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 50บาท
3.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก 50บาท
4.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์ 50บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0932 : คุณนภาดาว ชุ่มประสิทธิโชค และนายยุทธศักดิ์ แซ่ลู้

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0933 : นายโรจน์ ธารชมพู

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 10 บาท

0934 : ลูกนกทุกตัว และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย , กลุ่มบารมี ๓๐ ทัศ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0935 : นายพุทธิพร วิชัยดิษฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0936 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0937 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย 47 บาท
2.ทำบุญรวมทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 147 บาท

0938 : คุณสมาธิ คุณชลดา คุณธิญาดา เปี่ยมสง่า

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0939 : คุณณัฏฐ์ฤทัย เชิดชูธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0940 : ตัวแทนทำบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

0941 : คุณพิทยะ รัตนกุล, คุณสรรชัย วงศ์วิวัฒฑณนุกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,100 บาท

0942 : ครูและนร.ชั้น ป.2 รร.บ้านต้นมะพร้าว

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป 25 บาท, วิหารทาน 25 บาท, สังฆทาน 25 บาท, ธรรมทาน 25 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0943 : คุณภาวิดาภ์ วัชกาล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2.ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0944 : ตัวแทนทำบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

0945 : คุณสมภพ ปัชฌาบุตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0946 : นางสาวขวัญฤดี กอดทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานชุดเล็ก 7 ชุด

รวมเป็นเงิน : 700 บาท

0947 : นางสาวสิริปพัตน ดีมา อุทิศแด่นายชัชวัสส์ ดีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระชำระหนี้สงฆ์
2.สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน
3.ร่วมบุญทุกประการ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0948 : คุณศรัญญา พุทธชาด

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0949 : คณะชวนธรรมบุญ (นำโดย คุณสามารถ/คุณปริศนา อิทธิประเสริฐ)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0950 : นางนพกมล-นางศรัณย์ภรณ์ นาคา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างกับหลวงพ่อ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0951 : คุณสุกัญญา ศรีสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0952 : คุณจารย์ เนียมประดิษฐ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 90 บาท

0953 : คุณขวัญใจ ทรงเดชะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน/บวชสามเณร/ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 77 บาท

0954 : คุณชฎามาศ ครุฑพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0955 : คุณเบ็ญจา สาโรช คุณภูรี บุญยกิจสมบัติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,800.00 บาท

0956 : คุณกิตติคมน์ เมฆกระบัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง อย่างละ 20 ครับ

รวมเป็นเงิน : 180 บาท

0957 : คุณณิชาพร ชื่อสุธรรม อุทิศให้คุณพ่อโท สุระ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 360 บาท

0958 : คุณชญาน์ทิพย์ ต้นสวรรค์ และคุณภาคิณ อุทัยพิศ คุณภูรินท์ อุทัยพิศ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0959 : ว่าที่ ร.ต.กิติภูมิ บุญชี , น.ส.ดลชา ม่วงมุลตรี , ด.ญ.ยุพาภัสสร์ บุญชี , ด.ช.คณพศ ม่วงมุลตรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 24.30 บาท

0960 : คุณปิยวรรณ์ กิจจาวรอาภรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญบูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)

รวมเป็นเงิน : 99.99 บาท

0961 : คุณคะนองเข้าใจการ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0962 : นางสุเพ็ญทิพย์ ศรีทองแดง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0963 : คุณพัณณ์นิภา ธรัชอภิสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0964 : คุณผจงสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0965 : คุณปาริชาติ ธนากูลรังสี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0966 : คุณอิมรัน มาห์มุด โหมดเซน และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิระทะโย วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0967 : คุณ Pan

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

0968 : คุณฐีตะศักดิ์ ฐิตะสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0969 : คุณนงนภัส ชาญณรงค์ ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เทวบูชา บูชาคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย บิดา มารดา วงศาคณาญาติ และบุตรบริวาร....ทั้งหลาย ตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0970 : คุณนงนภัส ชาญณรงค์ ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เทวบูชา บูชาคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย บิดา มารดา วงศาคณาญาติ และบุตรบริวาร....ทั้งหลาย ตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ.

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0971 : นายแหลมทอง พงศ์สุทธิยากร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0972 : คุณกัญณภัสท์ วังศพ่าห์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0973 : คุณ Thanakit Lert

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0974 : คุณสุนันทา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0975 : คุณนงนภัส ชาญณรงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0976 : คุณ Poolada Luechatham

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0977 : คุณศรัณย์ จงพุฒิพาณิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน]

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0978 : คุณ Kittipong Kajornboontavorn

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0979 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.ใส่บาตร"วิระทะโย"
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0980 : คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 205 บาท

0981 : นายธนภัทร.ศรีชารัตน์พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินจากการใส่บาตร ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์.จำนวน 184 บาท
2.ทำบุญทุกอย่าง.จำนวน 16 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0982 : คุณพ่อ บรรจง สันทวี คุณแม่มลทิพย์ สันทวี วิจิตร สันทวี บัณฑิต สันทวี ศิริวรรณ สันทวี วัชระ สันทวี วีรภัทร สันทวี พิมลณัฏฐ์ นายกวงศ์ คุณแม่ ปิ่น วงตรัส

ต้องการร่วมบุญ :
1.ข้าพเจ้าและครอบครัวขอถวายปัจจัย เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ขอร่วมบุญทุกอย่าง อีกทั้งถวายเป็น วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทานบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะสถานสาธารณประโยชน์ ชำระหนี้สงฆ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา มาตาปิตุบูชา อาจาริยบูชา ด้วยผลแห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวถึงซึ่งพระนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็ว หากยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานเพียงใด ขอคำว่าไม่มี ขัดข้อง ไม่คล่องตัว จงอย่าได้ปรากฏแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน ด้วยเทอญ สาธุ สาธุสาธุ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0983 : คุณประทีป เกื้อมนตรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0984 : คุณธีวรา จันทร์ทอง พร้อมครอบครัวและเทวดาที่รักษา
ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 109 บาท

0985 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0986 : คุณพัฒธิพงศ์ แก้วสังข์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารเลี้ยงพระ 50บาท
2.ถวายทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0987 : นายธรรมรัตน์ สงวนสัจวาจา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0988 : คุณสมศรี พรหมธารี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 235 บาท

0989 : คุณสุรชัย_วิไลวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน.

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0990 : นายเลอยศวัชร์,นางกนิษาลักษณ์,นางลัคนา,นายลาภยศ,ดญ.ศริญญาทิพย์,ดช.ภฑิล ประสิทธิโศภิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0991 : นายนิวัฒน์ หมวกอินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ตักบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 250 บาท

0992 : คุณณัฐธยาณ์ อุบลธนารัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

0993 : คุณ Pan

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานสงกรานต์
2.บวชเณร จำนวน 50 บาท
3.ก่อเจดีย์ทราย จำนวน 50 บาท
4.พิธีสะเดาะเคราะห์ จำนวน 50 บาท
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม จำนวน 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0994 : คุณขวัญใจ ทรงเดชะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารองค์ปฐม9บาท/สังฆทาน9บาทชำระหนี้สงฆ์9บาท

รวมเป็นเงิน : 27 บาท

0995 : นายวรัญญู วงษ์สวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
2.ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0996 : คุณประไพ อ้นองอาจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0997 : นางประมวล/น.ส.อัญชลี/น.ส.สุวิมล ประสานสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารพระ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0998 : นายพิเชฐ ไตรหิรัญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0999 : คุณสุรพงษ์ ธนะพงศ์พิทยา คุณอุไร พฤกษาโกมล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์
ทำบุญวันพระ อุทิศกุศลให้คุณพ่อกริช คุณแม่ยุพา พฤกษาโกมล และท่านพระภูมิเจ้าที่ที่บ้าน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1000 : คุณพรพรรณ สมกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.โอนเงินจากการใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 320 บาท

1001 : คุณมนต์ชัย ตระกูลเงินทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

1002 : คุณอนุชา สาริมา

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1003 : นายสุรศักดิ์ ทองเก๋ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1004 : คุณเจษฎา อุไรพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1005 : นายภันกฤต เพ็ชรโยธา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1006 : มาลีรัตน์ กู่จาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1007 : คุณวิษณุ เสนหอม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 900 บาท

1008 : คุณปวิช สนั่นเมือง

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.ทำบุญอุทิศให้นาง กรรณิาร์ ศุขะวณิช และ
นางสาว สมจิตร สุขสง่า และบิดา

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1009 : คุณยลัลพัสส์ มณีทิวัตถ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายชุดวิมานแก้วพระนิพพาน 500 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1010 : คุณอัญชลี ปฐมเจริญสุขชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป ธรรมทาน วิหารทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1011 : คุณยลัลพัสส์ มณีทิวัตถ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุงถวายท้าวมหาราช 100 บาท
สังฆทานถวายเจ้าที่ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1012 : คุณยลัลพัสส์ มณีทิวัตถ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมสร้างองค์สมเด็จพระปฐมบรมครู 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1013 : คุณยลัลพัสส์ มณีทิวัตถ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1014 : คุณยลัลพัสส์ มณีทิวัตถ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1015 : น.ต.สายชนน์ - คุณสวัสดิพร ทศพร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง(โอนทำบุญทุกวันพระตั้งแต่ ช่วงเข้าพรรษา ปี65 มาจนถึงปัจจุบัน)

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1016 : นายฐาประภัตน์ การบินมา และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1017 : คุณยลัลพัสส์ มณีทิวัตถ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบวชพระ 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1018 : พ่อสพโชค.งามแสง.นส.ชนิสรา งามแสง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1019 : น.ส.ศิริรัตน์ วีรชาติยานุกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1020 : คุณบิ๊กแบ็ค

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1021 : นายพีรวิชญ์ ศรีดาพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1022 : นางนงคราญ สายสุนทร

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 200 บาท
2.บาตรวิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1023 : ครอบครัวเกตุวิริยะกุล, น.ส.นลินี ใจกลม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 605 บาท

1024 : คุณพัณณ์ชิตา กมลกลาง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1025 : คุณภาวิดาภ์ วัชกาล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2.ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1026 : คุณชไมพร ใบเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 199 บาท

1027 : คุณสมจิตต์ กุจิรพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

1028 : คุณพินัส เลิศเลื่อมใส

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1029 : คุณพ่อกริช คุณแม่ยุพา พฤกษาโกมล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญถวายเงินใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1030 : น.ส.วิรัลพัชร-น.ส.กาญจนา สิงห์มีศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1031 : คุณชนินทร์ทิพย์ บุญศิรอะธิกร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานสงกรานต์ วัดท่าซุง
2.บวชเณร 9 เม.ย.66
3.ทำบุญใส่บาตร-ก่อเจดีย์ทราย 13-15 เม.ย.66
4.พิธีสะเดาะเคราะห์ 15 เม.ย.66 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1032 : นายอนุกูล นุชตะยะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

1033 : นางศรีจินต์ วงษ์ดี

ต้องการร่วมบุญ :
ข้าพเจ้าขอให้แม่ คือ นางศรีจินต์ วงษ์ดี มีอายุยืน
1.ทำบุญหล่อสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน : 100 บาท
1034 : คุณเบญจวรรณ - คุณพีรายุ ฝ่ายจำปา

ต้องการร่วมบุญ :
1.บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1035 : คุณเบญจวรรณ - คุณพีรายุ ฝ่ายจำปา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1036 : คุณวุฒิชัย ผสมทรัพย์ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เทวบูชา บูชาคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย บิดา มารดา วงศาคณาญาติ และบุตรบริวาร....ทั้งหลาย แมวชื่อปุ้ย ตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1037 : คุณศิวาภรณ์ พึ่งสมบุญถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เทวบูชา บูชาคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย บิดา มารดา วงศาคณาญาติ และบุตรบริวาร....ทั้งหลาย แมวชื่อปุ้ย ตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท◄ll
กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/3/23 at 16:34

1038 : คุณนงนภัส ชาญณรงค์ ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เทวบูชา บูชาคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย บิดา มารดา วงศาคณาญาติ และบุตรบริวาร....ทั้งหลาย ตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1039 : นายธนโชค บุญอภิชัย ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เทวบูชา บูชาคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย บิดา มารดา วงศาคณาญาติ และบุตรบริวาร....ทั้งหลาย แมวชื่อปุ้ย ตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ.
ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1040 : นส.แสงจุฑามาส นส.ศักติโสม เบื้องบนMr.Fred Tranterพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ขอร่วมบุญมหาสังฆทานวัดท่าซุงข้อ1-9 เพื่ออุทิศบุญกุศลแด่ แม่หอมฉลอง เบื้องบน ดวงวิญญาณพ่อสำรวล เบื้องบน ,นายพลขจรทอง เบื้องบ,บรรพบุรุษตระกูลเบื้องบน,เจริญบุญ,มีบุญ,บุญมั่ง,ทองสัมฤทธิ์,ร้านกรีอินท์สปรอต มาสราทเลขที99/6-7 ราไวย์ ภูเก็ต ,แฮปปี้ ทาม พูนผล อ.เมือง ภูเก็ต ,,โรงแรมถาวร 74 ถ.รัชษดา อ.เมือง ภูเก็ต ,บ้านกุดเป่ง 276,276/2,3,20, 278เลขที่ดิน 8929 อ.วารินฯ จ.อุบลฯ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1041 : คุณชยพงศ์ พูลทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1042 : คุณคมสัน และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร ค่าน้ำและค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1043 : คุณเกศนี บุญเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายเป็นสังฆทานจำนวน 3 ชุดๆละ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1044 : น.ส.พัทธ์ธีรา วิจิตรปัทมวงศ์
ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ และร่วมทุกสาธุ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1045 : นายวิชาน ประเสริฐสุข,น.สสะอาด สุดสวง,น.สชลธร วงษ์แย้มพัน,น.สชนัญชิดา วงษ์แย้มพัน,นส.นภัสสร มั่นนุช,น.สชลมารค วงษ์แย้มพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 11 มีนาคม 2566 และวันที่12 มีนาคม 2566
2.บูรณะเรือนไทย ด้านข้างปราสาททองคำ (เริ่มงาน ก.พ.2566)
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (เริ่มงานปี 2566)
4.บูรณะบริเวณพื้นพระยืน 8 ศอก
5.บูรณะมณฑปพระศรีอาริย์
6.บูรณะศาลพระภูมิวัด (ท้าวเวหน)
7.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
10.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

1046 :คุณ ดุษฎี นัยวัฒนกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย
ชำระหนี้สงฆ์
พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1047 :นายสุรัตน์ เรียนดอน

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
2. บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
3.ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1048 :คุณ น้ฎฐนันท์ นิจมานพ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมและสมเด็จองค์ปฐมชำระหนี้สงฆ์และเจดียพุดตาลทีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1049 :คุณวุฒิชัย ผสมทรัพย์ คุณศิวาภรณ์ พึ่งสมบุญ ทำบุญรวมทุกอย่าง (ข้อ1ถึงข้อ9) ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เทวบูชา บูชาคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย บิดา มารดา วงศาคณาญาติ และบุตรบริวาร....ทั้งหลาย แมวปุ้ย ตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกข้อ
1. ทำบุญงานสงกรานต์ วัดท่าซุง
- บวชเณร 9 เม.ย. 66
- ทำบุญใส่บาตร-ก่อเจดีย์ทราย 13-15 เม.ย.66
- พิธีสะเดาะเคราะห์ 15 เม.ย. 66

2. บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
3. บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
4. บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน :500 บาท

1050 :คุณ อนุวัตร์ ไทยเพชรชนะและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกบุญตามรายการ
1. ทำบุญงานสงกรานต์ วัดท่าซุง
- บวชเณร 9 เม.ย. 66
- ทำบุญใส่บาตร-ก่อเจดีย์ทราย 13-15 เม.ย.66
- พิธีสะเดาะเคราะห์ 15 เม.ย. 66

2. บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
3. บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
4. บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1051: นายฐาญ์กฤสย์ภัค ชัยสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานสงกรานต์ วัดท่าซุง
- บวชเณร 9 เม.ย. 66
- ทำบุญใส่บาตร-ก่อเจดีย์ทราย 13-15 เม.ย.66
- พิธีสะเดาะเคราะห์ 15 เม.ย. 66

2. บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
3. บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
4. บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1052 :คุณ ปิติโชค สุวรรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1053 :คุณ เกษม ไตรหิรัญ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1054 : นส.ปิติมา นวพันธ์และสังฆทาจิตรนะ

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ 290 บาท

รวมเป็นเงิน : 290 บาท

1055 :คุณ เมธาพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
- ใส่บาตรวิระทะโย = 270 บาท
- ทำบุญทุกอย่าง = 230 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1056 :คุณ ดลฤดี ถิ่นงามดี และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานสงกรานต์ วัดท่าซุง
- บวชเณร 9 เม.ย. 66
- ทำบุญใส่บาตร-ก่อเจดีย์ทราย 13-15 เม.ย.66
- พิธีสะเดาะเคราะห์ 15 เม.ย. 66

2. บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
3. บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
4. บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 130 บาท

1057 :คุณ สมชาบ กงทอง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป 100 บาท
สร้างวิหารทาน 100 บาท
สร้างธรรมทาน 100 บาท
สร้างสังฆทาน 100 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน :500 บาท

1058 : นส.ภาวินี คมกฤส

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ 1,000.-
ทำบุญรวม 1,000.-
สังฆทานชุดใหญ่ 2 ชุด 4,000.-
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของลูก ขอรับพรจากหลวงปู่ให้ ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีสติปัญญา ร่ำรวย มีบริวารดี สามีรัก บุพการี ครอบครัววงศ์ตระกูลอยู่ดีมีสุข

รวมเป็นเงิน : 6,000 บาท

1059 : cesvy

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

1060 :คุณ อนัญญา ศิวนาถ อุบลรัตน์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1061 : น.ส.แพรพิไลภัสสร นภัทรระวี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1062 :คุณ ภาวิดาภ์ วัชกาล

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1063 :คุณ ภัทรพล แสงประทีปและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานสงกรานต์ วัดท่าซุง
- บวชเณร 9 เม.ย. 66
- ทำบุญใส่บาตร-ก่อเจดีย์ทราย 13-15 เม.ย.66
- พิธีสะเดาะเคราะห์ 15 เม.ย. 66

2. บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
3. บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
4. บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 90 บาท

1064 :คุณ นภัสกร เพ็ชรเอี่ยม

ต้องการร่วมบุญ :
่ใส่บาตร"วิระทะโย"เดือนมีนาคม66

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1065 : นาย จีเ ชง ลิม , นางสาว มลฑารพ กิจสอาด และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำสังฆทานชุดละ 2,000 บาท 1 ชุด
2. ทำบุญงานสงกรานต์ วัดท่าซุง จำนวน 200 บาท
3 บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได) จำนวน 100 บาท
4. บูรณะเรือนกระเหรี่ยง จำนวน 100 บาท
5. บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ จำนวน 100 บาท
6. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุงจำนวน 100 บาท
7. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน จำนวน 100 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหาร จำนวน 100 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟ จำนวน 100 บาท
10. ชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

1066 : ด.ช.ปฐวี เลื่อมใส /สุทธิศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานสงกรานต์ วัดท่าซุง
- บวชเณร 9 เม.ย. 66
- ทำบุญใส่บาตร-ก่อเจดีย์ทราย 13-15 เม.ย.66
- พิธีสะเดาะเคราะห์ 15 เม.ย. 66

2. บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
3. บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
4. บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์ ฯ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1067 :คุณ เกรียงศักดิ์ พิมล วิไลภรณ์ สำเภาทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทานชุด 1,000 บาท
ถวายทำบุญทุกอย่างในวัด 500 บาท
ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,600 บาท

1068 :คุณ ศุภางค์ ไชยานนท์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญรายการละ 50 บาท
1. ทำบุญงานสงกรานต์ วัดท่าซุง
- บวชเณร 9 เม.ย. 66
- ทำบุญใส่บาตร-ก่อเจดีย์ทราย 13-15 เม.ย.66
- พิธีสะเดาะเคราะห์ 15 เม.ย. 66
2. บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
3. บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
4. บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 450 บาท

1069 : นางนุช ศีลสังวรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานสงกรานต์ วัดท่าซุง 50 บาท
2. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 100 บาท
3. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 50 บาท
4. ค่าน้ำ - ค่าไฟ 50 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

1070 : นส.ณปภัช อุตรกรศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
3. บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
4. บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

1071 : นายไพบูลย์ แก้วอนันต์ และคณะลูกหลาน ท่านปู่-ท่านย่า

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม 1,500 บาท
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,500 บาท

1072 : นางติณณา องค์วิศิษฐ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ชุดละ 100 บ.= 7 ชุด

รวมเป็นเงิน : 700 บาท

1073 :คุณ กีรติ

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 80 บาท

1074 :คุณ ขวัญใจ ทรงเดชะ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน9บาท ภัตราหาร9บาท ชำระหนี้สงฆ์9บาท

รวมเป็นเงิน : 27 บาท

1075 :คุณ อิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1076 :คุณ จิตพาชื่น มุสิกานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานสงกรานต์ วัดท่าซุง
- บวชเณร 9 เม.ย. 66
- ทำบุญใส่บาตร-ก่อเจดีย์ทราย 13-15 เม.ย.66
- พิธีสะเดาะเคราะห์ 15 เม.ย. 66

2. บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
3. บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
4. บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1077 : คุณนงนภัส ชาญณรงค์ ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เทวบูชา บูชาคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย บิดา มารดา วงศาคณาญาติ และบุตรบริวาร....ทั้งหลาย ตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ.

ต้องการร่วมบุญ :
ข้อ2.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

1078 :คุณ อิทธิพล พรมแดง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 112.29 บาท

1079 : นาวาเอกอดิเรก นางปริชญา ด.ญ.คุณัญญา จำสนอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานสงกรานต์ วัดท่าซุง
- บวชเณร 9 เม.ย. 66
- ทำบุญใส่บาตร-ก่อเจดีย์ทราย 13-15 เม.ย.66
- พิธีสะเดาะเคราะห์ 15 เม.ย. 66

2. บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
3. บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
4. บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

1080 : นายปรีชา-นางศรัณย์รัฏ ศรัทธาธรรมกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานสงกรานต์ วัดท่าซุง
- บวชเณร 9 เม.ย. 66
- ทำบุญใส่บาตร-ก่อเจดีย์ทราย 13-15 เม.ย.66
- พิธีสะเดาะเคราะห์ 15 เม.ย. 66

2. บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
3. บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
4. บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 180 บาท

1081 : Manipat และครอบครัวอภัยนนท์ และแม่แดง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานสงกรานต์ วัดท่าซุง
- บวชเณร 9 เม.ย. 66
- ทำบุญใส่บาตร-ก่อเจดีย์ทราย 13-15 เม.ย.66
- พิธีสะเดาะเคราะห์ 15 เม.ย. 66
2. บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
3. บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
4. บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
5. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
6. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
7. ถวายค่าภัตตาหาร
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
9. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1082 :คุณคมณรงค์-ธนาวรรณ บุญโกย และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญบูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1083 :คุณ เจียมใจ-อิงค์คณัส กิตติวุฒิ

ต้องการร่วมบุญ :
สัวฆทานชุดใหญ่1ชุด

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

1084 : พระมหาสุริยัน ปภากโร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญร่วมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1085 : คุณเบ็ญจา นิพพิทานิตย์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญบูรณะปิดทองคำพระอุโบสถ 1,000 บาท
ร่วมบุญวิหารทานทุกอย่างในวัด 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

1086 :คุณรติมา เดชากิจไพศาล

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1087 :คุณธนากร เหล่ารุ่งโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายวิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100
ซื้อน้ำดื่มและอาหารถวายพระสงฆ์ 50

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

1088 :คุณ บัญชา เกียรติพรพิเชฐ

ต้องการร่วมบุญ :
บวชเณร 9 เม.ย. 66
บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
ถวายค่าภัตตาหาร
ค่าน้ำ - ค่าไฟ
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน :500 บาท

1089 : นายอนิรุธ โกศินานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทานชุด100บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1090 :คุณฐีตะศักดิ์ ฐิตะสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม(ชั้นล่างและบันได)อุทิศส่วนกุศลให้แม่นาง สนธิ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1091 :คุณ วิโรจน์ อิ่มเอิบ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานชุดละ100บาทจำนวน2ชุด
2 ทำบุญทุกอย่าง200บาท

รวมเป็นเงิน :400 บาท

1092 :คุณณภัทร จินา

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
2. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
3. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

1093 : นาย ธนภัทร รัตนพนาวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง ข้อ1-9

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1094 :คุณนภัสธร หนูสนั่น ณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1095 :คุณศักดิ์สิทธิ์ จันหมวก

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1096 : คุณย่าจันทร์เพ็ญ วงศ์ปการันย์ นายธนา จันทร์อบ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

1097 :คุณ ภูผา แสงเดือน

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

1098 : ครอบครัวบุญธนศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 140 บาทหมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญสามารถตรวจสอบรายชื่อตามรายการที่แจ้งนี้ได้ หากปรากฏว่าเจ้าภาพรายใดข้อมูลที่ลงไปแล้วไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมาทาง "ผู้จัดทำ" ด้วย

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"◄ll กลับสู่สารบัญ