กำหนดการ…งานทำบุญวันสงกรานต์ และพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 – 15 เม.ย. 2566
webmaster - 6/4/23 at 22:19

กำหนดการ
งานทำบุญวันสงกรานต์ และพิธีสะเดาะเคราะห์ วัดจันทาราม (ท่าซุง)

วันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖ทำบุญวันสงกรานต์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๕)

เวลา ๐๖.๐๐ น.พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้าที่หอฉัน
เวลา ๐๗.๐๐ น.ทำบุญใส่บาตร ที่วิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๐๗.๔๕ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ขณะที่พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเปิด
วี.ดี.โอ.เทปพระธรรมเทศนา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่หอฉัน
เวลา ๑๖.๐๐ น. ร่วมก่อพระเจดีย์ทรายถวายเป็นพุทธบูชา ที่ลาน ๒๕ ไร่
เวลา ๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็น ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๙.๓๐ น. สวดพระอภิธรรม อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อฯ
(งดฝึกมโนมยิทธิตอนกลางวัน ทำวัตรเย็นตามปกติ )


วันศุกร์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖ (แรม ๙ ค่ำ เดือน ๕)

เวลา ๐๖.๐๐ น.พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้าที่หอฉัน
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ลงรับสังฆทาน ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อฯ
เวลา ๐๗.๐๐ น.ทำบุญใส่บาตร ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๐๗.๔๕ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ขณะที่พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเปิด
วี.ดี.โอ.เทปพระธรรมเทศนา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่หอฉัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส)มอบทุนการศึกษาแก่ศิษย์เก่าโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๖.๐๐ น. ร่วมก่อพระเจดีย์ทรายถวายเป็นพุทธบูชา ที่ลาน ๒๕ ไร่
เวลา ๑๘.๐๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธลงรับสังฆทาน ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อฯ
เวลา ๑๙.๓๐ น. สวดพระอภิธรรม อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ
(งดฝึกมโนมยิทธิตอนกลางวัน งดทำวัตรเย็น )


พิธีสะเดาะเคราะห์

วันเสาร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖(แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๕)

เวลา ๐๖.๐๐ น.พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้าที่หอฉัน
เวลา ๐๗.๐๐ น.พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ลงรับสังฆทาน ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อหลวงพ่อฯ
เวลา ๐๗.๐๐ น.ทำบุญใส่บาตร ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๐๗.๔๕ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ขณะที่พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเปิด
วี.ดี.โอ.เทปพระธรรมเทศนา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

เวลา ๐๙.๕๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ทำพิธีบวงสรวง ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อฯ
เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๑ (ใช้ผ้าขาว)
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๔.๐๐ น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๒ รอบสุดท้าย (ใช้ผ้าขาว)
เวลา ๑๕.๓๐ น. สรงน้ำพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

(งดฝึกมโนมยิทธิ ตอนกลางวัน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖ )


(ขอเชิญญาติโยมร่วมก่อพระเจดีย์ทรายที่ลาน ๒๕ ไร่
ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ ถึง ๑๘.๐๐ น.)

◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 9/4/23 at 04:54