รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง ตั้งแต่ วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2566
webmaster - 15/7/23 at 21:52

รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง
ตั้งแต่ วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 25660001 : คุณกิ่งกาญจน์ ธิติอังกูร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร...100 บาท
2.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)...100 บาท
3.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)...100 บาท
4.ค่าน้ำ - ค่าไฟ...100 บาท
5.ชำระหนี้สงฆ์...100 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท


0002 : พระมหาสุริยัน ปภากโร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทราราม(ท่าซุง)

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0003 : คุณนริศราและสามี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์
2.ใส่บาตรวิระทะโย
3.ร่วมทำบุญบวชพระวัดท่าซุง
4.ค่ายารักษาโรคพระภิกษุอาพาธ

รวมเป็นเงิน : 80 บาท

0004 : คุณรจนา เมฆภูวดล , นายซางกี่ แซ่หงุ่น - นางรุ่ง แซ่หู่ , Mr.Kulachart Wacharasuporn.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญรวมทุกอย่าง , ร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศล , ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ , ทำบุญเลี้ยงพระ , ถวายน้ำพระสงฆ์ , ถวายของใช้พระสงฆ์ , ค่าน้ำ ค่าไฟ , พิมพ์หนังสือธรรมะ , ทำบุญธรรมทาน , ทำบุญวิหารทาน , ทำบุญร่วมสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ , ทำบุญร่วมสร้างศาลาที่พัก , ทำบุญร่วมสร้างรั้ว , ทำบุญร่วมซื้อที่ดินถวายวัด , ทำบุญร่วมสร้างห้องสุขา , ทำบุญร่วมสร้างพระอุโบสถ , ทำบุญร่วมปิดทองพระประธาน , ทำบุญร่วมสร้างถนนในบริเวณวัด

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

0005 : คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

0006 : ร.ต.ท.ทองสุข ศรีบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ถวายภัตตาหารเช้าค่านำ้ค่าไฟอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทุกภพทุกชาตินิพานะปัจจะโยโหติสาธุสาธุสาธุ

รวมเป็นเงิน : 129 บาท

0007 : คุณเชาวลิต ศรีสันติธรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง 100 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 300 บาท

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0008 : นายสุพรชัย ขุนภิบาล และนางสาวกรรณิการ์ วามือ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 633 บาท

0009 : นายอลงกฎ ศรีโมรา และกัลยาณมิตรคณะบ้านพรหลวงพ่อพระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง
2.วิหารทาน
3.ธรรมทาน
4.สังฆทาน
5.ชำระหนี้สงฆ์
6.สร้างพระชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 50 บาท

0010 : คุณะครอบครัวคุณแม่ศิริกุล ตงศิริ คุณพ่อชาญชัย ตงศิริ นางเสาวภา วังสินธร คุณประพฤทธิ์ วังสินธร นส.ประภาศิริ ตงศิริ นายประดุจ ตงศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0011 : นายสุทัศน์ นาใจ น.ส.นนทพร ชายใหม่ ด.ญณัฐภัสสร นาใจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0012 : คุณอรศรี เหมือนทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทุกบุญ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0013 : คุณ Manipat และครอบครัวอภัยนนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0014 : คุณอังกูร ภาวสุทธิไพศิฐ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ตักบาตร วิระทะโย 300 บาท
2.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม 50 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0015 : คุณเวฑิต จันทรขรินทร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0016 : คุณศุภวรรณ บุญมา

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0017 : คุณมยุรฉัตร ผดุงโกเม็ด และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0018 : คุณปาริชาต ศรีบุษรา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0019 : คุณสิริน ชานุเดชอดิศร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ วิหารทาน ถวายภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 199.60 บาท

0020 : นางชไมพร ใบเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 90 บาท

0021 : คุณสุรพงษ์ วิลาวัน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าภัตตาหาร,ค่าสังฆทาน,ค่าวิหารทาน,ค่าสร้างพระพุทธรูป,ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 230 บาท

0022 : นางสาวฐานุตรา จุฑาบดี และนางสาวภักตร์ศิริ เขษม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน และอาหาร

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0023 : คุณโชติพัฒน์ อุทธิยา และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0024 : คุณรัตนศักดิ์ ปฐมวชิราวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0025 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0026 : คุณศักดา วงษ์สนิท

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะรั้ววิการแก้ว100เมตร 40 บาท
2.บูรณะแนวป่องกันน้ำท่วมรอบวัด 40 บาท
3.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม 40 บาท
4.ปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง 40 บาท
5.พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 40 บาท
6.ถวายค่าภัตตาหาร 40 บาท
7.ค่าน้ำ-ค่าไฟ 40 บาท
8.ชำระหนี้สงฆ์ 70 บาท

รวมเป็นเงิน : 350 บาท

0027 : คุณชลิต ตันติกฤตยกุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
2.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
4.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
5.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
6.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
7.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
8.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
9.ถวายค่าภัตตาหาร
10.ค่าน้ำ – ค่าไฟ
11.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0028 : คุณธนัท คําสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

0029 : คุณสมชาติ-คุณอัมพร ประคินกิจ คุณบุญจง คงศิริ คุณกรุณา-คุณอังคณา ประคินกิจ คุณปกรณ์ เกตุทัต คุณสวาท-คุณบัญญัติ วิวัฒน์ศุภร คุณชาญชัย-คุณสุสารี-คุณณัสฐชาพันท์ ประคินกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 111 บาท
0030 : คุณธัญพิชชา และคุณศรีสุดา สืบญาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี 100 บาท
2.บาตรวิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0031 : ครอบครัวละออง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0032 : คุณจรินทร วินทะไชย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0033 : คุณกัมพล นนทมิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี 100 บาท
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร 100 บาท
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง) 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0034 : คุณนิติ เปรมบำรุง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

0035 : นายไมตรี แย้มจินดา และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0036 : คุณพีรพงษ์ ธนะรุ่งเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 240 บาท

0037 : คุณปิตินุช สาคระพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์
2.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
3.บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0038 : นายศิริ สุนรีย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 140 บาท
0039 : คุณวิรัตน์ บุญญาอธิมาตร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,500 บาท

0040 : คุณศุภางค์ ไชยานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 240 บาท

0041 : คุณดวงกมล ใหม่ยศ

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินจากบาตรวิระทะโย 451.25 บาท เพื่อถวายเป็น ธรรมทาน วิหารทาน และสังฆทาน
2.เงินร่วมทำบุญกับทางวัด 49 บาท เพื่อร่วมทำบุญกับทางวัด บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได) บูรณะเรือนกระเหรี่ยง บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทานถวายค่าภัตตาหารค่าน้ำ - ค่าไฟ และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500.25 บาท

0042 : คุณอรษา เจริญพร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 210 บาท

0043 : คุณพยอม คุณฉวีวรรณ บุญเปรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญรวมทุกอย่าง 500 บาท
2.ใส่บาตรวิระทะโย 300 บาท

รวมเป็นเงิน : 800 บาท

0044 : นายตะวัน ป้องเกียรติชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2.ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0045 : คุณนราเทพ - คุณปริยาภรณ์ พฤกษหิรัญ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566 (100 บาท)
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร (100 บาท)
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง) (100 บาท)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ (100 บาท)
5.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน (100 บาท)
6.ถวายค่าภัตตาหาร (100 บาท)
7.ค่าน้ำ - ค่าไฟ (100 บาท)
8.ชำระหนี้สงฆ์ (100 บาท)

รวมเป็นเงิน : 800 บาท

0046 : ครูโสภี พระวิจิตร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0047 : คุณวาสนา เผ่าทหาร

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0048 : คุณสรศักดิ์ ขอทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0049 : นายชัยยะ ตันตระรุ่งโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0050 : นายประภาส กมลศรี และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0051 : คุณกิตติภณ วณิชชาภรกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่างที่วัดกำลังดำเนินงาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0052 : นายอนุชา จึงวิโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0053 : นายปิยชาติ ชัยปัญญาทัศ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0054 : ครอบครัวชาตะรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทานชุดละ 1,000 บาท 1 ชุด

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0055 : นางเบญจลัคน์ วสิษฐ์ภัทรทวี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0056 : คุณณัฏฐา ผิวมา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0057 : น.ส.อรุณี คุ่ยเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100.00 บาท

0058 : คุณภูทิตร์-คุณชนัฐตา เอี่ยมเมธา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0059 : คุณศุลีพร วิเศษสุวรรณวัต

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0060 : นายฤทธิเดช ผุยมูลตรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์
รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0061 : คุณไพรัตน์ พันธุ์ทับเนตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าภัตตาหารพระเณร สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 800 บาท

0062 : คุณหทัยรัตน์ วิไลสาระนันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0063 : นางคัคนางค์ ทหัทธนะไพสิฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 2,000.- บาท
2.บูรณะวิหารทาน 1,000.- บาท
3.ภัตตาหารพระ 1,000.- บาท
4.สะเดาะเคราะห์ 1,000.- บาท

รวมเป็นเงิน : 5,000 บาท

0064 : คุณณัฐฐิญา ปิ่นกา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท
0065 : คุณธีรนันท์ บัวบาง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0066 : คุณศิริมา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานชุดละ 1001 ชุด มอบถวายให้พระภูมิเจ้าที่เจ้าทางณ.แม่แตงโฉนดเลขที่14971
ข้าพเจ้าได้รับโอนโฉนดเป็นชื่อข้าพเจ้าเรียบร้อย และกราบถวายบุญนี้แด่องค์ลพ.พระราชพรหมยาน และท่านท้าวจตุมหาราชทีั้ง4ด้วยคะ สาธุ และผู้ที่ช่วยเหลือทุกท่าน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0067 : นายทศพล และนางนฤมล ธราดลพรพิท้กษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานถังละ100 บาท จำนวน 1 ถัง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0068 : คุณปวิณอร ไตรวิเชียร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0069 : คุณธนชัย อนุสรณ์พาณิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0070 : ร.ต.อ.ยุทธพงศ์ และครอบครัวยายบุญธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกบุญวัดท่าซุงโมทนาบุญสาธุทุกบุญทักวันโดยเฉพาะบุญกรรมฐานบุญวิปัสสนาญาณสร้างสมเด็จองค์ปฐมทั้งหมดทุกรูปทุกรูปบุญสังฆทานทั้งหมดใส่บาตรพระรักษาศีล ทุกปัจจัยบุญพระนิพพานทุกรูปบุญหลวงพ่อสดทั้งหมดขอให้กระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้สำเร็จพระอริยบุคคลทั้งหมดทุกขั้นในชาตินี้สำเร็จพระอริยบุคคลทุกขั้นในชาต ินี้สำเร็จโสดาปัตติมรรค-ผล-อนาคามีมรรค-ผล--สกิทาคามีมรรค-ผล-อรหัตตมรรค-ผลทุกขั้นในชาตินี้สำเร็จฌานทุกขั้นจนถึงผลนิโรธสมาบัติในชาตินี้ทุกขั้นตลอดไปตราบ จนกระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้คับ

รวมเป็นเงิน : 130 บาท

0071 : คุณเอ๋ เอวันโน

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ

รวมเป็นเงิน : 109 บาท

0072 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวิหารทาน บูรณะวิหารสมเด็จงค์ปฐม 50 บาท
2.ทำบุญสังฆทาน 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0073 : นายลิ้มเซี้ยน แซ่เจน และนางม่วยยิ้น แซ่ทั้ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2,400 บาท

0074 : คุณธนากูล บุญเวียง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์และบุญอื่นๆกับทางวัด

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0075 : คุณเรือนแก้ว แขวงโสภา

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0076 : นายจีระศักดิ์ เจษฎาภิวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป สมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0077 : นายจีระศักดิ์ เจษฎาภิวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0078 : นางสาวชวนพิศ เมืองวงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีฯ จำนวน 100 บาท
2.พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน จำนวน 50 บาท
3.ค่าภัตตาหาร จำนวน 50 บาท
4.ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า จำนวน 50 บาท
5.ชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0079 : คุณโสภา กล่องแก้ว คุณนิติกร ชูปัญญา คุณดนุสรณ์ จิวสุวรรณ คุณฉวี กล่องแก้ว
คุณจักรเพ็ชร อินพร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำข้อ1-12เพื่ออุทิศให้เจ้าที่ เจ้ากรรมนายเวร เพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย คุณครูบาอาจารย์คุณพิดามารดา

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0080 : นายโกวิท คูเพนียด

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0081 : คุณวราภรณ์ หล่อพิมพ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

0082 : คุณก้อง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 700 บาท

0083 : คุณอำภาษุภ เจิดจิตกุศล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0084 : นางสาวสุราลัย เฟื่องสำรวจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี-อาคารพระพินิจอักษรวันที่31ก.ค.2566-วันอาสาฬหบูชาและถวายกุศลหลวงปู่ปานวันที่1ส.ค.2566-วันเข้าพรรษาและงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราชว ันที่2ส.ค.2566 2.ทำบุญติดกระจกวิหารแก้วร้อยเมตร

รวมเป็นเงิน : 400 บาท
0085 : คุณสุโข ก่องตาวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0086 : คุณปัทมวรรณ ปัญญานุชิต

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน 80 บาท
2.สังฆทาน 80 บาท
3.ธรรมทาน 80 บาท
4.ถวายค่าภัตตาหาร 80 บาท
5.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 80 บาท
6.ชำระหนี้สงฆ์ 80 บาท

รวมเป็นเงิน : 480 บาท

0087 : ครอบครัวมีสุขเจ้าสำราญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0088 : คุณสิทธิชัย นิวัฒนนันท์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0089 : นายวิรัช ล้ำเลิศธน และนางสาวฐาปนีย์ ศรีรัตนสกุลกวี และน้องพลอยและนายยุ่นเฮง แซ่หลิ่ม อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200.00 บาท

0090 : นายวุฒิพันธุ์ จารุชาต

ต้องการร่วมบุญ :
1.ขอร่วมทำบุญบูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 199 บาท

0091 : บริษัท ซีพีเค พลาสเทค เวิร์คส์ และพนักงาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
2.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 125 บาท

0092 : คุณโชคชัย กี่อุไร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี = 54 บาท
2.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน = 54 บาท

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

0093 : คุณกิตติรัตน์ สัชฌุุกร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0094 : นายโอ๋ หาดใหญ่

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0095 : ด.ต.ยุุุทธพงศ์ กอบกสิกรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
3.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
4.ถวายค่าภัตตาหาร
5.ค่าน้ำ - ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0096 : นางสาวพจีศิริ กุศล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0097 : นายบุญทวี วัฒนชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน 155
2.ธรรมทาน 155
3.สังฆทาน 155
4.ชำระหนี้สงฆ์ 155

รวมเป็นเงิน : 620 บาท

0098 : นายบุญทวี วัฒนชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี 1,000
2.วิหารองค์ปฐม 1,000

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0099 : นางสาวฐาปนีย์ ศรีรัตนสกุลกวี อุทิศผลบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวร และอุทิศผลบุญให้แก่นางพิกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0100 : คุณมงคล ฐิตบุญนิมิต, คุณติยาภัสย์ วรหาญ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0101 : คุณเจียมใจ-คุณอิงค์คณัส กิตติวุฒิ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานชุดใหญ่

0102 : คุณภัทรพล แสงประทีป และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,111 บาท

0103 : คุณสิริยากร เลิศอิสริยา และผู้ร่วมบุญทุกท่าน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 109 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/7/23 at 21:54

0104 : นายเชาว์ และนางสาลี่ ไทรสมบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 10,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 10,000 บาท

0105 : คุณพรประภา เลาหวิรภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 1,540 บาท

0106 : นายกระจ่าง นันทวี น.ส.พรนิภา ฟ้ารุ่งเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป 100 บาท
2.ถวายสังฆทาน 100 บาท
3.วิหารทาน 100 บาท
4.ธรรมทาน 100 บาท
5.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0107 : คุณรัฐกฤษฏิ์ ธนสกุลเศรษฐ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0108 : คุณจุฑามาศ เตียวกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

0109 : คุณกนกวลี เอ่งฉ้วน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน เพื่อน้อมถวายบุญให้แก่สมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0110 : คุณโชติกา มาลัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0111 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน เพื่อน้อมถวายบุญให้แก่สมเด็จองค์ปฐม 500
2.หล่อสมเด็จองค์ปฐม 500

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0112 : คุณเต้

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,200 บาท

0113 : นายเอกรินทร์ สายกองคำ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0114 : คุณเกษม ไตรหิรัญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร
รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0115 : คุณชัยฐิวรรธน์ คำสัตย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร วิระทะโย 500
2.ซ่อมแซมวิหารและกุฏิสงฆ์ 500

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0116 : พ่อพิพัฒน์ รัตนมงคลถาวร ,นส.ดารัณ กรวิกณัฐดา น้องจาวาคฑาเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์
ค่าอาหารใส่บาตรพระประจำเดือน กรกฏาคม31วันวันละ1 บาท=31 บาท
ค่าน้ำดื่มใส่บาตรพระประจำเดือนกรกฏาคม31วันวันละ1 บาท=31 บาท
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

0117 : คุณพันธุุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0118 : คุณอเนก และคุณพัชรินทร์ พงศ์ภานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่ย่ามหลวงพ่อ ๑๒๐ บาท
2.ร่วมบุญทุกอย่าง ๑๒๐ บาท
3.ร่วมบุญบวชธุดงค์ ๑๒๐ บาท

รวมเป็นเงิน : 360 บาท

0119 : คุณฤทัยรัตน์ จ้วงสินธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน50 บาท
2.ทำบุญวิหารทาน50 บาท
3.ทำบุญหล่อพระสมเด็จองค์ปฐม50 บาท

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0120 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.ใส่บาตร"วิระทะโย"
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 109 บาท

0121 : นางภัสราภรณ์ สุราพันธ์ไพโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน
2.ยกบุญถวายพญานาคสัตตนาคราช ที่ดูแลองค์พระธาตุพนม

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0122 : คุณพัฒธิพงศ์ แก้วสังข์
ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารเลี้ยงพระ 50 บาท
2.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
3.ชำระหนี้สงค์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0123 : คุณอะนุตตะรีย์ พรพิมลมิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0124 : นายพิท เจริญพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2,000.00 บาท

0125 : ร้อยตรีธนดลหรือสุทีป บัขำ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา สร้างพระชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0126 : นางอุดมลักษณ์ อาโนลด์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง
รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0127 : คุณประวิทย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0128 : พ.ต.ต.ไชยวัฒน์ บรรเรียนกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินบาตรวิระทะโยครับ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0129 : คุณวรัญญู วงษ์สวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
2.ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0130 : คุณอลงกรณ์ วังหินกอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระ /วิหารทาน/ธรรมทาน/สังฆทาน/ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0131 : คุณชะเอม ผลสุขขา เเละครอบครัว พนมรุ้งขนส่งศรีสะเกษ

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินบาตรวิระทะโย 500 บาท
2.ทำบุญทุกอย่าง 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 700 บาท

0132 : คุณสุรชัย_วิไลวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน.

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0133 : คุณรัชนีพร บุตรกูล

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม
2.พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.วันอาสาฬหบูชา และถวายกุศลหลวงปู่ปาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0134 : คุณ Onanong Sornwiset

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

0135 : คุณจรินทร วินทะไชย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0136 : นายภูดิท ด่านวานิชกุล นางสาววริศรา ชัชวาล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0137 : นายสมศักดิ์ ตั้งกิติวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆ์ทาน อุทิศส่วนกุศลให้ นางประภ้สสร ปักษี

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0138 : นายธัญเทพ นะตาปา และ น.ส.ชลิดาภรณ์ กงแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0139 : คุณสันติสุข ปู่กลิ่น

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท
0140 : นายจีเชง ลิม , นางสาว มลฑารพ กิจสอาด และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำสังฆทาน ชุดละ 2,000 บาท 1 ชุด
2.ร่วมทำบุญประจำปี 500 บาท
3.ถวายค่าภัตตาหาร จำนวน 100 บาท
4.ค่าน้ำ - ค่าไฟ จำนวน 100 บาท
5.ชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 100 บาท
6.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร จำนวน 100 บาท
7.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได) จำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

0141 : คุณเอื้องฟ้า สาระบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานและชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0142 : คุณสถาพร เพชรม่วง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0143 : คุณวุฒิชัย จันทะดวง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทุกบุญครับ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0144 : นางนราพร คุ้มไพฑูรย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน ถวายภัตราหาร

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0145 : คุณดวงกมล ลีลางามสุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ผาติกรรมสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0146 : ครอบครัวกิณรานันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 100 บาท และถวายค่าภัตตาหาร 100 บาททำบุญให้ เตี่ยสุโหน่ง พิพัฒนชวลิตกุล

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0147 : คุณดวงกมล ลีลางามสุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.รั้ววิหาร 100 เมตร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0148 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0149 : คุณพันเลิศ คนิวรานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายอาหารพระ เณร

รวมเป็นเงิน : 105 บาท

0150 : พ่อแก้ว ไทยอู่ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0151 : คุณสุณิสา คงทน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0152 : คุณนิกร คุณจิตราภรณ์ จรูญพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินวิระทะโย 1,000
2.ชำระหนี้สงฆ์ 300
3.ทำบุญทุกอย่าง 1500

รวมเป็นเงิน : 2,800 บาท

0153 : คุณศรายุธ อภิญญา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 100 บาท
2.ถวายค่าภัตตาหาร 300 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0154 : นายบุุญศักดิ์ ปรานประวิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป วิหารธรรม สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 99.00 บาท

0155 : คุณพ่อเลื่อน คุณแม่เพียร ทองหลิ้ม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0156 : นางสาว ณัฐพรรณ แซ่ชื้อ และบุตร ธิดา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ติดกัณฑ์เทศน์พระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษี

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0157 : นายพีรวิชญ์ ศรีดาพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0158 : คุณดิลก ตรีพัชนี

ต้องการร่วมบุญ :
1.บาตรวิระทะโย 5,540 บาท
2.ร่วมสร้างปราสาททองคำ 690 บาท
3.วิหารทาน 740 บาท
4.ธรรมทาน 740 บาท
5.ทำบุญทุกอย่างในพระพุทธศาสนา 440 บาท
6.ชำระหนี้สงฆ์ 750 บาท
7.ค่าน้ำ-ไฟ 640 บาท
8.สงเคราะห์นักเรียนวัดสุธรรมยาน 480 บาท
9.มูลนิธิหลวงปู่ปาน 480 บาท
10.ประดับเพ็ชรสมเด็จองค์ปฐม 500 บาท
11.ใส่ย่ามฯ (หลวงพ่อ20 พระครูเจ้าอาวาส20 พระปัจเจกพุทธเจ้า20 พระครูผึ้ง20 หลวงตาแสง 20) 100 บาท
12.บูชาครูมโนฯ 70 บาท
13.ทำบุญวันเกิด ร.10 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 11,270 บาท

0159 : นางอำไพ เทพศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน ชุดละ 2,000 บาท 1ชุด

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0160 : นางสาวเซอิ พรหมทองดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญถวายภัคตาหาร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0161 : คุณธนชัย อนุสรณ์พาณิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0162 : คุณทิวาพร พลเยี่ยม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญติดกัณฑ์เทศน์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0163 : คุณโสภา กล่องแก้ว คุณนิติกร ชูปัญญา คุณดนุสรณ์ จิวสุวรรณ คุณฉวี กล่องแก้ว
คุณจักรเพ็ชร อินพร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ขอร่วมบุญเนื่องในวันพระทำบุญกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำถวายภัตตราหาร สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำค่าไฟ
รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0164 : คุณพัชรกฤษฏิ์-คุณปราณิศา-คุณประพิณกฤษฏ์-คุณประพิณศิษฏ์ มหาดำรงค์กุล ครอบครัว
และผู้ร่วมบุญทุกคน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้ จำนวน 100 บาท
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร จำนวน 100 บาท
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง) จำนวน 100 บาท
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ จำนวน 100 บาท
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได) จำนวน 100 บาท
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง จำนวน 100 บาท
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ จำนวน 100 บาท
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง จำนวน 100 บาท
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน จำนวน 100 บาท
10.ถวายค่าภัตตาหารตลอดเดือนกรกฎาคม 2566 วันละ 100 บาท รวม 31 วัน 3,100 บาท
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ จำนวน 100 บาท
12.ชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 300 บาท
13.ร่วมบวชอุปสมบทบรรพชาพระภิกษุ สามเณร จำนวน 300 บาท
14.ร่วมบุญทุกอย่าง จำนวน 300 บาท
15.ร่วมกองทุนธรรมทาน (เข้าบัญชี 6190501877) จำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 5,100 บาท

0165 : คุณนิพนธ์ เหลืองประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์
รวมเป็นเงิน : 1,200 บาท

0166 : คุณทศพรชัย เนตรพิศาลวนิช และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 297 บาท

0167 : นางประมวล/น.ส.อัญชลี/น.ส.สุวิมล ประสานสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารพระ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0168 : คุณจตุรงค์ สมคำดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 460 บาท

0169 : นายปฐมพงศ์ ศรีขันชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร (สังฆทาน)

รวมเป็นเงิน : 159 บาท

0170 : คุณไพรวัลย์ อินทรสูตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0171 : นางจิดาภา เกษรัตน์ และนายนภธร เกสรรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0172 : คุณนพพร ตรีเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าภัตราหารพระภิกษุ/สามเณร

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0173 : คุณพิสิษฐ์ สังข์ด้วง เเละครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 511 บาท

0174 : คุณแม่ปรานอม เหล่ากาวี นายธนกฤต อ่องประกฤชฏิ์ นางกชกร ติยวลีย์ นายภูริภัทร์อรรถพรเดชา ติยวลีย์ คุณพ่อสมเดช เหล่ากาวีและครอบครัว คุณทรงกลด ไพโรจน์สันติกุลและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0175 : คุณศิวานี ภูวนาถ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญบูรณะกำแพงรั้ววิหารแก้ว100เมตร

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0176 : นางลาวัณย์ นายอนุชิต แสงนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 200
2.ทุกอย่าง 100

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0177 : นายวรพงศ์-นางนภัสภรณ์ เรืองโชติเสถียร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างภายในวัด

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0178 : คุณปิยวรรณ ชัยวิเศษ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกช้อ

รวมเป็นเงิน : 280 บาท

0179 : นางพิชามญชุ์ ทรัพย์อนันทกุล
ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 141 บาท

0180 : คุณวัฒนา ญาณปัญญา และผู้ร่วมให้ทิป

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 230 บาท

0181 : กระแสจิตวิญญาณนายอนุชาติ เมฆกระบัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกข้อ

รวมเป็นเงิน : 280 บาท
0182 : นายวรศักดิ์ เสน่หา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าน้ำ ไฟฟ้า อาหาร สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0183 : คุณพัชรินทร์ มงคลธนิต / คุณสุวรรณา สามะสุทธิ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0184 : คุณพัลลภา มิ่งมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน วิหารทาน พระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0185 : นายสวัสดิ์ ศรีเมืองธน และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 1,000.00 บาท

0186 : นายรังสรรค์ โอภาส , น.ส.คมขวัญ งาคชสาร ครอบครัว และญาติพี่น้องทุกคน ทั้งที่มีชีวิตอยู่และตายไปแล้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร "วิระทะโย" = 50 บาท
2.ทำบุญทุกอย่าง = 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0187 : คุณวารดี สร้อยโสม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 50 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0188 : คุณอัครเดช
ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี วันอาสาหบูชา วันเข้าพรรษา 31 กค -2 สค - 300 บาท
2.ป้องกันน้ำท่วม 100 บาท
3.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0189 : คุณวิรัช พงษ์สุทธิพาณิชย์ คุณจุฑามาศ พงษ์สุทธิพาณิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0190 : คุณพิภพ โมกขาวและคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์
รวมเป็นเงิน : 1,200 บาท

0191 : นายอดุลย์ นางภัสส์พสุ คำมิตรและครอบครัวพร้อมคณะญาติธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินติดกัณฑ์เทศน์

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0192 : คุณวชิรวิทย์ ทองเงิน และทุกคนในครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

0193 : คุณปวิณอร ไตรวิเชียร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0194 : คุณพิชญากร ศิริตัน บุญอุทิศให้น้องบางแก้ว "ฝันสีเงิน"

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองพระอุโบสถ วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0195 : คุณพัชราภรณ์ สมัครการ และครอบครัว พร้อมญาติมิตร
ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างสมเด็จองค์ปฐม, ร่วมบูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม, บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง, ร่วมบุญวันอาสาฬหบูชา, ถวายกุศลหลวงปู่ปาน, สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, ธรรมทาน, ถวายสังฆทาน, บูรณะต่างๆ ของวัดท่าซุง, ถวายภัตตาหาร-ยาแด่พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป), ใส่บาตรวิระทะโย, ทำบุญทุกอย่างของวัดท่าซุงและชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0196 : นางสาวอุไร บุญญะกรรจ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อองค์สมเด็จองค์ปฐม สังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0197 : น.ส.ณภัทร จินา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0198 : ครอบครัวเกตุวิริยะกุล, น.ส.นลินี ใจกลม

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม 150 บาท
2.ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 84 บาท
4.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 69 บาท
5.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 37 บาท

รวมเป็นเงิน : 440 บาท

0199 : คุณสมเกียรติ เจียรอุทัยธำรงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานอุทิศเจาะจง นายเชาว์ กิจเจตนีย์

รวมเป็นเงิน : 675 บาท

0200 : น.ส.ชลิดาภรณ์ กงแก้ว นายประจวบ นะตาปา และนายธัญเทพ นะตาปา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 5,000 บาท

0201 : นายเลอยศวัชร์,นางกนิษาลักษณ์,นางลัคนา,นายลาภยศ,ดญ.ศริญญาทิพย์,ดช.ภฑิล ประสิทธิโศภิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0202 : นางสาวครองศิริ ตันเฮง

ต้องการร่วมบุญ :
1 ค่าน้ำ ค่าไฟ 500 บาท
2 ค่าภัตตาหาร 500 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0203 : นายธัญญา - นางศรุดา ประเสริฐผล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทุกบุญ

รวมเป็นเงิน : 300.00 บาท

0204 : นายพีรพงษ์ พรหมสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร วิระทะโย 300 บาท
1.ร่วมทุกบุญ 100 บาท
รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0205 : ร.ต.ท.ทองสุข ศรีบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้ สงฆ์ถวายภัตตาหารเช้าค่านำ้ค่าไฟอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าพบแต่ความดีปราศจากความทุกข์นิพานะปัจจะโยโหติสาธุสาธุสาธุ

รวมเป็นเงิน : 129 บาท

0206 : คุณพิรสีห์ พฤกษ์เกิด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0207 : คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0208 : คุณพิรสีห์ พฤกษ์เกิด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0209 : คุณต่อ-คุณเกษร อินทร
ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0210 : นายเซ็นฝัด-นางวสุนันท์ ชนะโรจน์เจริญและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญค่าน้ำ 100 บาท
2.ค่าไฟ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0211 : นายเซ็นฝัด-นางวสุนันท์ ชนะโรจน์เจริญและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0212 : คุณพิมพ์ญาณี มงคลลิขิตกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0213 : ด.ช.ปฐวี เลื่อมใส /คุณสุทธิศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

0214 : คุณสินีนาฏ วงค์เทียนชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าน้ำไฟ 200
2.ถวายภัตตาหาร 200
3.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม 200

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0215 : พระวีระยุทธิ์์ ขวัญศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0216 : ว่าที่ ร.ต.กิติภูมิ บุญชี , น.ส.ดลชา ม่วงมุลตรี , ด.ญ.ยุพาภัสสร์ บุญชี , ด.ช.คณพศ ม่วงมุลตรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0217 : คุณวีระชัย แซ่โง้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0218 : พระธวัชชัย ธีรญาโณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์
2.สร้างองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก ชำระหนี้สงฆ์ บูรณะปิดทองโบสถ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0219 : คุณกฤษณา เมขสิทธิ์ คุณสิทธิกร นามสกุลเพชรแท้

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0220 : คุณชุตินันท์ บุญฉ่ำ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0221 : คุณถิง พึงมงคลชัยกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม 500 บาท,
2.ถวายค่าภัตตาหาร 200 บาท
3.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 200 บาท
4.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0222 : คุณกรรณิการ์ แซ่ลิ้ม

ต้องการร่วมบุญ :
1.วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566(4,000)
2.ใส่บาตรวิระทะโย(6,000)

รวมเป็นเงิน : 10,000 บาท

0223 : นางวัชรี ส่องศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท และค่าน้ำค่าไฟ 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท
0224 : คุณเปรมจิต นิเทศนพกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ตักบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0225 : คุณฐีตะศักดิ์ ฐิตะสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 233.64 บาท

0226 : คุณอานุภาพ สันติเมทนีดล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญรวม 2,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0227 : นายพินัส เลิศเลื่อมใส

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
2.ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท
3.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 100 บาท
4.ถวายสังฆทาน1ถังเล็ก 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0228 : 1.นายสมปอง บัวสาคร 2.นางสุพรรณี บัวสาคร 3.นางสมปอง บัวสาคร 4.นางสุนีย์ ปัญญาธิโป 5.นางภัคภรณ์ มิตรสุวรรณ 6.นายธวัฒชัย มิตรสุวรรณ 7.นายไพโรจน์ บุญโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 480.00 บาท

0229 : คุณชัชชัย และคุณปรียาภรณ์ เย็นเชย(ภรรยา)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 219 บาท

0230 : คุณเอกราช นาคสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์
รวมเป็นเงิน : 2,300 บาท

0231 : คุณเมชญา โชติกาวรานนท์ และนางเปรมจิต อิศรางกูรณอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญซ่อมแซมหลองพ่อเงินไหลมา

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0232 : คุณยุทธนา ชูบาล

ต้องการร่วมบุญ :
1.โอนเงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0233 : คุณสุรสิทธิ์ ตันรัตนาวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญชำระหนี้สงฆ์100
2.ทำบุญผาติกรรมสังฆทาน100
3.ทำบุญทุกอย่าง10

รวมเป็นเงิน : 210 บาท

0234 : คุณสุบิน จรบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0235 : คุณสมคิด-คุณรุ่งรัตน์ กงสอน และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0236 : นายสำราญ-นางบุญฉัน-นส.พรรัตน์ ทับทิมศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0237 : นายนวพล พลวัฒน์สิริกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย31 บาท
2.สังฆทาน31 บาท
3.วิหารทานธรรมทาน31 บาท
4.สร้างพระชำระหนี้สงฆ์31 บาท

รวมเป็นเงิน : 124 บาท

0238 : คุณชณิดาภา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร 100฿
2.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง) 100฿
3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ 100฿

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0239 : นางสำราญ กระบวนรัตน์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท
webmaster - 15/7/23 at 21:57

0240 : นางนพกมล นาคาและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างกับหลวงพ่อ

รวมเป็นเงิน : 450 บาท

0241 : คุณสุรัตน์ เรียนดอน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร "วิระทะโย"
2.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0242 : คุณนิรุต กล่อมแก้ว คุณสุภาวรรณ ยิม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 720 บาท

0243 : นายวรากร ฉัตรพิพัฒนผล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าอาหารพระ (เงินจากบาตรวิระทะโย)

รวมเป็นเงิน : 800 บาท

0244 : คุณอนุมาศ จันทร์ดี พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0245 : คุณสุรพงษ์ ธนะพงศ์พิทยา คุณอุไร พฤกษาโกมล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์
อุทิศกุศลให้คุณพ่อกริช คุณแม่ยุพา พฤกษาโกมล และท่านพระภูมิเจ้าที่ที่บ้าน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0246 : คุณบูรณิมา-คุณชิดชนก-คุณศรีพรหม วงศ์ปการันย์, นางปิน ด้วงอินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0247 : คุณเชี่ยวชาญ พันธ์ศรีและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร 'วิระทะโย'

รวมเป็นเงิน : 227 บาท

0248 : นายปริญญา สาคระพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม กั้นน้ำท่วมวัด

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0249 : ครอบครัว คุณอิทธิกร ธนูทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 240 บาท

0250 : คุณกาญจนา คำนุช

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0251 : นายสุระศักดิ์ ภูชะฎา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 480 บาท

0252 : คุณนำพล ธรรมรงวรพร และคุณมนัสวี รัตนพัวพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

0253 : คุณกัลยานี ศรีวิชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0254 : คุณวันภพ พลไทย และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0255 : คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

0256 : คุณประทีป เกื้อมนตรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0257 : คุณจรินทร วินทะไชย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0258 : นางสมบัติ บุญศรีทุม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0259 : นายทินกร มูลตรี พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0260 : คุณพิมพ์ณดา กนกนภัส

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองอุโบสถ

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0261 : คุณสมมารถ - คุณรัชนี พรมแดน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0262 : คุณวิศิษฐ์ -คุณ แขไข ตันติวาณิชกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0263 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0264 : คุณนัท

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 670 บาท

0265 : คุณปัทมา ดอกไม้

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0266 : คุณดวงนภา-คุณพงษ์ศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0267 : นายธนวรรฒ เอกสุวรรณวัฒนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ตักบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 1,009 บาท

0268 : นางกี่ เปี่ยมสุภัคพงศ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0269 : คุณวรัชญา หมื่นไธสง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ 100
2.ห้องน้ำตรงข้ามวิหารแก้ว 100

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0270 : คุณนันทวัฒน์ ประจญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0271 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0272 : คุณสุขศิริ อินทร์พันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0273 : นายจักรกฤษ รื่นสด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างภายในวัดท่าซุงครับ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0274 : ข้าพเจ้านางสาวชัญญาภัค ภนิตาอัศมน นายกิตติพงษ์ มานะจึงเจริญ น้องโมจิ และครอบครัวของเรา นางปัทติยา เกตุชีพ นายธันยกร เกตุชีพ นายยมนาจ เกตุชีพ นายหยด-นางเทียบ เกตุชีพ นายปริก-นางสุด สามงามตัน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0275 : คุณมนต์ชัย ตระกูลเงินทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0276 : คุณธนยศ สิริวัฒนณปภัช พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.โอนเงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0277 : คุณชาติวุฒิ จันสีนาก และครอบครัว]

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินใส่บาตรวิระทะโย 540 บาท
2.ค่าน้ำค่าไฟ 230 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 230 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0278 : คุณมาลี สิตาลรัศมี และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 3,500
2.ถวายค่าภัตตาหาร 500
3.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 500
4.ชำระหนี้สงฆ์ 500
อุทิศให้ญาติผู้ล่วงลับทุกคน ผู้มีบุญคุณและรู้จักมักคุ้นทุกคน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

รวมเป็นเงิน : 5,000 บาท

0279 : คุณธนภัทร์ สกลธนารัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0280 : คุณธีรศักดิ์ คงเพ็ชร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหาร 100 เมตร
2.ชำระหนี้สงฆ์
3.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0281 : น.ส.สุกัลยา อาศัยพานิชย์ ,น.ส.ปุณฑริกา อาศัยพานิชย์, นายหยูแช แซ่เลี๊ยว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,200.00 บาท

0282 : นายตะวัน วรพิทย์พงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 (50 บาท)
2.วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566 (100 บาท)
3.วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566 (100 บาท)
4.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง) (100 บาท)
5.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน (100 บาท)
6.ชำระหนี้สงฆ์ (50 บาท)

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0283 : คุณเกษม โกศล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญผ่าน E-donation
2.บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 70 บาท

0284 : นายตะวัน วรพิทย์พงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566 (100)
2.วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566 (100)
3.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน (200)
4.ชำระหนี้สงฆ์ (100)

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0285 : คุณตะวัน วรพิทย์พงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0286 : คุณจุฑารัตน์ เสาวลักษณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0287 : กองบุญอีสานเขียว

ต้องการร่วมบุญ :
1.บุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง และ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ

รวมเป็นเงิน : 2,799 บาท

0288 : พระอกนิฎฐ อิทธิสุโภ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0289 : คุณอินทิรา เหลืองวิไล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบูรณะป้องกันแนวน้ำท่วมรอบวัดท่าซุง 400 บาท
2.ร่วมบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร 400 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0290 : คุณปวิณอร ไตรวิเชียร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0291 : คุณเกรียงศักดิ์ คุณพิมล คุณวิไลภรณ์ สำเภาทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญงานก่อสร้างต่าง ๆ 100 บาท
2.ร่วมทำบุญทุกอย่าง 100 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 55 บาท

รวมเป็นเงิน : 255 บาท

0292 : คุณนันทนา ชื่นชม และครอบครัว
ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0293 : คุณวรรณพัฒน์ คุณาพรธรรม และคุณกชพร เศรษฐภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0294 : คุณเธียรอุทัย ศิริประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท
0295 : คุณแอนดี้ พรหมญาณ_Andy Promayarn

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500.00 บาท

0296 : นางจุไรรัตน์ ภัมรพงศ์บัณฑิต

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม200 บาท
2.สังฆทาน200 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0297 : นายธนภัทร.ศรีชารัตน์พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินจากการใส่บาตร.ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์.จำนวน 115 บาท

รวมเป็นเงิน : 115 บาท

0298 : คุุณพิชัย เอกวิทยานุรักษ์ และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0299 : นายวิโรจน์ สุระชยางกูร คุณตั้งเล็กส่วง น.ส.พรรณี สุระชยางกูร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0300 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ถวายภัตตาหารเช้าค่านำ้ค่าไฟอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทุกภพทุกชาติขอให้ข้าพเจ้าพบแต่ความดีปราศจากความทุกข์นิพานะปัจจะโยโหติสาธุ สาธุสาธุ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0301 : 1.ว่าที่ร.ต.ธนบููลย์ นรากรณ์ 2.นางสาวศิริพร ตันสมบูรณ์ 3.นายวัศพล นรากรณ์
4.นางสาวพศิกา นรากรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0302 : นายศุภกิจ กิตติถาวร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0303 : นางนภัสกร เพ็ชรเอี่ยม
ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร วิระทะโย เดือนกค.66

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0304 : คุณอัจจิมา ปฐมเจริญสุขชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน พระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0305 : น.ส.ณัชรัตณ์ มนูญพร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญบูชาครูบาอาจารย์ มโนยิทธิ

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0306 : บจก.เมอริท ครีเอทีฟ เฮ้าส์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร 320 บาท
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 10 บาท

รวมเป็นเงิน : 330 บาท

0307 : คุณณัฐฐฺญา พาร์คเกอร์ - คุณวิฑูร-คุณวิณัฐฑรา บุญสุวรรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม 1,000 บาท
2.ทำบุญประจำปี 1,000 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 500

รวมเป็นเงิน : 2,500 บาท

0308 : คุณสายสมร สุนทรานุสร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 700 บาท

0309 : นายชลัช ผลมาก และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 124 บาท

0310 : คุณกฤษฏิ์สรัช ปาลพสิษฐ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง (เงินจากบาตรวิระทะโย)

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0311 : นางนฤมล สามัคคี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป250 บาท และทำสังฆทาน250 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0312 : คุณวิชยะ มานีเวศม์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 1,000
2.วิหารทาน 100
3.ชำระหนี้สงฆ์ 200
4.ค่าน้ำค่าไฟ 100
5.รวมทุกอย่าง 100

รวมเป็นเงิน : 1,500 บาท

0312 : นางสาวธมนวรรณ ทรงเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.อาคารพระพินิจอักษร =110 บาท

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

0313 : นายยงยุทธ์ สุวรรณมณี และครอบครัว นางสาวลัดดาวัลย์ จันทร์ดีและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน จำนวน100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0314 : นายสมศักดิ์ ภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 700 บาท

0315 : นายราชัน มุ่งจีมกลาง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่างครับ สังฆทาน ธรรมทาน และวิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0316 : น.ส.วิไลลักษณ์ มะโนปิงและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,019 บาท
0317 : น.ส.นันท์นิชา, นายมานะ, นางชญาณ์ฐิภา, ด.ญ.ศิริโสภา แพร่เมตตา อุทิศให้ บิดามารดาปู่ย่าตายาย บรรพบุรุษญาติพี่น้องเพื่อนมิตรศัตรู เทวดา สัตว์ทั้งต่างชาติต่างศาสนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0318 : คุณวัชระ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำสังฆทาน จำนวน 500 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0319 : คุณเขตชัย จันทร์รอด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญผาติกรรมสังฆทาน300
2.ทำบุญสร้างห้องน้ำ 200

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0320 : บริษัท ซีพีเค พลาสเทค เวิร์คส์ และพนักงาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
2.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 119 บาท

0321 : นางสาวอุมาพร ชัยยะเพกะ
ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกรายการค่ะ

รวมเป็นเงิน : 1,111 บาท

0322 : นางสาวอมรรัตน์ ชัยยะเพกะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกรายการค่ะ

รวมเป็นเงิน : 1,111 บาท

0323 : คุณนุกูล จิรบวรกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน
2.ชุดใหญ่ 2,000 1 ชุด
3.ชุดเล็ก 100 x 10 ชุด
4.ร่วมบุญทุกอย่าง 500 ค่ะ

รวมเป็นเงิน : 3,500 บาท

0324 : คุณธนัชชา และชิษณุพงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0325 : นายธีรวุธ เคลือแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร 240 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 240 บาท
3.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 240 บาท
4.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 48 บาท

รวมเป็นเงิน : 768 บาท

0326 : คุณบุศราภรณ์ เยียวรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0327 : คุณมณิษา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0328 : คณะนครพิงค์(๙ จอม)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศล

รวมเป็นเงิน : 1,700 บาท

0329 : คณะนครพิงค์(๙ จอม)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 2,620 บาท

0330 : นายกฤตธี และนางธนวันต์ หงษ์ทอง พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ถวายค่าภัตตาหาร ค่าน้ำ - ค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์
และ บุญใดๆ ตามความประสงค์ของทางวัดฯ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0331 : นายกฤตธี และนางธนวันต์ หงษ์ทอง พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ถวายค่าภัตตาหาร ค่าน้ำ - ค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์
และ บุญใดๆ ตามความประสงค์ของทางวัดฯ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0332 : คุณปัณณธร ศากยวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 565.00 บาท

0333 : นพ.กรีชาติ พรสินศิริรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บาตรวิระทะโย2,000
2.ทำบุญทุกอย่าง2,000

รวมเป็นเงิน : 4,000 บาท

0334 : คุณไอศูรย์-คุณรัตนาภรณ์-คุณธนวัฒน์ อินทรสาลี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100.00 บาท

0335 : นายโกวิท, นางสำรวย, น.สเสาวลักษณ์ ไชยวสุ นายถาวร, นางจรรยาพร, นายชัยพฤกษ์ หมื่นใจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 360 บาท

0336 : คุณอรชา วัชโรทัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญบูรณะฝั่งโบสถ์ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 121 บาท

0337 : คุณพรทิพย์ เอี่ยมอ่อน

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 500 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0338 : คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

0339 : คุณจรินทร วินทะไชย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0340 : นายออมทรัพย์ ชมภูนุช นางสาวชุดาพร บำรุง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0341 : ด.ช.ธนกฤต สมสอาด นางสาวพัทธนันท์ หม่องพราหมณ์ นายนิติธร สมสอาด และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0342 : คุณสุกัญญา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0343 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน สร้างสมเด็จองค์ปฐม ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0344 : คุณอภิพล โกศลศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

0345 : นายวาที ศรีโหมด,นางสาวศิริลักษณ์ ศรีโหมด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0346 : คุณปองทิพย์ ประมวญรัฐการ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานวันเกิด

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0347 : นายปัทมินทร์ แพทย์นิมิต

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง ประจำปี 2566 (เดือนกรกฎาคม , รายการที่ 1-12)

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0348 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0349 : คุณภาณุ ลีลาพจน์สัณห์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0350 : คุณพัลลภา มิ่งมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน วิหารทาน สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0351 : นางชไมพร ใบเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน
2.สังฆทาน
3.ขำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0352 : คุณกิจติพงษ์ พยัคฆพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0353 : นายจักรพันธ์ บุญเที่ยง และครอบครัว นางสาวอารียา แสงดี และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน
2.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
3.ชำระหนี้สงฆ์
4.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0354 : คุณเอ๋ เอวันโน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย 300 บาท
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ 50 บาท
3.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับทางวัด 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0355 : นางอรุณี ตัน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร"วิระทะโย" 60 บาท
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ 20 บาท
3.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับทางวัด 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0356 : คุณปรัชญา ทิตอร่าม และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0357 : คุณอัญชลี ปฐมเจริญสุขชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป ธรรมทาน วิหารทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 700 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/7/23 at 22:00

0358 : น.ส.เบญจมาศ ภิรมย์จิตต์, นาย สุวิจักขณ์ พงศ์ภัทรินทร์, น.ส.ณฤชล ฤดีศรีวรกุล และครอบครัวภิรมย์จิตต์, ครอบครับธาราเวชรักษ์, ครอบครัวฤดีศรีวลกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 90 บาท

0359 : ครอบครัวบุญธนศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท
2.ร่วมทำบุญทุกอย่าง 400 บาท

รวมเป็นเงิน : 900 บาท

0360 : คุณปวิณอร ไตรวิเชียร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0361 : นายไพโรจน์ บุญโรจน์ และน.ส.วรรณี ศุภนิมิตวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200.00 บาท

0362 : คุณวิมุตติพร ทองมาก

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0363 : คณะชวนธรรมบุญ (นำโดย คุณสามารถ/คุณปริศนา อิทธิประเสริฐ)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0364 : นายภันกฤต เพ็ชรโยธา

ต้องการร่วมบุญ :
1.บุญทุกอย่าง
รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0365 : น.ส.ตุลยากร ปิ่นทอง และนายจอมทัพ ปิ่นทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ 70
2.ถวายเงินทำบุญใส่บาตรวิระทะโย 160
3.ทำบุญวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน และสร้างพระพุทธรูป 70
4.ร่วมบุญทุกอย่างกับทางวัดท่าซุง 100

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0366 : นายเกียรติพันธ์ วิชินโรจน์จรัล และเด็กหญิงพัทธานันท์ วิชินโรจน์จรัล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 4,000 บาท

0367 : นายขจรลาภ ชิราพฤกษ์]

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 700 บาท

0368 : คุณปิยพล จันทนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 = 100 บาท
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566 = 100 บาท
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566 = 100 บาท
2.ธรรมทาน = 100 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ = 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0369 : พระอกนิฎฐ อิทธิสุโภ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม และสมเด็จองค์ปฐมชำระหนี้สงฆ์และเจดีย์พุดตาลทีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0370 : คุณปีเตอร์ ผิวผ่อง/น้องปอ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์
รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0371 : นายณัฐภพ มะโนใจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท
2.สังฆทาน 20 บาท
3.วิหารทาน 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 140 บาท

0372 : คุณณรงค์เกียรติ สีแดด, คุณชีวานนท์ สีแดด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0373 : คุณณัฐิวุฒิ พันธะไหล

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน = 400 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ = 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0374 : นายชวลิต อธิวงศ์ธนวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0375 : นายสดายุ ใฝ่กระจายทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0376 : นายเริงธรรม แซ่ฮ้อ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0377 : นายสุชาตินวลกา และ น.ส.สุทธิรัศมิ์ กุลเมืองโดน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0378 : บริษัท ซีพีเค พลาสเทค เวิร์คส์ และพนักงาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
2.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 119 บาท

0379 : คุณแม่เพ็ญศรี หนักแน่น พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,015 บาท

0380 : คุณธนชัย อนุสรณ์พาณิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน สร้างพระพุทธรูป ธรรมทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0381 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท
0382 : คุณสุนี หนูพัด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน
2.สร้างพระ ชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า
3.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0383 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูปวิหารทานธรรมทานสังฆทานชำระหนี้สงฆ์ถวายภัตตาหารเช้าค่านำ้ค่าไฟอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทุกภพทุกชาติขอให้ข้าพเจ้าพบแต่ความ ดีปราศจากความทุกข์นิพานะปัจจะโยโหติสาธุสาธุสาธุ

รวมเป็นเงิน : 129 บาท

0384 : คุณสมชัย ชินรัตนมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 200.00 บาท

รวมเป็นเงิน : 200.00 บาท

0385 : คุณเฉิดพร ชินรัตนมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 100.00 บาท

รวมเป็นเงิน : 100.00 บาท

0386 : นายภาณุวัชร บุญศิริธรรมชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2.ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0387 : คุณวิศวกร ถนอมกิจนุรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน บวชพระเณร ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท
0388 : คุณศรันยา บูรณวิทยวุฒิ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท และ ซ่อมแซมวิหารแก้ว 500 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0389 : คุณคุณากร จริยาจิรวัฒนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0390 : คุณนงนภัส ชาญณรงค์ ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เทวบูชา บูชาคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย บิดา มารดา วงศาคณาญาติ และบุตรบริวาร....ทั้งหลาย แมวชื่อปุ้ย ตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0391 : คุณกฤตภาส หนูดาษ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0392 : ร.ต.ชัยณรงค์ แก้วหย่อง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0393 : คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

0394 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูปวิหารทานธรรมทานสังฆทานชำระหนี้สงฆ์ถวายภัตตาหารเช้าค่านำ้ค่าไฟอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทุกภพทุกชาติเทพยดาที่ปกปักรักษาตัว ของข้าเจ้าญาติทั้งหลายสัพพสัตว์ทั้งหลายนิพานะปัจจะโยโหติสาธุสาธุสาธุ
รวมเป็นเงิน : 129 บาท

0395 : ร.อ.สกล ลักษณะวิบูลย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0396 : นางจงกลนี ขันธิกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.อาคารพระพินิจอักษรวันอาสาฬหบูชาถวายหลวงปู่ปานวันเข้าพรรษาร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้วแนวป้องกันน้ำท่วมรอบวัดปรับปรุงภูมิทัศน์และที่พักสงฆ์บูรณะ วิหารสมเด็จองค์ปฐมชั้นล่างและบัน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0397 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0398 : น.ส.พรรณี พจนามงคลกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์
อุทิศบุญกุศลให้
Mr.Reijo Ensio Latava Aro

รวมเป็นเงิน : 2,200 บาท
0399 : นางธนันร์พิมพ์ สิงห์นอก และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน ถวายค่าภัตตาหาร ค่าน้ำ – ค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0400 : คุณวรรณวนัช ตุ้มมี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0401 : คุณจรินทร วินทะไชย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0402 : คุณนภษร บุพธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 4,000 บาท

0403 : ร.ต.กิตติศักดิ์ รุ่งระวี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน วิหารทาน สังฆทาน สร้างพระ ชำระหนี้สงฆ์
รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0404 : คุณสรรพาวุฒิ ชดเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
2.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
4.ถวายค่าภัตตาหาร
5.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
6.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0405 : คุณ Thammabhon Rojpinyo

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0406 : นส.ภัสสรา อินทรกำแหง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าน้ำ ค่าไฟ สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0407 : นายสหพงศ์ สุขล้ำเกิน และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์
รวมเป็นเงิน : 350 บาท

0408 : นางพัช เนติวรานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,200 บาท

0409 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0410 : คุณสรธัญ บุญกิตติพล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0411 : คุณวิสวัส วาทิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง) จำนวน 100 บาท
2.ถวายค่าภัตตาหาร จำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0412 : คุณอัญชลี เขมะประภา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0413 : คุณชญานิศ รังสีเลิศ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0414 : คุณกิติยา จิรานุพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน พระพุทธรูป และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0415 : น.ส.เบญจมาศ ภิรมย์จิตต์, นาย สุวิจักขณ์ พงศ์ภัทรินทร์, น.ส.ณฤชล ฤดีศรีวรกุล และครอบครัวภิรมย์จิตต์, ครอบครับธาราเวชรักษ์, ครอบครัวฤดีศรีวลกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร วิระทะโย( 10 บาท )
2.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได) ( 10 บาท )
3.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง ( 10 บาท )
4.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ ( 10 บาท )
5.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง ( 10 บาท )
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน ( 10 บาท )
7.ถวายค่าภัตตาหาร ( 10 บาท )
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ ( 10 บาท )
9.ชำระหนี้สงฆ์ ( 10 บาท )

รวมเป็นเงิน : 90 บาท

0416 : น.ส.นันท์หทัย เชิดชูธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0417 : คุณปวิณอร ไตรวิเชียร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0418 : น.ส กัลยา กลิ่นศร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายเทียนเข้าพรรษา 100 บาท ผ้าอาบน้ำฝน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0419 : คุณประวิทย์, คุณอุทัยวรรณ, คุณพิมพกานต์และคุณฐิติพร อมรโภคกุล, คุณแม่แสวง สุขเสน, คุณแม่พิมพ์อร สิงห์หนูด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0420 : คุณนิตยา กลั่นสุภา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0421 : คุณธนวุฒิ มีลาดคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 119 บาท

0422 : คุณอนุสรณ์ ศรีอนันต์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ 100
1.ชำระหนี้สงฆ์ 100

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0423 : นายวิรัตน์ น.ส.พรเพ็ญ สีวารีและน้องตุลย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0424 : คุณอนุสรณ์ ศรีอนันต์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0425 : คุณวิรัตน์ สีวารี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0426 : บริษัท ซีพีเค พลาสเทค เวิร์คส์ และพนักงาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
2.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 124 บาท

0427 : นางศรีไพร ปลื้มวงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่างประจำเดือน ก.ค.๖๖

รวมเป็นเงิน : 520 บาท

0428 : น.ส.สุกัลยาอาศัยพานิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร 200 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 400.00 บาท

0429 : นายอุดมลักษณะ เบญจรงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย 600฿
2.ทำบุญทุกอย่าง 700฿

รวมเป็นเงิน : 1,300 บาท

0430 : คุณธนา อู่วิเชียร

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 320 บาท

0431 : คุณเกษมศักดิ์ คงทนและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ก.ค.66 100 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 30 บาท
3.ทำบุญวันอาสาฬบูชา วันเข้าพรรษา ปี 66 20 บาท
4.ทำบุญพระพุทธรูป ธรรมทาน วิหารทาน 20 บาท
5.ถวายภัตตาหารเพล 20 บาท
6.ทำบุญค่าน้ำ-ค่าไฟ 20 บาท
7.ทำบุญรวมทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 230 บาท

0432 : นายธัญลักษณ์ ปลื้มเกษร และครอบครัว
ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0433 : น.ส.รัตนาพร แก่นแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน ลูกโมจิ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0434 : คุณปาริชาติ คุณจิรพล แสงกระจ่าง นางประดับ สมัครธัญญกรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองบูรณะโบสถ์ 300
2.สร้างพระ ธรรมทาน สังฆทาน 100 ชำระหนี้สงฆ์100

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0435 : คุณจีรญา ทองชุม และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,429 บาท

0436 : คุณกิตติญาณ มังกรดิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0437 : นายกฤตธี และนางธนวันต์ หงษ์ทอง พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
2.ถวายค่าภัตตาหาร ค่าน้ำ - ค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์ และบุญใดๆ ตามความประสงค์ของทางวัดฯ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0438 : นายพิษณุ เผือกพูล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญ ค่าน้ำค่าไฟ สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0439 : คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

0440 : คุณจรินทร วินทะไชย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0441 : นายเสฏฐวุฒิ ขันต้นธง

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐมชั้นล่าง&บันได=300 บาท
2.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง=300 บาท
3.พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน, ธรรมทาน=400 บาท
4.ถวายค่าภัตตาหาร = 200 บาท
5.ค่าน้ำ - ค่าไฟ = 200 บาท
6.ชำระหนี้สงฆ์ = 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,600 บาท

0442 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0443 : คุณราเชนทร์ โต๊ะกลม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานชุดเล็ก

รวมเป็นเงิน : 100.00 บาท

0444 : ครอบครัวสุเมธินทกุล/ครอบครัวพิมพ์พจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0445 : นายสถาพร ชมยินดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 111.11 บาท

0446 : นายเลิศฤทธิ์ ชัยพิภพ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานธรรมทานวิหารทานสร้างพระพุทธรูปชำระหนี้สงฆ์หน้าตัก 4 ศอกปิดทองทั้งองค์ถวายพระไตรจีวร

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0447 : ตัวแทนทำบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร 3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง) 4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ 5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได) 6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง 7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ 8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 10.ถวายค่าภัตตาหาร 11.ค่าน้ำ – ค่าไฟ 12.ชำระหนี้สงฆ์
3.เหรียญทอง (น้อมใจบูชาพระ)
4.เหรียญทองติดเพชร (น้อมใจบูชาพระ)

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

0448 : นายปิยชาติ ชัยปัญญาทัศ

ต้องการร่วมบุญ :
1.เจ้าภาพร่วมบุญบวชพระจำพรรษาประจำปี2566

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0449 : นายอิสรา-นางศิรประภาดา-ด.ญ.ออมบุญ-ด.ญ.อิงบุญ จุมมาลี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี จำนวน 100 บาท
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร จำนวน 50 บาท
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง) จำนวน 50 บาท
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ จำนวน 50 บาท
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได) จำนวน 50 บาท
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง จำนวน 50 บาท
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ จำนวน 50 บาท
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง จำนวน 50 บาท
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน จำนวน 50 บาท
10.ถวายค่าภัตตาหาร จำนวน 50 บาท
11.ค่าน้ำ – ค่าไฟ จำนวน 50 บาท
12.ชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 100.99 บาท

รวมเป็นเงิน : 700.99 บาท

0450 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ผาติกรรมสังฆทาน ชุดละ 100 บาท 3 ชุด
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.ใส่บาตร"วิระทะโย"
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 320 บาท

0451 : น.ส.เบญจมาศ ภิรมย์จิตต์, นาย สุวิจักขณ์ พงศ์ภัทรินทร์, น.ส.ณฤชล ฤดีศรีวรกุล และครอบครัวภิรมย์จิตต์, ครอบครับธาราเวชรักษ์, ครอบครัวฤดีศรีวลกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร วิระทะโย( 10 บาท )
2.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได) ( 10 บาท )
3.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง ( 10 บาท )
4.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ ( 10 บาท )
5.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง ( 10 บาท )
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน ( 10 บาท )
7.ถวายค่าภัตตาหาร ( 10 บาท )
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ ( 10 บาท )
9.ชำระหนี้สงฆ์ ( 10 บาท )

รวมเป็นเงิน : 90 บาท

0452 : คุณนาวิน วงค์หล้า

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญอุปสมบทบรรพชาประจำปี29/กค/2566

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0453 : คุณสุพิศ ศรีลารักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ผาติกรรมผ้าไตรงานกฐิน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0454 : นายธนเสฏฐ์ เลิศพิชยวรกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 555.05 บาท

0455 : คุณรุ่งอรุณ เคอเลอร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่า ของเดือน กรกฎาคม2566

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0456 : คุณประยุทธ คุณมาลี เพชรบรรเจิดกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0457 : คุณ Pan

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 80 บาท

0458 : แมวสแปลช

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานถังละ 100 บาท 1 ถัง พระพุทธรูปปางพระนิพพาน
2.ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0459 : คุณปวิณอร ไตรวิเชียร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0460 : คุณดารา เสียงล้ำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0461 : คุณปริญญา วิศวนาวิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ผาติกรรมผ้าไตรงานกฐิน 2566

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0462 : นายฐิติวัชร จันทะลือ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0463 : คุณมังกร-คุณประภาพร ตันเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมมำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0464 : คุณชุติกาญจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0465 : คุณสรธัญ บุญกิตติพล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง
รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0466 : คุณศิริมา ลาภพิเษฐ์ไพบลย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานชุดละ100คะ1ชุด
2.ขอถวายสังฆทานชุด100 บาทนี้ให้ ท่านท้าวเวสสุวรรณโณ แลพท่านขุนกวี ศรีสยามคะ สาธุ

รวมเป็นเงิน : 100.00 บาท

0467 : คุณภวัต ศักดามหามงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 900 บาท

0468 : ร.ต.ท.ทองสุข ศรีบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูปวิหารทานธรรมทานสังฆทานชำระหนี้สงฆ์ถวายภัตตาหารเช้าค่านำ้ค่าไฟอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายและญาติทั้งหลายทั้งที่ล่วงลับไปแล้ วสัพพะสัตว์ทั้งหลายเปตาเวรีเทพยดาที่ปกปักรักษาขอใหข้าพเจ้าพบแต่ความดีปราศจากความทุกข์นิพานะปัจจะโยโหติสาธุสาธุสาธุ

รวมเป็นเงิน : 129 บาท

0469 : นายคมเดช วสุุพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บุญผาติกรรมผ้าไตรจีวรกฐินปั2566

รวมเป็นเงิน : 200 บาท
0470 : นายกระจ่าง นันทวี นส.พรนิภา ฟ้ารุ่งเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0471 : คุณสุภาภรณ์ ขานสันเทียะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 350 บาท

0472 : บริษัท ซีพีเค พลาสเทค เวิร์คส์ และพนักงาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
2.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 128 บาท

0473 : พ.อ.กฤษณ์-คุณผ่องพรรณ ธีรนันทน์, คุณวิมลสิทธิ์-คุณกุลวิตรา-คุณจินตวีร์-คุณกวิน หรยางกูร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0474 : คุณกาญจนา คำนุช

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0475 : คุณอิสรา คุณอนันต์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0476 : นางภัสราภรณ์ สุรพันธ์ไพโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทานอุทิศให้แก่บิดามารดา
นาย งื้อกิม แซ่ตั้ง
นาง เลี่ยงเค็ง แซ่อึ้ง
นาย มนตรี สุรพันธ์ไพโรจน์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0477 : คุณประมุข กอจิตตวนิจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญ ค่าน้ำ ค่าไฟ วัดท่าซุง 50
2.บูรณะ ปิดทอง พระอุโบสถ วัดท่าซุง 50
3.ชำระหนี้สงฆ์ 50
4.ถวานสังฆทาน 200

รวมเป็นเงิน : 350 บาท

0478 : คุณชุติมา พจนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีค่ะ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/7/23 at 22:03

0479 : คุณกิตติคมน์ เมฆกระบัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกข้อ

รวมเป็นเงิน : 280 บาท

0480 : นายซู่ แซ่อึง
ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ 1000 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0481 : คุณจรินทร วินทะไชย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0482 : นายชัชชัย เย็นเชยและภรรยา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญอุปสมบทจำพรรษา29กค.2566

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0483 : คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

0484 : คุณจินตนา วินิจฉัยกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตราหาร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0485 : ร.ต.ท.ทองสุข ศรีบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์ อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเทพยดาทั้งหลายญาติทั้งหลายสัพพะสัตว์ทั้งหลายเปตรอสูรและญาติทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วบิดามารดาครูอุปฌาย์อาจารย์และ เพื่อนร่วมงานทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าพบแต่ความดีปราศจากความทุกข์นิพานะปัจจะโยโหติสาธุสาธุสาธุ

รวมเป็นเงิน : 129 บาท

0486 : นายศุภสัณฑ์ วงศ์วิสิฐไพบูลย์ และครอบครัว อุทิศบุญให้ คุณพีระพันธ์ วงศ์วิสิฐไพบูลย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0487 : นายศิริศักดิ์ พูลทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0488 : นายสมรัก นามตะ (พร้อมครอบครัว)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองพระอุโบสถ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0489 : นางภัสสร แก้วผุดผ่อง (ชืีอผู้โอน นายกฤษฎา แก้วผุดผ่อง)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์
รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0490 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0491 : คุณ Phanpraphonevanh Norsavanh

ต้องการร่วมบุญ :
ภูมาลี หน่อสวรรค์
บุญสว่าง หน่อสวรรค์
คำรักษ์ สียาวงศ์
พรรณปพรวรรณ หน่อสวรรค์
ชานนท์ สียาวงศ์
ชานินท์ สียาวงศ์
ขอร่วมทำบุญ คือ
1.วันอาสาฬหบูชา และถวายกุศล หลวงปู่ปาน 1/8/2566
2.วันเข้าพรรษา/วันฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมราช 2/8/2566

รวมเป็นเงิน : 1,500 บาท

0492 : นางรัชมน บวรธนสาร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร"วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0493 : คุณณภัคท์ สดสุชาติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 199.00 บาท

0494 : คุณสมพร ค้นทรัพย์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 50
2.ชำระหนี้สงฆ์ 50

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0495 : คุณธนวิชญ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0496 : นายสหชาติ ศรีเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0497 : นายอำมะรินทร์ จันทยุง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0498 : คุณภาวนา ขำทัพ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0499 : น.ส.เบญจมาศ ภิรมย์จิตต์, นาย สุวิจักขณ์ พงศ์ภัทรินทร์, น.ส.ณฤชล ฤดีศรีวรกุล และครอบครัวภิรมย์จิตต์, ครอบครับธาราเวชรักษ์, ครอบครัวฤดีศรีวลกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร วิระทะโย( 10 บาท )
2.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได) ( 10 บาท )
3.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง ( 10 บาท )
4.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ ( 10 บาท )
5.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง ( 10 บาท )
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน ( 10 บาท )
7.ถวายค่าภัตตาหาร ( 10 บาท )
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ ( 10 บาท )
9.ชำระหนี้สงฆ์ ( 10 บาท )

รวมเป็นเงิน : 90 บาท

0500 : คุณจรัส ซีกพุดซา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสร้างท่านปู่ท่านย่าที่ศาลา4ไร่

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0501 : นส.สุมาลี ถือศิลป, นางพยอม ถืือศิลป์, นายนิรันดร์ชัย ถือศิลป์ และนางนาจรี ถือศิลป์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 1 ชุด

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0502 : คุณธชัชพงศ์ เกตุพุทธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 240 บาท

0503 : คุณพัลลภา มิ่งมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน วิหารทาน สร้างพระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0504 : นายแมทธิว อัลเบิร์ต และ นางรัตตา นีเมอร์ ด.ญ.เอ็มม่า วิคตอเรีย นีเมอร์
ด.ช.คริสเตียน อัลเบิร์ต นีเมอร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์
รวมเป็นเงิน : 223 บาท

0505 : นายซู่ แซ่อึง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ 1000 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0506 : คุณทิพวรรณ สังขกุลมาลา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ 1000 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0507 : คุณทินวสิษฐ ลาทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2.ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์
3.ตักบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0508 : คุณ Santisouk SENGDARA โอนผ่านบันชี ms.Xaysavanh

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0509 : นายสาธิต เสนสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0510 : คุณอัจฉรา สาธุและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญบวชพระ 3 รูป สร้างพระ สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0511 : คุณพัสวีศิริ เตมียาเวส

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกประการเจ้าค่ะ

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0512 : คุณปวิณอร ไตรวิเชียร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0513 : คุณทศพร กุลทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0514 : นายสุนทร ชื่นวัฒนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างวิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0515 : นายประศาสตร์ พันธุภัทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป
2.สังฆทาน
3.วิหารทาน
4.ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0516 : คุณฐิติกรณ์ จันทรังษี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายกำไรส่วนของหุ้นแด่พระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน ทำบุญทุกอย่าง 310 บาท
2.ถวายสังฆทาน 190 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0517 : คุณจิรภัทร ชูประวัติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 40 บาท
2.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 40 บาท
3.ถวายค่าภัตตาหาร 40 บาท
4.ค่าน้ำ - ค่าไฟ 40 บาท
5.ชำระหนี้สงฆ์ 40 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0518 : คุณพ่อกวงเฮียก แซ่จิว และบรรพบุรุษทั้งหมด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0519 : คุณแม่นาถตยา จินดามณีศิริกุล (มณีกัณฑ์) และบรรพบุรุษทั้งหมด

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์
รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0520 : คุณพิกุล หมื่นไธสง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระประธาน ศาลา4ไร่ (องค์ใหม่)

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0521 : บริษัท ซีพีเค พลาสเทค เวิร์คส์ และพนักงาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
2.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 117 บาท

0522 : Mr.Gavin Loo, นายพรชัย ศิริอังคณาวงศ์, นางสาวสิชานัมพทา ภานนท์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร 350 บาท
2.บวชพระ 745 บาท
3.สังฆทาน 820 บาท
4.วิหารทาน 150 บาท
5.ธรรมทาน 320 บาท
6.เสด็จในพระราชกุศล 325 บาท
7.ทำบุญรวมทุกอย่าง 125 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,835 บาท

0523 : พระอกนิฎฐ อิทธิสุโภ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมและ สมเด็ตองค์ปฐมชำระหนี้สงฆ์40 บาท และทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0524 : คุณอุษนีย์ สังฆธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0525 : นางสาวเพ็ญผกา กาญจโนภาส นายนรพล กาญจโนภาส น.ส.สิริมาศ กาญจโนภาส ด.ญ.ช่อเพชร กาญจโนภาส

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0526 : น.ส.สาลิน ก้อนคำ นายบุญยัง ก้อนคำ นางสุธีรา ก้อนคำ นายวสันต์ ก้อนคำ
นายมัตสึดะ เรียว และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0527 : คุณพีระชัย สมดี และคุณพัชรินทร์ บุญธนศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 1,500 บาท

0528 : นางชไมพร ใบเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0529 : คุณนภา วรรธนะดุษฎีเดช

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0530 : คุณพ่อกริช คุณแม่ยุพา พฤกษาโกมล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินทำบุญใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0531 : คุณ Pichayakorn อุทิศบุญให้บางแก้วชื่อฝันสีเงิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารพระ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0532 : คุณจรินทร วินทะไชย์
ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0533 : ร.ต.ท.ทองสุข ศรีบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ถวายภัตตาหารเช้าค่านำ้ค่าไฟอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติทั้งหลายสัพพะสัตว์ทั้งหลายเทพยดาทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าพบแต่ความดีปราศจากความทุกข์น ิพพานะปัจจะโยโหติสาธุสาธุสาธุ

รวมเป็นเงิน : 129 บาท

0534 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0535 : คุณวรนาถ รังคะรัสมี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0536 : นายกฤตธี และนางธนวันต์ หงษ์ทอง พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
2.ถวายค่าภัตตาหาร ค่าน้ำ - ค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์ และบุญใดๆ ตามความประสงค์ของทางวัดฯ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0537 : ร.ต.ต.พิษณุ ปานะเจริญ และนางวรรณา ศิษฏิวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญสร้างพระประธานสมเด็จองค์ปฐมคนละ1000 บาทรวมทั้งสิน2000 บาทถ้วน..เพื่ออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรของนางนฤมล ปานะเจริญ

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0538 : นายสถาพร ชมยินดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 111.11 บาท

0539 : คุณกิตติคมน์ เมฆกระบัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกข้อ

รวมเป็นเงิน : 280 บาท

0540 : นางชไมพร ใบเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญ เนื่องในวโรกาส 107 ปี

รวมเป็นเงิน : 107 บาท

0541 : คุณสมเกียรติ เจียรอุทัยธำรงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน อุทิศเจาะจงให้ นายก่อศักดิ์ เอี่ยมลออ ตายเมื่อ บ่ายวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2566

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0542 : คุณธีระศักดิ์ สุทโท

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0543 : นายคมศักดิ์ แสงแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0544 : นายชัชวาล สุทธิลักษณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

0545 : คุณปวิณอร ไตรวิเชียร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0546 : คุณปาริชาต สุนทรนนท์ และครอบครัว/คุณวัลภา จันสีนาก

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 270 บาท

0547 : คุณมุทิตา คำประชา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทานชุดเล็ก 1 ชุด
(น้อมถวายบุญแด่องค์หลวงพ่อฤาษีฯ)

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0548 : น.ส.ประพิมพรรณ แรมวัลย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน500 บาท
2.สมทบทุนมูลนิธิหลวงปู่ปาน-ปาน-พระมหาวีระฯ 300 บาท
3.วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์200 บาท
4.ถวายสุดจะใช้ตามอัธยาศัย200 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,200 บาท

0549 : คณะแม่ชีพรทิพย์ ศรีวิชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0550 : ครอบครัวคุณจริยาภรณ์ อุปสาแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0551 : คุณทับทิม คุณภูมิศักดิ์ แก้วพระเกียรติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท
0552 : ครอบครัวคุณณัฏฐวัชรถุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0553 : ครอบครัวคุณวราภรณ์ กาเหว่า

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0554 : ครอบครัวคุณวิทยา อินคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0555 : ครอบครัว คุณณัฐชนา ตั้งรุ่งเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0556 : คุณวิเนตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)

รวมเป็นเงิน : 109 บาท

0557 : คุณรุ่งนภา เหรียญสุวรรณ
ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0558 : คุณเมชญา โชติกาวรานนท์ และนางเปรมจิต อิศรางกูร ณ อยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0559 : พระรักขิตธรรมโม และครอบครัวโอภานุรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้ - 10,000 บาท
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร -50,000 บาท
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง) - 10,000 บาท
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ - 10,000 บาท
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได) - 10,000 บาท
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง - 5,000 บาท
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ - 10,000 บาท
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง - 10,000 บาท
12.ชำระหนี้สงฆ์ - 5,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 120,000 บาท

0560 : นายชัชชัยวิชช์ ดวงทิพย์สกุล นางนันทวัน ดวงทิพย์สกุล นางวนิดา พิสิฐพิทย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐม และบูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0561 : บริษัท ซีพีเค พลาสเทค เวิร์คส์ และพนักงาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
2.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 117 บาท

0562 : คุณสมชาย กุลเกิด - คุณนิจจารีย์ ณัฐวริทธิ์ และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญถวายสังฆทานชุดละ1,000 บาท1ชุด

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0563 : คุณอำพล ถนัดค้า และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 408 บาท

0564 : นายอธิพงค์ ศรีศฤงคาร

ต้องการร่วมบุญ :
1.วางระบบไฟภายในป่าธุดงค์ เพื่อจ่ายไปยังอาคารส่วนต่างๆที่อยู่ภายในป่าธุดงค์ โดยใช้รถแม็คโครขึดดินวางแนวสายไฟและนำทรายกลบวางแผ่นพื้นกันขุดถึงท่อไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0565 : นางพิมสิริ อร่ามกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญวิหารทาน ค่าน้ำค่าไฟ ภัตตาหาร และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0566 : นายมนตรี ปาลรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์
13.กฐินทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0567 : คุณประไพ - คุณนงลักษม์ สืบเสาะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม และ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,100 บาท

0568 : คุณลลิตภัทร ใบศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันไต) จำนวน 100 บาท
2.พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน จำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0569 : คุณทวีทรัพย์ ศรีขวัญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0570 : คุณนิรันดร์ เตชไกรชนะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกบุญ

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0571 : นายธนภัทร รัตนพนาวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0572 : นายณัฐกิตติ์ ศรีวัฒนพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
2.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
4.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0573 : คุณธนชัย อนุสรณ์พาณิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0574 : นางสาวปัทมา เอื้อรักษ์โอฬาร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน _วิหารทาน 150 บาท
2.สร้างพระพุทธรูป 150 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0575 : คุณธีระพงศ์ ธำรงเศรษฐกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0576 : ครอบครัวจันทะเลพร้อมญาติพี่น้องลูกหลานทุกคน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 530 บาท

0577 : นายไพศาลและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับทางวัด

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0578 : คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

0579 : นางอุดมลักษณ์ อาโนลด์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0580 : ร้อยตำรวจโททองสุขศรีบุณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูปทำมทางสังฆทานวิหารทานชำระหนี้สงฆ์ถวายภัตตาหารเช้าอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายอย่าทั้งหลายมีบิดามารดาพุทธิดาภรรยาค รูผู้ชายจานทุกท่านและสรรพสัตว์ทั้งหลายยอย่าตัดสินใครมากดบัตรคนขำ มาเลย สรรพสัตว์ทั้งหลายขอนิพพานะปัจจะโยโหตุสาธุสาธุสาธุ

รวมเป็นเงิน : 199 บาท

0581 : คุณจรินทร วินทะไชย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0582 : คุณเกียรติศักดิ์ เสถียรทิพย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0583 : คุณสุรสิทธิ์ ตันรัตนาวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญชำระหนี้สงฆ์100
ทำบุญผาติกรรมสังฆทาน100
ทำบุญสร้างห้องน้ำ100
ทำบุญทุกอย่าง 10

รวมเป็นเงิน : 318 บาท

0584 : นางปราณี แก้วญานะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0585 : คุณธนชัย อนุสรณ์พาณิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน สร้างพระพุทธรูป ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0586 : นายบุุญศักดิ์ ปรานประวิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป วิหารธรรม สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 99.00 บาท

0587 : คุณรินท์ลภัส เท้าเลา

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินใส่บาตรพระวิระทะโยประจำเดือน

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0588 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0589 : นายเรวัตร นางฐิตาภา นางสาวปวริศา เด็กชายจิรโชติ (ครอบครัว กฤตภาสสกุล)

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง บวชเณร ทำบุญใส่บาตร-ก่อเจดีย์ทราย พิธีสะเดาะเคราะห์ บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได) บูรณะเรือนกระเหรี่ยง บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน ถวายค่าภัตตาหาร ค่าน้ำ - ค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์ อาหารหมาแมว และอื่น ๆ ตามที่ทางวัดเห็นสมควรค่ะ
รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0590 : นายทรงชนะ กิตตินภาวุฒิ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทุกบุญครับ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0591 : คุณสมชาย สองพล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญตักบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0592 : นายสุพล ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

0593 : คุณวิชัย คงมิตรภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน และสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0594 : คุณ Pan

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร จำนวน 60 บาท
2.บูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม จำนวน 40 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0595 : คุณวิชัย คงมิตรภาพ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน และสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0596 : คุณพลอยไพลิน สวาสิทธิเชย
ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะอุโบสถวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0597 : คุณชัยวัฒน์สาสนรักกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0598 : คุณรัชดา สาสนรักกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0599 : คุณขวัญชนก

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน ถวายภัตตาหาร ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 90 บาท

0600 : คุณลาภิน ศิลาทองคำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบวชพระวันที่29กค66

รวมเป็นเงิน : 109 บาท

0601 : คุณยุภาพรรณ เทพยศ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญวันเข้าพรรษาและพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
และร่วมทำบุญทุกๆบุญทุกๆอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0602 : นางฐาปานีย์ จรัสระวิวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง อย่างละ 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 240 บาท

0603 : คุณณทิรา หาญทรงกรณ์ และครอบครัวญาติพี่น้อง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0604 : คุณภัสราภรณ์ สุรพันธ์ไพโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน
อุทิศให้แก่ เจ้าที่ บ้านเลขที่

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0605 : คุณปวิณอร ไตรวิเชียร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/7/23 at 22:05

0606 : พระอภินันต์ เถรธัมโม และโยคผู้ใจบุญทั้งหลาย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 101 บาท

0607 : คุณพลับพลึง กุลเกตุุุ และครอบครัว
ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0608 : คุณวีระชัย แสงกิตติกรพร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารแก้ว100เมตร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0609 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินส่วนหนึ่งถวายสังฆทานและ ถวายบุญให้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลวงพ่อฤาษีสีลิงดำ และอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติเงินส่วนที่สองสร้าง พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมบุญ กุศลนี้ให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีอายุยืนยาวกว่าเจากโรคภัยไข้เจ็บ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0610 : คุณสุทธิชัย ผึ้งแดง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0611 : นายสมรัก นามตะ (พร้อมครอบครัว)

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0612 : คุณสนิท-คุณวรรณา-คุณวรรณวิสา-คุณอัฐวุฒิ ทองยั่งยืน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0613 : S.Tadashasuntorn

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน 100
2.สังฆทาน 100
3.ธรรมทาน 100

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0614 : คุณปฐม- คุณพรรณทิภา สุกใสและคนรอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0615 : ดญ.ณิชากมล แพทย์นิมิต

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปฏิมากรรมท่านปู่ท่านย่า ศาลา 4 ไร่ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0616 : คุณภัคจิรัสย์ โกมลตรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย 58 บาท
2.วิหารทาน 40 บาท
3.ธรรมทาน 70 บาท
4.สร้างพระ 58 บาท
5.บวชพระจำพรรษาประจำปี 116 บาท

รวมเป็นเงิน : 342 บาท

0617 : คุณเบิรด คุณยศวดี คุณนัฎฐนันท์ นิจมานพ และคุณวิรัตน กรีทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมและสมเด็จองค์ปฐมชำระหนี้สงฆ์และเจดียพุดตาลและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0618 : คุณสปัน ผืนจิตต์ และคุณนภาพร ผืนจิตต์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0619 : นส.อัญภัทร ฐิตินันทกร ,นายกมลชนก วันทวี และครอบครัวทั้งสอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์


รวมเป็นเงิน : 299 บาท

0620 : นายสำราญ-นางบุญฉัน-นส.พรรัตน์ ทับทิมศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0621 : คุณนิรันดร์ เตชไกรชนะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสร้างปฎิมากรรมท่านปู่-ท่านย่า ศาลา 4 ไร่ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0622 : คุณทันตา เลาวิลาวัณยกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 100
2.สร้างกำแพงวิหารแก้ว 100

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0623 : นายกระจ่าง นันทวี นส.พรนิภา ฟ้ารุ่งเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0624 : น.ส.ธัญลักษณ์ วัชรานันทกุล นายธนแมน รุ่งศุภตานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0625 : คุณณัฐิดา แสนสิงห์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0626 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.ใส่บาตร"วิระทะโย"
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

0627 : คุณจรินทร วินทะไชย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0628 : คุณพัฒธิพงศ์ แก้วสังข์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารเลี้ยงพระ 50 บาท
2.ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0629 : นายชัชชัยวิชช์ ดวงทิพย์สกุล นางนันทวัน ดวงทิพย์สกุล นางวนิดา พิสิฐพิทย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญอุปสมบทหมู่พระ 3 รูป เดือนกรกฏาคม

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0630 : คุณกาญจนา สุวิทยะศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0631 : คุณสมใจ จักรักษา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0632 : คุณสุรชัย_วิไลวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน.

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0633 : คุณดวงกมล ลีลางามสุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ผาติกรรมสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0634 : คุณสุกฤษฎิ์ แสนลำ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ขอถวายร่วมทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0635 : สวนธนภัทรสกลนคร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0636 : คุณลักษมี วัฒนสมบูรณ์ชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0637 : คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0638 : นางประมวล/น.ส.อัญชลี/น.ส.สุวิมล ประสานสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารพระ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0639 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0640 : คุณวรัญญู วงษ์สวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน 100 บาท
2.ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0641 : คุณสุรพงษ์ ธนะพงศ์พิทยา คุณอุไร พฤกษาโกมล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์
ทำบุญวันพระ อุทิศกุศลให้คุณพ่อกริช คุณแม่ยุพา พฤกษาโกมล และท่านพระภูมิเจ้าที่ที่บ้าน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0642 : นายสมศักดิ์ ภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0643 : นายเลอยศวัชร์,นางกนิษาลักษณ์,นางลัคนา,นายลาภยศ,ดญ.ศริญญาทิพย์,ดช.ภฑิล ประสิทธิโศภิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0644 : น.ส.ธัญญ์ฐิตา คุณสวัสดิ คุณวิทยะยง และร้านโอหมี่

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 180 บาท

0645 : คุณวารดี สร้อยโสม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0646 : นายพีรวิชญ์ ศรีดาพันธ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0647 : ร.ต.ธนดล บัวขำ และคนรอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0648 : คุณเพ็ญสิณี คำประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0649 : คุณภูกิจ เล้าจีรัณกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 199 บาท

0650 : คุณศรีอัปสร อินสวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างเงินจากบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0651 : คุณจิรายุ ทรัพย์ประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0652 : ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1."วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 200 บาท
0653 : คุณธงชัย วิสุทธิโชติกร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ทั้งหมดทั้งปวง โมทนาสาธุอดีตปัจจุบันอนาคตอันไม่มีประมาณ สาธุ

รวมเป็นเงิน : 1,000.00 บาท

0654 : นางวัชรี ส่องศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานถวายบุญสมเด็จองค์ปฐม25 บาท
2.สังฆทานถวายบุญองค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ25 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์25 บาท
4.ค่าน้ำค่าไฟ25 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0655 : คุณประวิทย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตราหาร
2.ค่าน้ำ ค่าไฟ
3.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0656 : นายปกร จัยสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน อุทิศแด่
คุณแม่ปราณีต จัยสิทธิ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0657 : นางสิริพิมล บุดาสา นายณฐนนท ศิริสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าซุง36 บาท ถวายสังฆทาน64 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0658 : นายปกร จัยสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทานอุทิศให้
1.บรรพบุรุษ ทุกๆท่าน
2.เทวดาประจำตัว
3.ท่านเจ้าที่ เจ้าบ้านเจ้าเรือน ดินแดง และชลบุรี

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0659 : คุณนาคงชัย พ่วงลา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำยุญสังฆทาน 50 บาท
2.ทำบุญสร้างพระ 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0660 : ดร.ศิริวรรณ พราพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
2.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0661 : ดร.ศิริวรรณ พราพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0662 : ดร.ศิริวรรณ พราพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
2.ค่าน้ำ – ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0663 : คุณมาลีรัตน์ กู่จาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0664 : คุณยรรยง, คุณชมพู่, คุณอรุณสวัสดิ์ – คุณพัฒนวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าภัตตาหาร- ค่าน้ำ- ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 173 บาท

0665 : น.ส.เบญจมาศ ภิรมย์จิตต์, นาย สุวิจักขณ์ พงศ์ภัทรินทร์, น.ส.ณฤชล ฤดีศรีวรกุล และครอบครัวภิรมย์จิตต์, ครอบครับธาราเวชรักษ์, ครอบครัวฤดีศรีวลกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร วิระทะโย( 10 บาท )
2.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได) ( 10 บาท )
3.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง ( 10 บาท )
4.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ ( 10 บาท )
5.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง ( 10 บาท )
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน ( 10 บาท )
7.ถวายค่าภัตตาหาร ( 10 บาท )
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ ( 10 บาท )
9.ชำระหนี้สงฆ์ ( 10 บาท )

รวมเป็นเงิน : 90 บาท

0666 : คุณปวิณอร ไตรวิเชียร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0667 : คุณรัศมี แซ่ตง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน , บาตรวิระทะโย , งานลำดับที่ 1-12

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0668 : คุณอธินาง ภัควัตตี คุณนันทะ พลราม คุณสุดามาล พัฒนประภาพันธุ์ รุกขเทวดา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญเจ้าอาวาส-เมืองพระนิพพาน 100 บาท ห้องน้ำพระ 5 บาท ไถ่ชีวิตโคกระบือ 10 บาท พระอาพาธ 5 บาท สรเางพระพุทธรูปทองคำชพระหนี้สงฆ์ 5 บาท ทำบุญยานพาหนะพระ 5 บาท

รวมเป็นเงิน : 130 บาท

0669 : ด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ
ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0670 : นายชรินทร์ พุกเกษม

ต้องการร่วมบุญ :
1.เป็นเจ้าภ่าพบรรพชาอุปสาบทหมู่พระ 3 รูป

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0671 : คุณวรัชญา หมื่นไธสง

ต้องการร่วมบุญ :
1.เจ้าภาพบวชพระ 3 รูป วันที่2

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0672 : คุณดารณี รักตะบุตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน ค่าน้ำไฟ ภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0673 : นางคัคนางค์ มหัทนะไพสิฐ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำสังฆทาน 1,000.-
2.วิหารทาน 1,000.-
3.อาหาพระ 1,000.-
4.พระอาพาธ 1,000.-
5.สะเดาะห์เคราะห์ 1,000.-

รวมเป็นเงิน : 5,000 บาท

0674 : คุณรัตนา สิงโต

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 100 บาท
2.หล่อพระ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200.00 บาท

0675 : น.ส.ศิริรัตน์ วีรชาติยานุกุล
ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0676 : พระปลัดสุทัศน์ สุทสฺสโน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0677 : อุทิศให้คุณยี่สุ่น สุขเสรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0678 : คุณธีระศักดิ์ สุทโท

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0679 : คุณธัณยาภรณ์ ภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0680 : คุณศักดิ์นรินทร์ โมกโฉม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกบุญ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0681 : คุณปิยะภูมิ - คุณจิณ์ณพัฒน์ – คุณพริมาไวทย์ เลิศสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
2.วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
3.วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0682 : นายนรุษม์ชัย และนางกัลญาการณ์ ช่วยชูวรรธนันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 80 บาท

0683 : บริษัท ซีพีเค พลาสเทค เวิร์คส์ และพนักงาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
2.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 111 บาท

0684 : ด.ช.บุญเทพ โรจนวิภาต

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0685 : คุณจิตติมา ฉ่ำเฉลิม

ต้องการร่วมบุญ :
1.อุทิส่วนกุศลให้ นายKrai Jaipayuk

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0686 : คุณกิตติญา มาจันทึก

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

0687 : คุณฐีตะศักดิ์ ฐิตะสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป,วิหารทาน,สังฆทาน,ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0688 : พลตรีมงคลเขต พุ่มหิรัญ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบรูณะแนวป้องกันน้ำท่วมรอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)

รวมเป็นเงิน : 1,000.00 บาท

0689 : คุณอัครเดช

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้ - 200 บาท
- อาคารพระพินิจอักษร
- วันอาสาฬหบูชา
- วันเข้าพรรษา
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได) - 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0690 : นายวุฒิติ ศิลปทองคำ และคุณธิดา ศรีพรรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั่ววิหารแก้วร้อยเมตร

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0691 : นายชาตรี ศรีพุทธรินทร์ และครอบครับ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 420 บาท

0692 : คุณปณัชฐา คุณกรกชพรรณ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0693 : คุณภัทรา ศรบุญทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่างค่ะ

รวมเป็นเงิน : 150 บาท

0694 : คุณฐิติกรณ์ จันทรังษี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0695 : คุณอนุมาศ จันทร์ดี พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0696 : คุณสันติสุข ปู่กลิ่น

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0697 : นางสมบัติ บุญศรีทุม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน อุทิศแก่เจ้ากรรมนายเวร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0698 : คุณสุรัตน์ เรียนดอน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0699 : คุณศราวุธ อุปถัมภ์นิรันดร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0700 : น.ส.วิรัลพัชร-น.ส.กาญจนา สิงห์มีศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท
0701 : คุณประทีป เกื้อมนตรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0702 : นายจักรพันธ์ นางฐิติรัตน์ ด.ช.พุฒิพงศ์กุล ศรีโพธิ์งาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0703 : นายนิกรณ์ บุญนาค

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0704 : คุณ cesvy

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0705 : น.ส.เบญจมาศ ภิรมย์จิตต์, นาย สุวิจักขณ์ พงศ์ภัทรินทร์, น.ส.ณฤชล ฤดีศรีวรกุล และครอบครัวภิรมย์จิตต์, ครอบครับธาราเวชรักษ์, ครอบครัวฤดีศรีวลกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร วิระทะโย( 10 บาท )
2.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได) ( 10 บาท )
3.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง ( 10 บาท )
4.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ ( 10 บาท )
5.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง ( 10 บาท )
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน ( 10 บาท )
7.ถวายค่าภัตตาหาร ( 10 บาท )
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ ( 10 บาท )
9.ชำระหนี้สงฆ์ ( 10 บาท )

รวมเป็นเงิน : 90 บาท

0706 : คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

0707 : คุณจรินทร วินทะไชย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0708 : คุณ Vanvisa Sangudomrat

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท
0709 : คุณพัลลภา มิ่งมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0710 : คุณวีรชาติ ลิ่งไธสง

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0711 : คุณวุฒิชัย ผสมทรัพย์ คุณศิวาภรณ์ พึ่งสมบุญทำบุญวันเกิดถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เทวบูชา บูชาคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย บิดา มารดา วงศาคณาญาติ และบุตรบริวาร....ทั้งหลาย น้องอีฟ นกชื่อทอง แมวชื่อปุ้ย ตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0712 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0713 : คุณพิทยะ รัตนกุล, คุณสรรชัย วงศ์วิวัฒนุกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,200 บาท

0714 : นายสุวรรณ คงศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทานชุดล่ะ100 บาท

รวมเป็นเงิน : 800 บาท

0715 : นายสมชัย ตันวัฒนะ เเละครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 100 บาทให้ปลาคราปที่ตายที่บ้าน
เเละทำบุญทุกอย่าง 100 บาท ให้ปลาคราปที่ตายที่บ้านนายสมชัย

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0716 : คุณสุณิสา หนูพันธ์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกๆอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0717 : นางสาวรัตน์กรณิ์ ชินสุทธิ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน, ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0718 : คุณจิระภา พงษ์เฉลิม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500.00 บาท

0719 : คุณกิตติคมน์ เมฆกระบัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกข้อ

รวมเป็นเงิน : 280 บาท

0720 : คุณปวิณอร ไตรวิเชียร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0721 : นายประวิทย์ อินทราพานิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0722 : คุณคมกริช หมอยา คุณสำราญ หมอยา คุณชลธิชา หมอยา คุณปฏิสรณ โชติคุณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญสร้างปฎิมากรรมท่านปู่ท่านย่าศาลา4ไร่(วัดท่าซุง)

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0723 : คุณธนากร และดญ.ณฤดี เหล่ารุ่งโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.เจ้าภาพร่วมบวชพระ 29 ก.ค.นี้

รวมเป็นเงิน : 2,080 บาท

0724 : นางอังคณา ศรีนิลทิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 1,500 บาท

0725 : พ.อ.หญิง อังคณา ศรีนิลทิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน เพื่ออุทิศสวนกุศลให้บิดา จ.ส.อ.บุญฤทธิ์ ญาณโรจน์ ที่ล่วงลับไปแล้วค่ะ

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0726 : นายวุฒิชัย ผสมทรัพย์ และ นส.ศิวาภรณ์ พึ่งสมบุญ ทำบุญถวายบูชาแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย คู่บารมีของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระอริยเจ้าของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย บูชาครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆกันมา เทวดาพรหมทั้งหลาย ท่านปู่ท่านย่าท่านตาท่านยาย ท่านพ่อท่านแม่ทั้งหลาย ขอผลบุญนี้เป็นเหตุปัจจัยให้สถิตย์พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ ถ้ายังไม่สถิตย์พระนิพพานเพียงใดขอคำว่าไม่รู้ไม่มีจงอย่าปรากฎแก่ข้าพเจ้าจนกว่าจะได้สถิตย์พระนิพพานด้วยเทอญสาธุๆๆๆๆ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0727 : คุณชัญญานุช ดนุนันทวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0728 : คุณธวัชชัย แซ่ลี้
ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 100 บาท
2.วิหารทาน 100 บาท
3.ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0729 : คุณเกษม ไตรหิรัญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ซ่อม สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0730 : บริษัท ซีพีเค พลาสเทค เวิร์คส์ และพนักงาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
2.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 108 บาท

0731 : คุณกิรณา มัคนา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ผาติกรรมสังฆทานชุด 100 บาท 1 ชุด

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0732 : นางสาวอุไร บุญญะกรรจ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อองค์สมเด็จองค์ปฐม สังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 204 บาท

0733 : คุณพีรพงษ์ ธนะรุ่งเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0734 : นายจีเ ชง ลิม , นางสาวมลฑารพ กิจสอาด และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

0735 : คุณฐีตะศักดิ์ ฐิตะสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม(ชั้นล่างและบันได)

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0736 : คุณสุระชาติ ฤทธิ์ธงชัยเลิศ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญเข้าพรรษา,บูรณะวิหารแก้ว,ชำระหนี้สงฆ์,ค่าน้ำค่าไฟ,บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0737 : คุณอรุณี ราหุลนันท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0738 : คุณธนากร-คุณบุญฑริกา ระพิพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0739 : นางสมใจ, น.ส.นันท์นภัส, น.ส.ณัฐธิกาพัณ, ด.ช.ปุณณภัสดังสท้าน, นายภัทรพลรอดแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายเงินใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 120 บาท

0740 : คุณวิชญ์ภัทร เพิ่มวัฒนชัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 1,040 บาท

0741 : นางสาวพิมพ์พาณี วงศ์สล้างกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
2.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
3.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
4.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
5.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0742 : คุณสุเพลิน อภิศักดิ์ศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 1 ชุด 2,000 บาท เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ นายคฑาวุธ อภิศักดิ์ศิริ

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0743 : นายณัฐวุฒิ วงศ์กาฬสินธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์
อุทิศให้นายปิยะพงษ์ วงศ์กาฬสินธุ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0744 : คุณศิริเพ็ญ เหลืองวัฒนพาณิช

ต้องการร่วมบุญ :
1.ผาติกรรมผ้าไตรวันกฐินวัดท่าซุงปี66

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0745 : นางเจษฎา ณ พิกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/7/23 at 22:08

0746 : คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

0747 : นายวุฒิชัย ผสมทรัพย์ และ นส.ศิวาภรณ์ พึ่งสมบุญ ทำบุญถวายบูชาแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย คู่บารมีของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระอริยเจ้าของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย บูชาครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆกันมา เทวดาพรหมทั้งหลาย ท่านปู่ท่านย่าท่านตาท่านยาย ท่านพ่อท่านแม่ทั้งหลาย ขอผลบุญนี้เป็นเหตุปัจจัยให้สถิตย์พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ ถ้ายังไม่สถิตย์พระนิพพานเพียงใดขอคำว่าไม่รู้ไม่มีจงอย่าปรากฎแก่ข้าพเจ้าจนกว่าจะได้สถิตย์พระนิพพานด้วยเทอญสาธุๆๆๆๆ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0748 : คุณศิวาภรณ์ พึ่งสมบุญ คุณวุฒิชัย ผสมทรัพย์ ทำบุญวันเกิด ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เทวบูชา บูชาคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย บิดา มารดา วงศาคณาญาติ และบุตรบริวาร....ทั้งหลาย น้องอีฟ แมวปุ้ย นกชื่อทอง ตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0749 : คุณจรินทร วินทะไชย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0750 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0751 : คุณกิตติคมน์ เมฆกระบัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกข้อ

รวมเป็นเงิน : 280 บาท

0752 : คุณพิชาภัค ประมาณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0753 : คุณสุธารัตน์ โคศุภ พร้อมเทวดาที่รักษาครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
2.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
3.ถวายค่าภัตตาหาร
4.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
5.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0754 : คุณโชติกา มาลัย

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0755 : น.ส.พัชรีพร เทียมสิงห์
ต้องการร่วมบุญ :
1.เข้าพรรษา พระเจ้าพรหมมหาราช และพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน : 105 บาท

0756 : นายสุกฤฏ สกุลภัคภิญโญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0757 : คุณอาคม - คุณอภัสนันท์ ประสงค์ช่วย

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐมและทำบุญเข้าพรรษา

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0758 : นายสมศักดิ์ ตั้งกิติวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์ สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0759 : คุณ Chermarn Chayanin

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม, สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 400 บาท

0760 : คุณอธินาง ภัควัตตี คุณนันทะ พลราม คุณสุดามาล พัฒนประภาพันธุ์ รุกขเทวดา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญกฐิน 100 บาท ทำบุญพระอาพาธ 100 บาท ทำบุญวิหารสมเด็จองค์ปฐม 100 บาท ทำบุญห้องน้ำหน้าวิหานแก้ว 100 บาท ทำบุญอุโบสถทองคำ 100 บาท ทำบุญปราสาททองคำ 100 บาท ทำบุญเมืองพระนิพพาน 500 บาท ทำบุญสร้างพระประธานศาลา 4 ไร่ 100 บาท ทำบุญสร้างพรัชำระหนี้สงฆ์ทองคำสมเด็จองค์ปฐม 5 ศอก 100 บาท ทำบุญวิหารแก้ว 100 เมตร 100 บาท ทำบุญบวชพระบวชเณร 100 บาท ทำบุญสังฆทาน 100 บาท ทำบุญวิหารทาน 100 บาท ทำบุญธรรมทาน 100 บาท ทำบุญยานพาหนะพระ 100 บาท ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0761 : คุณไพฑูรย์ สารลักษณ์
ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 150 บาท
2.ทำบุญทุกอย่าง 100 บาท
3.ค่าน้ำ-ค่าไฟ 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0762 : น.ส.เบญจมาศ ภิรมย์จิตต์, นาย สุวิจักขณ์ พงศ์ภัทรินทร์, น.ส.ณฤชล ฤดีศรีวรกุล และครอบครัวภิรมย์จิตต์, ครอบครับธาราเวชรักษ์, ครอบครัวฤดีศรีวลกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร วิระทะโย( 10 บาท )
2.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได) ( 10 บาท )
3.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง ( 10 บาท )
4.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ ( 10 บาท )
5.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง ( 10 บาท )
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน ( 10 บาท )
7.ถวายค่าภัตตาหาร ( 10 บาท )
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ ( 10 บาท )
9.ชำระหนี้สงฆ์ ( 10 บาท )

รวมเป็นเงิน : 90 บาท

0763 : คุณปวิณอร ไตรวิเชียร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0764 : คุณสุชัย จินดาวัฒนวงศ์ และภรรยาและลูกๆ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 828 บาท

0765 : นางสาวจุรีรัตน์ กรับไกรแก้ว, นางเจริญศรี พลพันธ์, นางจริยา กิตติวรกาญน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์
2.ค่าน้ำ ค่าไฟ
3.ถวายภัตตาหาร ภิกษุ สามเณร

รวมเป็นเงิน : 2,500 บาท

0766 : คุณวีรินท์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0767 : คุณแสงอ่อง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทานกองพิเศษ 4 กองให้
- อุทิศให้เมี่ยต๊อง สังฆทานกองพิเศษ 2 กอง
- ปาโก้ม ลุงมู๊ ฉ่าแหลง แสงจิ่ง ผู้ล่วงลับ สังฆทานกองพิเศษ 1กอง
- ขิ่นล่า ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม สังฆทานกองพิเศษ1กอง

รวมเป็นเงิน : 8,000 บาท

0768 : คุณเจียมใจ-คุณอิงค์คณัส กิตติวุฒิ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทาสีพระพักต์ท่านย่าชฎาท่านปู่

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0769 : คุณทศพล โอภานุรักษ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 2,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

0770 : นางชไมพร ใบเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน
2.สังฆทาน
3.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

0771 : บริษัท ซีพีเค พลาสเทค เวิร์คส์ และพนักงาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 111 บาท
0772 : คุณณัฏฐ์วดี ชัยชนะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0773 : คุณศรัณย์ หุตะแพทย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท

0774 : ด.ช.ปฐวี เลื่อมใส /คุณสุทธิศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์
รวมเป็นเงิน : 122 บาท

0775 : นายจักรกฤษฎ์ พิทักษ์รุ่งโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี
2.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
3.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0776 : น.ส.เบญจมาศ ภิรมย์จิตต์, นาย สุวิจักขณ์ พงศ์ภัทรินทร์, น.ส.ณฤชล ฤดีศรีวรกุล และครอบครัวภิรมย์จิตต์, ครอบครับธาราเวชรักษ์, ครอบครัวฤดีศรีวลกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร วิระทะโย( 10 บาท )
2.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได) ( 10 บาท )
3.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง ( 10 บาท )
4.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ ( 10 บาท )
5.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง ( 10 บาท )
6.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน ( 10 บาท )
7.ถวายค่าภัตตาหาร ( 10 บาท )
8.ค่าน้ำ - ค่าไฟ ( 10 บาท )
9.ชำระหนี้สงฆ์ ( 10 บาท )

รวมเป็นเงิน : 90 บาท

0777 : นายแขม สุโนนคูณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0778 : คุณอัจฉรา หาญกิติวัธน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานชุดใหญ่ 2000 วิระทะโย 300

รวมเป็นเงิน : 2,300 บาท

0779 : คุณจรินทร วินทะไชย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0780 : นางอารีรัตน์ ศรีทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน ชุดเล็ก 19 ชุด

รวมเป็นเงิน : 1,900 บาท

0781 : คุณนภัสธร หนูสนั่น คุณณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0782 : นายมนตรี บัวบาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง อุทิศบุญกุศลให้ คุณแม่ ผ่องศรี ประชุมชน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0783 : คุณกัญญวรรณ ปราโมทย์ คุณสรินธร สุลักษณ์วิลาส

ต้องการร่วมบุญ :
1.ตักบาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

0784 : คุณกัญญวรรณ ปราโมทย์ คุณสรินธร สุลักษณ์วิลาส

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3.ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5.บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6.บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7.บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8.บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9.พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10.ถวายค่าภัตตาหาร
11.ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0785 : คุณราเชนทร์ โต๊ะกลม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทานชุดเล็ก

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0786 : คุณสุวัฒน์ขำสุวรรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญบวชพระหมู่

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0787 : คุณพุฒิพงศ์ เกิดพิพัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0788 : คุณธวัชชัย แซ่ลี้

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท
0789 : นายเฉลิมพล.อิ่มอ่อง.และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ผาติกรรมสังฆทาน ชุดละ 500 บาท
1.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับ วัดท่าซุง
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3.ใส่บาตร"วิระทะโย"
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 550 บาท

0790 : คุณพินิจ สุนทรชีววุฒิ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญใส่บาตรวีระทะโย

รวมเป็นเงิน : 1,000.00 บาท

0791 : คุณสมพร ลือเดช

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน ชุดละ100 บาท 2 ชุด

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

0792 : คุณศรินยา บุญชู

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปิดทองพระอุโบสถ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0793 : คุณปวิณอร ไตรวิเชียร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0794 : พระอภินันต์ เถรธัมโม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 101 บาท

0795 : คุณวินัย อินทร์เลิศ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0796 : คุณพัทธนันท์ เชื่อมไพบูลย์-คุณปราณิสา บ้านแป้ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างปฏิมากรรม ท่านปู่ ท่านย่า

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0797 : คุณกิตติคมน์ เมฆกระบัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกข้อครับ

รวมเป็นเงิน : 280 บาท

0798 : คุณคมกริช หมอยา คุณสำราญ หมอยา คุณชลธิชา หมอยา คุณปฏิสรณ โชติคุณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.เรือนผีเสื้อ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0799 : คุณพิมพร สายนิยม

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

0800 : คุณบัญชา แก้วหานาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

0801 : บริษัท ซีพีเค พลาสเทค เวิร์คส์ และพนักงาน

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
2.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 117 บาท

0802 : นายคเณศวรณ์ บางแสงศิริวิทย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

0803 : คุณภูเบศ อัรรัฐอมร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่างครับ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

0804 : คุณสมนิตย์ ภู่บัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.บวชพระ 750 บาท
2.ค่าอาหารพระ 250 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

805 : คุณ ยุพิน ศรไชยญาติ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 2 ชุด ชุดละ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

806: คุณ สิริวิภา พิบูลย์สวัสดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

807 : คุณประมุข กอจิตตวนิจ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 50
ค่าน้ำ ค่าไฟ 50

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

808: คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :อัพเดทใหม่
1. ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2. ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3. ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ

5. บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6. บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7. บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ถวายค่าภัตตาหาร
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

809: ร้อยตำรวจโททองสุขศรีบุณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2. ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3. ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ

5. บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6. บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7. บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ถวายค่าภัตตาหาร
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12. ชำระหนี้สงฆ์ บูบูรณะวิหารแก้ว 100 เมตรทำบุญประจำปีวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาอุ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าญาติทั้งหลายเทพยดาทั้งหลายตั้งแต่อดีตแต่ชาติจนถึงปัจจุบันน่ะชาติเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่โลกสวร รค์โลกมนุษย์และนรกอเวจีทั้งหลายได้รับส่วนบุญส่วนกุศลเกือบตกไปจากอโหสิกรรมต่อกันด้วยเถิด

รวมเป็นเงิน : 164 บาท

810 : คุณจรินทร วินทะไชย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2. ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3. ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5. บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6. บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7. บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ถวายค่าภัตตาหาร
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

811: คุณนภัสธร หนูสนั่น ณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

812: นายณัฐภพ มะโนใจ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหาร 200 บาท
สังฆทาน 15 บาท

รวมเป็นเงิน : 215 บาท

813: คุณ มยุรี เชื้อวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

814: คุณปราณี ค้ำคูณ และคุณวรวุฒิ พิมพ์นนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2. ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3. ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ

5. บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6. บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7. บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ถวายค่าภัตตาหาร
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 109 บาท

815: คุณ ธนชัย อนุสรณ์พาณิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฑทาน สร้างพระพุทธรูป ธรรมทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

816: คุณอัชฌา นราธรสวัสดิกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 179 บาท

โอนเงินร่วมบุญ : 179

817: นางสาวฐานุตรา จุฑาบดี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบวชพระ 3 รูป ณ วัดจันทาราม

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

818 : นายบรรพต แสงซื่อและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร "วิระทะโย" / ชำระหนี้สงฆ์ / ธรรมทาน / วิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 1,600 บาท

819 : น.ส.ปดิวลดา ขำวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

820: คุณปวิณอร ไตรวิเชียร

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

วันที่โอน : 14.07.2566

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

821 : คุณ ธัญญพัทธ์ สิริโรจน์บุษยา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญประดับเพชรท่านปู่ท่านย่า 1000
ร่วมบุญทุกอย่าง 1000

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

822 : คุณณัฐิวุฒิ พันธะไหล

ต้องการร่วมบุญ :
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
12. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

823: คุณ จักรกฤษณ์ ไวยธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

824: คุณ ธนยศ สิริวัฒนณปภัช พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
โอนเงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

825 : บจก เมอริท ครีเอทีฟ เฮ้าส์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหาร 320 บาท
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง 10 บาท

รวมเป็นเงิน : 330 บาท

826: คุณประเสริฐศักดิ์ ศรีกำปัง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 600 บาท

827: คุณ เกษม ไตรหิรัญ

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

828 : คุณ ลลิตภัทร ใบศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได) จำนวน 100 บาท
2. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน จำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

829: บริษัท ซีพีเค พลาสเทค เวิร์คส์ และพนักงาน

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 119 บาท

830: คุณ ฐีตะศักดิ์ ฐิตะสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม(ชั้นล่างและบันได)

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

831: พระอภินันต์ เถรธัมโม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 202 บาท

832 : คุณธนันต์ชัย -คุณสุรพร - คุณภวิศ วงศ์ศิริโชติและ คุณบุญจิรา บัลลังก์ปัทมา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง ข้อ 1-12 พระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

833 : คุณ ฐิติกรณ์ จันทรังษี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายทองคำหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 แผ่น 300 บาท
ถวายผ้าห่มหลวงพ่อ 5 พระองค์ 1 ชุด 5 ผืน 125 บาท

รวมเป็นเงิน : 425 บาท

834 : คุณอรอุไร แสงสว่าง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

835 : คุณโชติกา มาลัย

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 101 บาท

836: คุณ อรัฐา ตันติโชติ

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำไฟ
ภัตตาหาร
ชำระหนี้สงฆ์
พระพุทธรูป, วิหารทาน, ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

837 : คุณ สลิลทิพย์ เย็นตะคุ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

838: คุณ จรินทร วินทะไชย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2. ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3. ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ
5. บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6. บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7. บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง
9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ถวายค่าภัตตาหาร
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

839 : คณะจาคานุสสติ

ต้องการร่วมบุญ :อัพเดทใหม่
1. ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2. ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3. ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ

5. บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6. บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7. บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ถวายค่าภัตตาหาร
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

840: คุณ เมธาพันธ์ จิรโชติอนันตญา

ต้องการร่วมบุญ :
- ใส่บาตรวิระทะโย = 300 บาท
- ทำบุญทุกอย่าง = 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

841 : ร้อยตำรวจโททองสุขศรีบุณ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2. ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3. ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ

5. บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6. บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7. บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ถวายค่าภัตตาหาร
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12. ชำระหนี้สงฆ์ อุทิอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติทั้งหลายมีบิดามารดาบุตรธิดาภรรยาทุกๆคนคนตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายเทพยดาที่ เทพยดาที่ปกปักรักษาโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเ โดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติไม่ว่าจะอยู่ในโลกสวรรค์โลกมนุษย์หรือนรกอเวจีขอไดไอได้รับ ขอใดใดเอ่ยได้รับบุญกุศลนี้ด้วยเทอญนิพพานนะปัจจัยโยโหตุ

รวมเป็นเงิน : 164 บาท

842 : นาย วิชานนฑ์ โถเล็ก

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 80 บาท

843 : นายโภคิน มโนมยิทธิ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

848: นายรัชช์จักร ณ นคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
2. ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ

4. บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
5. บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
6. บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
7. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

8. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
9. ถวายค่าภัตตาหาร
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
11. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 110 บาท

845 : คุณ นภัสธร หนูสนั่น ณิชาภัทร ชัยบำรุง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

846: นางเบญจวรรณ ชีวพิริยางกูร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

847: นายสมรัก นามตะ (พร้อมครอบครัว)

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะปิดทองพระอุโบสถ

รวมเป็นเงิน : 310 บาท

848 : นางนภสร ศักเศรียุมธนา

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

849: ดร.อังกูร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2. ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3. ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ

5. บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6. บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7. บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ถวายค่าภัตตาหาร
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 735 บาท

850 : คุณแม่สาธิตา สุรเดชานนท์ และลูก ๆ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2. ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3. ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ

5. บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6. บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7. บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ถวายค่าภัตตาหาร
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
ทั้ง 11 รายการเป็นจำนวนเงิน 221 บาท
12. ร่วมบุญบวชพระ 3 รูป วันที่ 29 ก.ค.66
จำนวนเงิน 221 บาท
13. ชำระหนี้สงฆ์ จำนวนเงิน 293 บาท

รวมเป็นเงิน :735 บาท

851 : นางชะอุ้ม ผิวมา

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายผ้าห่มหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

852: น.ส.มณฑกาญ พ่วงพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2. ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3. ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ

5. บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6. บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7. บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ถวายค่าภัตตาหาร
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

853 : น.ส.รัตนาพร แก่นแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน ลูกจำปี

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

854: นายประพจน์-นางลดาวรรณ-นายภัทรพล ประภัสสรพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท (จำพรรษาประจำปี 2566) ทั้งหมด

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

855: นายประพจน์-นางลดาวรรณ-นายภัทรพล ประภัสสรพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2. ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3. ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ

5. บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6. บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7. บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ถวายค่าภัตตาหาร
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท

856: Dumrongchai

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2. ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3. ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ

5. บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6. บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7. บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ถวายค่าภัตตาหาร
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 360 บาท

857: นาย นวพล เย็นสุข ทำบุญวันเกิด

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2. ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3. ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ

5. บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6. บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7. บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ถวายค่าภัตตาหาร
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12. ชำระหนี้สงฆ์
13. ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

858: นายพิสิฐ วงศ์นวล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับทางวัด

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

859: นางสาวน้ำทิพย์ เนียนไธสง พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2. ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3. ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ

5. บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6. บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7. บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ถวายค่าภัตตาหาร
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

860: คุณปวิณอร ไตรวิเชียร

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

861: นายขจรพล หงษ์วงค์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์และสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 300 บาท

862: คุณ รัชช์จักร ณ นคร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

863: คุณ สมนันทน์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหารพระ

รวมเป็นเงิน : 1,320 บาท

864 : คุณ กมลทิพย์ เชียงสิน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 1,200 บาท

865: นส. นิญาดา กิตติวุุฒ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท

866: พระอกนิฎฐ อิทธิสุโภ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมและสมเด็จองค์ปฐมชำระหนี้สงฆ์และเจดีย์พุดตาลและทำบุญทุกอย่าง ขอให้พระยายมราชเป็นสักขีพยานบุญ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

867 : คุณ สมชาบ กงทอง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพรัพุทธรูป100บาท
วิหารทาน100บาท
ธรรมทาน100บาท
สังฆทาน100บาท
ชำระหนี้สงฆ์100บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

868: นางชไมพร ใบเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 99 บาท

869: คุณยุภาพรรณ เทพยศ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญผาติกรรมผ้าไตรในงานกฐิน วัดท่าซุง ประจำปี 2566

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

870 : พระมหาสุริยัน ปภากโร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญร่วมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

871: บริษัท ซีพีเค พลาสเทค เวิร์คส์ และพนักงาน

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 117 บาท

872: นางปุ๋ย กองอินตา อัจฉรี กองอินตานางจรีนันสร้อยสาย

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทานสร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน : 200 บาท

873: คุณ พันธุุ์เทพ กรุงวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญประจำปีมีดังต่อไปนี้
- อาคารพระพินิจอักษร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วันอาสาฬหบูชา และ ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 1 สิงหาคม 2566
- วันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 2 สิงหาคม 2566
2. ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะรั้ววิหารแก้ว 100 เมตร
3. ร่วมบูรณะแนวป้องกันน้ำท่วม รอบวัดจันทาราม(ท่าซุง)
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ และที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) โคราชฯ

5. บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม (ชั้นล่างและบันได)
6. บูรณะเรือนกระเหรี่ยง
7. บูรณะเรือนไทยและกำแพง ข้างปราสาททองคำ
8. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง

9. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน
10. ถวายค่าภัตตาหาร
11. ค่าน้ำ - ค่าไฟ
12. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

874: คุณชยุต บุญสังข์ และ สาทินี เพชรชู

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญข้อ1-12

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

875: พระเจษฎา ภัททโก

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท

876: คุณ แอ๊ดดี้ และ ทองดี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ สร้างวิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน สร้าพระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์ และร่วมบุญ 12 อย่างตามที่ทางวัดประกาศ

รวมเป็นเงิน : 500 บาท

878: คุณสุพรรณี ณ นคร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาทหมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญสามารถตรวจสอบรายชื่อตามรายการที่แจ้งนี้ได้ หากปรากฏว่าเจ้าภาพรายใดข้อมูลที่ลงไปแล้วไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมาทาง "ผู้จัดทำ" ด้วย

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"◄ll กลับสู่สารบัญ