กำหนดการ...พิธีทำบุญอาคารพระพินิจฯ,อาสาฬหบูชา,หลวงพ่อปาน,เข้าพรรรษา,ฉลองชัย 31 ก.ค. – 3 ส.ค. 66
webmaster - 23/7/23 at 13:32

กำหนดการ


พิธีทำบุญอาคารผู้ปฏิบัติธรรมพระพินิจอักษร(ทองดี)
พิธีทำบุญวันอาสาฬหบูชา,พิธีทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน
พิธีทำบุญวันเข้าพรรษา,พิธีทำบุญฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช


ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (ตรงกับขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๘/๘ )

เวลา ๐๘.๓๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ(เจ้าอาวาส)ทำพิธีบวงสรวงบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าอาคารพระพินิจอักษร
เวลา ๐๙.๐๐ น. ทำวัตรเช้า และเจริญพระกรรมฐาน ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๑ อาคารพระพินิจอักษร
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมมถิรสทโธ (เจ้าอาวาส) ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ที่ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารพระพินิจอักษร
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ อาคารพระพินิจอักษร

เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีมอบถังน้ำให้กับวัด และประชาชยที่ได้รับควมเดือดร้อนจากปัญหาภับแล้ง ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ที่ศาลา ๔ ไร่
( ทำวัตรเช้า - ทำวัตรเย็น ตามปกติ, วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตรเปิดทั้งวันตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. )วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ วันอาสาฬหบูชา (ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘/๘ )

เวลา ๐๖.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ที่หอฉัน
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) ลงรับสังฆทาน และทำบุญใส่บาตรที่มหาวิหาร๑๐๐ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(ศาลา๑๒ไร่)
เวลา ๐๗.๔๕ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ขณะที่พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเปิด วี.ดี. โอ. เทปพระธรรมเทศนา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

เวลา ๐๙.๓๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ(เจ้าอาวาส)ทำพิธีบวงสรวงที่มณฑปหลวงปู่ปาน
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ์สวดมาติกา ถวายกุศลหลวงปู่ปาน ที่พระมหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อฯ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ที่ พระมหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ

เวลา ๑๖.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง อธิษฐานเข้าพรรษา ณ อุโบสถวัดจันทาราม ( ท่าซุง )
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ(เจ้าอาวาส)ทำพิธีบวงสรวงที่อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช
เวลา ๑๙.๐๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ(เจ้าอาวาส)นำพระภิกษุและญาติโยมเวียนเทียนรอบอุโบสถ

หมายเหตุ งดทำวัตรเช้า – เย็น วิหารแก้ว เปิดทั้งวัน ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐น
วันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ วันเข้าพรรษา (วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘/๘ )

เวลา ๐๖.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ที่หอฉัน
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) ลงรับสังฆทาน และทำบุญใส่บาตรที่มหาวิหาร๑๐๐ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(ศาลา๑๒ไร่)
เวลา ๐๗.๔๕ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ขณะที่พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเปิด วี.ดี. โอ. เทปพระธรรมเทศนา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ(เจ้าอาวาส)ทำพิธีบวงสรวงที่อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช ที่อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพร และอนุสาวรีย์เจ้าพระยาโกษาธิบดี ( เหล็ก ) เสร็จแล้วนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยารำถวายมือ หลังจากนั้นขบวนแห่ฉลองชัยชนะ เวียนรอบพระจุฬามณี และอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช ๓ รอบ มีวงโยธวาทิต นำ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ศาลาพระนอน
เวลา ๑๒.๐๐ น. เลิกงาน

หมายเหตุ งดทำวัตรเช้า –งดทำวัตรเย็น
วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร เปิดทั้งวัน ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐นวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม ๒๕๖๖ ( แรม ๒ ค่ำ เดือน ๘/๘ )

เวลา ๐๘.๐๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ(เจ้าอาวาส) นำพระภิกษุสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกา ขอขมาพระ และสถานที่สำคัญภายในวัดท่าซุง(๑๘แห่ง)

จุดที่ ๑ ๑. พระประธานภายในพระอุโบสถ
…... ๒.พระประธาน ที่มณฑปจัตุรมุข
…... ๓. มณฑป หลวงปู่สีวลี
…... ๔. มณฑป หลวงปู่ขนมจีน
จุดที่ ๒ ๕. พระประธาน ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(ศาลา๑๒ไร่)

จุดที่ ๓. ๖. พระยืน ๓๐ ศอก
……๗. เจดีย์พุดตาน
……๘. สมเด็จองค์ปฐม
……๙. พระยืน ๘ ศอก
….๑๐. พระศรีอาริยเมตไตรย

จุดที่ ๔. ๑๑. พระพุทธชินราช ที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
…....๑๒. พระปัจเจกพุทธเจ้า
…..…๑๓. พระศพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
จุดที่ ๕. ๑๔. พระจุฬามณี
จุดที่ ๖ ๑๕.วิหารหลวงพ่อ ๕ พระองค์ และอัฐิพระเดชพระคุณพระราชภาวนาโกศล
จุดที่ ๗. ๑๖. เรือนไทย (ศาลาเก่า อดีตท่านเจ้าอาวาสทั้ง ๗ องค์)
จุดที่ ๘. ๑๗. หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์,พระองค์ที่ ๑๐ และพระองค์ที่ ๑๑ ที่ (มณฑปแก้ว)
จุดที่ ๙. ๑๘. ท้าวมหาราชทั้ง ๔ ที่มณฑปท้าวมหาราช

การขอขมาพระรัตนตรัย พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่า ถ้าทำทุกวันได้ยิ่งดี แต่ที่วัดนี้จะขอขมาเป็นพิธีกรรมใหญ่ปีละ ๒ ครั้ง คือ หลังงานทำบุญเข้าพรรษา และงานบวชพระถือธุดงค์ ฉะนั้นถ้าท่านไม่ติดธุระกิจการงานสำคัญ โปรดมาร่วมพิธีกันในวันนี้
( ดอกไม้ ธูป เทียน มีเจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ที่ด้านหน้าพระอุโบสถ )◄ll กลับสู่สารบัญ