คำถวายสังฆทาน และ อานิสงส์การถวายสังฆทาน
webmaster - 31/3/16 at 09:49

คำถวายสังฆทาน และ อานิสงส์การถวายสังฆทานการถวายสังฆทานอย่างถูกต้อง
ทำสังฆทานแล้วรวย


ถวายสังฆทานไม่ต้องเลือก
สร้างศาลเจ้ากับสังฆทานคำถวายสังฆทาน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า ๓ จบ)

ข้าแต่พระสงฆ์ทั้งหลายผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลาย
ขอน้อมถวาย พระพุทธปฏิมากร ผ้าไตรจีวร
พร้อมด้วยของที่เป็นบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้ แด่
พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์ทั้งหลายโปรดรับ พระ
พุทธปฏิมากร ผ้าไตรจีวร พร้อมด้วยของที่เป็น
บริวาร ทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อ
ประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้น
กาลนานเทอญ