‘ในหลวง’ พระราชทานพรปีใหม่ 2552 พร้อม ส.ค.ส. ใช้สติปัญญา – อย่าประมาท
webmaster - 1/1/09 at 16:52


เมื่อเวลาประมาณ 20.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ได้แพร่ภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส พระราชทานพรปีใหม่ 2552 แก่พสกนิกรชาวไทย จากวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้

"..ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ เป็นเวลาที่เราควรระลึกถึงกัน และอวยพรแก่กันด้วยความปรารถนาดี ก่อนอื่น ข้าพเจ้าต้องขอขอบใจทุกท่านเป็นอย่างมาก ที่ร่วมกันจัดงานพระศพพี่สาวข้าพเจ้าอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ ทั้งอุตสาหะมาร่วมในงานเมื่อเดือนพฤศจิกายนด้วยใจภักดีและระลึกถึง กับขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกๆ คน ให้มีความสุขความเจริญ

ความสุขความเจริญนี้ เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งของคนเรา แต่ความสุขความเจริญนั้น จะสำเร็จผลเป็นจริงได้ ก็ด้วยการที่ทุกคนตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท มีสติรู้ตัวและปัญญารู้คิดกำกับอยู่ตลอดเวลา กล่าวคือ ไม่ว่าจะประพฤติปฏิบัติการใด ก็ใช้สติปัญญาพิจารณาไตร่ตรองจนถ้วนถี่ ให้เห็นกระจ่างถึงผลดี ผลเสีย ทั้งใกล้ไกล ทุกแง่ทุกมุม ความรู้ความเข้าใจชัดถึงผลดีผลเสีย ย่อมจะทำให้แต่ละคนเล็งเห็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องว่าสิ่งใดควรละเว้น และสิ่งใดควรปฏิบัติ เพื่อให้บังเกิดผล เป็นประโยชน์ที่แท้จริงและยั่งยืน ทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม

ในปีใหม่นี้ จึงขอให้ประชาชนชาวไทยได้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท จะคิดจะทำสิ่งใดให้คิดหน้าคิดหลังให้ดี ให้รอบคอบ ทำให้ดี ให้ถูกต้อง ผลของการคิดดี ทำดีนั้น จะได้ส่งเสริมให้แต่ละคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ และทำให้ชาติบ้านเมืองมีความเรียบร้อย และอยู่เย็นเป็นสุข ดังที่ทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจปรารถนา

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเราเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาท่านทุกคน ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากโรค ปราศจากภัย ให้มีความสุขกาย สุขใจ และความสำเร็จสมหวัง ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน..."

ทั้งนี้ ส.ค.ส.ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในปีพุทธศักราช 2552 นี้ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์สากลสีน้ำตาลอ่อน ภาพปักกระเป๋าสีฟ้าสดใส และฉลองพระองค์เชิ้ตขาว เนกไทสีฟ้าอ่อน ประทับพระเก้าอี้ ฉายพระบรมรูปกับคุณทองแดง สุวรรณชาด ที่นั่งอยู่ข้างพระเก้าอี้ และคุณนายแดง แม่ของคุณทองแดง ที่หมอบเฝ้าอยู่อีกข้างหนึ่ง

ฉากหลังของ ส.ค.ส.เป็นสนามหญ้าในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน มีต้นไม้ใหญ่ และต้นชวนชมดอกสีชมพู

มุมบนด้านซ้าย มีตราสัญลักษณ์ 2 ตรา คือ ตราพระมหาพิชัยมงกุฎ และพระผอบทอง ระหว่างตราสัญลักษณ์ทั้งสองมีตัวหนังสือพิมพ์ด้วยสีเหลืองว่า ส.ค.ส.๒๕๕๒ ใต้ลงมามีข้อความภาษาอังกฤษ Happy New Year 2009

มุมบนด้านขวามีข้อความเป็นตัวหนังสือพิมพ์ด้วยสีเหลืองว่า "สวัสดีปีใหม่ ขอจงมี...ความสุข...ความเจริญ" ด้านล่างขวามีตัวเลขสีแดง ระบุวันเดือนปีที่ฉายพระบรมรูปว่า 2008 12 17/17 : 11

กรอบ ส.ค.ส.พระราชทานฉบับนี้ เป็นภาพหน้าคนเล็กๆ เรียงกันด้านละสามแถว ทุกหน้ามีแต่รอยยิ้ม กรอบด้านล่างมีข้อความ ก.ส.9 ปรุง 192231 ธ.ค.51 พิมพ์ที่โรงพิมพ์สุวรรณชาด ท.พรหมบุตร, ผู้พิมพ์โฆษณา Printed at the Suvarnnachad publishing, D Bramaputra, Publisher

ทั้งนี้ ในระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่และ ส.ค.ส.พระราชทานปี 2552 แก่ปวงชนชาวไทยนั้น คุณทองแดง สุวรรณชาด หมอบเฝ้าอยู่แทบพระบาทหลังพระเก้าอี้ตลอดเวลาวันเดียวกัน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพรปีใหม่ พุทธศักราช 2552 ดังนี้

"...ปีใหม่แล้ว อัญเชิญพระสรณะแก้วครบองค์สาม ทรงแผ่รัตนรังสีที่แสนงาม พระบารมียังทุกยามให้รื่นรมย์ ไกลความทุกข์ความยากที่มากมี ทุกชีวิตในโลกนี้ไกลขื่นขม เย็นชื่นฉ่ำด้วยพุทธธรรมประโปรยพรม เป็นอุดมปีใหม่จากใจพระ..."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพและข้อมูลโดย : ประชาไท วันที่ : 31/12/2551