Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 15/6/09 at 07:48 [ QUOTE ]

รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online กับวัดท่าซุง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552


ขอสรุปยอดทำบุญ Online เป็นเวลา 1 ปี กับวัดท่าซุง

นับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2551 - 30 มิ.ย. 2552

ทำบุญทุกประเภทรวมทั้งสิ้น 1,055,592.76 บาท


ขอเชิญทุกท่านอนุโมทนาร่วมกัน
อันเป็นมหากุศลเป็นการสรุปอีกสักครั้งเถิด

สาธุ..สาธุ..สาธุ..!!!


Webmaster
03/07/09
รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2552

1. ด.ต.พิพัฒน์ชัย, นางเฉลิมศรี และ น.ส.พิชชานันท์ สุภาเทียน : ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม
สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, ธรรมทาน สังฆทาน, ชำระหนี้สงฆ์,
บวชพระ - เณร และสะเดาะเคราะห์ รวม 500 บาท

2. นายสุพรชัย ขุนภิบาล : ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

3. คุณศรีเวียง เรืองหิรัญ : ปากเกร็ด นนทบุรี
สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน 300 บาท

4. นายอ๋อง นางประทุม บัวดี และครอบครัว : บ้านดอนทราย ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
สร้างวิหารทาน 1000 บาท

5. นายสิทธิโชค เจริญรูป : ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
1. สร้างศาลาหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
2. สร้างตึกพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100บาท
3. สร้างตึกกองทุน (ในสวนไผ่) 100 บาท
4. ขยายพื้นที่ป่าธุดงค์ 100 บาท
5. พระนอนใหญ่ 50 เมตร 100 บาท
6. สังฆทาน 150 บาท
7. ธรรมทาน 150 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 201 บาท
รวมเป็นเงิน 1,001 บาท

6. คุณประภาศรี มณีวรรณ : ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ถวายสังฆทาน 1000 บาท

7. นายชนกันต์ กิจรักษ์ : ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
ทำบุญทุกอย่างวัดท่าซุง 100 บาท
ร่วมสร้างพระนอน 50 เมตร 100 บาท
รวมเป็นเงิน 200 บาท

8. นายณัฐวัฒน์ พักเท่า : ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย
ถวายเป็นบุญวิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน และชำระหนี้สงฆ์ 1,000 บาท

9. นางอรัญญา บุญธรรม : ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
นางอรัญญา บุญธรรม, นายประชา บุญธรรม, นายสิชล บุญธรรม,
นางสาวพรศิริ บุญธรรม, นางสาวศิริกาญจน์ โพธิ์คง, นางสาวนาฏยา มากงาม
ขอทำบุญถวายสังฆทาน 250 บาท ขยายพื้นที่ป่าธุดงค์/ สร้างตึกกองทุน(ในส่วนไผ่) 50 บาท
ถวายส่วนตัวหลวงพ่อพระครูปลัดอนันต์ 100 บาท สร้างพระนอน 50 เมตร
วัดสุขุมาราม 100 บาท ทำบุญทุกอย่าง 100 บาท
รวมเป็นเงิน 600 บาท

10. นาย อนุชา อุทายะ : แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม.
ข้าพเจ้า นายอนุชา อุทายะ และ นางสาว มธุริน เสรีเชษฐพงศ์
พร้อมครอบครัว ญาติพี่น้อง บริวาร มิตรสหาย และครูบาอาจารย์
ขอน้อมถวายเงินจำนวน 10,000.- บาท แด่วัดท่าซุง
เพื่อให้ทางวัดนำไปเป็นปัจจัยในการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามที่วัดจะเห็นสมควร

11. นางธันยากาญจน์ ชื่นใจ : อ.เมือง จ.สระบุรี
ขอเป็นเจ้าภาพถวายสังฆทาน / วิหารทาน / ธรรมทาน /
ชำระหนี้สงฆ์ / มูลนิธิหลวงปู่ปาน-พระมหาวีระ ถาวโร ดังนี้
1. นางมุกดาลักษณ์-นายชวลิต เสตะพยัคฆ์ รวม 400.- บาท
2. นางธันยากาญจน์ ชื่นใจ รวม 200.- บาท
3. น.ส.จิรกัญญา ชื่นใจ รวม 100.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 700.- บาท

12. คุณกิตติพงษ์ ชีช้าง : ต.บ่อผุดอ.เกาะสมุย จ.สุราษฏธานี
1.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
2.วิหารทาน 100 บาท
รวมเป็นเงิน 200 บาท

13. คุณอนันญา หาญสมภพ : ถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กทม.
สร้างป่าธุดงค์ และถวายเพื่อวิหารทาน จำนวน 20,000 บาท (โอนเมื่อ 20 พ.ค. 2552)

14. คุณพิสิทธิ์ วิจิตรานุวัตร : ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
1.สร้างพระพุทธรูป 100 บาท
2.สร้างวิหารทาน 200 บาท
3.ถวายสังฆทาน 200 บาท
รวมเป็นเงิน 500 บาท

15. นางอารีรัตน์ ศรีทองและครอบครัว : ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
ถวายสังฆทาน 600 บาท

16. คุณพยุ เพียงแก้ว : เชียงใหม่
สังฆทาน 500 บาท, ซ่อมแซมถาวรวัตถุของวัด 100 บาท
รวมเป็นเงิน 600 บาท

17. ดต.ชัชวาล ปานะเจริญ : ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี
ถวายสังฆทาน 100 บาท
ทำบุญทุกอย่าง 100 บาท
รวมเป็นเงิน 200 บาท

18. นายวุฒิชัย จันเกษม : ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
1. สร้างศาลาหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
2. สร้างตึกพิพิธภัณฑ์สมบัติพ่อให้ 100 บาท
3. สร้างตึกกองทุนในสวนไผ่ 100 บาท
4. ขยายพื้นที่ป่าธุดงค์ 100 บาท
5. ซ่อมถังน้ำประปา 100 บาท (ทางวัดซ่อมเสร็จแล้ว ขอให้ทำบุญค่าน้ำประปาก็แล้วกัน)
6. ซ่อมหลังคาศาลา 12 ไร่ 100 บาท
7. สร้างพระนอน 50 ม.จ.พิจิตร 500 บาท
8. ถวายสังฆทาน 500 บาท
รวมเป็นเงิน 1,600 บาท

19. นางศรัณย์ภรณ์ นาคา : ต.หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี
ถวายสังฆทาน 100 บาท

20. คุณอนุพงษ์ แสงกระจ่าง : ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง
1.ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร 100 บาท
2.ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมกับพระครูปลัดอนันต์ 100 บาท
3.บูรณะปิดทองสมเด็จองค์ปฐมและพระประธานศาลา12ไร่ 100 บาท
รวมเป็นเงิน 300 บาท

21. คุณสมพร ค้นทรัพย์ : ต.รัษฎา อ.เมือง จ. ภูเก็ต
วิหารทาน 200 บาท

22. นายชุณหพงศ์ ทองศรี : ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
ทำบุญถวายสังฆทาน 1,000 บาท

23. นายวิภัช แจ่มกระจ่าง : ต.ท่าประดู อ.เมืองจ.ระยอง
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ 400 บาท
ทำบุญสะเดาะเคราะห์ 100 บาท
รวมเป็นเงิน 500 บาท

24. นายไอศูรย์ กังวาลจริยกุล : ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย
สร้างวิหารทาน และ ธรรมทาน 500 บาท

25. คุณเสาวลักษณ์ สุขีนิตย์ : ถ. วิภาวดี เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
1 ศาลาหลวงพ่อ 5 พระองค์ 400.00
2 ตึกพิพิธภัณฑ์ สมบัติให้พ่อ 400.00
3 ตึกกองทุน 300.00
4 ขยายพื้นที่ป่าธุดงค์ 1000.00
5 พระนอนใหญ่ 400.00
รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

26. คุณเฉิดพร ชินรัตนมงคล : แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, ธรรมทาน, สังฆทาน, ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

27. นายวิรัชสัณห์ อุทัยรัตน์ และครอบครัว : ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี
สร้างพระพุทธรูป 300 บาท วิหารทาน 300 บาท ธรรมทาน 300 บาท
สังฆทาน 300 บาท ชำระหนี้สงฆ์ 300 บาท
รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

28. นายมานะวิทย์ วินัยพานิช และน้องชาย 2 คน : ถ.วิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ถวายภัตตราหาร ณ หอฉัน วันที่ 12 มิถุนายน 1,500 บาท, ถวายสังฆทาน 500 บาท
ทั้งสองรายการ เพื่ออุทิศแด่ คุณตาเท่งคิ้ม แซ่ตั้ง และ คุณยายซกเฮง แซ่อื้ง
รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

29. คุณขจรพงศ์ วงศ์กำแหงหาญ : แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม
ธรรมทาน และ ชำระหนี้สงฆ์ 636.53 บาท

30. ทหารเสือพระเจ้าตาก (นายจรัญ, นายพุทธิพงศ์, นายสมศักดิ์) :
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

ทำบุญบวชพระวัดท่าซุง (เข้าพรรษา) 900 บาท

31. คุณกิตตินันทน์ สังวันดี : ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
สังฆทาน 100 บาท, วิหารทาน 200 บาท
รวมเป็นเงิน 300 บาท

32. น.ส.กฤติยา - นายวิญญู เมตตานันท : ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
ถวายสังฆทาน 100 บาท

33. นายสุรชาติ - นางยุพิน, ดญ บุษราคัม, ดญ หยก รอดสวัสดิ์ : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ปิดทองพระประธาน วิหารทาน สังฆทาน และรรมทานทุกอย่าง 1200 บาท

34. นายเกรียงศักดิ์ สายทอง : แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
สร้างพระพุทธรูปวิหารทาน 300 บาท สังฆทาน 100 บาท ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
รวมเป็นเงิน 500 บาท

35. คุณณิชาพร สุระ : ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี
ทำสังฆทาน 500 บาท, ทำบุญทุกอย่าง 200 บาท, อาหารสุนัข 100 บาท
รวมเป็นเงิน 800 บาท

36. คุณฐิติยา สุรภาพ : กทม.
ร่วมทำบุญสังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน สร้างพระพุทธรูป 1,000 บาท


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 30/6/09 at 04:47 [ QUOTE ]


รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2552


37. คุณวรัญญา สุนทรเจริญวงศ์ : ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
คุณวรัญญา สุนทรเจริญวงศ์ - ทำบุญขยายพื้นที่ป่าธุดงค์ 50 บาท
คุณจุฑามาศ บุญเย็น - ทำบุญขยายพื้นที่ป่าธุดงค์ 50 บาท
รวมเป็นเงิน 100 บาท

38. คุณดนิตา พิทักษ์ทองกร : ซอยสวนหลวง1 บางคอแหลม กทม.
ร่วมทำบุญทุกอย่าง 1,500 บาท ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท
รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

39. คุณวิรัช วริทธิสาร : ถ.ริมคลองขวาง อ.เมือง จ.สงขลา
ขอน้อมถวายปัจจัย เพื่อสร้างพระพุทธรูป 250 บาท
วิหารทาน 250 บาท ธรรมทาน 250 บาท สังฆทาน 250 บาท
รวมเป็นเงิน 1,000 บาท
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธัมมบูชา สังฆบูชา และบำรุงพระศาสนาให้ถาวรสืบไป

40. คุณฉัตรชัย จันทรสูตร : ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ถวายตามความประสงค์ที่ทางวัดกำลังดำเนินงานอยู่ 300 บาท

41. คุณนรากร สุรเมธางกูร : ถนนประชาสงเคราะห์ ดินแดง กรุงเทพ
ทำบุญทุกอย่าง 7,000 บาท

42. คุณวิบูลย์ คำล้ำเลิศ : ตำบลสวนหลวง อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร
1 สร้างศาลาหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
2 สร้างตึกพิพิธภัณฑ์ 100 บาท
3 สร้างตึกกองทุน 100 บาท
4 ขยายพื้นที่ป่าธุดงค์ 600 บาท
รวมเป็นเงิน 900 บาท

43. นายศักยิ์กมล - นางอุไรวรรณ - ด.ช.พุทธธรรม สงคราม : ต. ปากช่อง อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ รวม 309 บาท

44. นายกิตติศักดิ์ เอมนุช : ราชวิถี16 ราชเทวี กทม
ถวายสังฆทาน 100 บาท

45. นายศราวุฒิ บุญยินดี และครอบครัว : ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
1. สร้างพระพุทธรูป 100 บาท
2. วิหารทาน 100 บาท
3. ธรรมทาน 100 บาท
4. สังฆทาน 100 บาท
5. ทำบุญทุกอย่าง 100 บาท
รวมเป็นเงิน 500 บาท

46. นายวุฒินันท์ โชคนิยมธรรม และครอบครัว : ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี
ถวายสังฆทาน 100 บาท สร้างพระพุทธรูป 100 บาทธรรมทาน 100 บาท
รวมเป็นเงิน 300 บาท

47. นายเฉลิมชัย ธาราศิริ : ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี
สร้างพระนอน 100 บาท สังฆทาน 200 บาท ธรรมทาน 100 บาท ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท วิหารทาน 100 บาท
รวมเป็นเงิน 600 บาท

48. คุณนาฎอัศสณา สีมารุ่งเรือง : แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
ขยายพื้นที่ป่าธุดงค์ 100 บาท, สร้างศาลาหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
รวมเป็นเงิน 200 บาท

49. นายจักรินทร์ : ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐมกับพระครูปลัดอนันต์ อุทิศเจ้ากรรมนายเวร 100 บาท

50. นายวินิจ สัตถาพร และ น.ส.จีรกนก สัจจะวัฒนวิมล : อ่อนนุช ประเวศ กทม.
วิหารทาน 100 บาท สร้างพระพุทธรูป 100 บาท ธรรมทาน 100 บาท สังฆทาน 100 บาท ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
รวมเป็นเงิน 500 บาท

51. คุณกิติศักดิ์ ไว้งามเสม : ต. หนองค้างพลู อ. หนองแขม จ. กรุงเทพฯ
ทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

52. คุณสมฤดี ซาวคำเขตต์ : ถ.ฉลองกรุง ลาดกระบัง กทม.
สร้างศาลาหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท

53. คุณสมการณ์ สีหนาถ : แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
1. บูรณะปิดทองสมเด็จองค์ปฐมและพระประธานศาลา12ไร่ 100 บาท
2. ร่วมสร้างวิหารทาน 100 บาท
3. ถวายสังฆทาน 100 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
5. สะเดาะเคราะห์ 100 บาท
รวมเป็นเงิน 500 บาท

54. คุณอรุณี หิรัญกสิ : ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
1 อรุณี หิรัญกสิ
2 อภิชญา องค์อธิรัชต์
3 อภิสิทธิ์ องค์อธิรัชต์
4 อธิรัชต์ องค์อธิรัชต์
5 ภาณุรักษ์ สุนทรปิยโสต
6 แมว( สองน้อย)
ถวายสังฆทาน รวมเป็นเงิน 600 บาท

55. คุณกิ๊ก นนทบุรี และครอบครัว : ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี
ขอร่วมทำบุญวิหารทาน 500 บาท

56. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม : ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
1. สร้างศาลาหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
2. สร้างตึกพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
3. สร้างตึกกองทุน (ในสวนไฝ่) 100 บาท
4. ขยายพื้นที่ป่าธุดงค์ 100 บาท
5. พระนอนใหญ่ 50 เมตร 100 บาท
6. สังฑทาน 100 บาท
7. ธรรมทาน 100 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
9. เลี้ยงพระ 100 บาท
10. บูรณะปิดทองสมเด็จองค์ปฐมและพระประธาน 12 ไร่ 200 บาท
11. ถวายพระครูปลัดอนัต์ 100 บาท
12. ทำบุญทุกอย่างในการจัดทำเว็บวัดท่าซุง 100 บาท
ถวายสังฆทาน รวมเป็นเงิน 1,300 บาท

57. คุณอรรถพล ตั้งใจตรง : เขตพระโขนงเหนือ แขวงวัฒนา กทม.
ถวายสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน 420 บาท

58. คุณคมสัน จารุจินดา, รุ่งทิพย์ ดีพรหมมา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
ขยายและปลูกป่าธุดงค์ 500 บาท
สังฆทาน 400 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 99 บาท
รวมเป็นเงิน 999 บาท

59. นายวิโรจน์ โชติพิพัฒน์วรกุล : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี

1. ทำบุญสร้างปราสาททองคำ 200 บาท + เพิ่มอีก 200 บาท (ครั้งที่ 2)
2. สร้างศาลาหลวงพ่อ 5 พระองค์ 200 บาท
3. สร้างตึกพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้200 บาท
4. ขยายพื้นที่ป่าธุดงค์ 200 บาท
5. สร้างพระพุทธรูป 100 บาท
6. ทำบุญธรรมทาน 100 บาท
รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

60. นางอารีรัตน์ ศรีทอง : ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
1.สังฆทาน 900 บาท
2.ทำบุญเทียนจำนำพรรษา ผ้าสบง อาหารพระ 300 บาท
3. ธรรมทาน 100 บาท
4.สะเดาะเคราะห์ครอบครัว 100 บาท
5.โดยเสด็จพระราชกุศลพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี 100 บาท
รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

61. คุณณัทฐา กรีหิรัญ : ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง สมุทรปราการ
ถวายสังฆทาน 2,000 บาท

62. คุณธิดา สหายา : จ.ชลบุรี
ทำบุญทุกอย่าง 830 บาท

63. คุณรณฤทธิ์ ธนาวุฒิ : ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
ถวายสังฆทาน 500 บาท

64. Leryote Prasittisopin& Montawan Chareonwong : Sacramento,CA USA
1. สร้างพระพุทธรูป, ธรรมทาน, สังฆทาน และ ชำระหนี้สงฆ์
2. สร้างศาลาหลวงพ่อ 5 พระองค์, สร้างตึกพิพิธภัณฑ์ –สมบัติพ่อให้, สร้างตึกกองทุน (ในสวนไผ่),
ซ่อมหลังคาศาลา 12 ไร่, ขยายพื้นที่ป่าธุดงค์ (ซื้อเพิ่มอีก 100 ไร่) , และ งาน "โครงการปลูกป่าธรรมชาติ"
3. บำรุง เว็บ “วัดท่าซุง”
รวมเป็นเงิน 99 dollars
ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน ในชาติปัจจุบันนี้เถิด

65. คุณอมรรัตน์ ศรีทอง : ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
ถวายสังฆทาน อุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า 100 บาท

66. ครอบครัวโอสถสงเคราะห์ : อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
ร่วมปิดทองพระพุทธรูป,ซ่อมแซมพระพุทธรูป 199 บาท

67. น.ส.ดารกา รุ่งรัฐแพทย์ และ นายสมยศ เทียบปิ่นหยก : แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.
1. ทำบุญสร้างศาลาหลวงพ่อ 5 พระองค์ จำนวน 1,000.- บาท
2. พระนอน 50 เมตร ที่วัดสุขุมาราม จ.พิจิตร จำนวน 2,000.- บาท
รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

68. คุณกฤษฎา ศรีสันติสุข และครอบครัว : บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ
1,สร้างพระพุทธรูป 100.29 บาท
2. สร้างศาลาหลวงพ่อ 5 พระองค์100 บาท
3.สังฆทาน 100 บาท
4.ธรรมทาน100 บาท
5.ซื้อที่ดิน 100 บาท
6.ทำบุญทุกอย่าง 100 บาท
รวมเป็นเงิน 600.29 บาท

69. นายมนตรี ทองวัลย์ดี : แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม
สร้างศาลาหลวงพ่อ 5 พระองค์ 610 บาท

70. นางอรัญญา บุญธรรม : ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
นางอรัญญา บุญธรรม นายประชา บุญธรรม นายสิชล บุญธรรม นางสาวพรศิริ บุญธรรม
นางสาวศิริกาญจน์ โพธิ์คง นางนาวนาฎยา มากงาม
ทำบุญถวายสังฆทาน 350 บาท ซื้อที่ดินหน้าวัดและสร้างพระใหญ่ 100 บาท ชำระหนี้สงฆ์/ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท ถวายส่วนตัวหลวงพ่อพระครูปลัดอนันต์ 100 บาท
รวมเป็นเงิน 600 บาท

71. นภนต์ คุ้มวงศ์ดี : อรอนงค์ แมนชั่น เชียงใหม่
1. สร้างศาลาหลวงพ่อ 5 พระองค์ 25 บาท
2. สร้างตึกพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 25 บาท
3. สังฆทาน 25 บาท
4. ธรรมทาน 25 บาท
รวมเป็นเงิน 100 บาท

72. คุณชัยวัฒน์ บุญญรากุล : อบต.คึมชาด ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
ถวายสังฆทาน 1,000 บาท

73. คุณพยุ เพียงแก้ว : เชียงใหม่
ถวายสังฆทาน 600 บาท

73. คุณอนุชา วิเศษนคร : ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
วิหารทาร100 สังฆทาน100 เลี้ยงอาหารพระ100
คุณ สำลี ดาศรี สังฆทาน100
รวมเป็นเงิน 400 บาท

74. คุณนงลักษณ์ วงษ์ทองเหลือ
จำนวน 500 บาทเพื่อเป็นธรรมทาน


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 4/7/09 at 09:26 [ QUOTE ]


หมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญสามารถตรวจสอบการแจ้งตอบกลับทาง E-mail ของท่านได้ หากปรากฏว่าเจ้าภาพรายใดข้อมูลที่ลงไปแล้วไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมาทาง "ผู้จัดทำ" ด้วย

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top