Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 26/7/09 at 12:20 [ QUOTE ]

ภาพงานก่อสร้างและการบูรณะสถานที่ต่างๆ ภายในวัดท่าซุง


ณ วันที่ 26 ก.ค. 2552

ภาพต่อเติม "อาคารพระชำระหนี้สงฆ์" ด้านข้างปราสาททองคำ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 26/7/09 at 12:22 [ QUOTE ]


สร้างพระวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 26/7/09 at 12:24 [ QUOTE ]


สร้างหลังคาคลุมอาคาร 25 ไร่ (ทั้งสามแถว)[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 26/7/09 at 12:26 [ QUOTE ]


ซ่อมซุ้มประตูด้านหน้า "พระอุโบสถ"[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top