Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 1/9/09 at 19:52 [ QUOTE ]

ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ กันยายน 2552) "เว็บวัดท่าซุง"


ข้อมูลจาก...หนังสือธัมมวิโมกข์ ฉบับ เดือน กันยายน ๒๕๕๒

"จามร" และ " วิชชุดา " - รวบรวม
ผู้ถ่ายภาพ นาย พสิษฐ์ หีบพร


วันที่ ๓๑ กรกฎาคม และวันที่ ๑, ๒, ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒
ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๓ รูป มี พระสมนึก, พระพิษณุ, พระทนงศักดิ์ เดินทางไปรับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพ ฯ

วันที่ ๓๑ ก.ค. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เวลา ๐๗.๐๐ น. ออกเดินทางจากวัดไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต เพื่อรับสังฆทาน เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางเข้าบ้านสายลม ตอนกลางคืน เวลา ๑ ทุ่ม
ท่านพระครูปลัดอนันต์ ฯ ลงรับสังฆทาน และสนทนากับญาติโยมพุทธบริษัท เวลา ๓ ทุ่มขึ้นพัก

วันที่ ๑, ๒ ส.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิ แบบครึ่งกำลัง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.

วันที่ ๑
ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๒๓๗ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๖๗ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๘๘ คน
ฝึกท่องเที่ยว ฯ - คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๕๒๕ คน

วันที่ ๓๐ ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๒๐๙ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๕๔ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๘๐ คน
ฝึกท่องเที่ยว ฯ - คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๔๘๙ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้ง ๒ วัน ๑,๐๑๔ คน

วันที่ ๑, ๒, ๓ ส.ค. ตอนเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ ฯ ลงรับสังฆทานเวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล เวลา ๑๒.๐๐ น. รับสังฆทานต่อ เวลา ๑๕.๓๐ น. ขึ้นพัก ตอนกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก โดยเปิดวีดิทัศน์คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
เวลา ๒๐.๐๐ น. ถวายสังฆทาน เวลา ๒๑.๐๐ น. ดร. ปริญญา นำสวด อิติปิโส ทำนองสรภัญญะ และ คาถาเงินล้าน จบแล้ว อุทิศส่วนกุศล ท่านพระครูปลัดอนันต์ให้พร เวลา ๓ ทุ่มครึ่ง ขึ้นพัก

วันที่ ๔ ส.ค. เดินทางกลับวัดวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒


คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา ทำบุญถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ศาลา พระพินิจอักษรเวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ หลังจากพระสงฆ์ฉันภัตตาหาร เพลเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร เป็นเสร็จพิธีทำบุญในวันนี้

แจ้งข่าว

วันที่ ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒
ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๓ รูป เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพฯ
วันที่ ๑๐, ๑๑ ต.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.โมทนา

๑. คุณสัจจะ ทันการ, คุณกรรณิการ์ การ-เดช ถวายอาหารและยารักษาโรค ประจำเดือน กรกฎาคม มีรายการดังนี้ ค่าอาหาร ๑๙,๕๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๒. คุณศิริวัฒนา บัญชาเทวกุล (แต๋ว) และครอบครัว นำเครื่องดื่มมาเลี้ยงคณะครูฝึกที่บ้านสายลมในวันอาทิตย์ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๓. คุณพรพรรณ เลิศลํ้า (ต๋อย) และ คณะ นำดอกไม้มาให้ผู้ฝึกใหม่บูชาครูในการฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้านสายลม เดือนธันวาคม มูลค่า ๒,๑๕๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๔. คุณแถม และคุณบัวเผื่อน พุ่มจะบก ถวายหน่อกล้วย ๑๐๐ หน่อ ให้วัดท่าซุงเพื่อปลูกในป่าใหม่ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๕. วัดท่าซุง มีโครงการปรับปรุงระดับเสียง สำนักปฏิบัติธรรมสอนพระกรรมฐาน จ.นครราชสีมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณ ๘๓,๓๐๐ บาท โดยมี ชัยอีเล็กโทนิคส์ เซอร์วิส คุณลือชัย ตีระลาภสุวรรณ เป็นผู้ติดตั้งโดยไม่คิดค่าแรงและบริการจนแล้วเสร็จ และมีผู้ร่วมทำบุญซื้อลำโพง จำนวน ๘ ตู้ เป็นเงิน ๓๐,๘๐๐ บาท มีรายนามดังนี้

คุณโต, คุณติ๋ม และน้องแพท คณะ ๑๑๒๒
คุณกิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนนท์
คุณสิริกร ภาวิษย์พร (เกต)
คุณสำรวย แซ่แต้
คุณเนาวรัตน์ คุ้มชนม์
คุณชนิกรณ์ เกตุแก้ว
คุณณีรนุช นาคแสง
คุณแสงเดือน เสาว์พาลย์
คุณพัทยา-คุณเกษม-คุณภัทร์กร-คุณกิตติยา วงสวรรค์
คุณอุษา - คุณศิวณี - คุณอาศิระ นารูลา ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๖. ผู้บริจาคเงินซื้อเสบียงและสิ่งของให้สำนัก สงฆ์ศูนย์ศิษย์พระราชรหมยาน (ป่าละอู) หัวหิน เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๒ มีรายนาม ดังนี้
คณะคุณวรรษบูลย์ สุขไพบูลย์ ทำบุญข้าวสาร ๓ กระสอบ รวมเป็นเงิน ๗,๘๐๐ บาท
คุณป้าครูอัมพร, คุณป้าครูสิวลัย ทำบุญข้าวสาร ๑ กระสอบ รวมเป็นเงิน ๒,๖๐๐ บาท
คณะลูกหลานบ้านสายลม ถวายค่าแก๊สหุงต้ม นํ้ามันพืช และอื่น ๆ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top