Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 1/10/09 at 09:59 [ QUOTE ]

ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ ตุลาคม 2552) "เว็บวัดท่าซุง"


ข้อมูลจาก...หนังสือธัมมวิโมกข์ ฉบับ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๒

"จามร" และ " วิชชุดา " - รวบรวม
ผู้ถ่ายภาพ นาย พสิษฐ์ หีบพร


งานทำบุญครบรอบ ๒ ปี ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)
วันที่ ๒๑-๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๒วันศุกร์ที่ ๒๑ ส.ค. เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก เสร็จแล้ว รับสังฆทานและสนทนาธรรม

วันเสาร์ที่ ๒๒ ส.ค. วันเริ่มงานทำบุญ เริ่มทยอยมาแต่เช้า

เวลา ๐๘.๓๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ ทำพิธีบวงสรวงเวลา ๐๙.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วฉันภัตตาหารเพลเวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก เสร็จแล้ว รับสังฆทานจากญาติโยมพุทธบริษัทที่มา งานทำบุญครบรอบ ๒ ปี ของ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช) และสนทนาธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ส.ค. เวลา ๐๙.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิเสร็จแล้วรับสังฆทาน เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางกลับวัดท่าซุง
งานทำบุญครบรอบ ๒ ปี ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)

มีรายนามผู้มีจิตเมตตามาเลี้ยงอาหารในงานดังนี้
๑. คณะบ้านไร่ปลายตะวัน เลี้ยงก๋วยจั๊บ
๒. ศูนย์ปฏิบัติธรรม สาขา โคกสมบูรณ์ เลี้ยงกาแฟและโอวัลติน เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท

๓. อาจารย์กนกวรรณ ทายมีฤทธิ์ เลี้ยงขนมถ้วยฟู เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
๔. คุณแม่ประนอม เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท


๕. คณะปลาร้า เลี้ยงส้มตำและ เส้นหมี่โคราช
๖. คณะพิมาย เลี้ยงข้าวเหนียว ปลาหมึกทอด เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท


๗. คณะสีคิ้ว เลี้ยงขนมจีน, น้ำ, ไก่ทอด หมูยอทอด, น้ำพริก เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท
๘. บริษัท แฟมิลี่ อินโนเวชั่น จำกัด เลี้ยงน้ำดื่ม และลองกอง เป็นเงิน ๔๐๐ บาท


๙. คุณสวาท แก้วศรีสังย์ เลี้ยงข้าวคลุกกะปิ และกระเพาะปลา เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท
๑๐. ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดหลังวัดโพธิ์ เลี้ยงข้าวผัดพริก เป็นเงิน ๕๐๐ บาท
๑๑. คณะภูเขาลาด เลี้ยงอาหารและน้ำพริกผัก เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
๑๒. ขนมครกป้าแต้ว เลี้ยงขนมเป็นเงิน ๓๐๐ บาท


๑๓. คุณยายเสาวพงษ์ - คุณยายศรีพร วงศ์สวัสดิ์, คุณอนัญญา บุญเสนอ, คุณกาญจน-พล ศรีดอกพุทธ เป็นเจ้าภาพชุดเครื่องบายศรีบวงสรวงในงานทำบุญครบรอบ ๒ ปี ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
วัดท่าซุง (โคราช)
รวมเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงในจิตเมตตาของทุกท่านและทุกคณะที่นำอาหารมาเลี้ยงในงาน และคุณยายเสาวพงษ์และคุณยายศรีพร พร้อมคณะที่เป็นเจ้าภาพบายศรีบวงสรวง ขออานิสงส์นี้จงส่งผลให้ทุกท่าน ทุกคณะ มีความคล่องตัวสมปรารถนา ทุกอย่างทุกประการ หากปรารถนาพระนิพพาน ก็ขอให้ถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบัน นี้ด้วยเทอญ.
วันที่ ๒๘, ๒๙, ๓๐, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒

พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และ พระสงฆ์ ๓ รูป มี พระครูสังฆรักษ์สุรจิต, พระไพบูลย์, พระบุญชู เดินทางไปรับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพ ฯ

วันที่ ๒๘ พ.ย. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เวลา ๐๗.๐๐ น. ออกเดินทางจากวัดไปบ้าน พล.อ.อ. อาทร โรจนวิภาต เพื่อรับสังฆทาน เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้ว เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางเข้าบ้านสายลม ตอนกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ฯ ลงรับสังฆทาน และสนทนากับญาติโยมพุทธบริษัท เวลา ๒๑.๐๐ น. ขึ้นพัก

วันที่ ๒๙ และ ๓๐ ส.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.

วันที่ ๒๙
ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๒๐๓ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๕๕ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๕๘ คน
ฝึกท่องเที่ยว ฯ - คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๔๖๑ คน

วันที่ ๓๐ ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๑๘๑ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๓๙ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๗๑ คน
ฝึกท่องเที่ยว ฯ - คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๔๕๒ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้ง ๒ วัน ๙๑๓ คน

วันที่ ๒๙, ๓๐, ๓๑ ส.ค.
ตอนเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ ฯ ลงรับสังฆทาน เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๒.๐๐ น. รับสังฆทานต่อจนกระทั่ง เวลา ๑๕.๓๐ น. ขึ้นพัก

ตอนกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก โดยเปิดวีดิทัศน์ คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เวลา ๒๐.๐๐ น. ถวายสังฆทาน เวลา ๒๑.๐๐ น. ดร.ปริญญา นุตาลัย นำสวด อิติปิ โส ทำนองสรภัญญะ และ พระคาถาเงินล้าน จบแล้วอุทิศส่วนกุศล ท่านพระครูปลัดอนันต์ฯ ให้พร เวลา ๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก

วันที่ ๑ ก.ย. เดินทางกลับวัด
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒
พระเจ้าหน้าที่ ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร ๖ องค์ มี พระสมนึก, พระบุญมา พระพิษณุ,
พระอนุชิต, พระสุเชษฐ์, พระอิสเรส
และเจ้าหน้าที่ศูนย์สงเคราะห์ ฯ ออกแจกสิ่งของให้แก่ชาวบ้านยากจนบริเวณรอบวัดท่าซุง จำนวน ๓๑ ครอบครัว

รายการสิ่งของที่แจกให้ชาวบ้านแต่ละ ครอบครัว มีดังนี้
๑. มุ้ง/เสื่อ ๑ หลัง
๒. ข้าวสาร ๑ กระสอบ
๓. ชุดยารักษาโรค ๑๕ รายการ ๑ ชุด
๔. ยาสีฟัน/แปรงสีฟัน ๑ ชุด
๕. สบู่ ๔ ชุด
๖. รองเท้า ๑ คู่
๗. น้ำปลา ๒ ขวด
๘. มาม่า ๑๐ ซอง
๙. ไข่ไก่ ๒๐ ฟอง
๑๐. น้ำตาล ๑ ก.ก.
๑๑. ปลากระป๋อง ๑๐ กระป๋อง
๑๒. นํ้ามันพืช ๑ ขวด
๑๓. หอมแดง / กระเทียม ๑ ก.ก.
๑๔. เกลือ ๑ ถุง
๑๕. เส้นหมี่ ๑ ถุง
๑๖. ทิชชู ๑ ม้วน
๑๗. ไม้ขีด ๑ กล่อง
๑๘. ไฟฉาย ๑ กระบอก
๑๙. ถ่านไฟฉาย ๒ ก้อน
๒๐. ขันน้ำ ๑ ใบ
๒๑. ขนมยูโร ๑ กล่อง
๒๒. ผ้าถุง, ผ้าขาวม้า


เวลา ๐๘.๐๐ น. พระเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ และคณะออกเดินทางแจกของให้แต่และครอบครัว จนถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.วันที่ ๑๑, ๑๒, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๒
ท่านพระครูปลัดอนันต์ฯ เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)
วันศุกร์ที่ ๑๑ ก.ย. เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก เสร็จแล้วรับสังฆทานและสนทนาธรรม
วันเสาร์ที่ ๑๒ ก.ย. เวลา ๐๙.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก เสร็จแล้วรับสังฆทานและสนทนาธรรมวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ก.ย. เวลา ๐๙.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้ว เดินทางกลับวัดท่าซุง


งานสอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)

มีรายนามผู้มีจิตเมตตามาเลี้ยงอาหารในงานดังนี้
๑. คณะปักธงชัย เลี้ยงข้าวราดแกง และก๋วยเตี๋ยว
๒. คณะรวมสหาย เลี้ยงลอดช่อง ขนมจีน เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท
๓. คณะโคกสมบูรณ์ เลี้ยงเมี่ยงคำ น้ำอัญชัน โอวัลตีน และกาแฟ
๔. คณะแม่ประนอม เลี้ยงก๋วยเตี๋ยว และข้าวเหนียวปิ้ง
๕. คณะบ้านขามสะแกแสง โดย คุณ ลุงชื่น เลี้ยงส้มตำ และข้าวราดแกง
๖. คณะสีคิ้ว เลี้ยงข้าวราดแกง และอื่น ๆ มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
๗. คณะปากช่อง และป่าละอู เลี้ยงผลไม้ต่าง ๆ
๘. คณะ จ. สุรินทร์ เลี้ยงขนม และข้าวเหนียวมูล
๙. คณะปากช่อง เลี้ยงขนมจีนแกงไก่
๑๐. คณะก๋วยเตี๋ยวปลา เลี้ยงก๋วยเตี๋ยว
๑๑. คณะบ้านไร่ปลายตะวัน เลี้ยงอาหาร
แจ้งข่าว

วันที่ ๓๐, ๓๑ ตุลาคม และวันที่ ๑, ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๓ รูป เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพฯ
วันที่ ๓๑ ต.ค. และวันที่ ๑ พ.ย. มีการฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
โมทนา๑. ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ ท่านเจ้าอาวาส วัดท่าซุง ส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่พระภิกษุ-สามเณร ใน จ.อุทัยธานี โดยร่วมบริจาคเงิน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ซื้อโต๊ะแลคเชอร์ในการเรียนการสอนนักธรรมให้แก่วัดพิชัยปุรณาราม อ.เมือง จ.อุทัยธานี ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๒. ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ ท่านเจ้าอาวาส วัดท่าซุง ร่วมบริจาคเงินสนับสนุน การศึกษาให้แก่หน่วยวิทยบริการ ฯ มจร. วัด หนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เป็นระยะเวลา ๔ ปี เริ่มมอบตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๔ ปีละ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๓. คุณสัจจะ ทันการ, คุณกรรณิการ์ การ-เดช ถวายอาหารและยารักษาโรค ประจำเดือน สิงหาคม มีรายการดังนี้ ค่าอาหาร ๑๖,๗๕๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๔. คุณศิริวัฒนา บัญชาเทวกุล (แต๋ว) และครอบครัว นำเครื่องดื่มมาเลี้ยงคณะครูฝึกที่บ้านสายลมในวันอาทิตย์ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๕. Mr.Shake โดย คุณสุขขา อ่อนจิต และ คุณกรกมล ชูชัยศรี นำเครื่องดื่มมาเลี้ยง คณะครูฝึกที่บ้านสายลมในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๖. คุณพรพรรณ เลิศลํ้า (ต๋อย) และคณะ นำดอกไม้มาให้ผู้ฝึกใหม่บูชาครูในการฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้านสายลม เดือนธันวาคม มูลค่า ๒,๑๒๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๗. คุณวิวัฒน์ - คุณรุ่งรัตน์ พีรโภคิน และ คุณเลอสรรค์ - คุณจุฑาวรรณ โอฬารวัฒน์
ถวายสิ่งของดังรายการต่อไปนี้
ตู้เย็น จำนวน ๒ ตู้
โต๊ะอาหารไม้สัก จำนวน ๒ ชุด
ชุดโซฟา จำนวน ๑ ชุด ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๘. ร้านแสนดี, คุณมะลิวัลย์ แซ่ตั้ง, คุณ กิตติชาติ แซ่ลิ้ม ถวายสิ่งของดังรายการต่อไปนี้
ตู้กระจก 48 นิ้ว x 30 นิ้ว x 41.5 นิ้ว จำนวน ๑ ใบ
ตู้กระจกเล็ก จำนวน ๓ ใบ, ตู้เซฟ, ประตูไม้, กระจก และไม้ อุทิศให้ นายกวงฮุย แซ่ลิ้ม ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๙. คุณวิชัย สินศุภรัตน์ และครอบครัว ร่วมทำบุญถวายค่าซ่อมบำรุงรถบัสปู่ใหญ่ จำนวน ๖๓,๘๘๐ บาท (หกหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๑๐. รายชื่อผู้ร่วมทำบุญตัดสแตนเลสประดับ วิหารพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ วัดท่าซุง จำนวน ๔,๐๐๐ ชิ้น
ค่าแรงช่าง จำนวน ๕,๐๐๐ บาท มีรายชื่อดังต่อไปนี้

คุณอนันท์, คุณปุณยาพร, ด.ญ.ฉัฐพร, ด.ญ. กนกพิชญ์ จิตอาษา ๑,๙๐๐ บาท
คุณศุภิสรา หงอสกุล, คุณภานุวัฒน์, ด.ช.อภิศักดิ์ ผูกนิสสัย ๕๐๐ บาท
คุณรวิสรา เปรมสิรินิธิคุณ, ครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณสันติภาพ วงหาแก้ว, ครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท
คุณพงษ์ชัย งามศุภฤกษ์, ครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณอำนาจ, คุณรัญชญา นิลสวย, ครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณรชต โปษยะนันท์, ครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณยูรายุ คุ้นเคย, ครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณกิติพงษ์ คำปิตะ, ครอบครัว ๕๐ บาท
คุณวิไลลักษณ์ ผาพองยุบ, ครอบครัว ๕๐ บาท
คุณณัฐชยา พานิคม, ครอบครัว ๕๐ บาท
คุณครองชัย บุษภา, ครอบครัว ๕๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๑๑. คุณวิชชุดา ชัยกูล และคุณไตรดาว ร่วมทำบุญนำผลไม้เข้าโรงทานเพื่อเลี้ยงผู้มารักษาศีลปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา มีรายการดังนี้
ลองกอง ๓๑ ก.ก.
แก้วมังกร ๑๕ ก.ก.
กล้วยไข่ ๑๓ หวี
ลำไย ๑ กล่อง ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๑๒. งานสอนพระกรรมฐานที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)
เมื่อวันที่ ๖-๘ มี.ค. ๒๕๕๒ มีรายนามผู้มีจิตเมตตามาเลี้ยงอาหารในงานดังนี้

คณะปลาร้า ของ คุณลุงชื่น อ.ขาม สะแกแสง เลี้ยงส้มตำ น้ำพริกปลาร้า และผัดเส้นหมี่โคราช
คณะรวมสหาย คุณเกียรติ - คุณดา ขนมจีนประโคก, ไอศกรีมกะทิ และนํ้าดื่ม
คณะบ้านไร่ปลายตะวัน เลี้ยงก๋วยเตี๋ยว, และหอยทอด
คุณประนอม บัวขม เลี้ยงก๋วยเตี๋ยว
คุณประนอม ใบกุหลาบ เลี้ยงข้าวคลุกกะปิ, ขนมรวมมิตร
กลุ่มสีคี้ว เลี้ยงลาบ และแกงส้ม

๑๓. ผู้บริจาคเงินซื้อเสบียงและสิ่งของให้สำนัก สงฆ์ศูนย์ศิษย์พระราชพรหมยาน (ป่าละอู) หัวหิน
เดือน สิงหาคม ๒๕๕๒ มีรายนาม ดังนี้
คุณป้าครูอัมพร, คุณป้าครูสิวลัย ทำบุญข้าวสาร ๑ กระสอบ เป็นเงิน ๒,๖๐๐ บาท
คุณเรืองระวี และครอบครัวผิวทองงาม ทำบุญข้าวสาร ๑ กระสอบ เป็นเงิน ๒,๖๐๐ บาท
คุณสามารถทำบุญข้าวสาร ๑ กระสอบ เป็นเงิน ๒,๖๐๐ บาท
คุณบุญมา ทำบุญข้าวสาร ๑ กระสอบ เป็นเงิน ๒,๖๐๐ บาท
คุณนุจรี ทำบุญข้าวสาร ๑ กระสอบ เป็นเงิน ๒,๖๐๐ บาท
คณะลูกหลานบ้านสายลม ถวายค่าแก๊สหุงต้ม นํ้ามันพืช และอื่น ๆ เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top