Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 30/10/09 at 11:48 [ QUOTE ]

ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ พฤศจิกายน 2552) "เว็บวัดท่าซุง"


ข้อมูลจาก...หนังสือธัมมวิโมกข์ ฉบับ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๒

"จามร" และ " วิชชุดา " - รวบรวม
ผู้ถ่ายภาพ นาย พสิษฐ์ หีบพร


พิธีพุทธาภิเษกประจำปี ณ พระอุโบสถ วัดท่าซุง
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๒

ในบริเวณรอบพระอุโบสถ เริ่มเต็มไปด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของญาติโยม ที่ต้องการเข้าพิธีพุทธาภิเษกตั้งแต่ช่วงบ่าย หลายคนถือคติว่าเข้าซ้ำบ่อย ๆ ยิ่งดี การทำพิธีพุทธาภิเษกทุกครั้งก็เข้าร่วมทุกครั้งเพื่อความเป็นสิริมงคล ต่างเตรียมพันผูกสายโยงสายสิญจน์เชื่อมต่อกับสายสิญจน์ที่โยงรอบพระอุโบสถรอเวลาเริ่มพิธี ส่วนเก้าอี้บริเวณรอบพระอุโบสถแถวหน้าก็ถูกจับจองเต็มตั้งแต่ช่วงบ่าย


ในพระอุโบสถ มีเหรียญล็อกเก็ตที่ระลึกรูปพระเดชพระคุณหลวงพ่อสำหรับแจกที่บ้านสายลมและงานกฐิน เป็นวัตถุมงคลแรกที่ถูกขนเข้าวางในประรำพิธี รวมทั้งวัตถุมงคลอื่นๆ ส่วนวันถุมงคลของญาติโยมบางส่วนก็โยงสายสิญจน์วางไว้ด้านหลังพระอุโบสถ

ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์วัดท่าซุง ทยอยเข้าพระอุโบสถก่อนที่พิธีจะเริ่มขึ้นที่เวลา ๑๘.๐๐ น. ครั้นได้เวลาอันเป็นมงคลพิธี ท่านพระครูปลัดอนันต์ จุดธูปหน้าพระประธาน พระครูสมุห์พิชิต ฐิตวีโร จุดธูปเทียนหน้าขันนํ้ามนต์ พระครูสังฆรักษ์สุรจิต จุดธูปเทียนบายศรี พระใบฎีกาประทีป อตฺถทสฺสี จุดเทียนรอบวัตถุมงคล


หลังจากนั้นเปิดเทปบวงสรวงของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ มี ท่านพระครูสมุห์พิชิต เป็นผู้นำคณะสงฆ์และญาติโยมสวดอิติปิ โส ๑๐ จบ เสียงประสานสวดอิติปิโส ดังสะท้อนกังวานไปทั่วบริเวณโดยรอบ ทุกดวงจิตยึดมั่นด้วยศรัทธาในคุณพระศรีรัตนตรัย พรหม เทวดา พระเดชพระคุณครูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระเดชพระคุณหลวงปู่ปาน และ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน


เมื่อถึงเวลาทำสมาธิอธิษฐานจิตครึ่งชั่วโมง ต่างก็ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ทุกท่านให้ประทานพร คุ้มครองกาย วาจา ใจ ผู้เป็นที่รักสถาบันพระมหากษัตริย์ และชาติไทย

ภายหลังจบพิธี ท่านพระครูปลัดอนันต์ ประพรมนํ้าพระพุทธมนต์รอบวัตถุมงคล โดย ท่านพระครูสมุห์พิชิต และ ท่านพระใบฎีกาประทีป ประพรมนํ้าพระพุทธมนต์ให้กับบรรดาญาติโยมและวัตถุสิ่งของอันเป็นมงคลทั้งหลายโดยรอบพระอุโบสถ เสร็จพิธีแล้วญาติโยมบางส่วนเข้าแถวใส่ย่ามพระภิกษุทั้งหลาย และแยกย้ายกันกลับเข้าที่พักในเวลาต่อมางานครบรอบ ๑๗ ปี แห่งการมรณภาพ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
วันที่ ๒๖ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๒

วันเสาร์ที่ ๒๖ ก.ย. เป็นวันที่อัญเชิญพระพุทธรูปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมทองคำขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว ขึ้นประดิษฐานบนแท่นในตู้กระจก ด้านขวาบุษบกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เข้ากราบขอพร และชื่นชมความสวยงามอันปราณีตตระการตาเพียงปีละครั้ง ใน ๒ วันนี้เท่านั้น

ท่านท่านพระครูปลัดอนันต์ เข้านั่งประจำที่ฝั่งตรงข้ามอาสนสงฆ์ เพื่อให้ญาติโยมเข้าทำบุญถวายปัจจัย พร้อมรับของที่ระลึกเป็นหนังสือธรรมะปกสีขาวทอง "พ่อสอนลูก เล่มที่ ๗" และ "คําสอนหลวงพ่อวัดท่าซุง เล่ม ๒๖" และ "ธรรมปฏิบัติ เล่มที่ ๒๒" หน้าปกเป็นรูปพระเดชพระคุณหลวงปู่ปาน

เวลา ๑๗.๐๐ น. ดร. ปริญญา นุตาลัย อาราธนาพระสงฆ์วัดท่าซุงขึ้นอาสนสงฆ์ แล้วกล่าวเชิญ คุณประมวล ราชอินทร์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ คุณพรนุช คืนคงดี จุดธูปเทียนบูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ


จากนั้น ดร. ปริญญา กล่าวนำพุทธบริษัททั้งหมดกราบพระและอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ ท่านพระครูสมุห์พิชิต ฐิตวีโร ให้ศีล ทายกกล่าวอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์วัดท่าซุงทั้งหมดสวดบทธัมมนิยาม


ต่อมา เจ้าหน้าที่คณะรวมใจภักดิ์และ นักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยานำเครื่องไทยทานเข้าเทียบ ทายกกล่าวนำถวายแล้วเจ้าภาพเข้าถวายเครื่องไทยทาน จากนั้นเจ้าหน้าที่ทอดผ้าภูษาโยงและนำผ้าบังสุกุลเข้าเทียบ ทายกกล่าวนำถวายผ้าบังสุกุล


เจ้าภาพเข้าไปทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล พระสงฆ์ให้พร เจ้าหน้าที่เก็บผ้าบังสุกุลและผ้าภูษาโยงออกจากอาสนสงฆ์

เสร็จแล้ว ดร. ปริญญา กล่าวเชิญ คุณกฤษพงษ์ มหาเปารยะ เข้าจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย คุณเยาวลักษณ์ มิตรศรัทธา จุดธูปเทียนบูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อ และคุณสุมาลี อนันต์พลังใจ จุดธุปเทียนบูชาพระธรรม จากนั้นทายกกล่าวอาราธนาธรรม พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม ญาติโยมตั้งใจฟังด้วยความสงบ


ต่อมา เจ้าหน้าที่ทอดผ้าภูษาโยงและนำ ผ้าบังสุกุลเข้าเทียบ ทายกกล่าวนำถวายผ้าบังสุกุล เจ้าภาพเข้าไปทอดผ้าบังสุกุล


จบแล้วเป็นการเปิดโอกาสให้ญาติโยมที่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพเครื่องไทยทาน ได้มีโอกาสเข้าถวายผ้าบังสุกุล ด้วยการผาติกรรมผ้ามาทอดบนผ้าภูษาโยง ที่เจ้าหน้าที่นำเข้ามาเทียบก่อนหน้านี้


เมื่อญาติโยมพร้อมแล้ว ทายกกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล พระสงฆ์ให้พร จากนั้น ดร. ปริญญา ประกาศให้ญาติโยมช่วยเจ้าหน้าที่เก็บผ้าบังสุกุลออกจากอาสนสงฆ์


ก่อนให้ญาติโยมต่อแถวเข้าถวายจตุปัจจัยใส่ย่ามพระกันเป็นแถวยาวเหยียด เสร็จแล้วอุทิศส่วนกุศลถวายกุศลแด่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ จากนั้นพระสงฆ์ให้พร กราบพระ จบพิธีกรรมของวันนี้

คํ่าวันนี้สายฝนเทกระหนํ่าลงมาหลังจากเริ่มพิธีไม่นานนัก ลูกหลานศิษยานุศิษย์เลยถือโอกาสกราบชมพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทองคำ และกราบพระศพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พร้อมทั้งชมความงามภายในวิหารแก้ว ซึ่งตกแต่งสวยงามตระการตาเป็นพิเศษ พรมสีแดงสดส่งให้ประกายระยิบระยับของโคมไฟคริสตัลรอบมหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร สวยงามจับจิต ญาติโยมบางส่วนจึงอดใจไม่ไหว ต้องถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึก ก่อนที่บางท่านจะตัดสินใจลุยฝนกลับที่พักเพื่อเตรียมตัวสําหรับวันรุ่งขึ้น ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าเตรียมสถานที่สำหรับจัดงานต่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ก.ย. ๕๒

พิธีบวงสรวงภายในวิหารแก้วร้อยเมตรตั้งแต่เจ็ดโมงกว่า คณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายต่างเข้านั่งล้อมรอบโต๊ะเครื่องบายศรีบวงสรวง หน้าบุษบกตั้งพระศพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ เมื่อถึงเวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์, ท่านพระครูสมุห์พิชิต พร้อมทั้ง ท่านพระชัยวัฒน์ เริ่มทำพิธีบวงสรวงบายศรี


ท่านพระครูสมุห์พิชิต จุดธูปเทียนเริ่มพิธี บวงสรวง จากนั้น ท่านท่านพระครูปลัดอนันต์ สวดนำพุทธบริษัททั้งหมดกราบบูชาพระรัตนตรัย ขอขมาพระ แล้วนั่งสมาธิถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ๕ นาที เป็นเสร็จพิธีแรกของช่วงเช้า


ท่านท่านพระครูปลัดอนันต์ เข้านั่งโซฟารับแขกด้านฝั่งตรงข้ามอาสนสงฆ์ เพื่อให้ญาติโยมเข้าทำบุญถวายจตุปัจจัย พร้อมรับหนังสือธรรมคําสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เป็นที่ระลึก


ญาติโยมพุทธบริษัทหลายคนถือโอกาสออกไปเข้าแถวถวายสังฆทานที่บริเวณระเบียงมหาวิหาร ๑๐๐ เมตร กับ ท่านพระครูสมุห์พิชิต และ ท่านพระใบฎีกาประทีป


เวลา ๐๘.๓๐ น. พระเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรพชิตและเจ้าหน้าที่ฆราวาส รอต้อนรับคณะพระเถรานุเถระ ๔๓ รูป ที่เดินทางมาร่วมงานตามฎีกาอาราธนานิมนต์


ญาติโยมหลายท่านถือโอกาสออกไปรับ ประทานอาหาร ก่อนที่พระเถรานุเถระจะเดินทางมาถึง เพราะเจ้าหน้าที่จะต้องอํานวยความสะดวกเปิดทางให้พระเถรานุเถระเข้าพักผ่อน และจะปิดประตูห้ามเข้าออกระหว่างที่ทำพิธี ส่วนร้านอาหารก็ตั้งเรียงรายในเต๊นท์ยาวเหยียดเต็มพื้นที่จอดรถด้าน "ศาลามิตรศรัทธา" ตรงข้ามมหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร

สรรพเมนูอาหารมีให้เลือกละลานตารวม ๔๖ ร้าน ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาว ของหวาน ผลไม้ น้ำดื่ม แต่ละร้านรสชาติดี อร่อยทุกร้าน และเลี้ยงแบบกินฟรี กินได้ไม่อั้น ถ้ามั่นใจว่ายังกินไหว และผู้มางานในบุญก็เข้าแถวคิวยาวเหยียดทุกร้านเหมือนเช่นทุกปี ต้องขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพอาหารทุกร้าน ที่ใจดีมีเมตตานำอาหารที่รสดี อร่อยมาเลี้ยงผู้มาทำบุญด้วย สาธุ..สาธุ..


ระหว่างรอเวลาเริ่มพิธีการ ภายในบริเวณงานมีการกระจายเสียงรวมพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ก่อนถึงกําหนดเวลา ดร.ปริญญา ประกาศเรื่องรายละเอียดพิธีการ รายชื่อเจ้าภาพเครื่องไทยทาน และขอความร่วมมือปิดเสียงสัญญาณโทรศัพท์มือถือทั้งหมด ขอให้สํารวมกิริยาอาการ และประกาศปิดประตูหน้า ห้ามเข้าออกระหว่าง ดําเนินพิธีการ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร. ปริญญา กล่าวอาราธนาพระเถรานุเถระและพระสงฆ์ขึ้นอาสนสงฆ์ มีพระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระพรหมเมธี วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นองค์ประธาน พระเถรานุเถระทั้งหมดกราบพระ จากนั้นเจ้าหน้าที่เข้าถวายเครื่องดื่ม กล่าวเชิญ คุณแม่จำรัส เสนสกุล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ คุณจุฑาวรรณ โอฬารวัฒน์ จุดธูปเทียนบูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อ แล้วทายกกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีล


พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระพรหมเมธี ประธานสงฆ์ให้ศีล จากนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา


จบแล้ว เจ้าหน้าที่เข้าจัดเตรียมถวายภัตตาหารเพล จากนั้นทายกกล่าวนำถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เจ้าหน้าที่เข้าประเคน ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหมดนั่งอนุโมทนาด้วยความสงบเรียบร้อย


สำหรับพระอาคันตุกะที่เคารพศรัทธาพระเดชพระคุณหลวงพ่อซึ่งเดินทางมาร่วมงาน เจ้าหน้าที่ก็จัดภัตตาหารเพลถวายที่ด้านข้างวิหาร ๑๐๐ เมตร หลังมณฑปพระปัจเจกพุทธเจ้า

เมื่อพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเสร็จ เจ้าหน้าที่เก็บภาชนะทั้งหมดออก แล้วทอดผ้าภูษาโยง นำผ้าบังสุกุลเข้าเทียบ เจ้าภาพเครื่องไทยทานเข้าประจำที่ ดร. ปริญญา กล่าวนำถวายผ้าบังสุกุล เจ้าภาพเครื่องไทยทานเข้าทอดผ้าบังสุกุล


พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล


จากนั้นเจ้าหน้าที่เก็บผ้าภูษาโยงออกจากอาสน์สงฆ์และนำเครื่องไทยทานเข้าเทียบ ทายกกล่าวนำถวายแล้วเจ้าภาพเข้าไปประเคนถวายเครื่องไทยทานแด่พระเถรานุเถระ จากนั้น ดร. ปริญญา ประกาศให้ลูกศิษย์ผู้ติดตามเข้าเก็บผ้าบังสุกุลและเครื่องไทยทานออกจากอาสนสงฆ์


ต่อมา ท่านพระครูปลัดอนันต์ เข้าถวายจตุปัจจัยแด่พระเถระตามลำดับ


จากนั้น ดร. ปริญญา จึงประกาศให้เจ้าหน้าที่นำขันเงินมาวางที่อาสนสงฆ์ ญาติโยมเดินแถวเข้าถวายจตุปัจจัยแด่พระเถรานุเถระ ตามอัธยาศัยแถวยาวเรื่อยไปจนถึงหน้าห้องฝึกพระกรรมฐาน บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยใช้เวลานานกว่าค่อนชั่วโมง

จากนั้น ดร. ปริญญา กล่าวอาราธนา พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระพรหมเมธี กล่าวสัมโมทนียกถา ...

"...ชื่อว่าคณะศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายฆราวาส ซึ่งมีท่านเจ้าอาวาสวัดท่าซุงเป็นประธาน ได้มาร่วมจิตร่วมใจกันทำเป็นประจำนั้น ชื่อว่าทุก ๆ ท่านนั้นได้แสดงออกถึงคุณธรรมที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาถึงห้าประการด้วยกัน คือ ได้บอกความเป็นญาติ ได้ประกาศความกตัญญู ได้บูชาท่านผู้มีพระคุณ ได้อุดหนุนพระศาสนา และ ญาติโยมทุก ๆ คนนั้น ชื่อว่าได้ประสบผลบุญเป็นเอนกอนันต์..."

ศิษยานุศิษย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ทั้งหมดนั่งพนมมือฟังสงบนิ่ง ปลาบปลื้มปีติยินดีตาม จากนั้น ดร. ปริญญา นำกล่าวคําอุทิศส่วนกุศลถวายกุศลแด่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระสงฆ์ให้พร

เจ้าหน้าที่รอรับพระเถรานุเถระลงจากอาสนสงฆ์ พระสงฆ์วัดท่าซุงฝ่ายต้อนรับได้ติดตามไปส่งกลับ ท่านพระครูปลัดอนันต์ เดินตามออกไปส่งที่หน้าประตูวิหาร มีญาติโยมด้านนอกบางส่วนนั่งรอถวายจตุปัจจัยใส่ย่ามเป็นระเบียบเรียบร้อย จากนั้นญาติโยมส่วนหนึ่งทยอยออกจากมหาวิหารไปหารับประทานอาหาร และบางกลุ่มเดินทางกลับทันทีเพราะกลัวรถติด

ดร. ปริญญา ประกาศรายชื่อเจ้าภาพไทยธรรม จากนั้นเวลา ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุงขึ้นอาสนสงฆ์เพื่อสวดมาติกาถวายกุศลแด่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ เสร็จแล้ว ดร. ปริญญา กล่าวเชิญ คุณวันดี เวสารัชชานนท์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย คุณวันทภรณ์ พรกิตติโชติเจริญ จุดธูปเทียนบูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อ และคุณสมพงษ์ พรปทุมชัยกิจ จุดธูปเทียนบูชาพระธรรม จากนั้นทายกกล่าวนำญาติโยมพุทธบริษัทอาราธนาธรรม พระสงฆ์สวดมาติกา

ต่อมาเจ้าหน้าที่นำเครื่องไทยทานเข้าเทียบ ดร. ปริญญา กล่าวนำถวายแล้วเจ้าภาพเข้าถวายเครื่องไทยทาน จากนั้นเจ้าหน้าที่ทอดผ้าภูษาโยงและนำผ้าไตรเข้าเทียบ ทายกกล่าวนำถวายผ้าบังสุกุล เจ้าภาพเข้าไปทอดผ้าบังสุกุล

พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล จากนั้นให้ญาติโยมที่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพเครื่องไทยทานได้มีโอกาสเข้าถวายผ้าบังสุกุล โดยให้ผาติกรรมผ้าไตรหรือสบงของวัด แล้วนำเข้ามาทอดผ้าบังสุกุลบนผ้าภูษาโยง เมื่อญาติโยมพร้อมแล้ว ทายกกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล จากนั้นญาติโยมช่วยเก็บผ้าบังสุกุลออกจากอาสนสงฆ์ และเดินเข้าแถวเพื่อถวายจตุปัจจัยแด่พระภิกษุทุกรูป


หลังจากนั้น ดร. ปริญญา กล่าวนำอุทิศส่วนกุศลถวายกุศลแด่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ จากนั้นพระสงฆ์ให้พร เป็นอันเสร็จพิธีกรรมทั้งหมด

ปีนี้เป็นปีแรกที่เลื่อนเข้ามาจัดในช่วงเข้าพรรษา เพื่อความสะดวกสำหรับการมาร่วมงานของพระเถรานุเถระ แม้จะมีฝนโปรยหนักเม็ดบ้างในค่ำคืนของวันเสาร์หลังเสร็จพิธี แต่ในช่วงกลางวันระหว่างงานก็ไม่มีเค้าฝนมาให้กังวลแม้แต่น้อย คงเป็นด้วยพระพุทธบารมีขององค์สมเด็จพระชินสีห์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ที่เมตตาสงเคราะห์ช่วยลูกหลานเสมอมา

การจัดระบบภายในบริเวณงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศิษยานุศิษย์ยังคงมาร่วมงานคึกคักหนาตา เฉกเช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา ญาติโยมหลายท่านงดใส่ชุดขาวชั่วคราว แต่งตัวด้วยผ้าสีสวยงามละลานตา เพื่อถวาย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ก็ขอความร่วมมือจากลูกหลานทั้งหลาย ให้จัดตารางเวลาทำตัวให้ว่างเพื่อมาร่วมงานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวาย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ในทุกเดือนกันยายนตั้งแต่ปีนี้เรื่อยไป


ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพญาติโยมที่ตั้งใจนำอาหารมาออกร้านกันมากมาย บางท่านก็ออกร้านถึงสองวัน รวมทั้งเจ้าภาพวัสดุอุปกรณ์สิ่งของช่วยงานต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมมือร่วมใจกันช่วยให้ งานครบรอบ ๑๗ ปี แห่งการมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ สำเร็จลุล่วงเรียบร้อยและสวยงาม

ด้วยอานิสงส์นี้ขออาราธนาบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยให้ประสาทพรอํานวยให้ท่านทั้งหลาย จงมีแต่ความสะดวกคล่องตัว มั่นคง มิติดขัดทุกเรื่อง คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการ หากปรารถนาพระนิพพานก็ขอให้ถึงซึ่งนิพพานด้วยเทอญ..พิธีพุทธาภิเษกที่พระอุโบสถ
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒

สภาพอากาศโดยรวมที่วัดท่าซุงวันสุดท้ายของเดือนกันยายนที่ผ่านมา ชุ่มฉํ่าเปียกนํ้าด้วย สายฝนที่กระหนํ่าตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อกลางดึก สืบเนื่องจากฤทธิ์หางพายุไต้ฝุ่นกิสนาที่ พัดผ่านเข้ามาจากประเทศเวียดนาม

วันที่ ๑ ต.ค. ซึ่งเป็นวันแรกของการรับสมัครฆราวาสชาย เพื่อร่วมปฏิบัติธุดงค์ประจําปีของทุกปี ปีนี้มีลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคยผ่านการบวชธุดงค์มาหลายครั้งรู้งานรู้คิว ต่างรีบมารอลงทะเบียนและเข้าฝึกสอบมโนมยิทธิกัน ตั้งแต่ยังไม่เริ่มทำวัตรเช้า ดูเหมือนว่าปีนี้อาจเป็นไปได้ที่จะมีคนผิดหวังมากกว่าปีอื่น เนื่องจากมัวแต่เย็นใจไม่ได้รีบมาสมัครเพราะปีนี้เปิดรับสมัครเพียง ๙๖ คน

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ถึงวันที่ ๒๗ พ.ย. นี้เท่านั้น แค่เฉพาะวันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียน ตัวเลขก็วิ่งผ่านสามสิบไปแล้ว ตามกฎของวัดคือห้ามโทรศัพท์จอง ต้องมาสมัคร กรอกคำขอบรรพชาด้วยตัวเองเท่านั้น หากไม่มีจิตศรัทธาตั้งใจแน่วแน่ว่าจะมาบวชธุดงค์จริงก็คงจะเข้าร่วมฝึกมโนมยิทธิและปฏิบัติตามระเบียบเคร่งครัดของวัดไม่ไหว ต้องขออนุโมทนาในบุญกุศลของทุกท่านที่ตั้งจิตอธิษฐานแน่วแน่ เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติธุดงค์ในครั้งนี้ด้วย

นอกจากฆราวาสที่อยู่ประจำพรรษาร้อยกว่าชีวิต ก็เริ่มมีญาติโยมทยอยเดินทางเข้าพักที่วัดกันต่อเนื่อง จนที่นั่งทำวัตรเช้าที่ศาลานวราชแน่นขนัด อากาศตอนเช้าเย็นสบายน่าชื่นใจฝนขาดเม็ดไปเรียบร้อย ตั้งแต่ก่อนพระจะออกบิณฑบาตร

รอบบริเวณพระอุโบสถ เก้าอี้ตั้งวางอย่างเป็นระเบียบสะอาดสะอ้านตา เพราะพระและเจ้าหน้าที่ช่วยกันตั้งเต๊นท์ จัดเก้าอี้ เซ็ตไฟ ทำความสะอาดโดยรอบพระอุโบสถกันก่อนแล้ว ที่จอดรถรอบพระอุโบสถเริ่มเต็มไปด้วยรถยนต์ของญาติโยมที่มาร่วมพิธี หลายคันถือคติว่าเข้าทําพิธีซํ้า บ่อย ๆ ยิ่งดีทำพิธีทุกครั้งก็เข้าร่วมทุกครั้ง เพื่อความเป็นสิริมงคล จึงเห็นหลายคันทั้งป้ายแดงป้ายขาวผูกพันโยงสายสิญจน์เชื่อมต่อกับสายสิญจน์ที่โยงรอบพระอุโบสถรอเวลาเริ่มพิธี ส่วนเก้าอี้บริเวณรอบพระอุโบสถมุมดีแถวหน้าก็ถูกจับจองเต็มตั้งแต่ช่วงบ่ายคล้อย

ในพระอุโบสถ มีวัตถุมงคลและเหรียญล็อกเก็ตรูป พระเดชพระคุณหลวงพ่อ สำหรับแจกเป็นที่ระลึกเมื่อถวายสังฆทานที่บ้านสายลมและงานกฐินซึ่งเสร็จไม่ทันเข้าพิธีรอบที่ผ่านมาเป็นวัตถุมงคลแรกที่ถูกขนเข้าวางในประรำพิธีตั้งแต่ช่วงบ่า ย

ได้ยินท่านว่าเหรียญเล็กของรุ่นนี้สวยงามมากออกแบบเป็นพิเศษต่างไปจากรุ่นก่อน ญาติโยมน่าจะถูกใจเพราะทําค่อนข้างยาก แต่เหรียญรุ่นนี้มีปริมาณจํากัดเพียงแค่ ๑,๐๐๐ เหรียญ และอาจไม่พอแจกในงานกฐิน ส่วนสิ่งของเครื่องใช้บางส่วนญาติโยมก็โยงสายสิญจน์วางไว้บนเก้าอี้และบริเวณหลังพระอุโบสถเช่นเคย

พิธีพุทธาภิเษกรอบนี้ญาติโยมที่เข้าร่วมพิธีไม่หนาตาเท่าครั้งก่อน ส่วนมากเป็นชีพราหมณ์ที่มารักษาศีลจำพรรษาอยู่ที่วัดเพราะทำเป็นการภายในและไม่ได้ประกาศเป็นทางการ ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และ ท่านพระครูสมุห์พิชิต ฐิตวีโร และพระสงฆ์วัดท่าซุงทยอยเข้าพระอุโบสถก่อนพิธีจะเริ่มประมาณครึ่งชั่วโมง พิธีเริ่มขึ้นที่ เวลา ๑๘.๐๐ น.


ท่านพระครูปลัดอนันต์ เมตตาให้ความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ญาติโยมเรื่องพิธีการ การอธิษฐานจิตทำสมาธิขึ้นพระนิพพานเหมือนทุกครั้ง จากนั้นเปิดเทปบวงสรวงของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ โดยมี ท่านพระครูสมุห์พิชิต เป็นผู้นำญาติโยมพุทธบริษัททั้งหมดสวดอิติปิโส ๑๐ จบ

ตามด้วยการทำสมาธิอธิษฐานจิต ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเดชพระคุณครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ทุกท่านให้ประสาทพร คุ้มครองรักษากายวาจาใจให้มั่นคงต่อพระนิพพาน
เมื่อจบพิธีเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. ท่านท่านพระครูปลัดอนันต์ และ พระครูสมุห์พิชิต ประพรมนํ้าพระพุทธมนต์ให้กับบรรดาญาติโยมรอบพระอุโบสถ ญาติโยมรอใส่ย่ามพระหน้าโบสถ์ จากนั้นจึงแยกย้ายกลับเข้าที่พักเพื่อเตรียมตัวร่วมงานบุญวันออกพรรษา

*******************************


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 1/11/09 at 08:02 [ QUOTE ]


งานทําบุญวันออกพรรษา
วันอาทิตย์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๒


ญาติโยมพุทธบริษัทจับจ่ายซื้ออาหารคาว หวาน ผลไม้ สําหรับใส่บาตรพระพุทธและถวายภัตตาหารพระสงฆ์จากร้านค้าที่ตั้งร้านรอหน้าศาลาพระพินิจ ฯ ตั้งแต่เช้าตรู่ ญาติโยมบางกลุ่มชวนกันตั้งใจมาทําบุญทั้งบ้าน บ้างก็เดินทางมาเป็นคู่สามีภรรยา เห็นแล้วน่าชื่นใจนั่งกันเต็มศาลาพระพินิจ ฯ

ท่านพระครูปลัดอนันต์ ขึ้นอาสนสงฆ์ลงรับสังฆทานที่ศาลาพระพินิจ ฯ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น. ญาติโยมพุทธบริษัทลูกศิษย์ที่รักษาศีลเข้าพรรษาที่วัด และญาติโยมที่เดินทางมาจากทางบ้านทยอยเข้าถวายสังฆทานแต่เช้า


เวลา ๐๗.๔๐ น. เสียงระฆังดัง พระสงฆ์นำโดย ท่านพระครูสมุห์พิชิต ขึ้นนั่งอาสนสงฆ์ จากนั้น คุณสุมนา ทายิกากล่าวนำกราบบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีล ๘ ท่านพระครูปลัดอนันต์ ให้ศีล พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา


จากนั้นทายิกากล่าวนำญาติโยมทั้งหมดถวายภัตตาหารเช้าและร่วมกันประเคน เสร็จแล้วทายิกานำกล่าวอาราธนาธรรมและชมวีดิทัศน์พระธรรมเทศนาจาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อ เนื่องในวันออกพรรษา วันที่ ๑๑ ต.ค. พ.ศ. ๒๕๓๕ จบแล้ว พระสงฆ์ให้พร

เวลา ๑๖.๓๐ น. พระสงฆ์ทั้งหมดเข้าประกอบพิธีปวารณาออกพรรษาที่พระอุโบสถ พิธีเสร็จสิ้นที่เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น.งานทำบุญตักบาตรเทโว ฯ
วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒

ปีนี้มีร้านค้ามาให้เลือกซื้อของสำหรับใส่บาตรหลายอย่างเช่นทุกปี ด้านหน้าศาลาพระพินิจ ฯ มีร้านเบเกอรี่วัดท่าซุง ร้านขนมหวานคุณพร ถัดไปก็เป็นร้านสวัสดิการวัดมีอาหารทั้งคาวหวานมาขาย รอบบริเวณหอกลองและที่จอดรถก็มีร้านค้าจากหน้าวัดยกมาตั้งให้ญาติโยมเลือกซื้อตามสะดวกใจ

ญาติโยมทยอยกันเข้าใส่บาตรพระพุทธ เตรียมอาหารคาวหวานผลไม้สําหรับถวายภัตตาหารหลังจากตักบาตรเทโว ฯ ตั้งแต่เช้าตรู่ ญาติโยมเข้าตั้งโต๊ะเตรียมของสําหรับใส่บาตรกันตั้งแต่เช้ามืด โดยเฉพาะบริเวณหน้าประตูพระอุโบสถที่เต็มเป็นจุดแรกไล่เรียงเรื่อยมายังหน้าศาลาพระพินิจ ฯ ต่อกันไปโดยรอบ

ปีนี้ไม่ใช่เทศกาลวันหยุดยาว ญาติโยมจึงบางตากว่าปีก่อน เจ้าหน้าจึงจัดระเบียบให้ตั้งแถวเพียงแถวเดียวเพื่อความสะดวกรวดเร็วเรียบร้อย ถึงกระนั้นปริมาณสิ่งของข้าวสารอาหารแห้ง สำหรับใส่บาตรที่แต่ละท่านเตรียมมาก็ไม่ได้น้อย ต้อง ขออนุโมทนาบุญกุศลที่ทุกท่านตั้งใจมาทำบุญ และปฏิบัติในครั้งนี้.....สาธุ


ท่านพระครูสมุห์พิชิต ฐิตวีโร ขึ้นอาสน์สงฆ์รับสังฆทานที่ศาลาพระพินิจ ฯ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๖.๓๐ น. จากนั้น คุณสุมนา กล่าวนำญาติโยมทั้งหมดบนศาลาพระพินิจฯ และบริเวณโดยรอบพระอุโบสถ อาราธนาศีล ๕ ท่านพระครูสมุห์พิชิต ให้ศีล และเริ่มพิธีตักบาตรเทโวฯ รอบพระอุโบสถ

รถบุปผชาติอัญเชิญพระพุทธเคลื่อนออกจากบริเวณพระอุโบสถนำหน้าแถวขบวนพระสงฆ์ นําโดย ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ เวียนรอบพระอุโบสถ


ตามด้วยแถวยาวของพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษา ณ วัดท่าซุงเดินอุ้มบาตรสะพายย่าม มีนักเรียนชายโรงเรียนพระสุธรรมยานเดินตามทำหน้าที่ลูกศิษย์ช่วยถ่ายเทของที่เต็มบาตรอยู่ตลอดเวลา เพราะเส้นทางโดยรอบพระอุโบสถเต็มไปด้วย ฆราวาส ชีพราหมณ์ ที่ตั้งแถวรอเพิ่มทานบารมีเตรียมของไว้ใส่บาตรมากหลากหลาย ทั้งพวงมาลัย ดอกไม้ ข้าวสาร ข้าวต้มลูกโยน ข้าวต้มมัด นํ้าตาล อาหารแห้ง ผลไม้ ขนม ลูกอม และจตุปัจจัย

ภาพริ้วขบวนศากบุตรพุทธชิโนรสเหลืองอร่ามงามจับตาจริยาสํารวมสุขุมเยือกเย็นที่เคลื่อนเลื่อนผ่านเหล่าฆราวาสที่ปรี่กุลีกุจอเข้าเพิ่มบุญบารมีใส่บาตรตลอด รอบพระอุโบสถนั้นดูน่าชุ่มชื่น ใจยิ่งนัก เวลาผ่านไปพอสมควรพระสงฆ์ทั้งหมด จึงเข้าศาลาพระพินิจ ฯ

จากนั้นเวลาประมาณ ๐๗.๔๐ น. ทายิกาเคาะระฆังให้สัญญานอาราธนาพระสงฆ์ทั้งหมดขึ้นอาสนสงฆ์ ทายิกากล่าวนำญาติโยมทั้งหมดกราบบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์สวดบทชัยมงคลคาถา ทายิกากล่าวนำญาติโยมทั้งหมดถวายภัตตาหารเช้าและร่วมกันประเคน

จากนั้นทายิกานำกล่าวอาราธนาธรรม และชมวีดิทัศน์ฟังพระธรรมเทศนาจาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ต่อจากเมื่อวานวันออกพรรษา จบแล้ว ท่านท่านพระครูปลัดอนันต์ สนทนากับญาติโยมเล็กน้อยเรื่องการนิมนต์พระสงฆ์วัดท่าซุงว่า

"ที่วัดไม่เคยจัดตั้งฆราวาสให้เป็นนายหน้าหรือตัวแทนคณะสงฆ์ เพื่อเรียกร้องจัดตั้งราคาในการถวายเงินทําบุญการนิมนต์พระสงฆ์แต่อย่างใด"

จากนั้นพระสงฆ์ให้พร เป็นเสร็จพิธีการ ญาติโยมบางส่วนเดินทางเข้าตัวเมืองเพื่อร่วมเทศกาลตักบาตรเทโว ฯ ชมงาช้าง และการแข่งเรือ จังหวัดอุทัยธานีเดินทางไปบ้านสายลม
วันที่ ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และ พระสงฆ์ ๓ รูป มี ท่านพระใบฎีกาประทีป, พระละออง และ พระชิดชนก เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิที่บ้านสายลม เลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพ ฯ

วันที่ ๙ ต.ค. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว ออกเดินทางไปบ้าน พล. อ. อ. อาทร โรจนวิภาต เพื่อรับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางเข้าบ้านสายลม

ตอนเย็นเวลา ๑๗.๐๐ น. ท่านพระครู ปลัดอนันต์ ลงรับสังฆทาน สนทนาธรรมกับญาติโยมพุทธบริษัท เวลา ๒๑.๐๐ น. ขึ้นพัก

วันที่ ๑๐ - ๑๑ ต.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิ แบบครึ่งกำลัง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๑๐ ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๒๕๕ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๗๕ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๒๔ คน
ฝึกท่องเที่ยว ฯ - คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๔๗๙ คน

วันที่ ๑๑ ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๒๓๑ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๗๗ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๓๑๕ คน
ฝึกท่องเที่ยว ฯ - คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๕๔๖ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้ง ๒ วัน ๑,๐๒๕ คน

วันที่ ๑๐ - ๑๒ ต.ค. ช่วงกลางวัน เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านท่านพระครูปลัดอนันต์ ลงรับสังฆทาน เวลา ๑๑.๐๐ น. ขึ้นพักผ่อนและฉันภัตตาหาร เพล เวลา ๑๒.๓๐ น. ลงรับสังฆทานต่อถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. จึงขึ้นพัก

ช่วงกลางคืน เวลา ๑๘.๔๕ น. ท่านท่านพระครูปลัดอนันต์ ลงรับสังฆทาน และเวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก โดย คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์สอนกรรมฐานโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชพรหมยาน จบแล้วเวลา ๒๐.๐๐ น. ดร.ปริญญา นุตาลัย นำกล่าวคำถวายสังฆทาน ท่านท่านพระครูปลัดอนันต์ รับสังฆทานพร้อมทั้งให้พรผู้มาทำบุญและสนทนาธรรมเจริญศรัทธาญาติโยมที่อยู่รอร่วมสวดมนต์

เวลา ๒๑.๐๐ น. ดร.ปริญญา นำสวด อิติปิ โส ทำนองสรภัญญะและ พระคาถาเงินล้าน จบแล้วอุทิศส่วนกุศล ท่านพระครูปลัดอนันต์ สวดให้พรแล้วจึงขึ้นพักเวลาประมาณ ๒๑.๓๐ น. บางส่วนของหัวข้อสนทนาธรรมที่บ้านสายลมเดือนที่ผ่านมา มีเรื่องตารางงานกฐินเดือนตุลาคม นอกเหนือไปจากวัดท่าซุง วันที่ ๑๗-๑๘ ซึ่งบ้านสายลมจัดรถไว้ให้บริการอำนวยความสะดวก

ท่านเจ้าอาวาสมีงานกฐินของโยมแม่ท่านที่วัดโพธิ์สุธาวาส สร้างหลวงปู่ปานขนาด ๘ ศอก และรูปหล่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ในวันที่ ๑๙ ส่วนวันที่ ๒๓ ไปเป็นประธานที่งานกฐินของวัดธรรมยาน เพชรบูรณ์ และวันที่ ๒๕ มีงานกฐินของป่าละอู ญาติโยมท่านใดสะดวกก็ขอให้ไปร่วมกันทําบุญเช่นเคย

ส่วนเรื่องความคืบหน้าของการสร้างวัดที่ประเทศเยอรมัน หากญาติโยมท่านใดสนใจจะทำบุญซื้อที่สำหรับสร้างวัดซึ่ง ท่านพระอาจินต์ ธมฺมจิตฺโต ไปเป็นประธานอยู่ที่ วัดพุทธไทยเนอร์นเเบร์ก ตกราคาประมาณตารางเมตรละประมาณ ๓๐๐ ยูโร หรือประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท

โดยสามารถนำปัจจัยมาถวายได้ที่พระอาจินต์ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน เป็นต้นไป หรือให้ถวายที่ ท่านพระครูปลัดอนันต์ มีการจัดผ้าป่าไปทอดที่นั่นไปกลับ ๕ วัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อคนประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท ไม่รวมเงินทำบุญซื้อที่ถวายและอื่น ๆ

นอกจากนี้มีเรื่องข่าวลือซึ่งเป็นความเท็จที่แพร่กระจายในกลุ่มญาติโยมว่าสร้างพระใหญ่มาถวายแล้ววัดจะไม่เปิดรับแต่จะให้ผาติกรรมได้ ไปแจ้งทางโรงหล่อพระว่าให้ระงับการสร้าง ทำให้ปีนี้มีพระใหญ่ในงานกฐินน้อยองค์


ในวันงานทำบุญที่ระลึกวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่สายลมปีนี้ มีญาติโยมพุทธบริษัท และลูกศิษย์ลูกหลานของหลวงพ่อเป็นเจ้าภาพอาหารคาวหวานเครื่องดื่มมาเลี้ยง ว่ามีมากถึงสามสิบกว่าร้าน และนิยมจัดอาหารมาในแบบที่พกพาเดินรับประทานกันโดยสะดวก.. หากใครจะนำรถมาให้ไปจอดที่กรมไปรษณีย์ เรื่องคนที่จะมางานซึ่งมีมาก ต้องระวังพวกล้วงกระเป๋ามิจฉาชีพกันให้ดี ในระหว่างวันงานมีรถของสุขาสาธารณะมาบริการเพิ่มพิเศษหนึ่งคันจอดไว้ที่ถนน

ส่วนเมื่อวันงานวันครบรอบ ๑๗ ปีแห่ง การมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่วัดท่าซุง ก็มีญาติโยมพุทธบริษัทลูกศิษย์ลูกหลานของหลวงพ่อ เมตตานำอาหารคาวหวานมาเลี้ยงผู้มาทำบุญในงาน มีร้านอาหารมาออกร้าน ๔๖ ร้าน รวมเป็นเงินประมาณสองล้านกว่าบาทวันทำบุญที่ระลึกวันคล้ายวันเกิด
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ณ บ้านสายลม
วันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๒


ปรากฎว่า ณ ในวันงานทำบุญที่ระลึกวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่สายลมปีนี้ ญาติโยมมารอจองที่นั่งกันตั้งแต่ตีสี่กว่าคนล้นเต็มถนนมากเหมือนทุกปี ปีนี้บ้านของท่านเจ้าของบ้านสร้างเสร็จเรียบร้อย จึงตั้งโต๊ะเครื่องบวงสรวงบายศรีที่หน้าศาลพระภูมิ ญาติโยมลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาทําบุญกันมากเหมือนเช่นทุกปี ไม่มีน้อยลงมีแต่เพิ่มมากขึ้นทุกปีเวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ ทำพิธีบวงสรวง


เสร็จแล้ว ท่านพระครูปลัดอนันต์ ท่านพระใบฎีกาประทีป และพระละออง เมตตาประพรมนํ้าพุทธมนต์ให้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท และลูกศิษย์ลูกหลานของหลวงพ่อมากมาย ที่มาร่วมพิธีแน่นขนัดเต็มบริเวณรอบบ้านและถนนหน้าบ้านสายลม


ท่านพระครูปลัดอนันต์ นำขอขมาต่อพระรัตนตรัยและพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เสร็จแล้วจึงเริ่มถวายสังฆทาน แม้กระทั่งช่วงกลางคืนก็ยังมีญาติโยมเข้าแถวถวายสังฆทานกันมากอย่างต่อเนื่อง แว่วว่านับเฉพาะยอดขายบัตรสังฆทานของวันเสาร์อาทิตย์ นับเลขได้เจ็ดหลัก ก็ต้องขอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาร่วมงานและทำบุญในงานนี้ด้วย.....สาธุ

ส่วนธรรมะในหนังสือเล่มขาวมีเรื่องที่น่าอ่านหลายเรื่องที่ญาติโยมสมควรอ่านมากอีกเรื่อง คือ วิธีการนั่งหน้าพระแบบที่ถูกต้องและห้ามนั่งขัดสมาธิหน้า

ท่านพระครูปลัดอนันต์ เมตตาพูดคุยให้ญาติโยมฟังอย่างเป็นกันเองเข้าใจง่าย เรื่องกรรมเรื่องปลงสังเวชชีวิตร่างกายมนุษย์ คนเราฐานะดีรวยเงินรวยทรัพย์แค่ไหนเมื่อร่างกายใช้งานไม่ได้แล้วเหลือแค่ลมหายใจก็ทรมาน ทรัพย์ที่มีหาประโยชน์ก็ไม่ได้ หาค่าก็ไม่มี

ท่านพูดติดตลกยกตัวอย่างจริง เช่นเรื่องนางรําให้ฟัง ว่าแม้จะเก่งระดับครูนาฎศิลป์ รําอ่อนช้อยสวยงามขนาดไหน แต่เมื่อร่างกายเหี่ยวย่นสังขารหมดความสวยแล้ว รําสวยแต่งทรงเครื่องงามขนาดไหน ก็หาความเพลิดเพลินบันเทิงใจไม่ได้ เพราะสังขารมันเหี่ยวย่นไม่เจริญตา

เรื่องศรัทธาของลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ที่ช่วยกันทํางานวัด ทําบุญกุศลจนเป็นกิจวัตร ทำบุญจนชิน ก็ต้องหาวิธีทบทวนตัวเองสร้างสมาธิสร้างปีติให้จิตตัวเองแช่มชื่น ต้องเตือนให้จิตติดตามเงินทุกบาททุกสตางค์ที่บริจาคจะเพื่อทำนุบํารุงพระพุทธศาสนาให้อยู่ครบ ๕,๐๐๐ ปีก็ดี หรือจะทําเพื่อทดแทนพระคุณสมเด็จพระบรมศาสดาสัมสัมพุทธเจ้าก็ดี ทําเพื่อตัดความโลภจากจิตก็ดี ต้องสร้างสุขให้เกิดขึ้นกับจิตเสมอ จิตจะได้สะอาด เบา ฟู นึกถึงพระพุทธเจ้า พระเดชพระคุณหลวงพ่อ จิตจะได้มีแรงอิ่มใจเป็นบุญกุศลของเรา

ท่านพระครูปลัดอนันต์ ยกตัวอย่างหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องตัวท่านเอง พวกเราต้องทบทวนเรื่องการเกิดแก่ตายเสมอเพื่อสร้าง นิพพิทาญาณให้เกิดกับจิตตลอดเวลา กายมันมีอารมณ์ ความทุกข์สุขเมื่อย ปวดเป็นเรื่องของกาย หากแยกจิตออกมาจากกายได้ ก็จะรู้ว่าอารมณ์อยู่ที่กาย อารมณ์เมื่อปวดอยู่ที่กาย คิดทบทวนให้บ่อยคิดเสมอ หากจิตวางได้ก็เป็นสุข เมื่อเกิดเวทนากับกาย จิตก็จะวางได้

ท่านพระครูปลัดอนันต์ ฯ พูดถึงครั้งที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ มรณภาพไปไม่นาน จิต ทบทวนเรื่องความตายบ่อยอยู่ ท่านกลับไปเยี่ยมโยมพ่อโยมแม่ก่อนจะเดินทางไปแคนาดาแล้วโยมพ่อก็เสีย คนเราหนีความตายไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ตาย ห้ามชีวิตของตัวเราเองไม่ได้ จิตจะวางไม่หวั่นไหวเพราะได้ทบทวนคิดบ่อย ใจเลยวาง คิดเล็กคิด น้อย คิดให้จิตมันลงตัว

ท่านยกตัวอย่างเรื่องการเห็นคนตาย น้าเขยเป็นคนฐานะดี เมื่อแก่ตัวลงก็ไปอยู่วัด เป็นคนทําอาหารและขยันทํางานหนักมาก ทํางานได้มากเท่าคนสิบคน ก่อนตายป่วยเป็นโรคถุงลมโป่งพอง นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ท่านแวะไปเยี่ยม ลูกหลานคนป่วยก็บอกว่าใครมาเยี่ยม คนป่วยก็ยกมือไหวคนที่ไปเยี่ยม อีกประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมาคนป่วยหอบหนัก หอบตากลับหอบลึกแล้วหอบหายไปเลย ลมหายใจสุดท้ายหายใจยาวฟืดใหญ่ก่อนจะนิ่งไป

สมเด็จพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่า "อัตตา หิ อัตตโน นาโถ" เราต้องช่วยตัวเองให้เต็มที่ก่อน อย่าคาดหวังนึกเอาว่าเมื่อถึงเวลาเดี๋ยว พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ก็มาช่วย เมื่อครั้งท่านป่วยเข้าผ่าตัดเวลาเข้าห้องผ่าตัดไม่เหลือใคร ถึงรู้จักแพทย์และพยาบาลก็ช่วยให้หายกังวล หายกลัวไม่ได้ ก่อนสติดับเพราะฤิทธิ์ยาเห็น พระเดชพระคุณหลวงพ่อลอยอยู่เบื้องหน้าถามว่า "ไอ้ขี้หมา แกกลัวตายรึ" ท่านก็รับไปว่า "กลัวครับ"

ธรรมะเรื่องความตายเป็นของจริง หากใช้ปัญญาพิจารณาให้บ่อยถี่ถ้วน ไม่ใช่เรื่องหดหู่ สัจธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อคิดถูกแล้วจิตจะแช่มชื่นเป็นสุข เพราะเกิดสติปัญญา วางได้บ้าง ยิ่งวางได้มากยิ่งสุขมาก ที่ทุกข์เพราะคิดยังไม่เป็น ความวุ่นวายทรัพย์สมบัติรอบตัวแท้จริงแล้วไม่มีอะไรเลย ฝึกให้บ่อยฝึกเรื่อยไป ทําได้แค่ไหนก็แค่นั้น

คืนวันจันทร์ประมาณ สามทุ่มสี่สิบห้านาทีที่บ้านสายลม ท่านพระครูปลัดอนันต์ นําสวดมนต์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงงานเพื่อมวลมนุษย์ชาติ เราเกิดเป็นคนไทยทดแทนคุณท่านเท่าใดก็ไม่ถ้วน จึงขอถวายกุศลจากการเจริญพระกรรมฐาน และการเจริญพระพุทธมนต์ทดแทนพระคุณ

"ขอพระเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ผองข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นศิษย์ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผองบุญกุศลทั้งหมด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บําเพ็ญมาแล้วตั้งแต่ต้นตลอดจนถึงการถวายทาน รักษา ศีลเจริญพระพุทธมนต์ และบำเพ็ญภาวนาในวันนี้ไว้แทบเบื้องพระยุคลบาท ขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงโปรดโมทนาผลบุญทั้งหมดนี้

ขอบุญาบารมี แห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบรมเดชานุภาพแห่งพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้า และเทวานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนผองกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้น้อมเกล้าฯ ถวาย ณ โอกาสนี้ จงมาเป็นพลวปัจจัย ดลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพ้นจากโรคาพาธทั้งปวง ขอจงทรงพระเกษมสําราญ เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการ ทรงอยู่เป็นฉัตรแก้ว คุ้มเกล้าเหล่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายและคนไทยทั้งปวง ตลอดกาลนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ..."งานทอดกฐินสามัคคี
วันที่ ๑๗, ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๒


วันที่ ๑๗ ต.ค. วันเริ่มงาน เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุนถวายภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพลแด่ พระสงฆ์ทั้งวัดที่สวนป่าไผ่


ส่วนที่ศาลา ๔ ไร่เริ่มเลี้ยงอาหารญาติโยมที่มางานกฐินและเดินทางเข้าพักในตึกต่าง ๆ ตั้งแต่เช้า เจ้าภาพกองกฐินต่างทยอยกันเคลื่อนองค์กฐินเข้าสู่ศาลา ๑๒ ไร่ ตั้งแต่ช่วงกลางวัน องค์กฐินปีนี้นอกจากผ้าไตรจำนวนมากแล้วยังมีพระพุทธรูปหน้าตัก ๔ ศอก พระพุทธรูปหน้าตัก ๓๐ นิ้ว พร้อมเครื่องบริวารต่าง ๆ อีกหลายอย่าง

บริเวณรอบศาลา ๑๒ ไร่ ก็มีร้านค้าของวัดเปิดอำนวยความสะดวกให้ญาติโยมเข้าเลือกซื้อสินค้า รวมทั้งร้านหนังสือของวัดซึ่งวางจำหน่ายเทป ซีดี โปสเตอร์ หนังสือธรรมะคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ และนิตยสารธัมมวิโมกข์ ภายในงาน ดร. ปริญญา นุตาลัย ทำหน้าที่พิธีกรและทายก มีวงดนตรีมโหรีปี่พาทย์เครื่องสายของนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระบรรเลงเพลงไพเราะให้ฟังเพลิดเพลินตลอด

เวลา ๑๘.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ รับสังฆทานที่ศาลา ๑๒ ไร่ ให้ญาติโยมได้ทยอยเข้าทำสังฆทานกัน เวลา ๒๐.๐๐ น. เลิกรับสังฆทานและดนตรีมโหรีปี่พาทย์เครื่องสายบรรเลงเพลงสรรเสริญ พระบารมี

วันที่ ๑๘ ต.ค. เวลา ๐๖.๐๐ น.เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุนถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ทั้งวัดที่สวนป่าไผ่


ญาติโยมเริ่มทยอยมาที่วัดกันมากขึ้น หลายคนนำองค์กฐินมาร่วมและหลายคนนำมาแต่จตุปัจจัย พร้อมจิตใจที่มุ่งมั่นสร้างบุญกฐินทานอย่างเต็มเปี่ยม


เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ ทำพิธีบวงสรวง เสร็จแล้วรับสังฆทานที่หน้าพระประธาน พร้อมพระสงฆ์ ๓ รูป คือ ท่านพระครู สังฆรักษ์สุรจิต ท่านพระครูสมุห์พิชิต ท่านพระครูใบฎีกา สมพงษ์ ญาติโยมมากมายต่อแถวเข้าคิวรอถวายสังฆทานอย่างไม่ขาดสายจนเจ้าหน้าที่เร่งทำงานกันอย่างขะมักเขม้น แถวถวายสังฆทานยาวมากเห็นแล้วน่าชื่นใจกับกำลังบุญของทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง


เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดท่าซุงที่ใต้ถุนอาคารศาลา ๑๒ ไร่ ส่วนญาติโยมที่มาร่วมงานบุญก็ได้อิ่มบุญอิ่มท้องกันถ้วนหน้า เพราะมีเจ้าภาพอาหารมากมายจัดอาหารรสอร่อยมาเลี้ยงไม่อั้นหลากชนิดตั้งแต่เช้าตรู่ที่ โรงทาน ที่ศาลา ๔ ไร่

ญาติโยมยังคงทยอยเดินทางเข้ามาที่ศาลา ๑๒ ไร่อย่างไม่ขาดช่วงมากขึ้นเรื่อย ๆ ปริมาณรถในวัดหนาแน่น รถติดมากเป็นพิเศษ แม้กระทั่งเริ่มทำพิธีถวายผ้ากฐินแล้ว ญาติโยมก็ยังเร่งเดินเข้ามาที่ศาลา ๑๒ ไร่ กันอย่างต่อเนื่อง

งานกฐินนี้นับว่าเป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งที่มีผู้ให้ความสนใจมากมาย พื้นที่ศาลา ๑๒ ไร่ซึ่งโดยปกติจะกว้างขวางเหลือเฟือนั้นเหลือเพียงแค่ทางพอเดินผ่านด้านข้างได้เล็กน้อย เกือบจะไม่พอรองรับบรรดาสาธุชนที่มาร่วมงานทอดกฐิน ผู้ที่มาค่อนข้างช้าเลยต้องนั่งอยู่เกือบริมประตูทางเข้าด้านหน้า

เวลา ๑๓.๐๐ น. เริ่มทำพิธีถวายผ้ากฐินทาน หลังกราบบูชาพระรัตนตรัยแล้วเปิดวีดิทัศน์ เรื่อง อานิสสงฆ์การถวายผ้ากฐินทาน โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เสร็จแล้ว ดร. ปริญญา กล่าวนำอุบาสกอุบาสิกาอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล ทายกกล่าวนำถวายผ้ากฐินทานและเครื่องบริวารกฐินทั้งหมด จากนั้นญาติโยมช่วยกันถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์ เจ้าภาพกองกฐินถวายพระพุทธรูปและรถยนต์ อุทิศส่วนกุศล และพระสงฆ์ให้พร จากนั้นญาติโยมบางส่วนก็ยังคงเข้าถวายสังฆทานกระทั่งเวลา ๑๔.๐๐ น.

เวลา ๑๗.๐๐น. พระสงฆ์วัดท่าซุงทำพิธีกรานกฐินในพระอุโบสถ

*******************************


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 1/11/09 at 08:43 [ QUOTE ]


แจ้งข่าว

วันที่ ๒๗, ๒๘, ๒๙ และ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๓ รูป เดินทางไปรับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพฯ

วันที่ ๒๘, ๒๙ พ.ย. มีการฝึกมโนมยิทธิตั้งแต่ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
โมทนา

๑. คุณสัจจะ ทันการ, คุณกรรณิการ์ การเดช ถวายอาหาร และยารักษาโรคสำหรับสุนัข ประจำเดือนกันยายน มีรายการดังนี้
ค่าอาหาร ๑๗,๕๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๒. คุณศิริวัฒนา บัญชาเทวกุล (แต๋ว)และครอบครัว นำเครื่องดื่มมาเลี้ยงคณะครูฝึกที่บ้านสายลมในวันเสาร์
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๓. คุณพรพรรณ เลิศล้ำ (ต๋อย) และคณะนำดอกไม้มาให้ผู้ฝึกใหม่บูชาครูในการฝึกมโนมยิทธิที่บ้านสายลม เดือนตุลาคม มูลค่า ๒,๖๕๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๔. คุณประไพ, คุณบงกช, คุณพรพิศ ถวายเครื่องเล่นดีวีดีเพื่อใช้ในการฝึกมโนมยิทธิ ประจำชั้นสามที่ตึกกรรมฐานใหม่สายลม เป็นเงิน ๒,๗๙๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๕. เจ้าภาพทำบายศรีเงิน-ทองประดับ คริสตัล ตั้งบูชาหน้าโต๊ะหมู่ ที่ศาลานวราช มีดังนี้
คุณลัดดา เบญโชติเดช ๘,๐๐๐ บาท
คุณยายสุขขา อ่อนจิตต์ ๑,๐๐๐ บาท
คุณทัศนีย์ ๑๖๕ บาท
คุณอิม ๑๐๐ บาท
คุณปภัวกร เป็นผู้ทำ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๖. คุณเสวย อุคำ และคณะ ถวายเงินทำบุญกฐิน สร้างพระ ชำระหนี้สงฆ์ และทำบุญ ทุกอย่าง รวมเป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๗. คุณวิชชุดา ชัยกูล ร่วมทำบุญนำก๋วยเตี๋ยวและผลไม้เข้าโรงทานเพื่อเลี้ยงผู้มารักษาศีลปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา ในวันที่ ๑-๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ มีรายการดังนี้
ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น ๑๐๐ ชุด
แก้วมังกร ๑๒ ก.ก.
ลางสาด ๑๐ ก.ก.
กล้วยไข่ ๑๓ หวี
รวมเป็นเงิน ๒,๖๘๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๘. คุณโกมินทร์ หลิวเจริญทรัพย์ ถวายดอกไม้สดเพื่อจัดประดับตบแต่งในงานกฐิน เป็นเงิน ๔,๗๒๐ บาท มีรายชื่อผู้ร่วมบุญดังนี้
พระมงคลเวท และพระต้อม ๓๐๐ บาท
พระสมนึก ๒๐๐ บาท
พระสำเภา ๒๐๐ บาท
คุณณิชกานต์ บุญเสนอ ๔๐๐ บาท
คุณป้านรินทร์ คงอินทร์ ๒๐๐ บาท
คุณย่าเสนอ ยิ้มกลั่น ๕๐๐ บาท
คุณปู อรพินท์ ๒๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๙. ผู้บริจาคเงินซื้อเสบียงและสิ่งของให้สำนักสงฆ์ศูนย์ศิษย์พระราชพรหมยาน (ป่าละอู) หัวหิน เดือน กันยายน ๒๕๕๒ มีรายนาม ดังนี้
คุณวรบูรณ์และเพื่อนๆและลูกหลานบ้านสายลม ถวายข้าวสาร ๒ กระสอบ เป็นเงิน ๕,๒๐๐ บาท

คุณป้าครูอัมพร คุณป้าครูสิวลัย ถวายข้าวสาร ๑ กระสอบ เป็นเงิน ๒,๖๐๐ บาท
คุณเซี้ยง ถวายข้าวสาร ๑ กระสอบ เป็นเงิน ๒,๖๐๐ บาท
คณะลูกหลานบ้านสายลม ถวายแก๊ส น้ำมันพืช และอื่นๆ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

คณะป่าละอูเลี้ยงผลไม้ในงานวัดเกิดหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ มีรายการต่อไปนี้
มะละกอ ๒๐๐ กก., ฝรั่ง ๒๐๐ กก.
สับประรด ๒๐๐ กก., กล้วยไข่ ๑๕๐ กก.
น้ำมะตูม ๒๐๐ แก้ว, น้ำลำใย ๒๐๐ แก้ว
น้ำกระเจี๊ยบ ๒๐๐ แก้ว ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

รายชื่อเจ้าภาพนำอาหารมาเลี้ยงใน งานครบรอบ ๑๗ ปี แห่งการมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน มีดังนี้

๑. คุณทัศนีย์ บุญญสถิตย์ เลี้ยงข้าวมันไก่ทอด มูลค่า ๑๗,๐๐๐ บาท
๒. คณะลูกหมู และแม่ชีแต๋ว เลี้ยงขนมหลายอย่าง มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท
๓. คณะคุณสุเทพ เลี้ยงน้ำสมุนไพรหลายอย่าง มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
๔. คณะอาจารย์ก๋อย เลี้ยงเฉาก๋วย มูลค่า ๒,๐๐๐ บาท
๕. คณะมิสเตอร์เช็ค เลี้ยงเกี้ยวน้ำ และน้ำผลไม้ มูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท

๖. คณะแม่ชีพยวน เลี้ยงไอศกรีม มูลค่า ๑๕,๐๐๐ บาท
๗. คณะศาลาเก่าริมนํ้า เลี้ยงอาหาร มูลค่า ๗,๐๐๐ บาท
๘. คณะร่วมใจ และ บ.สปีดเพลส เลี้ยงผลไม้ อาหาร และน้ำ มูลค่า ๑๕,๐๐๐ บาท
๙. โรงครัววัด เลี้ยงอาหาร มูลค่า ๓๙,๔๓๔ บาท
๑๐. ร้านเพชรลาดยาวนครสวรรค์ เลี้ยงข้าวผัดกระเพรา มูลค่า ๑๐,๐๐๐บาท

๑๑. คณะอ.บุปผาชาติ (โอ๋) เลี้ยงไอศกรีม มูลค่า ๓,๗๐๐บาท
๑๒. คุณเหม่ยและคณะ เลี้ยงอาหารหลายอย่าง มูลค่า ๑๐,๐๐๐บาท
๑๓. คณะช่างชาย เลี้ยงขนมครก มูลค่า ๗,๐๐๐บาท
๑๔. คณะดำเนินสะดวก เลี้ยงลาดหน้าและขนมหวาน มูลค่า ๘,๐๐๐ บาท
๑๕. คณะศูนย์ปฏิบัติธรรมโคราช เลี้ยงขนมและอาหารหลายอย่าง มูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท


๑๖. คณะคุณสุรัตน์ เลี้ยงน้ำแข็งไส มูลค่า ๗๐๐ บาท
๑๗. คณะคุณสุชาดา กุลกสิกิจเจริญ เลี้ยงข้าวต้มมัด มูลค่า ๒,๕๐๐บาท
๑๘. คณะพระอาจารย์ประกอบบุญ วัดมหาวัน จ.ลำพูน เลี้ยงข้าวเหนียวหมูทอดและน้ำดื่ม มูลค่า ๑๕,๐๐๐ บาท
๑๙. คณะคุณแสงเดือน เลี้ยงขนมและอาหารหลายอย่าง มูลค่า ๑๕,๐๐๐บาท
๒๐. คณะเชียงใหม่ล้านนาเจ้า เลี้ยงอาหารหลายอย่าง มูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท

๒๑. พระอาจารย์ชลอ วัดศาลพันท้าย เลี้ยงหอยทอด มูลค่า ๕๕,๐๐๐บาท
๒๒. คณะคุณปรีดา ข้าวมันไก่ เลี้ยงข้าวมันไก่ และผลไม้ มูลค่า ๒๐,๐๐๐บาท
๒๓. ไอศกรีมบางระกำ เลี้ยงไอศกรีม มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท
๒๔. เบเกอร์รี่วัดท่าซุง เลี้ยงเบเกอร์รี่ มูลค่า ๑๕,๐๐๐ บาท
๒๕. คณะวัฒนานคร เลี้ยงลูกชิ้นทอดและขนม มูลค่า ๗,๐๐๐ บาท
๒๖. คณะพะเยาและลำปาง เลี้ยงกล้วยทอด มูลค่า ๕,๐๐๐บาท

๒๗. คณะหมอหน่อง หมอตุ๋ย คุณนิตยา เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไก่, ซาลาเปา มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท
๒๘. คณะหมออี๊ด เลี้ยงข้าวแกง มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
๒๙. คณะคุณดวงใจ จ.นครสวรรค์ เลี้ยงข้าวเหนียวหมูทอด มูลค่า ๑๒,๐๐๐ บาท
๓๐. คณะบ้านแม่ระหัน จ.พิษณุโลก เลี้ยงขนมจีนและขนมหวาน มูลค่า ๑๕,๐๐๐ บาท
๓๑. คณะคุณแสงเดือน เลี้ยงขนมและอาหารหลายอย่าง มูลค่า ๑๕,๐๐๐บาท


๓๒. วัดเขาวงศ์ ถ้ำนารายณ์ เลี้ยงก๋วยเตี๋ยว ขนมไอศกรีม มูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท
๓๓. คณะสำนักปฏิบัติธรรมป่าละอู เลี้ยงขนมและผลไม้ มูลค่า ๔๐,๐๐๐ บาท
๓๔. คณะสาวจันทร์ เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวและขนม มูลค่า ๒๓,๐๐๐ บาท
๓๕. คณะช่างโจ๋และครอบครัว เลี้ยงขนมปังปิ้ง มูลค่า ๘,๐๐๐ บาท
๓๖. ศิษย์เก่าร.ร พระสุธรรมยานเถระวิทยา เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวและขนม มูลค่า ๒๘,๐๐๐ บาท

๓๗. คณะสุขฺคโต เลี้ยงอาหารหลายอย่าง มูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท
๓๘. คณะคุณปุ้ย เลี้ยงอาหารหลายอย่าง มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท
๓๙. ร้านลูกแม่ศรี เลี้ยงขนมปังสังขยา มูลค่า ๒,๐๐๐ บาท
๔๐. คณะคุณนภดล เลี้ยงขนมหวาน มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
๔๑. คณะคุณทิพย์ เลี้ยงอาหารหลายอย่าง มูลค่า ๑๕๙,๙๙๙ บาท

๔๒. คณะแม่ชีชุลี เลี้ยงอาหารและขนม มูลค่า ๒๕,๐๐๐ บาท
๔๓. คณะบ้านก๋ง เลี้ยงขนม มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
๔๔. คณะผู้พิพากษาสมทบ อุทัยธานี เลี้ยงก๋วยเตี๋ยว มูลค่า ๙,๕๐๐ บาท
๔๕. ร้านป้ากี เลี้ยงข้าวไข่เจียว มูลค่า ๘,๐๐๐ บาท
๔๖. ร้านเฮียฮง-คุณน้อยและคณะ เลี้ยงข้าวขาหมู มูลค่า ๒๔,๐๐๐ บาท
๔๗. คณะ อ.บรรตพิสัย เลี้ยงเย็นตาโฟ มูลค่า ๔,๐๐๐ บาทรายชื่อเจ้าภาพนำอาหารมาเลี้ยงพระใน งานทำบุญทอดกฐินสามัคคี มีรายนามดังต่อไปนี้


๑. คุณสุธี สุวรรณทัตและคณะ ถวายขนมเลี้ยงพระ วันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๕๒ เป็นเงินจำนวน ๓,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๒. คุณกัลยา - คุณปกรณ์ เอื้อชลิตนุกุลและครอบครัว ถวายอาหารเลี้ยงพระ เป็นเงินจำนวน ๒,๖๕๕ บาท
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๓. คุณอุษา นาควิวัฒน์ (ตุ๊ ออมสิน) ถวาย ปลาสลิดและเนื้อเค็ม รวมเป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๔. คุณธนพัฒน์ จันทร์รังษี ถวายกุ้ง และเนื้อปลาร่วมเลี้ยงพระ เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๕. คณะกองทุนเลี้ยงพระ วันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๕๒ ญาติโยมจากบ้านสายลมร่วมทำบุญเลี้ยงพระ เป็นเงิน ๑๐๕,๖๔๐ บาท และญาติโยมจากวัดท่าซุงร่วมทำบุญเลี้ยงพระ เป็นเงิน ๖๖,๘๒๐ บาท คงเหลือเงินถวายเข้าวัด เป็นเงิน ๑๕๖,๙๒๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

รายชื่อเจ้าภาพนำอาหารมาเลี้ยงใน งานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ที่ศาลา ๔ ไร่ มีรายนามดังต่อไปนี้

๑. คณะคุณ มลเฑียร หวานฉ่ำ มูลค่า ๔,๐๐๐ บาท
๒. คุณญาณกร สุทธิพันธ์ มูลค่า ๔,๕๐๐ บาท
๓. คุณอำพัน ชูประสิทธิ์และคณะ มูลค่า ๓,๐๐๐ บาท
๔. คณะคุณสุนันทา หวานฉำ มูลค่า ๓,๒๕๐ บาท
๕. คณะอาจารย์ก๋อย มูลค่า ๙,๐๐๐ บาท

๖. คุณทิพย์ มูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท
๗. คุณธรรมนูล ผลละใม้ มูลค่า ๔๐,๐๐๐ บาท
๘. คณะบ้านแม่ระหัน จ.พิษณุโลก มูลค่า ๖,๐๐๐ บาท
๙. คณะบ้านใหม่ อ.สองพี่น้อง มูลค่า ๖,๐๐๐ บาท
๑๐. คณะคุณสุเทพ น้ำสมุนไพร ไม่ทราบมูลค่า

๑๑. คุณเหม่ยและคณะ มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๒. คณะศาลาเก่าริมนํ้า ไม่ทราบมูลค่า
๑๓. พระอาจารย์ชลอ วัดศาลพันท้าย มูลค่า ๕๗,๐๐๐ บาท
๑๔. คณะร่วมใจ และ บ.สปีดเพลส เลี้ยงอาหารหลายอย่าง มูลค่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๑๕. โรงครัววัด ไม่ทราบมูลค่า

๑๖. โอเลี้ยง..เต่า ไม่ทราบมูลค่า
๑๗. คุณแสงเดือน และคณะ มูลค่า ๑๒,๐๐๐ บาท
๑๘. คณะสุขคฺโต มูลค่า ๗๕,๐๐๐ บาท
๑๙. คุณทัศนีย์ บุญญสถิตย์ มูลค่า ๑๗,๐๐๐ บาท
๒๐. คุณชม และคณะ มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท

๒๑. คณะทัยศิริ มูลค่า ๒๕,๐๐๐ บาท
๒๒. คณะคุณชอุ้ม อ.ลับแล มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท
๒๓. คณะคุณอุดม มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท
๒๔. คณะปลาร้าโคราช ไม่ทราบมูลค่า
๒๕. คณะคุณสมาน มูลค่า ๖,๐๐๐ บาท

๒๖. คณะคุณสุภาพร มูลค่า ๔,๐๐๐ บาท
๒๗. คณะลูกลุงเพชร มูลค่า ๓๒,๐๐๐ บาท
๒๘. คุณกาญจนา รุ่งโรจน์วัฒนะ
๒๙. ศิษย์เก่า ร.ร พระสุธรรมยานเถระวิทยา มูลค่า ๑๔,๐๐๐ บาท
๓๐. คณะคุณชาลี-บอย จ.ประจวบ มูลค่า ๒,๐๐๐ บาท

๓๑. คณะคุณดาและคุณดำ มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
๓๒. แม่ชีพยวนและคณะ มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท
๓๓. คุณทองสุข ญาณโรจน์ ,คณะ มลูค่า ๓,๐๐๐ บาท
๓๔. คุณกัญญิชิสา คุณศิริลักษณ์ มูลค่า ๖,๐๐๐ บาท
๓๕. คณะกำแพงเพชร มูลค่า ๖,๐๐๐ บาท
๓๖. พระครูสังฆรักษ์สมบัติ เมธิโก มูลค่า ๘,๐๐๐ บาท
๓๗. ร้านแสงพิบูลย์ การไฟฟ้า มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

*******************************


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top