Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 8/12/09 at 21:25 [ QUOTE ]

Real time ภาพข่าว... งานบวชพระ (หมู่) ปฏิบัติธุดงค์ วันที่ 6 ธันวาคม 2552


(Update 8 ธันวาคม 2552)


วันเสาร์ที่ ๕ ธ.ค. ๕๒
๐๙.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ทำพิธีบวงสรวงหน้าโบสถ์
๑๔.๐๐ น. ซ้อมขานนาค จำนวน ๑๑๘ คนวันอาทิตย์ที่ ๖ ธ.ค. ๕๒
๐๖.๓๐ น. ตั้งขบวนแห่ผู้อุปสมบทและผู้บวชพราหมณ์ชายหญิง โดยมีวงโยธวาทิตของคณะนักเรียน โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา นำขบวนเวียนรอบพระอุโบสถ ๓ รอบ

๐๗.๐๐ น. เริ่มพิธีการบรรพชาสามเณร จำนวน ๑๑๘ รูป เสร็จแล้วเริ่มพิธีอุปสมบทชุดที่ ๑ จำนวน ๒๔ รูป โดยท่านเจ้าคุณ พระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี

๑๒.๓๐ เริ่มพิธีอุปสมบทชุดที่ ๒ จำนวน ๓๐ รูป โดย พระครูอุปการพัฒนกิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี แล้วก็ทำพิธีอุปสมบทต่อเนื่องกันจนครบทั้ง ๑๑๘ รูป เสร็จสิ้นในเวลาประมาณ ๒๔.๐๐ น.

๐๙.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง ได้ทำพิธีบวชชีพราหมณ์ให้แก่ญาติโยมทั้งหลาย ณ ศาลา ๑๒ ไร่

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 8/12/09 at 21:45 [ QUOTE ]


วันจันทร์ที่ ๗ ธ.ค. ๕๒
๐๖.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระ ภิกษุสามเณร ณ ศาลา ๑๒ ไร่ (ในวันนี้ พระภิกษุสามเณรทุกรูปยังไม่ออกบิณฑบาต)
๐๗.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าที่ศาลา ๑๒ ไร่
๐๘.๐๐ น. พระภิกษุสามเณรแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม แล้วเดินไปเตรียมปักกลดในป่าใหม่
๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพลที่ศาลา ๑๒ ไร่
๑๒.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิที่ศาลา ๑๒ ไร่ (ขอให้ไปก่อนเวลา ๓๐ นาที)
๑๖.๐๐ น. ทำวัตรเย็นและเจริญพระกรรมฐาน แล้วปฐมนิเทศและสมาทานธุดงค์ ณ ศาลา ๑๒ ไร่
๒๑.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย เข้านอน

เริ่มปฏิบัติธุดงควัตร
ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๔ ธ.ค. ๕๒

๐๔.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย ตื่นนอน
๐๔.๔๕ น. พระภิกษุสามเณร และพราหมณ์หญิงชาย เจริญกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรม
๐๖.๐๐ น. พระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาต (บริเวณ ลานจอดรถ ๒๕ ไร่)
๐๗.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าที่ศาลา ๑๒ ไร่ แล้วฉันภัตตาหารที่นั่น (ฉันมื้อเดียว)
๑๒.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ (แบบเต็มกำลังมีเฉพาะ วันที่ ๑๒ - ๑๓ เท่านั้น)
๑๗.๐๐ น. ฉันน้ำปานะที่ศาลา ๑๒ ไร่
๑๗.๓๐ น. ทำวัตรเย็น และเจริญกรรมฐานร่วมกันที่ ศาลา ๑๒ ไร่
๑๙.๓๐ น. สนทนาธรรม
๒๐.๓๐ น. กลับที่พัก
๒๑.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย เข้านอน

วันเสาร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ (ฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง วันแรก, พิธีเททองหล่อพระ)
๐๔.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย ตื่นนอน
๐๔.๔๕ น. พระภิกษุสามเณร และพราหมณ์หญิงชาย เจริญกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรม
๐๖.๐๐ น. พระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาต (บริเวณ ลานจอดรถ ๒๕ ไร่)
๐๗.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าที่ศาลา ๑๒ ไร่ แล้วฉันภัตตาหารที่นั่น (ฉันมื้อเดียว)
๑๑.๕๐ น. พระครูปลัดอนันต์ ทำพิธีบวงสรวงที่ ศาลา ๑๒ ไร่
๑๒.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ แบบเต็มกำลังที่ ศาลา ๑๒ ไร่
๑๔.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ และพระสงฆ์ ๓ รูป ลงรับสังฆทานที่ ศาลา ๑๒ ไร่ ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.
๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็น และเจริญกรรมฐานร่วมกันที่ ศาลา ๑๒ ไร่ (วันนี้เลื่อนเวลาเร็วขึ้น)
๑๙.๐๐ น. ทำพิธีเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐม ปางจักรพรรดิ์ จำนวน ๒ องค์ ที่ปะรำพิธีข้าง "ปราสาททองคำ"

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ (ฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง วันสุดท้าย)
๐๔.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย ตื่นนอน
๐๔.๔๕ น. พระภิกษุสามเณร และพราหมณ์หญิงชาย เจริญกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรม
๐๖.๐๐ น. พระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาต (บริเวณ ลานจอดรถ ๒๕ ไร่)
๐๗.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าที่ศาลา ๑๒ ไร่ แล้วฉันภัตตาหารที่นั่น (ฉันมื้อเดียว)
๑๒.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ แบบเต็มกำลังที่ ศาลา ๑๒ ไร่ (ขอให้ไปก่อนเวลา ๓๐ นาที)
๑๔.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ และพระสงฆ์ ๓ รูป ลงรับสังฆทานที่ ศาลา ๑๒ ไร่ ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.
๑๖.๐๐ น. ทำวัตรเย็น และเจริญกรรมฐานร่วมกันที่ ศาลา ๑๒ ไร่ (วันนี้เลื่อนเวลาเร็วขึ้น)
๑๘.๓๐ น. พระครูปลัดอนันต์ นำพระภิกษุสามเณร และพราหมณ์ชายหญิง ขอขมาสถานที่สำคัญ (เฉพาะบางแห่ง) ภายในวัดท่าซุง

วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ (ครบกำหนดอยู่ธุดงค์)
๐๔.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย ตื่นนอน
๐๔.๔๕ น. พระภิกษุสามเณร และพราหมณ์หญิงชาย เจริญกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรม
๐๖.๐๐ น. พระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาต (บริเวณ ลานจอดรถ ๒๕ ไร่)
๐๗.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าที่ศาลา ๑๒ ไร่ แล้วฉันภัตตาหารที่นั่น (ฉันมื้อเดียว)
๐๙.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ นำพระภิกษุสามเณร และพราหมณ์ชายหญิง ลาสมาทานธุดงค์ เสร็จแล้วนำขอขมาสถานที่สำคัญ (ส่วนที่เหลือ) ภายในวัดท่าซุง ครบทั้ง ๑๘ แห่ง
๑๑.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ และพระสงฆ์วัดท่าซุง ทำพิธีลาสิกขาบทที่ วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 11/12/09 at 23:20 [ QUOTE ]


(Update 11 ธันวาคม 2552)


วันศุกร์ที่ ๑๑ ธ.ค. ๕๒

๑๗.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ทำพิธีบวงสรวงหน้าปราสาททองคำ[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top